afdeling i: aanbestedende dienst afdeling ii: voorwerp van de opdracht

advertisement
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Werken
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)
NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda (NL). Contactpunt(en): Waterschap Brabantse Delta, t.a.v.: de heer F. van Zijl. Tel.:
+31(0)76-5641434. E-mail: [email protected].
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.brabantsedelta.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Witteveen+Bos, postbus 233, 7400 AE Deventer (NL). t.a.v.: dhr. ing. P.A Uiterweerd. E-mail: [email protected]. URL:
http://www.witteveenbos.nl.
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar
op:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Waterschap Brabantse Delta, Bergschot 69/1, 4817 PA Breda (NL). t.a.v.: dhr. F.van Zijl.
I.2)
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of lokale instantie.
Algemene diensten van de overheden,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.
AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)
BESCHRIJVING:
II.1.1)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Nieuwbouw slibverwerking rwzi Nieuwveer.
II.1.2)
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Werken.
Ontwerp en uitvoering.
Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken:
Het uit te voeren werk is gelegen op het zuiveringsterrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwveer. De projectlocatie is gelegen aan
de Biezenstraat 7, 4823 ZJ Breda.
NUTS code: NL411.
II.1.3)
De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4)
Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5)
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het project 'Nieuwbouw slibverwerking rwzi Nieuwveer' is onderverdeeld in drie percelen.
Het is inschrijvers toegestaan afzonderlijk in te schrijven op:
- de opdracht voor perceel 1; of
- de opdracht voor perceel 2; of
- de opdracht voor perceel 3; of
- beide opdrachten voor perceel 1 en perceel 2 gecombineerd (perceel ‘combinatie 1+2’). Perceel ‘combinatie 1+2’ omvat dus de werkzaamheden
voor percelen 1 en 2;
- alle opdrachten voor de percelen 1, 2 en 3 gecombineerd (perceel ‘combinatie 1+2+3’). Perceel ‘combinatie 1+2+3’ omvat dus de
werkzaamheden voor de percelen 1, 2 en 3.
PERCEEL 1
Werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties inclusief procesbesturing voor de slibontwaterings- en ontwaterd slibopslaginstallaties en
slibindikinstallaties.
PERCEEL 2
Werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties inclusief procesbesturing voor diverse slibpompinstallaties, slibmenginstallaties,
slibverwarmingsinstallaties, afzuiginstallaties, en biogasopslag en transportinstallaties.
PERCEEL 3
Civieltechnische werken.
De percelen 1 en 2 zijn onderverdeeld in een engineerings- en realisatiedeel en een deel meerjarig onderhoud. Perceel 3 betreft engineering,
realisatie en een onderhoudstermijn van een jaar conform paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989. Op perceel 3 is geen meerjarige
onderhoudstermijn van toepassing. Voor een schematisch overzicht van de opzet van de besteksdocumenten zie het aanbestedingsdocument
afbeelding 1.1.
II.1.6)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45252000, 45252122, 45252123, 45252140
II.1.7)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8)
Verdeling in percelen:
Ja.
Moeten inschrijvingen worden ingediend voor: Een of meerdere percelen.
II.1.9)
Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2)
HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1)
Totale hoeveelheid of omvang:
De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het volgende. Voor een volledige beschrijving zie het bestek.
SPECIFICATIE PERCEEL 1
In perceel 1 van het bestek, waarin de kerncomponenten van de slibverwerking worden beschreven, is gebruik gemaakt van een zo functioneel
mogelijke omschrijving van de levering/prestatie. De aannemer heeft in dit perceel een grote mate van vrijheid. De besteksdocumenten van dit
perceel geven de uitgangspunten, de omvang van de levering en het beoogde resultaat. Omdat geen apparaten maar ‘functionele eenheden’ worden
beschreven moet de aannemer vóór inschrijving een extra inspanning doen. De uit te voeren werkzaamheden voor perceel 1 omvatten in
hoofdzaak de realisatie van:
- voedingspompinstallaties voor de slibtoevoer van eerste en tweede trap slib naar de mechanische indikkingsinstallatie;
- mechanische indikinstallatie;
- PE installatie slibindikking;
- ingedikt slibpompinstallatie;
- slibtoevoerpompen slibontwatering;
- slibontwateringsinstallatie;
- PE installatie slibontwatering;
- ontwaterd slibpompen;
- ontwaterd slibopslag voorziening;
- luchtafzuiging- en behandeling;
- bedrijfswatervoorzieningen;
- gebroken drinkwaterinstallaties;
- persluchtinstallatie;
- hijsinstallaties.
De installaties in perceel 1 worden elektrisch gevoed en bestuurd vanuit de schakel- en verdeelinrichtingen, besturingskast en
automatiseringsinstallatie zoals voor dit in perceel 1 is beschreven.
De opdrachtgever is voornemens om naast het werk tevens meerjarig onderhoud op te dragen voor perceel 1. Inschrijvers op dit perceel dienen
daarom ook een vaste prijs op te geven voor het gedurende 10 jaren uitvoeren van meerjarig onderhoud.
SPECIFICATIE PERCEEL 2
In perceel 2 van het bestek, waarin de overige werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties inclusief de centrale procesautomatisering
van de slibverwerking worden beschreven, is slechts deels gebruik gemaakt van een zo functioneel mogelijke omschrijving van de
levering/prestatie. De uit te voeren werkzaamheden voor perceel 2 omvatten in hoofdzaak:
- pompinstallaties slibtoevoer naar de 1SOMT en 2SOMT;
- roostergoedverwijderingsinstallaties 1SOMT, 2SOMT en ESOMT;
- mengers slibopslagmengtanks;
- extern slibafvoerpompen;
- menger slibgistingtank;
- slibvoorverwarmingsinstallatie;
- slibverwarmingsinstallatie;
- sliboverlaatvoorzieningen aan de slibgistingstank;
- antischuimolie opslag en doseerinstallatie;
- menginstallatie uitgegist slib opslagtank;
- biogasvoorzieningen op de slibgistingstank;
- gashouderinstallatie;
- biogasontzwaveling;
- gasfakkelinstallatie;
- terreinrioleringsgemaal
- luchtafzuiging- en behandeling;
- bedrijfswatervoorzieningen;’
- bedrijfswatergemaal;
- terugspoelfilters;
- drukverhogingsinstallatie bedrijfswater overige installaties;
- gebroken drinkwaterinstallaties;
- persluchtinstallatie;
- hijsinstallaties;
- klimaatinstallaties.
De installaties van perceel 2 worden elektrisch gevoed en bestuurd vanuit de schakel- en verdeelinrichtingen, besturingskast en
automatiseringsinstallatie zoals voor dit in perceel 2 is beschreven.
De opdrachtgever is voornemens om naast het werk tevens meerjarig onderhoud op te dragen voor perceel 2. Inschrijvers op dit perceel dienen
daarom ook een vaste prijs op te geven voor het gedurende 10 jaren uitvoeren van meerjarig onderhoud.
SPECIFICATIE PERCEEL 3
Perceel 3 van het bestek, waarin de civieltechnische werken worden beschreven, is opgezet als een bureaubestek, waarvoor nog de nodige (detail-)
engineeringswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De uit te voeren werkzaamheden voor perceel 3 omvatten in hoofdzaak:
- het inrichten van het bouwterrein;
- het verrichten van diverse sloop- en opruimwerkzaamheden;
- het opbreken van elementen- en asfaltverhardingen;
- het verrichten van grondwerk;
- het aanbrengen van leidingwerk;
- het aanbrengen van betonnen palen;
- het aanbrengen van in het werk gestort beton;
- het aanbrengen van staalconstructies;
- het aanbrengen van funderingslagen, elementen- en asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van metaalwaren;
- het aanbrengen van vloer-, dak- en wandafwerking;
- het coördineren van het gehele werk;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
II.2.2)
Opties:
Neen.
II.3)
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Begin: 12/07/2010.
Voltooiing: 20/02/2012.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN
AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)
VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)
Verlangde borgsommen en waarborgen:
Voor de percelen 1 en 2 wordt een bankgarantie ter grootte van 10% van de aannemingssom van het werk verlangd. Voor perceel 3 wordt een
bankgarantie ter grootte van 5% van de aannemingssom van het werk verlangd.
III.1.2)
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie bestek.
III.1.3)
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie art. 2.19.3 ARW 2005
III.1.4)
Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.
III.2)
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1)
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Voor een volledige omschrijving van de eisen en bewijsstukken zie het aanbestedingsdocument. Hierna zijn verkort de belangrijkste eisen
weergegeven.
- van deelneming aan een opdracht wordt uitgesloten een ieder voor wie één of meerdere omstandigheden van toepassing zijn als genoemd in
artikel 2.7.1 en 2.7.2 ARW 2005.
- van deelneming aan een opdracht kan worden uitgesloten een ieder voor wie één of meerdere omstandigheden van toepassing zijn als genoemd in
artikel 2.7.4 ARW 2005.
- van deelneming aan een opdracht kunnen worden uitgesloten inschrijvers die niet ingeschreven staan in het beroepsregister (in Nederland: bij de
Kamer van Koophandel).
III.2.2)
Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Eisen met betrekking tot de economische en financiele draagkracht verschillen per perceel. Voor een volledige omschrijving van de eisen en
bewijsstukken per perceel zie het aanbestedingsdocument.
Eventueel vereiste minimumeisen:
Voor de minimumvereisten per perceel wordt verwezen naar het aanbestedingsdocument.
III.2.3)
Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid verschillen per perceel. Voor een volledige omschrijving van de eisen en bewijsstukken per perceel
zie het aanbestedingsdocument.
Eventueel vereiste minimumeisen:
Voor de minimumvereisten per perceel wordt verwezen naar het aanbestedingsdocument.
III.2.4)
Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3)
VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2)
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt
belast:
AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1)
TYPE PROCEDURE
IV.1.1)
Type procedure:
Openbaar.
IV.2)
GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)
Gunningscriteria:
Laagste prijs.
IV.2.2)
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)
ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Inkoopnummer I100005904 / Bestek 3063-N
IV.3.2)
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3)
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/04/2010 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten:
Prijs: 0,-- EUR.
Betalingstermijnen en -methode:
Het aanbestedingsdocument en een deel van de besteksdocumenten zijn te downloaden op www.aanbestedingskalender.nl. De opdrachtgever heeft
naast deze documenten ook een cd samengesteld met besteksdocumenten, tekeningen, nadere informatie over de huidige situatie en aanvullende
gegevens. Slechts aan de hand van deze cd kan een goed beeld gekregen worden van de in dit bestek gevraagde werken. De inschrijvers worden
geacht met de inhoud van de beschikbare cd en de nota’s van inlichtingen bekend te zijn.
De cd wordt verstrekt vanaf 19 februari 2010 en kan tot uiterlijk 26 april 2010 per e-mail worden aangevraagd bij de heer ing. P.A. Uiterweerd van
Witteveen+Bos (e-mail: [email protected]), onder vermelding van 'Nadere informatie/vragen Nieuwbouw Slibverwerking rwzi
Nieuwveer, projectcode BR456-4'.
IV.3.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
25/05/2010 - 17:00.
IV.3.5)
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6)
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7)
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)
PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2)
OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP
WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3)
NADERE INLICHTINGEN:
Europese openbare procedure volgens het ARW 2005.
--In aanvulling op I.1):
Vragen ter zake van dit aanbestedingsdocument, het bestek, de specificaties per perceel en het project kunnen kunnen per e-mail worden gesteld
aan:
Witteveen+Bos
t.a.v. de heer ing. P.A. Uiterweerd
postbus 233
7400 AE Deventer
e-mail: [email protected]
Onder vermelding van ‘Nadere informatie/vragen Nieuwbouw slibverwerking rwzi Nieuwveer, projectcode BR456-4'. Van de beschikbare
informatie wordt eveneens een cd samengesteld. Deze cd wordt vanaf 19 februari 2010 verstrekt en kan tot uiterlijk 26 april 2010 op dit emailadres worden aangevraagd.
Er worden twee inlichtingenrondes gehouden. Van de schriftelijke vragen die tot en met 15 maart 2010 zijn ingediend zal een 1e nota van
inlichtingen worden opgemaakt, die vanaf 24 maart 2010 kan worden gedownload van www.aanbestedingskalender.nl.
Vragen ten behoeve van de 2e nota van inlichtingen kunnen tot uiterlijk 26 april 2010 per e-mail worden gesteld. De 2e nota van inlichtingen
wordt op 10 mei 2010 gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. De inschrijvers worden geacht met de inhoud van de nota(‘s) en de
beschikbare cd bekend te zijn.
De inschrijvingsdocumenten dienen uiterlijk dinsdag 25 mei 2010 om 17.00 uur af te worden gegeven bij de receptie van waterschap Brabantse
Delta, Bergschot 69/1 te Breda, in een gesloten envelop ter attentie van de heer F. van Zijl.
--In aanvulling op IV.2.1
In paragraaf 4.3 van het aanbestedingsdocument is de wijze omschreven waarop de laagste prijs wordt bepaald.
--In aanvulling op IV 3.7
De inschrijver dient zijn aanbieding voor de engineering en uitvoering van het werk gestand te doen gedurende 90 dagen vanaf de datum van
aanbesteding.
De inschrijver aan wie een perceel van het werk gegund wordt dient zijn aanbieding voor het meerjarig onderhoud voor dat perceel gestand te
doen tot een maand na de datum van oplevering van het werk.
VI.4)
Beroepsprocedures:
VI.4.1)
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Burgelijke rechter te Breda, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Tel. +31(0)76-5311311. URL: http://www.rechtspraak.nl. Fax. +31(0)76-5311580.
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
VI.4.2)
Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
Tot uiterlijk 15 dagen na het verzenden van het gunningsvoornemen.
VI.4.3)
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
zie VI.4.1),
VI.5)
Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2010.
Download