IM inspuiting aan een volwassene

advertisement
PROTOCOL VROEDKUNDE
M2
Inspuiting
IM inspuiting aan een volwassene
Gebruik ook het protocol “Algemeen werkschema”!
1. Optrekken van het geneesmiddel
VOORBEREIDING
Ontsmet de handen
zorgverlener
-
materiaal
Verzamel het materiaal :
-
niet-steriele kompressen van 5à5cm
voorgeschreven geneesmiddel
nierbekken + draagbord
ontsmettingsstof (vb. alk. Hib. 0,5%,
alcoholswabs…)
spuit : grootte afhankelijk van de toe
te dienen hoeveelheid
1 optreknaald
2 IM-naalden: diameter Gauge 21;
lengte bij normaal gewicht :
musculus gluteus maximus- 40 à
50mm ;
musculus rectus femoris en musculus
deltoïdeus – 30mm
naaldcontainer
zorgvrager
-
Informeer de zorgvrager
en
omgeving
-
Zorg voor privacy
-
Identiteit van de zorgvrager
controleren
-
Stel de zorgvrager gerust
-
NAZORG
zorg
vrager en
omgeving
Controleer de situatie na afronding
materiaal -
Ruim het materaal op
zorgverlener
Basisprincipes
hygiëne
Zorg voor proper draagbord om materiaal naar de
kamer te brengen
veiligheid
Patiënt goed positioneren, naald nooit recappen
(eigen veiligheid)
beleving
Leg uit wat je gaat doen en waarom
zelfzorg
Laat patiënt zelf de insteekplaats vrijmaken
comfort
Zorg dat de patiënt comfortabel ligt
ergonomie
Bed op werkhoogte
-
Naalden in de naaldcontainer
-
Reservenaald terug bij de voorraad
-
Gegevens noteren
-
Aftekenen van de gegeven
inspuiting met initialen in
kraamdossier
-
Nagaan of het geneesmiddel het
beoogde doel bereikt heeft
-
Bijzonderheden doorgeven
-
Let op de reactie van de zorgvrager
Algemene aandachtspunten
economie
1
PROTOCOL VROEDKUNDE
Inspuiting
M2
A. Optrekken van een geneesmiddel in vloeibare vorm uit een ampul
stap
actie
1
-
Hals van ampul leegtikken
2
-
Kompres rond de hals van de ampul brengen en de hals
doorbreken, hals in glascontainer
-
Ampul neerplaatsen
opmerkingen
Monteren van spuit en optreknaald :
Peel-packed optreknaald
opentrekken
Peel-packed spuit opentrekken
Spuit uit verpakking nemen
Werking van spuit nagaan door
enkele malen te aspireren
Optreknaald op de spuit bevestigen
Beschermkap van optreknaald in
nierbekken leggen
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
Blijven aspireren tot alle vloeistof in de spuit
opgetrokken is
8
-
Lege ampul in glascontainer doen
9
-
10
-
11
-
12
-
Ampul tussen wijs-en middenvinger van linkerhand
nemen, spuit in rechter hand houden
Naald met opening naar beneden gericht in ampul
brengen zonder de rand te raken; naald en spuit fixeren
met duim en ringvinger
Terwijl de zuiger achteruitgetrokken wordt, geleidelijk
de ampul omkeren en terzelfdertijd naar omhoog
brengen
Niet aan de stamper komen!
Optreknaald leegzuigen, eventuele luchtbellen naar
boven tikken, optreknaald van de spuit ontkoppelen en
onmiddellijk in de naaldcontainer deponeren
Verpakking IM-naald openen en de IM-naald bevestigen
op de spuit
Spuit in steriele verpakking
leggen of spuit blijven
vasthouden
Lucht verwijderen uit spuit en gemonteerde IM-naald; bij
centrisch aanzetstuk : de spuit vertikaal houden en de
lucht verwijderen door eventueel de zuiger draaiend
naar boven te brengen ; bij excentrisch aanzetstuk :
aanzetstuk naar boven en wat schuin van u weg houden
Draagbord klaarmaken bestaande uit : opgetrokken
geïdentificeerde IM-naald, reserve IM-naald, 2
kompressen, ontsmettingsstof,nierbekken en
naaldcontainer, eindverband, ev. handontsmetting
Eventueel reeds 1 kompres
bevochtigen met
ontsmettingsstof of
voorverpakte alcoswab
2
PROTOCOL VROEDKUNDE
Inspuiting
M2
B. Optrekken van een geneesmiddel in vloeibare vorm uit een flacon
1
-
2
-
3
-
4
-
-
5
-
6
-
7
-
8
-
Met de vijl of punt van een schaar metalen plaatje van
flacon verwijderen (nadat plastieken beschermdop werd
verwijderd)
Rubberdop van flacon ontsmetten en afdrogen
Monteren van spuit en optreknaald :
Peel-packed optreknaald
opentrekken
Peel-packed spuit opentrekken
Spuit uit verpakking nemen
Werking van spuit nagaan door
enkele malen te aspireren
Optreknaald op de spuit bevestigen
Beschermkap van optreknaald in
nierbekken leggen
Optrekken van geneesmiddel : men doorprikt de
rubberdop met de optreknaald en brengt eenzelfde
hoeveelheid lucht in de flacon boven de vloeistofkolom.
Bij het optrekken van de vloeistof wordt het flacon
omgedraaid met de naaldpunt in de vloeistof
Spuit goed ingedrukt houden, de vloeistof kan nu zonder
problemen worden aangezogen
Niet aan de stamper komen!
Optreknaald leegzuigen, eventuele luchtbellen naar
boven tikken, optreknaald van de spuit ontkoppelen en
onmiddellijk in naaldcontainer deponeren
Verpakking IM-naald openen en de IM-naald bevestigen
op de spuit
Spuit in steriele verpakking
leggen of spuit blijven
vasthouden
Lucht verwijderen uit spuit en gemonteerde IM-naald :
bij centrisch aanzetstuk : de spuit vertikaal houden en
de lucht verwijderen door eventueel de zuiger draaiend
naar boven te brengen ; bij excentrisch aanzetstuk :
aanzetstuk naar boven en wat schuin van u weg houden
Draagbord klaarmaken bestaande uit : opgetrokken
geïdentificeerde IM-naald, reserve IM-naald, 2
kompressen, ontsmettingsstof,nierbekken en
naaldcontainer, eindverband, ev. handontsmetting
Eventueel reeds 1 kompres
bevochtigen met
ontsmettingsstof of
voorverpakte alcoswab
3
PROTOCOL VROEDKUNDE
Inspuiting
M2
C. Oplossen en optrekken van een geneesmiddel in poedervorm
1
-
Met de vijl of punt van een schaar metalen plaatje van
flacon verwijderen (nadat plastieken beschermdop werd
verwijderd)
-
Hals van ampul leegtikken en afbreken
2
-
Rubberdop van flacon ontsmetten en afdrogen
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
Optreknaald zover mogelijk in de flacon duwen
8
-
Spuit van de optreknaald ontkoppelen
9
-
10
-
Poeder laten oplossen door flacon in de handen te rollen
11
-
Spuit op naald monteren en optrekken van het
geneesmiddel uit flacon
12
-
13
-
14
-
15
-
Zie ook protocol 1A
Monteren van spuit en optreknaald :
Peel-packed optreknaald
opentrekken
Peel-packed spuit opentrekken
Spuit uit verpakking nemen
Werking van spuit nagaan door
enkele malen te aspireren
Optreknaald op de spuit bevestigen
Beschermkap van optreknaald in
nierbekken leggen
Optrekken van solvens uit flacon of ampul
Zie ook protocol 1A/1B
Rubberstop van de flacon doorprikken met de
optreknaald en het solvens langzaam in cirkelvorm via
de rand van de flacon inbrengen, wanneer men teveel
weerstand ondervindt, de zuiger van de spuit
loslaten,zodat de druk uit de flacon kan ontsnappen in
de spuit
Na het inbrengen van de totale hoeveelheid solvens in
de flacon, zuiger/stamper loslaten zodat de overdruk
kan ontsnappen in de spuit, zoniet zal door de overdruk
in de flacon de vloeistof ontsnappen bij het ontkoppelen
van spuit en naald
Spuit ontluchten en het aanzetstuk van de spuit in het
steriele gedeelte van de verpakking van de spuit
plaatsen
Optreknaald leegzuigen, eventuele luchtbellen naar
boven tikken, optreknaald van de spuit ontkoppelen en
onmiddellijk in naaldcontainer deponeren
Verpakking IM-naald openen en de spuit bevestigen op
de naald
Lucht verwijderen uit spuit en gemonteerde IM-naald;
bij centrisch aanzetstuk : de spuit vertikaal houden en
de lucht verwijderen door eventueel de zuiger draaiend
naar boven te brengen ; bij excentrisch aanzetstuk :
aanzetstuk naar boven en wat schuin van u weg houden
Draagbord klaarmaken bestaande uit : opgetrokken
geïdentificeerde IM-naald, reserve IM-naald, 2
kompressen, ontsmettingsstof,nierbekken en
naaldcontainer, eindverband, ev. handontsmetting
Eventueel kan de spuit in de
hand worden gehouden (cave
sterilteit!)
Eventueel reeds 1 kompres
bevochtigen met
ontsmettingsstof of
voorverpakte alcoswab
4
PROTOCOL VROEDKUNDE
Inspuiting
M2
2. Toedienen van het geneesmiddel
A Toediening van IM-inspuiting
De noodzakelijke houding :
In de musculus gluteus maximus:zijligging,
bovenste been licht gebogen of buikligging
In de musculus rectus femoris : rugligging,
been moet volledig recht liggen
In de musculus deltoïdeus: arm afhangend
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
Handen ontsmetten
6
-
Droog kompres nemen en tussen pink en ringvinger
van linkerhand plaatsen
7
-
Injectieplaats bepalen en punctieplaats breed
ontsmetten
8
-
Vragen aan de patiënte om goed te ontspannen
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
Kompres met alcohol bevochtigen (mag ook reeds in
verpleegpost)
Vragen aan patiënte waar zij de laatste keer een
inspuiting kreeg, zonodig de plaats afwisselen
Zorgvuldig de eventuele punctieplaats inspecteren en
palperen
Met linkerhand de huid tussen duim en wijsvinger
goed aanspannen
De naald in een snelle, vloeiende beweging loodrecht
inbrengen naald fixeren met linkerhand,
aspiratieproef uitvoeren (nagaan aanprikken van een
bloedvat), indien men in een bloedvat
geprikt heeft(weinig bloed), naald achteruit trekken,
andere richting proberen en opnieuw
aspireren; wanneer er echter teveel bloed in de spuit
aanwezig is, nieuw geneesmiddel toedienen
Geneesmiddel traag inspuiten, terwijl de reacties van
de patiënt nagegaan worden
Met het droog kompres, de huid steunen terwijl de
spuit en naald in één beweging verwijderd worden
Geneesmiddel inmasseren
Contacttijd respecteren!
Breng de naald tot 2/3 in
Ev. eindverband aanbrengen
5
PROTOCOL VROEDKUNDE
Inspuiting
M2
B.Toedienen van een rode vloeistof
Alles idem zoals bij het toedienen van een IM-inspuiting, het verschil zit hem hierin, na de aspiratieproef
de IM-naald van de spuit ontkoppelen en kijken of er bloed in het lumen zit : zo nee de
naald op de spuit en inspuiten; zo ja de naald op de spuit plaatsen, naald van richting veranderen, de
aspiratieproef uitvoeren, ontkoppelen, kijken en indien goed inspuiten.
6
Download