de rol van het stekblad 170309

advertisement
RHIZOPOST
VOORJAAR 2009
De rol van h e t s t e k bla d
Herstel wondvlak
In de praktijk is al duidelijk
naar voren gekomen dat een
stek die direct na het oogsten
wordt gestoken slechter en
trager bewortelt dan een stek
welke eerst een dag bewaard
wordt.
Het is van groot belang dat de
stek direct na het oogsten
wordt beschermd tegen
uitdrogen. Veelal wordt de stek
daarom verpakt en teruggekoeld. Er zijn waarschijnlijk
meer oorzaken waarom een
stek die bewaard wordt beter
bewortelt.
Doordat de wond bij bewaring
zich eerst kan sluiten ontstaat
een natuurlijke barrière tegen
invallen door pathogene
micro-organismen.
Een tweede reden is de
aanmaak van verschillende
stoffen in de directe omgeving
van de wond (snijvlak).
De cellen in de directe
omgeving van de wond zullen
stoffen aanmaken om de wond
te herstellen. Op hetzelfde
moment zullen reserves in de
rest van de stek gemobiliseerd
worden om het herstelproces
van de wond van energie en
bouwstoffen te voorzien. Deze
stoffen zullen wellicht ook
bouwstoffen en energie
leveren voor de celdeling die
nodig is bij de wortelvorming.
Door de aangepaste
omstandigheden
zullen deze processen
waarschijnlijk efficiënter
verlopen dan wanneer de stek
direct wordt gestoken.
Verder leert het onderzoek van
Dr. Miguel Costa ons dat de
fotosynthese van de stek (het
stekblad) een belangrijke
bijdrage levert aan de
hoeveelheid en kwaliteit van
de wortels daarover meer in
deze nieuwsbrief.
Stekblad en beworteling
De rol van het stekblad bij
de beworteling
Als testgewas is in dit onderzoek
gekozen voor ROSA HYBRIDA
MADELON®.
Het is bij iedere stekvermeerderaar
bekend dat een stek van een goed
gevoede moederplant beter en
makkelijker bewortelt dan een stek
van een verwaarloosde plant.
Ook is bekend dat bladeren aan de
stek gaaf en goed ontwikkeld
moeten zijn. Voor een roos is dat
minimaal een 5-blad.
Effect van het originele stekblad
op de beworteling en groei
Op verschillende momenten na het
steken van de stek werd het
originele stekblad verkleind of
verwijderd. Het werd duidelijk dat
vooral in de eerste week
vermindering van het bladoppervlak of het volledig verwijderen van
het stekblad desastreuze gevolgen
had voor de overleving van de stek.
Dr. Ir.J.M. (Miguel) Costa is in 2002
aan de Landbouw Universiteit in
Wageningen gepromoveerd op het
proefschrift ``De rol van het blad op
de dynamiek van de groei en
beworteling van Rozenbladstek``
Dit onderzoek geeft ons inzicht in
de mogelijkheden om de kwaliteit
van de planten positief te
beïnvloeden door de
stekomstandigheden te sturen.
Belangrijk gegeven uit dit
onderzoek is dat de kwaliteit van
de stek wel van invloed is maar dat
de mogelijkheid om te kunnen
assimileren voor een rozenstek
bepalend is voor de kwaliteit en de
hoeveelheid wortels.
Om te kunnen assimileren moet de
stek een goed functionerend blad
hebben, voldoende licht en
voldoende CO2.
DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN PRODUCT VAN RHIZOPON BV
Invloed van het stekblad op de
Koolhydraten in de
bewortelingszone
Bij vergelijkende proeven kwam
duidelijk naar voren dat een
gedeeltelijk of geheel verwijderd
stekblad het drooggewicht en het
koolhydraat gehalte deed
verminderen in de
bewortelingszone. Het gevolg
daarvan was dat er eerder zwartrot
en minder beworteling ontstond.
Het stekblad had dus direct invloed
op de beschikbaarheid van
koolhydraten in de basis van de
stek. Wanneer het stekblad in de
eerste 7 dagen verwijderd werd
was het gevolg in bijna alle
gevallen zwartrot aan de basis. Dat
geeft aan dat het oorspronkelijke
reserveniveau onvoldoende is om
de stek te laten bewortelen. Verder
werd onderzocht of het
steksubstraat invloed had op het
ontstaan van zwartrot. De
conclusie was dat de belangrijkste
oorzaak van zwartrot aan de
stekbasis veroorzaakt wordt door
een tekort aan koolhydraten in dat
deel van de stek.
www.RHIZOPON.com
RHIZOPOST
Bewortelingsproeven
Rhizopon b.v. assisteert graag bij het optimaliseren van uw bewortelingsresultaat.
Onze adviseurs hebben veel ervaring in de verschillende sectoren en zijn discreet.
Kleine verbeteringen in het bewortelingsresultaat kunnen verder in de teelt grote teelttechnische en ook <inanciële voordelen opleveren.
Anatomische en
morfologische
beschrijving van de
beworteling van
rozenstek
De klimatologische
omstandigheden van dit
onderzoek waren:
22-23°C, 85 µmol/s-1.m-2,
16 uur per dag
(zonder auxine behandeling).
Wortelinitiatie bij deze roos
ontstaat tussen
dag 3 en dag 7.
Het ontwikkelen en uitgroeien
van het wortelpromordia is
tussen dag 7 en 11.
De (zichtbare) groei van de
wortel en het ontwikkelen en
uitgroeien van de vaten vind
plaats na dag 14.
Het verloop van
drooggewicht,
fotosynthese en
ademhaling tijdens de
beworteling
Direct na het verwijderen van
de stek van de moederplant
daalt de fotosynthese van de
stek. Binnen enkele uren
herstelt de fotosynthese van
de stek zich tot 70% van het
normale niveau van bladeren
aan de moederplant. Van de
toename in het versgewicht na
21 dagen was 70% terug te
vinden in de wortels en
nieuwgevormde scheutjes en
de resterende 30% werd terug
gevonden in de toename van
het oorspronkelijke stekblad en
stengeltje.
DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN PRODUCT VAN RHIZOPON BV
Dit onderzoek geeft aan dat:
De bladkwaliteit, zoals bladoppervlak, leeftijd en gaafheid
voor een belangrijk deel de
mate van beworteling en
scheutvorming bepalen.
Om dat te realiseren moeten
de omstandigheden om te
kunnen assimileren echter wel
optimaal zijn. Minder belangrijk
zijn de reserves die een stekje
mee krijgt. Deze worden onder
optimale omstandigheden
nauwelijks gebruikt bij de
wortel- en scheutvorming.
www.RHIZOPON.com
Download