OVERZICHT CODERING DIGITALE GEWESTPLANNEN

advertisement
OVERZICHT CODERING DIGITALE GEWESTPLANNEN
pagina
1
2
2
0100
0200
0300
WOONGEBIEDEN
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN
DIENSTVERLENINGSGEBIEDEN
0400
0500
0600
RECREATIEGEBIEDEN
PARKGEBIEDEN
BUFFERZONES
3
4
4
0700
0800
0900
GROENGEBIEDEN
BOSGEBIEDEN
AGRARISCHE GEBIEDEN
5
5
6
1000
1100
1200
BEDRIJVENZONES 1
BEDRIJVENZONES 2 (ambachtelijke bedrijven, kmo's, ...)
ONTGINNINGSGEBIEDEN
1300
1400
1500
STORT- , OPSPUITINGS- EN BEZINKINGS- GEBIEDEN
MILITAIRE GEBIEDEN
INFRASTRUCTUUR (autosnelwegen, luchtvaartterreinen, havenuitbreidingsgebieden, ..)
10
10
11
1600
OVERIGE (waterwinningsgebieden, wachtbekken, projektgebied, ...)
1700
LANDELIJKE GEBIEDEN
12
12
- groepering aanvullende voorschriften : voor iedere rubriek (xx = rubriek) :
vanaf xx10 : aanvullende voorschriften, niet bijzondere of reserve- gebieden
vanaf xx30 : bijzondere aanvullende voorschriften
vanaf xx80 : reservegebieden
7-8
8
9
De digitale versie bestaat uit drie hoofd -bestanden (shapefiles). Deze werden in bijgaande lijst onder 'shape' aangegeven adhv de cijfers 1, 2 of 3 :
1 = "vla" (polygonen- topologie)
2 = "vlares" (polygonen -topologie)
3 = "vlaln" (lijntopologie)
De gewestplan -bestemmingen werden gecodeerd adhv volgende attributen, af te lezen onder 'item' in bijgaande lijsten :
vla.pat :
HC = hoofdcode
GK = grondkleur
OV = over
EX = extra
hoofdbestemming
voor- en/of nabestemming
extra bestemming gemarkeerd als overdruk
extra bestemming
C0 = code
C1 = code1
aan te leggen autosnelwegen of aan te leggen waterwegen
reservatiestroken
IC = infcode
lijninfrastructuur (wegen, spoorlijnen, hoogspanningslijnen enz)
vlares.pat :
vlaln.aat :
Bij elk van de drie covers werden bovendien volgende attributen opgenomen :
gpnr
bvr
bijl
nummer van het gewestplan waar de betreffende zone na de aanpassing van de gewestplangrenzen aan de fusiegemeentegrenzen toe behoort
datum van het Besluit van de Vlaamse Regering, steeds genoteerd als volgt : '19980612' (= 12/6/1998)
bijlage -nummer van het betreffend origineel plan
Ps : ' bvr' en 'bijl' werden enkel ingevuld in het geval van gewestplan-wijzigingen
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
WOONGEBIEDEN
1
1
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
HC
HC
00
aanvullende voorschriften (niet bijzondere of reserve- gebieden)
vanaf 0110
gemengde woon- en industriegebieden
0110
aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 4 (bruinomrand + Romeins cijfer III)
0111
aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 5 (bruinomrand + Romeins cijfer II)
0112
aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 1 (bruinomrand, cfr stadscentrum)
0113
aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 2 (bruinomrand, cfr binnenstad)
0114
aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 3 (bruinomrand, stedelijke agglomeratie)
0115
aanvullende voorschriften gp 25 : art. 8, punt 1 (bruinomrand)
0116
gemengd woon- en parkgebied
0117
< 1994
woongebied met recreatief karakter
0118
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HC
EX
EX
EX
EX
EX
EX
HC
HC
06,07,14,16
bijzondere aanvullende voorschriften
pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners
gebied voor service-residentie
gebied voor stedelijke ontwikkeling
vanaf 0130
0130
0131
0132
1
1
1
HC
HC
HC
08,11,14,17,19,20
gebied voor kernontwikkeling
gebied voor duurzame stedelijke ontwikkeling
0133
0134
1
1
HC
HC
11
vanaf 0180
0180
0181
0182
0183
1
1
1
1
woongebieden
woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde
woongebieden met landelijk karakter
woongebieden met landelijk karakter en cultureel, historische en/of esthetische waarde
woonpark
woonuitbreidingsgebieden
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
reservegebieden voor woonwijken
woonreservegebieden
uitbreidingsgbied voor stedelijke functies
woonaansnijdingsgebied
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
0100
0101
0102
0103
0104
0105
00
00
00
00
00
14
14,16
14
14
14
25
14
16,25
14
02,07,08,11,14,19,2
0,23,25
19
HC (+ gk) 06,07,14,25
03,23
HC
19,20
HC
21,23,25
HC
pagina 3 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN OPENBAAR NUT
1
HC
00
0210
1
HC
14
bijzondere aanvullende voorschriften
abdijgebied
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met
nabestemming natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (enkel
instandhouding of gezondmaking bestaand gebouwencomplex)
parkgebied voor verzorgings- instellingen
tijdelijk gebied voor gemeenschapsvoorzieningen (autokeuring)
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en
natuurontwikkeling
zone voor openbaar nut met nabestemming bosgebied
zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen met nabestemming
natuurgebied
gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen in combinatie met
natuurontwikkeling
vanaf 0230
0230
0231
1
1
HC
HC
17
0232
0233
0234
1
1
1
HC
HC
HC
05
0235
0237
1
1
HC
HC
12
0238
1
HC
25
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
reservegebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
vanaf 0280
0280
1
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm
haven en scheepvaart)
0200
vanaf 0210
>= 2001
01
18
19
02
HC (+ gk) 23
DIENSTVERLENING
(bedrijven of inrichtingen waarvan de functie verder reikt dan de verzorging van een buurt, grootwinkelbedrijven, grootdistributie, ..)
dienstverleningsgebieden
gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven
bijzondere aanvullende voorschriften
regionale gemengde zone voor diensten en handel
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
0300
0301
1
1
HC
HC
00
vanaf 0330
0330
1
HC
07
00
pagina 4 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
RECREATIE
recreatiegebieden
gebieden voor dagrecreatie
gebieden voor verblijfrecreatie
gebieden voor dag- én verblijf- recreatie
gebied met toeristische waarde
vliegveld / recreatie-gebied (gp Turnhout)
0400
0401
0402
0403
0404
0405
1
1
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
OV
HC
00
00
00
00
00
00
aanvullende voorschriften (niet bijzondere of reserve- gebieden)
gebieden voor toeristische recreatieparken (TRP)
recreatieve parkgebieden
gebied voor recreatiepark
zone voor jachthavenontwikkeling
recreatiegebied met nabestemming natuur
recreatiepark
vanaf 0410
0410
0411
0412
0413
0414
0415
>= 2001
1
1
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
HC
HC
01,02,03
bijzondere aanvullende voorschriften
gebieden voor jeugdcamping
golfterrein
vanaf 0430
0430
0431
1
1
HC
HC
16,17,18,19,20
0432
1
HC
14
vanaf 0480
0480
0481
0482
1
1
1
oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien)
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden
reservegebieden voor recreatie
reservegebieden voor (dag-) recreatie
uitbreidingsgebied voor recreatie
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
07,16
19
01
19
21
05,07,08,11,14,16,1
7,19,25
HC (+ gk) 05,16,19,20
HC (+ gk) 17
HC (+ gk) 14
pagina 5 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
PARKGEBIEDEN
0500
1
HC
00
vanaf 0510
0510
1
HC
21
0600
1
HC
00
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
koppelingsgebied K1/type 1
koppelingsgebied K 2/type 2
koppelingsgebied type 1 (gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren)
vanaf 0610
0610
0611
0612
1
1
1
HC
HC
HC
08
bijzondere aanvullende voorschriften
bufferzone met geluidswerende aarden wallen bij de economische poort internationale
luchthaven Zaventem
bufferzone met geluidswerende gebouwen bij de economische poort internationale
luchthaven Zaventem
vanaf 0630
0630
1
HC
25
0631
1
HC
25
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
reservegebied voor bufferzone
vanaf 0680
0680
>= 2002
1
HC
13
parkgebieden
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
parkgebieden met semi-agrarische functie
BUFFERZONES
bufferzones
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
08
13
pagina 6 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
GROENGEBIEDEN
0700
0701
0702
1
1
1
HC
HC
HC
00
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
zone voor natuurontwikkeling
vanaf 0710
0710
1
HC
20
bijzondere aanvullende voorschriften
natuurgebied met erfdienstbaarheid (t.a.v. transport- en pijpleidingen)
speelbossen of speelweiden
bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)
groengebied met vissershutten
bijzonder groengebied (cfr paardefokkerij)
groengebieden met semi-residentiele functie
natuureducatieve infrastructuur
museumcentrum (in natuurgebied)
natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid
gebied voor natuureducatieve infrastructuur
natuurgebied met tijdelijke nevenfunctie waterwinning
vanaf 0730
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
>= 2001
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
groengebieden
natuurgebieden
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten
00
00
13
HC
HC (+ gk) 05,14
14
HC
14, 15
HC
20
HC
25
HC
03,07,08,19,23
HC
17
HC
14
HC
11
HC
02
HC
BOSGEBIEDEN
0800
1
HC
00
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
bosgebieden met ecologisch belang
vanaf 0810
0810
1
HC
10,14,17,20
bijzondere aanvullende voorschriften
/
vanaf 0830
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
uitbreidingsgebied voor bos (bosuitbreidingsgebied)
vanaf 0880
0880
bosgebieden
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
1
HC (+ gk) 02,06,07,11,21,23,2
4
pagina 7 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
AGRARISCHE GEBIEDEN
agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
agrarische gebieden met ecologisch belang
valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde')
agrarisch gebied met landschappelijke (of 'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden)
archeologische site
landbouwgebied met culturele, historische en/of esthetische waarde
bouwvrij agrarisch gebied
bijzondere aanvullende voorschriften
serregebieden
kleintuingebied
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
0900
0901
1
1
HC
HC
vanaf 0910
0910
1
HC
0911
0912
0913
0914
0916
1
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
HC
vanaf 0930
0930
0931
1
1
HC
HC
00
00
01,02,04,05,06,07,1
0,14,15,16,17,18,19
,20,21,22,23,24,25
04,08,09,11,13
11
06
21
02,07,11,14
25
12,
pagina 8 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
BEDRIJVENZONES 1
industriegebieden
milieubelastende industrieën
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
publieke bedrijvenzones
regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter
kleinhandelszone
regionaal bedrijventerrein
gebied voor handelbeursactiviteiten en grootschalige culturele activiteiten
gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten
projectgebied ter uitvoering van de maatregelen tegen grondlawaai bij de economische
poort internationale luchthaven Zaventem
bijzondere aanvullende voorschriften
bijzondere industriegebieden (afvalverwerking)
industriegebied met bijzondere bestemming (testen van autovoertuigen)
gebied voor watergebonden bedrijven
transportzone
wetenschapspark
teleport (hoogwaardig kantorenpark met geavanceerde telecommunicatievoorzieningen)
researchpark
gebied met hoofdkwartierfunctie
business-park (vergader- en congresactiviteiten + overnachting, restaurant)
bijzonder reservatiegebied (cfr Teleport)
industriegebied voor milieubelastende industrie met nabestemming groengebied
(breekwerf- en betoncentrale)
industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven ; geen uitbreiding
mogelijk)
universiteitspark
gebied voor openbare nutsvoorziening, bedrijventerrein en groenzone
gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven
industriegebied met nabestemming woongebied
luchthaven gebonden bedrijventerrein
multimodale logistieke zone in zeehavengebied type 2
zeehavengebied type 2
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
1000
1002
1
1
HC
HC
00
vanaf 1010
1010
1011
1
1
HC
HC
24
1012
1013
1014
1015
1016
1
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
HC
11,21,25
vanaf 1030
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
14
1041
1
HC
14
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1
1
1
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
14, 23
>= 2001
00
01,02,04,05,06,07,0
8,11,12,14,21,23,25
11
08,19
25
25
18
02,06,25
03,07,16,19,23
07,25
08
14,19,23,25
23
16
08
08
14
08
14
2
13
13
pagina 9 / 12
groep titel
code
zeehavengebied met tijdelijke bestemming valleigebied
zeehavengebied met tijdelijke agrarische bestemming
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
reservegebieden voor industriele uitbreiding (industrieel + ambachtelijk)
reservegebieden voor industriele uitbreiding (industrieel + uitbreiding havenactiviteiten)
reservegebieden voor beperkte industriele uitbreiding (gp 05 en 06 : 'industriële of
ambachtelijke bedrijven' / gp 07 : 'bedrijven' ... die op de onmiddellijk aanpalende terreinen
gevestigd zijn)
reservegebied voor regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter
gebied voor uitbreiding van bestaande nijverheid
gebied voor uitbreiding en sanering van bestaande nijverheid
zeehavengebied type 3
periode shape
item
HC
HC
gpnrs
13
1049
1050
1
1
vanaf 1080
1080
1
HC (+ gk) 05,06,07,13,18,19,2
1081
1082
1
1
HC (+ gk) 08
HC (+ gk) 04,05,06,07
1083
1084
1085
1088
1
1
1
1
HC (+ gk) 04
06
HC
06
HC
13
HC
1100
1
HC
00
vanaf 1110
1110
1
HC
08
1111
1
HC
01,02,03,04,06,08,1
1112
1113
1114
1
1
1
HC
HC
HC
HC
HC
13
1,24,25
BEDRIJVENZONES 2
ambachtelijke bedrijven en kmo's
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
bedrijfsgebied met stedelijk karakter (kantoren, toonzalen, en in ondergeschikte orde
woongelegenheid)
lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter
gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren
kantoor en dienstenzone
zone voor kleinhandel en kleine en middelgrote ondernemingen
>= 2001
bijzondere aanvullende voorschriften
zone voor opslagplaatsen (bouwmaterialen zuidelijk gelegen ambachtelijke bedrijf)
zone voor handelsvestigingen
vanaf 1130
1130
1131
1
1
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
reservegebieden voor ambachtelijke uitbreiding
reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's
vanaf 1180
1180
1181
1
1
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
3,14,16,17,19,21,25
14
08,25
02
18
19
HC (+ gk) 06,18
HC (+ gk) 14,17,19,20
pagina 10 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
ONTGINNINGSGEBIEDEN
ontginningsgebieden
uitbreidingen van ontginningsgebieden
1200
1201
1
1
HC (+ gk) 00
HC (+ gk) 00
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
opspuitings- en ontginningsgebieden
kleiontginnings gebieden
ontginningsgebied met nabestemming natuurontwikkeling
ontginningsgebied met nabestemming recreatie en natuur
vanaf 1210
1210
1211
1212
1213
>= 2001
1
1
1
1
HC (+ gk) 14,17
HC (+ gk) 20
20
HC
20
HC
bijzondere aanvullende voorschriften
tijdelijk ontginningsgebied (tot 31/12/1981)
tijdelijk ontginningsgebied met nabestemming bosgebied (bosgebied na opvulling
zandgroeve uiterlijk tegen 1/6/98)
bijzonder ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied
vanaf 1230
1230
1231
1
1
HC (+ gk) 20
19
HC
>= 2001
1
HC (+ gk) 20
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
reservegebieden voor ontginning
reservegebieden voor kleiontginning
uitbreiding van ontginningsgebied in een waterwinningsgebied
uitbreiding van ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied
vanaf 1280
1280
< 1994
1281
1282
< 1994
1284
1
1
1
1
HC (+ gk) 19,20
HC (+ gk) 20
HC (+ gk) 20
HC (+ gk) 06
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
1232
pagina 11 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
STORTGEBIEDEN, OPSPUITINGSGEBIEDEN, BEZINKINGSGEBIEDEN
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
stortgebieden (huisafval en niet-giftige stoffen)
stortgebieden (niet-giftige stoffen)
vanaf 1310
1310
1311
1
1
HC (+ gk) 16,17,25
HC (+ gk) 08,16
bijzondere aanvullende voorschriften
industrie-stortgebied (niet-giftige industriële afval)
opspuitingsgebied (verbreding Albertkanaal)
bezinkingsgebied (afvalwater nabijgelegen fabrieken)
stortgebied met nabestemming natuurontwikkeling (niet-giftige baggerspecie)
stortgebieden voor gepollueerde gronden (met zware metalen vervuilde grond)
gebied voor inerte opvulling (inerte materialen ; sorteer- en recuperatie- installaties
toegestaan)
laguneringsveld met nabestemming bosgebied
vanaf 1330
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1
1
1
1
1
1
19
HC
HC (+ gk) 21
HC (+ gk) 19,24
11
HC
18
HC
23
OV
1336
1
HC (+ gk) 11
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
reservegebied voor sliblagunering
vanaf 1380
1380
1
HC
1400
1
HC
MILITAIRE GEBIEDEN
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
00
pagina 12 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
INFRASTRUCTUUR
bestaande autosnelwegen
aan te leggen autosnelwegen
bestaande luchtvaartterreinen
bestaande waterwegen
aan te leggen waterwegen
reservatie-gebieden
erfdienstbaarheids-gebieden
bestaande snelverkeerswegen
bestaande hoofdverkeerswegen
aan te leggen hoofdverkeerswegen
bestaande spoorwegen
aan te leggen spoorwegen
bestaande afzonderlijke leidingen
aan te leggen afzonderlijke leidingen
bestaande leidingstraten
aan te leggen leidingstraten
bestaande hoogspanningsleidingen
aan te leggen hoogspanningsleidingen
aan te leggen hogesnelheidslijn
1500
1501
1502
1504
1505
1506
1507
150a
150c
150d
150e
150f
150g
150h
150i
150j
150k
150l
150m
1
2
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
HC
C0
HC
HC
C0
C1
C0
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
00
HC
C1
C1
C1
C1
C1
C1
14
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
vanaf 1510
bijzondere aanvullende voorschriften
vliegveld van Deurne
reservatiestrook voor wegenis met bijzonder karakter
alternatieve reservatiegebieden (duwvaartkanaal)
bijzonder reservatiegebied met specifieke voorwaarden
reservatiestrook voor buffer
reservatiestrook met leefbaarheidsbuffer
reservatiestrook met leefbaarheidsbuffer type 2
vanaf 1530
1530
1531
1533
1534
1535
< 2002
1536
< 2002
1537
< 2002
1
2
2
2
2
2
2
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebieden
havenuitbreidingsgebied
vanaf 1580
1580
>= 2002
1
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
13
14,15
14
13
13
13
HC (+ gk) 13
pagina 13 / 12
groep titel
code
periode shape
item
gpnrs
OVERIGE GEBIEDEN
waterwinningsgebieden
overstromingsgebieden
gebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde, andere dan woongebieden
zone voor renovatie (ZR)
landschappelijk waardevolle gebieden, andere dan agrarische gebieden
1600
1601
1602
1603
1604
1
1
1
1
1
EX
OV
OV
OV
OV
00
00
00
00
00
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)
zone met cultuurhistorische waarde
gebied met archeologische waarde
gecontroleerd overstromingsgebied
gebied voor windmolenpark
zone met veiligheidsoverdruk
vanaf 1610
1610
1611
1612
1613
1614
< 2002
1
1
1
1
1
HC
OV
OV
OV
OV
02,08,11,14,19,25
bijzondere aanvullende voorschriften
gebieden voor de vestiging van kerninstallaties
gebieden voor wachtbekken
gebied voor wachtbekken met ondergeschikte waterrecreatieve functie
zone voor Koninklijk Domein
vanaf 1630
1630
1631
1635
1636
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
17
1700
1
HC
00
1
1
1
1
1
HC
HC
HC
HC
HC
03
LANDELIJKE GEBIEDEN
extra codes voor controle en analyse
Brussels gewest
Baarle Hertog
nog onbestemd in 1994
restgebiedjes
omhullende polygoon
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / LIN / AROHM / Afdeling Ruimtelijke Planning
7770
7771
7772
7773
7775
gpcodes.xls : codelijst digitale versie van de gewestplannen, versie september 2001
< 2011
< 2011
< 1994
< 2011
02
13
14,19,25
13
19
19
20
00
pagina 14 / 12
Download