NBV_blad

advertisement
Netwerk Bewust Verbruiken
Consuminderen en consumanderen
Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) informeert en sensibiliseert consumenten, over mens- en
milieuvriendelijke producten en diensten, alsook over hun eigen verbruiksgedrag. We reiken praktische
oplossingen aan rond thema’s als consumanderen (voeding, afval, wonen, energie, mobiliteit) en
consuminderen (delen, hergebruik, herstellen, tweedehands).
Website, projecten, vormingen
Via verschillende kanalen gaat Netwerk Bewust Verbruiken vzw in dialoog met burgers. De website
www.bewustverbruiken.be toont concrete tips en inspirerende initiatieven. Onze thematische campagnes,
projecten, standenwerking en vormingen zetten groepen mensen op een originele manier aan om anders te
gaan verbruiken.
Netwerk & team
Meer dan veertig consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties maken deel uit van het netwerk.
Samen met hen stimuleert NBV een sociaal én ecologisch verantwoord consumptiegedrag en dito
productiewijzen.
Deze lidorganisaties scharen zich allen achter de NBV-standpuntentekst waarin gewezen wordt op de macht
van de consument om iets aan het reilen en zeilen van de samenleving te veranderen.
Netwerk Bewust Verbruiken vzw stimuleert samenwerkingen en informatie-uitwisseling tussen de
verschillende lidorganisaties.
Er is een secretariaat met 5 personeelsleden. De projecten en/of campagnes worden besproken en
uitgevoerd in/door werkgroepen, waar leden, medewerkers en vrijwilligers aan bijdragen.
Beweging
NBV vzw ontvangt subsidies van de Vlaamse Gemeenschap (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen) voor haar werking als sociaal-culturele beweging.
Een beweging is een organisatie met landelijk karakter die gespecialiseerd is in een thema of een cluster
van nauw verwante thema’s. Een beweging organiseert activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie
en sociale actie met het oog op maatschappelijke verandering. Ze richt zich daartoe op een ruim publiek.
Een beweging heeft een educatieve functie (= gericht op lerende personen en groepen en gekenmerkt door
het organiseren van educatieve programma’s) en een maatschappelijke activeringsfunctie (= gericht op het
organiseren, stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie) en
hanteert een sociaal-culturele methodiek.
Thema
Het thema van het NBV is Bewust verbruiken, consumptie gericht op duurzame ontwikkeling. In plaats van
de term bewust gebruikt men ook de begrippen sociaal & ecologisch verantwoord, mens-, dier- &
milieuvriendelijk, ethisch, kritisch of duurzaam. De term verbruiken wordt ook wel vervangen door
consumptie of consumeren. De thematiek van het NBV bevindt zich dus op het kruispunt van consumptie
enerzijds en duurzame ontwikkeling anderzijds.
Netwerk Bewust Verbruiken vzw, Mundo-b, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel
Tel. 02/894 46 15, [email protected], http://www.bewustverbruiken.be
1
Informatie
De website http://www.bewustverbruiken.be is het gezicht van NBV naar buiten toe. De site helpt
consumenten om mens- en milieuvriendelijke aankopen te doen. NBV reikt concrete tips aan over goederen
en diensten beschikbaar op de Belgische markt, verschaft inzicht in de ecologische en sociale aspecten van
consumptie- en productiepatronen, kondigt nieuwe publicaties en acties van (lid)organisaties aan. Men kan
zich op elektronische berichten abonneren. Bovendien zijn op de site tal van interessante links rond deze
thematiek te vinden. Sinds kort is er een nieuwe interactieve portaalsite als inspirator, referentie en
community, met inbreng van organisaties en individuen
Ook via aangesloten verenigingen verspreidt NBV vzw informatie over duurzame consumptie.
Projecten
Momenteel lopen:









de campagne Goud:Eerlijk?, een campagne over de negatieve impact van
goudmijnbouw, recyclage, duurzame juwelen (ism Catapa en Ecolife)
Labelinfo.be waarop we een hele reeks productlabels evalueren
Ecoplan.be, adressengids met duurzame winkels
Educatief aanbod: rond consuminderen (Doe meer met minder) en
consumanderen (Duurzaam Winkelen) en een samenwerking op vlak van educatie (ism CVN)
Gedeelddoor.be, Sharing is caring: netwerking en communicatie rond consudelen
Repair Cafés, netwerk van lokale herstelateliers in Vlaanderen. We zijn de
Vlaamse partner van Stichting Repair Café (NL)
My Fair Baby helpt ouders om eerlijke en duurzame keuzes maken rond de geboorte, de verzorging
en de ontwikkeling van hun kleintjes.
Stoel zoekt Lief, over het verband tussen natuurlijke rijkdommen in het Zuiden, de glokale bevolking
en de natuurlijke leefomgeving én duurzame consumptie
Op Wielekes, naar een deelsysteem voor kinderfietsen in Gent.
Projecten die afgelopen zijn:

Blije Bloemen, campagne rond duurzaamheid in de bloemensector (2007-2011)

Greenjeans, een campagne rond ecologische jeans (2009-10)

Versterking vormingsaanbod rond bewust verbruiken (2007-08)

Actie-onderzoek duurzame voeding (2007-08)

Treemagotchi, dat on-line duurzame acties bij Jonge Gezinnen promoot (ism
Gezinsbond) (2011-2012)

Duurzaam winkelen: stimuleren van gelabelde producten in supermarkten (ism
Delhaize en Carrefour) (2010-2012)

Goed Gekleed: promotie van ecologisch verantwoorde kleding (2011-2012)
Lidorganisaties
Kernpartners: lidorganisaties met duurzame ontwikkeling of deelthema als
kernthema die structureel met NBV samenwerken
1. Ecolife vzw
2. Velt vzw (Vereniging voor Ecologische leef- en Teeltwijze)
3. VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen)
Lidorganisaties met duurzaamheid of deelthema ervan als kernthema
Netwerk Bewust Verbruiken vzw, Mundo-b, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel
Tel. 02/894 46 15, [email protected], http://www.bewustverbruiken.be
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Arbeid & Milieu vzw
Autopia vzw
De Blauwe Bloem cvba
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL)
Cambio nv
Catapa vzw
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie vzw
Comm’sa bvba
Dialoog vzw
Ethibel vzw
Ethisch Vegetarisch Alternatief vzw (EVA)
Fairfin vzw
Fair Trade Organisatie vzw (FTO)
FIAN Belgium vzw
Gents Ecologisch Centrum cvba (GEC)
Good Planet vzw
Greenpeace vzw
Hefboom cvba
Komosie vzw
Lets Vlaanderen vzw
Max Havelaar vzw
MeMO vzw
Mobiel21 vzw
Oxfam-Wereldwinkels vzw
Schone Kleren Campagne (SKC)
Samenhuizen vzw
Solidariteitsfonds vzw
Taxistop vzw
Transitie Vlaanderen
Triodos Bank nv
Voedselteams vzw
Voor Moeder Aarde vzw
VOSEC vzw (Vlaams Overleg Sociale Economie)
Vredeseilanden vzw
Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw (Wervel)
WWF Belgium vzw (Wereld Natuurfonds)
Lidorganisaties met bredere werking
40.
41.
42.
43.
Femma vzw
Gezinsbond vzw
Onderzoeks- en Informatiecentrum voor de Verbruikers-organisaties (OIVO)
Vlaams ABVV
Netwerk Bewust Verbruiken vzw, Mundo-b, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel
Tel. 02/894 46 15, [email protected], http://www.bewustverbruiken.be
3
Download