- Andre Jansen

advertisement
Kookpunt
Vlampunt
( Vluchtig)
( Brandbaar)
Tussen 0 – 65 graden: zeer vluchtig
tussen 0 – 23 graden: zeer brandbaar
Tussen 65 – 150 graden : vluchtig
tussen 23 – 61 graden: brandbaar
Klassen worden verdeeld in verpakkingsgroepen:
Voorbeeld : klasse 8 Bijtende stoffen
Klasse 8, verpakingsgroep 1 : zeer bijtend ( X verpakking )
Klasse 8, verpakkingsgroep 2: bijtend ( minimaal in Y verpakking, mag ook in X)
Klasse 8, verpakkingsgroep 3: zwak bijtend (minimaal Z verpakking, maar ook in X of Y)
Verpakkingsgroep, geeft de mate van het gevaar aan!
Verpakkingen van gevaarlijke stoffen, zijn onderverdeeld in 3 sterktes, te weten:
X verpakking = zeer sterke verpakking
Y verpakking = sterke verpakking
Z verpakking= minder sterke verpakking
Aan welke eisen moet de verpakking voldoen?

Verpakking moet dicht zijn

Verpakking mag niet reageren met de inhoud

Er mogen geen resten van de gevaarlijke stof zich op de verpakking bevinden

Verpakking moet gekeurd zijn ( TNO )

Verpakking moet tegen normale transporthandelingen kunnen
Klasse 2 ( Gassen) kent een andere indeling: ( geen verpakkingsgroep, maar opsomingsletters)
F : Flamable - brandbaar
A: Anaerobe – verstikkend
C: Corrosive – corrosief of bijtend
T: Toxic - giftig
O: Oxiderend – zuurstofhoudend
Dubbele etiketten zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld een giftig bijtend gas, of een bijtend giftig gas.
Vraag : stof in klasse 2 met de opsommingsletters TFC :
Giftig, brandbaar, bijtend gas !
Klasse 3 : Brandbare vloeistoffen
VP 1: Zeer brandbaar, tevens sterk giftig of sterk bijtend
VP2: brandbaar, tevens giftig of bijtend
VP3: brandbaar, tevens zwak giftig , zwak bijtend
Klasse 4.1
Verpakkingsgroep 2 : middelmatig gevaarlijk
Verpakkingsgroep 3: minder gevaarlijk
Controle temperatuur : de hoogste temperatuur waarbij de goederen nog vervoerd mogen
worden.
Kritieke temperatuur : de temperatuur waarbij je noodmaatregelen moet nemen.
( worden vaak met koelwagens gereden!)
Klasse 4.2 : voor zelfontbranding vatbare stoffen:
VP1: voor zelfontbranding vatbaar ( pyrofoor)
VP2: voor zelfverhitting vatbaar
VP3: stoffen die weinig voor zelfontbranding vatbaar zijn.
In klasse 4.2 : altijd luchtdicht verpakken !
Klasse 4.3 : Stoffen die in combinatie met water brandbare gassen ontwikkelen
VP1: reageert heftig met water, al op kamertemperatuur
VP2: stoffen die gemakkelijk met water reageren, op kamertemperatuur
VP3: stoffen die slechts langzaam met water reageren, op kamertemperatuur
Goederen moeten WATERDICHT worden verpakt !
Klasse 5.1 : Oxiderende stoffen
VP1: zeer gevaarlijk
VP2: gevaarlijk
VP3: minder gevaarlijk
Klasse 5.1 is van zichzelf niet brandbaar, maar werkt als een katalysator
5.2 Organische peroxide
P1 : temperatuursbeheersing niet vereist , dus mag in een huif geladen worden
P2: temperatuursbeheersing wel vereist, KOELWAGEN !!!!
Kritieke – en de controle temperatuur
Mag niet worden samen geladen met stoffen uit klasse 1 : explosieve stoffen !
Klasse 6.1 : Giftige stoffen
VP1: zeer giftig
VP2: giftig
VP3: zwak giftig
Acute vergiftiging : binnen 24 uur dodelijk
Chronische vergiftiging : stapelvergiftiging
Concentratie giftige stof, hoeveel giftige stof, afstand tot de giftige stof, lichamelijke conditie
LC waarde : Lethal Concentration = dodelijke concentratie ( muizen binnen 24 uur dood)
Klasse 6.2 Infectueuze stoffen :
I1 : infectueus , gevaarlijk voor mensen
I2: gevaarlijk voor dieren
I3: ziekenhuis afval !!
Klasse 7 : Radio Actieve stoffen ( niet in het basis examen!)
Klasse 8 :
Klasse 8, verpakkingsgroep 1 : zeer bijtend ( X verpakking )
Klasse 8, verpakkingsgroep 2: bijtend ( minimaal in Y verpakking, mag ook in X)
Klasse 8, verpakkingsgroep 3: zwak bijtend (minimaal Z verpakking, maar ook in X of Y)
Klasse 9 : diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen: asbest, batterijen, gordelspanners,verwarmd
asfalt.
VP2: middelmatig gevaarlijk
VP3: minder gevaarlijk
Download