Sociale economie - Ondernemen in Hasselt

advertisement
Sociale economie
IN UW REGIO
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING WERKGELEGENHEID MIDDEN-LIMBURG
SocEco-BRO-210x285.indd 1
6/02/17 23:21
Sociale economie
IN UW REGIO
2-3
SocEco-BRO-210x285.indd 2
6/02/17 23:21
Inhoudstabel
Inleiding
4
Voorwoord:
6
wat is sociale economie?
Sociale economie:
8
breed aanbod
Lokale sociale economie-organisaties
10
in uw regio
Samenvattend schema sociale economie
SocEco-BRO-210x285.indd 3
28
6/02/17 23:21
Inleiding
Inzetten op werk is voor de lokale besturen Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek een topprioriteit. In 2014 werd door
de drie gemeenten de intergemeentelijke vereniging Werkgelegenheid Midden-Limburg opgericht met als doel de
ontwikkeling van de sociale economie te bevorderen en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.
D
eze doelstelling trachten de drie overheden te
realiseren door:
reguliere ondernemers en ondernemers uit
de sociale economie met elkaar in contact
te brengen, o.m. door de organisatie van
netwerkmomenten.
het brede activiteitenaanbod van sociale
economie-organisaties kenbaar te maken.
samenwerking te stimuleren tussen reguliere
ondernemers en sociale economie-organisaties
d.m.v. projectfinanciering.
Sociale economiebedrijven zijn vooral gekend
omwille van hun sociaal doel: mensen tewerkstellen
die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt
en die daardoor moeite ondervinden om een job
te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Deze
bedrijven hechten veel belang aan de begeleiding
van hun werknemers, maar focussen zich daarbij
ook op de kwalitatieve aflevering van producten
en diensten voor zowel individuele klanten als voor
bedrijven en de samenleving. Dit is cruciaal om een
kostendekkende werking mogelijk te maken.
Samen willen de drie overheden het brede aanbod
van de lokale, sociale economie-organisaties onder
de aandacht brengen en lokale ondernemers
stimuleren om samenwerkingsopportuniteiten met
organisaties uit deze sector te verkennen.
Namens de Intergemeentelijke vereniging
Werkgelegenheid Midden-Limburg.
Tom Vandeput
Voorzitter Intergemeentelijke vereniging
Werkgelegenheid Midden-Limburg
Schepen Economie van de stad Hasselt
4-5
SocEco-BRO-210x285.indd 4
6/02/17 23:21
“Inzetten op werk is
een topprioriteit met als doel
het bevorderen van de
sociale economie.“
Beheerscomité Intergemeentelijke Vereniging Werkgelegenheid Midden-Limburg.
V.l.n.r.: Tom Vandeput, Nadja Vananroye, Peter Prévot, Lieve Vandeput, Ria Hendrikx, Rik Kriekels.
SocEco-BRO-210x285.indd 5
6/02/17 23:21
Voorwoord
“Wist u dat sociale en reguliere
ondernemers elkaar op meerdere
vlakken kunnen versterken?“
6-7
SocEco-BRO-210x285.indd 6
6/02/17 23:21
Wat is sociale economie?
Sociale economie-organisaties zijn organisaties/ondernemingen die hun kerntaak leggen bij de inschakeling van
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en daarvoor economische activiteiten ontwikkelen. In de praktijk
kennen we deze ondernemingen als beschutte en sociale werkplaatsen (vanaf 2015 onder de naam maatwerkbedrijven
en -afdelingen) en lokale diensteneconomie.
E
igen aan sociale economiebedrijven is dat
ze inzetten op een intensieve begeleiding en
coaching van de werknemers, zowel op de werkvloer
zelf als naar een latere eventuele doorstroom naar
tewerkstelling in het normaal economisch circuit.
Anderzijds ontwikkelen ze kwalitatieve diensten en
producten om kostendekkend te kunnen opereren:
de overheidssubsidies vormen immers enkel een
(beperkte) compensatie voor de kosten die gepaard
gaan met het rendementsverlies van de doelgroepmedewerkers.
Sociale economie-organisaties dragen het principe
van maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog
in het vaandel. Ze concentreren zich op 3 pijlers:
aandacht voor de medewerkers (people), aandacht
voor het milieu (planet) en aandacht voor de
economische meerwaarde (profit).
Maar ook binnen ondernemingen uit de reguliere
economie worden maatschappelijke en sociale
doelstellingen steeds belangrijker. Omdat het
moet, omdat men het wil of omdat de wereld van
morgen complexer en onzekerder wordt. Op die
manier groeien de uitersten van het spectrum
(ondernemingen die uitsluitend winstgedreven
werken versus initiatieven die quasi volledig
gefinancierd worden met subsidies of giften) stilaan
naar elkaar toe.
Bovendien wordt er steeds meer samengewerkt
tussen reguliere en sociale economie. Veel sociale
economie-organisaties zijn immers belangrijke
toeleveranciers voor reguliere ondernemingen voor
bijvoorbeeld verpakkingen of logistiek. Soms gaat
de samenwerking verder en komen de werknemers
van de sociale economie op de werkvloer van de
eindklant. Dit kan een tijdelijk maar ook permanent
karakter krijgen.
SocEco-BRO-210x285.indd 7
Wat kan de sociale economie voor u betekenen?
Wat is de meerwaarde voor uw onderneming?
Enkele voorbeelden:
Door functie-ontleding kunnen eenvoudige
taken wordt afgesplitst en omgevormd naar
nieuwe functies voor mensen die wat zwakker
staan. Door repetitieve en eenvoudige taken
zoals verpakken, verzendwerk, handwerk bij
groenonderhoud, sorteerwerk, afwerking van
producten, assemblage, … uit te besteden, kan uw
onderneming zich focussen op haar core business.
U spreekt met de sociale economie-onderneming
af waar de opdrachten worden uitgevoerd: in uw
bedrijf via een tijdelijke of permanente ‘enclave’
óf in de werkruimte van de sociale economie-onderneming. Vanuit die enclave raken doelgroepwerknemers sneller geïntegreerd in het reguliere
team. En uw reguliere werknemers krijgen een
constructieve kijk op mensen met een arbeidsbeperking, waardoor er een hechtere werkomgeving
ontstaat. U creëert een maatschappelijke meerwaarde voor zowel uw eigen medewerkers als
medewerkers met een beperking.
Maak gebruik van de brede waaier aan diensten
die door sociale economie-organisaties worden
aangeboden. Dat kan gaan van kleine cateringopdrachten tot het verzorgen van personeelsfeesten,
relatiegeschenken, teambuilding voor bedrijven,
opruimwerk, verhuur van fietsen voor werknemers, groenonderhoud, isolatiewerk, enz.
U maakt werk van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, wat bijdraagt tot een positief
bedrijfsimago.
Belangrijk is elkaars dienstenaanbod goed te
kennen: deze brochure betekent daarin een eerste
stap. U vindt op de volgende bladzijden een kort
overzicht van de werkvormen binnen de sociale
economie en een lijst van sociale ondernemers
actief binnen onze regio.
6/02/17 23:21
MaaTWerkbedrIjVen
Maatwerkbedrijven zijn organisaties/ondernemingen die hun kerntaak leggen bij de
inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en daarvoor
economische activiteiten ontwikkelen. Minstens 65% van de werknemers van
maatwerkbedrijven hebben een grote afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt. Omdat
doelgroepwerknemers specifieke noden hebben, steunt de overheid in het voorzien
van een werkomgeving met aangepaste structuur. D.m.v. subsidies kunnen sociale
economie-ondernemingen hun sociale doelstelling (de professionele inschakeling van
kansengroepen) realiseren. De voorbije decennia haalden veel maatwerkbedrijven
mooie resultaten dankzij veel enthousiasme, doorzettingsvermogen en een hart
voor de doelgroepmedewerker. Maatwerkbedrijven nemen een volwaardige
bedrijfsactiviteit voor hun rekening en zijn economisch actief op de markt. Deze
specifieke activiteiten kunnen een meerwaarde zijn voor reguliere bedrijven.
MaaTWerkafdelIng
N.a.v. het Maatwerkdecreet kunnen reguliere ondernemingen, los van hun
kernactiviteit, een afdeling oprichten waar ze het principe van werk op maat
toepassen: de maatwerkafdeling. De overheid voorziet ondersteuningspakketten
voor reguliere bedrijven die bereid zijn een beperkt team van minstens vijf voltijdse
equivalenten doelgroepwerknemers duurzaam aan te werven. Dit is een van de
mogelijke manieren om sociale doelstellingen binnen de reguliere bedrijfsvoering
te integreren. Sommige bedrijven geven aan deze formule de voorkeur, omdat de
werknemers effectief bij hen in dienst komen en ze zelf de nodige omkadering
kunnen bieden. De Vlaamse overheid stimuleert op deze manier de bedrijven om
werknemers uit de zogenaamde kansengroepen aan te werven met een bijbehorende
financiële tegemoetkoming.
enclaVeWerkIng
Maatwerkbedrijven hebben een interessante formule om voor reguliere bedrijven
opdrachten uit te voeren binnen de bedrijfscontext via de enclavewerking. Vanuit
een maatwerkbedrijf wordt een team medewerkers met een arbeidsbeperking op
uw werkvloer (tijdelijk of permanent) geïntegreerd dat het werk op maat onder
begeleiding uitvoert. De medewerkers blijven in dienst van het maatwerkbedrijf en
werken samen met hun begeleider. U heeft als bedrijfsleider enkel een afspraak over
het werk dat gedaan moet worden. De enclavewerking biedt een oplossing voor
permanente arbeidsintensieve taken, maar kan ook zorgen voor een flexibele tijdelijke
opvang van arbeidspieken of seizoensgebonden werkzaamheden.
lokale dIenSTeneconoMIe
Lokale diensteneconomie is de verzamelnaam van initiatieven van meestal non-profitorganisaties, die allerhande dienstverlening aanbieden. Vaak zitten ze in een niche,
waaraan de reguliere sector niet of onvoldoende tegemoetkomt en bieden ze een
ecologische en maatschappelijke meerwaarde. Ook hier draait alles rond het kansen
bieden op werk voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Uw bedrijf
kan gebruikmaken van deze maatschappelijke diensten. Voorbeelden zijn: fietsverhuur
en fietsonderhoud voor uw werknemers, levering van broodjes, opruimwerk,
klusjesdienst, buurtrestaurants, vervoerdiensten, enz.
8-9
SocEco-BRO-210x285.indd 8
6/02/17 23:21
Sociale economie:
breed aanbod!
SocEco-BRO-210x285.indd 9
6/02/17 23:21
10-11
SocEco-BRO-210x285.indd 10
6/02/17 23:21
Voorstelling lokale
sociale economie
in uw regio
SocEco-BRO-210x285.indd 11
6/02/17 23:21
Alternatief
Omdat werken ook anders kan
A
lternatief biedt als inclusief ondernemer al
sinds haar ontstaan in 1985 kansen voor
kansengroepen! Hiermee wordt een positieve
impact gerealiseerd op de grote diversiteit
binnen de samenleving in het algemeen, maar
in het bijzonder in de werkende samenleving.
De kernopdracht van Alternatief draait dan
ook rond het creëren en mogelijk maken van
zinvol werk voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Dit doen we door middel
van een brede waaier aan activiteiten
en diensten.
Catering en traiteurdiensten
 zelfbedieningsrestaurant;
 soepservice;
 verhuur vergaderzalen.
Groenwerking
 zwerfvuil opruimen;
 onderhoud, inspectie en herstelling van
speeltuigen;
 onkruidbestrijding;
 snoeien en onderhoud van perken;
 straatmeubilair: onderhoud en herstelling;
 onderhoud bedrijventerreinen;
 tuinonderhoud bij senioren.
Drukwerk, mailings, verpakkingswerk
en sorteerwerk
 drukwerk en mailings;
 reclamebedeling;
 verpakkingswerkzaamheden:
Schoonmaak, reining en strijkdiensten
 strijken voor particulieren, bedrijven en
werknemers van bedrijven;
 schoonmaak van bedrijfsgebouwen en





kantoren, trappenhallen, zalen;
schoonmaak na bouw- en verfactiviteiten;
schoonmaak voor of na festiviteiten;
industriële reiniging van vloeren;
tapijtreiniging;
poetsen van ramen.
Klussen en bouw
 klusjesdienst:
renovatie: schilderen, pleisteren, vloeren,
tegelen, timmerwerk - gyprocwerken - afbraak
en strippen van gebouwen - isolatiewerken kleine metselwerken - glas- en siliconenwerken;
 verhuisdienst.
Fietsverhuur en -herstellingen
 verhuur en herstellingen fietsen.
Coachingsaanbod




job- en taalcoaching.
loopbaanbegeleiding
outplacement
vorming op maat rond attitude, communicatie,
burn-out en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen
(POP)
12-13
SocEco-BRO-210x285.indd 12
6/02/17 23:21
aLTERNaTIEf VZW
Runkstersteenweg 134
3500 Hasselt
T 011 28 83 60
www.alternatiefvzw.be
SocEco-BRO-210x285.indd 13
6/02/17 23:21
pantone 275
pantone 376
B
ewel vzw is gekend om zijn expertise en
specifieke inspanningen met betrekking tot
de tewerkstelling van personen met beperkte
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Door de
samenwerking met industriële en dienstverlenende
bedrijven ontstaat er een unieke win-winsituatie
tussen de ontwikkelingsmogelijkheden van
de doelgroep enerzijds en de economische
marktvragen van bedrijven of overheden
anderzijds. Het bedrijf stelt momenteel op een
maatschappelijk én economisch verantwoorde
manier 1.600 enthousiaste medewerkers tewerk in
zeer diverse sectoren: logistiek, medisch, zeefdruk,
textiel, assemblage, groenonderhoud …
Bewel is daarmee één van de grotere, toonaangevende spelers in de sociale economie in
Vlaanderen en hoort bij de grotere werkgevers
van Limburg.
BEWEL VZW
Ginderoverstraat 143
3590 Diepenbeek
T 011 24 74 00
www.bewel.be
14-15
SocEco-BRO-210x285.indd 14
6/02/17 23:21
Groenwerking










onderhoud en aanleg van parken;
tuinen en plantsoenen;
opruimen van zwerfvuil;
groenonderhoud op begraafplaatsen;
leveren en verspreiden van houthaksel
en schors;
(ecologische) onkruidbestrijding;
kleine verhardingswerken;
winteronderhoud van holle wegen;
onderhoud voet- en wandelpaden;
verwijderen van Amerikaanse vogelkers.
Drukwerk, mailings, verpakkingswerk
en sorteerwerk
 offset- en zeefdrukkerij;
 boekbinden: nieten en verlijmen, spiraalbinden,
uitrapen van folders, gouddruk aanbrengen,
maken van luxedozen op maat, … ;
SocEco-BRO-210x285.indd 15
 mailings: drukwerken verzamelen en onder
omslag brengen, personaliseren, postklaar
maken en verzenden, stockeren, onder folie
brengen van mailings, …;
 reclamebedeling.
Productie
 textielverwerking: strijken, tunnelen, prijzen,
etiketteren, beveiligen, op kapstok hangen,
sorteren, verpakken, stikwerken;
 automotive: assemblagewerken, indirecte
verpakkingen, controlewerking;
 cleanroom: verpakken, assembleren,
controleren, zeefdrukken (stofarme ruimte);
 manuele taken: elektromontage, mechanisch
monteren, lichte metaalbewerking, ontbramen,
controleren, keuren, sorteren;
 enclavewerking.
6/02/17 23:21
A
l bijna 40 jaar biedt De Wroeter zinvolle
arbeid aan mensen die moeilijk een plek
vinden in het reguliere circuit. In oorsprong
‘wroette’ de vzw aan de hand van (biologische)
landbouw, bakkerij, fruitverwerking, maar later
kwamen hier ook groenonderhoud, verkoop en
logistiek van lokale producten, toerisme en diverse
dienstverleningen zoals postbedeling bij. Doorheen
al deze activiteiten staat steeds de mens met zijn/
haar talenten en mogelijkheden centraal. Een hart
Verkoop producten
 ambachtelijke producten: brood en koeken,
appelsap, confituur, …;
 biologische geteelde groenten en fruit;
 cadeaubonnen;
 geschenkmanden;
 eindejaarspakketten ;
 lokale producten ‘Puur Limburg’;
 zelfgemaakte voedingsproducten: quiche,
pizza, soepen, …
Verkooppunten
 boerderijwinkel, Sint-Rochusstraat 8,
Kortessem, dinsdag t/m vrijdag 14.00-18.00,
zaterdag 9.00-13.00;
 markten, Hasselt dinsdag en vrijdag,
Genk donderdag, Leuven vrijdag;
 webwinkel ‘Hartenboer’, www.hartenboer.be;
 streekproduktenwinkel Borgloon;
 zelfoogsttuin Tuin van de smaak,
www.tuinvandesmaak.be;
 webwinkel Puur Limburg, www.puurlimburg.be.
Groenwerken
 aanleg en onderhoud van
landschapselementen, landschapsherstel;
 aanplant en onderhoud hoogstamboomgaarden;
 bosbeheerswerken, vogelkersbestrijding;
voor mens en natuur, dat is het handelsmerk van
De Wroeter. Eigen aan De Wroeter is een integrale
visie op ondernemerschap, waarbij steeds gezocht
wordt naar economische activiteiten die ook een
aanvullende maatschappelijke meerwaarde hebben
bovenop sociale tewerkstelling. Deze meerwaarden
situeren zich bijvoorbeeld in het ecologische aspect
(bio-voeding, natuurontwikkeling, tegengaan van
voedselverspilling) of het sociale aspect (sociaal
toerisme, sociale cohesie en armoede).





maaiwerken, onderhoud plantsoenen;
mechanische onkruidbestrijding;
onderhoud holle wegen;
onderhoud wandel- en fietswegen;
uitrijden, slepen van hout, opruimen van takken
en hout;
 vellen en snoeien van bomen, hagen scheren;
 zwerfvuil opruimen.
Drukwerk/verpakking/mailing/
sorteerwerk




licht industrieel werk: inpakwerk, sorteerwerk, …;
mailing: brieven plooien, etiketten plakken, ….;
postbedeling drukwerk openbaar nut;
eenvoudig digitaal input werk.
Toerisme en teambuilding
 hotel De Pastorie in Gors-Opleeuw;
 cafetaria en terras Koe-vert, op stedelijk
domein aan gezinsboerderij Kiewit in Hasselt,
www.koevertkiewit.be;
 catering feesten;
 erkend jeugdverblijf centrum;
 fietscafé;
 jeugdverblijf/groepsverblijf ’t Klokhuis in
Gors-Opleeuw, www.herberghetklokhuis.be;
 verhuur vergaderruimte met/zonder catering;
 Haspengouw klassen;
 landbouw belevingspad, serres Hasselt.
16-17
SocEco-BRO-210x285.indd 16
6/02/17 23:21
SocEco-BRO-210x285.indd 17
DE WRoETER MaaTWERKBEDRIJf
DE WRoETER DaGcENTRUM
St-Rochusstraat 8
3720 Kortessem
T 011 37 52 92
www.dewroeter.be
St-Rochusstraat 8
3720 Kortessem
T 011 37 64 47
www.dewroeter-dagcentrum.be
6/02/17 23:21
M
omenteel stelt Springplank vzw ca. 175 mensen
tewerk, verspreid over ca. 6 locaties.
De Springplank vzw biedt dienstverlening aan de
maatschappij op verschillende vlakken:
door het aanbieden van (sociale) tewerkstelling
aan mensen voor wie de doorstroming naar
reguliere tewerkstelling moeilijker verloopt.
door het stimuleren en maximaliseren van
hergebruik van tweedehandsgoederen.
door mensen de kans te bieden hun financiële
onafhankelijkheid te verhogen door goederen
aan democratische prijzen te verkopen.
De werking van Springplank vzw bestaat uit:
een materialenteam dat instaat voor het
grofsorteerwerk.
twee fijnsorteerteams die instaan voor het
fijnere sorteerwerk.
twee Kringwinkels (1 in Hasselt, 1 in Sint-Truiden).
De winkel van Hasselt is 3000 m2. Een gedeelte
van de winkel kan omgevormd worden tot
ontmoetingsplaats. Tal van evenementen
vonden hier al hun weg: van tentoonstellingen
en mini-gatherings tot breiclubjes!
het Flagbag Atelier: dit is een opleidings- en
tewerkstellingsproject waarbij afgedankte
vlaggen herschapen worden tot nieuwe leuke
hebbedingen zoals winkeltassen, i-padhoezen,
gsmhouders, toiletzakken, ...
Cradle to Cradle, korte keten en sociale
tewerkstelling gaan hier hand in hand.
Verdeelpunten: het Hendrikshuis te Hasselt,
Modemuseum/Toeristische Dienst Hasselt.
Creazi: goederen/materialen die in de
Kringwinkel niet terecht kunnen of die door
andere bedrijven geschonken worden, worden
ter beschikking gesteld van kunstenaars,
kunstscholen, leraars, studenten, ... in plaats
van ze af te voeren als afval.
Door tentoonstellingen en dergelijke wordt
de interactie tussen kunstenaars onderling
en tussen kunstenaars en de bedrijfswereld
bevorderd, waardoor een heus creativiteitsplatform wordt gecreëerd, gestoeld op een
giving tendens.
Verkoop producten
 verkoop van tweedehandse goederen;
 cadeaubonnen;
 inrichtingsprojecten.
Productie
 vintage projecten.
 Flagbag
Klussen en bouw
 inboedelservice.
DE SpRINGpLaNK VZW
Sint Truidersteenweg 150
3500 Hasselt
T 011 27 35 75
www.okazi.be
18-19
SocEco-BRO-210x285.indd 18
6/02/17 23:21
SocEco-BRO-210x285.indd 19
6/02/17 23:21
V
zw Fietsbasis is een maatwerkbedrijf gespecialiseerd in fiets gerelateerde aangelegenheden.
Onze hoofdactiviteiten bestaan uit de assemblage
als ook het onderhoud en herstellen van fietsen.
De assemblage wordt zowel uitgevoerd voor groothandel alsook voor eigen verkoop. Vzw Fietsbasis
staat ook in voor het beheer en onderhoud van
fietsvloten van lokale overheden, kleine en grote
bedrijven en scholen. We beschikken over de
mogelijkheid om fietsen te herstellen in ons eigen
fietsatelier alsook op verplaatsing met onze mobiele
werkplaats. Via aangeleverde weesfietsen van lokale
overheden, kringwinkels en particulieren worden
kwaliteitsvolle 2de handsfietsen opgemaakt. Met onze
producten en diensten wil vzw Fietsbasis inspelen
op de alsmaar groeiende behoefte van bedrijven om
een ecologische, mobiliteitsvriendelijke en goedkoop
fietsvlootbeheer uit te bouwen.
Verkoop producten
 bedrijfsfietsen (ook E-Bikes);
 fiets gerelateerde artikelen.
Productie
 assemblage van fietsen (ook E-Bikes);
 opmaak 2de handsfietsen.
Fietsverhuur en –herstellingen




verhuur van toerisme fietsen;
verhuur van bedrijfsfietsen;
fietsherstellingen (ook E-Bikes);
fietsonderhoud op locatie.
20-21
SocEco-BRO-210x285.indd 20
6/02/17 23:21
fIETSBaSIS VZW
Stadsheide 7
3500 Hasselt
T 011 35 27 31
www.fietsbasis.be
SocEco-BRO-210x285.indd 21
6/02/17 23:21
H
et Tewerkstellings- en OpleidingsProject (TOP)
en het maatwerkbedrijf ABRI bieden langdurig
werkzoekenden verschillende leerwerkactiviteiten aan
binnen een reëel productieproces. Technische kennis
en arbeidsattitudes worden al doende bijgebracht
(training on the job). Er wordt sterk geïndividualiseerd
gewerkt, vertrekkend vanuit de beginsituatie en
volgens het niveau van iedere doelgroepmedewerker.
De opleiding/tewerkstelling wordt gestoeld op
concrete opdrachten om de normale functionaliteit
te garanderen. Top vzw en Abri vzw streven sociale
integratie en sociale weerbaarheid na met een
aanbod van sociale begeleiding. De activiteiten
situeren zich binnen de metaalbewerking.
Productie











plooien;
knippen, uithoeken;
laseren, snijbranden;
(vloei)boren, tappen;
schuren, slijpen;
zagen;
lassen;
ponsen;
coaten (industriële toepassingen);
monteren;
rondzetten, buigen.
22-23
SocEco-BRO-210x285.indd 22
6/02/17 23:21
Top-aBRI VZW
Industrieweg 2007
3520 Zonhoven
T 011 81 81 41
www.top-abri.be
SocEco-BRO-210x285.indd 23
6/02/17 23:21
V
zw IN-Z (spreek uit: inzet) is een onderneming
uit de sociale economie met een divers aanbod aan sociale diensten. We zijn erkend als
lokale diensteneconomieonderneming en als
dienstenchequebedrijf. Opgericht in 1996,
telt IN-Z vandaag bijna duizend driehonderd
werknemers, verspreid over zes regionale kantoren
in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.
IN-Z wil zoveel mogelijk mensen kansen bieden
op volwaardige arbeid. Daarom creëren we
laagdrempelige, duurzame jobs met aandacht voor
persoonsgerichte loopbaanontwikkeling.
VZW IN-Z
Schaapsdries 2
3600 Genk
T 089 32 28 10
www.in-z.be
24-25
SocEco-BRO-210x285.indd 24
6/02/17 23:21
Poets en huishoudhulp
 poets- en huishoudhulp aan huis met
dienstencheques;
 stofzuigen, opruimen, dweilen, schoonmaken,
wassen, strijken, koken, afwassen, lakens
verversen, boodschappen doen, …
 bij ouderen en personen met noden ook buiten
de reguliere uren.
Seniorenoppas




voor zorgbehoevende ouderen;
extra ondersteuning thuis;
zeven dagen op zeven;
laagdrempelige, niet-medische activiteiten
zoals gezelschap houden, waakzaam aanwezig
zijn, samen een wandeling maken, een
boterham smeren, de brievenbus legen,
verplaatsingen begeleiden, ….
Hulp in woonzorgcentra
 op vraag van woonzorgcentra;
 laagdrempelig takenpakket aanvullend op de
reguliere werking van woonzorgcentra;
 extra’s die de bewoners ten goede komen
zoals een babbeltje slaan, nagels lakken,
activiteiten begeleiden, koffie inschenken,
verplaatsingen begeleiden, ….
Persoonlijke assistentie voor personen
met een handicap




personen met een handicap;
persoonsvolgende financiering (PVF)
zeven dagen op zeven;
laagdrempelige ondersteuning bij het wassen,
aankleden, koken, eten, boodschappen doen,
uitstappen maken, ….
Preventieve gezinsondersteuning
 voorschoolse werking en de oudersalons van
IN-Zetje in Beringen;
SocEco-BRO-210x285.indd 25
 samenwerking met vzw Kind en Taal in het
kader van het Strategisch Actieplan Limburg in
het Kwadraat (SALK);
 preventieve gezinsondersteuning aan gezinnen
met jonge kinderen, met extra aandacht voor
maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
Brede school
 In samenwerking met scholen en vrijetijdsverenigingen;
 een aanbod van bredeschoolactiviteiten als
dansen, sporten, muziek maken en knutselen;
 zowel binnen als buiten de schoolmuren, voor
leerlingen tot twaalf jaar;
 accent ligt op brede talentontwikkeling en
sociale participatie.
vzw SOOP (Sociale Onderneming voor
Opruimen en Poetsen)
 sociale tewerkstelling;
 poetsopdrachten en logistieke ondersteuning
 gericht op bedrijven, verenigingen en
zelfstandigen;
 ook voor opruimopdrachten zoals het
opruimen van woningen en poetsopdrachten.
’t Dorpshuys
 charmant gastenverblijf, erkend fietscafé en
toegankelijkheidslabel A;
 sociaal toerisme;
 Fair trade en streekproducten;
 kansen voor sociale en duurzame tewerkstelling.
Strijkpunt
 sinds januari 2017 heeft vzw IN-Z 2 strijkpunten
in Brasschaat en Stabroek;
 inspelen op lokale noden zoals gezinsondersteunende maatregelen voor werknemers;
 creëren van tewerkstelling.
6/02/17 23:21
Schema
Sociale economie
IN UW REGIO
26-27
SocEco-BRO-210x285.indd 26
6/02/17 23:21
a
lT
er
n
aT
Be
ie
W
F
el
Vz
D
W
e
W
rO
D
eT
e
er
SP
ri
n
Fi
G
eT
Pl
SB
a
n
TO aS
K
i
S
Vz
PVz
a
W
Br
W
Vz
iV
W
zW
in
.z
aSSEMBLaGE/MoNTaGE
aUToMoTIVE
BEDRIJfSfIETSEN
BoEKBINDEN
BoSBEHEER
BRooDJESDIENST
caTERING/REcEpTIES
cLEaNRooM
DRUKWERKEN
ENcLaVEWERKING
fIETSaSSEMBLaGE
fIETSHERSTEL
fIETS(paRK)oNDERHoUD
fIETSpUNT
fIETSVERHUUR
fRUITMaNDEN
GRoENopDRacHTEN
HoREcacENTRUM/VERGaDERZaLEN
INZaMELEN TWEEDEHaNDS GoEDEREN
JoB- EN TaaLcoacHING
KIND EN VRIJE TIJD
LoopBaaNBEGELEIDING
MaILHaNDLING
MaNUELE TaKEN
METaaLBEWERKING
oNDERHoUD EN coNTRoLE SpEELTERREINEN
oUTpLacEMENT
poETS- EN HUISHoUDHULp
poSTBEDELING
RENoVaTIEWERKEN
ScHILDERWERKEN
ScHooNMaaKWERKEN
SENIoRENoppaS
STIKWERKEN
STRIJKDIENST
TEXTIELcoNDITIoNERING
TRaNSpoRT
VERKoop
VERpaKKEN/LoGISTIEK
VoRMING op MaaT RoND aTTITUDE, coMMUNIcaTIE,
BURN-oUT EN pERSooNLIJKE oNTWIKKELINGSpLaNNEN (pop)
VoUWWERK
WINKEL
ZWERfVUIL
SocEco-BRO-210x285.indd 27







































































6/02/17 23:21
Verantwoordelijke uitgever:
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING WERKGELEGENHEID MIDDEN-LIMBURG
Groenplein 1, 3500 Hasselt
DaTUM pUBLIcaTIE: JaNUaRI 2017
SocEco-BRO-210x285.indd 28
6/02/17 23:21
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards