Polikliniek onbegrepen lichamelijke klachten

advertisement
Polikliniek onbegrepen
lichamelijke klachten
2
De polikliniek onbegrepen lichamelijke klachten van het CWZ
stelt een diagnose vanuit de psychiatrische en psychologisch
invalshoek over de klachten die u heeft. Ook krijgt u advies en
wordt u behandeld. De polikliniek onbegrepen lichamelijke
klachten valt onder het specialisme psychiatrie. U bent hier
naar doorverwezen omdat uw klachten niet of onvoldoende
verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening.
Bij onderzoek en behandeling hebben we aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale factoren.
Wat kunt u verwachten op de polikliniek voor onbegrepen
lichamelijke klachten?
- Diagnosestelling op psychisch gebied en advies over behandeling
- Leren omgaan met de (gevolgen van) lichamelijke klachten
Hieronder volgt een toelichting hierop.
Mogelijke achtergronden van lichamelijke klachten
Overbelasting, stress en emoties kunnen lichamelijke klachten
veroorzaken. Ook hoe u over de klachten denkt is van grote invloed
op hoe u zich voelt. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen een rol
spelen. Het kan gaan om vroegere of meer recente ervaringen.
Maar lang niet altijd zijn er psychische of sociale oorzaken te
vinden. Dit betekent niet dat de klachten niet bestaan of dat u zich
aanstelt. Klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden
wordt kunnen zeker zo ernstig zijn als klachten waarbij een diagnose
gesteld kan worden.
Soms kan een diagnose op psychisch gebied de klachten voor een
groot deel verklaren. Vaker zijn psychische klachten het gevolg van
de ernstige lichamelijke klachten.
Diagnoses op psychisch gebied
Diagnostiek en advies gebeurt in het eerste gesprek met de psychiater. De psychiater bespreekt met u het verloop van de lichamelijke
en de eventuele psychische klachten. Ook gaat de psychiater na of
de lichamelijke klachten kunnen passen bij een psychische stoornis.
3
Depressies of angststoornissen (zoals paniekstoornis of posttraumatische stressstoornis) gaan vaak gepaard met lichamelijke klachten.
Door behandeling van deze aandoeningen verdwijnen meestal ook
de lichamelijke klachten.
Als er geen lichamelijke én geen psychiatrische verklaring is voor
aanhoudende, erg belemmerende klachten, spreekt men van een
somatoforme stoornis. Pijn of moeheid komen het meeste voor,
maar het kan ook gaan om andere klachten zoals duizeligheid of uitvalsverschijnselen.
Bij patiënten met een somatoforme stoornis kan wel een diagnose
fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom of whiplash
gesteld zijn.
Gevolgen van de klachten
Ook bespreekt de psychiater de gevolgen van de klachten met u.
Lichamelijke klachten kunnen ingrijpende gevolgen hebben: de
lichamelijke conditie kan achteruitgaan, u kunt andere houdingen
aannemen of veel letten op uw lichaam, u kunt zich onzeker of boos
voelen, of angstig zijn dat een ernstige ziekte over het hoofd wordt
gezien. Er zijn vaak veel gevolgen voor het sociale leven: thuis
worden taken overgenomen, sociale contacten worden minder,
werken lukt niet meer, er kunnen uitkeringsproblemen ontstaan.
Vaak ontstaat er door de klachten en de gevolgen van de klachten
een neerwaartse spiraal. Aan u wordt gevraagd of u bereid bent zelf
actief hieraan iets te doen. Als dat het geval is volgt een tweede
gesprek met de psycholoog om na te gaan of, en zo ja welke vorm
van psychotherapie zou kunnen helpen.
Behandeling met medicatie
Als sprake is van een ernstige angststoornis of depressie is doorgaans behandeling met antidepressieve medicatie zinvol.
Deze behandeling kan door de huisarts gebeuren, of als de huisarts
al behandelingen geprobeerd heeft door de psychiater.
4
Cursus omgaan met lichamelijke klachten
Als de artsen de klachten niet kunnen behandelen zult u ondanks de
klachten het beste ervan moeten maken. Het is goed te stoppen
met het zoeken naar oorzaken. En de aandacht te richten op de
gevolgen van de klachten en daar iets aan te doen. Gebleken is dat
daardoor de klachten minder kunnen worden.
De groepscursus ‘omgaan met lichamelijke klachten’, die gegeven
wordt door een psycholoog of gedragstherapeutisch werker op de
polikliniek van het CWZ, kan helpen om te leren met de lichamelijke
klachten om te gaan. Deze cursus is 12 x 2 uur per week.
Uw huisarts of specialist kan u voor deze cursus rechtstreeks verwijzen naar de psycholoog van de polikliniek onbegrepen klachten.
Individuele psychotherapie
De psycholoog kan cognitieve gedragstherapie geven, of EMDR (een
behandeling gericht op traumatische ervaringen).
Dagbehandeling
Vanuit de polikliniek kunt u doorverwezen worden naar de dagbehandeling voor (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten.
Deze behandeling is 3 dagen per week gedurende 3 maanden. Het
is een groepsbehandeling die zich richt zich op de aanpak van de
gevolgen van de klachten en op het bespreken en ervaren van
emoties.
Conditie-opbouw in het Sanadome
Met de sportartsen van CWZ Sanasport bestaat een samenwerkingsverband. We kunnen u naar hen verwijzen om onder medische
en fysiotherapeutische begeleiding de lichamelijke conditie op te
bouwen (kijk na of uw ziektekostenverzkering dit vergoedt).
Samenwerking met de huisarts
De huisarts blijft de centrale persoon die overzicht heeft over uw
hele ziektegeschiedenis. Wij verwijzen nooit buiten de huisarts om.
Verwijzingen van medisch specialisten of andere behandelaars naar
onze polikliniek moeten gebeuren in overleg met de huisarts.
5
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de polikliniek
onbegrepen lichamelijke klachten. Deze polikliniek valt onder de
poli psychiatrie, telefoon (024) 365 82 05.
Afspraak maken?
Na verwijzing door (of in overleg met) uw huisarts kunt u een
afspraak maken via telefoon (024) 365 82 05.
6
7
Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek psychiatrie A15
Telefoon (024) 365 82 05
8
G410 / 03-12
www.psychiatrie.cwz.nl
Download