De psycholoog - Waterlandziekenhuis

advertisement
De psycholoog
Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie
Inleiding
Werkterrein van de psycholoog
In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de psycholoog in
het Waterlandziekenhuis. Aan de orde
komen onder meer de klachten waarmee u terecht kunt en wat een psychologisch onderzoek en behandeling inhouden. Mocht u na het lezen van deze
folder nog vragen hebben, dan kunt u
deze altijd stellen aan de psycholoog.
U kunt voor de volgende klachten worden verwezen naar de psycholoog:
• emotionele klachten als nervositeit,
angst, verdriet, somberheid of
boosheid.
• lichamelijke klachten waarvoor (nog)
geen lichamelijke oorzaak is gevonden.
• lichamelijke aandoeningen waarbij
emoties en/of gedrag lichamelijke
klachten kunnen verergeren.
• ontwikkelingsachterstand bij kinderen.
•geheugenklachten.
• veranderingen in iemands gedrag of
persoonlijkheid.
Psycholoog
U bent door uw specialist verwezen
naar de psycholoog. Dit kan gebeuren
op zijn of haar advies of op uw eigen
verzoek. Een psycholoog is een deskundige op het gebied van gedrag en
emoties, en houdt zich in het ziekenhuis bezig met de samenhang tussen
lichamelijke en psychische klachten.
Een psycholoog voert psychologisch
onderzoek uit en heeft een uitgebreid
repertoire van psychotherapeutische
technieken tot zijn of haar beschikking.
De psychologen maken deel uit van
de afdeling Psychiatrie en Medische
Psychologie. Deze afdeling wordt niet
alleen gevormd door de psychologen
maar ook psychiaters, medisch maatschappelijk werkers en vaktherapeuten
horen bij deze afdeling.
Werkwijze van de psycholoog
In een eerste gesprek bespreekt de
psycholoog uw lichamelijke en emotionele klachten met u. Aan het eind van
dit eerste gesprek zal de psycholoog
met u bespreken of er meerdere gesprekken nodig zijn. In bepaalde gevallen is het nuttig om een psychologisch
onderzoek te doen, bijvoorbeeld om de
klachten goed in kaart te brengen of
om een bepaalde diagnose te bevestigen. Soms wordt er geen psychologisch onderzoek gedaan maar besluit
u samen met de psycholoog direct na
afloop van de kennismaking om een
psychologische behandeling te starten.
3
Hieronder volgt uitleg over onderzoek
en behandeling door een psycholoog.
Psychologisch onderzoek
Na het gesprek met de psycholoog
volgt een afspraak met een psychodiagnostisch medewerker die een aantal tests en vragenlijsten bij u afneemt.
Welke tests worden afgenomen is afhankelijk van de vraagstelling. De vragenlijsten worden vaak afgenomen om
uw klachten goed in kaart te brengen
(bijvoorbeeld klachten over pijn of over
somberheid) of om meer te weten te
komen over u als persoon (persoonlijkheidskenmerken). De tests doen geen
pijn en er wordt geen gebruik gemaakt
van spuiten of elektrodes. Een volledig
psychologisch onderzoek neemt een
halve tot hele dag in beslag. Het kan
zijn dat het onderzoek niet in één keer
kan worden afgenomen. Dan worden
in overleg met u meerdere afspraken
gemaakt.
Na het onderzoek moeten de testresultaten en de vragenlijsten worden uitgewerkt. Dit kost enige tijd, zodat u pas
op een later tijdstip de uitslag kunt krijgen. U kunt altijd het psychologisch
rapport bespreken en eventueel inzien.
De psycholoog is verplicht u over de
inhoud en de bevindingen te informeren.
4
Psychologische behandeling
De behandeling door een psycholoog
van het Waterlandziekenhuis is meestal
kortdurend en gericht op de bestrijding
van uw klachten. Soms is de behandeling gericht op het verbeteren van bepaalde vaardigheden en manieren van
omgaan met problemen.
Vormen van psychologische behandeling die in het Waterlandziekenhuis
worden gebruikt:
• gedragstherapie en cognitieve therapie.
•EMDR.
• oplossingsgerichte therapie.
•psychoeducatie.
• interpersoonlijke psychotherapie.
• schemagerichte therapie.
• trainingen en psychologische begeleiding.
De psychologische behandeling vindt
meestal individueel met een patiënt
plaats maar soms wordt er ook gebruik
gemaakt van groepstherapie. Dit wordt
uiteraard in overleg met u bepaald.
Doorverwijzing
De psycholoog in het Waterlandziekenhuis zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling van uw klachten.
Als ingeschat wordt dat de behandeling
langer zal duren, of dat er (ook) hulp no-
dig is op andere gebieden, overlegt de
psycholoog met u over verwijzing naar
een andere hulpverlener of instantie.
Vertrouwelijke informatie
De psycholoog en psychodiagnostisch
medewerker hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt,
voor zover van belang voor de hulpverlening, gerapporteerd aan de huisarts en
-indien van toepassing- aan de verwijzende specialist van het ziekenhuis.
Informatie aan andere personen of instanties wordt alleen met uw toestemming verstrekt.
vereniging voor psychologen (Nederlands Instituut van Psychologen) en
conformeren zich hiermee aan de beroepscode voor psychologen.
Daarnaast zijn de psychologen BIG
geregistreerd en vallen zij onder het
tuchtrecht conform de wet BIG.
Inzagerecht
U heeft recht op kennisname van de
rapportage van het onderzoek of de
behandeling. U kunt zich hiervoor wenden tot de psycholoog.
Kwaliteitsbewaking en klachten
De psycholoog streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken
zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, zal hij of zij dit graag
met u bespreken. Mocht dit niet tot
een oplossing leiden, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het
Waterlandziekenhuis.
De psychologen zijn lid van de beroeps-
5
Notities:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
6
Colofon
Dit is een publicatie voor de patiënten van
het Waterlandziekenhuis
Informatie
www.waterlandziekenhuis.nl
e-mailadres: [email protected]
06450 maart 2017
Download