Beleggen in de toekomst

advertisement
Beleggen in
de toekomst
de kansen van
beleggen in klimaat
en milieu
Angst voor de gevolgen?
Stijging van de zeespiegel
Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht.
Bedreiging van het Eco-systeem
Dalende oogstopbrengsten. Uitsterven van planten en
diersoorten.
Verandering in weerpatroon
Orkaan Katrina, $115 mrd schade.
Elfstedentocht voorgoed historie?
Hype in de media ?
Met welke vragen zit U?
• Is er wel een “ klimaat” probleem?
• Gaat het vooral om CO2?
• Moeten de overheid en het bedrijfsleven niet
als eerste wat doen?
• Wat zijn de trends?
• Beleggen in klimaat en milieu, hoe dan?
Internationale politiek
Ontkoppeling van economische groei met
uitputting natuurlijke grondstoffen
en belasting van klimaat en milieu.
De uitdaging heet klimaatbeheersing !
Internationale afspraken
stuwende kracht
Europese Unie (1990):
In 2000 C02 uitstoot beperken tot niveau 1990.
Kyoto-Protocol (1997):
Van 2008 tot 2012 uitstoot tot 5% onder niveau 1990.
Aanvullend EU-Voorstel:
2050 uitstoot broeikasgassen de helft van uitstoot in 2000.
Industrie
Binnen de EU- meer dan 30
maatregelen voor efficienter
produceren en reduceren
•Doelstellingen: In 2020 20% van de energie duurzaam.
•Invoering van emissierechten (ETS) industrie.
•Normen voor schone auto’s:
Uitstoot CO2 per km tot 33 % omlaag tot 2012.
Betrokken sectoren: olie- en nutsindustrie, automobielindustrie,
luchtvaartindustrie, industriële engineering, kapitaalgoederen voor
duurzame energieopwekking.
Consument
Aandacht op richtlijnen voor vermindering van
energiegebruik en hergebruik van afval,
alsmede en milieubewust consumeren
•Woning en utiliteitsbouw: Energie Prestatie Norm voor
nieuwbouw en vanaf 2008 ook verkoop van woningen.
•Gloeilamp uit produktie in Australie en Canada
•Invoering Europees Ecolabel voor non-food produkten en
diensten. Marktaandeel vergroten van 1% naar 25%
Sectoren:
chemie, afvalverwerking voedingsmiddelenindustrie, supermarkten,
technische installatiebedrijven, electronica
Wet en regelgeving is
fundament voor een
wereldwijde trend van
innovatie en aanpassen.
Specifieke groeigebieden rondom
klimaat en milieu
Reductie van CO2 uitstoot door
aanbod van duurzame energie.
Intensiever water- en afvalbeheer.
Technologische innovatie gericht op
schoon, zuinig en efficiënt.
Veel aandacht voor CO2
Broeikasgassen in EU en 2003
6%
2%
10%
Energieverbruik
Vervoer
Landbouw
21%
61%
Industriële processen
Afval
Potentieel bij alternatieven voor
energieopwekking en transport
Welke energiebronnen
worden gebruikt ?
Huidige energiebronnen voor opwekking
van elektriciteit
16%
1%
40%
16%
1%
7%
19%
Kolen
Gas
Olie
Bio-massa
Kernenergie
Waterkracht
Wind & Zonne-energie
Wind en zonne-energie
zijn de groeisegmenten
• Groeiend energieverbruik komt uit alternatieve bronnen.
Hernieuwbare bronnen zullen de grootste groei laten zien
omdat zij ook traditionele bronnen zullen vervangen.
Bovendien zijn zij voldoende aanwezig.
• Lokale omstandigheden bepalen keuze, transport over grote
afstanden leidt tot energieverliezen.
• Groei aanbod windenergie 49% per jaar (laatste 5 jaar).
• Groei aanbod zonne-energie 29% per jaar (laatste 5 jaar).
• Windenergie wordt qua productiekosten concurrerend en
minder afhankelijk van subsidies.
Lokale omstandigheden ?
Wat is uw kennis?
De energiebehoefte in China zal snel
een hoge vlucht gaan nemen.
Hoeveel van de wereldwijde aanbod in
zonne-energie komt uit China?
a.
15%
b.
25%
c.
32%
d.
40%
Het rendement van
Eco-beleggingen
Bron: Bloomberg
En alternatieve energie ?
Bron: Bloomberg
Innovatie leidt tot rotatie
Bron: Bloomberg
In de crisis gaat alles…..
Ter afsluiting:
Ons advies:
Defensief:
Ook bestaande beleggingen
• Wet en regelgeving dwingen tot aanpassen en veranderen.
• Elke industrie ervaart elke industrie kansen & bedreigingen
• Grootste invloed merkbaar in de sectoren energie, chemie,
automobielindustrie, electronica en industriële dienstverlening
en voedingsmiddelenindustrie
• Concurrentieverhoudingen kunnen drastisch wijzigen door
innovatie.
Kansen voor U als
belegger
Met klimaat én milieu
Offensief:
Spreiden en beheerst
• Spelers zijn vooral nationale kampioenen.
Per land is de keuze van alternatieve
energiebronnen afhankelijk van klimaat en
ligging.
• Wind-, zonne-energie en biofuels zijn de
deelsegmenten met de beste groeivooruitzichten.
• Hernieuwbare energiebronnen verdienen een plek
in de beleggingsportefeuille naast de traditionele
energie en nutsbedrijven.
Vragen ?
Duurzaam dilemma:
Bio-fuels voor vervoer
• Techniek en productie goed toepasbaar.
• Geografische beperkingen ten aanzien van
beschikbare landbouwgronden.
• Productieschakels niet altijd duurzaam;
landbouw, agro-chemie, raffinage en distributie.
• Gebruik van schaars drinkwater.
• Concurrentie voedsel en energie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards