Aard van het gevaar

advertisement
Studenten - stagiairs
RISICOFACTOREN – WERKPOSTFICHE
Verpleegkundige kraamafdeling
In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende
het gezondheidstoezicht va stagairs
Het ziekenhuis neemt maatregelen zodat alle risico’s tot een minimum worden herleid. Voor de restrisico’s worden er preventiemaatregelen genomen.
Hieronder vindt u de mogelijke risico's ( )waarmee u tijdens het werk op uw afdeling kan geconfronteerd worden.
U dient zich vooraf te informeren over de risico’s van het werken op een bepaalde afdeling.
Draag zorg voor uw eigen veiligheid maar ook voor deze van uw collega's en meldt mogelijke gevaren.
Voor bijkomende vragen kan u zich wenden tot uw diensthoofd of tot de preventieadviseur.
Aard van het gevaar
 Infecties door biologische agentia
oa.
TBC
 HIV/AIDS
 Hepatitis A-B-C
 Andere besmettelijke ziekten
 Gevaarlijke producten oa.
 Ontsmetting /
reinigingsproducten
 Cytostatica
 Gassen / inhalatieanesthetica
 Brandgevaarlijke producten
 Carcinogene agentia
 Schadelijk / irriterend / giftig
 Huid irriterende stoffen
(ontsmettingsmiddelen, latex, …)
Collectieve
bescherming
Contact beperken
Contact beperken
Bronafzuiging
Open vuur vermijden
Contact beperken
Contact beperken
Persoonlijke
Voorlichting, instructies
bescherming
Handschoenen, masker, Interne procedures en
schorten, handhygiëne, richtlijnen
veiligheidsbril
Kennis pictogrammen
Handschoenen, maskers, Instructies, procedures,
schort
richtlijnen
Medisch toezicht
Inenting
Codex, titel V, hfdstk TBCIII: biologische
test,
agentia
hepatitis
B, …
Codex, titel V, hdstk
II, art 15
ARAB, art 124 § I, I
en bijlage :
beroepsziekte
(aangepaste)
handschoenen
1
 Mechanische gevaren
Naalden / scherpe voorwerpen:
Naaldcontainer
Handschoenen
 Ergonomische gevaren
 Tillen van zware lasten
 Beeldschermwerk
Tiltechniek en gebruik
maken van tilhulpmiddelen
Gebruik van goede
stoel, verlichting,
opstelling scherm
 Stralingsgevaar
Gebruik maken van
 Ioniserende stralen
bestaande
beschermings Röntgenstralen (X-stralen)
materiaal, afstand,
 Radioactief materiaal (isotopen) ALARA principe
 Niet ioniserende stralen
 Magnetische stralen NMR
 Laserstralen
 Val gevaar / stoten
Effen, slipvrije vloer,
/ struikelen / uitglijden,
defecten melden, orde
hindernissen
en netheid
 Elektriciteit
 Elektrisch genaakbare delen
 Statische elektriciteit
 Ziekenhuisafval
 Risicohoudend
 Niet-risicohoudend
 Gevaarlijk afval
 Risico voor ongeboren kind
(zwangerschapsbescherming)
Procedure
“Prikongevallen”
Aanleren technieken,
volgen van training, Werk
afwisselen met andere
taken, goede zithouding
Aangepaste
bescherming
(loodschorten,
handschoenen,…),
dragen van dosimeter
Naleven van interne
procedures
Opleiding
Water en elektriciteit
gaan niet samen !!!
Afgesloten containers,
duidelijke scheiding
van afval
Handschoenen
Handhygiëne
Aanpassing werkpost,
werkorganisatie en
werkinhoud
Onmiddellijke
verwijdering in
afdelingen of bij
werkzaamheden met
risico’s
Codex, titel IV,
hfdstk VII, afd V :
ioniserende stralen
ARAB, art 124, § I, I
en bijlage :
beroepsziekte
Beschermingsbril
Aangepast schoeisel
(gesloten aan de hiel en
bij voorkeur met
antislipzool)
Defecten melden
Opvolging door
Hepatitis
arbeidsgeneesheer en B
dienst preventie
KB 03.05.99 en
28.05.03 bescherming
jongeren / stagairs
ARAB, art 124 § I, 6
(> 4 uren)
Instructies gebruik
elektrische toestellen en
materiaal
Interne procedures
TBCtest en
hepatits
B
De student moet
Codex titel VIII,
onmiddellijk de
hfdstk I, art. 9
onderwijsinstelling en de
afdeling op de hoogte
brengen van zwangerschap
2
 Psychosociale gevaren: Agressie /
geweld / stress / Omgaan met lijden,
dood
 Nachtarbeid
Bewaking /
Vertrouwenspersoon
Contactpersoon binnen
de instelling /
Werkorganisatie
Organisatie van het
Toezicht begeleider
werk
 Contact met voedingswaren
(overdracht kiemen)
Hygiënische muts
Mond-neus masker bij
verkoudheid
Aangepaste kledij
 Omgevings gevaren:
Ventilatie, airco,
 Verlichting, verluchting
koeling
 Geluidshinder
De stagiair werkt altijd onder begeleiding van een ervaren medewerker.
Informatie, training,
begeleiding
Naleven interne procedure
Interne procedures
Handhygiëne
KB 16.007.04 nacht
en ploegenarbeid
KB 03.05.99 en
28.05.03 bescherming
jongeren / stagairs
ARAB, art 124 § I, 3°
Instructies
Richtlijnen
ziekenhuishygiëne
Jeroen Ruysen
Verpleegkundig en paramedisch directeur:
Willy Winderickx
Preventieadviseur
Datum: 1/2/2016
Handtekening:
tel: 011/715516
email: [email protected]
3
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards