briefpapier SMA NHN

advertisement
Loek Jorritsma
Tweeboomlaan 74
1624 EG Hoorn
Tel 0229 216553
Commissioner Joaquín Almunia
European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
KLACHT
COMPLAINT
Hoorn, 3 juni 2010
Zeer geachte mijnheer Almunia,
KLACHT
Hierbij wil ik een klacht indienen tegen:
a) het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tilburg om staatssteun te verlenen aan de
betaaldvoetbal organisatie Willem II in die gemeenten (Mei 2010);
b) het besluit van de gemeenteraad van Maastricht om staatssteun te verlenen aan de
betaaldvoetbal organisatie MVV in die gemeente (Mei 2010);
c) die gemeenten die – zoals de diverse berichten in de media luiden - in de afgelopen jaren
staatssteun hebben verleend aan de betaaldvoetbal organisaties in hun gemeenten zoals
Arnhem aan Vitesse, Zwolle aan de FC Zwolle, Heerenveen aan de FC Heerenveen, etc. De
gemeente Eindhoven met PSV als uitzondering, maar met wellicht de FC Eindhoven als feit.
Daar komt nog bij dat nergens in de berichtgeving is vermeld dat de betrokken staatssteun is gemeld –
genotificeerd – bij de Europese Commissie. Er kan met grote zekerheid van uit worden gegaan dat
notificering inderdaad heeft ontbroken. Een en ander zou ook uit uw dossiers kunnen blijken.
Overigens sluit ik niet uit dat de gemeente Breda, ten tijde van mijn schrijven, overweegt om de
betaald voetbal organisatie NAC uit die gemeente te steunen. Uit de berichten in de media zou blijken
dat voor deze organisatie een faillissement dreigt.
Aandacht niet voor het eerst
Februari van dit jaar ontwierp ik bijgaande tekst en zond die aan de redactie van het digitaal
informatieplatform voor de zakelijke sportmarkt in Nederland ‘Sport Knowhow XL’. Het artikel werd
in de editie van 2 maart 2010 geplaatst en goed gelezen.
Mijn artikel beoogde om de betrokken sport- en gemeentelijke bestuurders in ons land aanvullende
informatie te geven als het gaat om staatssteun en sport, met name in het betaald voetbal.
Wat zich voordoet is dat besturen van betaald voetbal organisaties de financiële discipline laten varen
ten gunste van het aantrekken van nog duurdere spelers om maar sportief succes te boeken. Dat gaat
dan sportief ten koste van die betaald voetbal organisaties die hun zaak financieel wel op orde willen
houden, die deze duurdere spelers niet willen aantrekken en dus sportief verliezen van diegenen die
dat wél doen. Maar wat volgt is dat de betrokken verenigingen aan het eind van het seizoen moeten
bekennen dat ze failliet dreigen te gaan en aan hun gemeentebesturen in (gespeelde) paniek vragen om
hen financieel uit de brand te helpen. Supporters stellen dan de betrokken gemeentebesturen ernstig in
gebreke, niet zelden op minder ludieke wijze, wanneer die zouden besluiten geen steun te verlenen.
Drs. L.S.M. Jorritsma Tweeboomlaan 74 1624 EG Hoorn.
E-mail [email protected] Tel (31) (0) 229 216553
1
Wat ik met het artikel wilde aangeven is dat de betrokken betaaldvoetbal organisaties én de betrokken
gemeentebesturen zich dienen te realiseren dat steunverlening aan ondernemingen zoals betaald
voetbal organisaties slechts dan mag wanneer aan een groot aantal voorwaarden wordt voldaan.
Voorwaarden die in Europees verband zijn overeengekomen omdat het betaald voetbal van
grensoverschrijdende economische betekenis is. En dat met name de gemeentebesturen daarnaar
dienen te verwijzen voordat besluiten over deze staatssteun kunnen worden genomen.
Natuurlijk is dat geen nieuws voor alle betrokkenen.
In de loop der jaren heeft onze minister van Binnenlandse Zaken diverse berichten met deze strekking
gestuurd aan alle gemeenten waar betaald voetbal organisaties zijn gevestigd. Maar uit persberichten
op landelijk en regionaal niveau blijkt steeds weer dat men zich daarvan weinig tot niets aantrekt.
Ik had ook daarom niet de illusie dat vanaf het moment van publicatie van mijn artikel een halt zou
zijn toegeroepen aan deze praktijken. Wat ik wel dacht was dat alle betrokkenen zoals de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), haar licentiecommissie, de sportkoepel NOC*NSF, het
Ministerie van VWS Directie sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de minister
van Binnenlandse Zaken, onderling zouden overeenkomen dat het zo niet langer kan en dat er een
gezamenlijke krachtsinspanning moet worden geleverd om het betaald voetbal in ons land gezond te
houden.
De praktijk
Maar wat blijkt. Aan het eind van het speelseizoen verliest Go Ahead Eagles (Deventer) de
beslissingswedstrijd tegen Willem II (Tilburg) voor toegang tot het spelen in de Eredivisie in het
seizoen 2010 – 2011. Willem II bekent de dag daarop met een miljoenenschuld te zitten en vraagt de
gemeente Tilburg om staatssteun. Niemand die er zich om bekommert dat dit financiële wanbeleid ten
koste is gegaan van Go Ahead!
De gemeente Tilburg heeft nu besloten om, gelet op de maatschappelijke betekenis van Willem II voor
de gemeente, deze club staatssteun te verlenen. Daarmee sanctioneert de gemeente Tilburg ook
impliciet dat de maatschappelijke betekenis van Go Ahead voor de gemeente Deventer wordt
aangetast.
Hierbij kan ik mij ook niet aan de indruk onttrekken dat Willem II haar financiële situatie zo lang
mogelijk verborgen wenste te houden. In ieder geval tot na de zekerheid dat handhaving voor de
Eredivisie een feit was. Daarmee haar onderhandelingspositie jegens de lokale overheid te versterken:
het onthouden van steun aan een Eredivisievereniging is ‘ernstiger’ dan aan een gedegradeerde club.
Overigens heeft de gemeente Maastricht ook besloten om staatssteun te verlenen aan de vereniging
MVV, de betaald voetbal organisatie in deze gemeente. En deze dagen werd ook bekend dat NAC
(Breda) met een miljoenenschuld kampt; de weg naar het gemeentebestuur lijkt de enige uitweg.
Vooralsnog ga ik er van uit dat in het proces van besluitvorming de beoogde staatssteun (nog) niet is
aangemeld (genotificeerd) bij de Commissie.
Verstoring van de Europese markt
In het geding is nu dat door deze staatssteun de prijs van betaaldvoetballers kunstmatig hoog blijft.
Zou deze staatsteun niet worden verleend dan kunnen betaald voetbalorganisaties de hoge salarissen
niet meer betalen. Wanneer nu aan betaaldvoetbal organisaties in ons land staatssteun mag worden
verleend verstoort dat de gehele markt van betaald voetballers in Europa.
KLACHT
Het is daarom dat ik bij u een klacht wil indienen tegen het verlenen van staatssteun aan de vele
betaald voetbalorganisaties in ons land, met name aan die verenigingen die ik eerder in mijn bijgaande
artikel heb genoemd en de recente staatssteun aan de verenigingen Willem II, MVV en mogelijk ook
NAC. Ik sluit overigens niet uit dat de betrokkenheid van de meeste gemeentebesturen met de betaald
voetbal organisaties die in hun gemeente zijn gevestigd de toets aan de Europese voorwaarden niet kan
Drs. L.S.M. Jorritsma Tweeboomlaan 74 1624 EG Hoorn.
E-mail [email protected] Tel (31) (0) 229 216553
2
doorstaan. Voor een eerlijke behandeling zou onderzoek naar verboden staatssteun dus voor álle
betaald voetbal organisaties in Nederland moeten gelden.
Mijn redenen hiervoor zijn de volgende:
 Door het beschikbaar stellen van publiek geld als steun aan het financieel wanbeleid van
betaald voetbal organisaties kan dit niet worden ingezet voor andere maatschappelijk hoog te
waarderen doelen, bijvoorbeeld voor de breedtesport of voor talentontwikkeling van onze
jeugd. Ik vind dat een verwerpelijke zaak.
 Met het doorgaan van het verlenen van staatssteun blijft de markt in het betaald voetbal door
deze bestuurlijke doping ernstig verstoord. Besturen zullen geen aanleiding zien hun beleid
aan de werkelijkheid aan te passen. Waar dat toe kan leiden hebben we kunnen zien bij de
bankencrisis en de huidige eurocrisis. Dat dient te worden voorkomen.
 Naast deze meer algemene betrokkenheid heb ik mij professioneel, zowel in dienst van de
rijksoverheid als nu als adviseur, op het standpunt gesteld dat wet- en regelgeving ook geldt
voor de sport. Daarmee gemeenten en betaald voetbal organisaties te adviseren om hun
financiën op orde te hebben en géén staatssteun te verlenen. Mijn positie als ondernemer is op
deze markt ongeloofwaardig als anderen met succes kunnen adviseren de boel niet op orde te
houden en wél staatssteun te verlenen. Maar erger nog is dat ik ongeloofwaardig zou zijn door
me stilzwijgend bij deze situatie neer te leggen.
Een afschrift van deze brief stuur ik aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan de KNVB en aan Sport Knowhow XL.
Hoogachtend,
Loek Jorritsma
Drs. L.S.M. Jorritsma Tweeboomlaan 74 1624 EG Hoorn.
E-mail [email protected] Tel (31) (0) 229 216553
3
Download