TOELICHTING CONCERT DIVISIE 18E WMC 2017 KERKRADE 1

advertisement
TOELICHTING CONCERT DIVISIE 18E WMC 2017 KERKRADE
1. Opdracht aan de deelnemende orkesten
Iedereen die de laatste tijd goed om zich heen gekeken heeft zal bemerkt hebben dat de wereld
niet alleen in conjunctureel, maar vooral ook in cultureel opzicht sterk aan het veranderen is. In
deze tijd van “Umbruch” zijn ook voor de wereld van de blaasmuziek veranderingen
onontkoombaar. De blaasmuziek zal zich, evenals overigens alle andere kunstvormen, een
eigen, herkenbare plek in de nieuwe culturele constellatie moeten verwerven. Alleen zo kan zij
voor achterban en publiek haar legitimiteit veilig stellen.
De Concertafdeling, bedoeld “voor ’s werelds beste blaasorkesten”, kwam in 1985 tot stand door
een samenwerking tussen de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en WMC Kerkrade. In
een tijd dus die economisch en cultureel gezien overeenkomsten vertoont met de huidige tijd.
Ook toen was er sprake van economische crisis en hoge werkloosheid, met name onder
jongeren. En onder invloed van revolutionaire bewegingen in het theater (Aktie Tomaat) en de
symfonische muziek (Notenkrakers) in de jaren ’70, stond ook de blaasmuziek klaar om nieuwe
wegen te bewandelen. De Concertafdeling wilde aan deze vernieuwingsdrang een podium
bieden. Na 30 jaar is deze wedstrijdvorm aan een make-over toe.
Er wordt evenals in de Concertafdeling oude-stijl gevraagd een concert van minimaal 45 en
maximaal 60 minuten te presenteren, maar nu zonder dat er een verplicht werk opgelegd wordt.
De verantwoording voor de artistieke inhoud van het concert ligt geheel bij dirigent en orkest zélf.
Een verplicht werk zou toch weer beter bij het ene, en minder goed bij het andere programma
passen, en wordt daarom niet opgelegd.
De opdracht is nu, om aan de hand van een door de deelnemende orkesten zelf gekozen thema,
citaat of motto een aansprekend concertproduct neer te zetten, dat vervolgens ook op zijn merites
als zodanig beoordeeld zal worden. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niét om een entertainment
programma, alhoewel het concert, afhankelijk van het gekozen thema of motto, uiteraard wel
onderdelen lichte muziek mag bevatten.
In alle gevallen moet duidelijk zijn, dat de kwaliteit van de gekozen composities, alsmede het
totale concertproduct onderdeel van de beoordeling zijn. Dat betekent dat niet meer vooral de
technische perfectie van de diverse afzonderlijke uitvoeringen, die het programma uitmaken,
bepalend zal zijn voor het niveau van het concert, maar vooral de intrinsieke muzikale waarde
van de afzonderlijke composities, de kwaliteit van hun uitvoering, hun onderlinge samenhang en
het concert in zijn geheel.
De keuze van het thema of motto is vrij: van een literair, muzikaal of filosofisch citaat tot een
stijlperiode , schilderijententoonstelling, of een historische of actuele gebeurtenis. Elk ingediend
programma zal ruim voorafgaand aan de wedstrijden getoetst worden op zijn kwaliteit en
geschiktheid alvorens een orkest definitief toegelaten wordt tot de wedstrijd. Orkesten krijgen in
geval van opmerkingen nog één keer de gelegenheid hun programma bij te stellen. Lukt dat niet
tot tevredenheid van de beoordelingscommissie, dan wordt het betreffende orkest van deelname
uitgesloten.
2. Nieuwe beoordelingssystematiek en jurysamenstelling
Een en ander heeft tot gevolg, dat de beoordelingssystematiek totaal zal veranderen. Niet langer
zal een vooral technische en op het maken van fouten georiënteerde beoordeling vanuit een top
down-perspectief gehanteerd worden. Nu komt naast de kwaliteit van de uitvoering vooral ook
de waardering van de kwaliteit van het concert als product en zijn onderscheidende
communicatieve waarde, door velen ook wel de “X-Factor” genoemd, centraal te staan in de
beoordeling. Bij de invulling van het jury team wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.
Er zullen uitsluitend erkende en voor de sector ook herkenbare autoriteiten op diverse
vakgebieden uitgenodigd worden:
• een internationaal bekend dirigent uit de blaasmuzieksector;
• een internationaal bekend dirigent uit de symfonische sector;
• een internationaal bekend componiste uit de blaasmuzieksector;
• een internationaal bekend blazerssolist;
• een bekende en erkende producent of regisseur uit de theater-, musical- of operawereld.
Aan de hand van goed omschreven criteria in een nauwkeurig uitgewerkt matrix-systeem wordt
van hen gevraagd vooral de positieve aspecten van een concert te waarderen en daarbij tot een
ranking te komen die, zonder onderscheid te maken tussen de secties Harmonie of Fanfare,
uiteindelijke één winnaar bepaalt. Het juryteam stelt zich daarbij op als een “expert audience
council”, en de individuele juryleden zijn zich behalve van de aanwezige expertise vooral ook
bewust van hun te allen tijde beperkte waarnemingsvermogen.
De interactie tussen evenement en publiek willen wij eveneens vergroten. Publieksbetrokkenheid
is in toenemende mate onderdeel van de attractiviteit van een evenement en het WMC-publiek
heeft de afgelopen decennia bewezen over een bijzondere kundigheid te beschikken inzake
blaasmuziek. Willen wij de publieke belangstelling vergroten dan zullen wij het publiek niet alleen
als luistervolk moeten behandelen, maar het een herkenbare plek geven in de beoordeling. Het
publiek zal daarom de gelegenheid krijgen een eigen Publiekswinnaar te bepalen, naast de prijs,
titel en ranking die door het juryteam bepaald wordt.
3. Wie kan deelnemen in de Concertafdeling?
Het open, internationale karakter van de WMC-wedstrijden zorgt ervoor, dat het voor bijna alle
harmonieorkestculturen mogelijk is om deel te nemen. Van het grote wind ensemble, waarbij
naast 2, 3 of 4 1e 2e en 3e klarinetten alle overige stemmen enkel bezet worden, hetgeen een
briljante en transparante orkestklank oplevert, tot de enorme bezettingen inclusief grote cello en
contrabasregisters, zoals deze in enkele Zuid-Europese landen als Spanje gebruikelijk zijn en die
zich door een grote en warme orkestklank onderscheiden, kunnen aan de wedstrijden
deelnemen, zonder dat de standaardbezetting geweld aangedaan wordt. De fanfareorkesten en
brassbands kennen, door hun beperktere verspreiding over de wereld, al een verder
doorgevoerde standaardisering van het orkest. Voor de sectie brass band wordt tijdens het 18e
WMC 2017 door WMC voor de vierde keer het officiële Wereldkampioenschap georganiseerd.
4. Selectiecriteria van de Concertafdeling
Zoals aangegeven is de Concertafdeling bedoeld voor het top segment van de internationale
blaasorkesten. De selectie van deze orkesten voor de selecties Fanfare en Harmonie wordt zeer
zorgvuldig gedaan. Orkesten uit landen met een uitgebreid wedstrijdsysteem kunnen
geselecteerd worden op grond van hun concoursprestaties. WMC onderhoudt daartoe nauw
contacten met de betreffende koepelorganisatie in die landen, Orkesten dienen over een langere
periode constant hoogwaardige resultaten geboekt te hebben. Echter ook toppers uit andere
landen, die niet over een uitgebreid wedstrijdcircuit beschikken, kunnen voor deelname in de
Concertafdeling in aanmerking komen. Deze orkesten dienen uitgebreide curricula vitae,
aangevuld met beeld- en geluidsmateriaal en recente concertprogramma's in te dienen, op grond
waarvan de muziekadviescommissie WMC adviseert over al dan niet geschiktheid van het
betreffende orkest voor de Concertafdeling.
Kerkrade, maart 2016
Download