Stuk in Vakmail na behandeling MO/VNG 3 oktober

advertisement
Landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor gemeenten
Veel gemeenten en andere bij de VNG aangesloten instellingen kennen een lokale of regionale
klachtencommissie op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld of
ongewenste omgangsvormen. In het algemeen blijken bij deze klachtencommissies weinig tot zeer
weinig klachten binnen te komen. Hierdoor kunnen de leden van deze commissies nauwelijks ervaring
en deskundigheid opbouwen en consolideren. Dit probleem doet zich voor in zowel grote als kleinere
gemeenten. Er blijkt onder gemeenten en instellingen voldoende belangstelling te bestaan voor een
landelijke klachtencommissie. Medio mei 2006 zal de regeling gereed zijn en zullen commissieleden
benoemd worden. De gemeenten ontvangen dan een ledenbrief met een aanmeldingsformulier.
Hoe zal de regeling van een landelijke klachtencommissie voor gemeenten er uit gaan zien?
 De klachtencommissie heeft tot taak om op verzoek van het bevoegd gezag (meestal: college)
klachten van medewerkers te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Een klagende
medewerker kan de klachtencommissie dus niet zelf benaderen. De commissie brengt advies
uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag maakt vervolgens zijn conclusies aan de klager
bekend.
 De leden van de commissie worden benoemd door de voorzitter van het College voor
Arbeidszaken. Bij het benoemen van commissieleden kan geput worden uit het huidige
bestand van leden van klachtencommissies seksuele intimidatie/ongewenst gedrag.
 De VNG organiseert de administratieve ondersteuning van de commissie.
 Per zaak wordt uit de pool van deskundigen een commissie geformeerd van drie personen op
basis van onder meer beschikbaarheid en specifieke deskundigheid. Per zaak wordt een locatie
gekozen waar de commissie bijeenkomt en betrokkenen hoort.
 Het bevoegd gezag kan voor de behandeling van een klacht een informant aanwijzen
(bijvoorbeeld een P&O’er) die de commissie informeert over de lokale context.
 De regeling voor klachtbehandeling door de landelijke klachtencommissie is uniform. De
aangesloten gemeente verklaart deze regeling van toepassing. De regeling is geënt op
wettelijke bepalingen over klachtbehandeling (Algemene wet bestuursrecht). Registratie van
persoonsgegevens vindt plaats op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 Uitgangspunt is dat de lokale regelingen voor klachtbehandeling gehandhaafd blijven. Een
eventuele interne klachtenprocedure kan dus blijven bestaan. In aanvulling op de lokale
procedure geldt de uniforme klachtenregeling. Onderzocht wordt of hiervoor aanpassingen
binnen de gemeentelijke klachtenregelingen noodzakelijk zijn.
 De bij de klachtencommissie aangesloten gemeenten (en andere instellingen) betalen per
ingediende zaak. De VNG stelt een uurtarief, vacatiegeld en reiskostenvergoeding vast voor
de leden van de commissie. Aansluiting bij de commissie is kosteloos voor leden. Aan nietleden zal de VNG een jaarlijks bedrag aan contributie in rekening brengen als
tegemoetkoming in de algemene kosten ten behoeve van de klachtencommissie.
Download