Nemasys®F - Royal Brinkman

advertisement
Nemasys F
®
Hét aaltje tegen trips!
®
® natuurlijke tripsbestrijder
Nemasys
F, de
Nemasys
F, de natuurlijke tripsbestrijder
®
Nemasys
F is ®een
natuurlijke
bestrijder
van trips.
insectenparasitaire
Nemasys
F issterke
een sterke
natuurlijke
bestrijder
van De
trips.
De insectenparasitaire
aaltjesaaltjes
worden
zowel zowel
op hetop
gewas
als in als
de bodem
toegepast.
OnderOnder
vochtige
worden
het gewas
in de bodem
toegepast.
vochtige
omstandigheden
sporensporen
de aaltjes
volwassen
trips, tripslarven
en tripspoppen
op
omstandigheden
de aaltjes
volwassen
trips, tripslarven
en tripspoppen
op
en dringen
deze binnen.
Een bacterie,
die dedie
aaltjes
bij zichbijdragen,
infecteert
de
en dringen
deze binnen.
Een bacterie,
de aaltjes
zich dragen,
infecteert
de
schadelijke
insecten
die vervolgens
worden
gedood.
schadelijke
insecten
die vervolgens
worden
gedood.
Californische
trips trips
Californische
Trips (Frankliniella
occidentalis)
zorgt in de
sierteelt
voor grote
problemen.
Ze voeden
zich door
plantencellen
Trips (Frankliniella
occidentalis)
zorgt
in de sierteelt
voor
grote problemen.
Ze voeden
zich
door plantencellen
leeg te zuigen.
Op de aangetaste
plantendelen
ontstaanontstaan
zilverkleurige
langwerpige
vlekken,vlekken,
met zwarte
leeg te zuigen.
Op de aangetaste
plantendelen
zilverkleurige
langwerpige
met zwarte
puntjes puntjes
tussen de
vlekken.
Door zuigschade
ontstaanontstaan
ernstigeernstige
vergroeiingen
en misvormingen
aan
tussen
de vlekken.
Door zuigschade
vergroeiingen
en misvormingen
aan
bladeren,
groeipunten,
knoppen,
vruchtenvruchten
en bloemen.
Bovendien
worden worden
virusinfecties
door trips
bladeren,
groeipunten,
knoppen,
en bloemen.
Bovendien
virusinfecties
door trips
verspreid.
In de kas
deduurt
levenscyclus
in het voorenvoornajaar
à 4 weken.
de zomer
verspreid.
In duurt
de kas
de levenscyclus
in het
en3najaar
3 à 4 In
weken.
In devermeerdert
zomer vermeerdert
trips zichtrips
razendsnel
en duurten
deduurt
levenscyclus
maar 18maar
dagen.
zich razendsnel
de levenscyclus
18 dagen.
Bestrijding
tripstrips
poppen
Bestrijding
poppen
Van insectenparistaire
aaltjes is
bekend
dat ze uitstekende
bestrijders
zijn vanzijn
tripspoppen
in de bodem.
Van insectenparistaire
aaltjes
is bekend
dat ze uitstekende
bestrijders
van tripspoppen
in de bodem.
Zowel het
pre-pop
als het pop
stadium
worden worden
effectiefeffectief
door aaltjes
en bestreden.
Het aaltje
Zowel
het pre-pop
als het
pop stadium
door opgespoord
aaltjes opgespoord
en bestreden.
Het aaltje
Steinernema
feltiae geeft
degeeft
bestededoding.;
rond de rond
80%.de 80%.
Steinernema
feltiae
beste doding.;
®
®
Trips brengt
1/3 van 1/3
zijnvan
leven
de bodem
bodembehandeling
met Nemasys
F
Trips ongeveer
brengt ongeveer
zijninleven
in de door.
bodemEen
door.
Een bodembehandeling
met Nemasys
F
(Steinernema
feltiae) feltiae)
is een uitstekende
manier manier
om de trips
vanaf
startde
van
de van
teelt de
effectief
te
(Steinernema
is een uitstekende
om de
tripsde
vanaf
start
teelt effectief
te
bestrijden.
bestrijden.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Insecten parasitaire
aaltjes, aaltjes,
Insecten parasitaire
®
Nemasys®Nemasys
F
F
en
en
Ei
s F be
st
re
e
d
N
s F be
y
s
s
a
tr
ed
em
N
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Insectpathogene
schimmel,schimmel,
Insectpathogene
VerticilliumVerticillium
lecanii
lecanii
Eers
Volwassen
Volw
trips trip
1>3 1>3
2>5 2>5
3>9 3>9
sy
a
m
%
®
®
WUR 2002
- Kasproef
chrysant.
% Trips %
bestrijding.
Wekelijkse
bespuiting
met Nemasys
F.
WUR
2002 - Kasproef
chrysant.
Trips bestrijding.
Wekelijkse
bespuiting
met Nemasys
F.
Pop
Po
deon d o
o
r o
%
P
r
éé
n
éé
a
n
®
Werking
Nemasys
F ®F
Werking
Nemasys
tj e
tj e
al
al
a
is
is
®
® gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong. Het bevat de
Nemasys
F is een
Nemasys
F is een gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong. Het bevat de
vo
vo
ldoe
ldoe
insectenpariasitaire
aaltjes Steinernema
feltiae infeltiae
een wateroplosbare
formulering.
De aaltjes
insectenpariasitaire
aaltjes Steinernema
in een wateroplosbare
formulering.
De zijn
aaltjes zijn
nd e om een t
r
nd e om een
uitstekende
biologische
bestrijders.
Ze sporen
op, dringen
deze binnen
infecteren
ze
uitstekende
biologische
bestrijders.
Ze plaaginsecten
sporen plaaginsecten
op, dringen
dezeen
binnen
en infecteren
ze
met bacteriën.
HierdoorHierdoor
worden worden
de insecten
gedood.gedood.
Insectenparasitaire
aaltjes zijn
ongevaarlijk
voor
met bacteriën.
de insecten
Insectenparasitaire
aaltjes
zijn ongevaarlijk
voor
de mens,
gewas,
het milieu.
is geen
resistentieopbouw.
Aaltjes passen
daardoor
uitstekend
dehet
mens,
het en
gewas,
en hetEr
milieu.
Er is
geen resistentieopbouw.
Aaltjes passen
daardoor
uitstekend
ips
t ri p
s
in de geïntegreerde
gewasbescherming
in combinatie
met chemie
of biologie.
in de geïntegreerde
gewasbescherming
in combinatie
met chemie
of biologie.
te
te
do
de
do
Bestrijding
van larven
en volwassen
trips trips
Bestrijding
van larven
en volwassen
n
aa
de
n
aa
bestreden.
Diverse Diverse
proeven,proeven,
uitgevoerd
door onafhankelijke
instituten,
tonen aan
dataan
na wekelijkse
bestreden.
uitgevoerd
door onafhankelijke
instituten,
tonen
dat na wekelijkse
p zoek naar e en
p zoek naar e en
so
so
ltj e
ltj e
Ook volwassen
trips en trips
het eerste
tweede
larvale stadium
worden worden
door insectenparasitaire
aaltjes aaltjes
Ook volwassen
en het en
eerste
en tweede
larvale stadium
door insectenparasitaire
®
bespuitingen
met Nemasys
F trips® effectief
wordt bestreden.
bespuitingen
met Nemasys
F trips effectief
wordt bestreden.
i
i
pro
pro
%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
d t o e p a s s in
g
s bl a
d t o e p a s s in
g
s bl a
l tje
l tje
aa
aa
%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
®
Nemasys®Nemasys
F,
F,
250.000 aaltjes/m²
250.000 aaltjes/m²
Nemasys®
F,
Nemasys®
F,
125.000 aaltjes/m²
125.000 aaltjes/m²
Vertimec Vertimec
2
2 3
3 4
4 5
WeekWeek
5 6
6
®
®
F
I2L UK 2010
- Kooiproef
potchrysant.
% Trips %
bestrijding.
Wekelijkse
bespuiting
met Nemasys
F
I2L UK
2010 - Kooiproef
potchrysant.
Trips bestrijding.
Wekelijkse
bespuiting
met Nemasys
e atl l e t
ri
p rip
s
s
st
st
ad
ad
e larvale
st
mstadium
e
o
d
e
ro
d
b
an
Pre-pop
ia in de r
ia in de
eTweede
larvale larvale
stadiumstadium
%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
®
Nemasys®Nemasys
F
F
21
32
43
BeauveriaBeauveria
bassiana bassiana
54
65
76
WeekWeek
87
98
10
9
10
VRIC Canada
2010 - Kooiproef
potchrysant.
% Trips%bestrijding.
Wekelijkse
bespuiting
met
VRIC Canada
2010 - Kooiproef
potchrysant.
Trips bestrijding.
Wekelijkse
bespuiting
met
®
®
Nemasys
F, 250.000
aaltjes/m².
Nemasys
F, 250.000
aaltjes/m².
or
d wn d
a
b
Bladtoepassing
• Het toedienen van Nemasys® F via een gewasbespuiting geeft een uitstekende bestrijding van
tripslarven en volwassen trips.
• Een bladnatperiode van 2 uur wordt aanbevolen voor tripsbestrijding. Vocht heeft een positief effect op
de levensduur van Nemasys F.
• Door met broezen de verdamping van het vocht in het gewas aan te vullen, leven de aaltjes langer.
®
Hierdoor is een langere tripsbestrijding mogelijk. Aaltjes hebben water en contact nodig om de
plaag goed te kunnen bestrijden.
• Zorg voor een goede bladbedekking tijdens het spuiten, maar voorkom afdruip
•
Bodemtoepassing
• Het inregenen van Nemasys F in de bodem geeft een uitstekende bestrijding
van pre-poppen en poppen van trips
• Nemasys F kan via de regenleiding worden toegepast
• Het is belangrijk om vroeg in de teelt te beginnen
• De grond na toepassing goed vochtig houden
®
®
Nemasys® F is een biologisch produkt. Het bevat de insectenparasitaire aaltjes Steinernema
feltiae. De aaltjes zoeken na toediening actief naar de prooi en dringen deze binnen.
Nemasys® F is veilig voor de mens, het milieu, het gewas en nuttige insecten. De verpakking
bestaat uit trays van 50 miljoen, 250 miljoen of 5 x 250 miljoen aaltjes.
Plaag
Toepassings
methode
Volume
Type
toepassing
Dosering
Interval dagen
Californische trips
Blad-toepassing
1000 liter/ha
Preventief
Curatief
125 000/m2
250 000/m2
7
5–7
Californische trips
Bodem-toepassing
>3 liter/m²
Curatief
250 000/m2
7
De voordelen
• Uitstekende tripsdoding
• Bestrijdt larven, poppen én volwassen trips
• Eenvoudig te verspuiten
• Geen resistentie opbouw
• Tijdens de gehele teelt toe te passen
Brinkman Agro Tel: (0174) 446100 Fax: (0174) 446150
www.brinkman.nl
Nemasys® F is een geregistreerde merknaam van Becker Underwood Ltd
Download