NOTULEN KLANKBORDGROEPVERGADERING D.D. 16 januari

advertisement
NOTULEN KLANKBORDGROEPVERGADERING D.D. 16 januari 2014
Aanwezig: Janette Riedstra (directeur), Mathieu Musters (voorzitter),
Matthieu v.d. Kragt, Jeroen Blom, Martijn Blom, Arno Schellekens,
Lodewijk Vergroesen, Kees de Jong, Jasper van Beurden.
Gasten: Alice van Laarhoven directie, Maurice van Helderen directie,
Harrie van de Besselaar, oudervereniging.
01 Welkom en opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en
hoopt dat de KBG in het nieuwe jaar veel zinvolle dingen kan doen voor het
d’Oultremontcollege. Een speciaal welkom voor Alice van Laarhoven en Maurice
van Helderen. Zij zijn aanwezig namens de schoolleiding om bij bepaalde
agendapunten een toelichting te geven.
02 Vaststellen agenda.
Bij agendapunt 5 wordt toegevoegd: vrijwillige ouderbijdrage.
03 Ingekomen/uitgegane post
Er is een schrijven van de verkeersdeskundige binnengekomen. Dit stuk is
helder.
Er is een verslag binnengekomen over het gesprek van de MR met het AOB. De
voorzitter vraagt of de schoolleiding door dit stuk de begroting in een ander
perspectief wordt geplaatst. De schoolleiding antwoordt dat dit niet het geval is.
De oplossingen die worden aangedragen, moeten nog bekeken worden door de
MR. M. Musters zegt dat het advies van de AOB neer komt op het feit dat er een
Scholengroepbreed probleem ligt t.a.v. de begroting. De schoolleiding antwoordt
dat dit een overweging waard is. Uiteindelijk geeft de MR een advies.
04 Vaststellen verslag klankbordgroep vergadering 2-12-2013
Pag. 1 PTA. Herkansingsregeling HAVO/VWO : M. Musters vraagt of dit al
gecommuniceerd is met de teams. De schoolleiding antwoordt dat dit nog niet
gebeurd is. Maurice van Helderen zal voor uitvoering zorg dragen.
Pag.2 evaluatie activiteitenweek: M. Musters zegt dat dit op de agenda staat
van de schoolleiding en vraagt wanneer dit op de agenda geplaatst kan worden
van de KBG. De schoolleiding antwoordt dat dit in april kan en dan ook het
onderwerp reizen meegenomen kan worden.
Pag. 3: de schoolsite. De schoolleiding deelt mee dat het huidige
leerlingstatuut nu ook op de site is geplaatst onder het kopje “leerlingen”.
Pag. 5: De oudergeleding spreekt zijn complimenten uit naar de schoolleiding
over het feit dat het rekenonderwijs nu voortvarend is opgepakt en gestart is.
1
De oudergeleding vindt het wel opvallend dat er maar 39 leerlingen aan
deelnemen. De procedure rond de aanmelding van de leerlingen was niet
helemaal duidelijk en de tijd om aan te melden was redelijk kort. De
schoolleiding antwoordt dat er een traject is van 9 weken en dat daardoor snel
moest worden gestart.
De oudergeleding vraagt of er mogelijkheden zijn om het rekenonderwijs op
flexibele tijden te geven: nu kan het alleen op dinsdagmiddag en er zijn veel
leerlingen die aan de hand van hun bestaande lesrooster, andere dingen
plannen. J. Blom zegt dat er 4 leerlingen van de HAVO de inschrijving hebben
gemist. Kunnen ze zich nog inschrijven? A. van Laarhoven zal dit bespreken met
Lyceo.
De oudergeleding spreekt de hoop uit dat het rekenonderwijs het gewenste
effect heeft. De schoolleiding antwoordt dat er een gesprek is geweest met een
afvaardiging van het steunpunt Taal en Rekenen. Er wordt bekeken welke
methodiek het beste werkt: is 9 weken intensief trainen goed of moet het
rekenonderwijs op de lestabel gezet worden zodat de leerlingen het hele jaar
door rekenonderwijs krijgen?
De oudergeleding merkt op dat ouders nu geen zicht hebben of een leerling zich
ook daadwerkelijk heeft ingeschreven. Het is wenselijk dat de ouders hiervan
wel bericht krijgen. De schoolleiding antwoordt dat er, indien men zich heeft
opgegeven, wel een deelname verplichting is. De ouders worden gebeld als een
leerling niet aanwezig is.
Pag. 7 Schoolexamenreglement: M. Musters zegt het te betreuren dat dit
agendapunt al een paar keer is opgevoerd en dat er nog steeds geen
documenten in dit verband zijn aangereikt. Op de vraag van de schoolleiding wat
nu precies de bedoeling is, legt hij uit dat er is afgesproken dat er in vervolg op
het examenreglement zoals dat door de Algemeen Directeur is aangereikt ook
één (schoolexamen) reglement voor alle afdelingen zou komen, waarin –zoals
ook bij het examenreglement het geval is- eventuele afwijkingen v.w.b. de
afdelingen expliciet zouden worden vermeld. Dat zou volgens hem alleen de
herkansingsregeling van het schoolexamen betreffen.
Op de vraag van Alice van Laarhoven of dat dan niet moeilijk zou worden voor
ouders van BK leerlingen, wilde hij niet ingaan. Deze afspraak was, zo meldde
hij, maanden geleden met de Schoolleiding al gemaakt. Op dit moment is er
geen discussie mogelijk omdat er geen reglement is. De schoolleiding antwoordt
dat ze hier de volgende vergadering op terug komt.
Pag. 8 schriftelijke mededelingen. M. Musters zegt het een prettige werkwijze
te vinden dat de Schoolleiding bij het document ‘Schriftelijke mededelingen’
ingaat op de vragen die zij uit voorgaande vergadering heeft ‘meegenomen’. De
snelle reactie op de vraag over de verkeerssituatie werd bijzonder gewaardeerd.
Hij vraagt wanneer er een herziening voor het rook- en alcoholbeleid komt. De
schoolleiding antwoordt dat dit voor de volgende vergadering op de agenda van
de kerndirectie staat en dat daarna aan de MR een concept zal worden
voorgelegd dat scholengroepbreed gaat gelden.
2
Pag. 8 passend onderwijs: J. Blom vraagt of middels het
samenwerkingsverband alles geregeld is in verband met passend onderwijs en
of de individuele scholen voldoende voorbereid zijn. De schoolleiding antwoordt
dat onze school goed zicht heeft op de ortho beelden. De zorgcoördinatoren
zeggen dat we al veel doen op dit gebied. In het voorjaar komt er een
studiebijeenkomst voor de docenten. Verder zal de docent in de klas moeten
bekijken wat er nodig is.
M. Musters vraagt wat dit betekent voor de formatie. De schoolleiding antwoordt
dat hier nog geen zicht op is. Uitgaande van de peildatum 2011 is er t.a.v. het
aantal zorgleerlingen niet veel veranderd.
Pag.9 O&O11. De voorzitter zegt dat in het overleg van de schoolleiding met het
personele deel van de KBG wel een overzicht van de taken in het kader van
O&O II op tafel heeft gelegen, maar dat deze in het info bulletin nog niet gezien
heeft. De schoolleiding antwoordt dat deze lijst is niet helemaal up to date is en
dat deze binnenkort in het infobulletin zal worden gepubliceerd.
 Nalopen aktie/besluitenlijst
t. a. v. de aktie/besluitenlijst vraagt de voorzitter om bij dit overzicht een kolom
afgewerkt te maken.
De notulen worden vastgesteld.
05 Punten ingebracht door ouder-/leerlingengeleding.
De ouderbijdrage: De oudergeleding zegt dat in de MR is afgesproken dat de
ouders een rekening zouden krijgen waarop inzichtelijk zou zijn voor welke
activiteit de ouders moesten betalen. Op de site ontbreekt echter de specificatie.
Er worden wel activiteiten genoemd en een totaal bedrag. Het is nu onduidelijk
wat een bepaald onderdeel kost. De schoolleiding antwoordt dat de
scholengroep mee doet aan een pilot van OMO. Op dit moment is het nog niet
mogelijk om in te tekenen op een bepaalde activiteit. Volgend schooljaar kan dit
wel. Dit is niet teruggekoppeld naar de werkgroep. De oudergeleding merkt op
dat dit dan terug moet naar de MR.
De oudergeleding zegt dat er begin december met M. van Gulik is afgesproken
dat er een gesprek zou komen met betrekking tot de ouderbijdrage. Dat gesprek
heeft echter nog niet plaats gevonden. De schoolleiding zal dit doorgeven aan
M. v. Gulik.
De oudergeleding zegt dat veel ouders de begeleidende brief bij de mail niet
gelezen hebben. J. Blom vraagt of de begeleidende brief niet per post kan
worden verstuurd. Deze brief zou dan samen met de factuur verstuurd kunnen
worden. Je ondervangt dan wel dat ouders de brief die via de mail is verzonden,
niet lezen zoals nu veel is gebeurd. De schoolleiding antwoordt dat de factuur
niet per mail verzonden kan worden. De voorzitter merkt op dat er op de factuur
een verwijzing naar de toegestuurde mail zou kunnen staan. De schoolleiding
neemt deze suggesties mee.
3
06
A. Stand van zaken (voortgang) en planning onderwerpen beleidsagenda:
 Schoolplanmonitor (update)
Deze is op dit moment onderwerp van bespreking in de Kerndirectie. Een
van de zaken die in dit verband besproken wordt, is de vraag wat straks
hiervan bij de deelraden op tafel komt en wat bij de MR van de
Scholengroep.
 Schoolbegroting 2014 in perspectief extra-gelden
De begroting in perspectief met extra- gelden is nog niet te overzien.
Het is voor de schoolleiding en ook op scholengroepniveau nog niet duidelijk
of de financiële injectie aan het einde van 2013 een incidentele of een
structurele was.
Schoolleiding merkt op dat dat gelden zijn die in december 2013 zijn
binnengekomen en dat deze derhalve buiten de begroting voor 2014 vallen.
B. Voorgenomen besluiten voor instemming of advies: (om ‘praktische
redenen’ worden de onderwerpen besproken in de hieronder
weergegeven volgorde)
 Vakantieregeling
De voorzitter zegt dat er een roostervrije dag moet worden vastgesteld. Het
is aan de afzonderlijke scholen van de scholengroep of zij maandag 25
augustus (de dag na de grote vakantie) al of niet lesactiviteiten gaan
opvoeren. Zo ja, dan kan op een ander moment deze lesvrije dag worden
opgevoerd. Het d’Oultremontcollege plant voor 25 augustus activiteiten die
vallen onder de categorie lesdag. Dientengevolge rest een roostervrije dag
voor leerlingen.
De KBG stemt in met voorstel van de Schoolleiding om deze te bepalen op
19 december (de vrijdag voorafgaand aan de kerstvakantie).
Om weer twee weken meivakantie te realiseren, zullen, evenals dit jaar het
geval is, 3 individuele dagen in collectieve dagen moeten worden omgezet.
Daarvoor moet een stemming onder het personeel worden gehouden; e.e.a.
door de schoolleiding te organiseren.
 Schoolexamenreglement
Reeds besproken bij vaststellen notulen van KBG vergadering 2 december
(pag. 7)
 Leerlingstatuut
Er zijn vanuit de KBG bij de schoolleiding slechts enkele wijzigingsvoorstellen
binnengekomen op de versie van december 2013. Die voorstellen zijn in dit
definitieve document meegenomen.
De KBG stemt in met het voorgelegde leerlingstatuut.
De oudergeleding zegt wel bezorgd te zijn over hoe het stuk in de praktijk
gehandhaafd zal worden. De schoolleiding wil een beknopt leerlingstatuut op
een A -4’tje zetten. Dit zal in de teams worden besproken en daarna zo snel
mogelijk via de mentoren bij de leerlingen onder de aandacht worden
gebracht. Voor handhaving van het statuut kan de leerlingenraad wellicht
4
een rol spelen. De oudergeleding stelt voor om het leerlingstatuut bij de
nieuwe brugklassers duidelijk te presenteren. Schoolleiding doet de
suggestie om er ook bij de plenaire ouderavonden aandacht aan te besteden.
 Wijzigingen lessentabel bovenbouw VWO
M. Musters nodigt M. van Helderen uit om het voorstel voor wijziging
lessentabel toe te lichten. Onder verwijzing naar de Power
Pointpresentatie ‘Betaalbaar houden van de VWO-afdeling’ licht hij
uitgangspunten, voorgestelde wijzigingen en de gevolgde procedure
toe.
De school wil een breed aanbod van vakken handhaven, maar met een
kleiner wordend VWO wordt dat een kostbare en moeilijk te realiseren
aangelegenheid. Er is de schoolleiding veel aan gelegen om zowel
technasium als gymnasium in stand te houden. Deze afstoten zou naar het
oordeel van de schoolleiding leiden tot neerwaartse spiraal, zowel wat betreft
kwaliteit van de VWO-afdeling als wat betreft de wervende kracht voor onze
VWO-afdeling. M. van Helderen: Nu de school een collegezaal heeft, kunnen
er groepen worden samengevoegd.
De oudergeleding vraagt of de voorgestelde wijziging in de lessentabel deel
uitmaakt van een groter geheel en of er voor volgend schooljaar meer
wijzigingen komen. M. van Helderen antwoordt dat dit wijzigingsvoorstel
inderdaad een onderdeel is van een groter geheel van
bezuinigingsmaatregelen . Dat dit onderdeel van het pakket van maatregelen
nu al gepresenteerd wordt, ligt aan het feit dat binnenkort de
vakkenvoorlichting wordt gegeven aan de 3de klassen HAVO/VWO. De
leerlingen moeten wel weten dat volgend schooljaar de streaming start in 4
VWO en niet in de 5de zoals het op dit moment is.
M. van Helderen zegt dat de keuze om kleinere clusters op het VWO
verticaal te combineren’ bedoeld is om alle vakken aan te kunnen blijven
bieden. De HAVO draait goed. Deze afdeling laten we ongemoeid.
J. Blom zegt dat hij t.a.v. de wijziging van de lessentabel veel vragen heeft
en daar graag eerst een antwoord op wil hebben. Zoals het plan er nu ligt,
kan hij het niet eens zijn met het voorstel. Hij wil eerst graag een totaal
plaatje zien met de financiële onderbouwing van de besparing: zulke
ingrijpende maatregelen voor de besparing van 1 FTE?? Welke
kostenafweging is gemaakt om de “kleine” vakken zoals Latijn, Grieks en
aardrijkskunde te behouden? In het verleden is gekozen om het vak Z&W niet
aan te bieden in de gt richting. Waarom wordt er nu dus anders gehandeld?
Ook zijn de ouders nog niet ingelicht. M. Musters sluit zich hierbij aan.
De schoolleiding antwoordt dat de achterliggende gedachte is dat we een
zo breed mogelijke school willen zijn. De streaming in leerjaar 4 aanbieden,
wordt op veel scholen al gedaan. Of het uiteindelijk 1 fte bespaart, hangt af
van de eindresultaten. Uiteindelijk is het hele pakket van maatregelen wel
duidelijk, maar op dit moment moeten 3 havo en 3 vwo een profiel kiezen
voor het komend schooljaar. Over dit onderdeel moet daarom nu beslist
worden.
De oudergeleding merkt op dat het belangrijk is dat het werken met
5
combinatieklassen niet ten koste gaat van de kwaliteit. M. van Helderen zegt
dat het erop neer komt dat 1 keer per week de leerlingen in een grote groep
zitten en dat zij 2 keer per week voor hetzelfde vak les krijgen met de helft
van de groep.
De KBG stelt voor om de voorgestelde wijziging in de tabel voor Nederlands
en tekenen buiten het voorstel te houden. Dit voorstel komt van de secties
zelf.
Formeel gezien dienen er 2 vergaderingen aan een voorstel voor wijziging
lessentabel gewijd te worden. Eerst de inzage in de plannen,
gedachtewisseling, mogelijk gevolgd door wijziging voorgestelde plannen en
daarna de beslissing. De ouders moeten op de hoogte worden gebracht dat
het keuzeproces van de 4de klas naar de 3de klas is gehaald.
De schoolleiding zegt dat er wel haast is geboden omdat de leerlingen nu
moeten kiezen. De decanen hebben de vakkenvoorlichting nog even
uitgesteld in afwachting van de beslissing van de KBG.
Besluit
Voor wat betreft het naar voren halen van de profielkeuze van 4 VWO naar
klas 3 gaat de KBG akkoord. Voor de secties die in dit verband het curriculum
moeten aanpassen, ziet de KBG graag een voorstel voor tegemoetkoming in
taakbelasting tegemoet. Deze ingreep zal in het eerste jaar hogere kosten
(meer lessen en boekenpakketten in omslagfase) met zich meebrengen; op
termijn betekent dit een bezuiniging.
Voor maandag 20 januari mogen de leden van de KBG een uitwerking
van Maurice van Helderen tegemoet zien. Tot zo ver gaat de KBG
akkoord met het voorstel; de schoolleiding kan wat dit betreft verder met de
organisatie.
In het voorstel om voor de extra-vakken te gaan werken met ‘sprokkelaars’ ziet
de KBG geen heil; ook staat de KBG sceptische tegenover het voorstel voor
de collegezaaluren. Zoals nu voorgelegd wil KBG er geen instemming aan
verlenen.
Met de wijzigingen zoals voorgesteld door sectie Nederlands en tekenen wordt
ingestemd.
A. van Laarhoven zegt dat de volgende KBG-vergadering een pakket
maatregelen voor het VMBO in één keer gepresenteerd zal worden.
 naamswijziging Techniek in brugklas GT/havo -> Denken en doen en
periodisering lesrooster (bijlage)
M. Blom merkt op dat dit derde voorgelegde voorstel weer een aantal
wijzigingen heeft ondergaan t.o.v. de twee voorgaande. Volgens A. van
Laarhoven heeft de schoolleiding goed geluisterd naar de KBG en heeft
voortschrijdend inzicht in dit verband bijgedragen aan de opgenomen
wijzigingen. J. Blom vraagt naar de onderbouwing van de veranderingen die zijn
aangebracht in het voorstel. A. van Laarhoven antwoordt dat het verstandiger is
om het keuzemoment aan het eind van het 1ste leerjaar te laten plaats vinden.
6
Anders zou er hetzelfde kunnen gebeuren als voorheen met het vak Z&W in de
gemengde leerweg: de leerling kiest het vak in de 3de en laat het in de 4de weer
vallen. Door de leerling met een extra-uur een extra inspanning te laten leveren
in de 2de klas, moet de leerling bewuster kiezen. Er wordt van de leerling
competenties verwacht zoals plannen, samenwerken en vooruit denken.
Voor het periodiseren is gekozen omdat in ‘blokuren’ bij praktische vakken meer
bereikt kan worden dan met 2 x 1 lesuur. In het 2de jaar zal ook geperiodiseerd
worden, omdat er dan 2 uur D&D kan worden gegeven en het daardoor
aantrekkelijker wordt. De oudergeleding wil weten of met deze opzet het vak
D&D zichzelf bedruipt. A. van Laarhoven antwoordt dat, indien er elk jaar zich 5
leerlingen aanmelden, het vak D&D inderdaad zichzelf bedruipt.
J. Blom vraagt of de lessen natuurkunde en scheikunde nu boven op de lestabel
wordt geplaatst en men daardoor toch alleen maar duurder uit is? Hij stelt dat
zolang er geen duidelijk beeld is van de lessentabel VMBO het heel moeilijk
wordt om met het voorstel in te stemmen.
M. Musters: in de huidige situatie betreft de keuze voor natuurkunde 24
leerlingen, scheikunde 12 (waarvan 9 ook natuurkunde hebben). In totaal zou
het bij de huidige 4e klas dus over 27 leerlingen gaan. Vraag zou dan zijn
hoeveel van die leerlingen naast natuur- en scheikunde zouden kiezen voor
‘Denken en Doen’
 als 6e vak als het een examenvak wordt
 groep eventueel aangevuld moet leerlingen die het kiezen als 7e vak
 maar de mogelijkheid bestaat ook dat het geen examenvak wordt en
dat leerlingen het dan alleen als extra-vak kunnen kiezen voor een
schoolcertificaat is ook niet uitgesloten. Dan zou het zonder meer
extra-kosten met zich meebrengen
A. van Laarhoven antwoordt dat de school natuurlijk wel de financiële situatie in
de gaten moet houden, maar dat men wil dat ook het VMBO een succes
wordt. De schoolleiding zegt dat er een goed gesprek is geweest met T. van
Overbeek. Er is een werkgroep gestart. Uiteindelijk draait het om 8 extra
lessen per week.
In de discussie die volgt, geeft de schoolleiding aan dat de Raad van Bestuur
van OMO, via de algemeen directeur Jan van Pelt, te kennen heeft gegeven dat
zij vindt dat het d’Oultremontcollege een innovatie nodig heeft om het dalende
leerlingenaantal een halt toe te roepen en dat er ondanks de zwakke financiële
situatie daarom geïnvesteerd moet worden om de neerwaartse spiraal te
doorbreken.
De schoolleiding heeft begrepen dat de algemeen directeur geld beschikbaar wil
stellen voor innovatie. Onder die voorwaarde wil de KBG instemmen met de
invoering 1e fase. Dat wil zeggen dat in klas 1 VMBO TG het vak Denken en
Doen komend schooljaar kan worden aangeboden in plaats van het vak techniek
en dat dit in het rooster geperiodiseerd gaat gebeuren.
In februari/maart 2015 maken de leerlingen de keuze of zij al dan niet in leerjaar
2 verder willen met Denken en Doen (2 lesuren) of dat zij niet kiezen voor dat
vak en in het tweede leerjaar 1 lesuur techniek willen doen.
7
Aan de hand van het aantal leerlingen dat kiest voor ‘Denken en Doen’ in
leerjaar 2, afgezet tegen kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, beraadt
de KBG zich na een evaluatie door de schoolleiding of zij kan instemmen met
fase 2 van de invoering.
Lopende dit tijdpad blijft de schoolleiding de KBG informeren over de voortgang
in de curriculum van het vak ‘Denken en Doen’ en concretisering van de plannen
v.w.b. de invoering Bèta-mavo.
DE OVERIGE ONDERWERPEN OP DE AGENDA ZIJN WEGENS
TIJDGEBREK NIET BESPROKEN. INDIEN ER DRINGENDE ZAKEN ZIJN
TAV VOLGENDE ONDERWERPEN KAN MEN VIA DE MAIL CONTACT
OPNEMEN MET DE VOORZITTER: [email protected]
C. Bespreken met de schoolleiding d’Oultremontcollege:
 RI&E stand van zaken
 Plan van aanpak Tevredenheidsonderzoeken (bijlage MTO)
07 Schriftelijke mededelingen vanuit de schoolleiding d’Oultremontcollege .
 Voortgangsverslag waarin graag aandacht voor:
o Duidelijkheid bibliotheekpasjes
o Toegankelijkheid leerlingregister voor docenten
o Voortgang rekenonderwijs
o Vervolg versterkt Engels bovenbouw
o Rekenonderwijs update
 Verzuimcijfers (zie bijlage)
08 Klankbordgroepzaken.
09 Wat speelt er op onze school?
10 Rondvraag
11 Sluiting
12 Voor de volgende keer:
Voor verslag:
J. v. .Hees
Actie/besluitenlijst 2013-2014
AKTIE
WAT
WIE
WANNEER
AFGEWERKT
8
AKTIE
Er komt draaiboek
voor jaarlijks
terugkerende
directieactiviteiten
Schoolleiding
AKTIE
Planning
speerpunten
Inventariseren
opdrachten in kader
O&O2 en publiceren
in Info
Besluit
leerlingstatuut
Schoolleiding
Klachtencie
leerlingenraad
Verkeersveiligheid
Uitzoeken hoe
toename OOP van
maart 2013 t.o.v.
sept. 2013 in
formatie te
verklaren is.
Uitzoeken kosten
schoolpas linken
met pas openbare
bibliotheek.
Toezenden MTO aan
KBG-leden
Vakantieregeling
stemming onder
personeel
Schoolleiding
Toelichting wijziging
lessentabel
Beknopt
leerlingstatuut naar
leerlingen
Schoolleiding
Instemming met
onderwijstijd
Instemming
schoolgids
Instemming
leerlingstatuut
KBG
AKTIE
Aktie
AKTIE
AKTIE
AKTIE
AKTIE
Aktie
AKTIE
AKTIE
AKTIE
BESLUIT
BESLUIT
BESLUIT
2013-2014
Schoolleiding
December
2013
KBG
Januari
2014
afgewerkt
Sept. 2013
Schoolleiding
Schoolleiding
dec 2013
december
2013
afgewerkt
Schoolleiding
Januari
2014
Via
schriftelijke
mededelingen
Schoolleiding
Oktober
2013
Afgewerkt
Augustus
2013
Augustus
2013
Januari
2014
afgewerkt
schoolleiding
schoolleiding
KBG
KBG
afgewerkt
afgewerkt
9
AKTIE
Evaluatie
activiteitenweek +
vaststelling reizen
’14-‘15
Herkansingsregeling
communiceren met
de teams H/V.
Schoolleiding
Vergadering
April
Schoolleiding
(M. van
Helderen)
Februari
2014
10
Download