Jaarverslag 2004 Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet

advertisement
Jaarverslag 2004 Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet
De stichting is gezeteld te Buren, in de gemeente Ameland.
De stichting stelt zich ten doel:
Ontwikkelingssamenwerking voor een stabiele en duurzame wereld waar mensen gezond
en productief kunnen leven via: bewustwording voor het belang van armoedebestrijding.
En het opzetten en uitvoeren van zelfstandig functionerende kleinschalige projecten op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, landbouw, natuur en milieu in Azië
en Afrika voor primaire levensbehoeften van arme dorpsbewoners.
De stichting tracht haar doel onder meer, in en om de dorpen Marathalli en Killpennathur in
India, Bulechia in Kenia en Pachbhaiya in Nepal, te verwezenlijken door:
1. Het geven van garantie op onderwijs voor kinderen.
2. Het verlenen van gezondheidszorg voor gehandicapten en ernstig zieken.
3. Het verlenen van microkredieten aan vrouwengroepen.
4. Het aanleggen van biogasinstallaties voor boeren.
5. Het bouwen van stenen huizen en toiletten voor de armste gezinnen.
6. Het slaan van waterputten in buurtschappen.
7. Het opzetten van landbouw en veeteelt projecten.
8. Het bouwen van scholen voor dorpsgemeenschappen.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: T. M. Kiewiet
Secretaris: C.A.M. Molenaar
Penningmeester: A.F. Molenaar
Lid: S.A. Twickler
Lid: J. Kooiker
Inleiding:
In het jaar 2004 heeft de Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet haar uitgaven aan eigen
projecten weten te verdubbelen, een niet geringe prestatie. Vooral de succesvolle Azië Actie
Ameland is daar debet aan geweest, mede door de financiering van NCDO en Wilde Ganzen.
De stichting heeft haar ‘Verklaring van geen bezwaar’ van het CBF verlengd gekregen.
Er is een ‘Werk voor Voedsel Programma’ tegen de hongersnood in Kenia gestart en de
‘Nood in Nepal Actie’ (aardverschuiving) is bijna afgerond. De lopende onderwijs projecten
hebben er een twintigtal particuliere sponsors bij gekregen. En in 2004 is er één projectland
bezocht: Nepal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Azië Actie Ameland
CBF Verklaring van gen bezwaar
Novib ‘Actie Nood in Nepal’
Cordaid ‘Werk voor Voedsel Programma Kenia’
Gezondheidszorg
Onderwijsprojecten
Scholenbouw
Samenwerking
Azië Actie Ameland
Deze voor de Amelanders ongekend grote actie voor een goed doel is, ondanks de complexiteit
van de vele verschillende onderdelen en de uitdagend hoge fondsenwervingdoelstelling, uiterst
succesvol verlopen. Dit succes is vooral te danken aan de medewerkzaamheid van honderden
vrijwilligers, artiesten, onderwijzers en leerlingen. Daarnaast was er in ruime mate politieke
welwillendheid om een ruimhartige eenmalige subsidie voor de actie te bestemmen vanuit het
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Ameland. Een belangrijke
vereiste was medefinanciering van NCDO en Wilde Ganzen, die ruim voor de aanvang van de
manifestatie en de benefietconcerten kon worden toegekend.
De verschillende onderdelen van de begrootte fondsenwerving kwamen redelijk overeen met het
werkelijk behaalde realisatie. De huis aan huis actie bracht meer op dan verwacht, dit kwam door
de vele royale giften in de collectebussen, maar ook door grote girale particuliere donaties.
De gemeentelijke subsidie werd toegekend zoals dat door de Samenwerkende Amelander
Stichtingen werd aangevraagd. De Amelander scholen hebben geweldig hun beste gedaan,
vooral het sponsorzwemmen door de leerlingen van het voortgezet onderwijs en het verkopen
van zelfgemaakte spullen door de kinderen van de basisscholen sprongen er qua opbrengst uit.
De Amelander kerken hebben in het voorgaande jaar al royaal bijgedragen aan de Nood in Nepal
actie, daarom kon het begrootte bedrag voor de kerken niet gehaald worden.
Desondanks is ook hier een prachtige prestatie geleverd. De opbrengst van de manifestatie en de
benefietconcerten lag boven verwachting, de succesvolle loterij heeft hier mede een rol in
gespeeld. De Amelander bedrijven konden op bijna tweeduizend euro na, aan het begrootte
bedrag voldoen. Hiermee is de inzameling van 50.000 euro voor de Azië-actie op Ameland een
feit geworden.
Niet alleen fondsenwerving speelde een rol in de Azië-actie, bewustwording van de noodzaak
van armoedebestrijding was minstens zo belangrijk. Alle Amelander kinderen tot 17 jaar zijn
actief betrokken in de Actie en van de Amelanders zijn er vele die de project tentoonstelling
tijdens de manifestatie hebben kunnen bezichtigen. Daarnaast is er in ruime mate aandacht
besteed in de regionale en lokale kranten en omroepen, op de Amelander kabelkrant en
publicatieborden en via de dorpsomroeper. Een belangrijke rol in deze PR heeft onze Nepalese
projectleider gespeeld. Bij alle zeven informatieve bijeenkomsten op scholen en culturele centra
heeft hij de plaatselijke situatie in Nepal kunnen belichten.
CBF Verklaring van geen bezwaar.
Opnieuw zijn we verheugd de Verklaring van geen bezwaar van het Centraal Bureau
Fondsenwerving per 1 augustus tot 1 februari 2006 te hebben toegekend. Echter de naar
verhouding hoge (accountants)kosten blijven ons zorgen baren. Voor dat geld zouden we liever
een halve basisschool willen bouwen! Vooralsnog blijft de stichting vasthouden aan de waarde
van deze keurmerk voorloper.
Novib ‘Actie Nood in Nepal’
In 2003 is de Actie Nood in Nepal gestart voor herstel van de schade van aardeverschuivingen in
het dorp Pachbhaiya. De NOVIB heeft de schade aan openbare voorzieningen op zich genomen,
terwijl particulieren en kerken op Ameland hulp boden aan particuliere slachtoffers van de
aardverschuivingen. Als de elektriciteitsverbinding voor de twee gezinnen die nieuwe huizen
hebben gekregen kan de gehele financiële eindverantwoording afgelegd worden. Dit zal in 2005
plaats gaan vinden.
Cordaid ‘Werk voor Voedsel programma Kenia’
Na alarmerende berichten uit ons sponsordorp Bulechia over een dreigende hongersnood, hebben
we onmiddellijk initiatief genomen om dat te voorkomen. Het plan is opgevat om alle arme
dorpsbewoners die door hun voedselvoorraad heen waren, werk aan te bieden voor voedsel,
behalve kinderen, zieken en oude van dagen. Een inzameling voor de geschatte hoeveelheid
voedsel heeft geresulteerd in een bedrag van zevenduizend euro. De opbrengst van giften van
kerken en particulier wordt verdubbeld door Cordaid. Het programma is in november gestart en
zal voortduren tot er zich een nieuw regenseizoen aankondigt. Het uit te voeren werk bestaat uit
het opknappen van de wegen in het dorp.
Gezondheidszorg
In 2004 hebben zich minder noodsituaties op gebied van gezondheidszorg dan het jaar ervoor.
Twee ernstige ziektegevallen hebben zich voorgedaan in Nepal, en in Kenia en India ieder een.
In onze projectdorpen blijven we voor ernstige gevallen garantie geven voor hulp.
Onderwijsprojecten
We zijn inmiddels het aantal van honderd kinderen die garantie krijgen op onderwijs gepasseerd.
Het aantal sponsors loopt nog iets achter, maar het aantal nieuwe sponsors is in 2004 met twintig
toegenomen. Voor een twaalftal kinderen uit Kenia wordt nog een sponsor gezocht. De projecten
verlopen succesvol, sommige van de kinderen worden door de sponsors bezocht en het gaat de
kinderen goed. In India zijn er meerdere kinderen die hun onderwijs afsluiten, in Kenia gaan de
eerste kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Scholenbouw
Met de buitengewoon succesvolle Azië-actie van de Samenwerkende Amelander Stichtingen
voor Ontwikkelingswerk (St. Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet en de St. Health & Happyness)
worden er maar liefst 23 scholen gebouwd in het Zuidoostelijk Kaski district in Nepal. Daarnaast
is er nog ruimte voor 63 toiletten, 10 biogasinstallaties en leermateriaal. Per 1 september is de
eerste fase van de bouw van 8 scholen begonnen, in 2005 volgen de tweede en derde fase. Door
de wankele politieke situatie in Nepal loopt het project helaas enige vertraging op.
Tijdens de reis van enige bestuursleden en sponsors is ter plaatse gebleken hoe efficiënt en
effectief er gewerkt wordt en bovendien wordt er gewerkt met een hoge factor voor
aardbevingsbestendigheid. De uitvoerende partnerorganisatie de SEED Foundation Kaski heeft
de uitvoering in handen onder leiding van voorzitter Damodar Thapa. Iedere dorpsgemeenschap
werkt aan hun school, het schoolbestuur, de bouwcommissie de ouders van de kinderen, de
bouwvakkers en de leerkrachten zijn allemaal direct betrokkene.
Omdat er de school in het dorp Aapkhola bij nader inzien aan te weinig leerlingen kon komen,
konden de bouwplannen niet doorgaan. Hiervoor is een school in Tilbari in de plaats gekomen.
De NCDO en de Wilde Ganzen zullen op de hoogte gehouden worden van het verloop van het
project. Ook de Amelander bevolking wordt regelmatig voorzien van nieuws via de lokale
omroep, lokale en regionale kranten en dergelijke.
De financiering van de eerste en tweede fase van de scholenbouw vinden direct via Wilde
Ganzen plaats. Voor de derde fase wordt de subsidie van de NCDO gebruikt, waarvan het
grootste deel nu op een spaarrekening met een hoge rente staat. Deze rekening staat voor
genoemde doel op naam van voorzitter Kiewiet, geregeld en met toestemming van het bestuur en
de accountant van de stichting.
Met het succes van de uitvoering van dit scholenbouwproject valt en staat de goede naam en de
toekomst van de stichting in Nederland en die van de partnerstichting in Nepal. Wij hebben er
alle vertrouwen in dat niets nagelaten zal worden om dit project voor alle betrokkenen tot een
succes te maken.
Samenwerking
Er is samenwerking met grote netwerken enerzijds voor de fondswerving in Nederland,
anderzijds in de ontwikkelingslanden nodig, om de voorgenomen projectactiviteiten uit te
kunnen voeren.
Om dit te kunnen blijven doen is uitbreiding van deze netwerken van groot belang.
Lokaal op Ameland met onze partnerorganisatie Stichting Health & Happiness, waar we nauw
mee hebben samengewerkt voor de slachtoffers van de tsunami in de kuststeek van Sri Lanka,
waar zij werken. Ook lokaal in Afrika is samenwerking steeds meer van belang waar, in ons
projectdorp de Pioneer Self Help Group Bulechia is opgericht. En vrouwen groepen van het dorp
zullen nauw betrokken gaan worden in het Afrikaanse ontwikkelingswerk wat op stapel staat. In
India is een tweede dorp waar onderwijs wordt gesponsord. Ook hier proberen we een netwerk
op te zetten om bijvoorbeeld stenen huizen te kunnen bouwen voor de armste gezinnen, die nog
in palmbladenhutten wonen.
In het kader van de stedenband zou een gemeentelijke samenwerking van de zetelgemeente
Ameland van onze stichting met de toeristische gemeente Lekhanath in Nepal weer onze
zusterorganisatie zetelt, geen gek idee zijn. En als laatste zijn er ideeën tot regionale
samenwerken met Friese organisaties die in Nepal actief zijn. Over de mogelijkheid tot een actie
of het maken van een documentaire over de Fries - Nepalese samenwerking wordt nagedacht.
Beleid
Graag wil de stichting haar beleid voortzetten zoals tot zover uitgestippeld.
Dit betekent in het kort:
- fondsen werven voor non profit goede doelen vanaf Ameland,
- kleinschalige ‘grassrootlevel’ projecten uitvoeren in Azië en Afrika,
- projectuitvoering alleen met directe contacten en betrouwbare partners,
- maximale zelfredzaamheid proberen te bereiken in projectdorpen in Azië en Afrika,
- met minimaal een Verklaring van geen bezwaar van het CBF,
- bezig zijn met bewustwording voor de noodzaak van armoedebestrijding,
- kostenloze werving op basis van mond op mond reclame,
- contacten met de media onderhouden, specifiek naar aanleiding van acties en projecten,
- werken zonder personeelskosten, 100% pro Deo, met vrijwilligers,
- vergoedingen alleen binnen uitvoeringskosten (5-9%) van de projecten ter plaatse,
- uitvoeringskosten in Nederland maximaal 1%.
-
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards