Naam en Bedrijfslocatie

advertisement
Optie 1
Telers Registratie Formulier GGCF001
Alleen voor intern gebruik
Ingevoerd
door:
Invoerdatum:
Registratie Nr:
GGN:
Individuele bedrijven/vestigingen moeten apart worden geregistreerd. Wilt u s.v.p. de hoofdvestiging en pakstation op
deze pagina bij 1) registreren en andere pakstations bij sectie 7. Andere bedrijven/vestigingen/productielocaties kunt u
registreren bij sectie 8.
Naam van de GLOBALG.A.P. standaard die wordt aangevraagd
IFA 4.0
1) Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Geregistreerd
adres (KvK)
Land
Postcode
Telefoon nr.
Fax
Mobiel tel.nr.
Email
BTW nummer
ID
Rechtsgeldig contactpersoon
Aanhef
Voorletters
Achternaam
Contactpersoon locatie
productbehandeling (indien
anders dan hierboven)
Aanhef
Voorletters
Achternaam
Merken gebruikt voor de verkoop van geregistreerde
gewassen (indien aanwezig)
Bent u geregistreerd of eerder geregistreerd
geweest voor GLOBALG.A.P. bij een andere
certificerende instelling?
Certificerende instelling
Indien ja:
Eerder/bestaand GGN
lidmaatschapsnummer
Eerder/bestaand GLN
lidmaatschapsnummer
(indien van toepassing)
Parallelle Eigendomsverklaring*: Behandelt of verpakt de producent zowel GLOBALG.AP.
gecertificeerde als niet gecertificeerde producten in het pakstation (PHU) die eigendom zijn van de
producent? Indien JA, vult u dan s.v.p. ook de onderstaande sectie in (of sectie 7) voor GLOBALG.A.P.
geregistreerde en voor Niet GLOBALG.A.P. geregistreerde producten. (zie definities)
Ja
Nee
Naam pakstation/locatie productbehandeling (PHU) – vul
s.v.p. de extra pagina in voor overige pakstations/locaties
productbehandeling (PHU)
Adres 1e pakstation/locatie productbehandeling (PHU)
Contactpersoon pakstation/locatie
productbehandeling (PHU)
(indien anders dan hierboven)
Aanhef
SUB GLN nummers toegewezen aan het pakstation/locatie
productbehandeling indien sprake is van parallelle productie
of parallelle eigendom* (PP/PO)
(Door de producent verkregen via www.gepir.org)
Voorletters
Achternaam
Sub GLN nr. van pakstation/locatie
productbehandeling voor gecertificeerd
product indien sprake is van PP of PO*
Sub GLN nr. van pakstation/locatie
productbehandeling voor NIET
gecertificeerd product indien sprake is van
PP of PO*
GLOBALG.A.P. Producten
behandeld via het pakstation
NIET GLOBALG.A.P. Producten
behandeld via het pakstation
Is deze locatie gecertificeerd door
een van de volgende schema’s
GGCF001 / Versie 14 (Telers Registratie Formulier)
BRC
IFS
Andere GFSI
erkende standaarden
© Agro Quality Support BV,
Platinaweg 10, PO Box 43133, 2504 AC The Hague, The Netherlands
Tel. +31 703 088150 Fax +31 703 088151
Email. [email protected]
Maakt u gebruik van onderaannemers voor gewasbescherming en bemesting? Indien ja, vul sectie 2 in
2) Onderaannemers
Vul de gegevens in van onderaannemers die worden gebruikt voor de volgende diensten:
Dienst
Naam en Bedrijfslocatie
Afstand tot teler in km
Gewasbescherming
Bemesting
Grondbewerking
Oogsten
Wassen
Anders, nl.
3) PMO
Naam
Contactpersoon
Adres
Land
Postcode
4) Gewassen- Samenvatting van sectie 8
Alle grond waarop de geregistreerde gewassen wordt geteeld moet worden geregistreerd, ook
als er sprake is van parallelle productie* (zie definities). Binnen een gewas mogen
afzonderlijke rassen/variëteiten niet worden uitgesloten.
Let op: registratiekosten worden berekend op basis van het productieoppervlak van
gecertificeerde gewassen; hierdoor zal elk oppervlak dat meer dan eens wordt gebruikt in een
jaarlijkse certificatie cyclus, geregistreerd moeten worden als vervolg oogst en komt niet in
aanmerking voor de registratiekosten.
Registreer onderstaand alle hectares GLOBALG.A.P. te certificeren producten
Gewas
(Crop)
Code
Geregistreerd
Gewas
Totaal aantal
hectares
geregistreerd
geteeld gewas
Is product
behandeling
van toepassing
BEDEKT*
J/N
Totaal aantal hectares
van alle BEDEKTE
geregisteerde
gewassen
GGCF001 / Versie 14 (Telers Registratie Formulier)
Gewas
(Crop)
Code
Geregistreerd
Gewas
Totaal aantal
hectares
geregistreerd
geteeld gewas
Is product
behandeling
van toepassing
ONBEDEKT*
J/N
Totaal aantal hectares
van alle ONBEDEKTE
geregistreerde
gewassen
© Agro Quality Support BV,
Platinaweg 10, PO Box 43133, 2504 AC The Hague, The Netherlands
Tel. +31 703 088150 Fax +31 703 088151
Email. [email protected]
Registreer onderstaand alle hectares van producten die NIET onder de GLOBALG.A.P.
certificering vallen.
Onderstaande sectie heeft ALLEEN betrekking op PARALLELLE PRODUCTIE*
Verklaring Parallelle Productie: Wordt bij de producent
parallelle productie uitgevoerd?*
Gewas
(Crop)
Code
Gewas
(Crop)
Totaal aantal
hectares
gewas
UITGESLOTEN
voor
GLOBALG.A.P.
BEDEKT*
Is product
behandeling
van toepassing
Gewas
(Crop)
Code
Ja
Nee
Gewas
(Crop)
Totaal aantal
hectares
gewas
UITGESLOTEN
voor
GLOBALG.A.P.
J/N
Totaal aantal
hectares van alle
BEDEKTE gewassen
ONBEDEKT*
Is product
behandeling
van toepassing
J/N
Totaal aantal hectares
van alle ONBEDEKTE
gewassen
5) Registratiekosten: In te vullen door de producent
GLOBALG.A.P. Registratiekosten : 'Gelieve er nota van te nemen dat de registratiekosten zijn gebaseerd op de
GLOBALG.A.P. geregistreerde productie hectares en niet op het totaal van de geregistreerde geoogste gewassen. Dit
betekent dat meervoudige oogst telt als 1 oogstgebied.
TELER REGISTRATIE KOSTEN – ALLEEN van toepassing voor GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten.
Toepassingsgebied: Plantaardige productie
BEDEKTE TEELT*
(productie oppervlakte)
Hectares
Kosten
Vink aan √
of markeer
ONBEDEKTE TEELT*
(productie oppervlakte)
Hectares
Vink aan √
of markeer
Kosten
< 0.5 ha
5 EUR
< 0.5 ha
2 EUR
≥ 0.5 - < 1 ha
10 EUR
≥ 0.5 - < 2 ha
4 EUR
≥ 1 - < 1.5 ha
15 EUR
≥ 2 - < 5 ha
10 EUR
≥ 1.5 - < 5 ha
30 EUR
≥ 5 - < 15 ha
15 EUR
≥ 5 - < 10 ha
50 EUR
≥ 15 - < 100 ha
30 EUR
≥ 10 - < 30 ha
80 EUR
≥ 100 - < 1000 ha
70 EUR
≥ 30 - < 100 ha
150 EUR
≥ 1000 - < 5000 ha
150 EUR
≥ 100 - < 500 ha
300 EUR
≥ 5000 - < 10,000 ha
300 EUR
≥ 500 ha
500 EUR
≥ 10,000 ha
500 EUR
Uitsluiting van oogst: Indien de producent het product vóór de oogst verkoopt en
niet bij de oogst is betrokken, kan dit worden uitgesloten van het certificaat.
Indien dit van toepassing is gelieve u dit aan te geven en contact op te nemen
met AQS - Holland.
Ja
Nee
Ja
Nee
Voorkeur maand voor bedrijfsbezoek
Is dit bedrijf ook geregistreerd voor Tesco NURTURE? (moet worden ingevuld)
GGCF001 / Versie 14 (Telers Registratie Formulier)
© Agro Quality Support BV,
Platinaweg 10, PO Box 43133, 2504 AC The Hague, The Netherlands
Tel. +31 703 088150 Fax +31 703 088151
Email. [email protected]
6) Declaration
Het wordt de producent aanbevolen een kopie van de GLOBALG.A.P. Standaard en Richtlijnen te downloaden –
www.globalgap.org
Alle producenten dienen de GLOBALG.A.P. Sublicentie overeenkomst te hebben gelezen en begrepen. Deze is te
verkrijgen via de NSF Certification UK website, of op aanvraag via AQS – Holland.
http://www.nsf-foodeurope.com/service.asp?service_id=certification&subservice_id=46
Door het ondertekenen van dit registratieformulier stemt de producent er mee in dat zijn gegevens worden
weergegeven op de GLOBALG.A.P website and dat sommige gegevens worden gedeeld met andere GLOBALG.A.P. leden.
De producent gaat akkoord tot het aangaan van een contract met NSF Certification UK en zal zich houden aan de
GLOBALG.A.P. Sublicentie overeenkomst en aan de NSF Certification UK schema- en certificatie voorschriften, te
verkrijgen via onderstaande link.
http://www.nsf-foodeurope.com/service.asp?service_id=certification&servicepage_id=154&subservice_id=11
NSF Certification UK is niet verantwoordelijk voor onjuist verstrekte informatie. Eventuele door GLOBALG.A.P. opgelegde
financiële sancties ten gevolge van onjuist verstrekte informatie worden doorbelast aan de producent.
Datum
Handtekening
Naam
(in blokletters)
Functie
Firmastempel
(indien aanwezig)
DEFINITIES
Bedekte teelt
Bedekte teelt betekent in eerste instantie ‘geteeld in een kas’. Een gewas wordt beschouwd als bedekt wanneer het
wordt geteeld onder of in een bouwsel, met of zonder bouwfundering, waar de oogstomgeving op enigerlei wijze van
bovenaf wordt beschermd gedurende de productie van het gewas (uitgezonderd individuele plant/boom bedekking,
netten, lage tunnels, hagel bescherming, houtsnippers of alles anders dan een kas). De bedekking kan zijn van
plastic, glas, of ander gelijksoortig materiaal en moet toegankelijk zijn voor personen (mogelijkheid tot inloop).
Ieder bedrijf kan een gedeelte van het gewas hebben bedekt. Dit dient apart te worden aangegeven bij de
registratie, waarbij het totaal aantal hectares van de respectievelijk bedekte of onbedekte gebieden moet worden
aangegeven volgens de bovenstaande definitie.
Onbedekte teelt
Ieder gewas dat geen ‘Bedekt gewas’ is, zoals hierboven gedefinieerd.
Uitsluiting van Oogst
Indien de producent het product vóór de oogst verkoopt en niet bij de oogst is betrokken, kan dit worden uitgesloten
van het certificaat. Indien dit van toepassing is dient de producent dit bij de registratie onder de aandacht te
brengen van AQS – Holland, die dit vóór de inspectie ter goedkeuring zal voorleggen aan de certificatie commissie.
Parallelle Productie
Dit betekent dat zowel GLOBALG.A.P. gecertificeerde als niet gecertificeerde gewassen van dezelfde soort kunnen
worden geproduceerd en verkocht door dezelfde juridische entiteit/rechtspersoon, ECHTER gecertificeerde
producten en niet gecertificeerde producten mogen NIET op dezelfde productie locatie worden geproduceerd. De
producent dient contact op te nemen met GS1 via www.gepir.org voor het aankopen van GLN nummers. Vervolgens
wordt een hoofd GLN nummer toegewezen aan de hoofdvestiging van de producent en, indien van toepassing, wordt
aan iedere productielocatie (PMU) - en aan ieder pakstation (PHU) een afzonderlijk SUB GLN nummer toegewezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AQS – Holland.
Parallelle Eigendom
Van parallel eigendom is sprake wanneer dezelfde juridische entiteit/rechtspersoon eigenaar is van zowel
gecertificeerd als niet gecertificeerd product, hetzij geproduceerd of
gekocht van derden (meestal voor
verpakkingsdoeleinden). De producent dient contact op te nemen met GS1 via www.gepir.org voor het aankopen van
GLN nummers. Vervolgens wordt een GLN nummer toegewezen aan het gedeelte van het pakstation voor
GLOBALG.A.P. geregistreerd product en een ander GLN nummer voor niet geregistreerd product.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AQS – Holland.
GGCF001 / Versie 14 (Telers Registratie Formulier)
© Agro Quality Support BV,
Platinaweg 10, PO Box 43133, 2504 AC The Hague, The Netherlands
Tel. +31 703 088150 Fax +31 703 088151
Email. [email protected]
7) Extra pakstations/productbehandelingslocaties ( PHU) registratie formulier
Naam van het pakstation/locatie productbehandeling (PHU)
Adres van het pakstation/locatie productbehandeling (PHU)
Contactpersoon
pakstation/locatie
productbehandeling (PHU)
Aanhef
SUB GLN nummers toegewezen aan het pakstation/locatie
productbehandeling (PHU), indien sprake
is van Parallelle Productie* of Parallelle eigendom*
(Door de producent verkregen via www.gepir.org)
Voorletters
Achternaam
Sub GLN nummer van pakstation/locatie
productbehandeling (PHU) voor
GLOBALG.A.P. gecertificeerd product
Sub GLN nummer van pakstation/locatie
productbehandeling (PHU) voor NIET
gecertificeerd product
GLOBALG.A.P. Producten
behandeld via het pakstation
NIET GLOBALG.A.P. Producten
behandeld via het pakstation
Is deze locatie gecertificeerd door
een van de volgende schema’s
BRC
IFS
Andere GFSI
erkende
standaarden
Naam van het pakstation/locatie productbehandeling (PHU)
Adres van het pakstation/locatie productbehandeling (PHU)
Contactpersoon
pakstation/locatie
productbehandeling (PHU)
Aanhef
SUB GLN nummers toegewezen aan het pakstation/locatie
productbehandeling (PHU), indien sprake
is van Parallelle Productie* of Parallelle eigendom*
(Door de producent verkregen via www.gepir.org)
Voorletters
Achternaam
Sub GLN nummer van pakstation/locatie
productbehandeling (PHU) voor
GLOBALG.A.P. gecertificeerd product
Sub GLN nummer van pakstation/locatie
productbehandeling (PHU) voor NIET
gecertificeerd product
GLOBALG.A.P. Producten
behandeld via het pakstation
NIET GLOBALG.A.P. Producten
behandeld via het pakstation
Is deze locatie gecertificeerd door
een van de volgende schema’s
BRC
IFS
Andere GFSI
erkende
standaarden
Naam van het pakstation/locatie productbehandeling (PHU)
Adres van het pakstation/locatie productbehandeling (PHU)
Contactpersoon
pakstation/locatie
productbehandeling (PHU)
Aanhef
SUB GLN nummers toegewezen aan het pakstation/locatie
productbehandeling (PHU), indien sprake
is van Parallelle Productie* of Parallelle eigendom*
(Door de producent verkregen via www.gepir.org)
Voorletters
Achternaa
m
Sub GLN nummer van pakstation/locatie
productbehandeling (PHU) voor
GLOBALG.A.P. gecertificeerd product
Sub GLN nummer van pakstation/locatie
productbehandeling (PHU) voor NIET
gecertificeerd product
GLOBALG.A.P. Producten
behandeld via het pakstation
NIET GLOBALG.A.P. Producten
behandeld via het pakstation
Is deze locatie gecertificeerd door
een van de volgende schema’s
GGCF001 / Versie 14 (Telers Registratie Formulier)
BRC
IFS
Andere GFSI
erkende
standaarden
© Agro Quality Support BV,
Platinaweg 10, PO Box 43133, 2504 AC The Hague, The Netherlands
Tel. +31 703 088150 Fax +31 703 088151
Email. [email protected]
Optie 1
Registratieformulier meerdere locaties/vestigingen GGCF001
Conventionele Productie: Het gehele teeltgebied voor dat product moet worden geregisteeerd. Bijvoorbeeld: Als er 1 gewas wordt geteeld, moet het
gehele teeltgebied dat eigendom is van de producent worden aangegeven, geregistreerd en gecertificeerd. Variëteiten kunnen niet worden uitgesloten.
Parallelle Productie: Zowel GLOBALG.A.P. gecertificeerde als niet-gecertificeerde gewassen van dezelfde soort kunnen worden geproduceerd en verkocht
door dezelfde juridische entiteit/rechtspersoon, ECHTER gecertificeerde producten en niet gecertificeerde producten mogen NIET op dezelfde productie
locatie worden geproduceerd en vereisen onderstaand een aparte registratie per locatie/vestiging. Het volledige teeltgebied van een gewas moet worden
geregistreerd, echter de niet GLOBALG.A.P. geregistreerde gewassen worden NIET in rekening gebracht.
Indien de producent meer dan 4 locaties/vestigingen heeft,
heeft de producent een kwaliteitssysteem? JA/NEE
Wilt u dat de inspectie wordt uitgevoerd volgens
de GLOBALG.A.P. Optie 2 voorschriften? JA/NEE
8) Gegevens meerdere locaties/vestigingen
Naam/Ref.
Bedrijf of locatie
Adres of kadastrale
gegevens
Postcode:
Woonplaats
Sub–GLN nrs.
Indien sprake is
van Parallelle
Productie
Geteeld
Gewas
per
locatie
Moet WEL of
NIET
GLOBALG.A.P.
worden
geregistreerd
JA/NEE
Oppervlakte (ha)
Totaal aantal hectares
geregistreerd geteeld
gewas (per
individueel gewas)
Zie opmerking ‘a’
hieronder
Onbedekt
Bedekt
Meerde
re of
vervolg
oogst
JA/NEE
Oppervlakte (ha)
Totaal aantal hectares
geregistreerd
geoogste grond per
jaar.
Zie opmerking ‘b’
hieronder
Onbedekt
Bedekt
Verpakken op
locatie
JA/NEE
Opmerking ‘a’: Totaal aantal hectares GLOBALG.A.P. geregistreerd geoogst gewas per jaar, per locatie
Opmerking ‘b’: De GLOBALG.A.P. registratiekosten worden berekend op basis van het productieoppervlak van gecertificeerde gewassen / producten. Elk oppervlak dat meer dan eens
wordt gebruikt in een jaarlijkse certificatie cyclus moet geregistreerd worden als een vervolg oogst en wordt dus niet onderworpen aan aanvullende registratiekosten.
Indien u op meer dan 10 verschillende locaties teelt kunt u deze pagina kopiëren om het totaal aantal locaties compleet te kunnen invullen.
GGCF001 /Versie 14 (Telers Registratie Formulier)
© Agro Quality Support BV,
Platinaweg 10, PO Box 43133, 2504 AC The Hague, The Netherlands
Tel. +31 703 088150 Fax +31 703 088151
Email. [email protected]
Download