Week van de ontmoeting Ommen

advertisement
!
!
!
!
!""#$%&'$("$)'*+)"*,'-$$
.++"'$
!
!
!
!
!"#$%&''%())$%*+,%-)%.,/0&)/",1%
(&),2-+1%34%2)5/)06)7%38988%::7%",%/;)+/)7%-)%<+77&:2)=%",%.00),9%>),%",'&70+/")*)%+*&,-%*&&7%
*7"[email protected]"=="1)72%),%57&')22"&,+=29%A,=&&5%*+,+'%4B9CD%::79%%
!
!
!
!
!
!
!
!
Inloop O mmen Samen Sterk
Donderdag 22 september 19.30-22.00 uur bij wonings tic hting De
V este, E skampw eg 1. V oor mens en met een kleine beurs. !
!
!
!
B oods chappenbus V echtdal
!
!
!
!
!
V rijdag 23 september. In gebruik name nieuwe bus en bezoek aan
hunebeddenmuseum. K osten 20 E uro. (C ons umpties en
museumbez oek niet bij prijs inbegrepen). O pgav e via
[email protected] bbvec htdal.nl of 06-17075952!
!
Samen eten, E etcafé de Paraplu
V rijdag 23 september. V ermeerstraat 1A (in gebouw v an de
B aalderborg). Inloop v anaf 14.00 uur, eten om 17.30 uur. O pgev en
tot 14.00 uur bij Harrie Masman, 06-13447231. K os ten 4 E uro
(kinderen tot 12 jaar 2 E uro). !
!
!
Samen eten, E etcafé de Paraplu
Maandag 26 s eptember. V ermeerstraat 1A (in g ebouw v an de
B aalderborg). Inloop v anaf 14.00 uur, eten om 17.30 uur. O pgev en
tot 14.00 uur bij Harrie Masman, 06-13447231. K os ten 4 E uro
(kinderen tot 12 jaar 2 E uro). !
!
!
K offie inloop O mmen Samen Sterk
Dinsdag 27 september 09.00- 11.00 uur, B aron van Fridag hstraat 19. !
!
!
!
!
B oods chappenbus V echtdal
!
!
!
Dinsdag 27 september. B ez oek A nton Pieckmuseum in Hattem.
K osten 27 E uro. (C ons umpties en mus eumbez oek niet bij prijs
inbegrepen). O pgav e via [email protected] bbvec htdal.nl of 06-17075952!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
G ebakjes actie!
Woens dag 28 september. Haal 2 gebakjes bij B akker T en B rinke,
K ruiss traat 2 en ga op bezoek bij iemand die weinig s ociale
! contacten heeft en blij is met een bezoekje. V ooraf aanmelden bij
S V T O 0548- 638830 of [email protected] vrijwilligethuiszorg.nl !
!
!
!
Speed daten voor jongeren
Woens dag 28 september 15.00-16.00 uur in jongerenc entrum Punt
v oor 12 -18 jaar. K orte ges prekjes met versc hillende andere
jong eren onder het genot v an een hapje en drankje. !
Aanmelden tot dins dag 27 september bij [email protected] lands tede.nl !
!
!
!
!
Wandelen
Donderdag 29 september 09.00 uur. V erzamelen op parkeerplaats
V oormars v oor een wandeling v an ongeveer 5 km. Na afloop
gezamenlijk koffie/thee drinken. K os ten 1,50 E uro. O pgeven bij
B ert G oos, 0529-452545!
!
!
!
!
!
G ebakjes actie!
Donderdag 29 september. Haal 2 gebakjes bij B akker T en B rinke,
K ruiss traat 2 en ga op bezoek bij iemand die weinig s ociale
! contacten heeft en blij is met een bezoekje. V ooraf aanmelden bij
S V T O 0548- 638830 of [email protected] vrijwilligethuiszorg.nl !
!
!
B oods chappenbus V echtdal
Donderdag 29 september. S lingerrit. K osten 29 E uro. !
O pgav e via [email protected] bbv ec htdal.nl of 06-17075952!
!
!
!
Samen eten, E etcafé de Paraplu
!
!
!
V rijdag 30 september. V ermeerstraat 1A (in gebouw v an de
B aalderborg). Inloop v anaf 14.00 uur, eten om 17.30 uur. O pgev en
tot 14.00 uur bij Harrie Masman, 06-13447231. K os ten 4 E uro
(kinderen tot 12 jaar 2 E uro). !
!
!
!
"#!$##%!&'(!)#!*(+,-#+.(/!0-1)+!/#-1/'(.2##1)!)--1!3#+!
4#5)67(+!8#(9'',3#.)!*,,#(:!;+.<3+.(/!=1.>0.55./#!?37.29-1/!
*&#1.>22#5!#([email protected]+9-1/!*,,#(!.(!2',#(0#1%.(/!,#+!/#,##(+#!
*,,#(:!;+.<3+.(/!*,,#(!;',#(!;+#1%:[email protected])2<3'66#(A72!=#<3+)'5:!
8#+<'BC!)#!D'1'657:!E-(/#1#(<#(+17,!D7(+!#(!A'%%#1!?#([email protected](%#F!!
!
De Week tegen Eenzaamheid is een initiatief van Coalitie Erbij.
Coalitie Erbij is hét nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid en
bestaat uit ruim 30 leden en 8 kernleden: Humanitas, KPN Mooiste Contact
Fonds, Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de
Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland.
!
!
!
Download