Visiedocument familiebeleid

advertisement
Visiedocument familiebeleid
Uw naaste, onze zorg
Dijk en Duin (D&D)
Visie
D&D en de naastbetrokkenen1 van de patiënten hebben elkaar nodig. D&D richt zich
op het in balans brengen en houden van iemands (dagelijks) leven middels
excellente diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Dat kan alleen met aandacht
voor de naastbetrokkenen, achtergrond en leefomgeving van patiënten. D&D wil de
naastbetrokkenen goed informeren over de behandeling en/of begeleiding, hen
betrekken bij de zorg voor hun naaste en hen ondersteunen in hun zorgtaken. D&D
wil dat respectvol, aandachtig en met zorg doen en uiteraard met instemming van de
patiënt. Het karakter van deze betrokkenheid is samenwerking gericht op het herstel
van de patiënt. Als de patiënt niet instemt met het betrekken van de
naastbetrokkenen bij de behandeling, zullen naastbetrokkenen zo veel als mogelijk
ondersteund worden, los van de behandeling. Daarnaast wil D&D, volgens de
landelijke richtlijnen, naastbetrokkenen medezeggenschap geven en een goed
klachtrecht faciliteren.
Doel
Het doel van familiebeleid is de naastbetrokkenen te informeren over de behandeling
en/of begeleiding en hen daarbij zo te betrekken en te ondersteunen dat er een
respectvolle en effectieve samenwerking ontstaat tussen de patiënt, de
naastbetrokkenen en de hulpverleners. Op deze manier wil D&D een stabiele situatie
voor de patiënt en naastbetrokkenen realiseren. Dit helpt de medewerkers van D&D
de meest optimale zorg te bieden en daarmee het herstel van de patiënt te
bevorderen en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Daarnaast wil D&D
naastbetrokkenen medezeggenschap geven in het vormgeven van familiebeleid en
een goed klachtrecht faciliteren.
Algemene richtlijnen om het doel te bereiken
Een van de kernwaarden van de hulpverlening van D&D is dat patiënten en hun
naasten respectvol worden benaderd. In de visie op zorg van D&D neemt de
aandacht voor een gastvrije leef- en behandelomgeving een belangrijke plaats in.
D&D wil dat naastbetrokkenen zich welkom en serieus genomen voelen. De
naastbetrokkenen worden als bondgenoot in de zorg gezien. Deze visie op zorg past
bij de behoefte van de familiebeweging binnen de geestelijke gezondheidszorg aan
een grotere betrokkenheid van de naasten bij de behandeling en/of begeleiding van
patiënten.
De onderstaande richtlijnen vormen geen uitputtende lijst van onderwerpen. Hier
wordt een algemeen familiebeleid geschetst dat per zorglijn concreet wordt
uitgewerkt. Deze richtlijn biedt voldoende aanknopingspunten om binnen het primair
zorgproces de aandacht voor de naastbetrokkenen van patiënten vorm te geven.
I. Uitgangspunten
•
1
De samenwerking tussen patiënt, hulpverlening en naastbetrokkenen.
Met naastbetrokkenen bedoelen wij iedereen die een directe relatie met de patiënt heeft. Dat kan
familie zijn, echtgenoten, partners, maar ook goede vrienden, vrijwilligers of iemand die zich om
andere redenen bij de patiënt betrokken voelt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naastbetrokkenen worden als bondgenoot gezien.
Naastbetrokkenen worden met respect bejegend.
De deskundigheid van naastbetrokkenen wordt erkend en gebruikt
Naastbetrokkenen worden serieus genomen. Hulpverleners hebben oog voor
de ingewikkelde situatie waarin de familie zit.
Naastbetrokkenen hebben recht op betrokken en deskundige medewerkers.
Naastbetrokkenen worden actief betrokken, er is geen eenrichtingsverkeer.
Naastbetrokkenen voelen zich veilig en gelijkwaardig.
Hulpverleners hebben aandacht voor de verschillende rollen van de
naastbetrokkenen (mantelzorger en deskundige; steunvrager; kritische
volger)
Vanaf het begin van de behandeling wordt naar de patiënt gecommuniceerd
dat het betrekken van naasten hoort bij een goede behandeling en een
standaard procedure is van D&D. Als de patiënt toch geen toestemming geeft
om naasten te betrekken bij de behandeling, heeft D&D nog steeds een
zorgplicht naar naastbetrokkenen. Zij kunnen ondersteund worden in hun
zorgtaken zonder dat er informatie wordt gegeven over de inhoud van de
behandeling van de patiënt.
Er is een inspraakorgaan voor medezeggenschap van naastbetrokkenen
Er is een klachtenprocedure waar naastbetrokkenen gebruik van kunnen
maken
Internet en andere hulpmiddelen geven een transparante weergave van het
familiebeleid naar buiten toe.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards