Een klacht - De Morgenster Zutphen

advertisement
Een klacht.
Wat doet u daarmee?
Kinderdagverblijf
De Morgenster
Tengnagelshoek 9
7201 NE Zutphen
23-07-2017
Inhoud
Inleiding
Alle soorten klachten
Bij wie kunt u een klacht indienen?
1 plaats van ontstaan
2 de volgleidster van uw kind
3 de coördinator
4 de ouderraad
5 de vertrouwenspersoon
6 het bestuur
7 externe instanties
Hoe kunt u een klacht indienen?
Adressen en telefoonnummers
23-07-2017
Inleiding
Als kinderdagverblijf “De Morgenster” proberen wij zorg van
goede kwaliteit te leveren. Toch gaat er soms iets mis of
lopen de zaken niet zoals u dat verwacht. Dat kan aanleiding
geven tot klachten.
Het is belangrijk dat die klachten worden geuit. Vaak kunnen
ze opgelost worden, zodat u alsnog op een goede manier de zorg
krijgt die u verwacht. In ieder geval maken klachten duidelijk
waar zich knelpunten voordoen, zodat wij weten op welke punten
naar verbetering gezocht moet worden.
Alle soorten klachten
Klachten kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het
kinderdagverblijf: op medewerkers, op huisvesting, op
inrichting, op omgang met u of uw kind etc.
De Morgenster houdt een register bij van alle binnengekomen
klachten met vermelding van eventueel genomen maatregelen of
acties.
Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle
gegevens waarvan ze beroepshalve kennis nemen. Gegevens zullen
slechts aan derden ter beschikking worden gesteld na
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkenen.
Bij wie kunt u een klacht indienen?
1 Plaats van ontstaan
Wij adviseren u om uw ongenoegen in een zo vroeg mogelijk
stadium te bespreken met degene die naar uw mening
verantwoordelijk is voor het ontstaan ervan. Dit is de kortste
en ook de meest effectieve weg. Meestal kunt u samen zoeken
naar een oplossing.
2 De volgleidster van uw kind
U kunt een afspraak maken voor een
van uw kind. Behalve het luisteren
gesprek zijn, kan zij een en ander
plaatsen en meenemen naar het team
3
De coördinator
23-07-2017
gesprek met de volgleidster
naar uw klacht en erover in
in een breder kader
of de organisatie.
Als het contact met de betrokken medewerker(s) niet tot een
oplossing leidt of voor u moeilijk of niet mogelijk is kunt u
contact opnemen met de coördinator.
U zult dan verzocht worden om uw klacht schriftelijk in te
dienen. Dit kunt u doen aan de hand van ons klachtenformulier,
uiterlijk 2 maanden nadat u het geconstateerd heeft. De
coördinator zal per ommegaande schriftelijk de ontvangst van
uw klacht bevestigen en deze vervolgens in behandeling nemen.
Dat kan bijvoorbeeld door:
 het tot stand brengen van een gesprek
 het verhelderen van onduidelijkheden
 het wijzen op andere mogelijkheden
Als dit niet tot het wegnemen van de klacht leidt legt de
coördinator het klachtenformulier en aanvullingen -waaronder
een mening over genomen/te nemen maatregelen- ter fiattering
voor aan het bestuur. Deze hele procedure zal binnen 4 weken
afgerond worden.
4 De ouderraad
Via de ouderraad kunnen ouders invloed uitoefenen op het
beleid van De Morgenster. Als de behandeling van uw klacht
voor u onvoldoende resultaat oplevert kunt u uw klacht
indienen bij de ouderraad. Zij zullen deze dan met u bespreken
en vanuit het oogpunt van gemeenschappelijke belangen
terugkoppelen naar de organisatie.
5 De vertrouwenspersoon
Als u liever uw klachten bespreekt met een persoon die niet zo
direct bij de werkvloer betrokken is kunt u terecht bij onze
vertrouwenspersoon.
6 Het bestuur
Tot het bestuur, als eindverantwoordelijke voor onze
organisatie en medewerkers, kunt u zich wenden als de
contacten met de medewerkers op de werkvloer verstoord zijn.
Zij kunnen beslissen om een klachtencommissie of een externe
bemiddelaar in te stellen die de zaak nader zal bekijken en
aanbevelingen kan doen.
7 Externe instanties
Met voorgaande informatie hopen wij u duidelijk te hebben
gemaakt, dat wij het op prijs stellen als u een klacht via een
van de hiervoor genoemde mogelijkheden bespreekt. Als u toch,
of alsnog behoefte heeft om u klacht elders te melden, dan
kunt u zich ook tot externe instanties wenden.
Met uw klacht kunt u zich richten tot de Stichting
Klachtencommissie Kinderopvang. Het reglement ligt in de
infovakjes in de gang.
23-07-2017
Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt uw klacht op een van de volgende wijzen indienen:
Mondeling
U kunt persoonlijk bij degene langsgaan met wie u uw klacht
wilt bespreken en deze mondeling toelichten. U kunt daarvoor
het beste vooraf een afspraak maken.
Schriftelijk
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend met vermelding
van:
naam, adres en telefoonnummer. Eventueel kunt u gebruik maken
van ons klachtenformulier. Wij nemen dan contact met u op.
Adressen en telefoonnummers
Kinderdagverblijf De Morgenster
Tengnagelshoek 9
7201 NE Zutphen
0575-541617
Coördinator
Carla Ketelaar
06- 82007949
Ouderraad
Ivm. wisseling van leden per zittingsduur geven we u op deze
plek geen telefoonnummer. Actuele namen van de ouderraad zijn
te lezen in de maandelijkse nieuwsbrief of op het infobord in
de gang.
Vertrouwenspersoon
Trudy Willems
0575- 514088
Bestuur
Heleen van der Veen
06- 53713451
Externe Instanties
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
[email protected]
tel. 0900-0400034
23-07-2017
23-07-2017
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards