Welkom in deze dienst - Hervormde Gemeente wijk Dorp

advertisement
Welkom in deze dienst
Voorganger: Ds. A. Robbertsen
Schriftlezing: Marcus 1: 14 – 20
Psalm 81: 1, 4 en 5
Vers 1
Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
Psalm 81: 1, 4 en 5
Vers 4
God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t'allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.
Psalm 81: 1, 4 en 5
Vers 5
Onder lasten zwaar
waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar Ik vergat u niet,
in het doodsgebied
gaf Ik taal en teken.
Psalm 81: 7 en 8
Vers 7
Luister, welk bevel
Ik u in wil scherpen.
Hoor Mij, Israël!
Laat geen vreemde god,
laat geen vreemd gebod
ooit u onderwerpen!
Psalm 81: 7 en 8
Vers 8
Ik ben HIJ DIE IS:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?
Psalm 81: 9 en 11
Vers 9
Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.
Psalm 81: 9 en 11
Vers 11
Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.
ELB 262
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Gezang 47: 1 en 3 (LvdK)
Vers 1
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Gezang 47: 1 en 3 (LvdK)
Vers 3
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
Gezang 442: 1, 2 en 4 (LvdK)
Vers 1
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
Gezang 442: 1, 2 en 4 (LvdK)
Vers 2
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
Gezang 442: 1, 2 en 4 (LvdK)
Vers 4
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
VOORBEREIDING OP DE VIERING
VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Gemeente van Christus, volgende week vieren wij
het heilig Avondmaal. De Heer zelf roept ons om
naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil
aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem
geloven.
Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels
van Christus’ koninkrijk. In het licht daarvan zien wij
dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en
liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw.
VOORBEREIDING OP DE VIERING
VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Dagelijks maken we onze schuld tegenover hem
groter.
Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts
ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan
het Woord van God als Gods kinderen willen leven.
Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf: Heb ik
van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik
God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle
vreugde van het leven met de Heer ontneem?
VOORBEREIDING OP DE VIERING
VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van
zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven
van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? Ben ik
oprecht bereid God te dienen in de kracht van de
heilige Geest?
Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag
zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan
scheiden van de liefde van Christus , onze Heer.
VOORBEREIDING OP DE VIERING
VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Verkondig in het eten van het brood en het
drinken uit de beker de dood van onze Heiland.
Belijd in gehoorzaamheid aan zijn Woord de drieenige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en
mag u zich opnieuw gesterkt weten door het
sacrament van brood en wijn.
Citaat
‘En al zou u zonder enig gevoel, zonder enige
bevindelijke vreugde in uw Heiland, koud en dor
van de tafel terugkomen, dan nóg zeg ik u in de
naam des Heren: U bent gezegend en verkwikt!
Denkt u dat een zieke het meteen voelt dat de
medicijnen hem goed doen? Geen sprake van! En
toch ondersteunen ze hem, en toch voeden en
onderhouden ze zijn zwakke krachten. Het geloof,
ook het ware avondmaalsgeloof, is niets anders dan
gehoorzaamheid. Doen wat Jezus zegt. Niet willen
begrijpen, niet willen ervaren, niet willen zien en
tasten, maar - gehoorzaamheid.’
J.H. Gunning, Jr.
Gezang 293: 1 en 4 (LvdK)
Vers 1
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
Gezang 293: 1 en 4 (LvdK)
Vers 4
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Nieuw in onze kerk?
Wilt u:
- informatie over onze gemeente?
- contact met kerkenraad of predikant?
Laat het ons na afloop van de dienst weten
en we zorgen er voor!
Download