Bibliotheek Boeken - Historische Kring D`Oude School

advertisement
BIBLIOTHEEK
HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL
EN
HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE BILT C.S.
VOORWOORD
Op 30 maart 1992 werd na een half jaar van voorbereidingen de vereniging Historische Kring
D' Oude School opgericht. De Kring verkreeg van de Historische Stichting Oostbroek en De Bilt
c.s. een gastvrij onderdak in De Oude School aan de Burgemeester De Withstraat 31. Direct na de
oprichting werd door de onderzoeksgroep een aanvang gemaakt met het opzetten van
documentatie over de plaatselijke historie. In enkele jaren tijd heeft deze documentatie een
respectabele omvang bereikt en kreeg een plaats in enige kasten op de verdieping van De Oude
School.
Ook boeken en tijdschriften werden in dit documentatiecentrum ondergebracht. Door de snelle
groei van de verzameling ontstond de behoefte aan een betere systematisering van het materiaal.
Eind 1995 werd het besluit genomen om de boeken en tijdschriften van de Historische Kring uit
de algemene documentatie te lichten en deze een afzonderlijke plaats in de kasten te geven.
Ook de Historische Stichting Oostbroek had in de loop der jaren een groot aantal boeken en
tijdschriften verzameld. Twee gescheiden verzamelingen in één ruimte leek ons niet zo
doelmatig. Daarom werd besloten beide verzamelingen samen te voegen. Op deze wijze kon een
bibliotheek met betrekking tot de plaatselijke historie worden gevormd met een omvang van
enkele honderden titels.
Ruim de helft van deze titels heeft betrekking op de specifiek plaatselijke historie. Een deel heeft
betrekking op de provincie Utrecht. Ook van de buurgemeenten zoals Zeist en Utrecht is
materiaal aanwezig.
Een drietal leden van de onderzoeksgroep heeft de bibliotheek geordend en met behulp van een
computer dit overzicht samengesteld. De bedoeling is om nieuwe aanwinsten aan dit overzicht
toe te voegen.
We hopen dat de bibliotheek door deze ordening en met behulp van dit overzicht beter
toegankelijk is gemaakt.
De Bilt, mei 1996.
Jan van der Heijden,
Frans Nas,
Henk Rietveld.
1
Zie verder bij wenken voor de gebruiker hoe de opbouw van de collectie is samengesteld.
Eind 1997 werd besloten de tijdschriften in een aparte rubriek onder te brengen.
Het infomateriaal is nu in 3 rubrieken verdeeld, t.w. boeken, tijdschriften en ander
documentatiemateriaal (losse artikelen, kaarten etc.).
Midden 2000 bleek de opbergruimte in de Oude School niet meer toereikend te zijn. Besloten
werd de boeken die niet regelmatig als naslagwerk dienst doen, onder te brengen in de daartoe
aan de Kring beschikbaar gestelde ruimte in het gemeentehuis. Bij deze titels staat een
desbetreffende mededeling.
Bovendien zijn de in de bibliotheek ingevoerde bestanden voor wat betreft de boeken en de
tijdschriften van WP-5.1 omgezet in Word.
Lies Haan-Beerends, juni 2000
De boeken betreffende de voormalige gemeente Maartensdijk zijn na de gemeentelijke
herindeling ingevoegd bij de boeken met geel etiket en wel onder trefwoord Maartensdijk met
daarachter titel, auteur etc.
Er is inmiddels ook een bestand betreffende beeld- en geluidsmateriaal. De voortschrijdende
techniek verschaft ons steeds meer bronnen waaruit informatie kan worden verkegen.
Daarnaast zijn er dus bestanden betreffende boeken, tijdschriften en documentatie.
Dit bestand betreft de boeken.
Lies Haan-Beerends, mei 2006
Inmiddels is de bibliotheek flink uitgebreid. De boeken afkomstig uit de bibliotheek van Jan van
der Heijden zijn toegevoegd, alsmede boeken uit de collectie van Henk Rietveld.
De boeken met een wit rugetiket (adresboeken, gemeentegidsen etc.) en geel rugetiket (boeken
gemeente De Bilt) staan boven. Ook de boeken betreffende de stad Utrecht (rood rugetiket) staan
boven, alsmede diverse boeken uit de collectie Jan van der Heijden.
De andere boeken (met een rood en blauw rugetiket) staan in de boekenkast in de regentenkamer.
Daarbij wordt opgemerkt dat de grote boeken met blauw rugetiket in de bedstee te vinden zijn.
Lies Haan-Beerends, april 2007
In juni 2011 is het documentatiecentrum verhuisd naar de nieuwe locatie gelegen aan de
Kometenlaan. De boeken staan in de boekenkasten in de grote ruimte.
In de meest linkse kast staan de adresboeken (witte etiketten) en de Biltse boeken (gele
etiketten), die vallen onder de rubrieken 1 en 2.
Rechts daarnaast staan de boeken met de blauwe, blauw-witte en blauw-gele etiketten.
Die vallen onder de rubriek Overig en staan gerubriceerd onder de nummers 4, 5 en 6.
2
In de grote kast staan de boeken uit rubriek 3, de provincie Utrecht betreffende (met een rood
etiket).
Links bovenin wordt begonnen met de boeken gerangschikt op gemeentenaam (Amersfoort,
Bunnik etc. met uitzondering van de gemeente De Bilt waarbij ook Maartensdijk behoort).
De boeken staan alfabetisch op gemeentenaam gerangschikt en per gemeente op auteursnaam of
onderwerp. Op de rug van die boeken staat eerst de gemeentenaam en dan die van de auteur of
onderwerp.
Verder staan daar de boeken die de hele provincie Utrecht betreffen. Die hebben op het rode
etiket de vermelding Algemeen staan en daarna een verdere specificatie.
Lies Haan
September 2011
Wenken voor de gebruiker:
Verdeling in zes categorieën:
Het bestand boeken is onderverdeeld in zes categorieën, te weten:
1.
2.
3.
Adresboeken, gidsen, telefoonlijsten e.d.
Deze boekjes zijn herkenbaar aan de witte etiketten.
De Bilt
Deze boeken zijn herkenbaar aan de gele etiketten.
Provincie Utrecht
Deze boeken zijn herkenbaar aan de rode etiketten.
Deze categorie is nog nader gegroepeerd in:
Algemeen
Onder ’algemeen’ zijn de algemeen provinciale werken ondergebracht. Hier
vinden we onder meer de jaarboeken van de vereniging Oud-Utrecht, een
provinciale vereniging.
Per gemeente
De boekjes over afzonderlijke gemeenten zijn alfabetisch geordend op
gemeentenaam. Dus alle boekjes van bijv. Bunnik staan bij elkaar. Boekjes over
Werkenhoven (dat bij Bunnik behoort) staan dus onder de gemeentenaam Bunnik.
De gemeente De Bilt ontbreekt hier uiteraard.
4.
Overig
Deze boeken zijn herkenbaar aan de blauwe etiketten.
In deze categorie vinden we bijv. algemene naslagwerken of boeken over onze
partnergemeente Coesfeld.
5.
In de kast met de blauwe etiketten staan ook boeken die een blauw en wit etiket
Hebben. Het betreft kunstboeken.
3
6.
Ook staan daar boeken met een blauw en een geel etiket. Dat zijn naslagwerken.
Nadere ordening
De boekjes uit categorie 1 (adresboekjes e.d.) hebben we chronologisch geordend.
De overige categorieën zijn alfabetisch geordend, doorgaans op auteursnaam.
Een uitzondering op deze regel vormen de monografieën. Zo vinden we een boek over Jits
Bakker onder de B van Bakker. Bij de auteursnaam staat dan een verwijzing.
Een monografie over Berg en Bosch is eveneens onder de B geplaatst, wederom met een
verwijzing bij de auteursnaam.
Zo kunnen bijv. specifieke boeken over de Lustwarande of de Utrechtse Heuvelrug onder de L of
U zijn ondergebracht, indien nodig ook met verwijzing naar de auteur(s).
De boeken waarvan we bij gebrek aan het origineel alleen kopieën hebben zijn ondergebracht in
de algemene documentatie.
Alle archiefinventarissen zijn in de algemene documentatie opgenomen.
Let op: Bij controle in september 2011 waren de boeken waarvoor # staat niet aanwezig.
1. Adresboeken, gidsen, etc.
[wit]
[zie ook documentatie]
1889
Adresboek van Utrecht, De Bilt en Zeist, jaargang 1889-1890
Uitgave: Stoom- Boek en Steendrukkerij ”de Industrie”, Utrecht, 1889.
1928
Gids voor De Bilt en Bilthoven (drukproef).
Uitgave: Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in De Bilt en Bilthoven,
1928.
1928 (2 ex.)
Gids voor De Bilt en Bilthoven.
Uitgave: Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in De Bilt en Bilthoven,
1928.
1932
Gids voor De Bilt en Bilthoven.
Uitgave: Nationaal uitgevers- en reclame-bureau Vlaardingen, 1932.
1935
Alphabetische stratenlijst van: Utrecht, Jutphaas, Oudenrijn, Zuilen, Houten, Maartensdijk,
Westbroek, Achttienhoven
Uitgave: november 1935
#1934
4
Adresboek voor Bilthoven (met plattegrond)
Uitgave: Bilthovensche Handelsvereeniging, 1934.
#1934-1935
De vraagbaak voor plaatsgenoot en vreemdeling, De Bilt Bilthoven
Uitgave: Fa. B. Cuperus Az. De Bilt.
1937
Adresboek voor de Gemeente Bilthoven en De Bilt
Uitgave: zomer 1937. Samengesteld met toestemming van Heeren Burgemeester en Wethouders
1939
De vraagbaak voor plaatsgenoot en vreemdeling, De Bilt Bilthoven.
Uitgave: Fa. B. Cuperus Az. De Bilt, z.j. (1939).
1940
Adresboek voor Bilthoven 1940, aangeboden door de Bilthovensche Handelsvereeniging,
bewerkt door de Firma B. Cuperus Az.
Uitgave: Bilthovensche Handelsvereeniging, Bilthoven, 1940.
1941
De Vraagbaak voor de gemeente De Bilt voor plaatsgenoot en vreemdeling
Uitgave: Firma B.Cuperus
1949
Telefoongids voor Achttienhoven . Bilthoven . Bunnik . Huis ter Heide .
Maarssen . Maartensdijk . De Meern . Utrecht . Vleuten en Zeist.
Uitgave: Hoofdbestuur der PTT, maart 1949.
1951
Telefoongids voor Achttienhoven . Bilthoven . Bunnik . Huis ter Heide . Maarssen . Maartensdijk
De Meern . Utrecht . Vleuten en Zeist.
Uitgave: Hoofdbestuur der PTT, april 1951.
1961
Beroepenlijst van de telefoonabonnees Utrecht, De Bilt en alle telefoonabonnees, ressorterende
onder het net 030.
Uitgave: Uitgeverij ’De zaken- en beroepentelefoongids N.V.’, Amsterdam, juli 1961.
#ca. 1962
Gids voor De Bilt en Bilthoven
Uitgave: Drukkerij Cuperus, De Bilt, z.j.
1963
Zaken- en beroepentelefoonlijst voor de telefoonabonnees van Utrecht, De Bilt.
Uitgave: Uitgeverij ’De zaken- en beroepentelefoongids N.V.’, Amsterdam, mei 1963.
5
1965 (2 ex.)
Adresboek Gemeente De Bilt Bilthoven.
Uitgave: onvermeld, april 1965.
1967
Informatieblad gemeente De Bilt
Uitgave: gemeente De Bilt, sept.1967.
1969
Adresboek voor De Bilt en Bilthoven.
Uitgave: HERO, Amsterdam, z.j.
1971
Adresboek voor De Bilt en Bilthoven.
Uitgave: HERO, Amsterdam, z.j.
w.s. 1972
Adressenlijst met telefoonnummers De Bilt-Bilthoven met stratenlijst
Uitgave: ?
ca. 1981
Adresboek De Bilt / Bilthoven, met stratenregister en postcodenummers, algemene inlichtingen,
telefoonnummers.
Uitgave: ABDO adresboeken, Amsterdam, z.j. (ca. 1981).
1991/1992
Vademecum voor De Bilt en Bilthoven.
Uitgave: Uitgeverij Telefoon Memo Index, Nieuwegein.
Informatiegids gemeente De Bilt
1977/1978 Uitgave: Holland Advertising, Den Helder.
1979
Uitgave: Holland Advertising, Den Helder.
Wegwijzer De Bilt
1980/1981 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen.
1981/1982 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen.
1982/1983 Uitgave: Pubilmedia B.V., Amstelveen.
1983/1984 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen.
1984/1985 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen.
1985/1986 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen.
1986/1987 Uitgave: Wegener Speciale Uitgaven B.V., Rotterdam.
#1988/1989 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
1989/1990 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
1990/1991 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
1991/1992 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
1992/1993 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
1993/1994 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
6
1994/1995 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
1995/1996 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
1996/1997 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.
1997/1998 Uitgave: Suurland Falkplan/Holland Advertising B.V., Eindhoven.
1998/1999 Uitgave: Suurland Falkplan B.V., Eindhoven.
1999/2000 Uitgave: Suurland Falkplan B.V., Eindhoven.
Officiële gemeentegids
2001/2002 Uitgave: Wegener Suurland Falkplan BV. Eindhoven.
De Wegwijzer
2002/2003 Uitgave: Wegener Suurland Falkplan B.V. Eindhoven.
2003/2004 Uitgave: Wegener Suurland B.V., Eindhoven.
2004/2005 Uitgave: Wegener Suurland B.V., Eindhoven.
2005/2006 Uitgave: Suurland B.V., Eindhoven.
2006/2007 Uitgave: Suurland B.V., Eindhoven.
2007/2008 Uitgave: Lokaal Totaal en Gemeentegids, Amsterdam
2008/2009: Uitgave: Akse Media bv
2009/2010: Uitgave: Akse Media bv
2010/2011: Uitgave: Akse Media bv
2011/2012: Uitgave: Akse Media bv
2. De Bilt [geel]
Aben
Drie generaties Aben in De Bilt.
Samengesteld door Jan van den Heuvel, januari 2008.
Achterland, Stichting
De Bilt, bevlogen bezongen. Bloemlezing.
Uitgave: Stichting Achterland, Zeist, 1995.
Adresboek ......
>> zie hoofdstuk 1.
Aerospace Inc.
>> Inventum
Akkermans, W.J.M.
>> zie Oosten, Huize het
Amandelboom d'
25 jaar d'Amandelboom 1964-1989, jubileumUitgave.
Uitgave: bestuur van de Stichting Gereformeerde Bejaarden Centrum d'Amandelboom, Bilthoven
1989.
7
Ambachtsheerlijkheid Oostbroek en De Bilt en de ambachtsheren van Ewijck 1744-1979
Uitgave: Stichting Ewijck van De Bilt fonds, juli 2000.
Archeologie
Een archeologisch onderzoek in het centrum van De Bilt
Verslag en Resultaten uitgevoerd door de Onderzoekgroep Zandgroenden van de afdeling Utrecht
en de AWN, 1988
Baart de la Faille, R.L.
>> zie Berg en Bosch.
Baerwaldt, Karel
>> zie Werkplaats Kindergemeenschap.
Bakker, Jits
Beweging betrapt in brons. Beeldspraak: Reinier van de Loo.
druk: Van Amerongen, Amersfoort, z.j.
Bakker, Jits
Motions caught in bronze. Bewegung eingefangen in Bronze. Mouvement pris dans le bronze.
Uitgave: Jits Bakker, z.j.
Bakker, Jits
Vielseitige Vorstellungen, z.j.
Bakker, Jits
Beeldspraak in brons bij Jits Bakker.
Uitgave: Jits Bakker, De Bilt, z.j.
Bakker, Jits
Reinier van de Loo: was getekend..... Jits Bakker.
druk: Van Amerongen, Amersfoort, z.j.
Bakker, Jits
Hans Redeker: Jits Bakker. Kunstpocket n.22.
Uitgave: Schelderode (Merelbeke), 1986.
Bakker, Jits
Remi de Cnodder en Drs. Hans Redeker: Jits Bakker.
Uitgave: Uitgeverij Van Spijk B.V., Venlo, 1987.
Bakker, Jits
Remi de Cnodder: Jits Bakker.
Uitgave: Van Amerongen, Amersfoort, 1988.
Bakker, Jits
Beeldspraak.
8
Uitgave: Uitgeverij Van Spijk B.V., Venlo, 1988.
Bakker, Jits (2x)
35 jaar beeldend kunstenaar.
Uitgave: Kempen Publishers, Eindhoven, 1995.
Bakker, Nanda en Jits Bakker
Samen vormen wij de zon. Poëzie: Nanda Bakker Beelden: Jits Bakker.
Uitgave: Van Spijk B.V., Venlo, 1990.
Barends, Sonja
>> zie Broekhoven, Sabine.
Bedrijvengids De Bilt 2004-2005
Uitgegeven door de gemeente in samenwerking met Entrée Uitgevers BV.
Bedrijvengids De Bilt 2006-2007
Uitgegeven door de gemeente in samenwerking met Entrée Uitgevers BV.
Beerschoten
>> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.
Beesemer, Karel
Vergaderen op zolder. Citaten en dergelijke verzameld door Karel Beesemer ter gelegenheid van
zijn afscheid van de gemeenteraad van de bilt op 26 maart 1998
Beesemer, Karel
Jagtlust van middeleeuwse kloosterboerderij tot eigentijds gemeentehuis …. Een gebouw in het
heden met een toekomst en een verleden.
Uitgave: 2002 (w.s. eigen initiatief auteur)
Beesemer, Karel
Hoe heete ik ook alweer
Uitgave: Uitgeverij Kontrast, mei 2010
Beesemer, Karel
Opmerkelijke Citaten
Uitgave: 2006 (eigen initiatief)
Beesemer, Karel
Opmerkelijke Citaten Deel 2
Uitgave: 2007(eigen initatief)
Beesemer, Karel
Da´s leuk voor het verhaal. Specifieke gezinsgezegden lichtvoetig uit de doeken gedaan, Noorse
reisbelevenissen. Gevarieerde verhalen van dichtbij en veraf. Gemeentepolitiek: Een bron van
inspiratie.
9
Uitgave: (eigen initatief) najaar 2008/voorjaar 2009
Beesemer, Karel & Marcel
Duiken in het Verleden. N.V, Batuurbad `De Biltsche Duinen`.
Foto´s en verhalen van weleer. Schets van een roerig jaartje.
Uitgave: november 2012, eigen beheer Beesemer
Berents, Dick
Stalin en Hitler komen in de hemel. De hele geschiedenis aan de hand van moppen en
misvattingen.
Uitgave: Uitgeverij Aspekt, Soesterberg
Dick Berents is een inwoner van De Bilt
Berg en Bosch
Sanatorium Berg en Bosch, van Herwonnen Levenskracht. (fotoboek periode Apeldoorn).
Uitgave: de Eigen Drukkerij, Utrecht, z.j. (<1933).
Berg en Bosch
Het sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven van de R.K. Vereeniging tot bestrijding der
tuberculose Herwonnen Levenskracht, instelling van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland,
z.j. (waarschijnlijk 1933).
#Berg en Bosch
Margreet Mayer-van Hoevell:
Het sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven.
overdruk uit het R.K. Bouwblad, 1935.
Berg en Bosch
R.L. Baart de la Faille: Onderzoek naar de resultaten der tuberculosebehandeling in het
sanatorium Berg en Bosch. Proefschrift, 25 april 1939.
Uitgave: P. den Boer, Utrecht, 1939.
Berg en Bosch
ADO Speelgoedboek 1939-1940.
Uitgave: ADO-werkplaatsen, Bilthoven, 1939.
Berg en Bosch
Zonneboek van de Vrijheid, 1946.
Uitgave: Herwonnen Levenskracht, Utrecht, 1946.
pp. 5 e.v.: Berg en Bosch in bezettingstijd.
Berg en Bosch
Dr. W. Bronkhorst: Het psychisch moment bij de behandeling van de longtuberculose. Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de longziekten aan
10
de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 6 december 1948.
Uitgave: N.V. Dekker & Van de Vegt, Utrecht / Nijmegen, 1948.
Berg en Bosch
Mensen van Berg en Bosch. Foto's Martien Coppens. Inleiding Dr. J. Hirdes.
Uitgave: Stichting Sanatorium Berg en Bosch, Bilthoven, z.j. (ca. 1950).
#Berg en Bosch
Zij hebben uw hulp nodig. Herwonnen Levenskracht, Sanatorium Berg en Bosch Bilthoven.
Brochure ten behoeve van het winnen van leerlingverpleegsters.
Uitgave: Stichting Sanatorium Berg en Bosch, Bilthoven, z.j.
Berg en Bosch
Dr. H.M. Beumer: Willem Bronkhorst, grondlegger van de tuberculosebestrijding en eerste
hoogleraar in de longziekten in Nederland.
Uitgave: N.V. Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, Lochem, 1972.
Berg en Bosch
Herwonnen Levenskracht 1913-1984
Een fundamentele beschouwing van Dr. A.G.M.van Melsen met een voorwoord en
geschiedkundige kanttekening door A.J. Vulink
Uitgave: Herwonnen Levenskracht 1984.
Berg en Bosch
B.J. Krouwel: Toekomst Visie Medisch Centrum Berg en Bosch Bilthoven.
Uitgave: Medisch Centrum Berg en Bosch, Bilthoven, mei 1991.
Berg en Bosch
ADO speelgoed toys. Catalogus tentoonstelling Museum Boymans van Beuningen.
Uitgave: Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, 1994.
Berg en Bosch
Bosch, Herman uit de en Willem van den Broeke,
80 jaar ADO Speelgoed met een doel
Uitgave: Sociale Werkvoorziening Zeist, 2003.
Berg en Bosch
Bosch, Herman uit de en Willem van den Broeke
85 jaar ADO Speelgoed met een doel! ’Van Arbeid Door Onvolwaardigen’ tot ’Apart Doelmatig
Onverwoestbaar’.
Uitgave tweede druk: H.S. uit de Bosch, 2008 (met CD: zie daarvoor bij beeldmateriaal).
Berg en Bosch
Kwaliteitskader Berg en Bosch
Uitgave in opdracht van gemeente De Bilt door Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving
b.v., augustus 1999.
11
Berg en Bosch
Masterplan Berg en Bosch, Bilthoven
Uitgave in opdracht van Delta Lloyd Vastgoed, Woudenberg 21 juni 2000.
Berg en Bosch
>> zie ook bij IVN
Beukenburg
>> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
Beukers-Arts, Ineke
>> zie Werkplaats Kindergemeenschap
Beyen, Mr. J.W.
De zin van het nutteloze, rarekiek van de 19e eeuwse jaren der 20ste eeuw.
Met jeugdherinneringen te Bilthoven
Uitgave: Ad Donker, Rotterdam, 1970.
#Biltse Duinen, De
De Biltse Duinen, onderzoek betreffende het leven in een zomerdorp.
Mededelingen van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht, nr. 90.
Uitgave: Utrecht in opdracht van gemeente De Bilt, 1974.
Biltse Duinen
Het verhaal van de Biltse Duinen of … hoe het omstreden bosgebied uiteindelijk de status van
gemeentelijk monument bereikt.
Geschreven door Bluemink, John en Peter van Puijenbroek
Oorspronkelijk gepubliceerd in De Biltse Grift, december 2007, jrg 16, nr. 4 en maart 2008, jrg.
17, nr. 1.
Biltse Voetbal Club
Biltse Voetbalclub 75 jaar
Uitgave: 1996
Biltse Voetbal Club
Biltse Voetbalclub 75 jaar programmaboek
Uitgave: 1996
Binsbergen, res.majoor mr. J. van (inwoner van gemeente De Bilt)
Gedenkboek 3-41 R.V.A. (beschrijving lotgevallen in Indonesië).
Uitgave: december 1950
Bleeker, Dr. W.
>> zie KNMI
Bloem, Marion
12
De honden van Slipi
Uitgave: De Arbeiderspers, Amsterdam 1992
Bloem, Marion
Geen Requiem
Uitgave: Indisch Herinneringscentrum Bronbeek, 2010
Boeke, Kees
>> zie Werkplaats Kindergemeenschap
Boeke, Kees
Hilbrandt Boschma: Kees en Betty Boeke, een levensbeeld uit onze dagen.
Uitgave: Adm. "Licht en Liefde", Ruurlo, z.j.
Boeke, Kees
Wij het heelal een heelal in ons. Twee tochten: door macrocosmos en microcosmos.
Uitgave: J.Meulenhoff – Amsterdam / J.Muusses – Purmerend.
Boeke, Kees
Liederen en geschriften verzameld door Kees Boeke. Bilthoven 1918-22.
Uitgave: Broederschapsboekhandel, Bilthoven, 1923.
Boeke, Kees
Broederschapsliederen. Een tweede liederenbundel.
Uitgave: Broederschapsboekhandel, Bilthoven, juli 1928.
Boeke, Kees
Kindergemeenschap
Uitgave: Erven J. Bijleveld, 1934.
Boeke, Kees
Redelijke ordening van de mensengemeenschap.
Uitgave: onvermeld, 1945.
Boeke, Kees
Kees Boeke. Biografie van Kees Boeke en zijn vrouw met een uiteenzetting van hun betekenis
als wegwijzers naar nieuwe opvoedingsmogelijkheden.
Uitgave: J. Muusses - Purmerend, 1956
Boeke, Kees
Redelijke ordening van de mensengemeenschap.
Uitgave: Mensen gemeenschap, Utrecht, 2e druk, maart 1967.
Boeke, Kees
De sociokratie van Kees Boeke. Tijdschrift De As, nr. 76.
Uitgave: Stichting De As, december 1986.
13
Boeke-Cadbury, Beatrice
Het leven van Kees Boeke.
Uitgave: J. Muusses - Purmerend, 1970.
Boellaard, W.A.H.C.
Oorlog en verzet. DL. I. 1939-1942.
Uitgave: eigen beheer, z.j. (ca. 1995?)
Boellard was een belangrijk verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
>> zie ook onder categorie overig (=blauw) genealogie Boellaard
Boellaard, W.A.H.C.
De angst voor lafheid. DL II. 1942-1943.
Uitgave: eigen beheer, z.j. (ca. 1995).
Boerma, Hiepke
Geschiedenis van een Verzetsvrouw en haar gezin. Zus Boerma-Derksen. Verzetsvrouw van het
eerste uur. Een Wilde Bloem.
Uitgave: GDS Europe BV, Hoofddorp 2001.
Bont, G. de
Mijn Lourdes-Reis 1958
Uitgave: G. de Bont, 1992.
Bos, Bert
>> zie Sandwijck
Bos N.zoon, W.
Gens Silva, het geslacht Bos.
Uitgave: Leusden, 5 mei 1986.
met gegevens over vele Biltse ingezetenen, onder wie Bos, Takken, Van Santen
Boschma, Hilbrandt
>> zie Boeke, Kees
Bouwman
Verknocht aan boeken. De geschiedenisw van boekhandel Bouwman (1936-2011)
Uitgave: Uitgave t.g.v. 75-jarig bestaan van Bouwman Boeken, 2011
Broekhoven, Sabine en Sonja Barends (2 ex.)
De Bilt, geschiedenis en architectuur. Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht.
Uitgave: Stichting Publicaties Oud-Utrecht, 1995.
Broer, Charlotte J.C.
Monniken in het moeras. De broegste geschiedenis van de abdij van Sint/Laurens in het
Oostbroek bij Utrecht
Uitgave: C.J.C.Broer en M.W.J. de Bruijn, Utrecht 2011
14
Bronkhorst, Dr. W.
>> zie Berg en Bosch.
Brugman, Drs. J.C. (2 ex.)
Bezet en verzet. De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd.
Uitgave: eigen beheer, Bilthoven, 1993.
Brugman, Drs. J.C.
Vergeten bunkers. Forten in en om De Bilt en het Duitse 88e legerkorps in De Bilt.
Uitgave: Brugman, mede tot stand gekomen door garanties van de Stichting Van Ewijck Van
Oostbroek en De Bilt Fonds, De Bilt 2006.
Buitenweg
Genealogisch onderzoek met uitgebreide beschrijving door J.C.Slob-Buitenweg:
Het leven en werken van David Buitenweg Rijtuigfabrikant te de Bilt
Buitenweg
Album van rijtuigen Buitenweg; herdruk naar originele catalogus rijtuigenfabriek Buitenweg De
Bilt.
Uitgave: Gwende, Arnhem, z.j.
Buitenweg B.V.
H.W.E.M. van Doorn: 100 jaar Gebr. Buitenweg 1895-1995.
Uitgave: Gebroeders Buitenweg B.V., Boxtel, 1995.
Buijtenen, Dr. M.P. van en Dr. A.K. de Meijer OSA, (2x)
Herfsttij over Oostbroeks abdij. Politiek rond ambtsbenoeming uit de nadagen gespiegeld aan het
begin.
Uitgave: Kerckebosch B.V., Zeist, 1990.
Burgemeesters
>> zie Evenementen van de Historische Kring D’Oude School
Buys Ballot, C.H.D.
>> zie KNMI
Bijl, Dr. W van der
>> zie KNMI
Cannegieter, Dr. H.G.
>> zie KNMI
Cladder-Stinkens, José
Keizerin Mathilde en de Monniken van Oostbroek.
Uitgave: Historische Kring D'Oude School De Bilt, 1997.
15
Coppens, Martien
>> zie Berg en Bosch
Cuperus, N.V. Drukkerij
Uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van N.V. Drukkerij Cuperus, waarin ook
beschreven Biltse periode van de N.V.Drukkerij Cuperus, Hessenweg 6, De Bilt.
Uitgave: De Bilt, 1960.
Damsté, Mr. P.H.
>> zie ook Hofker, W.G.
Damsté, Mr. P.H.
Uit vroeger tijd. De Bilt tusschen twee vuren.
Uitgave: onvermeld, z.j.
Damsté, Mr. P.H.
Uit vroeger tijd. De turftonster.
Uitgave: Onvermeld, De Bilt, z.j. (1941?).
zie ook artikel De Biltsche turftonster in de Biltsche Courant, 7-28 januari 1941.
Damsté, Mr. P.H.
De Biltsche Schipper
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1944.
Damsté, Mr. P.H.
Veere, vier eeuwen markiezaat.
Uitgave: Drukkerij J.W.H. Patist & Zoon, De Bilt, 2e druk, 1961. (oorspronkelijk 1955).
Damsté, Mr. P.H.
De St. Petronellakapel aan De Bilt.
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1957.
Damsté, Mr. P.H.
Zestig jaar Biltse Volksbibliotheek.
Uitgave: Biltse Volksbibliotheek, De Bilt, 1957.
Damsté, Mr. P.H.
De Biltse drank tegen dollehondsbeet
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1959.
Damsté, Mr. P.H.
Uit het verleden van De Bilt .
Uitgave: N.V. Drukkerij Cuperus, De Bilt, 1960.
Damsté, Mr. P.H.
Langs de Biltse Steenstraat (over Groenestein en Bloeiendaal).
16
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1966.
Damsté, Mr. P.H.
Compostel in Utrecht
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1967.
Damsté, Mr. P.H.
De Uithof
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1968.
Damsté, Mr. P.H.
Een gedwarsboomde koorddanser
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1969.
Damsté, Mr. P.H.
"De Hoeve" te Bilthoven.
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1970.
Damsté, Mr. P.H.
Bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795.
Uitgave: a. Gemeente De Bilt, 1965.
b. Gemeente De Bilt, 2e druk, 1971. 2x.
Damsté, Mr. P.H.
Oostbroek en De Bilt c.s., de geschiedenis van een ambachtsheerlijkheid. Stichtse Historische
Reeks, nr.4.
Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1978. 3x.
Damsté, Mr. P.H.
De landboot van Dietz.
overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1982.
Dekker, W. en J.W.H. Meijer
Brand in De Bilt, en hoe ze het vuur bestreden.
Uitgave: Vereniging Vrijwillige Brandweer, De Bilt, 1979.
Dikland, E.H. en J.A. van der Hoeve
Monumenteninventarisatie van de gemeente De Bilt.
Uitgave: gemeente De Bilt, 1983 (met proefexemplaar).
Doedens, Anne en Looijesteijn, Henk (3 ex.)
De kroniek van Henrica van Erp abdis van Vrouwenklooster
Uitgave: Hilversum Verloren 2010
Donselaar, Jo van
>> zie Stichtsche Cricket en Hockeyclub SCHC
17
Dorpskerk
Gedenknummer ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Ned. Herv. Kerk te De Bilt op
27 april 1952. (1652-1952)
Uitgave: a. Kerkeraad Ned.Herv. Kerk, 1952.
b. idem, herdruk, 1982.
Dorpskerk
350 jaar Dorpskerk in De Bilt 1652-2002
uitgave: Drukkerij Zuidam & Uithof B.V. –Utrecht, 2002
Dorpskerk
Rapport van de stuurgroep restauratie begraafplaats Dorpskerk De Bilt.
Uitgave: stuurgroep restauratie begraafplaats Dorpskerk De Bilt, 2004.
Dorpskerk
Hans van der Harst
Het historische orgel in de Dorpskerk der Hervormde Gemeente te De Bilt.
Uitgave: Ter gelegenheid van de in gebruikneming van het gerestaureerde Lohmanorgel,
10 januari 1980.
Dorpsstraat 25
Dossier Dorpsstraat 25.
Uitgave: de bewoners van Dorpsstraat 25, De Bilt, 1990.
Dorpsstraat 25
Ontwikkelingen Dorpsstraat 25 e.o.
Uitgave: cie RO 12-12-1991
Dort, M.H. van
>> zie Goede, A.P. de
Drees, Ellen
Armenzorg in De Bilt 1845-1912.
Kandidaatsscriptie Economisch-Sociale Geschiedenis, juli 1986.
Drees, Ellen
>> zie ook evenementen van Historische Kring D’Oude School
>> zie ook bij Miedema, Rienk
Drees, Ellen en Frans Nas
De Bilt, wonen en werken
Uitgave: history, Ljubljana, 2000.
Drees, Ellen en Rienk Miedema
Een rondje De Bilt-Bilthoven ’in de jaren vijftig, zestig en zeventig’.
Uitgave: Telenga’s drukkerij bv Franeker, 2003.
18
Drees, Ellen en Rienk Miedema
De Bilt-Bilthoven ïn oude prentbriefkaarten.
Uitgave: Telenga’s drukkerij bv Franeker, 2007.
Dijkhuizen, Sietzo
>> zie Sandwijck
Dijckschool, Van
Van Dijckschool 1917-2007. Klassiek van buiten, modern van binnen.
Uitgave: oktober 2007.
Eeden, Peter van
>> zie Montessorischool
Egten, Steven van
De Bilt, een vermakelijk dorp.
(kopieën van manuscript betreffende de periode 1923-1939).
Egten, Steven van
Iets uit de geschiedenis van de Biltse Hervormde Gemeente.
(kopieën van manuscript betreffende de periode 1923-1939).
Egten, Steven van
Oorlogstijd 1939-1945
(kopieën van manuscript betreffende de periode 1939-1945).
Engelen, A.F.V. van
>> zie KNMI
Evenementen van de Historische Kring D’Oude School:
-Fietspuzzeltocht door Bilthoven Noord, 15 mei 1993.
Uitgave: 1993.
-Tentoonstelling over sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven
Uitgave: oktober 1993.
-Rondom het politiebureau
Ellen Drees
Uitgave: 1995.
-Tentoonstelling oude bedrijven De Bilt / Bilthoven
Frans Nas
uigave: 1995.
-Wandeling langs de Biltse Grift naar Oostbroek
Frans Nas
Uitgave: 1997.
19
-De Utrechtseweg
Ellen Drees
Uitgave: 1998.
-Bilthoven van 'Wildernisse' tot villadorp
Geschreven door leden van de Evenementencommissie naar aanleiding van de
tentoonstelling op 7 en 8 november 1998.
Uitgave: 1998.
-Zes en een halve eeuw onderwijs in De Bilt
Tjitse Langerveld
Uitgave: 1996.
-De zeven Burgervaders van de gemeente De Bilt tussen 1900 en 2000
Uitgave: Evenementencommissie van de Historische Kring D’Oude School te De Bilt,
mei 2000.
-Fietstocht door de nieuwe gemeente De Bilt (met div. lengtes en startplaatsen)
Uitgave: 2001.
Everdingen, Prof. Dr. E. van
>> zie KNMI
Faber, J.A.J. e.a.
De Biltse combinatie. 75 jaar schaken in Bilthoven en De Bilt
Uitgave: Budde Grafimedia bv, Nieuwegein, 2006.
Fabius, K. (voormalig burgemeester van De Bilt)
Het Koninkrijk Vrijheid en Blijheid (tweede druk)
Uitgave: Van Goor en Zonen, Den Haag / Brussel 1968.
Fietsen
>> zie Wandelingen en fietstochten
Filmclub Bilthoven
Gedenkboek 24 mei 1957-1972.
Uitgave: Filmclub Bilthoven, 1972.
Fokkema, Laura
Begraafplaats Brandenburg Historisch onderzoek en groen beheervisie
Uitgave: n.a.v. cursus Tuinkunst en Parken, Historie en instandhouding 2007-2008
Fraternitas
J. Hondema: Fraternitas, 75 jaar in beweging, 1917-1992.
Uitgave: Fraternitas, De Bilt, 1992.
20
Fraters van Utrecht (gevestigd aan Schorteldoeksesteeg De Bilt)
Eeuwfeest fraters van Utrecht
Freriks, Philip
Jantje
Uitgave: Philip Freriks en uitgeverij Conserve, 2005.
Met onder andere de beschrijving van Den en Rust en de rit vanuit Utrecht door De Bilt er naar toe.
Gaudeamus, Stichting (2 ex.)
Peter Peters: Eeuwige jeugd, een halve eeuw Stichting Gaudeamus.
Uitgave: Donemus, Amsterdam, 1995.
Gaudeamus, Stichting
Amandelmelk. De twee oorlogsbrieven van Walter en Ernst Maas
Uitgave: De Appelbloesem Pers, Amsterdam 1995.
Gemeente De Bilt
>> zie ook Bedrijven
>> zie ook Wandelingen
>> zie ook Evenementen Open Monumentendag.
Gemeente De Bilt
J.W.Rengelink en I.Mug
Burgerschap en burgerzin
Uitgave: Uitgeverij Murbro, Amsterdam, z.j.
Gemeente De Bilt
Gemeente De Bilt ontwikkeling en uitbreiding van Bilthoven.
Uitgave: gemeente De Bilt, 1918.
Gemeente De Bilt
Gemeente De Bilt
De Bilt 75/76 (nieuwjaarsrede uitgesproken door Mr. A.A.J. Goldberg, burgemeester, op 5
januari 1976).
Gemeente De Bilt
Bestemmingsplan Bilthoven Zuid 1981. (met kaarten)
Rapport van Vink Vandekuilen Klein BV Architektuur en stedebouw, Amsterdam.
Gemeente De Bilt
Sociale verkenning
Deel I Sociografische en demografische gegevens, huis aan huis onderzoek, behoefteonderzoek
Uitgave: voorjaar 1982
21
Gemeente De Bilt
Sociale verkenning.
Deel II Inventarisatie onder instellingen
Uitgave: voorjaar 1982.
Gemeente De Bilt
Sociale verkenning.
Supplement
Uitgave: najaar 1982.
Gemeente De Bilt
Beheersplan Straat- en laanbomen
Uitgave: afd. Plantsoenen, september 1987.
Gemeente De Bilt
Monumentenbeleid. Planologische toetsing
Uitgave: september 1990.
Gemeente De Bilt
Beschermd dorpsgezicht ’Dorpsstraat en omgeving’.
Uitgave: gemeente De Bilt, februari 1996.
Gemeente De Bilt
J.W. Los MSc: Startnotitie Integraal ontwikkelingsplan landschappelijk-ecologische corridor De
Bilt Zuid
Uitgave: gemeente De Bilt, sector Ruimte en Groen, 1997.
Gemeente De Bilt
De Bilt in beweging - beelden van de toekomst
Uitgave: gemeente De Bilt, 1997.
Gemeente De Bilt / Instituut voor Publiek en Politiek
Tussenpresentatie De Bilt in beweging, 22 januari 1998.
Uitgave: gemeente De Bilt, januari 1998.
Gemeente De Bilt
De Bilt in beweging - lijnen naar de toekomst
Einddocument van De Bilt in beweging.
Uitgave: gemeente De Bilt, september 1998.
Gemeente De Bilt
Masterplan Centrum Bilthoven
Uitgave: i.o.v. gemeente De Bilt, 18 december 2008
Gemeente De Bilt
Zienswijzennota Bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven
Nota en bijlagen 18 mei 2011, projectnummer 024.00.03.14.01
22
Uitgave: Bugel/Hajema Adviseurs bv, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Milieu BNSP, 2011
Gemeente De Bilt
Cultuurhistorische waardenkaart gemeente De Bilt (eerste selectie).
Toelichting, beschrijvingen & waarderingen
Uitgave: gemeente De Bilt, december 2011
Gemeente De Bilt
Regeren is ook ……achteruit zien!
Uitgave: gemeente De Bilt t.g.v. 900 jaar De Bilt, de auteurs zijn (oud)bestuurders van de
voormalige gemeenten Maartensdijk en De Bilt, alsmede bestuurders van de gemeente De Bilt
anno 2013, de besturen van de stedenbanden: Coesfeld, Miescisko en Gakpé.
Gemeente De Bilt
Regeren is ook ……achteruit zien! (verkorte uitgave met o.a. historie, beschrijving kernen,
gemeentewapens eyc.)
Uitgave: gemeente De Bilt t.g.v. 900 jaar De Bilt, 2013.
Gewin, Everard
De Bilt, een Utrechtsch dorp in vroeger eeuw
Uitgave: a: H. de Vroede, Utrecht, 1916.
b: De Arend, De Bilt, 1944 (gewijzigde herdruk) 3x waarvan een met aantekeningen
van Meijer.
c: Historische Stichting Oostbroek en De Bilt, De Bilt, 1991 (herdruk van gewijzigde
Uitgave uit 1944).
Goede, A.P. de en M.H. van Dort (2 ex.)
Postkantoor in een Biltsche herbergh. De geschiedenis van de posterijen in De Bilt en Bilthoven.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van postzegelvereniging Het Postmerk te De
Bilt.
Uitgave: Vereniging Het Postmerk, De Bilt, 1993.
Goldenbeld, Jop
Jop Goldenbeld, portret van een veelzijdige Biltse kunstenaar
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1997/1998.
Groen van Prinstererschool
75 jaar Groen van Prinstererschool De Bilt
Uitgave: Groen van Prinstererschool, 2005.
Grontmij
JubileumUitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het advies- en ingenieursbureau
Grontmij NV, Het Dilemma De kwaliteit van de keuze.
Uitgave: Grontmij, december 1990.
Grontmij-De Bilt
Ir. R.J.M. de Quay, Zo werkt de Grontmij
23
Uitgave: Grontmij Grondverbetering- en Ontginningmaatschappij n.v. 'Houdringe' De Bilt,
september 1961.
Grontmij
Vrienden (adresboek)
Uitgave: Grontmij.
Hafkamp, Corrie
Een heel schrift wachten.
Kinderboek met jeugdherinneringen in De Bilt en Bilthoven.
Uitgave: Hans Elzenga bv, Heemstede, 1987.
Hafkamp, Corrie
Op Hugo Donker mag je slaan (3x).
Kinderboek met jeugdherinneringen Bilthoven 1940-1945.
Uitgave: Altamira, Heemstede, 1994.
Hagern, Steven
De Bilt in kaart gebracht.
Jubileumuitgave van de historische kring D´Oude School, 2012
Hedendaagse Kunst, Museum voor
>> zie Vermeulen, Piet
Heide, Willy van der
Drie jongens als circusdetective.
Jongensboek dat zich grotendeels afspeelt vanuit een villa aan de Soestdijkseweg in Bilthoven.
Uitgave: Uitgeversmij. De Eekhoorn B.V., Harderwijk (21e druk), 1981.
Heijden, Jan van der
De Bilt en Bilthoven in oude ansichten, deel 2.
Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1990.
Heijden, Jan van der
Utrecht inWoord en Beeld (1925/1941)
Foto´s van De Bilt en Bilthoven in het weekblad Utrecht in Woord en Beeld. Een overzicht.
Uitgave: De Bilt, 1992
Heijkoop, Frieda
Drie dagen Vollenhoven, een kort overzicht van de geschiedenis van landgoed Vollenhoven in
De Bilt.
Uitgave: Utrecht - De Bilt 2005. F.M. Heijkoop / Landgoed Vollenhoven.
Heijkoop, Frieda
De tuinen van Vollenhoven.
Uitgave: Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven, De Bilt 2008.
24
Hillen, Drs. J.S.J.
>> zie Biltse duinen, De
Hirdes, Dr. J.J.
>> zie Berg en Bosch
Hoefnagels, Peter
Aan God die mijn jeugd verblijdt.
Jeugdherinneringen o.m. Berg en Bosch.
Uitgave: Ad Donker, Rotterdam, 1981.
Hoefnagels, Peter
De Vleesheuvel
Jeugdherinneringen o.m. Natuurbad De Biltsche Duinen.
Uitgave: Ad Donker, Rotterdam, 1982.
Hoefnagels, Peter (2 ex.)
De onbekende bevrijding. 1935-1945.
Jeugdherinneringen, veel is herhaald uit zijn boek: Aan God die mijn jeugd verblijdt.
Uitgave: Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam / Antwerpen, 1995.
Hoeve, J.A. van der
>> zie Dikland, E.H.
Hofker, W.G. en Mr. P.H. Damsté
De Bilt in beeld
Uitgave: a: gemeente De Bilt, Bilthoven, november 1973.
b: (2e druk), idem, 1980.
Hondema, J.
>> zie Fraternitas.
>> zie Oranjevereniging
Hooghflat, Pieter de
1966-1986, 20 jaar Pieter de Hooghflat
Uitgave: Pieter de Hooghflat, 1986.
Hout, A.Th.H. van den
De Nationaal-Socialistische beweging in de Utrechtse gemeenten Maartensdijk en De Bilt
Scriptie voor het doctoraal-examen in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
Uitgave: 10 december 1968.
Huisnamen
Namen van huizen en andere gebouwen in De Bilt en Bilthoven, samengesteld door Hans de
Groot, versie 2006
25
Inventum
Inventum 1908-1958. Jubileum-Uitgave.
Uitgave: Inventum, Bilthoven, 1958.
Inventum
Steaming business. Tekst is van Anita Weisink en Pieter van Gent
Uitgave: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Fabriek Inventum BV en
B/E Aerospace-Nederland door Storytelling Company bv in opdracht van B/E Aerospace Inc.,
2008.
Inventum
100 jaar Innovatief
Uitgave: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Inventum B.V., Bilthoven, april 2008.
Inventum
Vierkant – Van der Pot, C.A.: Electrisch kookboek. Kookboek voor ´Inventum´ fornuizen
Uitgave: Koninklijke Fabriek Inventum, Bilthoven, z.j.
I.V.N. (Instituut voor natuurbeschermingseducatie / afd. De Bilt e.o.)
-Natuurpad Beerschoten
Uitgave: IVN, afd. De Bilt e.o., 1976
-Natuurpad Beerschoten
Uitgave: IVN, afd. De Bilt e.o., 2e druk, mei 1977.
-Natuurpad Ridderoordbos
Uitgaven: IVN, afd. De Bilt e.o., 1976 en 1977
-Natuurpad De Voorveldse Polder
Uitgave: IVN, 1979
-Natuurpad Beukenburg
Uitgave: IVN, afd. De Bilt e.o., 1978
-Natuurpad de Leyen
Uitgave: IVN, afd. De Bilt e.o., 1978
-Natuurpad Bomen van Berg en Bosch
Uitgave: in samenwerking met IVN 1981
-Flora en Fauna van Sandwijck
Bert Bos, Kees Marsman en Wiert Nieuman
Uitgave: in samenwerking met IVN 1977
-Bomen fiets route Bilthoven z.j.
26
Jansen, Erna
>> zie Kleine Prins
Jonckers Nieboer, Mr. Dr. J.H.
Hoe Bilthoven groeide
Uitgave: Historische Stichting Oostbroek en De Bilt, De Bilt, 1987.
(herdruk naar oorspronkelijk van 1937)
Jong, Wil de
>> zie Tafeltje Dek-je
Julianaschool
Julianaschool Bilthoven 75 jaar, Jubileumboek. 1918-1993.
Uitgave: Julianaschool Bilthoven, 1993.
Kadastrale Atlas 2x
De Bilt in 1832 Grondgebruik en eigendom Tekst
Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provindie Utrecht en Vereniging Historische Kring d´Oude
School, De Bilt 1999
Kadastrale Atlas 2x
De Bilt in 1832 Grondgebruik en eigendom Kaarten
Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provindie Utrecht en Vereniging Historische Kring d´Oude
School, De Bilt 1999
Kampelmacher, E.H. (Dan)
Fighting for Survival
Uitgave: United States Holocaust Memorial Museum, 2006.
Beschrijft onder andere de onderduikperiode van de schrijver in De Bilt.
Kampelmacher, Dan
Gevecht om te overleven. Mijn diaspora na de Anschluss
Uitgave: Uitgeverij Verbum, Laren 2008.
Keramuze
>> zie Kunst en Cultuur, Stichting
Kerken
Op pad ….. langs de kerken van De Bilt
Uitgave: Raad van Kerken De Bilt en Omstreken, maart 2013
Kersten, Rens
50 jaar S.V. Bilthoven
Uitgave: De Bilt, 1996.
Kinderen verbeelden De Bilt
>> zie Kunst en Cultuur, Stichting
27
Kleine Prins, De
Erna Jansen: De Kleine Prins van Antoine de Saint-Expury.
Uitgave: De Kleine Prins, De Bilt, 1982?
Koninklijke Luchtmacht
Een gouden Tijd. Impressies van een halve eeuw Klu-meteo 1946-1996
JubileumUitgave ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de meteorologische organisatie van
de Koninklijke Luchtmacht
Opgericht in De Bilt en met beschrijvingen van onder andere villa Orta
K.N.M.I.
>> zie ook Buys Ballot, C.H.D.
K.N.M.I.
Dr. W. Bleeker: Meteorologie, het opstellen en het ontcijferen van weerberichten.
Uitgave: W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1942.
K.N.M.I.
Dr. H.G. Cannegieter: Wat leren ons de wolken? Het weer en zijn ontwikkeling.
Wegwijzer-serie deel 6.
Uitgave: Allert de Lange, Amsterdam, 1942.
K.N.M.I.
Professor Dr. E.van Everdingen: Wolken, weer en winden.
Uitgave: Kosmos, Amsterdam, 1942.
K.N.M.I.
Wolken wolkencodes hydrometeoren wolkenplaten, 2e druk
Bewerkt naar de internationale wolkenatlas van de internationale meteorologische organisatie.
Uitgave: Staatsdrukkerij, Den Haag 1949.
K.N.M.I. (2 ex.)
Dr. E. van Everdingen: C.H.D. Buys Ballot 1817-1890
Uitgave: D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N.V., Antwerpen 1953.
K.N.M.I. (2 ex.)
1854-1954. Eeuwfeest Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage, 1954.
K.N.M.I.
De viering van het eeuwfeest van het K.N.M.I. Een overzicht samengesteld door J.C. van Diest.
Uitgave: K.N.M.I., De Bilt, 1954.
K.N.M.I.
Dr. W. van der Bijl: Weersverwachtingen op lange termijn. Verspreide opstellen deel 1.
28
Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage, 1954.
K.N.M.I.
C.H.D. Buys Ballot 100 jaar K.N.M.I.
Uitgave: AO reeks 495, Amsterdam 1954.
K.N.M.I.
J.F. den Tonkelaar: Middelen en Mogelijkheden der Meteorologie.
Uitgave: Wereld-bibliotheek, Amsterdam / Antwerpen, 1955.
K.N.M.I.
Wat is en wat doet het K.N.M.I.? Publikatie K.N.M.I. nr. 148.
Uitgave: K.N.M.I., De Bilt, 1966.
K.N.M.I.
Kamp, Drs. B.M.
Het KNMI doet nog meer …
Uitgave: AO reeks 1456, 1973.
K.N.M.I.
Het K.N.M.I. in de weer.
Uitgave: Voorlichting, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2e druk, Den Haag, 1977.
K.N.M.I.
Tj. Langerveld: Flitsen uit het K.N.M.I., 125 jaar Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, 1854-1979.
Uitgave: Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1979.
K.N.M.I.
A.F.V. van Engelen: Quantielklassifikatie en presentatie van maand-, seizoen- en jaargemiddelde
temperaturen van De Bilt over het tijdvak 1881-1982.
Uitgave: K.N.M.I., De Bilt, 1983.
K.N.M.I.
Deiman, J.C.: Weer en Wind. Ontwikkelingen in de weerkunde in Nederland tot 1900
Uitgave: Universiteitsmuseum Utrecht, 1984
K.N.M.I.
H.A.M. Geurts en A.F.V.van Engelen
Historische weerkundige waarnemingen.
Deel I. Geschiedenis van weerkundige waarnemingen in het bijzonder in Nederland vóór de
opriching van het K.N.M.I.
Uitgave: K.N.M.I., De Bilt 1983.
K.N.M.I.
Meer van weer
Uitgave: K.N.M.I., De Bilt 1996
29
K.N.M.I.
Kalender 1997
Uitgave: K.N.M.I., De Bilt 1997.
K.N.M.I.
Bevlogen door het weer, luchtvaartmeteorologie in Nederland
Uitgave: K.N.M.I. najaar 1998.
K.N.M.I.
Oud + Nieuw, boekwerk uitgegeven ter gelegenheid van het millennium met als thema 100 jaar
K.N.M.I. in De Bilt
Uitgave: K.N.M.I., december 1999.
K.N.M.I. (2 ex)
Staaltje bouwkunst. Verleden omarmt toekomst bij het KNMI, mei 2000
K.N.M.I.
Jaarverslag 2004 KNMI 150 jaar jong
K.N.M.I.
Tjitse Langerveld: Weermannen in oorlogstijd 1939-1945
Uitgave: Studio KNMI De Bilt, 2010
K.N.M.I. ambtenaren, Bond van
25 jaar Bond van K.N.M.I. ambtenaren.
Uitgave: Bond van K.N.M.I. ambtenaren, De Bilt, 1974.
K.N.M.I.
Jaarverslag 2010. 24 uur KNMI
Uitgave: Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Koninklijk Nederlandes Meteorologisch
Instituut, juni 2011
K.N.N.V. (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging)
Landgoederen in de omgeving van Beerschoten. Natuur- en kunsthistorische verkenning,
samengesteld door de KNNV afd. Utrecht en Zeist.
Uitgave: Provinciale Waterstaat Utrecht, november 1984.
Koenen, Mr. H.J.
Levensbericht van Mr. Daniel Jacob van Ewijck van Oostbroek en De Bilt. (overdruk uit de
Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1859).
Uitgave: E.J. Brill, Leiden, 1859.
Koops, L.
>> zie Politieverbindingsdienst
30
Koppen, Wim
>> zie Werkplaats Kindergemeenschap
Kretschmar, Jhr. F.G.L.O.
De portretverzameling Martens van Sevenhoven, een beeldkroniek van een Utrechtse familie.
Overdruk uit: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, 1978.
Krouwel, B.J.
>> zie Berg en Bosch
Kuipers, Hans-Jan
>> zie Werkplaats Kindergemeenschap
Kuitenbrouwer, Gideon
>> zie Vingerhoedmolen
Kunst en Cultuur, Stichting
-Beelden in De Bilt, een rondgang langs beelden en ornamenten in De Bilt, Bilthoven en
Berg en Bosch.
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1994.
-Kalender 1997
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1997.
-Kalender 1998
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1998.
-Keramuze.
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1993.
-Keramuze 4 ’over de grenzen’
Keramische kunst in De Bilt
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, z.j.
-Keramuze, van schaal tot schip. Keramische kunst in De Bilt/Bilthoven.
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1996.
-Keramuze
Keramische kunst in De Bilt / Bilthoven, 1999
-Kinderen verbeelden De Bilt,
lustrumUitgave van de stichting 1992-1997
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1997.
-Monumenten in De Bilt, een rondgang langs meer dan 100 historische gebouwen en
monumenten in De Bilt en Bilthoven.
31
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1995.
-Lixenberg, Cyril
Beelden in De Bilt
Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 2001.
Kunst uit eigen provincie.
1992/93,
1994/95,
1996/97,
1997/98 Kunst 25,
2002/03.
Uitgaven: Vereniging voor Samenlevingsopbouw W.V.T., Bilthoven.
Kunst uit eigen woonplaats
1985/86
1986/87,
1987/88,
1988/1989,
1989/1990,
1990/1991.
Uitgaven: Vereniging voor Samenlevingsopbouw W.V.T., Bilthoven.
Kwantes, Drs. J.
Rapport voor de stedebouwkundige plannen van de woon-, werk- en rekreatiegemeente De Bilt.
Opgesteld door Drs. J. Kwantes van het Bureau voor sociaal-economisch en stedebouwkundig
onderzoek.
Uitgave: Bureau voor sociaal-economisch en stedebouwkundig onderzoek, Hilversum, 1970.
Laman, Drs. M.
>> zie bij Monumenten (De Bilt)
Landgoederen
>> zie ook KNNV
Langerveld, Tjitse
>> zie ook KNMI
Langerveld, Tjitse
>> zie Evenementen Historische Kring D'Oude School
Lathouwers, R.G.
Het molenaarsgeslacht Van Wichen vanaf ca. 1640 uit Zoelen.
Handelt o.a. over de Biltse molenaar Van Wichen.
Uitgave: Beerta, 1987.
32
Laurentiusgroep
1937- 60 jarig jubileum - 1997
Uitgave: Laurentiusgroep, 1997.
Lelie, Frans ( = pseudoniem voor C.M.Kersten)
Groene slangen (jongensboek)
Uitgave: Van Holkema & Warendorf N.V., z.j.
Lelie, Frans ( = pseudoniem voor C.M.Kersten)
De vreemde ontdekking van hopman Breem (jongensboek)
Uitgave: Van Holkema & Warendorf N.V., z.j.
Leyen, actiegroep De
De Leyen in last. Een andere visie op de toekomst van De Leyen.
Uitgave: Actiegroep De Leyen, Bilthoven, september 1972.
Leyen, natuurpad de
>> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, 1978.
Leyen, werkgroep De
Inventarisatierapport De Leyen, 1972/1973.
Uitgave: 2e druk, Werkgroep De Leyen, Bilthoven, voorjaar 1973.
#Leyen, werkgroep De
Drs. M. Boot e.a.:Collage 3 vh. Nederlands voor de derde klas vwo / havo.
blz. 163 t/m 191 betreft werkgroep De Leyen.
Uitgave: B.V. Uitgeverij NIB, 1974.
Lidth de Jeude, J.
Mijmeringen rond de Mauritshoeve. Poezie, verhalen en beschouwingen van J. Lidth de Jeude en
P. Logman.
Uitgave: in eigen beheer, Utrecht 1984.
Logman, P.
>> zie Lidth de Jeude, J.
Looijesteijn , Henk >> Doedens, Anne
Maartensdijk
(de boeken die de voormalige gemeente Maartensdijk betreffen, hebben dus een geel etiket met
als trefwoord Maartensdijk; daarna zijn ze alfabetisch geordend op auteursnaam of trefwoord)
Maartensdijk
Speciale uitgave van St. Maerten: De muurschilderingen van Westbroeku
Maartensdijk
Broekhuizen, Henk
33
´Nooit een saai momenbt´. Het verhaal van een ´DorpsSchoffie´
Uitgave: 2e druk, Maartensdijk- januari 2010
Maartensdijk
Brusse, Paul, Piet van Cruyningen en Ronald Rommes
Tien eeuwen Maartensdijk. Een landelijke gemeente in Midden-Nederland
In opdracht van de gemeente Maartensdijk met steun van diverse instanties door
Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht.
Uitgave: uitgeverij Stichting Matrijs, Utrecht 2001.
Maartensdijk
Buijtenen, M.P. van en A.K. Meijer OSA
de Westbroekse heiligen in polderperspectief.
Uitgave: Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1981.
Onder meer: ontginningen klooster Oostbroek
Maartensdijk
Copijn boomchirurgen en Copijn Groenadviseurs
Om zijn veranderd blad.
Uitgave, Copijn boomchirugen en Copijn Groenadviseurs, 1983
Maartensdijk
Copijn-Schukking, ir. Lia en Laméris, drs. Marina
Welgelegen biografie van een Copijn-huis
Uitgave: Tuin- en landschapsarchitecten Copijn Bruine Beuk, Groenekan TasT. Projecten voor
tastbaar erfgoed, Hollandsche Rading 2011
Maartensdijk
Eyckenstein
Immerseel/ Ronald van, Boetzelaer/ Lex van/Otto van, Slootweg/ Ilse, Vogelzang, Fred
Eyckenstein Op de grens van zand en veen.
Uitgave: Nederlandse Kastelenstichting, p/a Stichting Matrijs, Utrecht, 2010
Maartensdijk
Fijen, Leo
Het wonder van Maartensdijk. Hoe een kleine gemeenschap leeft met God
Uitgave: Ten Have, Baarn, 2001.
Maartensdijk
Gemeente
Strategisch begrenzen. De visie van Maartensdijk op het lokaal bestuur van het
Noorderparkgebied.
Uitgave: Maartensdijk / Amersfoort, september 1996.
Maartensdijk
Kadastrale atlas provincie Utrecht 18
Grondgebruik en eigendom. Tekst. Betreft: Achttienhoven, Maartensdijk en Westbroek
34
Uitgave: Stichting kadastrale atlas provincie Utrecht en Historische Vereniging Maartensdijk,
2008.
Maartensdijk
Kadastrale atlas provincie Utrecht 18 2x
Grondgebruik en eigendom. Kaarten. Betreft: Achttienhoven, Maartensdijk en Westbroek
Uitgave: Stichting kadastrale atlas provincie Utrecht en Historische Vereniging Maartensdijk,
2008.
Maartensdijk
Koen, D.T.
Vizier op Fort Voordorp
Uitgave; D.T. Koen / Fort Voordorp B.V., 1998.
Maartensdijk
Kolenbrander, Koos
Kiek nou toch 's effe an..., deel I.
Uitgave: Koos Kolenbrander, Maartensdijk, 1996.
pp. 2-13: Het Nieuws, weekblad voor De Bilt, Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven; p. 30:
Koudelaan 2; pp. 40-41: "Bilheuven Neurd"
Maartensdijk
Kolenbrander, Koos en Hans Stevens
Oud-Maartensdijk belicht (bundeling krantenartikelen).
Uitgave: Maartensdijk, 1992-1995.
1992, deel 1.
1993, deel 2.
1995, deel 3.
Maartensdijk
Kruidenier, Michiel en Joost van der Spek (2 ex.)
Maartensdijk Geschiedenis en architectuur
Uitgave: Kerckebosch BV-Zeist / SPOU-Utrecht, 2000.
Maartensdijk
Lameris, Marina
Markant Maartensdijk, Maartensdijk 1997
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 9 september 1989.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1989.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 9 september 1990.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1990.
35
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 14 september 1991.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1991.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 12 september 1992.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1992.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 11 september 1993.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1993.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 10 september 1994.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1994.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 9 september 1995.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1995.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Openmonumentendag gemeente Maartensdijk, 14 september 1996
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1996.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 13 september 1997.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1997.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 12 september 1999.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1998.
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 11 september 1999.
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1999.
36
Maartensdijk
Open Monumentendag
Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 9 september 2000
Uitgave: gemeente Maartensdijk, 2000.
Maartensdijk
Salon des Antiquaires op Rustenhoven te Maartensdijk
Uitgave: ter gelegenheid van de voor de eerste maal gehouden ’Salon’ van 22-26 september
1983.
Maartensdijk
Schaik, W. van
Stenen in de vijvers van Voordaan.
Uitgave: Brouwers Uithof, Utrecht, 1995.
Maartensdijk
Schaik, W. van
Orkanen over Voordaan Geschiedenis van een landgoed
Uitgave: Stichting Brigida, 2006.
Maartensdijk
Schaik, W. van
Boeren, Soldaten en Heiligen. Ontginning, Krijgsgewoel en Kerk tussen Utrecht en het Gooi
Uitgave: Stichting Brigida, 1996.
Maartensdijk
Schaik, W. van
Een matig Kerkhofsregt. Ontstaansgeschiedenis van de Hervormde Begraafplaats te Groenekan
en de aldaar gesitueerdee grafkelder van de famolie Calkoen.
Uitgave: Hervormde Gemeente Blauwcapel-Groenekan, 2005
Maartensdijk
Schouten, Th., G. Masmeijer en H.W. Riphagen
Groeten uit Westbroek en Achttienhoven (II) waarin opgenomen afbeeldingen van school,
groeps- en dorpsfoto’s van beide dorpen.
Uitgave: Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1980.
Maartensdijk
Schouten, Th. En Miedema, Rienk
Groeten uit Westbroek en Achttienhoven ´Toen en Nu´
Uitgave: Telenga´s drukkerij bv, Franeker, november 2008
Maartensdijk
SVM-Boys
Sport Vereniging Maartensdijk 40 jaar 1950-1990
Uitgave: 1990.
37
Maartensdijk
Vlies, B.J. van der
1923-1983 Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. School met de Bijbel Molenweg te
Maartensdijk
Uitgave: Den Hertog bv, Houten / Utrecht, 1983.
Marsman, Kees
>> zie Instituur voor Natuurbescherming
Mayer- van Hevell, Margreet
>> zie Berg en Bosch, 1935.
Meijer O.S.A., Dr. A.K. de
>> zie Buijtenen, Dr. M.P. van
Meijer, J.W.H.
De Bilt en Bilthoven in oude ansichten.
Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel,
1969, 1e druk.
1970, 2e druk.
1973, 3e druk.
1974, 4e druki
1985, 6e druk.
1991, 7e druk.
Meijer, J.W.H.
Jagtlust, van Uithof tot gemeentehuis
Uitgave: gemeente De Bilt, 1974.
Meijer, J.W.H.
>> zie ook Dekker, W.
Meijer, J.W.H. (2ex.)
De kerk, de school en de koster die de meester was.
Uitgave: gemeente De Bilt, 1980.
Meijer, J.W.H. (2 exc.)
100 herinneringen aan oud De Bilt en Bilthoven (ansichtkaarten / foto's).
Uitgave: Boekhandels Bouwman, Jongerius en De Oude Post, De Bilt, 1981.
Meijer, J.W.H.
Biltse Molens
Uitgave: getypt concept gedateerd 1991.
Meijer, J.W.H. (2 ex.)
Kleine historie van De Bilt en Bilthoven
Uitgave: Reinders, Bunnik, 1995.
38
Michaëlparochie, St.
Michaëlparochie 90 jaar (1894-1984).
Uitgave: Parochiebestuur St. Michaël, De Bilt, september, 1984.
Michaëlschool
I. de Jong e.a.: De "school van je leven" voor het voetlicht.
Impressies uit de 75-jarige geschiedenis van de Basisschool St. Michaë0l
1922-1997.
Uitgave: basisschool St. Michaël, 1998.
Michaëlschool
90 jaar Michaëlschool 1922-2012. Basisschool St. Michaël, De Bilt
Miedema, H.I.J.
De Bilt en de Hoolbilt in Utrecht
overdruk: Naamkunde, 11de jaargang (1979), afl. 3-4.
Miedema, Rienk en Drees, Ellen
´t Jodendom in Bilthoven. Van het ontstaan tot de afbraak van een echte volksbuurt
Uitgave: 10 november 2012
Miedema, Rienk
>> zie Drees, Ellen
>> zie Schouten, Theo
Molenaarsgeslacht Van Wichen
>> zie Lathouwers, R.G.
Montessorischool Bilthoven 60 jaar
1919-1979: Een diamanten schakel
Uitgave: Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Bilthovense Montessorischool.
Montessorischool
Montessori, bijzonder goed onderwijs, informatie over de Montessorischool Bilthoven
Uitgave: Montessorischool Bilthoven, 1988.
Montessorischool
Peter van Eeden: Voetstappen op het Rembrandtplein
1919 Montessorischool 1994.
Uitgave: Montessorischool, Bilthoven, 1994.
Monumenten inventarisatie Project De Bilt
Drs. M. Laman
Uitgave: Provincie Utrecht, Dienst ruimte en Groen, 1991.
Moor, Dirk de
Van dik hout zaagt men planken.
39
Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Bilthovens Bouwbedrijf De Jong B.V.
Uitgave: Bilthovens Bouwbedrijf De Jong B.V., Bilthoven, 1984.
Mug, I.
>> zie Gemeente
Nanning, Klaas B.
Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats.
Uitgave: Grontmij NV, De Bilt, 1987.
Nas, Frans
>> zie Evenementen Historische Kring D’Oude School
NassauStaete Bilthoven
Betr. te bouwen project Julianalaan/hoek Prins Bernhardlaan
Uitgave: projectteam Nassaustaete, 2009
Natuurpad
>> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
Nederlands Hervormde Kerk
>> zie Dorpskerk
Nederlands Vaccin Instituut
Nederlands Vaccin Instituut van Wetenschap tot product 2003/2009
Vijf jaar Nederlands Vaccin Instituut
Uitgave: Nederlands Vaccin Instituut, Bilthoven, 2009
Nieuman, Wiert
>> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
Nieuwe Lyceum, Het
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven, een beeld van een school. 1935-1985.
Uitgave: Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven, 1985.
Nieuwe Lyceum, Het
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven, een beeld van een vervolg. 1985-1995.
Uitgave: Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven, 1995.
Nieuwe Lyceum, Het
Jaarboek 1993-1994
Uitgave: Het Nieuwe Lyceum 1994
Nieuwe Lyceum, Het
Jaarboek 1994-1995
Uitgave: Het Nieuwe Lyceum 1995
40
Nieuwstraat
Resultaten van een enquête ten behoeve van ver- c.q. nieuwbouwplannen voor het woongebied
Nieuwstraat te De Bilt.
Uitgave: Provinciale Utrechtse Stichting voor Welzijnsbevordering, Utrecht, 1976.
Nieuwstraat
Rob Philips en Hein Stufkens: Waar gebeurd.... de wonderbaarlijke lotgevallen van eenvoudige
mensen in eenvoudige huisjes aan de rand van de Bilthovense geldberg.
Uitgave: Stichting Actiecomité Nieuwstraat e.o., De Bilt, 1976.
Nieuwstraat
Martine van Tuinen: Conflict tussen bewoners van de Nieuwstraat en het Bilts gemeentebestuur.
scriptie sociale akademie ’De Nijenburgh’, Culemborg, 1978.
Noorderkerk
Zomaar een dak … een halve eeuw Noorderkerk
Uitgave: Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Noorderkerk te Bilthoven op 22 mei
2005.
Olland B.V.
Met Olland valt niet te spotten, wel te praten. Uitgave ter gelegenheid van de
bedrijfsverplaatsing van De Bilt naar Nieuwegein met als inhoud: Peter van Straaten: Ken je
niet's met ze prate? Schetsen uit het bedrijfsleven.
Uitgave: Koninklijke Industrie en Handelsmaatschappij Olland B.V., Nieuwegein, juni 1980.
Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand
Bloemen op het kerkepad. Brochure uitgegeven ter gelegenheidvan het 25-jarig priesterschap van
Gerard Th. Oostvogel OP, op initiatief van het parochieel jubileum-comité.
Uitgave: Den Dolder, 1980.
Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand
Feestelijke Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie Onze Lieve Vrouwe
van Altijddurende Bijstand Bilthoven, Den Dolder, Bosch en Duin 1923-1998. Geschiedenis en
Gelukwensen.
Uitgave: bestuur van de parochie, Bilthoven 1998.
Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand
Van erfgoed naar Zaaigoed
GelegenheidsUitgave ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van Gerard Oostvogel
Uitgave: Ons Huis / Taurus, 2005.
Oosten, Huize het
W.J.M.Akkermans
Het Oosten, een huis - een tehuis, 1955-1990
Uitgave: Uitgeverij Bakker, Baarn, 1990.
41
Oostvogel G.Th.
>> zie Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand
Open Monumentendag De Bilt / Bilthoven
-De Bilt – Dorp tussen landgoederen
Uitgave: gemeente De Bilt 1987.
-Tussen Steenstraat en Oostbroek
Uitgave: gemeente De Bilt 1988.
-Van heideveld tot villadorp
Uitgave: gemeente De Bilt 1990.
-Parken en gebouwen rond een verdwenen klooster
Uitgave: gemeente De Bilt 1991.
-In en om de Dorpskerk
Uitgave: gemeente De Bilt 1992.
-De boer op in De Bilt
Uitgave: gemeente De Bilt 1993.
-Een rondleiding door Oud De Bilt
Uitgave: gemeente De Bilt 1996.
-De historische wijk Tuindorp
Uitgave: gemeente De Bilt 1998.
-Wandeling op de landgoederen Beerschoten en Houdringe ’Met een knipoog naar het
verleden’
Uitgave: gemeente De Bilt 1999.
-Aap-noot-mi X es ….WATER
Uitgave: gemeente De Bilt 2000.
-Open Monumenten Dag, 8 september 2001
De Bilt Monumenteel
Uitgave: gemeente De Bilt 2001.
-Open Monumenten Dag, 14 september 2002
Uitgave: gemeente De Bilt 2002.
-Open Monumentendag, 13 september 2003 met fietstocht
Uitgave: gemeente De Bilt 2003.
-Open Monumentendag, 11 september 2004 met fietstocht
Uitgave: gemeente De Bilt 2004
-Open Monumentendag, 10 september 2005 met fietstocht
Uitgave: gemeente De Bilt 2005.
-Open Monumentendag, 9 september 2006
-Open Monumentendag, 8 september 2007 met fietstocht
-Open Monumentendag, 13 september 2008 met fietstocht
-Open Monumentendag, 12 september 2009 met fietstocht
-Open Monumentendag, 10 september 2011, fietstocht
-Open Monumentendag, 8 september 2012, fietstocht
- Open Monumentendag, 14 september 2013, fietstocht
42
Oranje Nassau School
Driekwart eeuw Oranje Nassau School Bilthoven 1930-2005
Uitgave: Bilthoven 2005.
Oranjevereniging De Bilt - Bilthoven
J. Hondema: 100 jaar oranjevereniging De Bilt - Bilthoven
Uitgave: Oranjevereniging De Bilt - Bilthoven, september 1998.
Oude School, Historische Kring D’
>> zie Evenementen Historische Kring
Peters, Peter
>> zie Gaudeamus, Stichting
Philips, Rob
>> zie Nieuwstraat.
Politie Verbindingsdienst
L.Koops: 40 jaar politieverbindingsdienst
Uitgave: Politie Verbindingsdienst (PVD), Bilthoven 1981
exemplaar in 2000 in bruikleen afgestaan door L.Koops, wonende 1e Brandenburgerweg 62.
Postmerk, Filatelistenvereniging Het
>> zie Goede, A.P. de
Prins, Jan
Bestemming bereikt Bilthoven als spirituele voedingsbodem
Uitgave: www.lulu.com/janprins 2011
Uitgegeven t.g.v. Vrijmetselaarsloge ´De Ster in het Oosten´50 jaar in Bilthoven 1961-2011
Proza- en Poëziekring
De Bilt Ho Even, een bundel met verhalen en gedichten door leden van de proza- en poëziekring
van De Bilt / Bilthoven, samengesteld ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1991.
Uitgave: Tulip, Tekst & Uitleg, literaire publicaties, Utrecht, 1991.
Proza- en Poëziekring (2 ex.)
Weerbericht, een bundel met verhalen & gedichten ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
de Proza- en poëziekring De Bilt / Bilthoven.
Uitgave: Tulip, Tekst & Uitleg, literaire publicaties, Utrecht, 1996.
Proza- en Poëziekring
Tekens van Levens. Bundel met verhalen en gedichten ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
van de Proza- en poëziekring De Bilt / Bilhoven
Uitgave: Tulip, Tekst &Uitleg, literaire publicaties, Utrecht, januari 2002.
43
Redeker, Hans
>> Bakker, Jits
Rengelink, J.W.
>> zie Gemeente
Ridderoordschool
Verslagen Oudercommissie Ridderoordschool te De Bilt, periode 1977-1983
Ridderoordschool
Notulen bestuursvergadering periode 1979-1983
´Ridderoordschool´
schoolgids 2012-2013 van de Stuifheuvel in Zeist = schook waarin de Ridderoordschool is
opgegaan.
Rietveld, Henk (2 ex.) staat gezien formaat naast boekenkast op eerste verdieping
Oud De Bilt en Bilthoven vanuit de lucht
Foto’s KLM Aerocarto
Uitgave: Singenberg Boekproducties – Hoogeveen, 2000.
R.I.V. (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid)
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid Utrecht
Uitgave: R.I.V., Utrecht, 1956.
R.I.V. (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid)
Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
Uitgave: R.I.V., Bilthoven, juni 1975.
R.I.V. (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid)
Voorbeelden. (beeldende kunst)
Uitgave: R.I.V., Bilthoven, 1979.
R.I.V. (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid)
Milestones
Uitgave: R.I.V., Bilthoven, 1979.
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne)
...onder het scheren bedacht..., opgedragen aan Dr. H. Cohen bij zijn afscheid als directeurgeneraal van het RIVM op 1 juli 1986.
Uitgave: RIVM, Bilthoven, 1986.
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne)
Dr. Henk van Zon: Tachtig jaar RIVM
Uitgave: RIVM, Bilthoven, 1990.
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne)
44
Kunst bij het RIVM
Uitgave: RIVM, Bilthoven / ARBM, Den Haag 2003
Rohling, B.P.J.
Van bouwpastoor tot pastor. 1961-B.P.J. Rohling-1979.
Uitgave: St. Laurensparochie Bilthoven, maart 1979.
Rohling, B.P.F.
Leven om Laurens, bouw en opbouw van een kerk in Bilthoven.
Aantekeningen uit het dagboek van een bouwpastoor (1961-1979).
Uitgave: B.P.F. Rohling, Bilthoven, 1991.
Roosendaal, Jitte
125 jaar Zang Veredelt 1884-2009. De geschiedenis van een koor
Uitgave: Zang Veredelt, drukkerij Pascal Utrecht, september 2009
R.O.O.S.T.E.R.-groep
Herinneringen 1938-1988
Uitgave: Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de scoutinggroep 1988
Röntgen, Joachim
Muziek is mijn leven
Uitgave: Laren, nov. 1986.
Runnebeek, de
Jubileum spiegel
extra Uitgave in verband met het 25- jarig jubileum herv.school de Runnebeek, september 1979.
Rutte, Gerard
Sperwer. De vogel is geland. Vijfenzeventig jaar zelfstandig ondernemerschap.
Uitgave: RTC bv, Santpoort-Zuid, 2003.
Sandwijck
Sietzo Dijkhuizen: S.O.S. SANDWIJCK
Uitgave: Sichting Wachendorff,
Sandwijck
Bert Bos, Kees Marsman en Wiert Nieuman: De Flora en Fauna van Sandwijck.
Uitgave: Provinciale Vogelwacht Utrecht / IVN, afd. De Bilt, 2e druk, mei 1977.
>> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
Sandwijck
Het Spook van Sandwijck.
Uitgave: bewoners van Sandwijck en het LOBH, De Bilt, 1980.
Schneider, Chr. L. (2 ex.)
45
De kleine kerk van De Bilt. 100 jaar Gereformeerde Kerk, 1887-1987.
Van Doleantie tot Samen op Weg.
Uitgave: Werkgroep 100, De Bilt, 1987.
S.C.H.C.
90 jaar aS.C.H.C. Stichtsche Cricket- & Hickeyclub 22 november 1996
SCHC
Het wonder van Bilthoven. 100 jaar Stichtsche Cricket en Hockey Club 1906-2006
Uitgave: SCHC, Bilthoven 2006.
Scouting
>> zie S.C.Hgroep
Sluishoef
>> zie Evenementen Open Monumentendag 2000
Sluishoef – De Bilt
Kleuronderzoek interieur & exterieur.
Uitgave: Bureau voor Kleuronderzoek en Restauratie Ruth Jongsma, in opdracht van Ir. J.M.
Sluijmer, Amsterdam april 2000.
Spek, Joost van der (2 exc.)
Van Oostbroek tot Westbroek. Het verhaal van de zes dorpen van De Bilt
Uitgave: gemeente De Bilt, juni 2007.
Sperwer
>> zie Rutte, Gerard
Sport Vereniging Bilthoven
>> zie Kersten (50 jaar S.V., Bilthoven)
Strubbe
JubileumUitgave ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijk op 8 november 2002 van Ernst
Hendrik Strubbe en Anthonia Elisabeth Maria Kuus
Stufkens, Hein
>> zie Nieuwstraat.
Tafeltje Dek-je. Geschiedenis van 30 (+1) jaar
Wil de Jong
Uitgave: Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt / Bilthoven 1998.
Tennisclub Bilthoven
Tennisclub Bilthoven 50 jaar. LustrumUitgave T.C. Bilthoven ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan. 1934-1984.
46
Uitgave: Tennisclub Bilthoven, 1984.
Theresiaschool, St.
Lustrumgids ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Theresiaschool
Uitgave: Bilthoven, 2000.
Thijssenschool, Theo
Een honderd-jarige vertelt. 1883-1983.
Uitgave: Ouderraad Theo Thijssenschool, De Bilt, 1983.
Tissing, Otto
De Woudkapel, 75 jaar in de stroom van de tijd.
Uitgave: Vereniging de Woudkapel afd. De Bilt / Bilthoven en Omstreken, 1998.
Tonkelaar, J.F. den
>> zie KNMI
Trefpunt
Het Trefpunt in beeld. Waar verhalen een stem krijgen. Ontmoetingen en kwartiermaken in De
Bilt.
Uitgave: Kwintes, Trefpunt De Bilt, 2010
Tuinen, Martine van
>> zie Nieuwstraat.
Utrechts Landschap, Stichting Het.
>> Wandelingen
Valk, Klaas van der e.a.
Het is niet onopgemerkt gebleven. 50 jaar hotel de Biltsche Hoek 1956-2006
Uitgave: in eigen beheer , juli 2006
Valk, van der
Van der Valk. De bewogen geschiedenis van een Nederlandse horecafamilie.
Uitgave: Krikke Special Books i.o.v. de familie Van der Valk, 2010 of 2011
Van Dijckschool
Van Dijckschool 80 jaar, een reis rond de wereld
Uitgave: Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan, 1997.
Verbeeck, Stijn
Oostbroek, abdij, buitenplaats, natuurgebied. Het landschap als geschiedenisboek in de Provincie
Utrecht.
Ter gelegenheid van de bibliotheekdag van de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht op 21
april 1990.
47
Uitgave: Uitgeverij Impress b.v., Utrecht, 1990.
Vermeulen, Piet
Piet Vermeulen, schilder.
Woonde en werkte vanaf 1935 te Bilthoven.
Catalogus Museum Hedendaagse Kunst, Utrecht, 1986.
Vierkant – Van der Pot, C.A.
Zie: Inventum
Vingerhoedmolen, De
Gideon Kuitenbrouwer
De Vingerhoedmolen de geschiedenis en ontwikkeling van Utrechtseweg nr.315
Uitgave: Gideon Kuitenbrouwer 1994.
Volksbibliotheek, Biltsche
>> zie Damsté, Mr. P.H.
Vollenhoven
>> zie Heijkoop, Frieda
Vries, Mevrouw Drs. H.P.I.M.
Soestdijkseweg Zuid 161 te Bilthoven, "De Varenkam(p)", rapportage kunsthistorisch onderzoek
interieurdelen.
Uitgave: eigen Uitgave, januari 1994.
Vugt, Joos van
In zorgzaamheid en eenvoud. De fraters van Utrecht in jaren van verandering en overdracht,
1965-2000 Nederland, Indonesie, Kenia
uitgave: Budel-Nijmegen, 2001
VVV
>> zie Wandelingen
Wandelingen en fietstochten
Uitgaven gemeente De Bilt:
- Óp de oude toer, wandeling in de gemeente De Bilt, vooaar 1974
-Wandelen in en om Jagtlust, z.j.
-Wandelen in het Van Boetzelaerpark, 1978
Uitgaven Utrechts Landschap:
-Wandelingen Beerschoten Houdringe Heyntjeskamp Panbos, 1995
-Wandeling door de beschermde natuurgebieden Beerschoten, Houdringe,
Heyntjeskamp en Panbos, 1996
-Wandeling langs de monumenten van Beerschoten en Houdringe. Deel 2, 1997
-Biltse Bossen. Drie wandelingen door de beschermde natuurgebieden Beerschoten,
Houdringe, Heyntjeskamp en Panbos, eerste Uitgave 1998
48
-Historische Wandeling langs de monumenten van Beerschoten en Houdringe, circa
2001/2002
-Biltse Buitens. Drie wandelingen door de beschermde natuurgebieden Beerschoten,
Houdringe, Heyntjeskamp en Panbos, vijfde editie januari 2002
-Biltse Buitens. Drie wandelingen door de beschermde natuurgebieden Beerschoten,
Houdringe, Heyntjeskamp en Panbos, achtste editie juli 2003
-Pareltjes en Parken. Een wandeling in de historie op Beerschoten en Houdringe, eerste
editie december 2003
-Kinderspeurtocht met de boswachter. Landgoed Beerschoten, z.j.
Uitgaven VVV:
-Wandel- en fietstochten in Bilthoven en Omgeving, z.j.
I.E. Burghout
-Wandel- en fietstochten in Bilthoven en Omgeving, 1955
I.E. Burghout
Uitgave UMO:
-Kopie boekje UMO (onvolledig, w.s. uit 1923)
Puzzel- en orientatierit PvdA – PPR
-Gehouden op 18 mei 1974, Nationale fietsdag
ANWB
-Beelden / fietsroute, 1975
-Fietsen in Utrecht, 1987
Stichting Ontwikkelingssamenwerking. Project-koppeling De Bilt/Gakpé
- Informatieboekje Water in De Bilt. Fietspuzzeltocht 23 september 1995
Stichting Welzijn Ouderen De Bilt-Bilthoven
-Wandeltocht tweede senioren triatlon, 9 september 1998
Historische Kring
-Routeboekje met informatie over de fietstocht door de nieuwe gemeente De Bilt.
Startpunt zowel in De Bilt als Maartensdijk. Lengtes variërend.
-De Utrechtseweg + informatie
IVN De Bilt e.o. Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie:
Natuurpad De Leyen. Een wandeling op de grens van zand en veen, Uitgave september
2009
Op Geopad in Bilthoven Noord en de Ridderoordse bossen
Waar droge windzanden herbebost werden maar later ook villa’s geplant zijn. 7 km
Visscher, H.A. dr.
Aflevering G 111 van de serie Telluris augustus 2010
Op Geopad in de Biltse Duinen bij De Bilt en Bilthoven
49
Waar behalve kleinschalig relief ook de gevarieerde bosmilieus boeien en de wind een
beetje met zand speelt. 4 km
Visscher, H.A. dr.
Aflevering G 112 van de serie Telluris september 2010
Op Geopad naar het groene villapark Bosch en Duin
Waar een groot natuurgebied met allerlei kleinschalig relief meer en meer een woonbos
werd. 6 km
Visscher, H.A. dr.
Aflevering G 113 van de serie Telluris juni 2010
Bijlage van de Biltse Post 28 juni 1988
Foto fiets puzzelkrant
Werkplaats Kindergemeenschap
>> zie ook Boeke, Kees
Werkplaats Kindergemeenschap
Kees Boeke: Kindergemeenschap, ervaringen en perspectieven van 'De Werkplaats' te Bilthoven.
Uitgave: Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1934.
Ook in bezit Uitgave: Klaas Woudt B.V., Zaandijk, 1974 = herdruk Uitgave 1934
Werkplaats Kindergemeenschap
Aan Kees Boeke, 25 september 1954 (bijdragen ter gelegenheid van zijn afscheid van De
Werkplaats).
Uitgave: J. Muusses, Purmerend, 1956.
Werkplaats Kindergemeenschap
Vernieuwing van opvoeding en onderwijs. Kees Boeke 1884-1966
Herdenkingsnummer bij het overlijden van Kees Boeke en het veertigjarig bestaan van de
Werkplaats
Uitgave: Nederlands Belgisch tijdschrift, 25 jrg, nr. 242, september 1966.
Werkplaats Kindergemeenschap
Liedboek van De Werkplaats.
Uitgave: Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven, z.j.
Werkplaats Kindergemeenschap
Ineke Beukers-Arts: Kees Boeke, een Nederlandse onderwijsvernieuwer.
Uitgave: De Stichting Onderwijskundige Brochurenreeks, Tilburg, 1974.
Werkplaats Kindergemeenschap
WP 50, De school als Werkplaats in de samenleving. Konferentie-map.
Uitgave: Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven, 1976.
Werkplaats Kindergemeenschap (2 ex.)
Karel Baerwaldt et al: De school als Werkplaats in de samenleving.
50
Uitgave: Wolters-Noordhoff B.V., Groningen, 1977.
Werkplaats Kindergemeenschap
Regenboogboekje. Grondgedachten van Kees Boeke
Uitgave: Themagroep Oudervereniging Grondslagen Werkplaats Kindergemeenschap, 1986.
Werkplaats Kindergemeenschap
Hans-Jan Kuipers: De wereld als werkplaats. Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice
Cadbury.
Uitgave: Stichting Beheer IISG, Amsterdam, 1992.
Werkplaats Kindergemeenschap
Wim Koppen: Kees Boeke en Onze Werkplaats. 70 jaar. (1926-1996)
Uitgave: De Werkplaats Bilthoven, 1996.
Werkplaats Kindergemeenschap
2006. Tachtig jaar en een nieuw gebouw voor het Voortgezet Onderwijs. Creëren om te leren.
Met hoofd, hart en handen.
Uitgave: De Werkplaats Bilthoven, 2006.
Woudkapel
Veerig jaren Woudkapel.
Uitgave: Het bestuur van de Woudkapel, Bilthoven, september 1963.
Woudkapel
70 jaar Woudkapel 1923-1993
Woudkapel
>> zie ook Tissing, Otto
WVT, Vereniging voor Samenlevingsopbouw
>> zie kunst uit eigen woonplaats / provincie
Wijsbegeerte
Wijsgerige reflecties , uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bilthovense
Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie.
Uitgave: bestuur van de Bilthovense Kring, 1992.
Zeeuw, Dr. De
Het onderzoek van gestorven pluimvee.
Publ.Laboratoria Dr. De Zeeuw, De Bilt, z.j.
Zielhuis, L. (2 ex.: één origineel en één kopie)
Gemeente De Bilt, een landschaps-geografische scriptie.
Uitgave: scriptie, Amsterdam, december 1963.
51
Zuiderkapel
Mw. E.M. Sanders en mw. J.W. Peeterman: Van Biltsche Kapel naar Zuiderkapel te Bilthoven.
75 jaar op weg, 1916-1991.
Uitgave: Zuiderkapel, Bilthoven, 1991.
52
3. Provincie Utrecht [rood]
Algemeen
Aartsbisdom
Moordaanslag op Z.D.H. den aartsbisschop van Utrecht op den 15den Julij 1863
Uitgave: J.Voltelen, Arnhem, 1863.
Aartsbisdom
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, derde deel
Uitgave: Wed. J.R.van Rossum, Utrecht 1876.
Aartsbisdom
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 32e deel.
Bijdragen verzameld en uitgegeven op last en onder toezicht van Z.D.H. den Aartsbisschop
Uitgave: Wed. J.R.van Rossum, 1907.
Aartsbisdom (Oud Katholieken)
Gedenkboek 1723 - 27 april – 1923. Tweede eeuwfeest der verkiezing van Cornelis Steenover tot
aartsbisschop van Utrecht
Uitgave:Vereenigde Drukkerijen – Amsterdam / Utrecht 1923.
(Aarts)bisdom
Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305
Proefschrift van Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel
Uitgave: P. Boer, Utrecht, 1923.
(Aarts)bisdom
Geschiedenis van het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, geschreven door W.R. de Jong
Uitgave: uitgeverij van het St. Gregoriushuis, Utrecht 1926.
(Aarts)bisdom
Rekesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340,
verzameld door Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel
Uitgave: Broekhoff N.V. v/h Kemink en Zoon, Utrecht, 1937.
(Aarts)bisdom
Academisch proefschrift van Henricus Josephus Kok
Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht
Uitgave: Van Gorcum & Comp. N.V. – G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen, 1958.
Abrahamse en Jaap Evert en Blijdenstij, Roland
Wegh der weegen. De ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647 / 2010
Uitgave Provincie Utrecht. Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 2010
53
Achterland
Provincie Utrecht. Literair landschap
Uitgave: Stichting Achterland Zeist, 1998.
p. 32-33 Beerschoten; pp.50-51 Patrijzenlaan; pp.68-69 wildviaduct bij Den Hoek
Anjerfond
Utrecht in letters
Uitgave: Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1980.
pp. 16-25 Bilthoven / Bosch en Duin; pp.44-53 Hoefnagels, Bilthoven
ANWB
Eigen land met open ogen Utrecht
Uitgave: Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB 1966
ANWB
Wandelgids Utrecht. 25 wandelingen
Uitgave: M&P te Weert, 1986.
ANWB
Fietsgids Utrecht. 20 afwisselende fietsroutes
Uitgave: ANWB, 1990.
ANWB
Fietsgids Utrecht. 20 verrassende fietsroutes
Uitgave: ANWB, 1997.
Archeologische Kroniek
Archeologische kroniek van de provincie Utrecht.
1970-1979
1980-1984
1985-1987
1988-1989
Uitgave: Vereniging Oud-Utrecht, Utrecht,
Archeologische Kroniek
Archeologische kroniek van de provincie Utrecht
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995 pp.60-63 KNMI / Vrouwenklooster
1996-1997 p.56 Wilhelminalaan 20 De Bilt
1998-1999 p.44 Orionlaan / Pluvierenlaan De Bilt
2000-2001
2002-2003 pp.70-72 Dorpsstraat en omgeving
2004-2005 p. 54 Dorpsstraat 21-23
Uitgave: Provincie Utrecht / SPOU, Utrecht
54
Bakker, Angelique
Het Utrechtse Veenweidegebied. Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht
Uitgave: Buijten & Schipperheijn, 1996.
Bannier, Dr. W.A. en J.C. Wilbrenninck
Utrecht Sticht en Stad met Oudewater, Schoonhoven, Vianen en Woerden in Zuid-Holland
Uitgave: N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zoon – Utrecht, 1937.
Becker-Jordens, Annelies
Een kabinet van Utrechtse gezichten
Uitgave: Fibula-van Dishoeck en Canaletto, 1973.
Bedrijven
>> zie Rijksarchief Utrecht
Bekkers, W.M.J. en G.M.F. Snijders
Recht te Utrecht
Uitgave: De Tijdstroom, Utrecht 1994.
Bemmel, Ad van
De Kromme Rijn. Waterstaat, onderhoud en gebruik vanaf 1600
Uitgave: Historische Kring tussen Rijn en Lek, Houten 1996.
Berendsen, H.J.A. + bijlagen (= twee afzonderlijke boeken)
De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht.
Utrechtse geografische studies 25
Uitgave: Geografisch instituut Rijksuniversiteit Uutrecht, Utrecht 1982.
Berkelbach van der Sprenkel, Jan Willem
>> zie Aartsbisdom
Beusekom, W. van
Leer mij ze kennen ……de Stichtenaren
Uitgave: A.W. Sijthoff , Leiden, 1967.
Blecourt, Willem
Volksverhalen uit Utrecht en het Gooi
Uitgave: Het Spectrum Utrecht / Antwerpen, 1979
Blijdenstijn, Roland
>> zie Stichtse Monumentenreeks
>> zie Provincie
>> zie Abrahamse, Jaap Evert
55
Blijdenstijn, Roland en Marinus Kooiman
Architectuur en stedebouw in de provincie Utrecht. 1850-1940
Utrecht monumenten inventarisatie Project
Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1996.
Blijdenstijn, Roland en Marinus Kooiman
Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht.
Het Kromme Rijngebied
Uitgave: P.R. Illustrated in samenwerking met de provinciale VVV Utrecht, 1989.
Bolland, G.J.P.J.
De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands
Uitgave: A.H. Adriani, Leiden, 1900.
Boom, H. ten e.a.
Utrechters entre-deux
Stad en Sticht in de eeuw van de reformatie 1520-1620
Uitgave: Eburon Delft, 1992.
Bont, G. de
Mijn Lourdes-Reis 1958
Samengesteld door de Biltse schrijver G. de Bont, De Bilt 1992.
Boon, J.G.M.
De Utrechtse gemeenten in 1815, in vraag en antwoord.
Uitgave: Provincie Utrecht, Utrecht, 1e herdruk 1976 (oorspr.1972).
Booy, Engelina Petronella de
De Weldaet der scholen, het plattelands-onderwijs in de Provincie Utrecht van 1580 tot het begin
der 19de eeuw. proefschrift.
Uitgave: onvermeld, 1977. (tevens uitgegeven in de serie Stichtse Historische Reeks deel 3).
De Biltse school op pp. 23, 24n39, 49n62, 66, 68-69, 72, 73n36, 80n.77, 161n.114, 207, 258, 263-264, 291, 302,
312-313,318, 324, 326.
Booy, Engelina Petronella de
Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van
1580 tot het begin der 19e eeuw.
Stichtse Historische Reeks 5
Uitgave: Walburg Pers, 1980.
Borger, Dr. Guus J.
Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982
Stichtse Historische reeks 7
Uitgave: Walburg Pers, 1982.
Brand, Hans en Jan Brand
>> zie Utrechts Landschap
56
Brandweer
Vuur~werk. De Utrechtse Provinciale Brandweerbond en de brandbestrijding in de provincie
Utrecht
Uitgave: Utrechtse Provinciale Brandweerbond, !998.
Broer, Charlotte J.C.
Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij
Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en
de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca.1000-ca.1200)
Uitgave: C.J.C. Boer, Utrecht 2000 (Uitgave mogelijk gemaakt door div.financiële bijdragen)
zie in register betreffende verwijzingen naar het klooster Oostbroek en het Vrouwenklooster te De Bilt.
Brom, Lex e.a.
2x24 uur in de Provincie Utrecht; 48 fotografen leggen in 48 uur ’het kloppend hart van
Nederland’ vast in foto's.
Uitgave: Boek / Design,Wijk en Aalburg, 1987.
Foto's. 38 en 67 uit De Bilt en Bilthoven.
Bruch, Dr. H.
Chronographia Johannis de Beke
Uitgave: Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1973.
Buitelaar, A.L.P.
De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek
Uitgave: Verloren, Hilversum, 1993.
Buitenplaatsen
Zeilmaker: Michel: Buitenplaatsen in Utrecht,
Uitgave: Matrijs in samenwerking met Erfgoedhuis Utrecht, 2004.
Met onder andere een beschrijving Beerschoten
Buiter, Hans
Fabriekswerk. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht
Uitgave: Matrijs 1997.
p.135: Waterleiding De Bilt 1883; pp.140-141: gasfabriek De Bilt
Burman, Mr. Kaspar (drie delen)
Utrechtsche jaarboeken van de vijftiende eeuw vervattende het merkwaardige in het gesticht en
voornamentlijk in de stadt Utrecht zedert den jare 1470 en vervolgens voorgevallen.
Uitgave: J.H.Vonk van Lynden, Utrecht 1750, 1751 en 1754.
Cappon, C.M.
De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht
Uitgave: Kluwer, Deventer, 1992.
pp. 51 en 337: Zweder van Zuilen doet legaat aan kloosters Oostbroek en Vrouwenklooster
57
Christemeijer, J.B.
Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht en in deszelfs omstreken, Met eene afbeelding
Oorspronkelijke Uitgave 1836, heruitgegeven door repro Holland B.V., Alphen a/d Rijn, 1986.
Christemeijer, J.B.
Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van Utrecht
2e deel, met eene afbeelding.
Uitgave: S.E.van Nooten, Schoonhoven, 1837 (opnieuw uitgegeven Repro Holland B.V., Alphen
aan den Rijn, 1986).
pp.107-121, 201: wandelingen langs de diverse Biltse buitenplaatsen
Clifford Kocq van Breugel, Jhr. Mr. Dr. J.R.
>> zie Kastelenboek Provincie Utrecht
Coppens, Thera
Maurits, Lodewijk en Willem Adriaan van Nassau en de provincie Utrecht
Uitgave: Thera Coppens & Keuning, Baarn, 1986.
Cox, Dr. W.H.
Verslag omtrent het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Utrecht over de jaren 19021910 aangeboden aan H.H. Huismeesters en Regenten
Uitgave: Drukkerij Kemink en Zoon, Utrecht 1910.
Craandijk, J.
Wandelingen door Nederland van Utrecht naar Doorn
Uitgave: 1881
p.101-116 betr. buitenplaatsen De Bilt
Craandijk, J.
Wandelingen door Nederland
Uitgave: H.D. Tjeenk Willink, 1888.
pp.176-187 buitenplaatsen en dorp De Bilt
Craandijk, J.
Wandelingen door Nederland, Utrecht
Uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1968.
pp. 171-188: De Bilt, buitenplaatsen
Cultuurhistorische hoofdstructuur
>> zie Provinciale publicaties
Dekker, Dr. C.
Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Een institutioneelgeografische studie
Uitgave: Walburg Pers, Stichtse Historische Reeks, 1983.
Dekker, Dr. C.
Geschiedenis van de provincie Utrecht.
58
Geschreven door div. auteurs, onder redactie van Prof. Dr. C. Dekker.
deel 1: tot 1528
deel 2: 1528-1780
deel 3: vanaf 1780
Uitgave: uitgeverij Het Spectrum, Stichtse Historische Reeks, Utrecht 1997.
Dekker, C. en M. Mijnssen-Dutilh,
De Eemlandtsche Leege Landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw
Stichtse Historisch Reeks 19
Uitgave: Het Spectrum B.V., 1995.
Dicke, W.H.J.
Pracht Album – Provincie Utrecht
Uitgave: z.j.
Dieleman, Gré
Herinneringen aan De Utrechtse Heuvelrug
Uitgave: histstory d.o.o., Ljubljana 1999.
Met onder andere stukjes over De Bilt en Bilthoven
Doeleman, Mr. Frits
De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1595
Stichtse Historische reeks 6
Uitgave: Walburg Pers, 1982.
Dokkum, J.D.C. van
In en om Utrecht. Beschrijving van de stad en hare omgeving
Uitgave: Stoomsnelpersdrukkerij L.E. Bosch & Zoon, 1900.
Dokkum, J.D.C. van en D.J. van der Ven,
Ons mooie Nederland Utrecht
Uitgave: J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1918.
Donkersloot-de Vrij, Marijke e.a.
De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen
Uitgave: Matrijs, Utrecht 1993.
Dijkhuizen, Sietzo
Op stap in eigen land. Utrecht, Noorde-Holland, Zuid-Holland, Zeeland. Deel II
Uitgave: Hema, 1986
Nr. 1 Beerschoten
Dijkhuizen, Sietzo en Jong, Peter de
Groene Gids Utrecht. Veelzijdige wegwijzer voor natuur en landschap
Uitgave: Zomer & Keuning – Ede/Antwerpen 1987
Eeden, Ed van e.a.
59
Utrecht. Waar het hart van vol is
Uitgave: Uitgeverij Uniepers Abcoude, 1997.
p. 52 e.v. J.W.Steengracht van Oostcapelle
Elsendoorn, H
Utrecht een uniek stukje Nederland
Uitgave: M.A.van Seijen, Leeuwaren, z.j.
p.46 De Bilt en Bilthoven, p. 47 Buitenplaatsen; foto’s van Beerschoten KNMI en Jagtlust
Es, W.A. van en W.A.M. Hessing
Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum tot Dorestad 50 v.C.900 v.C.
Uitgave: Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1994.
Evers, G.A.
Utrechtsche overleveringen uit de Middeleeuwen.
Uitgave: A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1941.
pp. 125-131: De heks van Oostbroek, begin 16e eeuw
Feith, Jan e.a.
Zwerftochten door ons land. ”Utrecht”
Uitgave: N.V. Koek- en Beschuitfabriek v/h G. Hille & Zoon, Zaandam, 1931.
Felix, D.A.
Het Oproer te Utrecht in 1610
Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht, 1919.
Fietstocht
Quelle, Pieter
Literaire fietstocht door Zeist, Soest en De Bilt
(met informatie betreffende De Bilt en betreffende auteurs die in De Bilt/Bilthoven gewoond hebben, zoals Peter
Hoefnagels, Kees Boeke, Ida Gerhardt, Wanda Reumer, Koos Schuur, Corrie Hafkamp, Nelleke Noordervliet, Jan
Engelman, Gerrit Achterberg, Oeke Kruythof)
Garthoff, Bert
De Utrechtse Heuvelrug.
Uitgave: Uitgeverij W. van Hoeve n.v. Den Haag, onder auspiciën van de Vereniging De
Utrechtse Heuvelrug en de Provinciale Utrechtse Bond voor Vreemdelingenverkeer, met
medewerking van het Staatsbosbeheer en de Kon. Ned. Toeristenbond ANWB, z.j.
Gereformeerden
Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Utrecht
Uitgave: Ter gelegenheid van Herdenkingen 1834-1886-1892 van de Gereformeerde Kerken in
Nederland door uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen 1984.
Gevers Deynoot, P.M.E.
60
Flora van Utrecht. Een herdruk van de oorspronkelijke Uitgave van 1843
Uitgave: A. Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij NV, Utrecht 1970.
Gids van de Provincie Utrecht
Uitgave: Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j.
Gids voor de Provincie Utrecht
Uitgave: Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j.
Gids voor de Provincie Utrecht
Uitgave: Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j.
Gouw, J.L. van der
Everwach. De rentmeester van de bisschop van Utrecht. Een verhaal uit het begin van de 13e
eeuw
Uitgave: Verloren Hilversum 1994.
Graadt van Roggen, W.
Geïllustreerde gids van Utrecht en omstreken
Uitgave: W. de Haan – Utrecht, z.j.
Graafhuis, A.
Gewest, stad en platteland van Utrecht tijdens de Franse overheersing 1795-1813
Overdruk uit de Provinciale Almanak voor Utrecht 1964
Uitgave: N. Samsom n.v. - Alphen aan den Rijn, 1963.
Granpré Molière, Verhagen & Kok
Schetsontwerp Streekplan ’Oost Utrecht’ Toelichting
Uitgave: Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, Afdeeling Utrecht, z.j.
Greef, Willem de
Van Stichtse stam. Genealogie van het Utrechtse geslacht De Greef 1600-1980
Uitgave: Willem de Greef - Woudenberg,1982.
Met onder andere een periode betreffende De Bilt, blz. 27 e.v.
Groenraven-Oost
Ontwerpplan herinrichting
Uitgave: Landinrichtingscommissie Groenraven-Oost, Dienst landelijk gebied voor ontwikkeling
en beheer, augustus 1998.
Groningen, Catharina L. van
<< zie Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande
Haar, Dr. B. ter
Utrecht in 1762. Eene historische voorlezing (met aanteekeningen)
Uitgave: begr.Van der Post, Utrecht 1872.
61
Hagendoorn, Jaap e.a.
Het land van de zeven tuinen. Zuid-oost Utrecht in Perpectief
Uitgave: Matrijs, Utrecht 1990.
Harten, J.D.H. e.a.
De tuin van Utrecht. Geschiedenis en waarden van het landschap in het landinrichtingsgebied
Groenraven-Oost
Uitgave: Matrijs, 1992.
Haslinghuis, Dr. E.J.
>> zie Monumenten provincie en stad Utrecht
Haverkamp, Okke
….. En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie
Utrecht
Uitgave: drukkerij Rutgers – Doesburg, 1946.
Herk, Kok van
Flora onder de rook van Utrecht
Uitgave: IVN afdeling De Bilt –Utrecht – Zeist, 1979.
Heurneman, Mieke
Waard om te weten. Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht
Uitgave: uitgeverij Matrijs in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, 2007.
Heurneman, Mieke en Bettina van Santen
De Utrechtse wijken Oost. Buiten Wittevrouwen, Oudwijk / Sterrenwijk, Wilheminapark,
Rijnsweerd, De Uithof
Uitgave: Spou / Het Utrechts Archief, Utrecht 2007.
Heussen, van (drie delen)
Batavia sacra of Kerkelyke Historie en oudheden van Batavia, Behelzende de Levens van onze
eerste Geloofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste
personen die hier te lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben.
Uitgave: Christianus Vermey, Antwerpen, 1715-1716.
Heussen, van ( drie delen)
Historie ofte beschrijving van ’t Utrechtsche Bisdom behelzende de Oudheden, kerkelijke en
geestelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdyen, kloosters, oversten en geleerde
mannen, van ’t zelve Bisdom, getrokken uit de oude handschriften der Kerken en Abdijen, enz.
Uitgave: Christiaan Vermey, Leiden, 1719
Met daarin briefjes / notities van Jan van der Heijden.
Heussen, van
Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien. Behelzende de levens van onze
eerste geloofs-verkondigers, mitsgaders van de Utrechtsche Bisschoppen, en van de voornaamste
62
persoonen, die hier te lande in geleertheit of heiligheit uitgemunt hebben: Historie van ’t
Utrechtsche Bisdom
Uitgave: Dirk Haak, Samuel Luchmans en Johannes Arnoldus Langerak, Leiden 1726.
Heussen, van
Aanhangsel op de Kerkelyke Oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene
voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van
de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynck van
Papendrecht, Aartspriester van Mechelen
Uitgave: Hermannus Besseling, Utrecht, 1744.
Historische Atlas Utrecht (2 ex.)
Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
Uitgave: Uitgeverij Robas Producties 1989
Hollandse Waterlinie
>> zie bij blauw: Brand Hans en Jan
>> zie ook bij Panorama Krayenhoff
Hoven van Genderen, Bram van den
Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw
Stichtse Historische Reeks nr. 13
Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1987.
Hoven van Genderen, Bram van den
De Heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen
Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1997.
Immink, Dr. P.W.A. en Dr. A. Johanna Maris
Registrum Guidonis. Het zogenaamde register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht
(1301-1317). Met aansluitende stukken tot 1320.
Uitgave: Kemink en Zoon N.V. – Over den Dom, Utrecht 1969.
Ippel, Cees
>> zie Janssen, Karel
Iterson, W. van
De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht, deel I, band II
Uitgave: N.V. Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill – Leiden 1932.
Met onder andere gegevens betreffende klooster Oostbroek en Vrouwenklooster
Janssen, Karel en Ippel, Cees
Utrec ht Monumenteel. Het Stichtse verleden in fotpo´s van nu
Uitgave: Zomer & Keuning Wageningen, 1978
Jong, Peter de
>>> zie Dijkhuizen¸Sietzo
63
Jordens, Annelies
Museumboek voor Utrecht.
Uitgave: Bosch & Keuning B.V., Baarn, 1980.
Kadaster
Open kaart. Een informatief boekje over het kadaster en Openbare Registers
Uitgave: z.j.
Kalee, C.A. en W.J. van Tent
Van speerpunt tot kanonschot; Romeinse en Franse troepen in Midden Nederland.
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling in Slot Zeist; 40 jaar Van de Poll Stichting,
1991.
Kalveen, C.A. van
Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie 1516-1517
Uitgave: Wolters-Noordhoff , Groningen, 1971.
Kalveen, C.A. van
Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520
Uitgave: Utrecht, 1974.
Kamer van Koophandel
Verslag van de handelingen der Kamer van Koophandel en fabrieken voor het gebied Utrecht en
over den toestand van handel en nijverheid in haar ressort in het jaar 1929
Uitgave: Utrecht 1930
Kastelen
>> zie ook Olde Meierink
Kasteelenboek Provincie Utrecht
Uitgave: Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer Bureau aan de
Catharijnebrug, Utrecht z.j.
Kastelenboek Provincie Utrecht
Jhr. Mr. Dr. J.R. Clifford Kocq van Breugel, 4e druk, herzien en uitgebreid door Ir. J.D.M. Bardet
Uitgave: Kemink en Zoon, Utrecht 1966.
Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten
samengesteld door A.I.J.M. Schellart
Uitgave: Europese Bibliotheek - Zaltbommel 1972.
Kleuver, Adriaan P. de
Van Heuvelrug en Eemvallei. Natuur, historie en folklore van zuidoost-Utrecht
Uitgave: Zomer & Keuning Wageningen 1976
64
Koen, D.T.
Utrecht verdedigd. Fortificatie en mobilisatie 1914-1940
Uitgave: Matrijs, 1990
Koen, D.T. en J. Renes
Wegwijzer. Gids voor historisch onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht.
Trajecten door Utrecht 7
Uitgave: Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis, Utrecht
2003.
Kok, H.J.
>> zie Aartsbisdom
Kooi, Johannes van der
Utrecht in detail
Uitgave: Imprint bv, Leeuwarden, 1995.
Kooiman, Drs. M. en Drs. A.L. Vernooij,
Monumenten Inventarisatie Project. Gebiedsbeschrijving Utrechtse Heuvelrug.
Uitgave: Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen, Utrecht, 1992.
Kooiman, Marius
>> zie Blijdenstein
Koppert, G.
De forten rond Utrecht.
Historische Reeks Utrecht, deel 1
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1983.
Kromme Rijngebied + inventarisatie en analyse
Buitengebied gemeenten de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij
Duurstede
Uitgave: Brons en Partners landschapsarchitecten BV, 27 november 2009
Kromme Rijngebied + Uitvoeringsprogramma
Buitengebied gemeenten de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij
Duurstede
Uitgave: Brons en Partners landschapsarchitecten BV, 27 november 2009
Kromme Rijngebied + Landschapsvisie
Buitengebied gemeenten de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij
Duurstede
Uitgave: Brons en Partners landschapsarchitecten BV, 27 november 2009
Kromme-Rijnlandschap, Het
een ecologische visie
verslag van het Kromme-Rijnprojekt 1970-1974, reeks Natuur en Milieu, nr. 4
65
Uitgave: Stichting Natuur en Milieu, 1974.
Kuik, Dirkje
Kleine Arkadie een herinnering aan de Kromme Rijn
Uitgave: provinciale centrale Utrecht, september 1987
Kunst Centraal
Een overzicht van het Cultuurprogramma dichtbij en kleurrijk
Uitgave: Kunst Centraal, Bunnik 2010
Kunstliefde
Voorjaars-Tentoonstelling 1915
Uitgave: Ter gelegenheid van voorjaarstentoonstelling 4-25 april 1915.
Met onder andere werk van Herman v.d. Haar en Jacoba v.d. Poll
Küppers, J. en H.P.van den Aardweg
Zóó is Utrecht. Bijdragen tot de kennis van deze provincie, haar economische beteekenis, haar
uiterlijk, haar geschiedenis
Uitgave: A.J.G. Strenghort’s Uitgevers Maatschappij N.V. – Amsterdam w.s. 1941.
Met onder andere advertentie betreffende Natuurpark ’De Pan’- Bilthoven, wervingsart. betr. vestiging in
Maartensdijk,advertentie van Ascot
Kuyper, J.
Gemeente atlas van de provincie Utrecht, 1868
Uitgave: naar officiële bronnen bewerkt, Hugo Suringar, Leeuwarden.
Laan, B.M.
Rietveld Route Utrecht. Fietstochten in de gemeenten Utrecht, Zeist en De Bilt langs gebouwen
van G.Th.Rietveld
Uitgave: gemeente Utrecht, 1990
Landschapsbeheer
Landschap van mensen. 25 jaar landschapsbeheer in de provincie Utrecht
Uitgave: Landschapsbeheer Utrecht, w.s. 2002
Leenheer-Wessel, Esther
>> zie Stichtse Monumenten Reeks
Leeuw, G. de
Iets over Doop en Dooperschen. Brief aan mijn vriend Timotheus, waarbij ingesloten mijn
schrijven aan den Utrechtschen Kerkeraad
Uitgave: P. den Boer, Utrecht ca. 1895.
Lemmink, drs. J.Ph.S.
90 jaar afdeling Utrecht van de vereniging van Nederlandse Gemeente
Uitgave: VNG afdeling Utrecht, Nieuwegein 2009
66
Lennart, Clare
Utrecht stad en provincie
Uitgave: uitgeversmaatschappij Holland - Amsterdam, z.j.
Levensverhalen. Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht.
Trajecten door Utrecht 4; auteurs A. Pietersma en F. Vogelzang
Uitgave: Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis, Utrecht
2000.
Als rode draad door het boek loopt het levensverhaal van Willem Jan Both Hendriksen (1780-1853)
Linden, H. van der
De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse
laagvlakte
Uitgave: Van Gorcum & Comp. N.V. G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1956.
Onder andere (Schenkingsrechten) Oostbroek en info betreffende Vrouwenklooster.
Luchtfoto-atlas Utrecht
Luchtfoto’s betreffende de provincie Utrecht schaal 1 : 14.000
Uitgave: Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer, 2004 .
Lutgers, P.J.
Gezigten in de omstreken van Utrecht. Met geschiedkundige aanteekeningen van W.J. Hofdijk.
Uitgave: Uitgeversmaatschappij Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1970, (oorspronkelijk 1869).
Luttervelt, Dr. R. van
De Stichtsche Lustwarande
Uitgave: Allert de Lange-Amsterdam, 1949.
Maes, Edwin
>> zie Stichtse Monumenten Reeks
Mandemakers, Kees en Onno Boonstra
De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw.
Uitgave: Van Gorcum, Assen, 1995.
Mansholt, Ir. D.R.
De waterschapslasten in de provincie Utrecht
Uitgave: Algemeene Landsdrukkerij, ’s Gravenhage, 1940.
Maris, Dr. A. Johanna
>> Immink, Dr. P.W.A.
Markusse, D.
Een coöperatie van veehouders.
Uitgave: Coöperatieve Aan- en Verkooporganisatie Rijnstreek Midland B.A. te Woerden, 1986.
pp. 120, 126, 129-131, 133, 151-152 ,onder meer C.L.V. en Graanmaalderij ’De Bilt en Omstreken’
67
Matthaeus, Antoni
Nobilitate, de Principubus, de Ducibus, de Comitibus, de Baronibus, de Militibus, Equitibus,
Ministerialibus, Armigeris, Barscalcis, Marscalcis, Adelscalcis, de Advocatis Ecclesiae de
Comitatu Hollandiae et Dioecesi Ultraiectina.
Uitgave : Amsterdam, Janssonia – Wasebergios en Felicem Lopez, 1686.
Matthaeus, Antonius (vijf delen)
Veteris Aevi Analecta seu Vetera Monumenta hactenus nondum visa. Quibus contentur scriptores
varii; delen I, II, III, IV en V
Uitgave: Gerardum Block, 1738.
Merkelyn, Aart, Diette Doesburg en Drs. Gerrit Brand
Unique Utrecht
Uitgave: Diette Doesburg Public Relations, 1989.
Meijers, Wilco
De bossen van de Utrechtse Heuvelrug
Uitgave: Matrijs, Utrecht 1994.
Meyer, G.M. de en A. Graafhuis
Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528, hun informatie en
de informatica
Uitgave: Utrecht Archief Utrecht, 1984.
Mieris, Frans van
Beschrijving der Bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in ´t Byzonder
Uitgave: S.Luchtmans, Dirk Haak en Joh. Arn.Langerack, 1726
Pp 142-147 bischop Godebald, plaat II zegel
Milieucentrum Utrecht
Pioniers in zelfbeheer
Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het milieucentrum Utrecht
Uitgave: Stichting Milieu Centrum Utrecht en Stichting PLU.
Molens
>> Utrechts Landschap
Monde, N. van der (11 exc.)
Tijdschrift voor Geschiedenis Oudheden en statistiek van Utrecht
Jaargangen: 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846
>> zie ook Vermeulen, Dr. P.J. voor jaargangen 1847, 1848 en 1849
In de diverse jaargangen zitten briefjes met aantekeningen van Jan van der Heijden.
Monte Ver Loren, J. Ph. de
Rechterlijke organisatie in het gebied van den Krommen Rijn.
De Rechterlijke organisatie ten platten lande in het gebied langs den Krommen Rijn gedurende de
Middeleeuwen.
Uitgave: Boekhandel H. de Vroede - Utrecht, 1948.
68
Monumenten provincie en stad Utrecht
De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel II De Provincie Utrecht (eerste
stuk de gemeente Utrecht), geschreven door Dr. E.J. Haslinghuis
Uitgave: Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage 1956.
Monumenten
Voorlopige lijst der Nederlandsche monumentern van Geschiedenis en Kunst.
Deel I De provincie Utrecht
Uitgave: W. Deijdenroth, Utrecht 1908.
Muller Fz, Mr. S.
Het oudste cartularium van het sticht Utrecht
Uitgave: Martinus Nijhoff, ’s Gravenhage, 1892.
Muller Fz, Mr. S.
Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht
Uitgave: Algemeene Landsdrukkerij, ’s-Gravenhage, 1890.
Muller Fz, Mr. S.
Beschrijving van de zegels der stad Utrecht die bekend zijn en waarvan afgietsels aanwezig zijn
in het gemeente-archief
Uitgave: W. Leijdenroth, Utrecht, z.j.
N.B.M.
Vijf en zeventig jaar N.B.M. Aangeboden door N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij te
Zeist
Uitgave: N.V. Drukkerij “Vada” te Wageningen, 1954.
Met afbeeldingen van alle rijtuigen Zeister Tram en bussen
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht
Stichtenaren uit vroeger jaren
Uitgave: Ned. Genealogische Vereniging afdeling Utrecht, z.j.
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht
Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2 onder redactie van Jan Elsenaar e.a.
Uitgave: Ned. Genealogische Vereniging afdeling Utrecht ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan, 1998.
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht
Criminele heraut. Een zakboekje voor wie onderzoek doet naar schelmen en schavuiten in het
Sticht vóór 1811
Uitgave: Ned. Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht 1948-1998.
Nieuwenhuijzen, Kees
Utrecht en omstreken in 19de eeuwse foto’s
Uitgave: Van Gennep Amsterdam, 1975.
69
Olde Meierink, Drs. B.; et al
Kastelen in Ridderhofsteden in de provincie Utrecht.
Uitgave: Stichting Utrechtse Kastelen, 1995.
p.175 Werner van Drakenstein pacht grond van Vrouwenklooster; p. 513 Godfried van Zeijst schenkt grond aan het
klooster Oostbroek bij intrede van zijn dochter Petronella in het Vrouwenklooster; p.528 fam. van Zuylen houdt het
terrein van het huis Zuylen in erfpacht van het klooster Oostbroek; pp.537-538 Overdevecht
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel I 695-1197
Samengesteld door Dr. Mr. S. Muller Fz. en Dr. A.C. Bouman
Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht, 1920.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel II 1198-1249
Samengesteld door Dr. K. Heeringau
Uitgave: Rijksuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1940.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel III 1249-1267
Samengesteld door Dr. F. Ketner
Uitgave: Staatdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1949.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel IV Eerste stuk 1267-1283
Samengesteld door Dr. F. Ketner
Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1954.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel IV Tweede stuk 1283-1290
Samengesteld door Dr. F. Ketner
Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1954.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel V Eerste stuk 1291-1296
Samengesteld door Dr. F. Ketner
Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1959.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel V Tweede stuk 1296-1301 +supplement
Samengesteld door Dr. F. Ketner
Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1959.
Ordonnantie
Ordonnantie op den Xxen en den X1en Penning. Gearresteerd den vijen 1735
Uitgave: Willem Jan Reers, 1735.
Oud-Utrecht, Vereniging
Jaarboek(jes) van de Vereniging Oud-Utrecht.
Uitgave: Vereniging Oud- Utrecht,
register op de jaargangen 1924-1953 (uitgegeven in 1957)
register op de jaargangen 1954-1983 (uitgegeven in 1991)
1924 pp.21 Dr. Mr. Samuel Muller Fz., pp.61+64 afwatering De Bilt
1925
70
1926
1927
1928
1929 pp.29-33 betreft o.a. Godebald, Hendrik V en Mathilde; pp.187-188 concessies autobusdiensten
1930 pp.31-65 Dr. G.C. Labouchere: "De bezoeken der Duitsche koningen en keizers aan de stad Utrecht
gedurende de Middeleeuwen (o.m. Hendrik V in 1122 en 1125); pp.85-113 Dr. A.J. van der Weyde: "Over
begraafplaatsen en begraven in het bijzonder te Utrecht" (o.a. over Willem, Graaf Willem van Rennenberg en Marten
Schagen); p.181 kroniek, het Biltsch Autobedrijf.
1931 pp.23-35 Dr. C. Catharina van de Graft: "Van den meiboom en de meitakken te Utrecht" o.m. verbod bomen
en takken te hakken in het bos van Oostbroek, 1389; p.186 kroniek, Dr. A.M.A. van Boetzelaer Statenlid.
1932 p.169 kroniek, H.Olland overleden.
1933 p. 76 Vrouwenklooster koopt altaarstuk te Antwerpen
1934 t/m 1938
1939 pp.89-111 Jhr. Dr. B.M. de Jonge van Ellemeet: "De Utrechtsche Claaskerk" p.92 De Bilt in de
middeleeuwen onder de parochie van St.Klaas.
1940 pp.48-86 W. Graadt van Roggen: "Momentopnamen van de Utrechtsche jaarmarkten" p.75, meitakken voor
Jacobskerk met 2 wagens uit De Bilt gehaald.
1941
1942 pp. 39-82 De grenzen van Grooter Oud-Utrecht, betreft onder andere wegen, waterlopen, Oostbroek en
Vrouwenklooster
1943
1944 pp.122-133 *Mr. P.H. Damsté: "De Biltsche schipper"
o.m. Biltse Grift en beurtschippers; p.165 kroniek, overlijden van J. Hooghiemstra.
1945/1946 pp.199-209 *Mr. P.H. Damsté: "Een oude kloosterkroniek" met twee vertellingen uit het Oostbroekse
kloosterleven in de 12e eeuw;
p.250 kroniek, tramdienst Utrecht-Zeist hervat; p.251 kroniek, treinverkeer Utrecht-Bilthoven hersteld; p.252
kroniek, treinverkeer Utrecht-Amersfoort hersteld.
1947/1948 p.210 kroniek, rijtoer "Tress Faciunt Collegium" naar De Bilt; p.252 kroniek, William Bowie-medal
toegekend aan Prof. F.A. Vening Meinesz; p.268 kroniek, afscheid directeur Dr. C. Braak bij KNMI.
1949
1950 pp. 86,112-120 betreft ontginningen Oostbroek en Over de Vecht en oude wegen
1951 pp. 27-35 De Ligging van het oudste leprozenhuis bij Utrecht = Melaten
1952
1953 pp.178-186 Dr. Jac. Zwarts: "De uitkoop van Christelijke groefbidders, kerken en corporaties bij Joodse
begrafenissen te Utrecht, Jodenkerkhof op de hei bij De Bilt; p.197 kroniek, Ds. H.A.L. van der Linden vertrekt uit
Utrecht naar De Bilt.
1954 pp.23-47 Ir. J. van Galen: "Over Trecht en Utrecht" De Bilt in Middeleeuwen onder parochie
St.Nicolaaskerk; pp.109-140 G. van Klaveren Pzn.: "Tjepma" p.139, Willem van Looyen, landb.; p.156 kroniek,
renteloos voorschot aan St. Utrechts Landschap voor aankoop Houdringe; p.164 kroniek, grenswijziging gemeente
Utrecht en omliggende gemeenten
1955 pp.81-115 Dr. W. Iterson: "Open huizen en Ridderhofsteden in het Nedersticht" o.m. de relatie ZuilenOostbroek en De Hoeve; p.159 kroniek, tentoonstelling Meteorologie ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van
het KNMI.
1956
1957 pp.72-88 Mr. P.H. Damsté: "De St. Petronellakapel aan De Bilt".
1958 pp.121-138 Mr. P.H. Damsté: "De Biltsche drank tegen dollehondsbeet" gebrouwen door fam. De Waal aan
de Dorpsstraat.
1959 pp.121-138 Mr. P.H. Damste: De Biltse drank tegen dollehondsbeet
1960
1961 pp 73-75 bisschop Guy schenkt 8 hoeven aan Vrouwenklooster, p. 77 Colenberch, p.137 veiling Meijenhagen
en Bildzigt, pp.156-157 boomverkoop Beerschoten, p. 171 aankoop bos bij Beerschoten door U.L., p.172 Bronkhorst
71
overleden, p. 177 De Uithof ter beschikking van het Rijk, pp.189-190 De Uithof
1962 p. 94 Steenstraat naar De Bilt, p. 98 Oostbroek, p.154 H.H.W. Verdenius te De Bilt, tandarts, lector aan de
Rijksuniversiteit overleden.
1963
1964
1965 p. 98 Utrechts Landschap koopt Sandwijck
1966 pp.99-117 *Mr. P.H. Damste: Langs de Biltse Steenstraat; p.160 aankoop Beerschoten door Utrechts
Landschap
1967
1968
1969 pp.61-72 *Mr. P.H. Damsté: "Een gedwarsboomde koorddanser", controversieel optreden van Sr.P. Magito
naast herberg De Minstroom; pp.73-97 *R.C.J. van Maanen: "De relatie tussen Zuilen en de abdij Oostbroek".
1970 pp.59-67 *Mr. P.H. Damsté: "De Hoeve"; pp.103-132 Dr. M.K.E.Gottschalk: "Historisch-geografische
ontwikkelingen in en om Soest" o.m. de hoeven van Vrouwenklooster.
1971
1972 pp.9-37 J.E.A.L. Struick: "Het recht van Trecht" o.m. de rellen in 1122; pp.55-77 C.A. Rutgers: "Stad en
Staten, de bijdrage van de stad Utrecht tot de definitieve vorming van de Staten van Utrecht (p.60, schenking hoeven
door bisschop Guy aan het Vrouwenklooster.
1973 pp.126-147 Wouter Paap: "Vijftig jaar Utrechts muziekleven" p.135, oprichting Stichting Gaudeamus te
Bilthoven; p.208 kroniek, ingebruikname Randweg.
1974
1975 p.222 kroniek, de heer Jac. Ponten, organist-cantor Michaëlparochie, overleden; p.233 kroniek, branden in
De Werkplaats en De Biltse Duinen.
1976 p.247 kroniek, oprichter van Gaudeamus Walter A. Maas ontvangt de Gutenberg-plaquette; p.250 kroniek,
Wethouder A. Katan benoemd tot directeur ontw. mij. Lunetten; p.251 kroniek, oud-wethouder H.F. Witte opent
Dorpshuis; p.255 kroniek, hoofddirecteur KNMI M.W.F. Schregardus opgevolgd door H.C. Bijvoet.
1977 pp.71-84 F. Schoonheim: "De Hervormde kerk van Oud-Zuilen", graf van Willem van Rennenberg, wiens
lichaam na 1580 vanuit Oostbroek is overgebracht; p.172 kroniek, opening fiets- en voetgangerstunnel De Leyen;
p.177 kroniek, 60-jarig bestaan vrijw. Brandweer Bilthoven en gouden jubileum van de Brandweerharmonie.
1978 p.217 kroniek, benoeming burgemeester Mr. A.baron van Harinxma thoe Slooten; p.222 kroniek, overlijden
Bilthovense schrijfster Harriet Freezer.
1979
1980 p.179 kroniek, 125-jarig jubileum KNMI; p.184 kroniek, ingebruikname Oostbroek door o.m. de Stichting
Het Utrecht Landschap.
1981 pp.61-84 C. Dekker: "De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, domkanunniken te Utrecht in de
tweede helft van de 14e eeuw Abt Jacob van het klooster Oostbroek; pp.85-100 E.T. Suir: "Bisschop Jan van
Virneburg en de Utrechtse kapittels, 1364-1371" vermelding in 1368 abt Jacob Zoudenbalch van het klooster
Oostbroek; pp.175-183 J.W.C. van Campen: "De dood in de Paulusabdij" o.m. Bursfelder Congregatie, abt Johan
e.a. van het klooster Oostbroek; pp.244-262 Herma M. van de Berg: "Predikherenkerkhof 9, een huis aan de rand
van de oude Bisschopsstad", Willem Hendrik Verloop, Jagtlust.
1982 pp.18-41 Louise van Tongerloo: "De glazen van de Cistercinserkloosterkerk te IJsselstein en hun schenkers"
glasschenking Floris van Egmond aan Vrouwenklooster pp.151-176 *P.H. Damsté: "De landboot van Dietz" (o.m.
rijtuigfabriek Dorpsstraat); p.198 kroniek, commandopost Ned. Rode Kruis op Jagtlust in gebruik gesteld p.198
kroniek,
1983 pp.126-167 R. Apell: "Monumentenrestauraties in de feestelijke herdenking schenking Van Boetzelaerpark
voor 50 jaar; provincie Utrecht in de jaren 1980, 1981 en 1982" o.m. De Oude School; p.176 kroniek, Dr. H.C.
Bijvoet wordt als hoofddirecteur KNMI opgevolgd door Dr. J. van Tiel.
1984 pp.54-98 J.J.A. Ploos van Amstel: "Gerard Ploos van Amstel (1617-1695), een Stichtse officier in het Staatse
leger" (p.73, ontwapening 3 advocaten tijdens jacht bij De Bilt; p.148 kroniek, 50-jarige ziekenhuis Berg en Bosch
p.148 kroniek, verbeterde rioolwaterzuivering heropend;
p.149 kroniek, ingebruikname Emmauscentrum Julianalaan.
1985 pp.9-61 M.P. van Buytenen en A.K. de Meijer O.S.A.: "Heiligen tussen Pierementen, proeve van een
72
reconstructie en identificatie" (p.47 e.v., 15e eeuwse bewerking van een Latijnse vita S. Wilgefortis,
Vrouwenklooster); p.209 kroniek, herdenking 100 jaar Betty en Kees Boeke, Bilthoven; p.210 kroniek, start
dorpsbusprojekt door o.m. De Bilt / Bilthoven; p.219 kroniek, oprichting vereniging Waterwerk in huis Oostbroek.
1986 pp.9-32 A.H. Evertse: "De stad Utrecht en de franciscanen en dominicanen in de vijftiende eeuw" (p.15 n.20,
Henrica van Erp); pp.139-159: J.A.C. Mathijssen en W. Uittenbogaard: "Verdwenen stads- en dorpsgezichten" (pp.
144-145, Soestdijkseweg met 2 afb.); p.160 kroniek, invoering van de "beeldplaat" in De Bilt als
voorlichtingsmiddel; p.160 kroniek, uitreiking erepenning aan oud-directeur van de Stichting Gaudeamus, Walter
Maas; p.164 kroniek, benoeming Dr. H.M. Fijnaut als hoofddirecteur KNMI als opvolger van Dr. J. van Tiel; p.168
kroniek, vestiging Utrechts Landbouw Genootschap in pand Wilhelminalaan 7 te De Bilt; p.169; kroniek, overlijden
Dr. J.C.A. van Herten; p.174 kroniek, openstelling gedeelte RW A28; p.175 roniek, overlijden Mr. P.H. Damsté,
26 november 1985 p.176 kroniek, weerman Joop den Tonkelaar neemt afscheid van het KNMI; pp.179-181 J.A.C.
Mathijssen: "Jaarverslag van de secretaris over 1985" overlijden Mr. P.H. Damsté).
1987 pp.156-188 W.J. Angenent: "Het gevecht bij Vreeswijk, 9 mei 1787 (p.165, doorkomst deel van het regiment
van Graaf van Efferen door De Bilt); p.317 kroniek, overlijden C.J. Groeneveld, 26 januari 1986; p.333 kroniek,
aanleg fietspad op voorm. spoorbaan Bilthoven-Zeist.
1988 pp.9-34 Johanna van Winter en A.L.P. Buitelaar: "Stad en Veen in Utrecht, toegelicht aan de gerechten
Oostveen en Herbertskop" kloosters Oostbroek en Vrouwenklooster; pp.123-145 D.T. Koen en J.A.C. Mathijssen:
"Verdwenen stads- en dorpsgezichten" pp.130-131, Dorpsstraat / Burg.de Withstraat; pp.151-152 kroniek, verkoop
landgoed Sandwijck aan de Stichting Het Utrechts Landschap; p.165 kroniek, verschijnen boek "Houdringe" door
Klaas Nanning.
1989 pp.104-132 R. Apell: "Monumentenzorg in de provincie Utrecht in de jaren 1985-1988" p.106 (inventarisatie
monumenten De Bilt); p.155 kroniek, Jits Bakker; p.157 kroniek, De Bilt ontvangt aanmoedigingsprijs voor beleid
op verdeling van woonruimte.
1990 p.174 (kroniek 17 febr.), Op het terrein van het medisch centrum Berg en Bosch te Bilthoven wordt het
Diabetescentrum Bilthoven geopend door het Tweede Kamerlid Dr. A. Lansink; (kroniek 15 maart) Ir. E.J.G.
Scheffer uit Bilthoven ontvangt uit handen van wethouder Pot de Maartenspenning van de stad Utrecht voor het vele
werk dat hij heeft gedaan voor de Muziekbibliotheek te Utrecht;
1991 p.127, 131, 140 plan vaarverbinding naar de Zuiderzee door De Bilt c.1640; p. 224 kroniek, boekje
Rietveldroute door Utrecht, Zeist en De Bilt.
1992 pp.5-43 H. Buiter: "De stad met de mooiste maquettes" (p.9, annexatie deel De Bilt door Utrecht); pp.175179 E.M. Kylstra en H.L.Ph. Leeuwenberg: "De monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht" (pp.175-176,
monumenteninventarisatie De Bilt); p.205 kroniek, toekenning aan W.L.C. Rutten te Bilthoven de Utrechtse
gemeentelijke Maartenspenning.
1993 p.185 kroniek, fusie Willem Arntzhuis in Utrecht en Den Dolder, Christelijk Sanatorium Zeist en De
Windehof te Bilthoven; p.188 kroniek, staatsbezoek Groothertogelijk paar van Luxemburg aan onder meer
Bilthoven.
1994 pp.113-140 Albert van der Zeijden: "Begraven in gewijde aarde" (p.119, R.K. De Bilt onder parochie
O.L.V.-kerk te Utrecht); p.191 kroniek, ziekenhuis Berg en Bosch failliet verklaard; p.192 kroniek, herstel
meander op landgoed Oostbroek; p.200 kroniek, overlijden A.C. de Vooys te Bilthoven.
1995 pp.5-52 Kaj van Vliet: "Utrecht, Muiden en omgeving, oude privileges opnieuw bezien" (p.31,
schenkingsrechten keizerin Mathilde aan het klooster Oostbroek in 1122).
1996 kroniek, 15-8-1996, capitulatie Japan bij verzetsmonument gemeentehuis herdacht.
1997 kroniek, 16-1-1997, in gebruikname Nationale Meetnet voor Radio-activiteit in Bilthoven;
1/2-6-1997 jaarlijkse Nationale Vaardigheidsproeven voor politieruiters en hun paarden; 5-8-1997: in Warm Spring,
Atlanta V.S. wordt beeld van een rolstoelbasketballer onthuld, gemaakt door Jits Bakker; 15-8-1997: herdenking
capitulatie van Japan door Werkgroep Herdenking 15 augustus De Bilt / Bilthoven;
1998 pp.179-218 De firma List en Bedrog (betr.o.a.aanleg vaart over Bilts grondgebied); kroniek p.224: het slaan
van de herdenkingspenning 'het kroontje' ter gelegenheid van jub.KNMI;
1999
2000
2001
2002 Erfgenamen aan het Janskerkhof. De familie Martens in Utrecht, 1628-1972.
2003 met o.a. artikel: gingen de Utrechtse bisschoppen Hunger, Odilbald en Radbod vanwege de Noormannen
73
in ballingschap?, geschreven door Luit van der Tuuk
2004 met o.a. artikelen In de ban van Belle. Nieuw licht op Belle van Zuylen, Een aarzelende machtsstrijd:
IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788, Bekneld door het spoor. De spoorwerken in Utrecht 19351954
2005 met o.a. artikelen Denen in Dorestad, De etymologie van Dorestat, Keltisch en Germaans
Oud-Utrecht, Vereniging
Bibliografie van de geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1963.
Uitgave: Vereniging Oud-Utrecht, 1967 (3 delen).
Oud-Utrecht, Vereniging
Kaartenmakers van ’t Sticht. Een overzicht van de historische kartografie van de provincie
Utrecht 1500-1870
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling Utrecht op oude kaarten, 1974.
Palmboom, E.N.
Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van
het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw)
Uitgave: Verloren Hilversum, 1995.
Met o.a. Oostbroek, Vrouwenklooster, Werners Hofstede, St.Laurens bezit Slagmaat, De Morgen, Vogelkoop
PEGUS
De Centrale ’Merwedekanaal’ van de N.V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch
Stroomleveringsbedrijf
Uitgave: J. van Boekhoven Utrecht-Amsterdam, 1926.
PEGUS 1922-1972.
Uitgave: NV Provinciaal en gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf, 1972.
Perks, W.A.G.
Geschiedenis van de gemeentegrenzen in de provincie Utrecht van 1795 tot 1940 (met kaarten)
Overdruk uit de Provinciale Almanak van 1962
Pietersma A.
>> zie Levensverhalen
Placaatboek
>> zie Water, Johan vande
Placaatboek
Generale inhoud van alle de placaten, Ordonnantien, Resolutien, Stuten, Edicten, Handvesten,
Privilegien en andere acten begrepen in ses registers op het Groot Utrechts Placaetboek
Uitgave: Jacob van Poolsum, Utrecht, 1733.
Politie regio Utrecht
Druk een fotoverhaal met onder andere foto's uit De Bilt i.v.m. serieverkrachter en moord.
Uitgave: regio politie Utrecht, w.s. 1996.
74
Poll-stichting, Van de
Van Speerpunt tot kanonschot. Romeinse en Franse troepen in Midden Nederland
Uitgave: t.g.v. de tentoonstelling in Slot Zeist in 1991
Provinciaal Blad van Utrecht
Uitgaven: Provincie Utrecht.
1829 nr.4 bedelaars, nr.40 nationale militie, nr.50 artsen, nr.56 samenvoegen gemeenten,
nr.79 belasting, nr.94 nationale militie, nr.135 leverantie's en schade geallieerde legers
1813-1814.
1852 nr.9 zetters der directe belastingen, nr.17 nationale militie, nr.20 artsen,
nr.51 lijst hoogstaangeslagenen.
1863 nr.2 zetters der directe belastingen, nr.22 gemeentelijke verordeningen, nr.30 nationale
militie, nr.34 bevolking, nr.36 artsen, nr.55 hoogstaangeslagenen, nr.80 begroting 1864
Soestd. weg, nr.82 rekening 1861 Soestd.weg, nr.114 grond- en personele belasting,
nr.127 zetters der directe belastingen.
1872 nr.34 nationale militie, nr.47 bevolking, nr.55 overzicht gemeenteverordeningen, nr.59
zetters der directe belastingen, nr.69 hoogstaangeslagenen, nr.81 nationale militie, nr. 84
zetters der directe belastingen, nr.90 rekening 1870 Soestd.weg, nr.102 begroting 1873
Soestd.weg, nr.103 zetters der directe belastingen, nr.108 grondbelasting.
Provinciaal Comité Utrecht Monumentenjaar 1975
C.J.Th. Schut: Hedendaagse tekeningen van de Utrechtse Heuvelrug en omstreken.
Uitgave: provincie Utrecht, Woerden 1975.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Catalogus der Archeologische verzameling
Uitgave: C. van der Post jr., Utrecht, 1868.
Provinciale Almanak voor Utrecht
1953
1958 t/m 1963
1965 t/m 1969
Provinciale publicaties
Niet van Gisteren Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Utrecht
Uitgave: Dienst Ruimte en Groen sector Recreatie, Erfgoed en Toerisme, 2002.
Niet van Gisteren Hoofdnota Cultuurhistorische Hoofdstructuur en Beleidsvisie van de
provincie Utrecht
Uitgave: Dienst Ruimte en Groen sector Recreatie, Erfgoed en Toerisme, 2002.
Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij
>> zie ook PEGUS
Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij
Dr. F.M.M. de Goey: 75 jaar "bron van licht en welvaart", 1916-1991.
Uitgave: PUEM, 1991.
>> zie ook PUEM
75
Provincie
Geschiedenis van het Bisdom, de Provincie en de stad Utrecht, samengesteld door Dr. P.J.
Vermeulen.
Uitgave: Kemink en Zoon Utrecht, 1852.
Provincie
Oog op Utrechts Toekomst. Ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht tot het jaar 2000
Uitgave: 1967.
Provincie
Een ijsvogel op zondag.
Uitgave: provincie Utrecht in samenwerking met Broese en Kemink, 1996.
Provincie
Utrecht, verleden en toekomst van een provincie. Verslag historische dag provincie Utrecht, 13
februari 2003
Uitgave: februari 2003.
Provincie
Blijdenstijn, Roland
Tastbare Tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht
Uitgave: provincie Utrecht, 2005 .
Provincie
Utrechtse Landschappen. Mooi, verrassend, veelzijdig …
Uitgave: provincie Utrecht 2012.
PUEM
25 jaar PUEM
1916-1941
Uitgave: Drukkerij J. van Boekhoven, Utrecht, 1941.
PUEM
50 jaar PUEM
Uitgave: Prov.Utr.El.Maats., 1966.
Quelle, Pieter
Zie>> Fietstocht
Reeskamp, Jan
Trams en tramlijnen
De elektrische tram in en om Utrecht (Utrecht, Utrecht-Zeist, Amersfoort-Zeist-Arnhem)
Uitgave: WYT-Rotterdam,1970.
76
Reeskamp, Jan
De Utrechtse heuvelrug
Uitgave: Knoop & Niemeijer, Haren, 1972.
Ridderschap
Ridderschap van Utrecht
Uitgave: z.j. waarschijnlijk circa 1911.
Rietveld Route Utrecht
Fietstochten in de gemeenten Utrecht, Zeist en De Bilt langs gebouwen van G.Th. Rietveld,
Samengesteld door B.M. Laan
Uitgave: gemeente Utrecht 1990.
Romers, Drs. H.
Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen, deel II Utrecht
Uitgave: Repro Holland, Alphen aan den Rijn, 1994.
Met beschrijvingen van Dorpskerk, Oostbroek
Russer, G.A.
Tram en trein tussen Eem en Rijn. Deel 3 Noord-Oost Utrecht.
Uitgave: Canaletto / Repro-Holland B.V., 1997.
Waarin opgenomen hoofdstukken betreffende De Bilt-Bilthoven, De Bilt en de tram.
Rutgers, Dr. C.A.
Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht
Uitgave: Wolters-Noordhoff, Groningen 1970.
Rijksarchief
Verslag aangaande de archieven der provincie en der voormalige vijf kapittelen te Utrecht
Uitgave: herdruk – Algemeene landsdrukkerij 1914, oorspronkelijke Uitgave 1850.
Rijksarchief Utrecht
Verslag aangaande de archieven in de provincie Utrecht
Uitgave: provincie Utrecht, 1856.
Rijksarchief Utrecht
Inventaris van het archief der provincie Utrecht. Van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1810
Samengesteld door Dr. P.J. Vermeulen
Uitgave: Kemink en Zoon, Utrecht, 1875.
Rijksarchief Utrecht
Inventaris van het Archief der Provincie Utrecht
Oorspronkelijke charters der provincie en der vijf kapittelen van den vroegsten tijd tot en met het
jaar 1300. Samengesteld door Dr. P.J. Vermeulen
Uitgave: Kemink & Zoon – Utrechtr, 1877.
77
Rijksarchief
Catalogus van den topographischen atlas der provincie Utrecht
Uitgave: J.L. Beijers, Utrecht 1878.
Rijksarchief
Inventaris van het archief der provincie Utrecht van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1813;
Boekdeelen en bundels, supplement
Uitgave: C.H.E. Breijer, Utrecht 1885.
Rijksarchief
Inventaris van het archief der provincie Utrecht van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1813;
Boekdeelen en bundels, 2e supplement
Uitgave: C.H.E. Breijer, Utrecht 1892.
Rijksarchief
Catalogus van de archieven der collegiën die voor 1811 binnen de tegenwoordige provincie
Utrecht rechterlijke functieën uitgeoefend hebben
Uitgave: C.H.E. Breijer, Utrecht 1893.
Rijksarchief
Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht
Uitgave: C.H.E. Breijer, Utrecht 1906.
Rijksarchief
Catalogus van den Topographischen Atlas der Provincie Utrecht,samengesteld door Dr. Mr. S.
Muller Fz.
Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1914.
Onder andere met betrekking tot De Bilt, Het Vrouwenklooster, Oostbroek en Vollenhoven.
Rijksarchief
Spiegel van behoudenis. Restauratie van archivalia
Uitgave: Rijksarchief Utrecht, 1973
Rijksarchief
De archieven in Utrecht. Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare
archiefbewaarplaatsen in Nederland, deel XI
Uitgave: Samsom Uitgeverij bv, Alphen aan den Rijn, 1985.
Rijksarchief Utrecht
Utrechtse bedrijven in historisch perspectief, onderzoeksgids naar bedrijfsarchieven tot 1940.
Uitgave: Rijksarchief Utrecht, 1996.
Rijkswaterstaat
Beschrijving van de provincie Utrecht behorende bij de waterstaatskaart
Uitgave: Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1968.
Met onder andere Biltse Grift, Praamgracht, omslag LekdijkBovendams.
78
Rijkswaterstaat
50 jaar Directie Utrecht 1935-1985
Uitgave: Werkgroep 50 jaar directie Utrecht, 1985.
Met o.a. verkeerstelling/verbreding Utrechtseweg, Grontmij, tunnel rijksweg 28, fietspad naar de Uithof en
rioolwaterzuivering.
Santen, Bettina van
>> Heurneman, Mieke
Schellart, A.I.J.M.
>> Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten
Scholen
Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht
Trajecten door Utrecht II
Verhoeven, D. en Apeldoorn, Storia
Uitgave: Het Utrechts Archief i.s.m. Stichting Stichtse Geschiedenis, Utrecht 2005
Schulte, A.G.
Dirk Verrijk 1734 – 1786
Tekeningen en schetsen. De Provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland
Uitgave: Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1993.
Schut, C.J.Th.
>> Provinciaal Comité Utrecht Monumentenjaar 1975
Sinninghe, J.R.W.
Utrechtsch Sagenboek
Uitgave: W.J.Thieme & Cie, Zutphen, 1938.
Sleeuwenhoek, Hans en Arend van Dam
Een prachtvol lustoord. De Stichtse Lustwarande herontdekt
Uitgave: Uniepers Abcoude / Stichting het Utrechts Landschap, 1998.
Staten van Utrecht
>> Van Standen tot Staten
Stenvert, Ronald
>> Stichtse Monumenten Reeks
Stichtse Cultuur
Culturele situatie in de provincie Utrecht.
Uitgave: Stichting Stichtse Culturele Raad, 1965.
Stichtse Culturele Raad
Artalogus 1973; Kunstenaars catalogus provincie Utrecht
79
Uitgave: Stichtse Culturele Raad, Utrecht, 1973.
Stichtse Monumenten Reeks:
Watertorens. Stichtse Monumentenreeks, deel 1, Roland Blijdenstijn
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1992.
p.13 betr, Bilthoven, Burg. van der Boschlaan.
Trafohuisjes. Stichtse Monumentenreeks, deel 2, Roland Blijdenstijn.
Uitgave: Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1993.
pp. 31, 36 en 55: trafohuisjes in De Bilt en Bilthoven.
Spoorwegarchitectuur Stichtse Monumenten Reeks, Roland Blijdenstijn en J.Gf.C.van
de Meene, 1994
p.7-9 lijn naar Bilthoven, p.22 station Bilthoven, p.26 stationswoning.
Follies en tuinsieraden. Stichtse Monumenten Reeks, deel 3
Uitgave: Stichtse Monumenten Reeks, 1994.
p. 5, 9, 10 betr. Sandwijck.
Raadhuizen. Stichtse Monumenten Reeks, deel 6, Ronald Stenvert
Uitgave: Stichtse Monumenten Reeks, 1995.
p.26 betr. voormalig gemeentehuis De Bilt.
Oorlogsmonumenten
Uitgave: Stichtse Monumenten Reeks, 1995
p.21 Bilts verzetsmonument.
Begraafplaatsen. Stichtse Monumenten Reeks, deel 7, Edwin Maes e.a.
Uitgave: Stichting Matrijs, Utrecht, 1996.
pp. 5, 12, 16, 32, 40 en 41, Biltse begraafplaatsen.
Scholen. Stichtse Monumenten Reeks, deel 8, Esther Leenheer-Wessel 1997
p. 14 betr.Oranje Nassauschool, p.17 en p.32 Kees Boekeschool, p.22 Nieuw Lyceum, p.33 Elkerlyc.
Stogo
De provincie Utrecht plan & uitkomst
Uitgave: Ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van onderzoek- en adviesbureau STOGO,
Utrecht 1994.
Teding van Berkhout, D.J.W.
De Basilisk en andere volksverhalen uit de provincie Utrecht.
Uitgave: Optiek Utrecht, 1995.
Tegenwoordige Staat (deel 11)
Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, elfde deel, behelzende eene beschrijving van
de provincie van Utrecht
Uitgave: Isaak Tirion, Amsterdam, 1758.
Tegenwoordige Staat (deel 12)
Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, vervolgende de beschrijving
van de provincie van Utrecht
Uitgave: Isaak Tirion, Amsterdam, 1772.
Telefoondistrict Utrecht
35 jaar telefoondistrict Utrecht
Uitgave: Ter gelegenheid van het afscheid van de directeur Ir. C. Broekmeijer, 31 december
80
1967.
Tent, W.J. van
>> zie Kalee, C.A.
Terlouw, Pieter
Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug met tekeningen van Chr. Schut.
Uitgave: Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1996.
Tolman, Rinke
Wij trekken door Utrecht
Uitgave: H. ten Brink N.V., Arnhem, 1934.
p. 22 Bilthoven, p.26 Oostbroekselaan, pp63-67 Bilthoven, De Bilt, Biltse Meertje, Eijckensteinse bos.
Tram en trein
>> zie Russer, G.A.
Unie van Utrecht
Verhandelinghe van de Unie, eewwich Verbont ende eendracht
Oorspronkelijke Uitgave: Wed. van Coenraet, Utrecht
Uitgave: Overdruk uit het jaarboek van de vereniging Oud-Utrecht 1978.
Unie van Utrecht
Geschreven door Dr. P.L. Muller
Uitgave: J.L. Beijers, Utrecht 1878.
Unie van Utrecht
1579 De Utrechtsche Unie en de Nederlandsche Republiek
Uitgave: J. van Boekhoven, Utrecht 1878.
Universiteit Utrecht
Het Utrechtse landschap en zijn bewoners.
Syllabus t.g.v. lezingen over de geschiedenis van het Utrechts Landschap
Uitgave: Universiteit Utrecht en Vereniging Oud-Utrecht, 1994
Utrechtsch jaarboekje 1892
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 17 C.Th. v. Boetzelaer, p 20 J.Steengracht, p 34 rijksveldwachter, p 43 zetters der belastingen, p 45 G.H.L. v.
Boetzelaer, p 49 bevolking, p 58 bestuur, p 66 wedde, p 78 arts, p 79 vroedvrouw, p 81 veearts, p 149 de With, p 155
Rappart, p 163 waterschappen, p 185 G.H.L. v. Boetzelaer, pp 190, 193 postkantoor, p 198 spoorweg, p 200 tram, p
203 bode´s, schuiten, diligences
Utrechtsch jaarboekje 1893
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 18 C.Th.v. Boetzelaer, p 21 J.Steengracht, p 36 rijksveldwachter, p 45 zetters directe belasting, p 51 bevolking, p
56 G.H.L. van Boetzelaer, p 60 bestuur, p 68 wedden, p 81 arts, p 83 vroedvrouw, p 110 G.H.L. van Boetzelaer, p
162 Twiss, Steengracht, van Rappard, p 165 G.H.L. van Boetzelaer, p 170 waterschappen, p 186 stations-chef, p 187,
81
188 tram, p 197 de With, p 198 G.H.L. van Boetzelaer, p 200 post, pp 210, 211 diligences, bodes, pp 256, 257 De
Bilt, p 281 ontvoerde door De Bilt, p 285 Houdringe (van Westrenen)
Utrechtsch jaarboekje 1894
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 18 C.Th.v.Boetzelaer, p 22 J.Steengracht, p 36 rijksveldwachter, p 46 zetters directe belasting, p 52 provincie, p 54
de With, p 58 G.H.L. van Boetzelaer, p 62 bestuur, p 70 jaarwedden, p 83 arts, p 85 vroedvrouw, p 107
schoolopziener, p 165 Twiss, Steengracht, van Rappard, p 173 waterschappen, p 189 stations-chef, pp 190, 191 tram,
p 200 de With, p 201 G.H.L. van Boetzelaer, p 203 postkantoor, p 211 telegraaf, p 217 wagens, bode
Utrechtsch jaarboekje 1895
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 18 C.Th.v. Boetzelaer, p 22 Steengracht, p 36 rijksveldwachter, p 46 zetters directe belasting, p 52 bevolking, p 58
G.H.L.. van Boetzelaer, p 61 gemeentebestuur, p 74 jaarwedden, p 87 arts, p 89 vroedvrow, p 171 Twiss,
Steengracht, van Rappard, p 179 waterschappen, p 195 stations-chef, pp 196,197 tram, p 209 postkantoor, p 217
telegraaf, p 223 diligences, boden, p 270 Colenbergh, pp 303-308 A.R. Falck + portret, p 319 G.Davelaar
Utrechtsch jaarboekje 1896
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 15 C. Th.v. Boetzelaer, p 34 rijksveldwachter/jachtopziener, p 44 zetters directe belasting, p 50 bevolking, p 52 de
With, p 59 bestuur, p 72 wedden, p 86 arts, p 88 vroedvrouw, p 122 predikant, p 171 Twiss, van Rappard, p 179
waterschappen, p 195 stations-chef, p 196 tram, p 206 Twiss, de With, p 209 posterijen, p 217 telegraaf, p 223
diligences, boden, pp 257-263 N.F. van Nooten + portret
Utrechtsch jaarboekje 1897
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 15, C.Th.van Boetzelaer, p 34 rijksveldwachter, p 45 zetters directe belasting, p 50 bevolking, p 53 de With, p 60
bestuur, p 73 wedden, p 88 arts, p 90 vroedvrouw, p 124 J.L.Dippel, p 130 Remmers, p 174 Twiss, van Rappard, p
175 Royaards, de With, p 182 waterschappen, p 197 stations-chef, p 198 tram, p 208 Twiss, de With, p 211
posterijen, p 219 telegraaf, p 220 telefoon, p 225 wagens, bodes
Utrechtsch jaarboekje 1898
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 15 C.Th.van Boetzelaer, p 34 rijksveldwachter, p 45 zetters directe belastingen, p 51 bevolking, p 57 G.H.L. van
Boetzelaer, p 60 bestuur, p 73 wedden, p 88 arts, p 90 vroedvrouw,p 124 Dippel, p 130 Remmers, p 172 K.N.M.I., p
175 Twiss, van Rappard, p 176 de With, p 183 waterschappen, p 198 stations-chef, p 199 tram, p 209 de With,
J.W.Twiss, p 212 postkantoor, p 200 telegraaf, p 221 telefoon, p 226 wagens, bodes, schuiten, p 259-267 W.J.
Royaards van de Ham (portret)
Utrechtsch jaarboekje 1899
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 14 C.Th.van Boetzelaer, p 33 rijksveldwachter, p 39 zetters directe belastingen, p 49 bevolking, p 51 de With, p 55
G.H.L. van Boetzelaer, p 58 bestuur, p 71 wedden, p 86 artsen, p 88 vroedvrouw, p 90 Poll, p 122 predikant, p128
pastoor, p 170 K.N.M.I., p 173 waterschappen, p181 waterschappen, p 196 stations-chef, p 198 tram, p 207
Royaards, Twiss, de With, p 209 Twiss, p 210 postkantoor, p 218 telegraaf, p 219 telefoon, p 224 diligences,
wagens, schuit
Utrechtsch jaarboekje 1900/1
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf
P 14 C.Th.v. Boetzelaer, p 33 politie, p 49 bevolking, p 51 de With, p 55 G.H.L. van Boetzelaer, p 58
gemeentebestuur, p 71 wedden, p 86 artsen, p 88 vroedvrouw, p 90 Poll, p 119 van Leeuwen, p 124 N.H. kerk, p 130
R.K. kerk, p 173 K.N.M.I., p 176 Twiss, p 177 de With, p 184 waterschappen, p 203 stations-chef, p 215 Twiss, de
82
With, p 217 Twiss, p 218 postkantoor, p 226 telegraaf, p 227 Bell-telefoon, p 233 bodes, wagens, diligences, p 311
Jan en Willem Jan Both Hendriksen
Utrechtsch jaarboekje 1902
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon
P 14 C.Th.van Boetzelaer p 33 politie, p 40 directe belastingen, p 49 de With, p 53 G.H.L.van Boetzelaer, p 56
gemeentebestuur, p 87 artsen, p 88 vroedvrouw, p 91 veearts, p 119 G.H.L. van Boetzelaer, p 126 predikant, p 133
pastoors, pp 170,171 K.N.M.I., p 174 Twiss, p 175 de With, p 182 Biltsche Grift, p 202 N.C.S., station, p 205 tram, p
219 de With, Twiss, p 225 postkantoor, p 233 telegraaf, p 235 telefoon, p 241 diligences, schuiten e.d., p. 291/302
Dr. E.van Engelen, pp 320, 321 wegen bij de Minstroom
Utrechtsch jaarboekje 1903
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon
P 26 C,Th.van Boetzelaer, p 47 politie, p 53 zetters directe belastingen, p 76 artsen, p 78 vroedvrouw, p 87
gemeentebestuur, p 111 Twiss, p 112 de With, p 119 waterschappen, p 139 N.C.S., p 145 predikant, p 153 pastoor, p
186 G.H.L. van Boetzelaer 205 villapark Station de Bilt N.V., p 207 de With, Twiss, p 250 postkantoor, p 257
telegraaf, p 258 Bell-telefoon, p 267 diligences, schuiten e.d., achterin p 22 Henricus, p 23 Sweder van Sulen, p 44
Over de Vecht, pp 66/67 Sandwijck
Utrechtsch jaarboekje 1904
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon
P 31H.J.H.van Boetzelaer, p 36 politie, p 42 directe belasting, p 66 artsen, p 68 vroedvrouwen, p 73 G.H.L.van
Boetzelaer, p 77 bevolking, p 94 de With, p 97 K.N.M.I.,p 100 Twiss, p 102 de With, p 108/109 waterschappen, p
128 station, p 129 de With, p 135 predikant, p 139 predikant, p 143 paters, p 190 des Tombe, p 195 N.V. Villapark
Station de Bilt, p 196 de With, Royaards, p 197 Twiss, de With, p 198 G.Lvan Boetzelaer, p 220 C.W.T. van
Boetzelaer.
Utrechtsch jaarboekje 1905
Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon
P 31 H.J.H.van Boetzelaer, p 37 politie, p 42 zetters directe belastingen, p 64 G.L.van Boetzelaer, p 66 artsen, p 68
vroedvrouwen, pp 73,103 G.L.van Boetzelaer, p 77 gemeentebestuur, p 97 K.N.M.I., pp 100, 196 Twiss, pp 102,113,
196-197 de With, pp 108-109 Biltse Grift, waterschap, p 128 stations-chef, p 135 predikant, p 143 pastoor, p 195
N.V. Villapark Station De Bilt, p 240 posterijen, p 247 telegraaf, p 248 telefoon, p 256 boten, schuiten, bodes,
mengelwerk p 36 patriotten
Utrechtsch jaarboekje 1906
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 34 politie, p 40 directe belastingen, p 62 G.L.van Boetzelaer, p 64 artsen, p. 66 vroedvrouwen, p 72 G.L.van
Boetzelaer, p 75 bevolking, p 91 de With, p 93 K.N.M.I., p 96 Twiss, p 98 de With, p 99 G.L.van Boetzelaer, p 105
Biltse Grift, p 126 station, de With, p 132 predikant, p 141 pastoor, p 194 N.V. Villapark Station de Bilt, p 196 de
With, Twiss, p 240 posterijen, p 247 telegraaf, p 248 telefoon, p 265 wagens, bodes, schuiten
Utrechtsch jaarboekje 1907
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 34 rijksveldwachter, p 64 artsen, p 66 vroedvrouwen, p 72 G.H.L. van Boetzelaer, p 75 gemeentebestuur, p 91 de
With, p 94 K.N.M.I., p 96 Twiss, p 98 de With, G.L.van Boetzelaer, p 105 waterschappen, p 126 stations-chef, p 132
predikant, p 141 pastoor, p 196 N.V. Villapark Station de Bilt, p 197 de With, Floor, p 198 de With, p 199 Royaards,
p 232 Twiss, de With, p 242 posterijen, p 248 telegraaf, p 250 telefoon, p 258/259 wagens, bodes, schuiten,
mengelwerk x des Tombe
Utrechtsch jaarboekje 1908
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 35 politie, p 41 zetters directe belasting, p 63 artsen, p 65 vroedvrouwen, p 71 statenlid, p 74 gemeentebestuur, p
93 K.N.M.I., p 96 Twiss, p 97 de With, Heemstra, p 99 G.L. van Boetzelaer, p 104 waterschappen, p 125 de With,
83
stations-chef, p 130 predikant, p 140 pastoor,p 189 des Tombe, p 195 N.V. Villapark Station de Bilt, p 196 de With,
Floor, p 241 posterijen, p 247 telegraaf, p 249 telefoon, p 257 wagens, bodes, schuiten
Utrechtsch jaarboekje 1909
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 35 rijksveldwachter, p 41 zetters directe belastingen, p 61 artsen, p 65 vroedvrouwen, p 76 stations-chef, de With,
p 81 predikant, p 91 pastoor, p 102 scholen, pp 119/120 gemeentebestuur, p 139 K.N.M.I., p 142 Twiss, p 143 de
With, Heemstra, p 145 G.L. van Boetzelaer, p 151 waterschappen, pp 201/202 N.V. Villapark Station de Bilt, p 203
de With, Floor, p 204 de With, p 248 posterijen, p 254 telegraaf, p 256 telefoon, p 264 bodes, schuiten
Utrechtsch jaarboekje 1910
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 35 rijksveldwachter, p 42 zetters directe belastingen, p 61 G.L. van Boetzelaer, p 63 artsen, p 65 vroedvrouwen, p
76 stations-chef. De With, p 81 predikant, p 92 pastoor, p 102 scholen, p 111 G.H.L. van Boetzelaer, p 120
gemeentebestuur, p 139 K.N.M.I., p 142 Twiss, p 143 de With, van Heemstra, p 145 G.L. van Boetzelaer, pp
150/151 waterschappen, p 203 de With, pp 247/248 posterijen, p 254 telegraaf, pp255 telefoon, p 256 tram, p 263
schuiten, boden, wagens, pp 201/202 N.V. Villapark Station de Bilt, mengelwerk p VIII Rademacher
Utrechtsch jaarboekje 1912
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 34 rijksveldwachter, p 42 zetters directe belastingen, p 65 artsen, p 67 vroedvrouwen, p 78 stations-chef, p 79 de
With, p 84 predikant, p 94 pastoor, p 112 scholen, p 120 G.H.L. van Boetzelaer, p 128 gemeentebestuur, pp 146/147
K.N.M.I., p 150 Twiss, p 151 de With, van Heemstra, p 158 waterschappen, p 211 N.V. Villapark Station de Bilt,
Everts, p 216 Quarles van Uffort, p 223 des Tombe, G.H.L. van Boetzelaer, pp 256/257 posterijen, p 263 telegraaf, p
264/265 telefoon en tram, p 273 wagens, boden, schuiten, p XV C.H. Wind
Utrechtsch jaarboekje 1914
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 16 van Eijs, p 36 rijksveldwachter, p 45 directe belastingen, p 68 G.L. van Boetzelaer, p 70 artsen, p 72
vroedvrouw, p 73 gemeentearts, p 84 stations-chef, p 85 de With, p 97 predikant Ger. Kerk, p 101 pastoor, p 119
onderwijs, p 136 gemeentebestuur, p 156 K.N.M.I., p 162 G.L. van Boetzelaer, p 168 waterschappen, p 227 N.V.
Villapark Station de Bilt, p 229 genootschap Landbouw en Kruidkunde, p 202 Rademacher Schorer, p 277
posterijen, p 283 telegraaf, p 285 tram, telefoon, p 287 de With, p 296 wagens, boden, schuiten, mengelingen pp IXXLIII pastoor Roes
Utrechtsch jaarboekje 1915
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 16 van Eijs, p 36 politie, p 70 geneeskundigen, p 72 vroedvrouwen, p 85 stations-chef, p 85 de With, p 91
predikant, p 98 ger. Kerken, p 103 pastoors, p 121 scholen, p 139 gemeentebestuur, p 172 waterschap, p 230
villapark, p 232 genootschap landbouw, p 283 postkantoren, p 291 Zeister tram, p 302 wagens, boden, schuiten
Utrechtsch jaarboekje 1916
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
P 4 portret mr. J.P.Fockema Andreae, p 16 jhr. P.A.van Eijs, p 30 J.J.v.d.Poll, p 37 rijksveldwachter, p 46 directe
belasting, pp 70,74 artsen, p 73 vroedvrouwen, p 85 N.C.S.M., p 86 N.B.M., p 92 N.H. kerk, p 99 Ger. Kerk, p 104
R.K. kerk, pp 122/123 scholen, pp 141/142 gemeentebestuur, p 164 K.N.M.I., p 168 J.E.W.Twiss, p 169, D.de Wilt,
p 176 waterschappen, p 184 Twiss, Gerlings, p 236 N.V. Villapark Station de Bilt, p 238 Genootschap Landbouw, p
240 A.Nengerman, p 241 Jonckers Nieboer, p 289 posterijen, p 298 Zeister tram, p 308 wagens, boden, schuiten,
mengelwerk: Fam. Brom
Utrechtsch jaarboekje 1918
Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht
84
P 15 v. Weede, p 35 rijkspolitie, p 43 grondbelasting, p 46 inkomstenbelasting, p 68 Meerburg, p 70
gezondheidscommissie, p 72 artsen, p 75 vroedvrouw, pp 83/84 de With, p 87 arbeidsbeurs, p 93 Herv. Kerk, p 100
Ger. Kerk, p 104 R.K. kerk, p 128 scholen, p 148 bestuur, p 170 K.N.M.I., p 175 Lekdijk –Benedendams, p 182
waterschappen, p 244 N.V. Villapark Station de Bilt, p 245 landbouw afd. De Bilt, pp 299/305 posterijen, p 306
telegraaf, p 316wagens, boden etc.
Utrechtsche Courant
Uit lang vervlogen tijden. Oud Utrechtsche schetsen door Trajectinus.
Overdrukken uit de Utrechtsche Courant
Uitgave: Uitgevers-Maatschappij Neerlandia v.h. o.a. firma F.B.v. Ditmar, z.j.
Met onder andere een artikel betreffende Houdringe.
Utrechtsche Provinciale en stads almanak
-Utrechtsche Provinciale en Stads Almanak voor het jaar 1862
Uitgave: W.C.J. Bollaan
P 39 post- en ppersonenvervoor, p 44 schuit, p 52 bode, p 98 Spengler, p 101 van Haeften, p 114
Rijksveldwachter/opziener Jagt, p 124 N.H. kerk, p 138 onderwijs, p 152, waterschap, p 228 burgemeesters
Utrechtsche Provinciale en stads almanak
Utrechtsche Provinciale en Stads Almanak voor het jaar 1876
Uitgave: J. de Kruijff en J.G. Terveen en Zoon, Utrecht
P 49 zetters directe belasting, p 59 artsen, vroedvrouw, p 65 bevolking, p 69 kerkgenootschappen, pp106-107
rijksveldwachters, p 118 W.C. van Boetzelaer, p 123 kerk, p 133 bestuur, pp 160-161 waterschappen, p 286
posterijen, p 295 stations-chef, p 303 schuiten
Utrechtsche Provinciale en stads almanak
Utrechtsche Provinciale en Stads Almanak voor het jaar 1887
Uitgave: J. de Kruijff en J.G. Terveen en Zoon, Utrecht
p 18 C.Th. van Boetzelaer, p 33 Steengracht, p 55 zetters directe belasting, p 70 bevolking, p 71 markt paarden 2
april, p 73 stemmers, p 80 G.H.L. van Boetzelaer, p 84 bestuur, p 115 rijksveldwachter, p 131 predikant, p 143 de
With, Twiss, Kluppel, p 144 Schroder, Steengracht, p 147 G.H.L. van Boetzelaer, p 154 waterschappen, pp 253 en
258 postkantoor, p 268 stations-chef, p 272 tram, p 276 diligences, wagens, p 279, boden, p 282 schuiten, p 113 en
322 advocaat, Twiss
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1838
Tweede jaargang met platen
Uitgave: J.G.Andriessen, 1837
p 26 kermis (25 sept), p 32 diligencen, p 39 schuiten, 52-53 bestuur e.d., p 102 Houdringe, p 107 Vollenhove, p 111
Utenhoven,
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1844
Uitgave: L.E.Bosch en Zoon
P 19 kermis 24 sept, p 27 postwagens e.d., p 32 schuiten, p 39 bestuur, pp 195- 274 Asch van Wijck (begraven
Dorpskerk)
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1849
Uitgave: L.E.Bosch en Zoon
P 21 kermis 25 sept, p 32 bode, p 42 bode, p 37 schuiten, pp 46-47 statistiek, pp 107-149 Van der Capellen, overl.
10-4-1848
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1857
85
Uitgave: L.E.Bosch en Zoon
P 37 schepen/schuiten, p 42 boden, pp 65, 66 statistiek
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1859
Uitgave: L.E.Bosch en Zoon
Pp 15, 16, 18, 20, 21, 22 paardenmarkten, p 37 schepen/schuiten, p 42 boden, p 44 D.J. van Ewijck, p 47 onderwijs,
pp 64/65 statistiek
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1860
Uitgave: L.E.Bosch en Zoon
pp 6, 8, 12, 13 paardenmarkten, p 29 schepen/schuiten, p 34 boden, p 39 onderwijs, pp 64, 65statistiek, p 95
verbranden De Bilt, pp 102, 103 Vrouwenklooster 1482, pp 150-156 D.J. van Ewijck, pp 176, 177 Hendrik V te
Utrecht, p 235-236 A.R. Falck (portret op voorpagina)
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1862
Uitgave: L.E.Bosch en Zoon
Voorpagina portret J.Ackersdijk, pp 15, 16, 18, 20, 21, 23 paardenmarkt, p 37 schepen/schuiten, p 42 boden, p 78
Spengler, p 145- 150 mr. A.C. Holtius, pp 153-162 J.Ackersdijk
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1863
Uitgave: L.E.Bosch en Zoon
Pp 14, 15, 17, 21 paardenmarkten, p 37 schepen/schuiten, p 42 boden, p 78 statistiek
Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1864
Pp 15, 17, 20, 21, 23 paardenmarkten, p 37 schepen/schuiten, p 42 boden, pp 78/79 statistiek, p 146 1787, p 165
Henrica van Erp, p 214-220 mr. H.A. Laan
Utrechtse biografieën
-Het Kromme Rijngebied
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied
Uitgave: SPOU Utrecht 2002.
-De Utrechtse Heuvelrug-Noord
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten De Bilt, Zeist en
Driebergen-Rijsenburg
Uitgave: SPOU Utrecht 2004.
Met onder andere een artikel over Pieter Helbert Damsté, geschreven door Jan van der Heijden.
Utrechtse Heuvelrug, De
>> zie Garthoff, Bert
Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Buitens in het groen.
Catharina L. van Groningen
Uitgave: de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Zwolle 1999.
Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Dorpen en landelijk gebied.
Catharina L. van Groningen
Uitgave: de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Zwolle 2000.
86
Utrechts Landschap, Stichting Het
Jaarverslag van Het Utrechts Landschap over 1947
Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1947.
Utrechts Landschap, Stichting Het
40 jaren Utrechts Landschap, 1927-1967.
Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1967.
nr. 3 Ridderoordbos en Splinterenburg, nr.9 Houdringe, nr.13 Heyntjeskamp, nr.16 Beerschoten, pp. 11-13
Houdringe en verder plattegronden met bezittingen.
Utrechts Landschap, Stichting Het
H. en J. Brand: Het Utrechts Landschap natuurlijk hart van Nederland.
Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1990.
Utrechts Landschap, Stichting Het
Handboekje met beschrijvingen van beschermde natuurgebieden
Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1992.
Utrechts Landschap, Stichting Het
J. van der Zee e.a.: Landschapsgids voor Utrecht.
Het veenweidegebied, Het Kromme Rijngebied, De Utrechtse Heuvelrug, Het Valleigebied en
het Rijn-Oevergebied.
Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1997.
Utrechts Landschapgids
Ontdek de mooiste natuur bij Het Utrechts Landschap
Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 2002.
Utrechts Landschap, Stichting Het
Natuur dichtbij (Uitgave betreffende de provincie Utrecht in de reeks De Landschappen)
Uitgave: De landschappen / Het Utrechts Landschap
Utrechts Landschap
Helemaal niet raar. 33 jaar bij Het Utrechts Landschap
Uitgave: Ter gelegenheid van het afscheid van Henk Lugtmeijer als directeur-rentmeester op 24
mei 2006.
Utrechts Landschap, Stichting het
Wieken, wind en weidevogels. Molens in het Utrechts landschap
Uitgave: Utrechts Landschap, 2006.
Van Standen tot Staten
600 Jaar Staten van Utrecht 1375-1975
Uitgave: Stichting Stichtse Historische Reeks, Utrecht 1975.
Veenland-Heineman, K.M. e.a.
87
Tuin & Park Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht
Uitgave: Matrijs, 1992.
Met ook beschrijvingen van Biltse buitenplaatsen.
Ven, D.J. van der
Ons mooie Nederland door J.D.C. van Dokkum.
Uitgave: J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1918.
Vente, Maarten Albert
Utrechtse orgelhistorische verkenningen. Bijdragen tot de geschiedenis der orgelcultuur in de
Lage Landen tot omstreeks 1630
Uitgave: Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1989 .
Verdam, P.J.
Vier eeuwen van Meerlant in het Utrechtse
Uitgave: eigen Uitgave, Bilthoven 1994.
Vermeulen, Dr. P.J.
Tijdschrift voor Oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der
geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht. Delen 1, 2 en 3
Uitgave: Kemink en Zoon, Utrecht, resp. jaar 1847, 1848 en 1849
>> zie ook Monde N.van der betr. jaargangen 1836-1846.
In boeken zitten briefjes met aantekeningen / verwijzingen van Jan van der Heijden.
Visscher, Dr. H.A.
De Utrechtse Heuvelrug. Een natuurrijke streek in het hart van Nederland
Uitgave: Nationaal Landschapskundig Museum, Dordrecht 1987.
met ook beschrijvingen betreffende. De Bilt e.o.
Visser, Drs. H.A.
Molens in Utrecht in oude ansichten
Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 2000.
Vliet, Kaj van
In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227
Uitgave: Walburg Pers, 2002.
Vogelzang, F.
>> zie Levensverhalen
Volkers, Kees
Sporen van bedrijvigheid. Historische Reeks Utrecht, deel 6.
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1985.
Volkers, Kees
20 vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht. Een cultuurhistorische verkenning
Uitgave: Usine / privincie Utrecht, Utrecht 2006.
88
Vreemdelingen
Gids van de provincie Utrecht
Uitgave: Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer,1938.
Vreemdelingen
Gids van de provincie Utrecht
Uitgave: Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, 1943.
Met afbeeldingen van golfclub De Pan en het natuurbad, vermeldingen Oostbroek, Houdringe, K.N.M.I.
Vreemdelingen
Gids van de Provincie Utrecht
Uitgave: Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, 1950.
Vreemdelingen
Kris Kras door Utrecht
Met auto-, motor-, rijwiel- en routekaarten met voornaamste omschrijvingen
Uitgave: Kooiman, Nunspeet in samenwerking met Provinciale Utrechtse VVV, ca.1958.
pp.4-5, 11, 26 over De Bilt, Bilthoven.
Vuuren, L. van
Rapport betreffende een onderzoek naar de Sociaal-Economische structuur van een gebied in de
provincie Utrecht
Uitgave: Drukkerij en uitgeverij Broekhoff N.V., v.h. Kemink & Zoon – 1938.
Wagenaar, Jan
Nederland in vroeger tijd (oorspr. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden):
deel VIII
Historisch overzicht van het gewest Utrecht en beschrijving van regeringscolleges,
gerechtshoven enz.
deel IX
Vervolg van de beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en
geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht.
deel X
Geïllustreerde beschrijving van Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede,
Montfoort en het Nederkwartier.
deel XI
Geïllustreerde beschrijving van het Land van Montfoort, Eemland en het
Overkwartier.
Uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1965 (oorspr. Bij Isaak Tirion,
Amsterdam, 1758, 1772).
deel XI pp.359-368 beschrijving Oostbroek en De Bilt.
Wagenaar, Jan
Utrecht in prent, 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen.
Oorspronkelijk: Het Verheerlijkt Nederland of Kabinet van Hedenaagsche Gezigten .....,
dienende tot Opheldering der Beschrijvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde
Nederlanden.
Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1965 (oorspr. Isaak Tirion, Amsterdam, 17451774).
nrs.135-136 prentjes van "Vrouwenklooster" =huis Kolenberg en de Dorpskerk.
89
Wal, Reina van der
Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Eemland.
Toeristisch Utrecht in woord en beeld. Deel 1
Uitgave: Pr Illustrated bv – Huizen 1989
blz.74 betr. Bilthoven en De Bilt
Water, Johan vande (drie delen)
Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonnantien en Edicten der edele mogende
Heeren Staten ’s Lands van Utrecht. Mitsgaders van de Ed.groot achtb. Heeren Borgemeesteren
en vroedschap der stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten.
Uitgave: Jacob van Poolsum, Utrecht 1779.
Waterleiding
>> UWM
Weijs, Drs. H.
Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie
Uitgave: de provincie Utrecht in samenwerking met de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten Nederland en de Koninklijke Neder. Natuurhistorische Vereniging, 1984.
Wieberdink, Ger Louis (2x)
Historische Atlas van Utrecht, Chromografische Kaart des Rijks 1:25.000.
Uitgave: Uitgeverij Robas Producties, 1989.
Wisgerhof, Bert
Utrechts Orgellandschap
Uitgave: J.C. Willemsen, Amersfoort, 1979.
p.10, 50, 51, 57: orgel St. Laurenskerk; pp.50-51 orgel Dorpskerk.
Zee, Ds. G. van der
Crisis van de kerkelijke reformatie in de dorpen van de provincie Utrecht
Overdruk uit het jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, 1956.
Zeilmaker, Michel
>> Buitenplaatsen (Utrecht-algemeen)
Zilverberg, Dr. S.B.J.
De Stichtse Burgeroorlog. Rebellie en reactie in het vijftiende-eeuwse Utrecht
Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1978.
Zutphen, A. van
Aardrijks- en Geschiedkundige beschrijving der Provincie Utrecht.
Uitgave: Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1972 (oorspr. J. van der Wal, Gorinchem, 1820).
pp. 181-182 De Bilt
90
Hieronder staan de boeken betreffende diverse Utrechtse gemeentes, alfabetisch op
gemeentenaam. De boeken staan in de boekenkast in de regentenkamer in de Oude School,
uitgezonderd die van de stad Utrecht.
Amersfoort
Kleinveld, G.
Onvoltooid Verleden Tijd. Toelichting bij een stereografisch overzicht.
Het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA)
Uitgave: mede dankzij steun provincie Utrecht, 1994.
Baarn
Groeneveld
Wagenaar Hummelinck, ir. M.G. : Groeneveld. Deel 50 uit de serie ´Nederlandse Kastelen´
Uitgave: Nederlandse Kastelenstichting. Stichting Groeneveld. Koninklijke Nederlandse
Toeristenbond ANWB
Uitgave: 1983
Gaasbeek, Fred
Baarn Geschiedenis en architectuur. Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht
Uitgave: Kerckebosch BV / SPOU, Zeist 1994.
Lage Vuursche
T’Dorp Vuurst
Uitgave: Ter gelegenheid van het jubileum Van Oosterom 1865-1965, 1965.
Otten, Willem
Van stulp tot kerk
Bladzijden uit de (kerk)geschiedenis van De Vuursche.
Uitgave: Kerkvoogdij Ned.Herv. kerk Lage Vuursche, 1988.
p.11 1659, lidmaten uit De Bilt in Ridderdorp, p. 12 1785, lidmaten Splinterenburg, Hooge Woning, 1823,
Ridderdorpse hei, p. 25 Aaltje Middag, p.38 Vrouwenklooster, fam. Drakenburg, Drakenstein, pp.185-190
benoeming Dirk Roden tot diaken in De Vuursche.
Putman, J.H.M.
Eemlandse klappers, deel 11
Dopen geref. Gem. Baarn 1698-1810; geref.gem. De Vuursche 1661-1809; R.K. Parochie Baarn
1703-1811
Uitgave: Genealogische Documentatie Service, Bussum 1983.
Stevens, Hans
De Lage Vuursche.
Uitgave: Uitgeverij Bakker, Baarn, 1982.
pp. 22-25 Vrouwenklooster, Werners' hofstede; p. 80 Eyckensteinse bos.
91
Wiel, Rein van der
Ewijkshoeve, tuin van tachtig
Uitgave: Em. Querido's Uitgeverij BV, 1988.
Bunnik
Albers, Lucia en Hans Pemmelaar
Amelisweerd en Rhijnauwen. Geschiedenis en beheer van de landgoederen Oud- en Nieuw
Amelisweerd en Rhijnauwen. Historische Reeks Utrecht, deel 2.
Uitgave: Matrijs Utrecht, 1983 .
Amelisweerd (Nieuw/Oud)
>> ook onder Bunnik: gemeente Utrecht
>> Journalisten Kollektief
Baartman, Nicoline; et al
Baronnen en Kunstenaars, de geschiedenis van het landhuis Oud-Amelisweerd vanaf de
Middeleeuwen tot heden.
Uitgave: Stichting Oud-Amelisweerd & Centraal Museum Utrecht, 1993.
Bredero-groep
Het woongebied Krommerijn in Bunnik
Uitgave: Bredero-groep, Utrecht, 1980.
Donker, Charles
Dagboek Rhijnauwen.
Uitgave: Erven Thomas Rap, Vijverhof, Baarn, 1977.
Gaag, Arie van der
Fort bij Rhijnauwen, middelpunt van de nieuwe Hollandse Waterlinie.
Uitgave: Henk Reinders, Bunnik, 1990.
Gemeentegids Bunnik
Gids voor de gemeente Bunnik. Uitgave 1982.
Uitgave: uitg. Mij. Suurland' Vademecum B.V., Eindhoven.
Gemeente Utrecht
Nieuw Amelisweerd, Oud Amelisweerd, Rhijnauwen, landgoederen van de gemeente Utrecht.
concept-beheersplan.
Uitgave: Gemeente Utrecht afd. Openluchtrecreatie en Groenvoorziening, z.j. (ca. 1988).
Gemeente Utrecht
Oud- en Nieuw-Amelisweerd en Rhijnauwen, een kort overzicht van de historie, de flora en de
92
fauna van de drie gemeentelijke landgoederen.
Uitgave: Gemeente Utrecht, Bureau Voorlichting, 1974.
Ginkel-Meester, Saskia van
Bunnik, geschiedenis en architectuur. Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht.
Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1989.
#Journalisten Kollektief Utrecht
Amelisweerd, de weg van de meeste weerstand. Twaalf jaar milieu-activisme, het failliet van de
inspraak-industrie, Rijkswaterstaat als bulldozermacht.
Uitgave: Uitgeverij Ordeman, Rotterdam, 1983.
Koops, A.
Veertig jaren diender, langs de Kromme Rijn en de Leidse Rijn.
Uitgave: Henk Reinders, Bunnik, 1988.
#Kretschmar, Jhr. F.G.L.O. van
De portretverzameling Martens van Sevenhoven. Een beeldkroniek van een Utrechtse familie.
Uitgave: Overdruk uit het Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, ’s-Gravenhage 1978.
Meurs, Paul
Architectuur en het nalaten. Monumentenzorg in de Randstad, Oud-Amelisweerd & de begeerte.
Uitgave: The Urban Fabric, Utrecht, 1993.
Peet, Drs. M.
De gemeente Bunnik in verleden, heden en toekomst. Een sociografisch onderzoek.
Uitgave: 's-Gravenhage, 1967.
Pemmelaar, Hans
>> zie Albers Lucia
Reinders, Henk
Bunnik, korte samenvatting van 20 eeuwen geschiedenis.
Uitgave: HES Uitgevers, Utrecht, 1986.
Remouchamps, Dr. A.E.
Opgravingen te Vechten.
Uitgave: Kemink en Zoon, Over den Dom, 1928.
Vermeer, Drs. Gerrit
De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk.
Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1987.
Den Dolder zie Zeist
93
Doorn
#Kadastrale atlas
Doorn in 1832 Grondgebruik en eigendom. Kadastrale atlas provincie Utrecht, 1998
Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Doornse Historische Vereniging
Thorhem, 1998.
Laman, Marc
Doorn Geschiedenis en Architectuur
Uitgave: Kerckebosch BV – Zeist, 1995.
Driebergen-Rijsenburg
Driebergen Rijsenburg
Driebergen Rijsenburg een dichterlijk dorp. Bloemlezing.
Uitgave: Stichting Achterland Zeist, 1994
Steenwijk, Dick
Voorbij de Driebergse Brug. Over Driebergen-Rijsenburg en hun inwoners
Uitgave: Henk Reinders, Bunnik 1992.
Maarssen
Dubois, Pierre H. en Simone Dubois
Zonder vaandel. Belle van Zuylen, een biografie
Uitgave: G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1993.
Montfoort
Reinink, Wessel
Landgoed Linschoten.
Uitgave: Stichting Landgoed Linschoten en uitgeverij Thoth, Bussum, 1994.
Soest
Bos, Ds. J.J.
Uit de Geschiedenis van Soest - deel 1. Nederduitsch-Hervormde Gemeente.
herUitgave: Historische Vereniging Soest.
Kruiswijk, Hans
Een jaar op de Neng.
Uitgegeven op initiatief van de Werkgroep Behoud de Zuidereng, 2004.
94
Simon, Johan
Landelijk Soest.
Verslag van een zoektocht naar verleden, heden en toekomst van het landelijk gebied in de
gemeente Soest.
Uitgave: gemeente Soest en IVN-Eemland, 1994.
Gemeente Utrecht
Aartsbisschoppelijk Museum
Verslag over het jaar 1925
Uitgave: Overdruk van het Gildeboek, jrg IX, afl.1, uitgegeven door het bestuur van het
AartsbisschoppelijkMuseum.
Aartsbisschoppelijk Museum
Verslag over de jaren 1960-1964
Uitgave: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel / Drukkerij Van Rossum,
Utrecht, 1964.
Aartsbisschoppelijk Museum
Verslag over de jaren 1965-1968
Uitgave: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel / Drukkerij Van Rossum,
Utrecht,1968.
Aartsbisschoppelijk Museum
Verslag over de jaren 1969-1972
Uitgave: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel / Drukkerij Van Rossum,
Utrecht,1972.
Aartsbisschoppelijk Museum
Verslag over de periode 1-1-1973 – 1-7-1976
Uitgave: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel / Drukkerij Van Rossum,
Utrecht,1976.
Aartsbisschoppelijk Museum
Van Willibrord tot Wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de
eeuwen heen.
Uitgave: Aartsbisschoppelijk museum, Utrecht 1972.
Adriani, Dr. J.H.
Mededeelingen van den Armenraad te Utrecht IX. De Stads-Almoezenierskamer te Utrecht
(1628-1928)
Uitgave: Armenraad Utrecht, 1928.
p. 42: tienden van Oostbroek (1798)
Akerlaken jr., A.M. van
De Pieterskerk te Utrecht.
95
Uitgave: Drukkerij "De Industrie", J. van Druten, Utrecht, 1934.
Altena, Egbert van en Ingrid Jacobs
Licht in de binnenstad. Openbare verlichting in de stad Utrecht
Uitgave: Historische Reeks Utrecht, Matrijs 2000.
ANWB
Een Dom en de stad rondom. Acht wandelingen door historisch Utrecht
Uitgave: ANWB, 1942.
Archeologische Kroniek
>> gemeente Utrecht
Arntszstichting, Willem
De Willem Arntszstichting 1461-1961, deel I
Uitgave: N.V. A. Oosthoek’s uitgeversmaatschappij, Utrecht 1961.
Arntszstichting, Willem
De Willem Arntszstichting 1461-1961, deel II
Uitgave: N.V. A. Oosthoek’s uitgeversmaatschappij, Utrecht, 1965.
Arntszstichting, Willem
De Willem Arntszstichting tijdens de Tweede Wereldoorlog
Uitgave: Grafisch bedrijf Schotanus en Jens b.v., Utrecht, 1983.
Asch van Wijck, Jhr. Mr. H.M.A.I.
Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht van de vroegste
tijden af tot aan de veertienden eeuw
Uitgave: L.E. Bosch, Utrecht 1838.
Balk, J.Th.
Kerken, kruisen en kastelen
Uitgave: Op de Valreep, speciale nieuwjaarsUitgave van de Dijker Groep 1988 / 1989.
Bell-telephoon
Officieele Gids der Ned. Bell-telephoon Maatschappij, Administratie Utrecht no 1, februari 1884
Uitgave: stoomdruk van J. van Boekhoven – Utrecht.
Berents, Dirk Arend
Misdaad in de Middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse
Utrecht.
Uitgave: Stichtse Historische Reeks 2, 1976.
Berents, Dick
Kerken & karossen Fransen in Utrecht, 800-1900.
Uitgave: t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Alliance Française Uitrecht. Het Spectrum, 1994
96
Bergh, G.C.J.J. van den, J.E. Spruit en M. van de Vrugt
Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen en elf hoogleraren uit driehonderdvijftig jaar Faculteit der
Rechtsgeleerdheid in Utrecht
Uitgave: Walburg Pers / Stichtse historische reeks,1986.
#Bergh-Hoogterp, Louise E.van den
Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen, deel 1 en 2
Uitgave: Gary Schwarz, SDU Publichers, Den Haag 1990.
Berghuijs, H.B.
Geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te Utrecht
Uitgave: Doopsgezinde gemeente, 1925.
Biesma, Hedde
Ridders in een klooster. Het Duitse Huis in Utrecht
Uitgave: Historische Reeks Utrecht, Matrijs, 1999.
BKR
BKR-tentoonstelling manifestatie Utrecht. Kunst van ons allemaal
Uitgave: regionale BKR-kommissie, Utrecht, 1979.
Blijstra, R.
2000 jaar Utrecht. Stedebouwkundige ontwikkeling van castrum tot centrum
Uitgave: A.W. Bruna & Zoon Utrecht / Antwerpen, 1969.
Borst, Drs. P. e.a.
Graven en begraven in de Dom van Utrecht
Uitgave: Henk Reinders, Bunnik 1997.
Bree, Han van e.a.
Opgewonden, maar niet opwindend
Uitgave: speciale Uitgave van de Wortel, het blad van het Instituut voor Geschiedenis, 1980.
Breij, Drs. Mieke
Sint Maarten Schutspatroon van Utrecht
Uitgave: Stichting Discodom Utrecht, 1988.
Broer, C.J.C.en M.W.J. Bruijn
De eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas, Sint-Salvator, Sint-Maarten.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1995.
>> zie ook Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Broers, Dr. H.J.
Utrecht. Historische wandelingen
Uitgave: J.L. Beijers, circa 1875.
97
Broers, Dr. H.J.
Utrecht. Historische wandelingen, 2e druk
Uitgave: J.L. Beijers, 1908.
#Broers, Dr. C.W. en Dr. P.A. Meerburg,
Het centraal laboratorium voor de volksgezondheid te Utrecht van 1910-1920
Uitgave: 1920.
#Brom, Dr. Gerard
De kloostergang van den Dom te Utrecht
Uitgave: W. Leijdenroth van Boekhoven, Utrecht 1911.
Brom, Gerard
Gerard Brom een katholiek leven. bezorgd door Luykx, Paul en Jan Roes.
Autobiografische aantekeningen
Uitgave: Arbor Baarn, 1987.
Brondgeest, Dr. P.Q.
Bijdragen tot de geschiedenis van het Gasthuis, het Klooster en de Balije van St. Catharina der
Johanniter-ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht
Uitgave: Nonhebel & Co., Hilversum 1901.
Bronsveld, Dr. A.W.
Vóór vijftig jaar. Persoonlijke herinneringen aan Utrecht
Uitgave: Erven J. Bijleveld, 1913.
Bruin, Renger
Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 17951813
Uitgave: Walburg Pers / Stichtse Historische reeks, 1986.
Bruin, Renger
Revolutie in Utrecht. Studenten, burgers en regenten in de patriottentijd (1780-1787)
Uitgave: Impress bv, Utrecht 1987.
Bruin, R.E. de
>> Twintig eeuwen Utrecht
Brugman, Jan, Hans Buiter en Kaj. van Vliet
Markten in Utrecht, van de vroege Middeleeuwen tot nu.
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1995.
Brugmans, Dr. H.
Utrechtsche kroniek over 1566-1576
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 25e deel
Uitgave: Johannes Müller, Amsterdam 1904.
98
Bruin, M.W.J. de, H. Dam en Y.M. Wassink
Utrecht aan de werf.
Uitgave: Stichting Matrijs, Utrecht, 1987 (4e druk, 1995).
Bruijn, M.W.J. de, Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-geografische studie van de
rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen.
Uitgave: Stichtse Historische Reeks / Spectrum, Utrecht 1994.
Bruijn, Martin de
>> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Buchell, Aernout
Notae Quotidianae
Uitgave: Historisch Genootschap / Kemink en Zoon N.V., Utrecht, 1940.
Buiter, Hans en Kees Volkers
Oudenrijn. De geschiedenis van een verkeersknooppunt
Uitgave: Matrijs, Utrecht 1996.
Buiter, Hans
Hoog Catharijne. De wording van het winkelhart van Nederland
Uitgave: Historische Reeks Utrecht, Matrijs, 1993.
Buijtenen, M.P. van
De St. Servatius-Abdij en Utrechtse stadsuitleg
Uitgave: Overdruk uit archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland, 13e
jaargang, afl. III 1971.
Buijtenen, Dr. M.P. van
De Bijbel van de Regulieren te Utrecht
Uitgave: Universiteitsbibliotheek, Utrecht 1984.
Bijloos, Dr. J.
Adrianus VI. De Nederlandse Paus
Uitgave: Unieboek b.v., Bussum 1980.
Catharijneconvent
Catharijne Convent Utrecht. Gidsje verschenen bij de opening van het Rijksmuseum
Het Catharijneconvent.
Uitgave: Bureau Voorlichting Gemeente Utrecht, z.j.
Catharijneconvent
Het Catharijneconvent monument met toekomst
Uitgave: Ter gelegenheid van de opening in mei 1978.
99
Catharijneconvent
Catharijnebrief
Uitgave: vereniging Vrienden van het Catharijneconvent, juni 1995.
Catharijneconvent
Wüstefeld. W.C.M.
Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent
Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle, Rijksmuseum Het Catharijneconvant, Utrecht, 1993.
#Centraal Museum Utrecht
Gids door de verzameling van Nederlandsche en Romeinsche oudheden van het provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in het Centraal-Museum te Utrecht,
samengesteld door Dr. G. van Hoorn
Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1928.
Centraal Museum Utrecht
Jan van Scorel
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 3 augustus – 30 october 1955.
Uitgave door Centraal Museum, 1955.
Centraal Museum Utrecht
Paus Adrianus VI 1459-1959
Uitgave: Ter gelegenheid van de Herdenkingstentoonstelling in Utrecht en Leuven, 1959.
Centraal Museum Utrecht
Nederlandse beeldhouwkunst ´64/´69, tentoonstelling 5/9/16-11
Uitgave: Centraal Museum, 1969
Centraal Museum Utrecht
Merken der Utrechtse edelsmeden 1598-1740
Uitgave: Centraal Museum 1970.
Centraal Museum Utrecht
Landschap in Utrecht.
Uitgave: Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Staatsbosbeheer door Centraal Museum,
1974.
Centraal Museum Utrecht
Penningen met vlijt vergaert
Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1977.
Centraal Museum Utrecht
Munten van de stad Utrecht
Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1978.
Centraal Museum Utrecht
J.A.L. de Meyere
100
Jan van Scorel 1495-1562 schilder voor prinsen en prelaten
Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1981
Centraal Museum Utrecht
Bergh-Hoogterp, Dr. Louise E.van den
Middeleeuws zilver terug in Utrecht
Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1990.
Centraal Museum Utrecht
Ontwerpen voor de Jaarbeurs. Jaarbeurs Utrecht
Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1991.
Centraal Museum Utrecht
Stilte voor de storm. Utrecht 1672
Uitgave: Centraal Museum / instituut voor kunstzinnige vorming, Utrecht, 1982.
Centraal Museum Utrecht
Een experimenteel parkprojekt waarin het vakgebied van de beeldende kunst en de
medezeggenschap van de gebruiker bij de totstandkoming ervan een belangrijke rol hebben
gespeeld.
Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1979.
Centraal Museum Utrecht
Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700-1900
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling van het 150-jarig bestaan van de Eerste
Algemene Begraafplaats Soestbergen te Utrecht, 1980.
Centraal Museum Utrecht
Pieter d’Hont 70
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 10 oktober - 29 november 1987.
Centraal Museum Utrecht
Grijzenhout F. en San N.C.F.van
Voor Vaderland en Vrijheid. Revolutie in Nederland 1780-1787
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 4 september - 18 oktober 1987.
Centraal Museum Utrecht
De ideale stad 1664-1988. Ideaalplannen voor de stad Utrecht
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 9 september - 13 november1988.
Centraal Museum Utrecht
Domplein Stadsplein. Juryrapport Ideeënprijsvraag Ruimtelijke herstructurering en herinrichting
Domplein Utrecht.
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 19 december 1988 - 22 januari 1989.
Centraal Museum Utrecht
Rede en resultaat
Uitgave: Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Centraal Museum, 1988.
101
Centraal Museum Utrecht
Burgerwezen van Utrecht. 500 jaar stichting van Evert Zoudenbalch
Samenstelling en eindredactie: A. Pietersma en L.L.M. Smit
Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 1991.
Dam, Drs. C.van
Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse Gemeenschap in de stad Utrecht 1930-1950
Uitgave: Walburg Pers / Stichtse historische reeks, 1985.
Dam, H.
Utrecht aan de werf.
Uitgave: Historische reeks Utrecht, Matrijs, Utrecht,1987.
Dekkers, Jan
Ook dit is Utrecht
Uitgave: Utrechtsch Nieuwblad n.v., 1962.
Delemarre, Flip e.a.
Middeleeuwse kerken in Utrecht
Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1988.
Denig, Carl
Utrecht van ancien régime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar
ruimtelijke structuur, 1793-1891
Uitgave: Matrijs, Utrecht 1995.
Denig, Carl
De bewoners van de Utrechtse Oudegracht en Nieuwegracht. Neringdoenden en voorname lieden
Uitgave: Historische Reeks Utrecht, Matrijs 1997.
#Denneman, Drs. H.A.
Wittevrouwen en Buiten-Wittevrouwen. Tussen Lepelenburg en Ezelsdijk
Uitgave: Stichting De Plantage, 1997.
Tot hier gecontroleerd met Marga
Diakonessenhuis
Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
Uitgave: Bestuur van de Inrichting van Diakonessen in Nederland, 1945.
Dixon, Ch.
Eerstelingen van den oogst. Schetsen uit het begin der Reformatie te Utrecht. 1521-1526
Uitgave: G.F. Callenbach, Nijkerk 1898.
Dolfin, Marceline J. e.a.
102
Utrecht de huizen binnen de singels. Overzicht
Uitgave: SDU uitgeverij, ’s-Gravenhage 1989.
Dolfin, Marceline J. e.a.
Utrecht de huizen binnen de singels. Beschrijving
Uitgave: SDU uitgeverij, ’s-Gravenhage 1989.
Domkerk
De Dom te Utrecht in 24 afbeeldingen
Uitgave: Drukk.-en uitg.- v/h J.M. Schalekamp, Buiksloot, z.j.
Domkerk
Bericht van de Stichting Vrienden van de Domkerk
13e jaargang, nr 2, november 2001
Met onder andere een beschrijving van het Domplein.
Donkersloot-de Vrij, Dr. Marijke
Kaarten van Utrecht
Uitgave: Hes uitgevers, Utrecht 1989.
Donkersloot-de Vrij, Dr. Marijke
De plattegrond van Utrecht verschenen bij N. van der Monde, 1839.
HerUitgave op ware grootte en in kleur
Uitgave: HES Uitgevers / Gary Schwarz Utrecht, Maarssen, 1983.
Eck Ir. H.J. van en R. van der Oord
Vonk Vlam. Energie voor Utrecht
Uitgave: Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe gebouw van het Gemeentelijk
Energiebedrijf Utrecht, 1986.
Edelsmeden
Merken der Utrechtse Edelsmeden 1598-1740
Uitgave: Centraal Museum Utrecht 1970.
Fischer, Dr. F.P. en Dr. G. ten Doesschate
Franciscus Cornelis Donders
Uitgave: Ter gelegenheid van het eeuwfeest op 6 november 1958 van het Nederlandsch
Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, gevestigd te Utrecht, Van Gorcum &
Comp. N.V. – G.H. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1953.
Geerdink
Wandelen door Wijk C en de Breedstraatbuurt
Uitgave: Drukkerij Ponsen & Looijen bv – Wageningen, 2000.
Gemeente Utrecht
>> zie ook onder Bunnik voor wat betreft Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.
103
Gemeente Utrecht
Catalogus van den Topographischen atlas der stad Utrecht, samengesteld door mr. S. Muller Fz.
Uitgave: J.L. Beijers, Utrecht 1878.
Met vermelding onder de nrs. 1574 en 1575 van kaarten betreffende de gemeentegrenzen De Bilt.
Gemeente Utrecht
Catalogus van het Archief, Derde afdeeling 1795-1813, samengesteld door mr. S. Muller Fz.
Uitgave: W. Leijdenroth, 1884.
Met onder andere de vermelding huis aan de Steenstraat.
Gemeente Utrecht
Catalogus van het Archief, Tweede afdeeling 1577-1795, samengesteld door mr. S. Muller Fz.
Uitgave: W. Leijdenroth, Utrecht 1890.
Waarin vermeldingen van onder andere Oostbroek, Biltsche Steenstraat, Catharina de Wilde, Cornelis v.d.Hoop,
Jacob Karel Martens, Jan Schot, lijst molens ca.1640.
Gemeente Utrecht
Catalogus van het Archief, Eerste afdeeling 1122-1577, samengesteld door mr. S. Muller Fz.
Uitgave: J.L. Beijers, 1893
.
Waarin onder andere Steenstraat, abt Oostbroek.
Gemeente Utrecht
Volledige gids van de feestelijkheden ter gelegenheid van het heugelijk bezoek aan Utrecht van
H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden en H.M. Emma, Koningin-Weduwe, Regentes van
het Koninkrijk op 10 juni 1892
Uitgave: L.E. Bosch & Zoon, 1892.
Gemeente Utrecht
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1926-1972
Uitgave: Gemeente Utrecht / SPOU z.j.
Gemeente Utrecht
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht, 1988
Uitgave: Gemeente Utrecht, Broese Kemink, SPOU, 1989.
Gemeente Utrecht
Het Utrecht-City Projekt. Perspektieven voor de toekomst
Uitgave: Gemeente Utrecht, 1989.
Gemeente Utrecht
De Uithof in Vogelvlucht
Uitgave: Afdeling Voorlichting-documentatie gemeente Utrecht, z.j.
Gemeente Utrecht
Gemeentegids 1981
Uitgave: Suurland´s Vademecum, vijfde Uitgave 1981
104
Gemeente Utrecht
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht, 1989
Uitgave: Gemeente Utrecht, Broese Kemink, SPOU, 1990.
Gemeente Utrecht
Utrecht in kaart gebracht. Kartografie van de stad 1541-1990
Uitgave: Gemeentelijke archiefdienst / Centraal Museum Utrecht, 1990.
Gemeente Utrecht
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1990
Uitgave: Gemeente Utrecht / Broese Kemink / SPOU, z.j.
Gemeente Utrecht
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1991-1992
Uitgave: Gemeente Utrecht / SPOU, 1994.
Gemeente Utrecht
De voedingstoestand van gezinnen van ondersteunde Utrechtsche werkloozen in 1935-1936
Uitgave: Gemeente Utrecht.
Gemeente Utrecht
De Domstad
Uitgave: Gemeente Utrecht, 1949.
Gemeente Utrecht
Utrecht, centre of Holland.
Uitgave: Municipality of Utrecht, 1949.
Gemeente Utrecht
Statistische berichten der gemeente Utrecht
Uitgave: Gemeente Utrecht 1950.
Gemeente Utrecht
Utrecht '68.
Uitgave: Bureau Voorlichting Gemeente Utrecht, juli 1969.
Gemeente Utrecht
Utrecht in beeld 1970 / 1971
Uitgave: Bureau Voorlichting en Public relations der gemeente Utrecht.
Gemeente Utrecht
Beelden in de stad Utrecht
Uitgave: Bureau Culturele Zaken van de gemeente Utrecht, 1972.
105
Gemeente Utrecht
Utrecht in beeld 1973
Uitgave: Bureau Voorlichting en Public relations der gemeente Utrecht.
Gemeente Utrecht
Utrecht in beeld 1976
Uitgave: Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht.
Gemeente Utrecht
Eeuwfeest in een nieuw pak. 1876-1976 gemeentereiniging Utrecht
Uitgave: Gemeentereinigingsdienst Utrecht, 1976.
Gemeente Utrecht
Utrecht in beeld 1978
Uitgave: Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht.
Gemeente Utrecht
50 jaar GEB Utrecht, personeelstijdschrift van het Gemeentelijk Energiebedrijf te Utrecht
Uitgave: Gemeentelijk energiebedrijf, april 1979
Gemeente Utrecht
Utrecht in beeld, 1980
Uitgave: Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht.
Gemeente Utrecht
Utrecht in beeld, 1981.
Uitgave: Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht, 1981.
Gemeente Utrecht
10 jaar Utrechtse stadsvernieuwing
Uitgave: Gemeente Utrecht, mei 1982.
Gemeente Utrecht
Monumenten. Een overzicht van het onderzoek naar en de conservering en restauratie van
historisch erfgoed in de gemeente Utrecht vanaf 1975
Uitgave: Dienst Bouwen en Wonen van de ROVU, w.s. 1988.
Gemeente Utrecht
Naar een leefbaar stadsgewest. Visie op het wonen in en rondom Utrecht.
Uitgave: Dienst Volkshuisvesting, Dienst Woonruimtezaken en Dienst Wijkbeheer en
Stadsvernieuwing, 1993.
Gerritsen, Janelle
Drift 19 doorgelicht
Uitgave: Reünistenvereniging van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging / Nieuwe
Vereniging van Vrouwelijke studenten te Utrecht, 1984.
106
Gertrudis
Van verscholen huis tot schuilkerk
Uitgave: Oud-Katholieke Parochie vanUtrecht, 1989.
Gids van Uttrecht
Uitgave: Utr. Erkend advertentiebureau v/h D.Y. Alta, 1933
Ginkel, Evert van
Verleden wijk. De immuniteit van Sint-Marie
Uitgave: Matrijs, 1998.
Gods- en Gasthuizen
Geschiedenis van de Vereenigde Gods-en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917, eerste
gedeelte
Uitgave: College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen, Utrecht 1921.
Gods- en Gasthuizen
Geschiedenis van de Vereenigde Gods-en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917, tweede
gedeelte
Uitgave: College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen, Utrecht 1923.
Graafhuis, A. m.m.v. Th. de Vlieger
Utrecht stad mensen en momenten. Uit het verleden van een oude stad.
Uitgave: N.V. Utrechtsch Nieuwsblad ter gelegenheid van de herdenking van de Vrede van
Utrecht van 11 april 1713, 1963.
Graafhuis, A.
Utrecht in de achttiende eeuw met veertig tekeningen van Jan de Beyer en zijn tijdgenoten.
Uitgave: Haentjens Dekker & Gumbert, Utrecht 1965.
Graafhuis, A. en H.J.H. Knoester
In en om de Dom. Geïllustreerde gids van het Utrechtse Domcomplex
Uitgave: A. Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij N.V. Utrecht, 1967.
Graafhuis, A. en J. van Staveren
Symposion 1978 Utrecht over restauratie en functie van Middeleeuwse kerken.
Uitgave: Ter gelegenheid van symposium gehouden op 22 en 23 september 1978 ter gelegenheid
van het gereed komen van de restauratie van de Nicolaïkerk te Utrecht.
Graafhuis, A. en J.van der Werf
In en om de Nicolaïkerk.
Uitgave: Publicitietscommissie Restauratie Binnenstadskerken Utrecht ter gelegenheid van de
opening van de gerestaureerde Nicolaïkerk 16 september 1978.
Graafhuis, A.
Utrecht als Muziekcentrum. Toelichting bij de tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van
het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht op 26 januari 1979
107
Uitgave: Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht 1979.
Graafhuis, A. en K.M. Witteveen
In en om de Janskerk.
Uitgave: Publiciteitscommissie Restauratie Binnenstadskerken Utrecht ter gelegenheid van de
opening van de gerestaureerde Janskerk 19 september 1981.
Graafhuis, A. e.a.
Reliëfs in Blauw lantaarnconsoles langs de Utrechtse grachten
Uitgave: Spectrum Utrecht / Antwerpen 1982.
Graafhuis, A. en A. Kool
Wijk C en de Jacobikerk. Terugblik en toekomstverwachting bij de opening van de
gerestaureerde Jacobikerk op 5 maart 1977, 2e druk
Uitgave: Publiciteitscommissie Restauratie Binnenstadskerken Utrecht, 1983.
Graafhuis, A. en K.M. Witteveen
In en om de Buurkerk.
Uitgave: Publiciteitscommissie Restauratie Binnenstadskerken Utrecht ter gelegenheid van de
opening van de gerestaureerde Buurkerk 23 november 1984.
Graafhuis, A.
De Utrechtse Heren Zeventien. Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad, 1813-1980
Uitgave: Hes uitgevers, Utrecht 1984.
Groot, H.L.
Terugblik op Traiectum. Een archeologische schets.
Uitgave: Stichting Publicaties Oud Utrecht, Utrecht, z.j.(1993).
Hajenius, A.M.L.
Dopers in de Domstad. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht 1639-1939
Uitgave: Uitgeverij Verloren, Hilversum 2003 .
Pag.164 e.v. betreft de Bilthovense Doopsgezinden en Broederschapshuis.
Hart, Dr. P.D. ’t
Utrecht en de cholera 1832-1910
Uitgave: Walburg Pers / Stichtsche historische reeks, 1990.
Haslinghuis Dr. E.J. en C.J.A. Peeters
De Dom van Utrecht
Uitgave: Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage 1965.
Hoekstra, T.J.
>> zie Twintig eeuwen Utrecht
Hofstee, Mr. N.F.
108
Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen. Academia Rheno-traiectina in nummis
Uitgave: Bureau Rijksuniversiteit te Utrecht / Utrechts Universiteitsmuseum,1986.
Hont, Pieter d'
Jan Teeuwisse: Pieter d'Hont 70. Catalogus tentoonstelling 10 oktober t/m 29 november 1987.
Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1987.
p.88: grafmonument B.J. Kerkhof; grafmonument van dr. F.A. van den Berg, beeld bij R.I.V., beeld bij De Grontmij.
Hoof, Drs. J.P.C.M. van
>> zie Utrecht als militaire stad
Hoofdpostkantoor en Telefoongebouw, Neude 11, Utrecht
Beschrijving van het hoofdpostkantoor, Neude 11, architect J.Crouwel 1924.
Uitgave: met medewerking van het Postdistrikt Utrecht, het Telefoondistrict Utrecht en de Dienst
voor Esthetische Vormgeving van de PTT, Utrecht 1981.
Hoogland, R.A. sr.
Kroniek van Utrecht. Beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen.
Uitgave: Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1978
Hufen, Rob Hzn
>> zie Tuindorp (onder Utrecht)
Hulshof, Dr. A.
De Reguliere kanunniken te Utrecht en hun prior Johannes Passert tijdens het Utrechtsche
Schisma
Uitgave: Kemink & Zoon, Utrecht 1913.
Hulshof, Dr. A.
De Universiteitsbibliotheek 1636-1936
Uitgave: Utrechtsch Nieuwsblad, Utrecht, 1936.
Hulshof, Dr. A.
Utrechtsche parelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de
universiteitsbibliotheek
Uitgave: Utrecht 1944.
Hulshof, Dr. A.
Afscheidswoord, gericht tot zijn medewerkers aan de Utrechtse universiteitsbibliotheek bij zijn
aftreden als bibliothecaris w.s. in 1944.
Hulshof, Dr. A.
De handschriften en de incunabelen der Utrechtsche universiteits-bibliotheek en de moderne
reproductietechniek
Overdruk uit: Opstellen G.A. Evers
Hulten, Bibi van e.a.
109
Jugendstil in Utrecht. Historische reeks Utrecht, deel 17
Uitgave: Matrijs 1992.
Hulzen, A. van
Utrecht in 1566 en 1567
Uitgave: P. Noordhoff N.V. Groningen / Batavia, 1932.
Hulzen, Dr. A. van en Drs. J. Collard
Utrecht omstreeks 1900.
Uitgave: Joh. de Liefde N.V., Utrecht, 1940.
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht in 1945
Geïllustreerd Utrechts jaarboekje no.1
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht de geschiedenis en de oude bouwwerken
Uitgave: Allert de Lange- Amsterdam, 1946.
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht in de patriottentijd
Uitgave: Europese bibliotheek, Zaltbommel 1966.
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht op oude foto’s. Van de Weerd naar Tolsteeg
Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1978.
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht op oude foto’s. Van Plompetoren naar Servaas
Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1979.
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht op oude foto’s. Van Catharijne naar Witte Vrouwe
Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1980.
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht bij gaslicht
Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1980.
Hulzen, Dr. A. van
250 jaar Kolfbaan
Uitgave: Ter herinnering aan het 250-jarig bestaan van de kolfbaan in het St. Eloyen Gasthuis,
Boterstraat22 te Utrecht, 2 mei 1981.
110
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht op oude prenten langs de singels
Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1982.
Hulzen, Dr. A. van
Utrechtse kerken en kerkgebouwen
Uitgave: Bosch & Keuning N.V., Baarn 1985.
Hulzen, Dr. A. van
Utrechtse kloosters en gasthuizen.
Uitgave: Bosch & Keuning N.V., Baarn, 1986.
Hulzen, Dr. A. van
Twee wandelingen door de middeleeuwse kerkenstad Utrecht
Uitgave: Bekking Amersfoort, 1988.
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht en het verkeer 1850-1910
Uitgave: Bosch & Keuning N.V., Baarn, 1987.
Hulzen, Dr. A. van
De tram in Utrecht. Een halve eeuw personenvervoer
Historische reeks Utrecht
Uitgave: Matrijs, Utrecht 1989.
Hulzen, Dr. A. van (delen 1 en 2)
Utrecht de Oude Gracht. Van Pellecussenpoort tot de Liesbosch
Uitgave: Bekking Amersfoort, 1991.
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht. Een beknopte geschiedenis van de oude bisschopsstad
Uitgave: Erven J. Bijleveld, Utrecht 1994.
Hulzen, Dr. A. van
Tuindorp. Tussen het Zwarte Water en Blauwkapel
Uitgave: Stichting De Plantage, Utrecht, 1995.
Hulzen, Dr. A. van
Het schrale end. Langs de Vaartse Rijn en het Ledig Erf naar Jutfaas
Uitgave: Stichting De Plantage, Utrecht, 1995.
Hulzen, Dr. A. van
Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen
Uitgave: Erven J. Bijleveld, Utrecht 1997.
111
Hulzen, Dr. A. van
Utrecht in beroering. Patriotten en Fransen in de Domstad – 1780-1813
Uitgave: Erven J. Bijleveld, Utrecht, 2002.
Hulzen, Dr. A. van
Een Utrechtse paus Adrianus VI
Uitgave: Gemeente Utrecht, z.j.
Hulzen, Dr. A. van
De Pauswandeling;
Uitgave: Gemeente Utrecht, z.j.
Immink, Nico
Leeuwenbergh. Biografie van een Utrechts gebouw 1567-1990
Pesthuis-kazerne-laboratorium-kerk
Uitgave: Stichting Instandhouding Leeuwenbergh, Utrecht 1990.
Jager, C. de, H.G. van Bueren en M. Kuperus
Bolwerk van de sterren
Uitgave: Bekking Amersfoort, 1993.
Jansen, Ir. Daan
Oud-Utrecht. Stadsschoon en Monumenten
Uitgave: H.J. Paris – Amsterdam, 1926.
Jansen, Ir. D.
Utrecht – De stad en haar oude Monumenten
Artikel verschenen in het Oudheidkundig Jaarboek van de Ned.Oudheidkundige Bond
Uitgave: A. Oosthoek, juni 1927.
Jansen, Gerrit H. en Sabine Vess
Ballonnen en brood. Utrechtse portretten
Uitgave: Broese Kemink, Utrecht 1986.
Janssen, Leo W.P.
Enige ’Utregse’ buurthuizen
Uitgave: Stedelijk Buro SUK-Utrecht, 1982.
Janssen, Paul
Even zeventiende eeuwse schilderijen in het Sint Eloyengasthuis te Utrecht
Overdruk uit het jaarboek Oud-Utrecht 1985
Jessurun- ten Dam Ham, Dr. S.C.J.
Utrecht in 1672 en 1673
Uitgave: Drukkerij Hoeijenbos en Co N.V. Utrecht, 1934.
112
Jong, Donna de
’Den Regenboog’, grens der Pietersimmuniteit. Een geschiedenis van vier universitaire panden
aan de Kromme Nieuwegracht en Muntstraat
Uitgave: OMI-Offset, Utrecht, 1993.
Jong, Henk de
’De Juffrouw’ en haar huis
Uitgave: Ter gelegenheid van 125 jaar inrichting van Diakonessen te Utrecht, 1969
Juffermans, Jan
Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900
Uitgave: A.W. Bruna & Zoon Utrecht / Antwerpen, 1976.
Kadaster
Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst
Kadastrale atlas provincie Utrecht 6
Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Het Utrechts Archief, 2000.
Kadaster
Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Kaarten
Kadastrale atlas provincie Utrecht 6
Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Het Utrechts Archief, 2000.
Kam, René de
‘Voor den armen alhier’. De geschiedenis van vijf Utrechtse fundaties en hun vrijwoningen
Historische Reeks Utrecht, nr. 24
Uitgave: Matrijs, 1998.
Kam, René de
Dwars door Utrecht. Opgravingen langs de HOV-busbaan
Uitgave: Utrechtse stadsgeschiedenissen, Matrijs, 2003.
Kemink en Zoon
Nieuwjaar 1946. Over den Dom te Utrecht. Nieuwjaarsprenten
Uitgave: Kemink en Zoon, 1946.
Kemme, Guus
Architectuurgids voor Utrecht
Uitgave: Thoth 1990.
Keetell, Hendrik
De stad Utrecht in het jaar 1813. Uit het dagboek van eenen ooggetuige
Uitgave: Kemink en Zoon, Utrecht, 1863.
Kipp, P.J.
113
De evolutie van een gebouw Janskerkhof 3. Klooster, Statenzaal, Laboratorium
Uitgave: Ter gelegenheid van het afscheid van prof. Dr. Chr.P. Raven, 30 september 1974.
Klaveren, G. van Pzn.
Grepen uit de geschiedenis van de Geertekerk te Utrecht
Overduk uit Maandblad Oud-Utrecht VII 1932, uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie der
Geertekerk
Uitgave: P. den Boer, Utrecht 1933.
Klijn, Annemieke
Verlangen naar verbetering 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht
Uitgave: Boom-Amsterdam, 2010
Klück, Bart
De Landcommanderij van de Duitse Orde te Utrecht,
Uitgave: Architectura & Natura Pers, 1995.
Knoester, H.J.H.
Utrecht rond de eeuwwisseling.
Uitgave: Uitgeverij Elmar N.V., Delft, z.j.
Koen, Douwe
Fort De Bilt, leven en werken binnen de verboden kringen.
Uitgave: Mitland, Utrecht, 1994.
Koen, Douwe
Fort De Bilt, leven en werken binnen de verboden kringen.
Uitgave: Mitland-complex, Utrecht, februari 1995.
Koopmans, Drs. Botine
Een kijk op deuren. Utrecht in detail I
Uitgave: Uitgeverij Westers Utrecht, 1986.
Korenschoof
Honderd jaar meelfabriek ’De Korenschoof’ Utrecht
Uitgave: nr. 25 van de Meelfabriek ’De Korenschoof’, Utrecht 1957.
Kraay, F.J.
Een halve eeuw 1528 - 1577 uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel
Vredenburg.
Uitgave: Ter gelegenheid van Lustrumfeesten 1936 door uitgeverij ’Vredenburgh’, 1936.
Kuik, William D.
Utrechtse notities.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de NV Boekhandel v/h J.G. Broese te
Utrecht.
Uitgave: Broese, Utrecht, 1968.
114
Kunst, Dr. A.J.M.
Van Sint Elisabeths Gasthuis tot Gereformeerd Burger Weeshuis.1485-1814
Uitgave: Van Gorcum & Comp. N.V. – G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1956
Lemaire, G.W.A.
Herinneringen aan Utrecht
Uitgave: Europese Bibliotheek – Zaltbommel, 1992.
Lieburg, prof. Dr. M.J. van
´Een nuttig en ten sterkte verlangd wordend hospitaal´.
De geschiedenis van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (1817-1992)
Uitgave: Erasmus Publishing, Rotterdam 1992
Lith, Dr. J.P.T. van der
Geschiedenis van het krankzinnigengesticht te Utrecht gedurende deszelfs 400 jarig bestaan
Uitgave: Keming en Zoon, Utrecht 1863.
Loeb, Ir. S.F.
De Kloostergang van St.Marie te Utrecht
Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1919.
Luttik, Drs. A.A.
>> zie Utrecht als militaire stad
Martens van Vliet, B.J.
De Vollekstaol van de stad Uterech
Uitgave: SPOU
Mekkink, Aart J.J.
Het Spel met Toren en Kapel. Bouwen pro en contra Bourgondië van Groningen tot Maastricht
Uitgave: Walburg Pers, 1992.
Meyere, J.A.L. de
Met de beste wensen voor het Nieuwe Jaar. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroegere eeuwen.
Uitgave: Ambo Boeken Baarn, 1981.
Meynen, J.G.
Historisch overzicht van de gereformeerde Oosterkerk aan de Maliebaan te Utrecht.
Uitgave: Comité samenzangdiensten Oosterkerk, 1977.
Miert, Jan van
Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945
Uitgave: Het Spectrum en Broese Kemink, 1995.
115
Minnaert, M.G.J.
Sonnenborgh. De Utrechtse Sterrewacht en haar geschiedenis 1642 – 1853 – 1953
Uitgave: september 1953
Monde, N.van der
Delen 1, 2 en 3. Oorspronkelijke Uitgaven 1844, 1845 en 1846.
Geschied- en Oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen,
wedden, putten en pompen der stad Utrecht bevattende een overzigt van de oude plaatselijke
gesteldheid der stad, van hare bewaking, verlichting en verdere maatregelen, tot veiligheid en
gemak der ingezetenen op de openbare wegen genomen. Meerendeels uit oorsrponkelijke stukken
zamengesteld.
HerUitgaven: Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1971 .
Deel 1 p.66 St.Nicolaasparochie, pp.85-87 keien uit De Bilt, Deel 2, pp.88-90 keistenen uit De Bilt, p. 197 Henrica
van Erp, p,221 Paulus Ruysch, schout te De Bilt, Deel 3. 60 en 65 Steenweg.
Muller Fzn., Mr. S.
Gids door het stedelijk museum van Oudheden te Utrecht
Uitgave: J.L. Beijers, 1892.
Muller Fzn., Mr. S.
Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht
Uitgave: Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage 1903.
Muller Fzn., Mr. S.
Oude huizen te Utrecht met afbeeldingen door G.de Hoogh Hz.
Uitgave: A .Oosthoek, Utrecht 1911.
Muller Fzn., Mr. Dr. S.
De geschriften van Mr.Dr. S. Muller Fzn. 1872-1914 Bibliografisch Overzicht, samengesteld
door Corn.L.de Leur
Uitgave: Ter gelegenheid van de herdenking van zijne veertigjarige ambtsvervulling als
archivaris der gemeente Utrecht, A. Oosthoek uitgeverij, Utrecht / Joh.Enschedé & Zonen 1914.
Muller Fzn., Mr. Dr. S. en G.A. Evers
De vergaderplaatsen der Staten van Utrecht 1375-1915
Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1915.
Muziekcentrum
Utrecht als muziekcentrum
Toelichting bij de tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van het Muziekcentrum
Vredenburg te Utrecht op 26 januari 1979.
Eindredactie: A.Graafhuis
Uitgave: Muziekcentrum Vredenburg Utrecht 1979
Nagtglas, C.J.
Utrecht tussen Pruis en Fransoos 1780-1800
Uit de papieren van tijdgenoot C.J. Nagtglas, aangevuld door F. Nagtglas, opnieuw uitgegeven
met aantekeningen van dr. A. van Hulzen.
116
Uitgave: uitgeverij Vava/Utrecht 1975.
Met onder andere het gevecht bij De Bilt.
Nagtglas, F.
Voor honderd jaren uit de papieren van een tijdgenoot
Uitgave: Gebr. V.d. Post, Utrecht, 1886.
Nichting, B.J.
Van de Dom af gehoord. Een serie verhalen over de oude Domstad verluchtigd met een 50-tal
oude prentbriefkaarten.
Uitgave: Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1974.
Nijhof, E. e.a.
’De geesel van onzen tijd’ Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de
jaren dertig te Utrecht.
Uitgave: Cahiers Sociale Geschiedenis 3 Martinus Nijhoff B.V., Leiden 1983.
Overvoorde, Mr. J.C. en Mr J.G.Ch. Joosting
De Gilden van Utrecht tot 1528. Verzameling van Rechtsbronnen
Uitgave: Martinus Nijhoff , ’s-Gravenhage 1897.
Penninga, Fred
Bethlehemweg het verhaal van een straat
Uitgave: Tulip/Utrecht/ 1997
Pietersma, A.
>> zie Twintig eeuwen Utrecht
P.T.T.
Geschiedenis van het postwezen in de stad Utrecht
Uitgave: het hoofdbestuur der P.T.T. ’s-Gravenhage, november 1939.
Reeskamp, Jan
Zo was Utrecht. Het dagelijkse leven in Utrecht 1900-1920
Uitgave: Europese bibliotheek Zaltbommel, 1966.
Reeskamp, Jan
Utrecht in oude ansichten
Uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1969.
Regenhardt,
In de schaduw van de Dom. Overleven in de stad van de NSB
Uitgave: Bas Lubberhuizen, 2002.
Reinink, A.W.
117
De Uithof
Uitgave: Historische reeks Utrecht Matrijs, Utrecht, 1984.
Remonstrants Gereformeerde gemeente Utrecht
Herdenkingsboekje Remonstrants Gereformeerde gemeente Utrecht 1632-1982
Uitgave: Ter gelegenheid van 350-jarig bestaan in 1982.
Rengers Hora Siccama, Jhr. Mr. D.G.
De samenhang in het recht bij den strijd over de Utrechtsche kapittelen. Rede bij de aanvaarding
van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht den 5den Maart 1906
Uitgave: Keming & Zoon over den Dom, Utrecht 1906.
Riemsdijk, Jhr. Mr. Th.H.F. van
Geschiedenis van de Kerspelkerk van St.Jacob te Utrecht
Uitgave met ondersteuning van het provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, E.J. Brill Leiden 1882
Riemsdijk, Jhr. Mr. Th.H.F. van
Bijdragen tot de geschiedenis van Kerspelkerk van St.Jacob te Utrecht
Uitgave met ondersteuning van het provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, E.J. Brill Leiden 1888.
Rietveld, G.
G.Rietveld architect
Uitgave: Ter gelegenheid van tentoonstelling Stedelijk Museum, Amsterdam 26 nov.1971 – 9
januari 1972.
Rietveld, Wim
Wim Rietveld, industrieel ontwerper
Uitgave: Uitgeverij 101, Rotterdam 1996.
Robben, Ank e.a.
Utrecht in de oorlog
Uitgave: Vredesopbouw, Utrecht 1990.
Röder, J.G.L.
75 jaar heidewater in de gemeente Utrecht 1883 31 maart 1958
Uitgave: Drukkerij v/h L.E. Bosch en Zn te Utrecht 1958.
Romijn, Jaap
Utrecht.
Uitgave: A.W. Bruna & zoon, Utrecht, december 1958.
118
Rossum du Chattel, J.G. van
Beelden in Utrecht. Het verhaal dat beelden vertellen.
Historische Reeks Utrecht deel 13
Uitgave: Matrijs Utrecht1989.
Royaards, Herm. Joh.
Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht. Met eene bijdrage over den oorsprong en de
vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598)
Uitgave: S. en J. Luchtmans, Leiden, 1847.
Santen, Bettina van
Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht 1850-1940
Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1991.
Santen, Bettina van
Kijk op de wijk. Fietstochten langs de jongere bouwkunst van Utrecht.
Uitgave: Dienst Volkshuisvesting Gemeente Utrecht, 1991.
Santen, Bettina van
De gevangenis aan het Wolvenplein
Uitgave: Stichting Plantage Utrecht, 2001.
Slee, J.C. van
Adriaan Florisz.van Utrecht, de eenigste Nederlandsche Paus
Populair Wetenschappelijk Nederland, no. 13
Uitgave: Ipenbuur & Van Seldam, Amsterdam, z.j.
Smiesing, P.K. en J.P. Brinkering
Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwercht (1600-1800)
Uitgave: Walburg Pers, Stichtse Historische Reeks, 1988.
Sociale Woningbouw
4 + 1 = een.
Geschiedenis van vier confessionele woningcorporaties, actief in Utrecht, Maarssen en
Nieuwegein
Uitgave: Stichting Sociale Woningbouw Utrecht, 1993.
Spaans van der Bijl
Utrecht in verzet 40.45
Uitgave onder auspiciën van de Lidvereniging Utrecht van de Nationale Federatieve Raad van het
Voormalig Verzet Nederlant, 1995.
Spoorwegmuseum, Nederlands
Trams en treinen in het Spoorwegmuseum.
Uitgave: Stichting Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht, 1978.
Met o.m. foto Zeister Tram.
119
Stadsgids Utrecht
Stadsgids 1996
Uitgave: Suurland Falkplan bv, Eindhoven in opdracht van de gemeente Utrecht
Steengoed
Klokken en klokkenstoelen in de Utrechtse Jacobitoren
Uitgave: Utrechts Monumenten Fonds, februari 2001
Stoppelenburg, Dr. Netty
Utrecht voor later. Gefotografeerde documentaires van de stad Utrecht 1987/1993
Uitgave: Stichting stedelijke fotografie Utrecht, 1994.
Stöver, R.J.
De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. Stichtingsmonument van het bisdom Utrecht
Uitgave: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse kunst, Utrecht 1997.
Struick, Dr. J.E.A.L.
Utrecht door de eeuwen heen
Uitgave: Het Spectrum N.V., Utrecht / Antwerpen 1968.
Struick, Dr. J.E.A.L.
Wandelgids voor Utrecht.
Uitgave: A.W. Bruna & zoon, Utrecht, 1977.
Struick, Dr. J.E.A.L. e.a.
Goede buur of verre vriend. 1636-1986 De relatie tussen de universiteit en de stad Utrecht
Uitgave: Impress / Broese Kemink Utrecht, 1986.
Temminck Groll, Dr. Ir. C.L.
Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht en hun relatie met die van andere noordwesteurpese
steden
Uitgave: Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1963.
Tenhaeff, Dr. N.B.
Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483 naar
den eersten druk van Antonius Matthaeus’Analecta, 1698
Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1920.
Tosseram, Max
Beeldende kunstenaars in beeld. Utrechtse kunstenaars geprotretteerd door Max Tosseram
Uitgave: Broese Kemink / Muziek Stafhorst, 1990.
Tuindorp
Een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw.
Geschiedenis en biografisch woordenboek. Tweede herziene druk.
Uitgave: Stichting de Plantage, Utrecht 2002.
120
Twintig eeuwen Utrecht
Korte geschiedenis van de Stad
R.E. de Bruin e.a.
Uitgave: SPOU en Het Utrechts Archief, Utrecht 1999.
Uithof
De Uithof in vogelvlucht
Uitgave: afd. public relations-voorlichting-documentatie Beetshuis Boothstraat 6 te Utrecht, z.j.
Unie van Utrecht
Gedenckclanck. Straffe van verwarringe of 1579, wat is een jaartal.
Uitgave: Ter gelegenheid van de herdenking van de Unie van Utrecht 1579-1979
Utrecht als militaire stad
Drs. J.P.C.M. van Hoof en drs. A.A. Luttik: Utrecht als Militaire Stad.
Brochure reeks nummer 6.
Uitgave: Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, Den Haag 1990.
Met onder andere Fort De Bilt en oefening in Biltse Duinen, blz.27-28.
Utrecht van het gewone Volk.
Een tentoonstelling over wonen, werken en verkeer in Utrecht vanaf de middeleeuwen tot nu.
Catalogus
Uitgave: Kargadoor 1976.
Utrechtse biografieën:
Een project van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht en de Vereniging Oud-Utrecht.
Deel 1:
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters
Uitgave: Boom / Broese Kemink / SPOU.
Deel 2:
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters
Uitgave: Boom / Broese Kemink / SPOU.
Deel 3:
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters
Uitgave: SPOU Utrecht 1996.
Deel 4:
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters
Uitgave: SPOU Utrecht 1997.
Deel 5:
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters
Uitgave: SPOU Utrecht 1998.
U.W.M. (Utrechtse Waterleiding Maatschappij)
J.G.L. Roder: 75 jaar heidewater in de gemeente Utrecht. 1883-1958.
Uitgave: U.W.M., 1958.
121
Veenland-Heineman, Karen
Het Hoogeland in Utrecht
Uitgave: Vanobu, Utrecht 1995.
p.10 Vollenhoven, p.21 Houdinge/Beerschoten.
Veldhuis, Drs. J.G.F.
Utrecht Kruispunt van de middeleeuwse kerk
Uitgave: Walburg Pers, 1988 ter gelegenheid van het congres van tien jaar mediëvistiek Faculteit
der Letteren Rijksuniversitiet te Utrecht 25 tot en met 27 augustus 1988.
Velthuis, M.R.A.
Van De Dion Bouton naar DAF-standaard. Vijftig jaar autobussen en autobuslijnen in de stad
Utrecht.
Uitgave: Europese bibliotheek Zaltbommel 1980.
Velthuis, Max
Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten
Uitgave: Broese Kemink en gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU), 1989.
Verhey, H.J.W.
300 jaar aalmoezenierszorg. Geschiedenis van de Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te
Utrecht (1674-1746) en van de Oude Roomsche-Katholie Aalmoezenierskamer te Utrecht (17461974)
Uitgave: Drukkerij Wyt & Zonen B.V., Rotterdam 1974.
Visser, C.Ch.G.
De Luthersen in Utrecht. Hun komst, geschiedenis en huidige situatie
Uitgave: Kerkeraad der Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht, ter gelegenheid van de viering
van het 350-jarig bestaan der gemeente in mei 1963
Vleeschhouwer, J.J.
Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht
Uitgave: drukkerij P. den Boer, Utrecht 1932.
Vlerk, L.C. van der
Utrecht ommuurd.
Uitgave: Kwadraat Vianen 1983
Volkers, Kees
Sporen van bedrijvigheid. Blik op Utrechts industriëel verleden
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1985.
Vijlbrief, I.
Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad
Utrecht
122
Uitgave: N.V. Em. Querido’s Uitgeversmij, Amsterdam 1950.
Wagenaar, Th. Haakma
De bouwgeschiedenis van de Buurkerk te Utrecht. Proeve eener historische voorbereiding van de
restauratie van een middeleeuwsch monument.
Uitgave: W. Landstra, Utrecht 1936.
Wandelingen
Hoe zit Utrecht in elkaar?
Ontdekkingstochten door historisch Utrecht.
Uitgave: KPMG ter gelegenheid van Open Monumentendag 9 september 1995.
Wandeling
Zwerven tussen Dom en werven. Een historische wandeling met ’t Gilde door Utrecht.
Uitgave: Stichting De Plantage, Utrecht, tweede herziene druk april 2000.
Wees, Marja van der e.a.
Wijk C het verleden verteld
Uitgave: Stichting De Plantage, Utrecht 1998.
Wel, Frits van
Gezinnen onder toezicht. De Stichting Volkswoningen te Utrecht 1924-1975
Uitgave: uitgeverij SUA, Nijmegen 1988.
Wersch, Albert van
Het schooltje in de polder. Over buurtgeschiedenis ter versterking van het educatieve programma.
Betreft Wijk C.
Wilmer, C.C.S.
Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht
Uitgave: Kwadraat, Vianen 1982.
Wilmer, Tolien
Historisch groen. Tuinen parken in de stad Utrecht
Uitgave: Stichting Matrijs, Utrecht, 1999.
Wolvenburg
De Wereld van Wolvenburg. Verslag van een architectuur-avontuur
Uitgave: Werkgroep verfraaiing Breedstraatbuurt , 1995.
Wijk C
>> zie Wees, Marja van der e.a, en ook Wersch, Albert van en Geerdink
Wijk C
Van Gend, Bregje van
Met de camera door Wijk C. De jaren twintig en dertig in woord en beeld.
123
Uitgave: Stichting Plantage, Utrecht, 1999.
Wijk C
Oranjepark en Wijk C. een rijk verleden
Uitgave: Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Buurthuis Wijk C op 1 dec.1989.
Zijlstra, Bonica
Parken in Utrecht. De geschiedenis van de Utrechtse stadsparken.
Historische Reeks Utrecht deel 11
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1988.
Veenendaal
Veld, dr. H. van ´t
Canon Veenendaal
Uitgave: Historische Vereniging Oud Veenendaal, 2009
Bij het boek is een CD-rom gevoegd met powerpointpresentatie
Wijk bij Duurstede
Gaasbeek, Fred e.a.
Wijk bij Duurstede Geschiedenis en Architectuur
Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1991.
IJsselstein
Giesen-Geurts, Brigitte e.a.
IJsselstein Geschiedenis en Architectuur
Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1989.
Linden-Ruggenberg, Ans van der, Jonkers, Hans en Peeters, Ko
Huysinge ende erve aen die Plaets. Bijdrage tot de geschiedenis van IJsselstein Stad en Land
Uitgave: Stichting Historische Kring IJsselstein, juni 2009
Zeist
Achterland, Stichting
Zeist, poëtische gemeente, bloemlezing.
Uitgave: Stichting Achterland, Zeist, 1993.
Achterland, Stichting
Het kan verkeren, honderd jaar verkeer in Zeist.
Uitgave: Stichting Achterland i.o.v. Autobedrijf G. van Amersfoort, Zeist 1997.
Met o.a. vervoer over de Biltse en Zeister Grift, de paardentram en de elektrische tram die beiden via De Bilt naar
Zeist reden, de spoorlijn Zeist-De Bilt.
124
Andries, Mr. Drs. J.C.
>> zie Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist
Bartimeus
Bartimeus 60 jaar. Christelijke instituten voor blinde en slechtziende kinderen en meervoudig
gehandicapte blinden en slechtzienden.
Uitgave: Bartimeus, Zeist, 1975.
Bergwegschool 75 jaar
Boekje uitgegeven ter herinnering aan de reünie van oud-leerkrachten en -leerlingen van de
75-jarige Bergwegschool, zaterdag 16-5-1981.
Beusekom, Frits van
Natuur in een bewoond landschap. Uitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de
Vereniging Bosch en Duin en Omstreken.
Uitgave: Vereniging Bosch en Duin en Omstreken, augustus 1998.
Blijdenstein, Roland
Zeist, Groei en Bouw. Geschiedenis, bouwstijlen en woonhuistypen
Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1983.
Blijdenstein, Roland
De Pyramide van Austerlitz
Uitgave: Provincie Utrecht, 2000
Bosch en Duin
>> zie ook Beusekom, Frits van
Bosch en Duin en omstreken, vereniging
Vereniging Bosch en Duin en omstreken, 70 jaar jong en groen, 1923-1993.
Uitgave: Vereniging Bosch en Duin en omstreken, 1993.
Bottinga, Saskia
De Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder. Een bouwgeschiedenis in foto's.
Uitgave: Willem Arntsz Stichting, Utrecht/Den Dolder, 1983.
pp. 7-11 brief aan koningin i.v.m. vestigingsplannen De Bilt.
Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist, deel I
Ph.J.C.G. van Hinsbergen
Uitgave in opdracht van de Van de Poll Stichting: Van Gorcum en comp.N.V.-G.A. Hak en Dr.
H.J. Prakke, Assen 1957.
Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist, deel II
Ph.J.C.G. van Hinsbergen, Mr. Drs. J.C. Andries en A. Graafhuis
Uitgave in opdracht van de Van de Poll Stichting: Van Gorcum en comp.N.V.-Dr. H.J. Prakke en
H.M.G. Prakke, Assen 1964.
125
Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist, deel III
Prof. Dr. J.Ph. De Mont verLoren, Mr. Drs. J.C. Andries en A. Graafhuis
Uitgave in opdracht van de Van de Poll Stichting: Van Gorcum, Assen 1980.
Bunt, Mej. van de
Willem Adriaan van Nassau, de stichter van het Slot te Zeist. (lezing)
Uitgave: Van de Poll Stichting Zeist, z.j.
Bunt, Aleid W. van de
Oud Zeist
Uitgave: Het Wereldvenster, Baarn 1968
Den Dolder
Jubileumuitgave 2012 van de Historische Vereniging Den Dolder Den Dolder 100 jaar oud en
nieuw
Uitgave: archiefcommissie Historische Vereniging Den Dolder, voorjaar 2012
Den Dolder
100 jaar Den Dolder 1912-2012
D.W. van Lier, R.P.M. Rhoen, A.van Silfhout, H.Slok, F.J. Stuurman
Uitgave: Matrijs Uitrecht i.s.m. Historische Vereniging Den Dolder, 2012
Duif, Koninklijke Zeepfabrieken De
A.J. Othenius Brouwer: Koninklijke Zeepfabrieken De Duif, voorheen Chr. Pleines, Den Dolder.
Uitgave: Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Den Dolder, januari 1929.
Edinga, Hans
De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving.
Uitgave: De Nieuwsbode, Zeist 1979.
Esser, Piet; et al
Brons, hout en steen. Werk van hedendaagse Nederlandse beeldhouwers in het Zeister Slot.
Catalogus 1976.
Uitgave: Zeister Stichting voor Kunst en Kultuur, Zeist, 1976.
Fidelio
Herinneringen, meegedeeld door Fidelio.
Uitgave: J.M. Brede, Rotterdam, 1902.
Galis, dr. K.W.
Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder in oude ansichten
Uitgave: Europese Bibliotheek – Zaltbommel 1980
126
Gemeente Zeist
Zeist-west. woonkwaliteit.
Uitgave: Bureau Voorlichting gemeente Zeist, juni 1970.
Gemeente Zeist
Het gemeentehuis van Zeist. Uitgave ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis op
8 februari 1985.
Uitgave: Gemeentebestuur Zeist, 1985.
Gemeente Zeist
Zeist, stad in het bos
Uitgave: Gemeente Zeist, z.j.
Gids voor de Stichtsche Lustwarande, Zeist.
bewerkt door 'Mimosa'. Met talrijke illustraties en wandelkaart.
Uitgave: P. Vonk, Zeist, z.j.
Golfclub de Pan
>> zie Utrechtse Golfclub; 100 jaar golf in Nederland
Graafhuis, A.
>> zie Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist
Helfenrath, Frans en Ad Nijenhuis
Uit het Zeister leven gegrepen, een beeldverhaal van 1900-1940.
Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1988.
Hernhutter
>> Linde, Dr. J.M. van der en Dr. W. Lutjeharms
Hinsbergen, Ph.J.C.G. van
>> zie Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist
Hoogenhuyze, Mr. H.L.L. van
Mr. H.L.L. van Hoogenhuyze en W. Grapendaal:
Zeist in oude ansichten.
Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1968 en 1978 (4e druk).
Iterson, Prof. Dr. W. van
Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijkheid Zeist in het bijzonder (lezing)
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1958.
Iterson, Prof. Dr. W. van
Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden verloren? (lezing)
127
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1960.
p. 10 grondbezit Vrouwenklooster na 1308; p. 17 Klooster Oostbroek, Vrouwenklooster, Henschoten; pp. 19-20
'Dynslo'.
Kadastrale atlas provincie Utrecht 2 (2 ex.)
Zeist in 1832, Grondgebruik en eigendom, Tekst.
Uitgave: werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Zeister Historisch Genootschap Van de
Poll Stichting, Laren N.H. 1996.
Kadastrale atlas provincie Utrecht 2 (2 ex.)
Zeist in 1832, Grondgebruik en eigendom, Kaarten.
Uitgave: werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Zeister Historisch Genootschap Van de
Poll Stichting, Laren N.H. 1996.
Kalkhoven, J.T.R.
Onderzoek naar de ecologische betekenis van het viaduct onder Rijksweg A28 ten westen van
Zeist
Uitgave: Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum 1990.
Kraal's Nieuwe Kleine Gids van Zeist
Met uitstapjes in den omtrek
Uitgave: Jan W. Kraal Wz. Zeist z.j.
Linde, Dr. J.M. van der
Hernhutters in Nederland
Uitgave: van Lonkhuyzen, Zeist, 1968.
Lutjeharms, Dr. W.
De Evangelische broedergemeente - Hernhutters- (4e druk)
Uitgave: Evangelische broedergemeente, Zeist,
Lyceum, Christelijk
Zetten / Zeist 1909-1934. Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van het Christelijk Lyceum en
Internaat te Zeist.
Uitgave: Kemink & zoon N.V., Utrecht, 1934.
Martin, H.
De ontdekking van een oude rivierschoeiing bij het postkantoor te Zeist.
Uitgave: onvermeld.
Meerdink, Dr. J.
De kerkzaal en het Broederhuis der Evangelische Broedergemeente te Zeist.
Uitgave: Seminarie der Evangelische Broedergemeente, Zeist, 1968.
128
Meerdink, Dr. J.
Johannes de Bosch 1713-1784 en zijn tekeningen van Zeist in het midden der 18e eeuw
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1979.
Meerdink, Dr. J.
Zeist 1811-1815, inlijving en bevrijding.
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1985.
Mont verLoren, Prof. Dr. J.Ph. de
>> zie Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist
Natuurpad Vollenhove
Routebeschrijving natuurpad door wijk Vollenhove.
Uitgave: Milieugroep Vollenhove, Zeist, jaar onbekend.
Nieuwenhuizen, Bert van
De achtste kolom. Zesenvijftig impressies uit het Zeister leven.
Gebundelde koloms, ooit verschenen in de Nieuwe Zeister Courant.
Uitgave: Zeist, 1988.
Stichting, Van de
Bulletin van de Van de Poll Stichting, Zeist, 1971.
blz.9-15: Het kruispunt tussen Zeist en De Bilt
Poll Stichting, Van de
Bibliografie van Zeist, afgesloten 1 maart 1982, samengesteld door Mr. Dr.V.A.M. van der Burg.
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1982.
Poll Stichting, Van de
(Bulletin Seyst) Bevrijdingsnummer mei 1983.
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1983.
Poll Stichting, Van de
Inventaris van de kaartenverzameling.
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1988.
Poll Stichting, Van de
Markante Zeistenaren. Levensschetsen van personen die in en voor Zeist iets hebben betekend.
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1991.
pp.6-11 Cornelis Anthonisz., o.m. monnik van het klooster Oostbroek en 1e predikant te Zeist.
Poll Stichting, Van de
Tentoonstelling 150 jaar katholieke kerk Zeist, 31 januari t/m 10 februari 1993.
Uitgave: Van de Poll Stichting Zeist, 1993.
p.7 Cornelis Anthonisz.; p.12 Gregoriuskerk
129
Renes-Boldingh, M.A.M.
Het oude posthuis (roman rond de hernhutters).
Uitgave: Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmaatschappij, Wageningen, z.j.
Rhoen, R.P.M.
De Zeister wandschilderingen van Charles Eyck en zijn verblijf in Zeist.
St.Jozef, kweekschool en fraterhuis, Schorteldoeksesteeg.
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1991.
Rhoen, R.P.M.
Zij zochten Adullam in Zeist. Overzicht van de joodse inwoners van de gemeente Zeist
1940-1945
Uitgave: Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co’s, 2001.
Schimmel, Meta A. en C.L. Temminck Groll
Het Zusterplein en het Broederplein van de Evangelische Broedergemeente te Zeist.
overdruk: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, jaargang 69, afl. 1, 1970.
Schutz, H.L.C.
De Hernnhutters te Zeist.
Uitgave: Evangelische Broedergemeente, Zeist, 1946.
Schutz, H.L.C.
De Broeders, geschiedenis van de vestiging der Hernhutters in Zeist A.D. 1746 door H.L.C.
Schutz.
Uitgave: Evangelische Broedergemeente, Zeist, z.j.
Sok, Harm
Doldersche weg Aanleg en onderhoud 1858-1905
Uitgave: Historische Vereniging Den Dolder, december 2001
Soroptimist Club Zeist
boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Soroptimist Club Zeist
1959-1984)
Uitgave: Zeist, mei 1984.
Steenmeijer, A.
De Zeister Tram
Uitgave: Pirola, Schoorl, 1982.
Stilma, Lize
Tussen Hoop en Wanhoop Tachtig jaar Willem Arntsz Hoeve
Uitgave: uitgeversmaatschappij J.H.Kok – Kampen 1991
Utrechtse Golfclub de Pan
100 jaar golf in Nederland
130
Uitgave: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Utrechtse Golfclub de Pan;
Bosch en Duin, 1994.
Vink-Sluis, Mieke
100 jaar Zonnehof. Een landhuis te Bosch en Duin
Uitgave: mede mogelijk gemaakt door de Stichting Pieter Zeeman Fonds, Bosch en Duin, 2005
Visser, L.
De straatnamen van Zeist, ook straatnamen zijn monumenten.
Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1978.
Visser, L.
Het dorp Zeist.
Uitgave: Vonk Uitgevers, Zeist, 1980.
p. 48 Halfachtselaan; pp. 76-83 diligence en tram UtrechtZeist; pp. 86-87 trein Bilthoven-Zeist; pp. 88-89
beurtschipper C. van Ekdom.
Visser, L.
Zeist, Groei en Bouw. De straatnamen van Zeist, ook straatnamen zijn monumenten.
Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1988.
Visser, L.
Zeist in beeld, een fotoboek van het hedendaagse Zeist, samengesteld door L.Visser.
Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1989.
Visser, L.
Zeist, toen en nu.
Uitgave: Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1992.
Visser, L.
De straatnamen van Zeist. Aanvulling 1988-1996. Aanvulling op 'Zeist, Groei en Bouw', 1988.
Uitgave: w.s.1997.
VVV
Groene Gids, wandelen in en om Zeist.
Uitgave: VVV, Zeist, 1982.
VVV
Zeist, informatiegids.
Uitgave: VVV, Zeist, 1993.
Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk, heer van Zeist en Driebergen en zijn landhuis
Overdruk uit jaarboekje 'Oud-Utrecht' 1969.
Willelm Arntsz Hoeve
HOEVE 80 jaar W.A. !!!
Instellingsblad van de Willem Arntsz Hoeve, dubbeldik jubileumnummer 7/8 augustus 1991.
131
Wilhelm Arntsz Hoeve
>> zie Botting, Saskia
Willelm Arntsz Hoeve
>> zie Stilma, Lize
Willelm Arntsz Hoeve
Honderd jaar boerderij Willem arntsz Hoeve met zorg behouden
uitgeverij: stichting Altrecht en Golfvast C.V. 2006
Zeister Kunststichting
Dolf Zwerver. Uitgave ter gelegenheid van tentoonstelling.
Uitgave: Zeister Kunststichting / Walburg Pers, 1993.
Zeist zo was het
Prentbriefkaarten juit de verzameling van W. van der Weide uit Driebergen, tekst van E.C.B.M.
de Groot uit De Bilt
Uitgave: Christina- Almere Haven, 1997.
132
4. OVERIGE (blauw)
De kunstboeken hebben behalve een blauw etiket ook een wit etiket met het woorde ‘Kunst’.
Die staan in dezelfde kast.
Aardrijkskundige Namen in Nederland
Woordenlijst van de Aardrijkskundige Namen in Nederland, derde druk. Samengesteld onder
toezicht der afdeling 'Nederland' van het Kon.Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
Uitgave: J.L.Veen, Amsterdam, 1897?
Aardrijkskundige Namen in Nederland
Woordenlijst van de Aardkundige Namen in Nederland, 5e druk, oorspronkelijk samengesteld
onder toezicht der afdeeling `Nederland`van het Kon. Nederlandsch Aardkundig Genootschap,
herzien door dr. J:F.Hoekstra,
Uitgave: L.J.Veen´s Uitgevers Mij. N.V. –Amsterdam ca. 1932
Anrooy, Drs. F.van (e.a.)
Nederland in stukken, Beeldkroniek van Nederlandse archieven
Uitgave: Unieboek, Bussum, 1979.
Anselm Hoste, D. O.S.B.
Godelieve Payers, Abdis van de Sint-Godelieveabdij te Gistel: 1540-1553
Uitgave: V.Z.W. Vrienden van het Sint-Godelievemuseum te Gistel, 1995.
Min of meer tijdgenoot van Henrica van Erp, abdis van het Vrouwenklooster.
ANWB (Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond)
1883-1908. J. Feith: Ons eigen land, tusschen Amsterdam en Arnhem. JubileumUitgave
Uitgave: ANWB, Utrecht, 1908.
Met foto's van onder meer de boerderij Tameroord, Beerschoten, Houdringe en Vollenhoven.
ANWB
Landgoederen en wandelterreinen in Nederland.
Uitgave: Ned.Toeristenbond (A.N.W.B.), 1943.
pp. 24 en 25, . Beerschoten, Houdringe, Oostbroek, de Leyen, Noord Houdringe en Ridderoordse bossen.
Archeologie
Gerrit van der Heide
Graven naar het verleden. Archeologie van de Lage Landen van IJstijd tot Middeleeuwen
Uitgave: Stichting Televisie Academie Teleac i.s.m. Belgische Radio en Televisie, 1972.
Archeologie
E.J. van Ginkel
De onsterste steen boven, de archeologische rijkdom van het bodemmateriaal
Uitgave: Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort en het Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden, 1988
133
Archeologie
Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland
Uitgave onder redactie van H. Sarfatij, Meulenhoff, Amsterdam, 1990.
Archeologie
De onderkant van Nederland. Het avontuur van de archeologie.
Uitgave onder redactie van Annemiek Overbeek, Meulenhoff Informatief, Amsterdam, 1983.
Archeologie
Holleman, Theo
Nederland in de prehistorie. Een Archeologische zoektocht
Uitgave: Teleac / NOT Hilversum, Tirion, Baarn, 2000.
Archieven
>> zie Formsma, Dr. W.J.
Artz, Alexander
Industriële archeologie, 13 dagwandelingen op zoek naar monumenten van ... Voetwijzer door
Nederland 5. Op lemen voeten, Amsterdam.
Uitgave: Terra, Zutphen, 1987.
pp. 53-56, routebeschrijving Den Dolder NS, Zeist, Driebergen (13 km).
Asperen
Bundel over Asperen met veel informatie over het geslacht Van Boetzelaer
Atlas van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provinciën.
Uitgave: herdruk P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1970.
Balthazar, Herman e.a.
De Gouden Delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn.
Uitgave: Van Wijnen, Franeker, 1999.
Barends, S. et al
Het Nederlandse Landschap. Een historisch-geografische benadering.
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 6e druk, 1995 (oorspr.1986).
Bartstra
Van 1648 tot heden. Staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring.
deel 1: 1648-1774
deel 2: 1774-1815
deel 3: 1815-1871
deel 4: 1871-1914
deel 5: 1914-1954
deel 6: tabellen
Uitgave: ca. 1955.
134
Beaufort, Henriette L.T. de
Gijsbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk.
Uitgave: Ad Donker NV, Rotterdam, 2e druk, 1951.
Begraafplaatsen
>> zie Terebint
Bekius, Dolf
>> Water van niveau
Berg, Koos van den en Gerrit Glerum
Nederland van boven, luchtfoto's uit de jaren dertig.
Uitgave: Unieboek BV, Bussum, 1976.
p. 14 luchtfoto KNMI.
Besselaar, Herman
Het licht der Lamp-Lantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting
Uitgave: Eidor n.v., Eindhoven, 1969.
Beijering, Marjan
>> Ned.Centrum voor Volkscultuur
Boellaard, W.A.H.C.
Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht.
Genealogie, samengesteld door W.A.H.C. Boellaard, onder red.van A.E.M. Landheer-Roelants.
Uitgave: Barjesteh, Meeuwe en Co Hist.Uitg., Rotterdam, 1995.
Boellaard, W.A.H.C. (2 ex.)
De angst voor lafheid. Dagboek over oorlog en verzet.
Uitgave: Kok, Voorhoeve, 1995.
Boer, Piet de; et al
>> Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Boerenwagen museum
J.H. Kruizinga.
Uitgave: AO'79, nr. 1763, Stichting IVIO, 1979.
Met daarin o.a. vermelding van F. Wilkens uit Bilthoven in zake zijn verzameling en zijn inspanningen voor de
oprichting van de Boerenwagenclub.
Bogaarts, Rene en Harry van Gelder
Het Teken van de Toekan. Op het spoor van de familie Van der Valk
Uitgave: Asterisk, 1996.
pp. 38, 92, 218 e.v. betr. De Biltsche Hoek.
Bogtman, W.
Het Nederlandsche handschrift in 1600
Uitgave: Haarlem, 1973.
135
Bongaardt, Jos van den
Elke week een goed bad! Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van Amsterdam
Uitgave: Stadsuitgeverij, Amsterdam, 1990.
Booy, E.P. de en G.M.W. Ruitenberg
Zorg voor het familiearchief. Wenken voor de ordening, bewaring en bestemming van persoonsen familiearchieven.
Uitgave: Fibula / Unieboek B.V., Houten, 1995.
Borgert, Bernd
Coesfeld Chronik der NS-Zeit 1933-1945, Beitrage zur Coesfelder Geschichte
und Volkskunde, Band 4.
Uitgave: Heimatverein Coesfeld e.V., 1995.
Borgert, Bernd e.a.
Daten und Bilder zur Geschichte der Coesfelder Textil- und Lederindustrie
Beiträge zur Coesfelder Geschichte und Volkskunde. Band 9
Uitgave: Heimatverein Coesfeld e.V., 2008.
Borgert, Heinz; et al
Wegkreuze und Bildstocke Coesfelds. Beitrage zur Coesfelder Geschichte und Volkskunde,
Band 2.
Uitgave: Heimatverein Coesfeld e.V., 1991.
Bos, Jurjen M.
Archeologische streekbeschrijving een handleiding
Uitgave: AWN, Archeologische Werkgemeenschap Nederland, 1985, eerste druk
Boudier-Bakker, Ina
Met de tanden op elkaar. Dagboeknotities ’40-‘45
Uitgave: P.N. van Kampen en Zoon nv, Amsterdam / Standaard Uitgeverij, Antwerpen 1975.
Met verwijzingen naar De Bilt en Bilthoven.
Braams, B.W.
Weyden en Zeyden in het broek.
Middeleeuwse ontginning en exploitatie van de kommen in het Land van Heusden en Altena.
Proefschrift op gezag van rector magnificus Dr. C.M. Karssen, 22 september 1995.
Brand, Hans en Jan
De Hollandse Waterlinie
Uitgave: Veen, uitgevers, Utrecht / Antwerpen, 1986.
Broekhuis, Mario
Rijtuigen zo was het, zo waren zij, z.j.
Uitgave: Christina, Almere Haven.
z.p.: rijtuig Ingenhoes & Buitenweg, De Bilt.
136
Bröker, Paul
>> zie Ned.Centrum voor volkscultuur
Brom, Gisbertus
Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum Diplomata. Volumen Primum
Uitgave: Martinus Nijhoff, 1892.
Met notities van Jan van der Heijden.
Brom, Gisbertus
Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum Diplomata. Volumen Secundum
Uitgave: Martinus Nijhoff, 1896.
Let op: zie notities van Jan van der Heijden in Volumen Primum.
Bronnen op het spoor. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in
Nederland.
Geschreven door diverse auteurs. (met kaart)
Uitgave: Stichting Matrijs, Utrecht, 2000. Uitgave werd gemaakt in samenwerking met NV Ned.
Spoorwegen en Het Utrechts Archief.
De beschrijving van de lijn Utrecht-’s Hertogenbosch loopt als een rode draad door het boek.
Brouwer, H.
Geschreven Verleden, genealogie en oud schrift.
Uitgave: Europese Bibliotheek, ’s-Gravenzande, 1963.
Brugmans, Prof. Dr. H.
Algemeene Cultuurgeschiedenis : De Middeleeuwen
Uitgave: De Maatschappij voor Goede en Goedkope lectuur, Amsterdam, z.j.
Brummer, G.E.K.
>> Cartografie
Brunsmann, Peter
Beleving van Monumenten.
Verslag van een studie, gemaakt in opdracht van het ministerie van CRM betreffende
bouwkundige monumenten.
Uitgave: in de reeks Voetzoekers, huisdrukkerij dr. E. Broekmanstichting, 1976.
Brunt, Emma en Jan Donkers
Achter de gevel. Anekdotische verhalen over woonhuismonumenten.
Uitgegeven ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de Open Monumentendag in september
2001.
Uitgave: Bouwfonds concerncommunicatie, Amsterdam, 2001.
Onder andere beschrijvingen van Oud Amelisweerd en Utrecht in verband met Karel V.
Bruyn, Martin
>> Nederlands Centrum voor Volkscultuur
137
Burger, Jan Erik
Langs het industrieel erfgoed van Nederland. 50 Wandelingen met museumbezoek.
Uitgave: Uitgeverij Op Lemen Voeten, Amsterdam, 1996.
Buijtenen, M.P. van
Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met NoordNederland.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen afd. Letterkunde,
Nieuwe Reeks, deel 94.
Uitgave: B.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1977.
Bijhouwer, Dr. Ir. J.T.P.
Nederlandsche Tuinen en Buitenplaatsen. Heemschut-serie deel 18.
Uitgave: Allert de Lange, Amsterdam, 1943 (2e druk).
Cartografie
Over Cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht en andere kaarten, gewone en
ongewone, eendrachtig gevlogen door F.W. Michels en G.E.K. Brummer
Uitgave: uitgeverij van Lindonk / Amsterdam in opdracht van Grolsche bierbrouwerij N.V. met
brouwerijen in Groenlo en in Enschede, 1971.
Coesfeld
Nazi-tijdperk in Coesfeld 1933-1945
Uitgave: Stadtarchiv Coesfeld 1995
Coesfeld
Mitteilungen 2000 Heimatverein Coesfeld
Coesfeld
Mitteilungen 2009 Heimatverein Coesfeld
Coesfeld
Mitteilungen 2010 Heimatverein Coesfeld
Coesfeld
Mitteilungen 2011 Heimatverein Coesfeld
Coesfeld
Mitteilungen 2012 Heimatverein Coesfeld
Coesfeld
Mitteilungen 2013 Heimatverein Coesfeld
Coesfeld
>> zie Borgert, Bernd en Heinz en Wenning, Wilhelm
>> zie Roesmann, Franz
138
>> zie ook: Socha, Berthold en Klaus Gruna
>> zie ook Wenning, Wilhelm
Corten, Jean Paul; et al.
Sporen van Nijverheid, op zoek naar industrieel erfgoed. Een handleiding.
Uitgave: Stichting regionale geschiedbeoefening Noord-Holland / Stichting Stichtse
Geschiedenis / Project Geschiedbeoefening Zuid-Holland, Haarlem, 1995.
Cottaar, Annemarie
>> Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Crone, Frans
Voorbijgaand verblijf. Joodse weeskinderen in oorlogstijd
Uitgave: De Prom, Amsterdam / Antwerpen, 2005.
Donkers, Jan
>> Brunt, Emma
Dony, Mr. Frans
Elseviers Groot Antiek boek
Uitgave: Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1978.
Duparc, H.J.A. e.a.
Trams en tramlijnen. Paardentrams in het centrum en het zuiden van Nederland.
Uitgave: Wyt, Rotterdam 1977.
blz.24-30 en 85: Stichtsche Tramway-Maatschappij.
Efde, Drs. Ria en Drs. Koos Havelaar
Schakels in de keten. Tien jaar Federatie Industrieel Erfgoed Nederland,
1984-1994.
Uitgave: Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland, Haarlem, 1995.
Enklaar, D.Th.
Zestiende-eeuwsche wandelingen door Nederland
Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden 1525-1527
Met inleiding en aanteekeningen door D.Th.Enklaar
Uitgave: Drukkerij De Kroon, Hilversum, 1934.
Met onder andere beschrijvingen van Oostbroek en reis door het gerecht Oostbroek en De Bilt.
Epoque
Handboek voor restauratie, renovatie en monumentenzorg in Nederland, 6e editie 2002/2003
Uitgave: TOP / Com BV in samenwerking met de Stichting Monumenten en het tijdschrift
Monumenten, 2002.
Formsma, Dr.W.J. en Mr. F.C.J. Ketelaar
Gids voor de Nederlandse Archieven.
139
Uitgave: De Haan, Bussum, 2e herziene druk, 1975.
Fotoboek van de eeuw
Uitgave: PCM Uitgevers en de Stichting Fotoboek van de eeuw, 1999.
Genugten, S.M. van en C.H.R.T. Weevers
Almanak voor het industrieel erfgoed.
Uitgave: Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist, 1994.
Godelieveabdij
Hoste, Anselm O.S.B.
T Clooster van Sinte Godelieve eertijdts buyten Ghistele, nu binnen Brugghe
Uitgave: Sint Godelieveabdij, Brugge, 1973.
Godelieveabdij
Hoste, Anselm O.S.B.
Het Necrologium van de Sint Godelieveabdij te Gistel en te Brugge 1455-1873
Uitgave: Sint Pietersabdij van Steenbrugge, Brugge, 1977.
Met vele verwijzingen naar Oostbroek.
Godelieveabdij
Het levensverhaal van Sint Godelieve
Uitgave: Sint Godelieveabdij, Brugge, 1984.
Godelieveabdij
Godelieve Payers Abdis van de St-Godelieveabdij te Gistel: 1540-1553
Uitgave: V.Z.W. Vrienden van het Sint-Godelievemuseum Gistel, 1995
Gouw, J. ter
>> zie Uithangteekens
Graft, Dr. C.Cath. v.d.
Nederlandsche volksgebruiken bij hoogtijdagen. Heemschutserie deel 43.
Uitgave: Allert de Lange, Amsterdam, 1947.
Grontmij
Hebben landgoederen nog een toekomst. Aanzet tot een vernieuwingsbeleid.
Uitgave: Grontmij nv, de bilt, januari 1981
Groothoff, C.J.
Van de groene velden. Belevenissen gedurende een halve eeuw voetbalsport met 52 foto's.
Uitgave: N.V.Roman-, boek- en kunsthandel H.Nelissen, Amsterdam, 1947.
Met onder andere voetbal in De Bilt en Bilthoven.
140
Haartsen, Adriaan
>> zie Water van Niveau
Hall, James
Hall’s Iconografisch Handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst
Uitgave: Primavera Pers, Leiden, 1992.
Haneveld, Dr. G.T.
Zandloper, zeis en pierlala, symbolen van de dood in (volks)kunst en cultuur.
Uitgave: Kosmos Z en K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen, 1995.
Heemskerck Düker, Ir. W.F. en Ir. H.J. van Houten
Zinnebeelden in Nederland
Uitgave: Hamer, Den Haag, z.j.
Heide, Gerrit van der
>> Archeologie
Historisch Genootschap
Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht), 54e deel
(betr.1932)
Uitgave: Kemink & Zoon N.V., Utrecht 1933.
Met onder andere 16e eeuwsche wandelingen door Nederland, medegedeeld door dr. D.Th. Enklaar.
Hof, J.
De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
Uitgave: ’s-Gravenhage-Haarlem, 1973.
Hofman, P.
Het schip van oude tijden tot heden
Uitgave: N.V. Utrechtsche Melkinrichting en zuivelfabriek A. Boers, z.j.
Met vestigingen in Utrecht en in Bilthoven, Julianalaan 14.
Hollandse Waterlinie
>> zie Brand Hans en Jan
Industrieel erfgoed
>> zie Burger, Jan Erik
>> zie ook P.I.E.
Ipenburg, G.
Rijtuigen op het spoor.
Uitgave: Uitgeverij Gwendo-Arnhem, 1985
Betr. De Bilt zie blz. 103 en 122
141
Israel, Jonathan I.
De Republiek 1477-1806, deel I: tot 1647
Uitgave: Van Wijnen-Franeker, vierde druk, december 1997.
Israel, Jonathan I.
De Republiek 1477-1806, deel II: vanaf 1647
Uitgave: Van Wijnen-Franeker, tweede druk, december 1997.
Janse, H.
Bouwers en bouwen in het verleden. De Bouwwereld tussen 1000 en 1650
Uitgave: Europese bibliotheek, Zaltbommel, 1965.
Jappe Alberts, Prof. Dr. W. en A.G. van der Steur
Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.
Fibulareeks 32 onder red.van H. Dijkstra.
Uitgave: Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1968.
Jarren, Volker
Schmuggel und Schmuggelbekampfung in den Preussischen Westprovinzen 1818/1854.
Uitgave: Ferdinand Schoningh, Paderborn, 1992.
Job, Joseph
Van koetsen en karossen.
Uitgave: Unieboek, Bussum, 1977.
p.114: Phaeton (rijtuig) uit ca. 1845 van de Biltse firma Ingenhoes.
Jonge, Dr. C.H. de
Nederlandse tegels
Uitgave: J.H. de Bussy N.V., Amsterdam, 1971.
Jonge, J.A. de
Korps Rijkspolitie 1945-1994
Uitgave: Stichting Het Nederlands Politie Museum, 1993
pp. 37, 38, 40 en 45 betr. De Varenkamp
K.A.B.
Terugblikken bij het vooruitzien.
De Katholieke Arbeiders Beweging in herinneringen en beschouwingen.
Uitgave: Ambo bv, Baarn, 1981.
K.A.B.
>> zie ook Peet, Jan
Kadaster
Een informatief boekje over het kadaster en openbare registers, z.j.
Kastelen, enzo
142
Jaarverslag Erfgoedhuis 2001 ZH en Monumentenwacht ZH
Uitgave: maart 2002.
Kastelen
J. Harenberg: Nederlandse Kastelen in oude ansichten deel 2
Uitgave: Europese Bibliotheek –Zaltbommel, 1978.
Met onder andere Hofpoort behorend bij Batenstein in Vianen, Coelhorst bij Amersfoort, kasteel Duurstede, Huize
Geerestein te Woudenberg, Groeneveld in Baarn, kasteel Hardenbroek, Kersbergen in Zeist, Huis Leeuwenburg, ,
Oudaen in Breukelen, Remmerstein bij Rhenen, kasteel Renswoude, Rijnhuizen in Jutphaas, Sterkenburg bij
Langbroek, Stoutenburg bij Amersfoort, Sypestein bij Loosdrecht, Walenburg bij Langbroek, kasteeltoren
IJsselstein, Zuylestein bij Leersum.
#Kastelen
J. Harenberg: De entourage van het Nederlandse Kasteel in oude ansichten
Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1979.
Met onder andere kapel en kasteel Drakenstein, poortgebouw, kerkje en Huis Doorn, entree Broekhuizen en Tombe
van Nellenstein in Leersum, kasteel Amerongen en oranjerie, kasteel Nijenrode a/d Vecht, kasteel en theehuisje
Rijnhuizen in Jutphaas, beeldengroep bij Slot Zeist, duiventoren in park Paleis Soestdijk.
Kepper, G.L.
Het regentschap van Koningin Emma
Uitgave: Kon. Ned. Boek- en Kunsthandel van M.M. Couvee, ’s-Gravenhage, z.j.
Kloosterzegels
Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600/ I en II, ingebonden exemplaar betreffende
Benedictijnen en Cisterciëncers
Uitgave: redactieadres Bleijenburg 7, ’s-Gravenhage, 1935-1938.
Kloosterzegels
Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600/ III. Paemonstratensers, aflevering XXI
Uitgave: Bleijenburg, ’s-Gravenhage, 1950.
Kloosterzegels
Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600/ III. Paemonstratensers, aflevering XXII
Uitgave: Bleijenburg, ’s-Gravenhage, 1952.
Kloosterzegels
Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600/ III. Paemonstratensers, aflevering XXIII
Uitgave: Bleijenburg, ’s-Gravenhage, 1952.
Krogt, M.R. v.d.
Met koninklijke allure. Royal Enterprices in The Netherlands.
Uitgave: Print Code BV, Rijswijk, 1990.
pp. 21 e.v.: Hendrik de Heus; pp. 132-133: Inventum; p. 165: Olland.
Kruizinga, J.H.
Ontmoetingen met verzamelaars
Uitgave: Neerbosch Uitgeverij-Neerbosch
pp.9-15: Boerenwagens in Bilthoven (verzameling van heer Wilkes uit Bilthoven).
143
Kuys, Jan e.a.
De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het
midden van de 15e eeuw met een vervolg over de jaren 1552-1566
Uitgave: Verloren, Amsterdam, 1983.
Künze, Rudi
>> zie Ned.Centrum voor Volkscultuur
Laarhoven, Jan van
De beeldtaal van de Christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie
Uitgave: Sun, Nijmegen, 1993.
#Laren
Kwartaalbericht van Historische Kring Laren, 2002-2, nr. 80
Uitgave: 2002 .
Leeuwen, M.H.D. van
Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis; Sociale zorg
Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1994.
Lennep, Ernst van (gekopieerd exemplaar)
De tolheffing op de openbare wegen in Nederland
Akademisch proefsc6 hrift, verdedigd op 17 juni 1884
Uitgave: Van Bonga & Co, Amsterdam, 1884
Lennep, Jacob van
Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en
per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de NoordNederlandsche provintiën in den jare 1823.
Uitgave: Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. te Utrecht, 1942.
pp. 205-206, 141: bezoek van familie Van de Poll op Jagtlust.
Lennep, Mr. J. van en J. ter Gouw
Uithangtekens gevelstenen en opschriften, bijeengebracht door Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw
Uitgave: N.V.Foresta, Groningen, z.j.
Lennep, Mr. J. van en J. ter Gouw
De Uithangteekens, in verband met de Geschiedenis en Volksleven beschouwd
Uitgave: Leiden, A.W. Sijthoff, z.j.
Lennep, Van en Hofdijk
Merkwaardige kasteelen in Nederland (3 delen).
Uitgave: E.J. Brill-S.C. van Doesburgh, Leiden, 1884, 2e druk.
Lennep, Mr. J. van
>> zie Uithangteekens
144
Lucassen Jan en Leo
>> zie Cottaar Annemarie
Luchtfoto’s van Nederland
Luchtfoto’s uit de twintiger en dertiger jaren gemaakt door de Luchtvaart Afdeling te Soesterberg
Uitgave: Ter gelegenheid van expositie in het Militaire Luchtvaart Museum, Soesterberg 22,
maart 1989
Margry, Peter Jan
>> Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Meens, Rob
>> Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Meijer, Jan de
Bruggen oud en nieuw in Nederland
Uitgave: Allert de Lange – Amsterdam, 1946
Meysen, J.H.; et al
Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis, 175 jaar nationale wetgeving op het lager
onderwijs in Nederland, 1801-1976.
Uitgave: Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1976.
Michels, F.W.
>> Cartografie
Montijn, Ileen
>> Monumenten van het wonen
Monumentale kerkgebouwen
Uitgave: Stichting Open Monumentendag, Amsterdam, 1996 .
Monumenten van het water
Toon Schmeink: Nederland waterstaat.
Uitgave: Stichting Open Monumentendag, 2000.
Monumenten van het wonen
Ileen Montijn: Huis & Haard
Uitgave: Stichting Open Monumentendag, Amsterdam, 2001.
Monumentenzorg
>> zie Nelissen, Prof. Dr. N. / J.M. e.a.
Monumentenzorg
>> zie Epoque
145
>> zie Nederlands Bouwkundig Erfgoed
Monumentenzorg
Monumenten van een Nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940
Uitgave: Jaarboek Monumentenzorg, Waanders Uitgeverij, Zwolle en Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist, 1994.
Monumentenzorg lokaal op koers.
Een handreiking voor een gerichte aanpak van gemeentelijk momumentenbeleid.
Uitgave: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met de Stichting
Nationaal Contact Monumenten en Nationaal Restauratiefonds, Den Haag, 2000 .
Mooij, dr. J.
Instrumenten, wetenschap en samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en –
handel in Nederland 1840-1940.
Uitgave: Cooperatieve vereniging ´het instrument´, Soest, 1988
Blz. 73, 98, 126 e.v. Olland
Blz. 157 e.v. Hoek Machine en Zuurstoffabriek
Blz. 215 Van Doorn
Blz. 216 Inventum
Müller, Mr. S.
Over Claustraliteit.
Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden
Uitgave: Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 1890.
Nas, Frans
Sigaren uit Dieren. Over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigarenverkopers en tabak.
Uitgave: Frans Nas, Bilthoven, 1993.
NCM
Verslagboek Vlaams-Nederlandse Driedaagse ’Water’
Verslag van 27e Nationale Monumentenstudiedag op 23 maart 2001.
Uitgave: NCM, najaar 2001.
NCM
Monumentencommissies in beweging. Onderzoek naar het functioneren van gemeentelijke
monumentencommissies. Geschreven door Jennemie Stoelhorst
Uitgave: NCM, Amsterdam, 2002.
NCM
De Monumentenwet in de steigers. Nota van aanbevelingen van het particuliere monumentenveld
met betrekking tot (nieuwe) monumentenwetgeving.
Uitgave: NCM, 2006.
146
Nederlands Bouwkundig Erfgoed
JaarUitgave voor de Monumentenzorg 2002.
Uitgave: De IJssel Mediagroep B.V., 2002 .
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Boer, Pieter de e.a.
Texel, eilanders vertellen.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1995.
#Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Broer, C.J.C. en M.W.J. Bruijn
De eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas, Sint-Salvator, Sint-Maarten.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1995.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Streekgebonden kleding
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Limburgs Museum, 1996.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Spapens, Paul en Piet Horsten: Driekoningen zingen, een lange en levende traditie.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1996.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Spapens, Paul en Martin Willemsen: Tilburgs Kookbuukske
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Stichting Tilburgse Toal, 1997.
>> in depot in gemeentehuis.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
J. Landwehr: Het ijzersterke prentenboek, schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken.
Uitgave: Ned. Centrumvoor Volkscultuur, Utrecht, 1997.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Bröker, Paul
Rondom Pasen. Iconografie en symboliek in de beeldende kunst rondom de opstanding van
Christus
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1998.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Cottaar, Annemarie e.a.
Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1998.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Moordlied in Drenthe. In het spoor van herinneringen.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Steunpunt Monumentenzorg Drenthe en
Stichting het Drentse Boek, Utrecht, 1999.
147
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Strouken, Ineke en Paul Spapens: Wat de pot schaft. De geschiedenis van de dagelijkse maaltijd.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1999.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Strouken, Ineke en Albert van der Zeijden: De dood onder ogen zien.
Veranderende opvattingen over sterven en dood.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1999.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Albert van der Zeijden:
De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De ondersteuning van de
volkscultuurbeoefening in Nederland, 1949-1992.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2000.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Strouken, Ineke en Albert van der Zeijden: Volkscultuurtoerisme: een dubbele verrijking.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2000. II
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Bruijn, Martin de (met medewerking van Charlotte Boer
Leven in het jaar 1000
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2000.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Rooijakers, Gerard: Volkskunde de rituelen van het dagelijks leven
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2001.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Strouken, Ineke en Albert van der Zeijden: Het verhaal achter het erfgoed;
Regionale geschiedenis en volkscultuur als bindmiddel.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2001.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
De Bruijn, Martin de en Charlotte Broer,:
Volgt te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de
Noordelijke Nederlanden.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2002 .
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Bruijn, Martin de, Rudi Kunzel, Peter Jan Margry en Rob Meens (met dank aan C. Boer)
Inheemse erfenis. Continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2003.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Bijsterveld, Arnoud-Jan, Margreet van der Burg, Sjef Hendrikx, Frans Schouten, Maria Vogels,
Ineke Strouken en Jos Swanenburg,
148
Het verhaal van het boerenleven. Van boer naar agro-toeristisch ondernemer.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2003 .
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Albert van der Zeijden
Volkscultuur van en voor een breed publiek.
Enkele theoretische premissen en conceptuele uitgangspunten
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2004.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Albert van der Zeijden
Visuele cultuur. Fotografie als historische bron en als medium voor etnologisch onderzoek.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2004 .
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Olivier Rieter en Ineke Strouken
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Over sprookjes, broodje-aap en andere volksverhalen.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2004 .
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Onder redactie van Inkeke Strouken en Albert van der Zeijden
Volkscultuur en samenleving.
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2005.
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Onder redactie van Ineke Strouken
Werken, werken, werken! Migratie en lokale geschiedenis
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2006 .
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Jan Tuttel: Méér dan een wens. Het verhaal achter het plaatje van de kerst- en nieuwjaarskaart
Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2006 .
Nederlandse Soroptimisten 1927-2003
Diversiteit & Daadkracht. Nederlandse Soroptimisten in het begin van de 21e eeuw.
Uitgave: t.g.v. 75-jarig bestaan van de Nederlandse Unie, 2003
Voor De Bilt en Bilthoven zie blz. 63, 130 en 138
Nelissen, Prof. Dr. N.J.M.; e.a.
Monumentenzorg, Dynamiek in behoud. CRM-reeks Deel 5.
Uitgave: Sdu Uitgevers, Den Haag, 1996.
Nicolson, Nigel
Great houses of Britain.
Uitgave: Book Club Associates, Londen, 1978.
149
Nijhof, Peter
Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens, industrieel-archeologische routes in Nederland en
België.
Uitgave: Uitgeverij Kosmos, Utrecht / Antwerpen, 1991.
Oltmans, J.F.
De schaapherder, een verhaal uit den Utrechtschen oorlog (1481-1488).
Uitgave: (10e origineele Uitgave), D. Bolle, Rotterdam, z.j. (oorspronkelijk 1837).
deel 1, p. 104: De Bilt; deel 2, p. 1: Heer van IJsselstein met krijgsvolk tot aan De Bilt; deel 3, p. 111:
Vrouwenklooster, dorp, kapel.
Open Monumentendag
>> zie Brunt, Emma
Panorama Krayenhoff
Linieperspectief betreffende de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Uitgave: Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht, maart 2004 .
Pater, Dr. J.C.H. de
De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied
van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795
Uitgave: N.V. Amsterdamsche boek- en courantmij, Amsterdam, 1943.
Patriciaat, Stichting Nederlands
Nederland's Patriciaat, 23e jaargang.
Uitgave: Stichting Nederlands Patriciaat, Den Haag, 1937.
Peet, Jan
Katholieke arbeidersbeweging
Uitgave: FNV, Nijmegen, 1993.
pp. 164-166, 272-275, 426-431: Berg en Bosch.
PIE (Projectbureau Industrieel Erfgoed)
Oude fabrieken-Nieuwe functies. Herbestemming industrieel erfgoed.
Uitgave: Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist, 1995.
Prak, Maarten
Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
Uitgave: Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2006
met o.a. in Utrecht Groot Kapittelhuis en Museum Catherijneconvent
PTT
PTT bedrijfsbeelden, Naar de automatische telefoon
Uitgave:serie C, no. 1, 2e druk , december 1940.
150
Rademaker, Abraham
Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten vervat in 300 konstplaaten....
Uitgave: Willem Barents, Amsterdam, 1725 (facimile-Uitgave).
nr. 225-227 Petronellakapel De Bilt.
Randwijk, H.M. van
In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940/1945. Nationaal Comité 25
jaar bevrijding.
Uitgave: Bert Bakker / Daamen NV, Den Haag, 1967.
Rasch, J.
Nederlandsche folklore. Gebruiken, gewoonten, volksgeloof en uitdrukkingen.
Uitgave: NV Uitg. Mij. A.E.E. Kluwer, Deventer, z.j.
Reinink, A.W. en J.G. Vermeulen
IJskelders. Koeltechnieken van weleer
Uitgave: Heuff, Nieuwkoop, 1981.
Riet, Frank van
T’Uwen dienst. De geschiedenis van de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de
Tweede Wereldoorlog.
Uitgave: Scriptum, z.j.
Rieter, Olivier
>> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Roesmann, Franz
Plattdüütsk ut Coesfeld. Allen Freunden der plattdeutschen Sprache gewidmet
Uitgave: Heimatverein Coesfeld e.V., 2000
Roodbeen, Hans
Troost Gij mij gedichten van Regina Kleisen.
Uitgave: Den Hertog B.V., Houten/Utrecht 1983
Op bladzijde 13 staat vermeld dat Regina Kleisen op het kerkhof in Westbroek begraven is.
Rooijakers, Gerard
>> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Volkskunde de rituelen van het dagelijks leven
Rijk, Timo de
Het elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten in
Nederland.
Uitgave: Uitgeverij 010, Rotterdam, 1998
Rijn, G. van
Nederlandsche historieprenten (1555-1900), platen-atlas.
Uitgave: S.L. van Looy, Amsterdam, 1910.
151
Schukking, W.H.
De oude vestingwerken van Nederland
Uitgave: vierde herziene en vermeerderde druk, Allet de Lange – Amsterdam, 1947
Schulte, A.G.
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige bond
Uitgave: jaargang 71 / aflevering 4 met nieuwsbulletin aflevering II, november 1972.
Schuyf, Judith
Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een niet-Chistelijk verleden.
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1995.
Sierksma, Kl.
De gemeentewapens van Nederland.
Uitgave: Prisma boeken, Utrecht, 1960.
Socha, Berthold und Klaus Gruna
Kreisstradt Coesfeld
Uitgave: Stadt Coesfeld, 1978.
Sociale zorg
>> zie Leeuwen, M.H.D. van
Spapens, P.
>> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur (en de Stichting Tilburgse Toal)
Spoorwegen
>> zie Bronnen op het spoor
>> Wijck Jurriaanse, N.J.van
Spijker
Rijtuig catalogus 1890
Uitgave: Skarabee- Laren z.j.
Steringa Kuyper, Dr. B.H.
Tacitus’ Germania
Uitgave: W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1938.
Steur, A.G.van der
>> Jappe Alberts, Prof. Dr. W.
Stevens, Hans
Hergebruik van oude gebouwen. Heemschut-serie.
Uitgave: Terra, Zutpheen, 1986.
p. 126: De Oude School.
152
Stoelhorst, Jennemie
>> NCM
Strouken, Ineke
>> Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Swigchem, Dr. C.A. van
Afbraak of restauratie. Monumentenzorg in Nederland. Fibulareeks 14 onder redactie van H.
Dijkstra.
Uitgave: C.A.J. van Dishoeck, Bussum 1966.
Swillens, P.T.A.
Nederland en de prentkunst. Heemschut-serie deel 43.
Uitgave: Allert de Lange, Amsterdam, 1944.
Swillens, P.T.A.
Prentkunst in de Nederlanden tot 1800.
Uitgave: Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, z.j.
Teleac
Begraven & begraafplaatsen. Monumenten van ons bestaan
Uitgave: Stichting Teleac, 1994.
Terebinth
Begraafplaatsen als cultuurbezit. Met inventarisatie-handleiding.
Uitgave: De Terebinth, 1992.
Tombe, J.W. des
Het geslacht Van den Boetzelaer.
De Historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk
riddermatig geslacht. 1921
Uitgave: Bewerkt door C.W.L. baron van Boetzelaer in 1967, Van Gorcum & Comp. N.V. – Dr.
H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen, 1969.
Trek, De
De Trek, in vacantie en weekeind.
Uitgave: Uitg.Comp. "De Branding", De Bilt, z.j.
p. 49-58: Natuurbad De Biltsche Duinen.
Tromp, Drs. Heimerick en Drs. Toita Henry-Buitenhuis
Historische buitenplaatsen in particulier bezit
Uitgave: Spectrum, 1991.
pp.138-139 Vollenhoven.
Tuttel, Jan
>> Nederlands Centrum voor Volkscultuur
153
Uithangteekens, De
Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw: De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven
beschouwd.
Uitgave: A.W. Sijthoff, Leiden, z.j.
Verburg, G.J.
Geschiedenis van de brandweerwagen.
Uitgave: De Alk NV, Alkmaar, z.j.
Verdam, J.
>> zie Middelnederlandsch handwoordenboek
Vis, G.N.M., M. Mostert en P.J. Margry
Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond
Uitgave: Verloren Hilversum, 1990.
Vos, H.B.
Rijtuigen,
Uitgave: Unieboek b.v., Bussum, 1961.
Vrankrijker, Dr. A.C.J. de
Geschiedenis van de belastingen. Fibulareeks 10
Uitgave: Fibula-van Dishoeck, Bussum, 1969.
Vries, Theun de
Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
Uitgave: Querido's uitgeverij B.V., Amsterdam, 1981 (oorspr.1956).
pp. 187-215, Roman, speelt zich gedeeltelijk in Bilthoven af.
Vrijmetselaren
Algemene maconnieke instellingen
Uitgave: Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden,
1981.
pp. 8-15, betreft Huize Het Oosten.
Water van niveau (met CD-rom)
Cultuurhistorische waarden van wateren en watergebonden elementen in het beheersgebied van
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Geschreven door Adriaan Haartsen en Dolf Bekius
Uitgave: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 2004.
Wenning, Wilhelm
Kunstwerke an Straszen und Wanderwegen in und um Coesfeld.
Uitgave: Heimatverein Coesfeld, 1996.
154
Willemen, B.
De hond en de hondekar in oude ansichten
Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1993.
Willemsen, M.
>> zie Ned. Centr.voor Volkscultuur.
Winter, Janus de
Ine Gevers: Janus de Winter, de schilder mysticus.
Uitgave: Meulenhoff / Landshoff, Amsterdam, 1985.
p. 119: zijn Biltse periode in het Kloosterpark 1920-1926.
Winter, Johanna Maria van
Van soeten cokene. Recepten uit de oudheid en Middeleeuwen.
Uitgave: Fibula van Dishoeck, Haarlem, 1976.
Wijck Jurriaanse, N.J. van
De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, deel 2 van de serie spoorwegen in Nederland
Uitgave: uitgevers Wyt, Rotterdam, 1973.
Wijnaendts van Resandt, W.
Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek
Uitgave: Centraal Bureau voor Genealogie, ’s-Gravenhage, 1984.
Zandstra, Evert
Shell Boerderijengids
Uitgave: Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V. en Shell Nederland Chemie N.V.
Zeijden, Albert van der
>> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Zwentibold, Stichting
Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold, delen VI en VII.
Uitgave: Stichting Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold, Sittard, 1985 en 1986.
Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden 1525-1527
>> zie Enklaar D.Th.
Algemene kunstboeken met wit en blauw etiket
De boeken kunnen op naam van de kunstenaar staan.
Is de auteur bekend dan wordt bij zijn/haar naam daarnaar verwezen.
Beerman, Mirjam
>> Hont, Pieter d’
155
Bohemen, Ben van
>> Ramaker, Wim
Copers, Leo
Leo Copers ‘sculpturen’1989/1968
Uitgave: Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen, 1990
Douwes, W.F.
Beschouwingen van beeldende kunst.
Uitgave: NV Van Munster’s Uitgevers Mij, Amsterdam, 1933.
Ernst, Bruno
Escher Tovenaar op papier
Uitgave: Kunsthal Rotterdam - Waanders uitgeverij Zwolle – M.C. Escher Foundation, Baarn,
1999
Escher, M.C.
Schattschneider, Doris en Walker, Wallace
M.C.Escher Caleidocycli M.C. Escher 100 jaar 1898 / 1998
Uitgave: Taschen /Librero 1977 / 1992
Goyen, Jan van II
Jan van Goyen 1596-1656
Ein Oeuvreverziechnis in zwei Bänden von Hans –Ulrich Beck mit einem geleitwort van
Wolfgang Stgechow
II Katalog der Gemälde
Uitgave: Van Gendt en Co, Amsterdam 1973
Nummer 220 betreft een prent van de Petronellakapel in De Bilt
Goyen, Jan van
Jan van Goyen 1596-1656
Ein Oeuvreverziechnis in zwei Bänden von Hans –Ulrich Beck mit einem Geleitwort von
Wolfgang Stgechow
III Ergänzungen zum Katolog der Handzeichnungen und Ergänzungen zum Katalog der Gemälde
Uitgave: Davaco 1987
nrs. 81c en 1044A afbeeldingen vergelijkbaar met Petronellakapel
Goyen, Jan van
Jan van Goyen
Vogelaar, Christiaan
Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle en Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden 1996
Hont, Pieter d’
Beeldhouwer Pieter d’Hont Leven en werk
Teeuwisse, Jan, Slagter, Taco en Beerman, Mirjam
Uitgave: Het Spectrum, 1997
pag. 34-38 en 126-127 relief RIVM
pag.118 grafmonument op Den en Rust
pag. 123 grafmonument van F.A. van den Berg, Den en Rust
pag. 132 beeld De Grondwerker bij de Grontmij
156
pag. 135 beeld vrouw met stola bij RIVM
Kaas, Jaap
J. Teeuwisse: Leven en werk van beeldhouwer-tekenaar Jaap Kaas.
Uitgave: Impress bv Utrecht, 1987.
Ramaker, Wim en Bohemen, Ben van
Sta een ogenblik stil …
Monumentenboek 1940/1945
Uitgave: uitgeversmaatschappij J.H.Kok/ Kampen 1980
Zie blz. 62 en 98 betr. monument Bilthoven bij Jagtlust
Schattschneider, Doris
>> Escher, M.C.
Scheen, Pieter A.
Deel A-L
Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
Uitgave: NHTO 1992
Scheen, Pieter A.
Deel M-Z
Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
Uitgave: NHTO 1992
Schulte, A.G.
>> Verrijk, Dirk
Slagter, Taco
>> Hont, Pieter d’
Sutton, Peter C.
Northern European Paintings in the Philadelphia Museum of Art.
From te Sixteenth through the Nineteenth Century
Uitgave: Philadelphia Museum of Art/distributed bij Gary Schwarz/SDU, Maarssen/The Hague,
1990
pp.110-113 betr. Bespreking schilderij Jan van Goyen met Petronellakapel
Teeuwisse, Jan
>> Hont, Pieter d’
Verrijk, Dirk
Dirk Verrijk 1734-1786
Schulte, A.G.
Schetsen en tekeningen. De baronie van Breda, België en Noord-Frankrijk
Uitgave: Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1981
Vogelaar, Christiaan
157
>> Goyen, Jan van
Walker, Wallace
>> Escher, M.C.
Algemene boeken met een geel en blauw etiket.
Het betreft naslagwerken
Blok, P.J.
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk
Uitgave]. A.W. Sijthoff´s uitgeversmaatschappij Leiden, 1924
Egmond, Frans van
Wie is wie in Nederland 1994-1996
Uitgave: Pragma Nederland BV, 1994
Oosthoek
Werkencyclopedie
Uitgave: Kluwerspers b.v./Oosthoek b.v., Ede, 1985
Treebus, K.F.
Tekstwijzer. Een gid voor het grafisch verwerken van tekst
Uitgave: Staatsuitgeverij, ´s Gravenhage, 1982
Treebus, K.F.
Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk
Uitgave: SDU uitgeverij, ´s Gravenhage, 1991
Verdam, J.
Middelnederlandsch handwoordenboek
Uitgave: Martinus Nijhoff, ´s Gravenhage, 1981
Verdam Nederlandsch handwoordenboek, supplement
Uitgave: Martinus Nijhoff, Leiden/Antwerpen, 1983
Vries, dr. J. de
Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen
Uitgave: Aulaboeken, Utrecht/Antwerpen, 1962
Vulmuller, H.W.J.
Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en Belgie
Uitgave: Martinus Nijhoff, ´s Gravenhage-Antwerpen, 1981
Boeken met een rood en blauw etiket die grotendeels (prentbrief)kaarten
betreffen
158
Carline, Richard
Pictures in the post. The story of te picture postcard
Uitgave: Gordon Fraser, London 1971
Dokkum, J.D.C. van
Een stukje geschiedenis van de prentbriefkaart
Uitgave: Noorderbroek, Groningen 1988
Kuhn, G.
Katalogus Prentbriefkaarten Nederland 1982-1983
Handleiding voor waardering van de prentbriefkaarten
Uitgave: NRP, z.j.
Philippen, Jos
Geschiedenis en charme van de prentbriefkaart
Uitgave: Europa B-3290 Diest, 1977
Prentbriefkaarten
Katalogus prentbriefkaarten Nederland 1979/1980
Uitgave: Technipress, 1979
Staad, Geo
Verschrikkelijke, vermakelijke verderfelijke kunstminnelijke en soortgelijke kaarten
Uitgave: Born N.V. Uitgeversmaatschappij, Assen-Amsterdam-Rotterdam, 1967
VDP ( = Vereniging Documentatie prentbriefkaarten)
Zitten in tijdschriftencassette. Het betreft diverse delen betreffende
De geschiedenis van de Nederlandse Prentbriefkaart
VDP
Bulletin, nrs 7 t/m 18, 23, 67 t/m 77
VDP
Haverkate, H.J.
Encyclopedie van de Nederlandse prentbriefkaart, deel 1 (A t/m M)
VDP
Haverkate, H.J.
Encyclopedie van de Nederlandse prentbriefkaart, deel 2 (N t/m Z)
159
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards