(Instituut voor Systematische Plantkunde, planten zuiver triploïd zijn

advertisement
Enige aantekeningen betreffende Ornithogalum
L.
umbellatum
door
Th.W.J. Gadella
(Instituut
De
umbellatum is in
Ornithogalum
soort
komen
voor
populaties
voor
malen het
basisgetal;
In
cultuur
(2n
is dit
bij Ornithogalum
aangetroffen: diploïde (2n
=
deze
72)
werden ook
planten
In
(2n
tetraploïde
(NEVES,
werden ook
=
populaties
steekproef
Een
(GADELLA &
wees
KLIPHUIS,
echter besloten nog
welke
cytologische
uit
rassen
planten)
en
36),
m.i.
planten
althans enkele
op
Texel (9
verloopt.
planten
de
gebeurt juist
Na
ongepaarde
het
de
met
—
dan ook
in dat
dikwijls
vorming
gang
van
van
de
de
het
—
door
reductiedeling
de
—
35).
apomictische
de
in
het
rassen
van
eicel-vorming.
dat
uitgesloten
verspreid zijn.
naar
voren
gestoord.
zijn
echter
voortplanting,
Tijdens
de
van
Dit
wil
geëlimineerd.
chromo-
homologe
Bij
de
bijzonder bij
voorafgaande
De fertiele
eicel-vorming
n
aantal (2n
in het
on-
vorming
=
=
21
voor-
35)
weer
plantenrijk. Bij
soorten
waarbij
bevruchting
chromosoomaantallenaanwezig
voortplanting.
18
oneven
algemeen
zonder
er oneven
de pentaploïde
bij
en
zaadzetting
op dat
niet
binnen-
27. Hoewel
steriel. Er
i.v.m. het feit dat de
is echter beslist
d.w.z.
op
=
zodat in de fertiele eicellen het aantal
voortplanting
noemen
(2 planten),
doorgaans
de univalenten
de zygote wordt dan het
verschijnsel
niet
mens
heeft normale sexuele
namelijk
2n
stellen
planten
geslachtelijke voortplanting
dikwijls
=
N.-H.
deed de vraag
reductiedeling
geval
vast te
werden
de fertiele stuifmeelkorrels terecht komen.
zaken
voorkomt,
die zich kenmerken
geen
geval
tegenovergestelde,
voorbeeld wil ik
geheel
is
chromosomen
niet in
apomictische
agamospermie
treedt
immers,
de
is het
van
triploïd zijn
eigenlijk
nu
einde
zijn:
te
hebben derhalve het chromosoom-aantal n=14.
bereikt. Deze
soorten
zuiver
bijvoorbeeld,
canina
worden in dit
ontbreken
pollenkorrels
komt.
planten
ten
voorkomt
variatie werd
plaatsen langs
triploïd
door toedoen
planten
materiaal
plant), Bergen,
feit dat het chromosoom-aantaloneven is (2n
zeggen dat de
Als
Rosa
pollenkorrels
somen
bleken zuiver
verscheidene
Europa
volgende plaatsen
op drie verschillende
umbellatum
pollenkorrels zijn
uitzonderingen.
danks het
de
Op
1950). Naast
cytologische
doen,
te
octoploïde
en
aneuploïde (2n= 19,
triploïd
grote
Europa
45) planten.
=
54)
=
natuur
natuurlijke standplaatsen voorkwamen,
bij Ornithogalum
en
land
ons
Meulunteren (1
planten,
Bij triploïde planten
De eicellen
de
met
hier voorkomen.
Het feit dat alle onderzochte
komen hoe
in
steekproeven
de onderzochte
van
zijn
Twente
verband
(2n
echter in
land in
ons
heden in
op
1928; PÓLYA,
1952; SPRUMONT,
komt
aantal
geheel
een
9), anderzijds worden
=
tot
hexaploïde
Er
is
Europa
Enerzijds
pentaploïde (2n
en
triploïde planten
dat in
duinrand verzameld). Alle 19
alle
27)
=
X
o.a.
bestaan.
uitgegraven: Denekamp (2 planten),
Schoorl (5
variabel. In
zeer
plant
werden
meerdere keren in de
1963). In
meer
de
basisgetal
20, 21, 23, 28, 43, 52) exemplaren aangetroffen.
die uitsluitend uit
van
het wild
18), triploïde (2n
=
gevonden
euploïde planten
cytologisch opzicht
chromosoom-aantal
aneuploïde planten aangetroffen.
ook
Plantkunde, Utrecht)
verschillende chromosoom-aantallen.
met
het
(d.w.z.
euploïdie
Systematische
voor
Hieracium pilosella (2n
Er treedt in dat
geval
—
zijn.
45),
=
in het
Het
ligt
nu
de hand ook
voor
komt.
Ik
liet dit
toezending
dit
reeds
probleem
ook enkele
is
en
de
dat
er
100
verkregen
aantal kwam het
lager
dan 2n
kruising
zullen uithouden.Het interessante is
triploïde populaties
planting
aneuploïde planten
Daarom
zijn.
voorkomen.
de
gezien
—
en
Het verdient
die uitwezen dat
de
de verdere
er
de
zou
pollenkorrels
niet uit
18
2n
tot
de
tot
de
aan
=
Czapik
bleken
Deze
30.
Geen
enkel
haddeneen chromosoom-
lotgevallen
of deze
de kiemplan-
van
het
planten
in
de
natuur
geslachtelijke
van
aanwezigheid
kunnen verwachten
worden.
in ons
blijkt
Dit
land
de
op
dat
zich
worden
onderzoek zal echter
letten
te
geval
te
voornamelijk
(door middel
voortplanting
zaadzetting
voort-
dan ook
er
echter niet het
planten
gevormde kiemplanten
experimenteel
natuur
worden is
niet op
zowel in Polen als in Nederlandzuivere
men
dat o.a.
=
er
geslachtelijke voortplanting
kiemplanten
ongeslachtelijke
in de
aanbeveling
2n
zuivere
frequent
triploïde populaties
triploïde planten.
twee
van
dat de eventueel
neerd b.v. door concurrentie. Verder
zijn.
dat
moeten
waarschijnlijk
de bollen)
van
van
niet bekend
nu
—
of uitsluitend vermeerderen door
uitstoeling
in
In totaal werden door
gevormd.
Czapik
Door
zaadzetting
aangetroffen
het
lijkt
kiemden
voor. De meeste
het is dan ook
en
Na
triploïde planten gekruist
twee
variërend
27. Helaas heeft
=
niet bestudeerd
ten
Als
Vaak
wel
er
te
voor-
aan
Polen komen
men
soort
onderzoek.
castratieproeven,
op dat
er
zaden
toe
en
na
frequent
meest
in
deze
bleek echter dat
pollenbuizen groeiden dikwijls
bezitten
te
wijst
gering.
zeer
Toch werden af
kiemplanten
van
Ook
verrichte
apomixis.
gevormde
chromosoomaantallen
aantal
van
doorgaans
zaadknoppen.
Czapik (Krakow, Polen)
Czapik
aan.
is
sprake
eventueel
en
afwachting
R.
was.
agamospermie
bij
experimenteel
in
werden. Dit
gevormd
geen
van
zaadvorming
en
(CZAPIK, 1965, 1966). Soms treft
voor
aneuploïden
zaadzetting
stempel,
artikelen
aandacht besteed
triploïde populaties
dan geen zaden
rusten
probleem
twee
van
umbellatum aan
bij Ornithogalum
denken. Het is immers bekend dat wel vrucht-
van
geëlimi-
noodzakelijk
bij Ornithogalum
umbellatum.
Literatuur
CZAPIK,
Biol.
1965.
R.,
Cracov., Ser.
1966. The
mechanism
Acta Biol.
GADELLA, TH. W. J.
lands.
of
NEVES, J.,
p.
1952.
cytological
Cracov.,
& E. KLIPHUIS,
Acta Bot. Neerl.
Estudios
Ornithogalum umbellatum
L. and
O.
gussonei
Ten. Acta
8, p. 21—34.
Bot.
,
umbellatum L.
of
Karyotype analysis
12,
p.
differentiation in
Ser. Bot.
triploid populations
of
Ornithogalum
9, p. 65—86.
1963. Chromosome numbers of
flowering plants
in the Nether-
195—230.
cariológicos
no
género Ornithogalum
L. Bol.
Soc.
Brot.
26
(2
A,
ser.),
5—192.
PÓLYA,
L.,
(VII),
p.
SPRUMONT,
1950.
Chromosome numbers
of
Ann. Biol.
Hungarian plants.
Univ. Debreceniensis
1
46—56.
1928. Chromosomes
G.,
dans
et satellites
quelques espèces d'Ornithogalum. La
Celluie
38, p. 271—292.
Summary
19
plants
of
Ornithogatum umbellatum, originating from
investigated. All plants proved
individuals
that it is
could be found
likely
of individuals
up
to be
till
now.
that the unbalanced
is
triploid (2n
The
=
27). In
7 different
spite
author agrees with
aneuploids
probably largely (or entirely)
are
not
able to
the result
19
of
populations, were cytologically
of sexual
reproduction no aneuploid
the Polish
survive.
botanist Dr.
The increase
vegetative reproduction.
R.
Czapik
of the number
Download