Lees deze bijsluiter zorgvuldig voordat u start met het

advertisement
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Xamiol®
50 microgram/0,5 mg/g
gel
calcipotriol/betamethason
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
•
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
•
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
•
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit
geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen
zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel
heeft gekregen.
•
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wat is Xamiol® en waarvoor wordt het gebruikt?
Wat u moet weten voordat u Xamiol® gebruikt
Hoe wordt Xamiol® gebruikt
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Xamiol®
Aanvullende informatie
1. Wat is Xamiol® en waarvoor wordt het gebruikt?
Xamiol® wordt gebruikt voor de plaatselijke behandeling van psoriasis op de hoofdhuid.
Psoriasis wordt veroorzaakt door huidcellen die zich te snel vormen. Dit veroorzaakt
roodheid, schilfering en verdikking van de huid.
Xamiol bevat calcipotriol en betamethason. Calcipotriol helpt om de groeisnelheid van de
huidcellen te normaliseren en betamethason werkt onstekingsremmend.
2. Wat u moet weten voordat u Xamiol l® gebruikt.
Gebruik Xamiol® niet:
•
als u allergisch (overgevoelig) bent voor calcipotriol, betamethason of voor één van
de andere bestanddelen van Xamiol®
•
als u problemen heeft met de calciumspiegels in uw lichaam (raadpleeg uw arts)
•
als u andere vormen van psoriaris hebt zoals psoriasis guttata, psoriasis
erythrodermica, exfoliatieve psoriasis en psoriasis pustulosa (raadpleeg uw arts)
•
als u een ernstige nier- of leverziekte heeft.
Xamiol® bevat een sterk werkzaam corticosteroïd, gebruik het daarom NIET op huid die
aangetast is door:
•
huidinfecties veroorzaakt door virussen (bv. herpes of waterpokken)
•
huidinfecties veroorzaakt door schimmels (bv. voetschimmel of ringworm)
•
huidinfecties veroorzaakt door bacteriën
•
huidinfecties veroorzaakt door parasieten (bv. schurft)
•
tuberculose (TB) of syfilis
•
peri-orale dermatitis (rode uitslag rond de mond)
•
plekken waar de huid dunner geworden is, verhoogde kwestbaarheid van de
aders, huidstriemen
•
ichthyosis (droge huid met visschubben)
•
acne (jeugdpuistjes)
•
rosacea (ernstig blozen of roodheid van de gezichtshuid)
•
zweren of huidwonden.
PIL-BELUX-Xamiol 19-07-2010 new manufacturer.doc
1
Wees extra voorzichtig met Xamiol®:
Raadpleeg uw arts/verpleegkundige/apotheker voor u dit product gebruikt wanneer:
•
u andere geneesmiddelen gebruikt die corticosteroïden bevatten omdat u hiervan
bijwerkingen kunt krijgen
•
u dit geneesmiddel langere tijd hebt gebruikt en van plan bent ermee op te
houden (omdat het risico bestaat dat de psoriasis verergert of terugkeert wanneer er
plots met het gebruik van steroïden wordt gestopt)
•
u diabetes mellitus hebt (suikerziekte) omdat uw bloedsuiker/glucosepeil kan
worden beïnvloed door de steroïden
•
er een huidinfectie optreedt, omdat het nodig kan zijn de behandeling te stoppen.
Speciale waarschuwingen
•
Vermijd meer dan 100 gram per week te gebruiken
•
Vermijd gebruik onder een badmuts, zwachtels of verband omdat dit de absorptie van
het steroïd bevordert
•
Vermijd gebruik op grote aangedane plekken omdat dit de absorptie van het steroïd
bevordert.
•
Vermijd gebruik op het gezicht omdat dit zeer gevoelig is voor steroïden
•
Vermijd overdadige blootstelling aan de zon, overdadig gebruik van het solarium of
andere vormen van lichttherapie.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Xamiol® niet indien u zwanger bent (of zwanger zou kunnen zijn) of wanneer u
borstvoeding geeft, tenzij uw arts u hiervoor eerst toestemming heeft gegeven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel heeft geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
gebruiken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xamiol®
Xamiol® bevat butylhydroxytolueen (E321). Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken
(bv contactdermatitis) of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.
3. Hoe wordt Xamiol® gebruikt
Volg bij het gebruik van Xamiol® nauwgezet het advies van uw arts.
Raadpleeg bij twijfels uw arts of apotheker.
Waar moet Xamiol® worden aangebracht: cutaan gebruik, uitsluitend op de hoofdhuid.
Xamiol® wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18
jaar.
Instructies voor correct gebruik
•
Gebruik de gel alleen op de psoriasis op de hoofdhuid en niet op andere gedeelten van
de huid die niet door psoriasis aangetast zijn.
•
Schud het flesje voor gebruik en verwijder het dopje.
•
Breng Xamiol® aan op de aangetaste delen van de hoofdhuid. Kam eerst uw haar om
eventuele losse schilfers te verwijderen. Hou uw hoofd schuin om er zeker van te zijn
dat Xamiol® niet op uw gelaat loopt. Het is makkelijker wanneer u voor het
aanbrengen van Xamiol® een scheiding aanbrengt in uw haar. Breng Xamiol® met uw
vingertoppen aan op de aangetaste plaats en wrijf de gel zachtjes in.
•
Een hoeveelheid van 1 g tot 4 g per dag is meestal voldoende voor de behandeling
van de hoofdhuid (4 g komt overeen met 1 theelepel).
•
Het behandelde gedeelte niet verbinden, niet strak afdekken of omwikkelen.
•
Was na het aanbrengen van Xamiol® zorgvuldig uw handen. Daardoor wordt
vermeden dat de gel per ongeluk op andere lichaamsdelen (vooral het gelaat, mond en
ogen) terechtkomt.
PIL-BELUX-Xamiol 19-07-2010 new manufacturer.doc
2
•
•
U hoeft niet bezorgd te zijn als een beetje gel per ongeluk naast de psoriasisplekken
op de onaangetaste huid terechtkomt. Als de gel te ver uitgesmeerd raakt, kunt u die
afvegen.
Vermijd na het aanbrengen van de gel contact met stoffen die gevoelig zijn voor
vetvlekken (bv. zijde).
Het is niet nodig om voor het aanbrengen van Xamiol® de haren te wassen.
***Illustraties***
1. Maak voor het aanbrengen van Xamiol® een scheiding in uw haar.
2. Breng Xamiol® aan op de aangetaste hoofdhuid.
3. Wrijf de gel voorzichtig in met uw vingertoppen.
Om een optimaal effect te verkrijgen, is het aanbevolen de haren niet onmiddellijk na het
aanbrengen van Xamiol® te wassen. Laat Xamiol® inwerken gedurende de dag of nacht.
Wanneer u de haren wast na het aanbrengen van de gel, kunt u met volgende
aanwijzingen rekening houden:
4. Breng een milde shampoo aan op het droge haar, vooral op die plaatsen waar de gel
aangebracht werd.
5. Laat de shampoo een paar minuten op de hoofdhuid inwerken voor u deze uitwast.
6. Was uw haar zoals gewoonlijk.
Indien nodig kunt u stappen 4-6 een of tweemaal herhalen.
Duur van de behandeling
•
Gebruik de gel eenmaal per dag. Het kan makkelijker zijn voor u om de gel ’s
avonds te gebruiken.
•
De gebruikelijke initiële behandelingsperiode bedraagt 4 weken
•
Uw arts kan beslissen de behandelingsperiode te wijzigen.
•
Uw arts kan besluiten tot een vervolgbehandeling
•
Gebruik niet meer dan:
o
15 gram per dag of
o
100 gram per week
Alle aangedane plekken op de hoofdhuid mogen behandeld worden met Xamiol® . Indien u
ook calcipotriol bevattende producten gebruikt voor psoriasis op uw lichaam, mag het
totaal gebruik van de calcipotriol bevattende producten niet meer dan 15 gram per dag of
100 gram per week bedragen. Het gebied dat wordt behandeld mag niet meer bedragen
dan 30% van het totale lichaamsoppervlak.
Wat kan ik verwachten wanneer ik Xamiol® gebruik?
De meeste patiënten hebben duidelijk resultaat na 2 weken, zelfs al is de psoriasis op dat
ogenblik nog niet weg.
Wat u moet doen als u meer van Xamiol® heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Xamiol® heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Raadpleeg uw arts indien u meer dan 15 gram per dag of meer dan 100 gram per week
hebt gebruikt. Overdadig langdurig gebruik van Xamiol® kan problemen veroorzaken met
het calcium in uw bloed, wat zich meestal normaliseert wanneer de behandeling wordt
gestopt. Het kan nodig zijn dat uw arts een bloedtest uitvoert om na te gaan of het gebruik
van teveel gel geen problemen heeft veroorzaakt met het calcium in uw bloed.
Overdadig langdurig gebruik kan ook veroorzaken dat uw bijnieren niet meer goed werken
(de bijnieren, die hormonen produceren, bevinden zich in de nierstreek).
PIL-BELUX-Xamiol 19-07-2010 new manufacturer.doc
3
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xamiol® te gebruiken
Gebruik geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Xamiol®
Met het gebruik van Xamiol® moet worden gestopt op aanwijzing van uw arts. Het kan nodig
zijn dat u geleidelijk aan ophoudt dit geneesmiddel te gebruiken, in het bijzonder wanneer u
dit gedurende lange periode hebt gebruikt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Xamiol® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Ongeveer 1 op 12 personen kan bijwerkingen krijgen. Meestal zijn dit reacties op de plaats
waar de gel wordt aangebracht.
Ernstige bijwerkingen:
Neem onmiddellijk of zo snel mogelijk contact op met uw arts of verpleegkudige
indien één van de volgende bijwerkingen zich voordoet. Het kan nodig zijn om de
behandeling te stoppen:
Sommige ernstige bijwerkingen worden veroorzaakt door betamethason (een sterk
werkzaam steroïd), en één van de bestanddelen van Xamiol®. U moet uw arts zo snel
mogelijk informeren indien een ernstige bijwerking zich voordoet. Deze bijwerkingen
komen zelden voor en treden voornamelijk op na langdurig gebruik of bij gebruik
onder afsluitend verband.
Het betreft de volgende bijwerkingen:
• Het niet naar behoren functioneren van de bijnieren. Symptomen zijn
vermoeidheid, depressie en angst.
•
Grauwe staar (symptomen zijn wazig zien, nachtblindheid en gevoeligheid voor
licht) of een verhoogde druk in het oog (symptomen zijn pijn in het oog, rood oog,
verminderd of wazig zien).
•
Ontstekingen (omdat het immuunsysteem dat infecties bestrijdt onderdrukt wordt
of afgezwakt is).
•
Pustulaire psoriasis (rood huidoppervlak met gelige puistjes, komt gewoonlijk voor
op handen of voeten). Indien u deze bijwerking merkt, stop dan met het gebruik
van Xamiol® en informeer uw arts zo spoedig mogelijk
Soms (bij minder dan 1 op 100 personen):
• Het verergeren van de psoriasis. Informeer uw arts onmiddellijk indien de psoriasis
verergert.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 personen):
• Allergische reacties zoals vochtophoping in het gelaat of andere delen van het
lichaam zoals de handen of de voeten. Zwelling van de mond/keel en
ademhalingsmoeilijkheden kunnen zich voordoen. Indien er zich bij u een
allergische reactie voordoet, stop dan met het gebruik van Xamiol®, informeer uw
arts onmiddellijk of ga naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
• Gedurende de behandeling met deze gel kan het calciumgehalte in uw bloed of
urine stijgen (meestal als er teveel gel werd gebruikt). Symptomen van een
verhoogd calciumgehalte zijn pijn in de botten, verstopping, gebrek aan eetlust,
misslijkheid en braken. Dit kan ernstig zijn en u moet uw arts onmiddellijk
informeren. Wanneer de behandeling wordt gestopt normaliseert het
calciumgehalte zich.
Langdurig gebruik van betamethason kan de volgende, minder ernstige
bijwerkingen veroorzaken. Informeer uw arts of verpleegkundige zo snel mogelijk
indien deze optreden:
PIL-BELUX-Xamiol 19-07-2010 new manufacturer.doc
4
•
•
•
•
•
•
•
Dunner worden van de huid
Verschijnen van uitgezette bloedvaatjes of huidstriemen
Gewijzigde haargroei (hypertrichosis)
Rode uitslag rond de mond (peri-orale dermatitis)
Huiduitslag met ontsteking of zwelling (allergische contactdermatitis)
Kleine witte vlekjes (colloïd millia)
Depigmentatie (lichter worden van de huidskleur).
De volgende minder ernstige bijwerkingen van Xamiol® werden eveneens
gerapporteerd:
Vaak optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op 10 personen):
• Jeuk
Soms
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(bij minder dan 1 op 100 personen):
Irritatie van de ogen
Branderig gevoel van de huid
Geïrriteerde of pijnlijke huid
Ontsteking of zwelling van de haarzakjes (folliculitis)
Huiduitslag met huidontsteking (dermatitis)
Roodheid van de huid veroorzaakt door vaatverwijding (erytheem)
Acne (jeugdpuistjes)
Droge huid
Huiduitslag
Pustulaire huiduitslag
Overige minder ernstige bijwerkingen die zijn gerapporteerd omvatten:
•
Overgevoeligheid voor licht, leidend tot huiduitslag
•
Eczeem
Stop niet met het gebruik van Xamiol® tenzij uw arts u dit zegt, omdat het nodig
kan zijn om geleidelijk het gebruik van dit geneesmiddel te beëindigen.
Indien er zich andere veranderingen in uw gezondheidstoestand voordoen terwijl
u dit geneesmiddel gebruikt, informeer dan uw arts.
Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Xamiol®
•
•
•
•
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Xamiol® niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het label na
”EXP”. Deze vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Niet in de koelkast bewaren. Het flesje in de buitenverpakking bewaren ter
bescherming tegen licht.
Het flesje moet 3 maanden na de eerste opening worden weggegooid.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie
Wat bevat Xamiol®?
De werkzame bestanddelen zijn:
Calcipotriol en betamethason.
Eén gram gel bevat 50 microgram calcipotriol (als monohydraat) en 0,5 mg betamethason
(als dipropionaat)
PIL-BELUX-Xamiol 19-07-2010 new manufacturer.doc
5
De
•
•
•
•
•
andere bestanddelen zijn :
vloeibare paraffine
polyoxypropyleen-15-stearyl ether
gehydrogeneerde ricinus olie
butylhydroxytolueen (E321)
all-rac-α-tocopherol
Hoe ziet Xamiol® er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Xamiol® is een vrijwel transparante, kleurloze tot licht crèmekleurige gel in hoge dichtheid
polyethyleen flesjes met een lage dichtheid polyethyleen tuit en een hoge dichtheid
polyethyleen schroefdop. De flesjes zitten in een kartonnen verpakking.
Grootte van de flesjes: 15, 30, 60, en 2 x 60 g
Het kan voorkomen dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden
gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De houder van de vergunning voor
het in de handel brengen is:
De fabrikanten zijn:
LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Denemarken
LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Denemarken
LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
Ierland
Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met de
plaatselijke vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen:
LEO Pharma N.V.
Duwijckstraat 17
2500 Lier
[email protected]
Tel.: +32 (0)3 740 78 68
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE325814
Afleveringswijze : op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende
namen:
Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Griekenland, Hongarije, Ijsland, Ierland, Italië, Litouwen, Letland, Estland, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje,
Zweden, Groot-Brittanië: Xamiol®
Bulgarije: КсамиолTM
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: 10/2010
PIL-BELUX-Xamiol 19-07-2010 new manufacturer.doc
6
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards