1 - Mertens Groep

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Blad : 1 van 4
Datum : 24-07-17
Herziening van : 20-01-00
Naam : LASSEX
1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming
Handelsnaam: LASSEX
Product classificatie: Roestwerende grond- en aflakverf
Toepassing: Anticorrosieve welding primer voor metaal
Handelsonderneming Bernhard Verbraeken bv
Baakwoning 30
2671 LE Naaldwijk
Tel.: 0031-(0)174-622455
Fax: 0031-(0)174-626473
Telefoonnummer voor noodgevallen: 0031-(0)30-748888 (dag en nacht, Nationaal Vergiftigingen
Informatiecentrum, alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts)
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens de Gevaarlijke Stoffenrichtlijn 67/548/EEG.
Samenstelling
CAS-NR
Conc. bereik
Gevarensymbool
R-zinnen1)
Terpentine
64742-82-1
24,2 %
Xn, N
10, 51/53, 65
1)
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen.
3. Mogelijke gevaren
Gevarenomschrijving: R-10, ontvlambaar.
Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: niet innemen, huidcontact vermijden. Product niet in het milieu
terecht laten komen, kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
4. Eerste hulp maatregelen
Algemene maatregelen:
Zoek medische hulp in alle gevallen van twijfel of indien de verschijnselen voortduren. Een bewusteloos persoon nooit
iets via de mond toedienen.
Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze weer te dragen.
Opname door de mond:
Mond spoelen met water. Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken niet
opwekken.
Inademing:
De patiënt in frisse lucht begeven en warm en rustig houden. Inspanningen vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig
ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Geen eten of drinken geven. Bij bewusteloosheid de patiënt in de stabiele
zijligging leggen en arts raadplegen.
Contact met de huid:
De huid direct wassen met water en zeep. Zonodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepassen. Gebruik geen oplosmiddelen of
verdunners. Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Contact met de ogen:
Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de ogen opgehouden worden. Een arts raadplegen.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen:
Polyvalent schuim, verneveld water, BC-poeder, koolzuur en halonen. Volle straal water niet effectief als blusmiddel.
1
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Blad : 2 van 4
Datum : 24-07-17
Herziening van : 20-01-00
Naam : LASSEX
Verboden blusmiddelen:
Waterstraal.
Bijzondere aanbevelingen:
Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. Blootstelling aan afbraakproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Geschikte
ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Koel de verpakkingen die aan het vuur blootstaan af met water. Zorg ervoor dat blusmateriaal niet
in het riool of oppervlaktewater komt.
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het preparaat
Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren. Dampen niet inademen. Volg de beschermende
maatregelen op, zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8. Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met
onbrandbare absorptie-materialen, zoals zand, diatomeaarde en vermiculiet en plaats die in een container, zodat het
volgens de plaatselijke wetgeving kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Voorkom dat het in de riolering of
oppervlaktewater terechtkomt. Indien het product meren, rivieren of riolering verontreinigt, dient u de autoriteiten
hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijke voorschriften..
Reinigen bij voorkeur met reinigingsmiddel, vermijdt het gebruik van oplosmiddelen.
7. Hantering en opslag
Hantering:
De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen.
Vermijd de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en hogere blootstellingsconcentraties dan zijn
toegestaan. Het product mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermde verlichting of andere ontstekingspunten. Elektrische
apparatuur moet volgens de vereiste standaard zijn beveiligd. Het product kan elektrostatische worden opgeladen: maak altijd gebruik van een
aardleiding wanneer het van een container naar een andere container wordt overgebracht. Kleding en schoeisel dienen van geleidende aard te zijn.
Houd de container goed gesloten. Bescherm het tegen hitte, vonken en open vuur. Gereedschappen die vonken, mogen niet worden gebruikt.
Vermijd contact met ogen en huid. Adem damp en spuitnevel niet in.
Roken, eten en drinken in de ruimtes waar het product wordt gebruikt, moet worden verboden.
Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.
Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Bewaar het product altijd in container van hetzelfde materiaal als de
originele container.
Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.
Opslag:
Houdt U aan de aanbevelingen op het etiket.
In dichtgesloten originele verpakkingen, koel (bij een temperatuur tussen de 5 en 30 °C) en in een droge, goed geventileerde ruimte opslaan.
Product uit de buurt houden van warmtebronnen en direct zonlicht en vermijdt contact met ontstekingsbronnen.
Gescheiden houden van levensmiddelen.
Speciale verpakking zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om leeglopen te voorkomen.
Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.
Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van dampdeeltjes van oplosmiddelen onder de blootstellinggrens (MAC-waarde) te houden,
dient geschikte adembescherming gedragen te worden.
Blootstellingslimieten:
De volgende MAC-waarden zijn van toepassing:
Naam
Terpentine
MAC-TGG1)
CAS-nr.
ppm
100
64742-82-1
1)
Maximale aanvaarde concentratie als tijdgewogen gemiddelde.
Stoffen die relatief makkelijk door de huid kunnen worden opgenomen.
Bron: De Nationale MAC-lijst 2000.
2)
2
H2)
mg/m3
575
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Blad : 3 van 4
Datum : 24-07-17
Herziening van : 20-01-00
Naam : LASSEX
Persoonlijke bescherming:
Bescherming van de ademhalingswegen:
Indien personeel wordt blootgesteld aan een niveau boven de MAC-waarde dan moet men gebruik maken van de juiste en goedgekeurde
adembescherming.
Bescherming van de handen:
Bij herhaald en/of langdurig contact, PVC of rubberen handschoenen gebruiken. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde
huiddelen te beschermen. Deze mag echter niet toegepast worden indien contact reeds plaatsgevonden heeft.
Bescherming van de ogen:
Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.
Bescherming van de huid:
Draag geschikte beschermende werkkleding.
9. Fysische en chemische eigenschappen
Vorm:
Vlampunt:
Viscositeit:
Dichtheid:
Ond. expl. grens:
Bov. expl. grens:
Oplosbaarheid in water:
Vloeibaar
41 °C
90-105 ku bij 20 °C
ca. 1,38 kg/l bij 20 °C
0,6 vol %
8,0 vol %
nee
10 Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden:
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.
Te vermijden materialen:
Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals koolstofmonoxide, koolstofdioxide, rook en
stikstofoxide.
11. Toxicologische informatie
Er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent het product zelf.
Blootstelling aan samengestelde dampen van de oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn dan de gegeven maximale blootstelling, kan de
gezondheid schaden, bijvoorbeeld irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingswegen en het kan de nieren, de lever en het centraal
zenuwstelsel nadelig beïnvloeden. Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in
extreme gevallen bewusteloosheid. Langdurige en herhaalde blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van vetten uit de
huid, waardoor niet allergische contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Indien de vloeistof in de
ogen komt, kan dit irritatie geven en onherstelbare schade aanrichten.
12. Ecologische informatie
Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met het ontbreken van bepalingsregelingen.
Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.
13. Instructies voor verwijdering
Aanbeveling:
Laat het product niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomen.
Restanten en geleegde emballage dienen ingeleverd te worden bij daarvoor bevoegde inzamelaars volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
3
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Blad : 4 van 4
Datum : 24-07-17
Herziening van : 20-01-00
Naam : LASSEX
Het product transporteren overeenkomstig de beschikkingen van het ADR voor het wegvervoer, RID voor spoorwegen, IMDG voor zeevervoer,
ADNR voor binnenvaartvervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer.
Transport over land ADR/RID
ADR/RID klasse
: vrij
Product benaming
: Verf
ADR-UNO-nr.
: 1263
GEVI-code
:
Zeetransport IMDG
IMDG klasse
: vrij
EMS-nr.
:
Zeevervuilend
:
Productbenaming
: Verf
Binnenvaart ADNR
ADNR klasse
: vrij
Luchttransport ICAO
ICAO klasse
:
Productbenaming
: Verf
Cijfer/Letter
CEFIC-gevarenkaart
Verpakkingsgroep
:
:
:
IMDG-UNO-nr.
MFAG-nr.
Verpakkingsgroep
: 1263
:
:
Cijfer/Letter
:
UN-Nr.
Verpakkingsgroep
: 1263
:
15. Wettelijk verplichte informatie
Etiketteringsvoorschrift volgens EG richtlijn 91/155.
Gevarensymbolen:
---
Bevat:
R-zinnen: 10
S-zinnen: 2, 20, 16, 38, 46, 51
Tekst R-zinnen:
R-10: Ontvlambaar
Tekst S-zinnen:
S-2: Buiten bereik van kinderen bewaren
S-16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken
S-20: Niet eten of drinken tijdens gebruik
S-38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel dragen
S-46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S-51: Gebruik uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
16. Overige informatie
Volledige tekst van de in rubriek 2 genoemde R-zinnen:
R-10: Ontvlambaar;
R-51/53: Giftig voor in het water levende organisme; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken;
R-65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige kennis en in overeenstemming met nationale wetten en de EG-wetten.
De condities waaronder het product wordt toegepast is niet aan ons bekend en ligt buiten onze invloedssfeer zonder voorafgaande schriftelijke
instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1.
Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in
de lokale wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product
gelden. Het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.
4
Download