document - De Delftse Hout

advertisement
Technische Commissie
Tennisvereniging De Delftse Hout
Visie en beleidspunten
2016-2019
Competitie en toernooien zijn het cement van de
vereniging
Inhoudsopgave
1. Visie
3
2. Technische Commissie
4
3. Doelen en beleidspunten 2016-2019
5
4. Doelen en beleidspunten 2016
7
Bijlage A: Doelen en beleidspunten 2016 in cijfers
9
2
1. Visie
Tennisvereniging De Delftse Hout behoort met circa 1150 leden tot één van de
grootste verenigingen van de regio. De vereniging maakt gebruik van het
schitterende gelijknamige tennispark De Delftse Hout. Het tennispark biedt met
twaalf buitenbanen en een indooraccommodatie van acht binnenbanen
enorme mogelijkheden.
Het is van belang dat zo veel mogelijk leden zich met onze vereniging blijven
identificeren, zodat ons ledenaantal gelijke tred houdt met de grootte van ons
park. Hoewel recreatief tennis voorop staat, zijn er ook voor de meer prestatief
ingestelde tennisser voldoende mogelijkheden. Leden die zich willen
ontwikkelen hebben hiervoor voldoende faciliteiten en worden hierbij vanuit
de vereniging gestimuleerd. Ook op gebied van prestatief tennis is De Delftse
Hout een club waar je graag bij wilt horen.
Zowel recreatief als prestatief tennis kan in wedstrijdverband beoefend
worden. Activiteiten zoals competitie, toernooien en trainingen dragen bij aan
verbondenheid met de club. Daarnaast geven hoog spelende prestatieve
competitieteams met spelers uit de eigen jeugdopleiding een gevoel van trots.
Prestatief wedstrijdtennis is ook een bindend middel voor de jeugd om meer
betrokken te raken en zich meer in te zetten voor de vereniging. Het hebben
van voorbeelden op zowel prestatief als sociaal gebied is belangrijk voor een
hoger doel dat wordt nagestreefd en dat er mogelijkheden zijn om dit doel te
bereiken.
3
2. Technische Commissie
De Technische Commissie, hierna TC te noemen, heeft tot doel wedstrijdtennis
binnen onze vereniging te faciliteren en aan te sturen. Hierbij wordt gebruikt
gemaakt van het pro-actief aanbieden van competities, toernooien en
trainingen.
De TC is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de noemer
wedstrijdtennis vallen. Niet alle competities en toernooien worden ook
georganiseerd door de TC. De meeste toernooien hebben een aparte
commissie.
De TC maakt onderscheid tussen recreatief en prestatief wedstrijdtennis. De
recreatieve wedstrijdtennisser tennist voornamelijk vanwege het plezier van
het tennissen zelf, om gezond te blijven en vanwege sociale interactie.
Prestatief tennis wordt gekenmerkt door ambitie, passie om te verbeteren en
wil om te presteren. Er wordt gedreven getraind om het hoogste niveau te
halen binnen de mogelijkheden. Wedstrijden worden gespeeld om zich te
meten met de top. Onder prestatief tennis vallen de categorieen 1 t/m 16
volgens de Klassenlijst van de KNLTB. De klassen daaronder noemen we
recreatief wedstrijdtennis.
Net als onze vereniging heeft dit plan een dynamisch karakter. Er zal jaarlijks
bekeken worden of het plan eventueel bijgesteld moet worden. Zo zijn
bepaalde activiteiten afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende
sponsoren en daarmee financiële middelen. Verruiming van de financiële
middelen maakt het mogelijk om activiteiten uit te breiden, dan wel
aantrekkelijker te maken voor bepaalde groepen binnen onze vereniging.
De TC wil wedstrijdtennis zo aanbieden dat er wordt bijgedragen aan het
vergroten van de verbondenheid. Het resultaat van goed verankerd
wedstrijdtennis is dat de vereniging bij evenementen als competities en
toernooien druk bezocht wordt, dat er een gezellige sfeer op het park hangt
met als resultaat dat leden trots zijn op wat we als vereniging zijn.
4
3. Doelen en beleidspunten 2016-2019
Algemeen
• Gezonde balans waarborgen tussen activiteiten gerelateerd aan
wedstrijdtennis (competitie, toernooien en trainingen) en nietwedstrijdtennis (vrijspelen).
Competitie
• Minimaal tachtig teams (voorjaar/najaar, jeugd/senioren/veteranen) spelen
KNLTB competitie namens onze vereniging.
• Uitbreiding van aantal teams in periodes en op dagen dat er nog ruimte is
(voorjaar: dinsdagochtend/donderdagochtend/vrijdagavond,
najaar:donderdagavond/ vrijdagavond/zaterdag) wordt nagestreefd. Spelers ,
die in het voorjaar niet geplaatst kunnen worden , hebben indien mogelijk
voorrang in het najaar. Indeling van de teams wordt op de website
gepubliceerd.
• Door de KNLTB nieuw aangeboden competitievormen worden beoordeeld en
waar aantrekkelijk voor onze vereniging en spelers actief aangeboden.
• Piramide structuur in tennisniveau en klassen met een juiste afspiegeling van
het algehele verenigingsniveau. Voor een optimale en flexibele teamindeling
wordt er individueel ingeschreven. Dispensatie wordt slechts bij hoge
uitzondering toegestaan. Hetzelfde geldt voor competitie lidmaatschappen.
• In de hoogste teams spelen spelers die verbondenheid hebben met de
vereniging en deze teams bestaan hoofdzakelijk uit eigen leden.
• Op zondag speelt het hoogste team Gemengd 2e klasse of een gelijkwaardig
niveau in heren of damescompetitie, afhankelijk van beschikbare spelers. Op
zaterdag spelen het hoogste Heren en Gemengde team in de Hoofdklasse.
Een hoog niveau op de zaterdag biedt zondag spelers die hier behoefte aan
hebben een uitstroommogelijkheid naar de zaterdag. Talentvolle jeugd wordt
gestimuleerd om op zondag te spelen.
5
6
Toernooien
• Minimaal de jaarlijkse organisatie van een Open Senioren Toernooi, Club
Toernooi en een Open Jeugd Toernooi. Specifieke doelen vallen onder de
verantwoordelijkheid van desbetreffende commissies.
• Deelname aan en eens in de vier jaar de organisatie van de Regio Delft Cup.
Specifieke doelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de
desbetreffende commissie.
Trainingen
• Transparante, zakelijk relatie met tennisschool/trainers waarbij een
gezamenlijk doel wordt nagestreefd. Huidige constructie wordt geëvalueerd
en getoetst aan doelstellingen en eventueel waar nodig aangepast.
• Er wordt gedifferentieerd in lestarieven en lestijden om de balans met
recreatief tennis te waarborgen en de baancapaciteit optimaal te benutten.
• Er komt een selectieplan voor prestatieve spelers, bestaande uit hoofdzakelijk
eigen leden om het competitieniveau naar het gewenste niveau te brengen.
Er wordt ook gezocht naar aansluiting bij de junioren. Trainingen voor de
selectie zullen, bij voldoende sponsorinkomsten, (deels) gesubsidieerd
worden.
Financieel
• Alle activiteiten georganiseerd door de TC zijn kostendekkend. Inkomsten zijn
afkomstig van de deelnemers.
• Gesubsidieerde trainingen of andere activiteiten voor de selectiegroep
worden (deels) gefinancierd uit sponsorinkomsten.
7
4. Doelen en beleidspunten 2016
Competitie
• Uitbreiding van aantal teams in periodes en op dagen dat er nog ruimte is
(najaar: donderdagavond/ vrijdagavond/zaterdag) wordt nagestreefd. In het
voorjaar voor het eerst deelname van een vrijdagavond team.
• In het najaar kan er individueel ingeschreven worden voor de
Voorjaarscompetitie van 2017. Dit om de teamindeling optimaal te maken.
Heldere procedure en duidelijke communicatie over nieuwe vorm van
inschrijven en indelen.
Toernooien
• De organisatie van een Open Senioren Toernooi, Club Toernooi en een Open
Jeugd Toernooi. Specifieke doelen vallen onder de verantwoordelijkheid van
desbetreffende commissies.
• Deelname aan de Regio Delft Cup. Specifieke doelen vallen onder de
verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie.
Trainingen
• Huidige constructie met tennisschool wordt geëvalueerd. Plan opstellen
gericht op de toekomstige invulling van trainingen, waaronder differentiatie
in tarieven en tijden.
• Opstellen selectieplan voor prestatieve spelers, met daarbij behorende
faciliteiten als ook verantwoordelijkheden selectiespelers.
Financieel
• Alle activiteiten georganiseerd door de TC zijn kostendekkend. Inkomsten zijn
afkomstig van de deelnemers.
8
• Bekijken welke activiteiten van de selectiegroep financieel ondersteund
kunnen worden in 2017 uit onder andere sponsorinkomsten.
Selectieplan
Onderstaande doelen sluiten aan bij het nieuw op te zetten selectieplan waar
de TC zich dit jaar op zal richten. De verwachting is dat deze doelen nog niet in
2016 behaald worden maar in de jaren er na.
• In het leven roepen van een spelersraad met name trainingen periodiek te
evalueren en vooruit te kijken. De spelersraad is ook geschikt om te
evalueren hoe het selectiebeleid wordt ervaren en hoe het algemene gevoel
is binnen de spelersgroep t.a.v. de voornaamste selectiezaken.
• Onder de hoogste teams vormt zich een piramide structuur die aansluiting
naar de eerste teams verzorgt. Daarnaast zorgt deze structuur voor gezonde
concurrentie en continuïteit dan wel verbetering van het niveau.
• Prestatieve tennissers zijn zich bewust dat zij de vereniging
vertegenwoordigen en een voorbeeld zijn voor de jeugd. Zij zullen zich hier
naar gedragen en altijd in het belang van de vereniging handelen.
• Prestatieve tennissers zullen in het kader van verbinding deelnemen aan
verenigingsactiveiten en deze ook zelf organiseren.
9
Bijlage A: Doelen en beleidspunten 2016 in cijfers
Situatie eind 2015(beschreven
waar nodig)
Meetpunt (eind 2016)
Uitbreiding aantal competitie
teams
75
80
Individueel inschrijven
voorjaarscompetitie
Wel mogelijk, niet verplicht
Verplicht
Organisatie Open Senioren
Toernooi, Club Toernooi en een
Open Jeugd Toernooi.
Alle drie georganiseerd
Alle drie georganiseerd
Deelname Regio Delft Cup
Deelgenomen
Deelgenomen
Zakelijk gezien huurt de
tennisschool ZZP tennisleraren in
en verhuurt deze door aan de
vereniging middels een contract
met een vast uurtarief. In principe
wordt alles (inschrijven, indelen,
lessen, activiteiten) uitbesteed aan
de tennisschool. De afgelopen
jaren lag de regie op alle vlakken
bij de tennisschool. Vereniging
bemoeide zich er weinig mee.
Contract werd op meerder punten
niet nageleefd mede door weinig
control vanuit de vereniging. Zowel
tarieven en lestijden zijn wellicht
wat doorgeschoten en het naleven
van afspraken verzaakt.
- Geevalueerde constructie
Doel
Competitie
Toernooien
Trainingen
Constructie met tennisschool
evalueren
- Formaliseren afspraken
- Differentiatie in tarieven en tijden
- TC heeft als vragende partij de
“regierol”
- Bekijken of selectietrainingen
tegen gereduceerd tarief
aangeboden kunnen worden.
- Beleid voorziet in continue
verbetering van kwaliteit van
trainingen.
- Borging van de kwaliteit
onafhankelijk maken van
TennisTops
10
Opstellen selectieplan
Geen selectieplan
Selectieplan beschikbaar en
afgestemd met betrokken partijen.
Deelnemers geselecteerd.
Instellen spelersraad
Geen spelersraad
Spelersraad beschikbaar en eerste
evaluatie heeft plaatsgevonden of
is gepland.
Activiteiten georganiseerd door TC
zijn kostendekkend
Zijn deze op dit moment
kostendekken? Laatste twee jaar
klein positief resultaat door geen
verregende competitiedagen.
Georganiseerde activiteiten door
TC zijn kostendekkend.
Bekijken welke activiteiten binnen
de selectiegroep financieel
ondersteund kunnen worden in
2017.
Geen financiële ondersteuning.
Wel financiële ondersteuning.
Financieel
11
Download