Richtlijnen in de praktijk - Huisartsenpraktijk De Pelgrim

advertisement
MISSIE EN VISIE
2
ZORGAANBOD
2
GEOGRAFISCHE GRENZEN
ANALYSE ZORGBEHOEFTE
GEBODEN ZORG, VERWEZEN ZORG
HUISBEZOEK
EHBO ECHOGRAFIE IN DE PRAKTIJK KLEINE CHIRURGIE
AMW
REIZIGERSVACCINATIE
2
3
3
3
3
4
4
4
4
BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE PRAKTIJK
4
RICHTLIJNEN IN DE PRAKTIJK
5
EVIDENCE BASED MEDICINE
5
KWALITEIT EN VEILIGHEID
5
Missie en Visie
In onze praktijk wordt gewerkt volgens de reguliere geneeskunde. Wij werken zoveel
mogelijk volgens het evidence based medicine- principe, dat wil zeggen dat we
zoveel mogelijk de richtlijnen volgen die in wetenschappelijk onderzoek bewezen
zijn. Zoals bij voorbeeld de richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen
Genootschap).
In onze praktijk werken 3 huisartsen, 1 AIOS, 4 praktijkassistentes waarvan 1
opgeleid tot SpreekuurOndersteuner Huisarts, 1 stagiair, 1 praktijkverpleegkundige, 1
SPV-er en een administratie medewerker. De patiënten staan op praktijk
ingeschreven maar kunnen bij het maken van een spreekuurafspraak wel hun
voorkeur voor 1 van de artsen aangeven.
Met ons zorgaanbod willen wij streven naar een goede, zo goedkoop mogelijke
gezondheidszorg voor onze patiënten. Door een uitgebreid aanbod met veel
diagnostiek in eigen beheer willen wij zoveel mogelijk van onze patiënten in de eigen
omgeving, in de eerste lijn, helpen en houden.
Patiëntveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Strenge controle op
herhaalreceptuur, incidentenmelding en periodieke evaluaties (onder andere via de
NHG praktijkaccreditatie) moeten hieraan bijdragen.
Wij streven naar samenwerking met de patiënt in plaats van dokteren over de
patiënt. De patiënt wordt bij ons mede verantwoordelijk gemaakt voor de te leveren
zorg. Uiteraard creëren we hiervoor de nodige voorwaarden, zoals goede
voorlichting, duidelijke afspraken, open en ondubbelzinnige communicatie en
laagdrempelig contact via de assistentes. Daarmee zijn we misschien wat zakelijker
dan de vroegere solist, maar in onze visie past deze stijl prima in het huidige
maatschappelijke beeld.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor de toekomst van onze beroepsgroep. Nieuwe
aanwas is onontbeerlijk. Onze praktijk is in principe opleidingspraktijk voor coassistenten. Echter omdat wij het afgelopen jaar gestart zijn als
huisartsenopleidingsplek, hebben wij het opleiden van coassistenten tijdelijk
geparkeerd. Zo hebben we ruimte gemaakt om de huisartsenopleiding in onze
praktijk eerst goed vorm te geven. Daarnaast werken wij actief mee aan
wetenschappelijk onderzoek via het Academische Werkplaats (AWP) en de NHG
accreditatie en Nivel Zorgregistratie eerste lijn. Wij streven naar kwalitatief goede
zorg en preventie.
Zorgaanbod
Geografische grenzen
de bepaling van het zorggebied: Het zorggebied omvat Gaanderen, Terborg, Silvolde
en Etten, inclusief buitengebieden. Doetinchem hoort aan de zuidkant bij het
verzorgingsgebied, globaal wordt de grens getrokken bij het zuidelijk spoor
(verbinding Doetinchem- Winterswijk).
Analyse zorgbehoefte
een analyse van de zorgbehoeften in het zorggebied: In Gaanderen zijn twee
huisartsenpraktijken, in Terborg drie, in Silvolde twee. De praktijken hebben allen de
meeste patiënten in hun eigen vestigingsplaats. Er is behoefte aan een normaal
zorgaanbod van een gemiddelde huisartsenpraktijk op het platteland. Dat houdt in
dat er meer dan in een stadspraktijk prijs gesteld wordt op diagnostiek in eigen
beheer en dat de eigen praktijk kleine verrichtingen kan aanbieden. Praktijk de
Pelgrim kent een doorsnee praktijkpopulatie; er is geen overmatige behoefte aan
zorg voor ouderen, allochtonen of andere specifieke patiëntengroepen
Geboden zorg, verwezen zorg
de keuze welke zorg de praktijk zelf levert en voor welke zorg wordt doorverwezen
(gebaseerd op zorgbehoeften en mogelijkheden van de praktijk): de praktijk biedt
een regulier spreekuur, de mogelijkheid tot visite aan huis en visite in Zorgvilla de
Ooijman. Daarnaast zijn er categorale spreekuren voor DM, COPD (incl. spirometrie)
en CVRM. Er is een echografiespreekuur, een spreekuur voor kleine chirurgische
verrichtingen en een reizigersadvies-spreekuur. Er zijn assistentenspreekuren voor
gedelegeerde taken (oren uitspuiten, bloeddrukken meten, Hb prikken, glc prikken,
ECG maken, aanleggen event recorder). Teledermatologie en IUD plaatsing worden
aangeboden. Een toelichting volgt hieronder:
Spreekuur op afspraak Dagelijks is er een afsprakenspreekuur van de huisartsen en AIOS. Drie maal per
week is er een SOH spreekuur. Hiervoor vindt eerst telefonische triage plaats door
de assistente.
Huisbezoek
Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet in staat zijn naar het gewone
spreekuur kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of
slecht ter been zijn.Huisbezoeken zijn niet bedoeld voor mensen die fysiek wel in
staat zijn om te komen, maar geen vervoer hebben. De onderzoeks- en
behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan thuis.
Stoppen met roken De praktijkondersteuner begeleidt patiënten die met hulp willen stoppen met roken.
Afspraken voor dit spreekuur worden gemaakt via de assistente.
EHBO Voor spoedeisende klachten of verwondingen kunnen patiënten de hele dag terecht
op de praktijk. Spoed heeft altijd voorrang op regulier gemaakte afspraken. De
meeste spoedgevallen kunnen ook gewoon in de praktijk worden afgehandeld en
behoeven geen ziekenhuisbezoek.
Echografie in de praktijk Dokter Harfterkamp is gediplomeerd huisarts- echografist. Op zijn werkdagen heeft
hij ook echografiespreekuur. Het gaat om abdominale echo's. De indicatie voor echoonderzoek wordt tijdens het spreekuur van de artsen gesteld. Er is geen wachtlijst
voor de echo- onderzoeken.
Kleine chirurgie
‘s middags is er de mogelijkheid om kleine chirurgische behandelingen te ondergaan.
Bij voorbeeld het verwijderen van een moedervlek of een verstopte talgklier, maar
ook de behandeling van een ingegroeide teennagel.
Diabetes Mellitus, COPD, CVR in de praktijk 3 dagen per week wordt er spreekuur gehouden door de praktijkverpleegkundige.
Tijdens dit spreekuur vindt controle plaats van patiënten met suikerziekte, hart- en
vaatziekten (CVR) of met COPD. Er wordt gewerkt conform de richtlijnen van de
zorggroep (BV Zorg).
SPV spreekuur Elke week is er een spreekuur van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
Verwijzing hiervoor vindt plaats via spreekuur van de huisartsen.
Jeugd-GGZ
Elke week wordt er een spreekuur gehouden door de jeugd-GGZ. Dit is een
spreekuur op HAGRO-niveau en wordt onder andere in ons gebouw aangeboden.
Verwijzing van de eigen huisarts is nodig.
Diëtiste
Evelyn Straatman, diëtiste bij Sensire, houdt wekelijks spreekuur in de praktijk.
Reizigersvaccinatie
In de praktijk beschikken wij voor het geven van reizigersadvies over het programma
van de LCR . Daarmee zijn wij dus volledig uitgerust een goed vaccinatieschema aan
te bieden en dit aan te vullen met van belang zijnde adviezen. Het Formulier
reizigersadvies is via de website te downloaden of te verkrijgen aan de balie. Ook is
er de mogelijkheid de vragenlijst online in te vullen. Iedereen die reizigersvaccinaties
nodig heeft, kan daarvoor bij ons terecht.
Bijzondere kenmerken van de praktijk
Het betreft een plattelandspraktijk met een doorsnee populatie. Er zijn geen
patiëntengroepen over- of ondervertegenwoordigd. De populatie is vrij stabiel daar
Gaanderen een vrij vaste populatie kent en er weinig tot geen
nieuwbouwontwikkeling is.
Richtlijnen in de praktijk
In de praktijk wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de NHG- standaarden en –
richtlijnen. Verder wordt gebruikt gemaakt van de protocollen van de ketenzorg
Diabeteszorg en de ketenzorg Longzorg. Deze zijn gebaseerd op de NHG
standaarden, LTA en/ of CBO consensus en locoregionale afspraken met
specialisten en preferente zorgverzekeraar. Verder is de praktijk AWP (academische
werkplaats), waarvoor de praktijk meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en
staat voor evidence based medicine. Verder doet de praktijk geregeld mee aan
onderzoeken in de eerste lijn, verricht door onder andere de Nijmeegse Universiteit,
de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Utrecht.
Triage door de assistentes gebeurt volgens de NHG Triage klapper welke is
geïmplementeerd nadat ze daarvoor de betreffende scholing hebben gevolgd.
Voor het reizigersadviescentrum wordt gewerkt volgens de LCR richtlijnen.
Verder worden locoregionale adviezen van de GGD in het algemeen overgenomen,
zoals bij voorbeeld het beleid bij tekenbeten. Voor vergiftigingen wordt gewerkt
volgens de adviezen van de RIVM vergiftigingenlijn. Polyfarmacie wordt
gecontroleerd conform gezamenlijk HAGRO-apotheek- protocol, in samenwerking
met Apotheek Benraad.
Evidence based medicine
• verklaring dat de door de wetenschappelijke vereniging vastgestelde standaarden
en richtlijnen, waar mogelijk, worden gehanteerd en dat aan geldende
wetgeving wordt voldaan: deze is te vinden op de website en op het
wachtkamerscherm. Ook in het jaarverslag wordt dit gemeld.
Kwaliteit en veiligheid





Er zijn afspraken met betrekking tot medicatiebewaking en –gebruik en –
afgifte met de preferente apotheek. Dit is toereikend daar >95% van de
patiënten klant is bij deze apotheek. Er wordt deelgenomen aan het FTO van
de HAGRO.
Er is een Meldprocedure voor (bijna) incidenten. Gemelde incidenten worden
tijdens de vaste werkbespreking geëvalueerd en desgewenst wordt het beleid
of de procedure aangepast.
Er vindt maandelijks overleg plaats met de wijkverpleegkundige tijdens het
MDO. Huisarts en praktijkondersteuner nemen deel aan dit overleg namens
de praktijk. In Zorgvilla de Ooijman vindt eveneens een MDO plaats, 4 maal
per jaar. De huisarts vertegenwoordigd daar de huisartsenpraktijk.
Onze praktijk heeft het certificaat van de LCR voor het geven van
reizigersadvies inclusief gele koorts. Daarmee voldoen wij aan alle
voorwaarden van de zorgverzekeraars om reizigersadvies en vaccinaties te
mogen geven.
Praktijkaccreditatie, NUHP en Nivel



Huisartsenpraktijk de Pelgrim in Gaanderen neemt deel
aan een kwaliteitsproject. Het NHG- praktijkaccreditatie-project is een
verbetertraject dat begeleid wordt vanuit de overkoepelende organisatie het
Nederlands Huisartsen Genootschap. De praktijk heeft hiervoor in 2007 voor
de eerste maal het keurmerk ontvangen. Dit keurmerk staat voor kwaliteit van
zorg en organisatie in de praktijk. Daarnaast staat het garant voor verdere
verbetering en vernieuwing van de zorg die in de praktijk geboden wordt. Elk
jaar wordt de praktijk weer getoetst op de kwaliteitscriteria.
De praktijk is tevens verbonden aan de universiteit van Nijmegen. Wij zijn een
Academische WerkPlek. Dit houdt in dat er in onze praktijk actief gewerkt
wordt aan wetenschappelijk onderzoek en dat onderwijs een belangrijke rol
speelt. Vanaf 2004 tot 2016 hebben coassistenten en senior coassistenten
hun coschap gevolgd in de praktijk. Vanaf maart 2016 bieden wij een
opleidingsplaats voor AIOS, huisartsen in opleiding.
Met ingang van 2013 is de praktijk ook Nivel Zorgregistratiepraktijk eerste lijn.
De gegevens hiervoor worden door het Nivel gebruikt in een wetenschappelijk
onderzoek, om meer inzicht te krijgen in de geleverde zorg ten einde deze te
kunnen verbeteren. Kijk elders op deze site voor meer informatie over de Nivel
Zorgregistratie.
Versie 2
September 2016
Download