VERZEKERINGSCONTRACT BURGERLIJKE - Ar-Co

advertisement
Tasson Snelstraat
22
B-1060
BRUSSEL
Tel :
02/538.66.33
Fax :
02/538.06.44
[email protected]
Email :
Web: http://www.ar-co.be
VERZEKERINGSCONTRACT BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VAN BINNENHUISARCHITECT en BOUWKUNDIG TEKENAAR
ALGEMENE VOORWAARDEN 208-AIC
Art. 0
0.1
Begripsomschrijvingen
De verzekeraar
AR-CO, de maatschappij bij dewelke het contract wordt
onderschreven.
0.2
Onderschrijver of verzekeringsnemer
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, aangeduid in de
bijzondere voorwaarden, die het verzekeringscontract
onderschrijft, de aangifte van de werken terugstuurt en
de premies betaalt.
0.3
Verzekerde
Iedere fysieke of rechtspersoon, met name in de
bijzondere voorwaarden aangeduid, van wie de
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid gedekt wordt door
de onderhavige verzekering. In geen geval kan het
voordeel van de verzekering uitgebreid of overgedragen
worden aan iemand anders dan de verzekerde.
De verzekerde moet over de toelating beschikken om het
beroep vermeld in de bijzondere voorwaarden uit te
oefenen.
0.4
Derden
Iedere andere persoon dan hoger vermelde verzekerden.
0.5
Opdracht
Tussenkomst van een verzekerde waarvoor zijn
beroepsaansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Zijn
opdracht moet voortvloeien uit een geschreven bestelling
of overeenkomst.
duidelijk de wil te kennen geeft om van de verzekerde of
de verzekeraar herstelling te bekomen van de schade die
hij beweert geleden te hebben.
0.12
Schadegeval
Iedere klacht gericht aan de verzekerde of de verzekeraar
in het kader van een gedekte verantwoordelijkheid. De
schade die ontstaat in het kader van één enkele opdracht
wordt als één en hetzelfde schadegeval beschouwd, voor
zover zij het gevolg is van éénzelfde veroorzakende feit.
0.13
Vrijstelling
In de bijzondere voorwaarden vastgelegd bedrag dat per
schadegeval ten laste blijft van de verzekeringsnemer of
bij ontstentenis een andere in de bijzondere voorwaarden
aangeduide persoon. Van zodra hij kennis heeft van een
schadegeval en dat hij in staat is om de schade en het
aandeel van de verantwoordelijkheid te ramen zal de
verzekeraar de vrijstelling opvragen, waarvan het
eindbedrag het onderwerp van een afrekening zal
uitmaken bij de definitieve regeling van het
desbetreffende schadegeval.
VOORWERP VAN DE VERZEKERING
0.6
Ereloon
Normale vergoeding voor de opdracht, exclusief taksen.
0.7
Werken
Werken en leveringen noodzakelijk voor de realisatie
van de opdracht.
0.8
Waarde van de werken
De waarde van de werken omvat alle noodzakelijke
uitgaven voor de volledige afwerking ervan.
0.9
Budget
Het budget, zijnde de schatting van de geplande werken,
waarvan de evolutie schriftelijk aan de bouwheer
medegedeeld wordt, in functie van de vordering van de
opdracht.
0.10
Schade
Gevolgen van een daad of een feit welke schade
berokkent aan een derde.
0.11
Klacht
In de zin van artikel 78 van de wet van 25 juni 1992 over
de lands- verzekeringen, gewijzigd door de wet van 16
maart 1994, ontstaat een klacht door elke rechtsvordering
of elk geschreven stuk waarbij de benadeelde derde
Art. 1
Voorwerp van de verzekering
De verzekeraar waarborgt de verzekerde tijdens de looptijd van de
verzekeringsovereenkomst
tegen
de gevolgen
van
zijn
beroepsaansprakelijkheid
Onder burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dient het volgende
verstaan te worden:
de contractuele aansprakelijkheid tot de aanvaarding van
de werken;
de extra-contractuele aansprakelijkheid (artikels 1382 tot
1386 van het burgerlijk wetboek), met uitsluiting van de
aansprakelijkheid volgend uit het gebruik van een
gemotoriseerd rijtuig en de aansprakelijkheid van de
verzekerde tegenover zijn personeel.
De waarborg slaat enkel op opdrachten welke aan de verzekeraar
aangegeven zijn conform artikel 11.2 en op voorwaarde dat de
opdracht niet strijdig is met de wettelijke uitoefening van het beroep.
Zijn onder andere niet gedekt:
de burgerlijke aansprakelijkheid van verzekerden als beheerder
of bestuurder van de maatschappij
de vordering of terugbetaling van kosten en professionele
erelonen, welke er ook de oorzaak van is
de aansprakelijkheid volgend uit het gebruik van een
gemotoriseerd rijtuig
de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover zijn
personeel, stagiairs en andere medewerkers die handelen voor
rekening van de verzekeringsnemer, binnen het kader van de
wetgeving op arbeidsongevallen en op de risico’s op de weg
naar en van het werk.
Zijn niet gedekt, behoudens specifieke overeenkomst :
opdrachten voor tunnels, bruggen, sluizen, stuwdammen,
werken in zee, meren en waterwegen
opdrachten voor kerncentrales
opdrachten die het gebruik van experimentele technieken
vereisen
opdrachten voor grondonderzoeken
opdrachten voor de opslag en de distributie van vloeistoffen,
behalve de opdrachten voor sanitaire-, verwarming – en/of
koelinstallaties, en riolerings- en wegeniswerken
GRONDGEBIED VAN DE VERZEKERING
Art. 6
De huidige polis waarborgt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid,
volgend uit opdrachten van de verzekerde, welke uit te voeren zijn in
de landen van de BENELUX en voor de andere landen mits een
bijvoegsel aan dit contract. In dit geval, zullen de verzekeringsnemer
en de verzekerde zich ervan vergewissen of de polisvoorwaarden
overéénstemmen met de wetgeving in het bedoelde land.
BEDRAG VAN DE WAARBORG EN VRIJSTELLING
AFSLUITEN EN LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST
Art.7
7.1
Art. 2 Voorafgetekende overeenkomst
Een voorafgetekende polis met de algemene en bijzondere
voorwaarden wordt verstuurd naar de kandidaat verzekeringsnemer.
7.2
De overeenkomst wordt afgesloten tussen
partijen vanaf de
ondertekening van de polis door de verzekeringsnemer en de in de
bijzondere voorwaarden met naam vernoemde personen.
De verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op
te zeggen binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst door de
verzekeraar van de door de verzekeringsnemer getekende polis. De
opzegging gaat in op datum van de kennisgeving ervan door de
verzekeringsnemer, die hiervan het bewijs bewaart.
Het bedrag van de waarborg wordt opgegeven in de
bijzondere voorwaarden.
Toepassing van de vrijstelling
Zij wordt toegepast op het geheel van de schade zijnde :
het verschuldigd bedrag in hoofdsom, de kosten met
betrekking tot de burgerlijke procedures, de erelonen en
kosten van advocaten en aangestelde experten ter
verdediging van verzekerde.
In de schade zijn ook de vergoedingen welke bepaald
worden door de rechter begrepen, in het kader van de
verhaalbaarheid van de erelonen en kosten betaald door
het slachtoffer voor zijn verdediging.
De verzekeraar mag de overeenkomst opzeggen binnen een termijn
van dertig dagen na ontvangst van de getekende polis met
inwerkingtreding van de opzegging, acht dagen na de kennisgeving
ervan per aangetekende brief.
Niettemin, in geval van dading of na verloop van een
procedure bij dewelke zou blijken dat geen enkele
schadevergoeding verschuldigd is aan eiser, m.a.w. indien
zijn vraag tot herstelling ongegrond blijkt te zijn, zal geen
enkele vrijstelling ingehouden worden ten aanzien van de
verzekerde aangaande procedurekosten, de erelonen en
gerechtelijke verdedigingskosten.
De verzekeraar zal de getekende polissen bij het binnenkomen
systematisch voorzien van de datumstempel.
Art. 3 Aanvang en looptijd
De waarborg vangt aan na de betaling van de eerste premie welke ten
laatste binnen de dertig dagen na de ondertekening van de
overeenkomst uitgevoerd wordt.
De verzekeraar deelt aan de verzekeringsnemer de aanvangsdatum
van het contract mede.
De polis wordt onderschreven voor een eerste periode die loopt van
bij de aanvang tot de volgende 31ste december. Vanaf de daarop
volgende 1ste januari is de looptijd van de polis één jaar.
Elke polis wordt stilzwijgend verlengd, tenzij één der partijen ze
beëindigt door middel van een aangetekende brief, ten laatste drie
maanden vóór het aflopen van de overeenkomst verstuurd.
Art. 4
Anterioriteit
De polis dekt geen schadegevallen die voorkomen na zijn
invoegetreding, maar die betrekking hebben op vroegere
opdrachten
Art. 5
Posterioriteit
Onder posterioriteit wordt verstaan dat de verzekeringswaarborg
doorloopt na het einde van de overeenkomst voor de opdrachten die
aangegeven werden tijdens de looptijd van de overeenkomst, onder
de volgende voorwaarden :
-
-
de verzekeringswaarborg slaat op vorderingen die
schriftelijk werden ingesteld tegen de verzekerde of de
verzekeraar tijdens de duur van de overeenkomst voor
schade voorgevallen tijdens diezelfde duur
de waarborg slaat eveneens op de verzoeken tot herstelling
op voorwaarde dat ze schriftelijk tegenover de verzekerde
of de verzekeraar worden ingesteld binnen een termijn van
36 maanden, te rekenen vanaf het einde van de
overeenkomst, en wanneer die betrekking hebben op :
een tijdens de duur van de overeenkomst
voorgedane schadegeval, indien, bij het einde
van deze overeenkomst,
het
risico niet door een andere verzekeraar is
gedekt;
daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot
schade die, tijdens de duur van deze
overeenkomst zijn voorgevallen en, aan de
verzekeraar zijn aangegeven;
7.3
Aanpassing van de vrijstelling
Wanneer in de schriftelijke overeenkomst tussen
verzekerde en de bouwheer of medecontractant, de
clausules die voorzien zijn in de bijzondere voorwaarden
niet werden
opgenomen en behoudens een
bijvoegsel, wordt de vrijstelling verhoogd met 10 % per
ontbrekende clausule en voor zover de verzekeraar het
verband aantoont tussen de schade en de niet opgenomen
voorwaarde en hij hierdoor een nadeel heeft ondervonden.
UITSLUITINGEN
Art. 8 UITSLUITINGEN EN ZWARE FOUTEN
8.1 Uitsluiting
Zijn uitgesloten van dekking :
• schade veroorzaakt door radioactiviteit
• schade als gevolg van lichamelijke letsels veroorzaakt door
blootstelling van personen aan wettelijk verboden
producten
8.2 Zware fouten
De verzekerde verliest alle verzekeringswaarborgen voor de gevolgen
van een zware fout.
Worden als zware fout beschouwd, de volgende handelingen:
• de opzettelijke fout
• elke strafrechtelijke overtreding van de verzekerde als dader,
mededader of medeplichtige
• elke vorm van geweld tegen personen en goederen
• het bewust negeren van de wettelijke voorschriften of de
bepalingen van de schriftelijke overeenkomst met de
medecontractant
• nalaten een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken
• nalaten over te gaan tot een grondonderzoek dat de
draagkracht van de grond bepaalt
• bouwwerken inplanten zonder voorafgaandelijk over de
noodzakelijke inlichtingen te beschikken zoals
afpalingsplan, bouwvergunning
• de afwezigheid van controle op de uitvoering der werken
• de afwezigheid van controle en schriftelijke melding aan de
bouwheer van de evolutie van het contractueel
overeengekomen budget
Art. 9 MEERVOUDIGHEID DER CONTRACTEN
Huidig verzekeringscontract dekt in tweede rang ten opzichte van de
andere contracten die in zijn geheel of gedeeltelijk de verzekerde
risico’s waarborgen, namelijk binnen het kader van een globale
verzekering voor al de partijen die interveniëren in het bouwproces.
DE PREMIES EN DE AANGIFTEN
Art. 10 Berekening van de premie
10.1 Premievoet
De premievoet die bepaald is in de bijzondere voorwaarden is van
toepassing, of op de erelonen geïnd door de verzekerde, of op de
waarde der bouwwerken.
10.2 Minimumpremie
Ieder jaar, ten laatste op 31 januari, stort de verzekeringsnemer de in
de bijzondere voorwaarden vastgestelde minimumpremie; die geldt
als een niet terugbetaalbaar voorschot op de jaarlijkse premie
10.3 Voorlopige premie
Ieder jaar, ten laatste op 31 januari, stort de verzekeringsnemer de
voorlopige premie welke overeenstemt met de helft van de jaarlijkse
premie van het voorlaatste jaar met aftrek van de minimumpremie,
en geldend als terugbetaalbaar voorschot op de jaarlijkse premie.
10.4 Jaarlijkse premie
De jaarlijkse premie zal bepaald worden aan het einde van het
verlopen jaar, op basis van het “jaarlijkse aangifte” formulier,
overgemaakt door de verzekeraar (zie art 11.2). Het saldo zal betaald
worden binnen de dertig dagen, na de opvraging.
Art. 11 Betaling van de premies en vrijstellingen, jaarlijkse
aangifte van de verzekeringsnemer, opschorting en opzegging,
solidariteit
11.1 Betaling van premies en vrijstellingen
Al de premies zijn betaalbaar binnen de termijnen aangegeven in
art.10. De vrijstelling is betaalbaar binnen de dertig dagen na
betalingsvraag van de verzekeraar.
voorbehouden heeft. In dit geval zal de opzegging in voege treden ten
vroegste vanaf de vijftiende dag die volgt op de eerste dag van de
opzegging.
Indien de verzekeraar zich dit recht niet voorbehouden heeft in de
ingebrekestelling per aangetekende brief, zal de verzekeraar de polis
slechts kunnen opzeggen door een nieuwe ingebrekestelling per
aangetekende brief ten aanzien van de verzekeringsnemer. In dit
geval treedt de opzegging in voege vanaf de vijftiende dag die volgt
op de neerlegging bij de post van de nieuwe ingebrekestelling per
aangetekende brief.
c) Opzegging na schadegeval
Na iedere schadeaangifte die van zulke aard is dat zij het evenwicht
der prestaties van beide partijen in het gedrang brengt, heeft de
verzekeraar het recht de polis op te zeggen per aangetekend schrijven
gericht aan de verzekeringsnemer ten laatste een maand na betaling
van de schadeloosstelling of de weigering van uitbetaling van
schadeloosstelling. De verzekeringsnemer beschikt over hetzelfde
recht. De opzegging zal in voege treden drie maanden na neerlegging
bij de post van het aangetekend schrijven.
d) Opzegging na faling .
In geval van faling van de verzekeringsnemer wordt de polis
automatisch opgezegd drie maanden na officiële uitspraak in verband
met de faling.
HOE HANDELEN BIJ EEN SCHADEGEVAL
Art. 12 Verplichtingen van de verzekeringsnemer, bij gebrek de
verzekerde
Zodra hij kennis heeft van een feit of een bestaande klacht waarbij
zijn aansprakelijkheid in het gedrang zou kunnen komen, is hij
verplicht om:
De premies en vrijstellingen die niet betaald zijn op hun vervaldatum,
worden vermeerderd met contractuele interesten van 12 % per jaar en
met een forfaitaire nalatigheidschadeloosstelling van 150 EUR.
a)
11.2 Aangifte van de verzekerde opdrachten
De verzekeringsnemer verbindt zich om door middel van het
jaarlijkse aangifteformulier aan de verzekeraar ten laatste op 31
januari van het volgende jaar, de erelonen en/of de waarde der werken
verbonden aan de verzekerde opdrachten mede te delen. Op basis van
deze verklaring stuurt de verzekeraar de afrekening van de premie
naar de verzekeringsnemer.
b)
De aan te geven erelonen (art.0.6) zijn deze die gefactureerd werden
gedurende het burgerlijk jaar.
d)
c)
De aan te geven waarde der werken (art.0.8) is deze die overeenstemt
met de gedurende het burgerlijk jaar uitgevoerde bouwwerken.
De waarde der bestaande werken wordt niet aangegeven.
Iedere foutieve verklaring van de verzekeringsnemer, in verband met
de erelonen of de waarde der werken brengt de toepassing van art 6
en 7 van de wet van 25 juni 1992 met zich mee.
11.3 Opschorting
De waarborg van de polis zal opgeschort worden vanaf de dertigste
dag die volgt op de neerlegging bij de post van een ingebrekestelling
per aangetekende brief ten aanzien van de verzekeringsnemer indien
de verzekeringsnemer heeft nagelaten:
• de premie of een vrijstelling te betalen binnen de termijnen
• een jaarlijkse aangifte te doen in overeenstemming met het
art.11.2
De waarborg zal opnieuw in voege treden de dag volgend op de
ontvangst door de verzekeraar van de integrale betaling van de
verschuldigde bedragen, vermeerderd met de interesten en een
schadeloosstelling, of de dag volgend op de ontvangst door de
verzekeraar van de aangifte der opdrachten voor zover de waarborg
niet opgeschort is voor een of andere reden.
De verzekeraar heeft het recht, ten titel van schadeloosstelling, de
premies
die
opeisbaar
geworden
zijn
gedurende
de
opschortingsperiode, te behouden.
11.4 Opzegging
a) Toegelaten opzegging omwille van het “voorafgetekende” karakter
van de polis. De opzegging mag uitgevoerd worden volgens de
bepalingen van artikel 2 van huidige voorwaarden.
b) Opzegging volgend op een opschorting:
Indien de waarborg van de polis opgeschort is overeenkomstig
artikel 11.3, kan de verzekeraar de polis opzeggen, onder voorwaarde
hij zich bij de ingebrekestelling per aangetekende brief, dit recht
e)
f)
het formulier "Schadegevalaangifte" zo spoedig mogelijk
over te maken en alle mogelijke inlichtingen en
documenten met betrekking tot het schadegeval of
mogelijk schadegeval in kwestie voor te leggen;
bij hoogdringendheid, alle hem ter beschikking staande
middelen aan te wenden om de gevolgen van schade te
voorkomen of te beperken, waarbij hij er wel dient op te
letten de beschadigde toestand niet te wijzigen, in die mate
dat het onmogelijk zou worden om de oorzaken op te
sporen en de omvang van de schade te bepalen;
de nodige bijstand te verlenen om iedere klacht te kunnen
regelen of af te wijzen of om een geding aan te spannen
af te zien van elke erkenning van aansprakelijkheid,
minnelijke regeling, aanbod of belofte tot betaling zonder
vooraf de verzekeraar om toelating te hebben gevraagd.
De erkenning van een waar gebeurd feit of het ten laste
nemen van eerste hulp door de verzekerde, kunnen geen
oorzaak zijn van weigering van waarborg door de
verzekeraar
zich te onthouden van elk verhaal of vrijwaring tegenover
derden, behalve met voorafgaandelijk akkoord van de
verzekeraar;
persoonlijk te verschijnen indien de rechtspleging het
vereist en alle door de verzekeraar geëiste stappen te
ondernemen.
AFHANDELING VAN DE SCHADEVERGOEDINGEN
Art. 13 Betalingen
De schadevergoedingen worden betaald binnen de zestig dagen te
rekenen vanaf de minnelijke regeling tussen partijen of vanaf het
ogenblik waarop het vonnis uitvoerbaar geworden is, voor zover de
eiser een duidelijke en gerechtvaardigde afrekening heeft opgesteld
en overgemaakt aan de verzekeraar.
Nochtans kan de verzekeraar, volgens het geval en zonder te wachten,
betalingen verrichten bij wijze van voorschotten.
Het bedrag van de waarborg zal uitbetaald worden aan verzekerde, of
aan de benadeelde persoon in toepassing van zijn rechtstreeks
vorderingsrecht tegenover de verzekeraar.
Art. 14 Werken in samenwerking
De premie en de waarborg zijn evenredig aan het door de vennoten
overeengekomen en aan de verzekeraar aangegeven, aandeel in de
aansprakelijkheid.
De verzekerde kan bij middel van een specifiek bijvoegsel de
solidaire aansprakelijkheid dekken van niet verzekerde vennoten.
Art. 15 Leiding van het geding en keuze van de raadgevers –
Uitgaven en vergoedingen
Vanaf het ogenblik waarop de waarborg van de verzekeraar in
aanmerking komt, en op voorwaarde dat er een beroep op wordt
gedaan, neemt de verzekeraar de leiding van het geding waar, hetzij
in eigen naam, hetzij in naam van de verzekerde.
In de mate dat de belangen van de verzekeraar en de verzekerde
samenvallen neemt hij het verweer van de verzekerde op zich binnen
de perken van de waarborg. Hij beslist alleen of hij beroep doet op
een scheidsrechterlijke beslissing en beschikt alleen over het recht om
binnen de perken van de waarborg te beslechten. Geen enkele
regeling of erkenning van aansprakelijkheid buiten de verzekeraar om
zal tegen hem kunnen ingeroepen worden. In geval een strafrechtelijk
geding tegen de verzekerde wordt aangespannen ten gevolge van een
schadegeval, zal de verzekeraar slechts tussenkomen en de
rechtspleging leiden voor wat betreft de burgerlijke belangen die in
het gedrang komen.
De deskundigen, advocaten en raadgevers worden gekozen door de
verzekeraar, die hun erelonen evenals hun kosten betrekking hebbend
op burgerlijke klachten ten laste neemt, overeenkomstig de bijzondere
voorwaarden.
De toegekende onkosten en vergoedingen in een geding komen de
verzekeraar toe.
Art. 16 Belangenconflict
a)
b)
c)
Telkens er zich een belangenconflict met zijn
verzekeraar voordoet is de verzekerde vrij een
advocaat te kiezen of, zo hij daar de voorkeur aan
geeft, iedere andere persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure
toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen.
In geval er een belangenconflict ontstaat dat niet te
wijten is aan de verzekerde, neemt de maatschappij
de in artikel 15 vermelde kosten op zich, voor zover
ze niet op een onredelijke wijze werden besteed.
Indien een belangenconflict te wijten is aan de
verzekerde, staat het hem vrij deskundigen,
advocaten en raadgevers te kiezen, waarvan hij
alleen het geheel van de kosten zal dragen, even als
deze die betrekking hebben op burgerlijke
rechtshandelingen.
Art. 17 WIJZIGINGEN
De verzekeraar kan de algemene en bijzondere voorwaarden wijzigen
mits betekening aan de verzekerde minstens drie maanden voor de
einddatum van de overeenkomst.
Behoudens betwisting door de verzekerde ten laatste binnen de twee
maanden na de betekening, treden de nieuwe algemene en bijzondere
voorwaarden in voege op de 1ste januari die daarop volgt.
• Indien de verzekeringsnemer dit gedaan heeft met
frauduleuze bedoelingen, mag de verzekeraar zijn
waarborg weigeren.
Art. 19 Ten laste van de verzekerde
Alle taksen en bijkomende heffingen, huidige of toekomstige, met
betrekking tot onderhavige overeenkomst vallen ten laste van de
verzekeringsnemer en worden geïnd zoals de premies.
Art. 20 Betwistingen
Alle betwistingen tussen partijen vallen onder de bevoegdheid van de
rechtbank van het gebied waarin de verzekeringsnemer gehuisvest is.
Art. 21 Algemene inlichtingen
De verzekerde wordt ervan in kennis gesteld:
- dat de sociale zetel van AR-CO, verzekeringsmaatschappij,
gevestigd is in België, Tasson Snelstraat 22 te 1060 Brussel.
- dat elke klacht met betrekking tot deze overeenkomst gericht mag
worden aan de dienst OMBUDSMAN voor verzekeringen, de
Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.
- dat de premie vastgelegd is in de bijzondere voorwaarden en dat zij
door geen enkele index gewijzigd wordt, behalve wat taksen en
kosten betreft.
- dat deze overeenkomst onderworpen is aan de Belgische
wetgeving.
Art. 22 Keuze van de verblijfplaats
De verblijfplaats van de contractanten wordt in rechte gekozen, te
weten deze van de verzekeraar in haar sociale zetel in België en deze
van de verzekeringsnemer of van de verzekerde op het adres vermeld
in de bijzondere voorwaarden.
Elke betekening gedaan op deze adressen is geldig, zelfs ten
overstaan van erfgenamen of rechthebbenden van de
verzekeringsnemer of de verzekerde zolang geen adreswijziging is
medegedeeld aan de verzekeraar.
In geval er meerdere verzekeringsnemers of verzekerden zijn, wordt
elke mededeling door de verzekeraar, verstuurd aan één van hen,
beschouwd als zijnde verstuurd aan de anderen, behalve in geval van
opzegging.
Behoudens tegengestelde overeenkomst, blijven voorafgaande
voorwaarden van toepassing tot de voor deze datum aangegeven
opdrachten, en dit voor alle activiteiten, schade en schadegevallen
met betrekking tot deze opdrachten.
Toch is de uitsluiting voorzien in art 8.1 ook van toepassing ten
aanzien van voorafgaande contracten.
SLOTBEPALINGEN
Art. 18 Het niet eerbiedigen van de overeenkomst
Overeenkomstig met de wet van 25 juni 1992:
• Indien de verzekeringsnemer zijn verplichtingen niet vervult
en dit leidt tot een nadeel ten aanzien van de verzekeraar,
heeft deze laatste het recht over te gaan tot een beperking
van zijn prestatie, ten bedrage van het ondervonden
nadeel.
AR - CO
Erkende onderneming bij Koninklijk Besluit van 4 juli 1979
om verzekeringsverrichtingen te doen van tak 13 - Algemene B.A.
Staatsblad van 14 juli 1979
"AR-CO" C.V.B.A. 0330
H.R.B. 318.518
23/08/2007
Download
Random flashcards
Create flashcards