De behandeling in de eerste termijn van de Algemene Beschouwing

advertisement
Gemeenteraadsfractie Zwartewaterland
NADRUK LEGGEN OP EEN GEZOND FINANCIEEL BELEID
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in juli jl. heeft onze fractie enkele specifieke
punten aan de orde gesteld t.w. het gezondheidsbeleid i.c.m. het drankgebruik, de jeugdzorg,
de OZB in relatie met het instellen van een sportfonds, de infrastructuur van de A28 en de
keersluis in Zwartsluis, het sluitende meerjarenperspectief, het openbaar groen en een hospice
in Zwartewaterland. Bij het beoordelen van de najaarsnota en begroting 2008 komen wij geen
echte verrassingen tegen of het moet zijn de budgettaire ruimte in de begroting.
Op enkele punten willen wij nader ingaan.
In de eerste plaats het openbaar groen c.q. de openbare ruimte. Een onderwerp waarvoor onze
fractie in de afgelopen jaren vaker aandacht heeft gevraagd omdat wij ontevreden waren over
hoe Zwartewaterland er bij ligt en dit is niet altijd een visitekaartje. Hiervoor wordt nu
€ 100.000,-- extra beschikbaar gesteld. En dit bedrag lijkt onze fractie eerst wel voldoende.
Als het goed is zijn de problemen in 2008 vooral wat betreft het beheer en onderhoud van
onkruid en het maaien achter de rug. Het aanleggen van fietspaden kan grotendeels uit
IJsseldelta gelden bekostigd worden. Over het beheer van wegen willen wij de slechte staat
van de wegen in de Barsbeek onder uw aandacht brengen. Het baart onze fractie zorgen hoe
dit opgelost moet worden.
Het onlangs gehouden cultuurdebat heeft weinig nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Wij
hechten er aan, dat het huidige aanbod gehandhaafd blijft, waarbij er in de activiteiten wel wat
meer aandacht mag zijn voor een spreiding. Nu is alles wel sterk geconcentreerd op Hasselt.
Een inwoner van Zwartsluis heeft dit jaar veel aandacht gevraagd voor de aanleg van steigers
voor pleziervaartuigen aan de Handelskade in Zwartsluis. Ook op het raadsspreekuur heeft hij
dit plan toegelicht. Een duidelijke batenanalyse ook voor de middenstand ten opzichte van de
eventuele investeringskosten voor de gemeente ontbreekt. Het college heeft toegezegd op het
plan terug te komen. Is er al iets te melden? Als het om ligplaatsen gaat wil onze fractie erop
wijzen niet alleen te denken aan het toerisme. De binnenvaartschippers maken het gehele jaar
gebruik van de aanlegmogelijkheden in Zwartsluis, maar ook in Hasselt en Genemuiden. De
nering die dit oplevert voor de middenstand, scheepswerven en aanverwante bedrijven is vele
malen groter dan die van de dagtoeristen gedurende hooguit drie tot vier maanden per jaar.
Er is weinig actie ondernomen voor een nieuwe bedrijfscontact functionaris. Waarom niet? Is
deze niet meer nodig? En hoe wordt deze vacature nu opgevangen?
Vanaf 2004 hebben wij een sober financieel beleid gevoerd. Dit was beslist nodig om uit de
problemen te komen. Wij zijn nu drie jaar verder en klimmen langzaam uit het dal, maar een
royale positie om grote uitgaven te doen is er nog niet. Het is van het grootste belang om de
lijn van een voorzichtig financieel beleid voorlopig zeker vast te houden. Het brengt ons
structureel in een betere positie en juist zo’n positie maakt het gemakkelijker om voor soms
onverwachte zaken geld beschikbaar te hebben. Wanneer in de politiek de financiële zon weer
wat gloort dan staan wij al snel te popelen om het geld weer uit te geven. Wij waren dan ook
niet zo gelukkig met het signaal dat de PvdA in de afgelopen weken hierover heeft afgegeven
om flink wat geld uit te trekken voor de voetbal, cultuur en fietspaden. Gelukkig hebben wij
dit zojuist omgezet in een reservering voor zaken die op enig moment toch wel op ons
afkomen. En de financiële onderbouwing van de CDA amendementen is ook niet overtuigend.
Onze fractie blijft de nadruk leggen op een voorzichtig en gezond financieel beleid. En ligt
zo’n beleid ook niet opgesloten in de pittige maatregelen die wij in 2004 hebben genomen.
Daarnaast willen wij ook rekening houden met een fors aantal punten dat het college
momenteel in behandeling heeft en de aandacht vereisen zoals het Binnenveld en ’t Tag in
Genemuiden en wat ermee samenhangt, Hasselt Om de Weede, het Besto terrein in
Zwartsluis, ontwikkelingen rond het Agnietencollege in Zwartsluis. Het is van belang om
binnen de bestuurlijke- en ambtelijke organisatie te kijken hoeveel hooi wij op de vork
kunnen nemen. Het lijkt ons goed in januari aanstaande een tussenbalans op te maken waar
wij staan ten opzichte van het coalitie- en collegeprogramma en in overleg met de griffier
hiervoor een datum vast te stellen.
Ten slotte een punt namens alle fracties. In het presidium is de notitie behandeld over de
noodzakelijke uitbreiding van het aantal uren voor de griffie. Wij verwijzen kortheidshalve
naar deze notitie. Wij waarderen de inzet van de griffie en de raad kan niet goed functioneren
zonder deze inzet. Er is een amendement uitgewerkt om een bedrag van € 35.000,-beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien. Het amendement wordt hierbij ingediend.
Wij willen het hierbij laten voor wat betreft de eerste termijn.
Fractie ChristenUnie Zwartewaterland
Roel Huls, fractievoorzitter
Klaas van Olst
Gerrit Knol
Wilma Veldman-Boonen
Gerrit Jan Beldman
25 oktober 2007
Bijdrage voor de najaarsbegroting
Bij de meerjarenbegroting hebben wij sterk ingezet op het instellen van een sportfonds.
Inmiddels is uit het overleg met de voetbalverenigingen en de informatieavond over
kunstgrasvelden duidelijk geworden, dat er op basis van KNVB normen geen directe
noodzaak is voor extra velden. Die behoefte ontstaat er wel bij een verwachte doorzettende
ledengroei. De drie clubs zullen samen en in overleg met het college een termijnplan
opstellen. Bij Olympia en SC Genemuiden is er wel behoefte aan uitbreiding
kleedaccommodaties door een verbreding van de sportactiviteiten met b.v. dames- en
schoolvoetbal. En in de wandelgangen wordt er in Zwartsluis gesproken over een sporthal in
samenwerking met het Agnietencollege. En er zijn nog wel meer sportzaken te noemen. Sport
blijft voorlopig wel volop op de politieke agenda staan. Het instellen van een sportfonds blijft
voor ons actueel en kan nu uit het voordelig resultaat op basis van de najaarsnota geregeld
worden.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards