PowerPoint-presentatie - VOC

advertisement
Veteranen Ontmoetings Centrum Zeeland
Sterk door samenwerking
Voormalig
dienstplichtigen
Uitgezonden
militairen
 Herdenken
 Erkennen en waarderen
 Problematiek, gevolgen van
uitzending
Na uitzending:
 12% klachten op een zeker moment na uitzending
 14 % blijvende klachten
Klachten
 75% psychisch
 25% lichamelijk
Veel veteranen kijken
met positieve
gevoelens terug op
hun diensttijd.
Voor een deel ligt dit
anders.
 Psychische problemen;
de bekendste is PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom)
 Relationele problemen, verslavingsproblematiek,
financiële problemen
 In het ergste geval:
in aanraking met politie en justitie
Gegevens:
Kerngegevens 2015
Inloophuis Kruiningen
• 2012 gestart
• particulier initiatief
• doelgroep:
• veteranen,
• hun relaties
• belangstellenden
• Bezoek groeit
• Initiatief groeit
• Ruimtegebrek
Huidige situatie Zeeland
• Kleine initiatieven verspreid in
de regio
• Weinig samenhang/overzicht
• Onvoldoende bekendheid
onder veteranen
• Aanbod voldoet
niet aan vraag
van veteranen,
hun partners en
hun gezinnen
Gediend tijdens missies in:
Schatting:
2800 - 3500 veteranen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands Indië
Korea
Libanon
Cambodja
Joegoslavië
Kosovo
Irak
Afghanistan
Mali
En tal van andere uithoeken
van de wereld
Gegevens:
Behalve veteranen die voor de Nederlandse
Krijgsmacht hebben gediend:
Bredere doelgroep
Politie
Brandweer
NS personeel
Ambulance personeel
(Oud) militairen en dienstslachtoffers
Ook zij kunnen op ondersteuning rekenen
en zijn van harte welkom!
Kansen en mogelijkheden
•Bundeling en synergie lokale kleine initiatieven
•Centrale voorziening voor bestaande belangengroepen
•Voorziening voor ontmoeting:
• Mantelzorg
• Nuldelijnszorg
• Eerstelijnszorg
•Regionale basis organisatie preventief voor-veld,
•Aansluiting op zorgtaken defensie en gemeenten
•Onvoldoende mogelijkheden:
• ontmoeting van veteranen, geüniformeerde doelgroep
• aanbod voor relaties en gezinnen
Start
 Stichting Veteranen
Ontmoetingscentrum Zeeland
 De Maten van Weleer
 opgericht 8 juli 2016
 Plan van aanpak gereed
Particulier
initiatief
 Samenwerking met
Zeeuwse organisaties
en initiatieven
Samenwerking met
Zeeuwse gemeenten en provincie
Samenwerking met andere initiatieven
in de regio Zeeland.
Groei
Opzet stichting
Samenwerking,
regiobreed met
andere
stichtingen en
gemeenten
Doelen
• Ontmoetingsplek voor veteranen en hun naasten uit de regio Zeeland
• Ontwikkelen activiteiten gericht op:
ontspanning, (h)erkenning en ontmoeting
• Ontwikkelen aanbod activiteiten voor:
partners, kinderen en mantelzorgers
• Laagdrempelige mogelijkheid voor hulp vanuit een veilige haven,
waarbij hulpverlening zo nodig alsnog ingeschakeld kan worden.
• Vroegtijdige signalering van problematiek en
een helpende hand bieden in het preventieve voorveld
• Ontmoetingscentrum is:
• beschikbaar voor hulpverleners, zodat zij de veteraan en/of
familieleden dichterbij huis en op neutraal terrein kunnen helpen
• beschikbaar voor belangengroepen en -organisaties
Veteranen Ontmoetings Centrum Zeeland
Sterk door samenwerking
Download