Dosis-effect relaties PCBs en dioxines

advertisement
INTERREG III FASE 1
Gezondheidseffecten
W. Baeyens en Elly Den Hond
Dosis-effect relaties
Pb
Kind
Biometrie
Apgar
TSH
(Hielprik)
Moeder
Allergie
Fertiliteit
Cd
PCB Calux DDE HCB
APGAR Scoring for Newborns
Sign
Activity
(Muscle
Tone)

Pulse
Grimace
(Reflex
Irritability)
Absent
Absent
No
Response
Appearance
(Skin Color)
Blue-gray,
pale all over
Respiration
Absent
0 Points
Arms and
Legs
Flexed
Below 100
bpm
Grimace
Normal,
except for
extremities
Slow, irregular
1 Point
Active
Movement
Below 100 bpm
Sneeze, cough,
pulls away
Normal over entire
body
Good, crying
Effecten zijn geassocieerd
Foetale blootstelling
Neonatale blootstelling
Immuunsysteem
Schildklierfunctie
Neurologische
ontwikkeling
Groei
Sexuele
ontwikkeling
Blootstelling op latere leeftijd
Rol schildklierhormoon
bij foetus en pasgeborene
Blootstelling is
geassocieerd
 Lood – cadmium: vaak dezelfde bron
 PCBs – dioxines – gechloreerde
pesticiden:
- bronnen zijn verschillend;
- bio-accumulatie gebeurt analoog.
 Weinig gekend over cumulatieve of
neutraliserende effecten
Dosis-effect relaties
Evidentie in literatuur?
Reeds beschreven
effect werd reeds gevonden
bij pasgeborene of bij vrouwen
effect werd beschreven,
maar bij andere groepen, of voor andere
parameter
Indirecte aanwijzingen
Enkel hypothese
enkel hypothesen
Lood (Pb)




Placentaire transfer
Passage bloed - hersenbarrière
Zwangerschap: bot = endogene bron
Norm voor perifeer bloed:
 10 µg/dL
 geen kritische drempel?
Effecten van lood
bij pasgeborene
 Biometrie
 Negatief effect op gewicht, hoofdomtrek
 Neurologisch
 Prenatale blootstelling
 Effect op jong kind: gehoor, gedrag, IQ
 Effect op pasgeborene: apgar  ?
 TSH
 Studies bij arbeiders; niet bij kind
Effecten van lood
bij moeder
 Allergie
 Verhoging immunoglobulines en
interleukines bij kinderen met hoge
loodblootstelling
 Fertiliteit
 Enkel studies bij mannen (arbeiders)
 Recent: negatieve associatie tussen lood en
puberteitsontwikkeling bij meisjes
Dosis-effect relaties Pb
Pb
Kind
Biometrie
Lager geboortegewicht en hoofdomtrek
Apgar
Neurologische effecten bij jong kind
TSH
Effecten op TSH bij arbeiders
Moeder
Allergie
Verhoging Ig en IL bij kinderen
Fertiliteit
Verminderde vruchtbaarheid mannen
Reeds beschreven
Indirecte aanwijzingen
Enkel hypothese
Cadmium (Cd)
 Weinig placentaire transfer
 Mogelijk wel toxische effecten op
placenta of baarmoeder
 Hormonaal
 Competitie met Ca2+
 Roken!
Effecten van cadmium
bij pasgeborene
 Biometrie
 Negatief effect van Cd op zwangerschapsduur en/of
geboortegewicht (cfr. roken)
 Associatie met Cd in bloed is niet zeker
 Neurologisch
 Beschreven als neurotoxisch
 Effect op apgar in Egyptische studie
 TSH
 Relatie Cd – TSH bij kinderen in buurt
verbrandingsoven in Hamburg
Effecten van cadmium
bij moeder
 Allergie
 Immunotoxisch (zowel suppressie als
activatie)
 Fertiliteit
 Androgene effecten beschreven in studies
over prostaatkanker; geen humane studies
over fertiliteit
Dosis-effect relaties Cd
Cd
Kind
Biometrie
Evidentie
Apgar
1 humane studie bij pasgeborenen
TSH
Effecten bij kinderen
Moeder
Allergie
Immunotoxisch (suppressie + activatie)
Fertiliteit
Vooral bij de man (prostaatkanker)
Reeds beschreven
Indirecte aanwijzingen
Enkel hypothese
PCB 138, 153 en 180
Calux: dioxine-achtigen
 Bronnen:
 PCB: PCB-houdend afval
 Dioxine: verbranding
 Bio-accumulatie: stapelen op in
voedselketen - komen vaak samen voor
 Placentaire transfer
 Effect: verwante effecten omwille van
analoge structuur
Effecten van PCBs en
dioxines bij pasgeborene
Goed gecontroleerde studies met moeder/kind
cohortes in Nederland en Duitsland
Epidemiologisch onderzoek in sterk vervuilde
gebieden (Inuit, Seveso)
 Biometrie
 Negatieve associatie PCB - geboortegewicht
 Neurologisch
 Neonatale neurologische effecten van PCB/dioxine
 Geen studies met apgar
 TSH
 Relatie TSH – PCB/dioxine in navelstrengbloed
Effecten van PCBs en
dioxines bij moeder
 Allergie
 Grotere vatbaarheid voor infecties bij kinderen en
volwassenen
 Effect op allergie: immuno-suppressief?
 Fertiliteit




PCBs: oestrogeen; dioxine: anti-oestrogeen
Vooral effecten op mannelijke vruchtbaarheid
Bij vrouwen: onregelmatige menstruatie
Prenatale blootstelling linken met latere effecten
Dosis-effect relaties
PCBs en dioxines
PCB/
dioxine
Kind
Biometrie
Lager geboortegewicht bij hogere PCBs
Apgar
Neonatale effecten PCB/dioxine; niet apgar
TSH
Verhoogde TSH bij hogere dioxine/PCB
Moeder
Allergie
Grotere vatbaarheid voor infecties
Fertiliteit
Vooral studies bij man
Reeds beschreven
Indirecte aanwijzingen
Enkel hypothese
Hexachlorobenzeen
DDE





Productie niet meer toegelaten
Bio-accumulatie
Komen vaak samen voor
Placentaire transfer
Effect: verwante effecten omwille van
analoge structuur (ook met PCBs en
dioxines)
Effecten van gechloreerde
pesticiden bij pasgeborene
 Biometrie
 Negatieve associaties DDE/HCB –
geboortegewicht / prematuriteit
 Neurologisch
 Neurologische effecten bij prenatale DDE
blootstelling, maar hoge co-lineariteit met
PCBs (Duitsland)
 TSH
 Relatie HCB – TSH, maar hoge co-lineariteit
met PCBs (Spanje)
Effecten van gechloreerde
pesticiden bij moeder
 Allergie
 Grotere vatbaarheid voor infecties bij kinderen en
volwassenen
 Verhoogde kans op astma en exceem in regio’s met
hoog gebruik pesticiden (o.a. Children’s Health
Study)
 Fertiliteit
 Gebruik pesticiden geassocieerd met mannelijke én
vrouwelijke vruchtbaarheidsproblemen.
 Cohn, 2003: relatie tussen DDE / DDT in
navelstrengbloed en vruchtbaarheid van dochter
Dosis-effect relaties
gechloreerde pesticiden
HCB/
DDE
Kind
Biometrie
Lager geboortegewicht bij hogere pesticiden
Apgar
Neonatale effecten DDE (? PCB); geen apgar
TSH
Verhoogde TSH bij hoger HCB (? PCB)
Moeder
Allergie
Grotere vatbaarheid voor infecties
Fertiliteit
Effecten op mannelijke en vrouwelijke
Reeds beschreven
Indirecte aanwijzingen
Enkel hypothese
Overzicht dosis-effect
relaties uit literatuur
Pb
Cd
PCB/
dioxine
DDE /
HCB
Kind
Biometrie
Apgar
TSH
Moeder
Allergie
Fertiliteit
Reeds beschreven
Indirecte aanwijzingen
Enkel hypothese
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards