bijlage i

advertisement
BIJLAGE I
INFORMATIE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RISICO-ANALYSE
INLEIDING
U bent uitgenodigd om samen met een aantal andere mensen een risico-analyse op te
stellen voor een bedrijf. Een risico-analyse geeft inzicht in de voornaamste risico’s voor een
bedrijf, zodat er voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden en er snel
gereageerd kan worden wanneer een risico zich voordoet. Een goede risico-analyse draagt
bij aan het succes van een bedrijf, zeker in de huidige tijd met veel onzekerheden.
VOORBEREIDING OP DE BESPREKING
In een bespreking gaat u samen met een aantal mensen een risico-analyse van een bedrijf
opstellen. De initiatiefnemer van deze bespreking heeft hiervoor een duidelijke handleiding
en agenda. Om u enigszins voor te kunnen bereiden op deze bespreking, kunt u deze
instructie lezen en alvast nadenken over mogelijke risico’s voor de specifieke onderneming.
Dit is niet noodzakelijk, maar het helpt u en de anderen wel bij de uitvoering, straks tijdens
de bespreking.
AANPAK
Een risico-analyse is onderdeel van een SWOT-analyse. De afkorting SWOT staat voor
strengths, weaknesses, opportunities, threats. Met een risico-analyse wordt inzicht gegeven
in de zwakke punten binnen een bedrijf (weaknesses) en de bedreigingen vanuit de
omgeving (threats) op het bedrijf.
Zwakten (Weaknesses)
Bedreigingen (Threats)
Interne factoren die het succes van een
bedrijf in de weg kunnen staan.
Externe factoren die het succes van een
bedrijf in de weg kunnen staan.
Voorbeelden:
 Kennis en vaardigheden die slechter
zijn dan gemiddeld
 Onvoldoende kapitaal om te kunnen
investeren
 Slecht of beschadigd imago
 Te hoge kosten en daardoor een lage
marge
Voorbeelden:
 Nieuwe (producten van)
concurrenten, nieuwe substituten
 Veroudering van het product door
technische, economische of
maatschappelijke ontwikkelingen
 Economische recessie
 Nadelige veranderingen in wet- en
regelgeving
Aandachtspunten bij het inventariseren van risico’s
 U stelt samen een korte lijst met zwakke punten en bedreigingen op. Waak ervoor
dat de lijst niet te lang wordt, anders verliest u focus.
 Neem alleen risico’s op die in het oog springen ten opzichte van de concurrentie, of
die bepalend zijn voor de toekomstmogelijkheden.
 Formuleer de risico’s zo concreet mogelijk (bijvoorbeeld niet ‘klantvriendelijk’, maar
‘goede service op locatie bij installatieproblemen’).
Het bepalen van kans en impact van risico’s
Om een goede risico-analyse te maken ‘weegt’ u geïnventariseerde risico’s. Van ieder risico
maakt u een inschatting van de kans dat dit zich voordoet. Daarnaast bepaalt u wat de
gevolgen voor het bedrijf zijn wanneer het risico zich voordoet.
Vragen die u kunt stellen bij het bepalen van de kans dat een risico zich voordoet:
 Hoe wordt het risico veroorzaakt?
 Hoeveel moet er misgaan voordat het risico zich voordoet?
 Hoeveel mensen zijn er betrokken bij het onderwerp waarop het risico betrekking
heeft?
Vragen die u kunt stellen bij het bepalen van de gevolgen:
 Hoeveel geld is met de gevolgen van een risico gemoeid?
 In welke mate heeft een klant last van het risico wanneer het zich voordoet?
 Wat zijn de alternatieven wanneer het risico zich voordoet?
 Hoeveel hulp is nodig om maatregelen te treffen om schade te beperken?
 In welke mate wordt het primaire proces van de bedrijfsvoering geraakt?
Download