- Communities

advertisement
* Term
A access provider
Betekenis
aanbieder van internettoegang
account
abonnement bij internetprovider
agent
programma dat met een zoekopdracht het web afzoekt en rapporteert
alias
vervangende naam, snelkoppeling
analoog
niet met codes werkend, tegengesteld aan digitaal
attachment
bijlage in de vorm van een bestand (bijv. een document of afbeelding) dat
met een e-mail wordt meegezonden
B B2B
Business to Business: handel tussen bedrijven onderling
B2C
Business to Consumer: handel tussen leverancier en consument
backbone
knooppunten en verbindingen binnen een netwerk
bandbreedte
capaciteit van een netwerk
banner
advertentie op webpagina
besturingssysteem
benodigde software om een computer te laten werken, bijv. Windows,
Unix
bit
kleinste eenheid van informatie. zie ook: byte
bookmark
opname in adressenlijst van webpagina's
boolean logic
het gebruik van operatoren om gerichte vragen te kunnen stellen aan bijv.
zoekmachines
boolse operatoren
AND, OR, NOT etc. zie ook: boolean logic
bot
zie agent
browser
programma om toegang te krijgen tot het World Wide Web
bug
fout in computerprogramma
byte
combinatie van bits die samen één cijfer, letter of ander teken voorstellen
C cache
tijdelijke gegevensopslag
chat, chatten
online "kletsen" via internet
chatroom
"ruimte" op internet waar men met elkaar chat, meestal over een bepaald
onderwerp
compressie
datacompressie: ruimtebesparende manier van gegevensopslag, bijv.
MP3, JPG
content
inhoud, bijv. van een website
cookies
kleine, tijdelijke bestandjes die door websites op de harde schijf gezet
worden
cyber
voorvoegsel dat een relatie met internet of andere moderne
communicatievormen aangeeft
cybersex
sex via internet
cyberspace
de virtuele ruimte van internet
D databank, database
verzameling digitaal opgeslagen gegevens
datacommunicatie
het langs elektronische weg transporteren van gegevens tussen computers
data mining
het zoeken naar patronen in grote hoeveelheden gegevens
dataverkeer
gegevens die via een dataverbinding (bijv. een telefoonlijn) heen en weer
gaan
digitaal
in codes vastgelegde en daardoor electronisch te benaderen gegevens
directory
verzameling (map met) gegevensbestanden
domein
gebied op internet, aangegeven door deel van een domeinnaam, bijv.
taaldigitaal of nl
domeinmakelaar
iemand die handelt in domeinnamen
domeinnaam
naam van een website, bijv. estories.nl
domeinzone
domeinnamen die tot een zelfde gebied behoren, bijv. eindigend op .nl of
.be
down
(tijdelijk) niet beschikbaar, bijv. een website wegens storing op de server
download
ophalen van een bestand van een server naar de eigen pc, bijv. een
webpagina
E e-
voorvoegsel dat electronische versie van een bestaand begrip aangeeft
e-business
zaken doen via internet, meestal tussen bedrijven onderling (b2b)
e-commerce
zaken doen via internet, meestal tussen bedrijven en consumenten (b2c)
e-mail
electronische post
e-zine
electronisch tijdschrift
emoticon
symbool dat een gemoedstoestand aangeeft, bijv. :-) (vrolijk) of :-(
(droevig)
encryptie
versleuteling, coderingsmethode om tekst onleesbaar te maken voor
onbevoegden
extensie
extension, achtervoegsel dat bij een bestandsnaam het soort bestand
aangeeft, bijv. .htm voor een webpagina
F file server
server waar bestanden op staan
firewall
beveiliging van lokaal netwerk tegen inbreken
flash
techniek om webpaginas van bewegende beelden te voorzien
flitstaal
veel gebruikte afkortingen in chatboxes en bij sms zoals ff voor "effe",
CU voor "see you"
G gigabyte
gopher
H hacker
1 miljard bytes
menu georienteerd informatiesysteem op internet
computerkraker, insluiper
hoax
waarschuwing tegen niet bestaand computervirus met verzoek om door te
sturen. Nooit doen!
homepage
1e pagina van een website
host
gastcomputer voor bijv. websites
hosting
het aanbieden van computercapaciteit aan derden
hotlist
zie: bookmark
HTML
HyperText Markup Language, opmaaktaal voor het maken van
webpagina's
HTTP
HyperText Transfer Protocol, protocol voor het linken van webpagina's
hyperlink
tekst of afbeelding met verbinding naar andere webpagina
hypertext
tekst met verbinding naar andere webpagina
I inbellen
via de telefoon verbinding maken met de server van een provider
inbelprogramma
programma dat nodig is om in te bellen
interface
verbinding tussen gebruiker en achterliggende informatie, bijv.
webpagina
internet
wereldwijd netwerk van computers
internetprovider
zie: access provider
intranet
intern netwerk van bedrijf of instelling, meestal verbonden met internet
ISP
Internet Service Provider, aanbieder van internetdiensten zoals e-mail en
toegang tot het WWW
J JPEG
Joint Photographic Experts Group: ontwerpers jpg formaat voor
afbeeldingen
K kilobyte
1024 bytes
L LAN
Local Area Network, (computer)netwerk dat zich binnen één locatie
(gebouw) bevindt
link
M mailinglist
hyperlink: tekst of afbeelding met verbinding naar andere webpagina
lijst met e-mailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven
mailserver
server die gereserveerd is voor e-mail verkeer
mainframe
grote centrale computer
megabyte
1MB = 1024 kilobytes
modem
modulator-demodulator: zet digitaal signaal om in analoog signaal en
omgekeerd
monochroom
gebruikt voor (oudere) beeldschermen die slechts één kleur konden
weergeven
multimedia
verzamelnaam van media die te maken hebben met electronische
communicatie
N nameserver
server die namen van webpaginas omzet naar adressen
nerd
wereldvreemde, slechts op techniek gerichte computergebruiker
nieuwsbrief
e-mail met nieuws van een aanbieder waarop men zich kan abonneren
nieuwsgroep
newsgroup of discussiegroep: site waar men over een bepaald onderwerp
kan discussiëren
O offline
niet verbonden met server
online
verbonden met server
operatoren
symbolen die een relatie aangeven, bijv. rekenkundige (+, -, /, x),
logische (<, >) of Boolean operatoren
P password
combinatie van letters en/of cijfers die als sleutel dient voor toegang
pixel
beeldpunt, kleinste informatieeenheid op computerscherm
plug-in
hulpprogramma dat aan computerprogramma extra functionaliteit
toevoegt
portal
website met (een index van) links en andere diensten zoals een
zoekmachine
postmaster
beheerder van mailserver
protocol
gestandaardiseerde afspraken voor datacommunicatie
provider
aanbieder van (internet)diensten
proxy server
server met specifieke functie, bijv. mail
Q query
verzoek om gegevens uit een database
R re:
antwoord op een e-mail, gaat vooraf aan oorspronkelijke titel
router
S server
computer die de meest geschikte route bepaalt voor internetverkeer
computer op afstand waarmee gebruiker is verbonden. zie ook: file server
shareware
vrij beschikbare software
site
locatie op internet, bijv. website
smiley
zie: emoticon
snailmail
slakkenpost: traditionele (en dus trage) communicatie per brief
software
digitaal vastgelegde gegevens zoals computerprogramma's en
gegevensbestanden
spam
ongevraagde e-mail, meestal reclame
subdomein
onderdeel van een domein, bijv. estories.nl/taal
surfen
zoeken op internet door van link naar link te springen
T tag
opmaakcode binnen HTML (zie: afkortingen)
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol, standaard protocol voor
internet
terminal
werkstation zonder eigen rekencapciteit dat dus afhankelijk is van een
verbinding met een centrale computer
U upgrade
upload
V virtueel
nieuwe versie van computerprogramma
tegengestelde van download, bestand oversturen naar andere computer
onzichtbaar beeld van de werkelijkheid
virus
schadelijk programma dat de werking van een PC aantast, meestal
overgebracht via internet
virusscanner
programma dat mogelijke virussen opspoort
W wachtwoord
zie: password
WAN
Wide Area Network, (computer)netwerk dat over meerdere locaties
verspreid is. Zie ook LAN.
webbrowser
zie: browser
weblog
bestand dat geschiedenis van websurfen bewaart
webmaster (mistress)
beheerder van website
webpagina
document dat via het World Wide Web kan worden opgevraagd
website
aantal bij elkaar behorende webpagina's
websurfen
zie: surfen
webwinkel
winkel waar bestellingen kunnen worden geplaatst via internet.
Voorbeelden
WWW
World Wide Web: onderdeel van internet
Z zoekmachine
website waar m.b.v. (combinaties van) woorden naar onderwerpen kan
worden gezocht. Voorbeelden
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards