privacy specifieke kennisgeving met betrekking tot op

advertisement
PRIVACY
Teneinde de verstrekking van informatie door Andromeda BVBA aan de bezoeker van de website mogelijk
te maken, kan de gebruiker gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam,
emailadres, telefoonnummer en/of faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd kan worden.
Andromeda
BVBA
heeft
deze
informatie
nodig
teneinde
haar
diensten
te
kunnen
verlenen,
facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de
gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. Andromeda BVBA eerbiedigt de privacy van deze
persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.
SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE
BESCHIKBARE DOCUMENTEN
Het is u toegestaan de op deze server ("Server") beschikbare documenten en bijbehorende grafische
voorstellingen te gebruiken, mits (1) onderstaande auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt
overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming
worden overgenomen, (2) de op deze Server beschikbare documenten en bijbehorende grafische
voorstellingen uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden
gebruikt en niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden
verzonden, (3) de op deze Server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen op
geen enkele wijze worden bewerkt. Het gebruik voor andere doeleinden is bij de wet uitdrukkelijk verboden
en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden
vervolgd. De bovenstaande documenten bevatten niet het ontwerp of indeling van de Andromeda.bewebsite of andere websites die in het bezit zijn van Andromeda of die door Andromeda worden
geëxploiteerd, beheerd of waarop Andromeda het gebruiksrecht heeft. De onderdelen van Andromedawebsites zijn beschermd door het internationale auteursrecht, de handelsmerkenwet, wet op de oneerlijke
concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of
nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een Andromeda-website worden verveelvoudigd
of opnieuw worden doorgegeven, tenzij Andromeda hiervoor uitdrukkelijk haar toestemming heeft
gegeven. ANDROMEDA EN/OF DE RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN MET
BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN
BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DEZE SERVER WORDEN GEPUBLICEERD. AL DEZE
DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN
GARANTIE VERSTREKT. ANDROMEDA EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS WIJZEN HIERDOOR
ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DIE INFORMATIE, DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE
GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF
EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND. IN GEEN
GEVAL ZIJN ANDROMEDA EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT
GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE
VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET
GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE INFORMATIE. HET IS MOGELIJK DAT
DE OP DEZE SERVER GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN
TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE
DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. ANDROMEDA EN/OF HAAR RESPECTIEVE
TOELEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE OP DE SERVER
BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S AANBRENGEN.
KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE
BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN EN DIENSTEN
IN GEEN GEVAL ZIJN ANDROMEDA EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR
ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING
TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT
HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET
HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN OF
INFORMATIE, OF DE VERLENING OF HET VERZUIM TOT VERLENING VAN DIENSTEN VANAF DEZE SERVER.
KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN
DEZE WEBSITE KAN KOPPELINGEN BEVATTEN NAAR WEBSITES DIE DOOR ANDERE PARTIJEN DAN
ANDROMEDA WORDEN GEËXPLOITEERD. DERGELIJKE KOPPELINGEN WORDEN UITSLUITEND VOOR UW
GEMAK VERSTREKT. ANDROMEDA HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER DERGELIJKE WEBSITES, EN IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD ERVAN NOCH VOOR DE KOPPELINGEN. ANDROMEDA IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR HET DOORGEVEN VIA WEBCAST OF ANDERE VORM VANAF EEN DERGELIJKE
GEKOPPELDE WEBSITE. HET FEIT DAT ANDROMEDA KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES
OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING VAN ANDROMEDA VAN HET
MATERIAAL OP DIE WEBSITES, NOCH ENIGE ASSOCIATIE MET DE EXPLOITANTEN ERVAN.
AUTEURSRECHT
Copyright © 2000-2012 Andromeda BVBA, Staakstraat 8, 8200 Sint-Andries Brugge, België. Alle rechten
voorbehouden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.
Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen op dit emailadres:[email protected]
Download