MSDS Trianum-G nederlands

advertisement
Veiligheidsinformatieblad
(volgens 1907/2006/EG)
TRIANUM P
Laatste herziening: 21-03-2016, versie 4
1
pagina 1 / 4
IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
 Productnaam:
TRIANUM-P
 Toepassing van de stof of het preparaat: Microbieel fungicide met plantengroei
bevorderende werking
 Leverancier:
Koppert B.V.
 Adres:
Veilingweg 14
2651 BE Berkel en Rodenrijs, Nederland
 Telefoonnummer / Fax:
+31 (0)10-514 04 44/ +31 (0)10-511 52 03
 Informatie beschikbaar bij:
Marketing / Productmanagement
 Telefoonnummer in noodgevallen:
+31 (0)10-514 04 44
2
IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Gevarenaanduiding:

Gevaren voor de gezondheid van de
mens en het milieu:
 Klasseringssysteem:

3
Aanvullende informatie:
Geen symbool toegewezen
Geen verwacht risico
Micro-organismen worden niet beschouwd als
gevaarlijke stoffen. De bestanddelen zijn niet
geklasseerd volgens richtlijnen 1272/2008/EG
Micro-organismen kunnen mogelijk
sensibiliserende reacties veroorzaken.
SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Actief micro-organisme:

Overige bestanddelen:
4
Formulering van sporen van Trichoderma
harzianum stam T22 (>1x108 CFU/gram)
>98% inert dragermateriaal
EERSTEHULPMAATREGELEN
 Symptomen / effecten:

Na inademing:

Na contact met de huid:

Na contact met de ogen:
 Na inslikken:
Blootstelling aan het product veroorzaakt geen
acute symptomen; bij aanhoudende reactie
medische hulp inroepen.
Slachtoffer in de frisse lucht brengen; bij
klachten medische hulp inroepen.
Huid afspoelen met water en zeep. Bij blijvende
irritatie van de huid medische hulp inroepen.
Spoel ogen grondig met water gedurende 15
minuten.
Bij klachten onmiddellijk medische hulp
inroepen.
Veiligheidsinformatieblad
(volgens 1907/2006/EG)
TRIANUM P
Laatste herziening: 21-03-2016, versie 4
5
pagina 2 / 4
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
 Geschikte blusmiddelen:
 Ongeschikte blusmiddelen:
 Beschermende uitrusting:
 Aanvullende informatie:
6
CO2-schuim of waterstraal.
Niet van toepassing.
Ademhalingsapparaat en beschermende kledij.
Het product is niet brandbaar.
MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT



Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Reinigingsmethoden:
Beschermende kledij dragen. Zie ook Sectie 8.
Geen specifieke aanbevelingen.
Gemorst product afdekken, vervolgens
zorgvuldig opzuigen. Eventuele laatste resten
verwijderen met water. Spoelwater afvoeren
naar riool.

Aanvullende informatie:
Kan door de grond gemengd worden.
7
HANTERING EN OPSLAG

Hantering:
 Voorkomen van brand en explosie:

8
Opslag:
Voorkom stofvorming.
Niet in een warme omgeving of in direct
zonlicht plaatsen. Lees etiket voor gebruik.
Geen speciale maatregelen vereist (zie sectie
10). Het product is niet brandbaar.
Opslagtemperatuur: 4-10°C. Droog en donker
bewaren in degelijk gesloten originele
verpakking.
MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Maatregelen ter beheersing van de
blootstelling:

Bescherming van de ademhalingsorganen:
 Bescherming van de handen:


Bescherming van de ogen:
Bescherming van huid:
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor
het omgaan met chemicaliën dienen in acht te
worden genomen. Vermijd contact met huid en
ogen en voorkom inhalatie.
Draag een geschikte adembescherming
tijdens het mengen van het middel.
Veiligheidshandschoenen. Het
handschoenmateriaal moet ondoorlatend en
bestand zijn tegen het product. Kies
handschoenmateriaal rekening houdend met
de penetratietijden, de
doordringbaarheidsgraden en de degradatie.
Nauw aansluitende veiligheidsbril.
Draag geschikte beschermende kleding.
Veiligheidsinformatieblad
(volgens 1907/2006/EG)
TRIANUM P
Laatste herziening: 21-03-2016, versie 4
9
pagina 3 / 4
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
 Algemene informatie
Voorkomen:
Kleur:
Geur:
 Soort formulering:
 pH:
 Vlampunt/zelfontvlambaarheid:
 Ontvlambaarheid:
 Ontploffingseigenschappen:
 Oxiderende eigenschappen:
 Schenk-/tapdichtheid bij 20°C:
 Oplosbaarheid in water:
10
Kleine vaste oplosbare granules
Groenbeige
Geurloos
WG Water dispergeerbaar granulen
6,94
Niet van toepassing.
Niet zelfontvlambaar
Niet ontplofbaar
Niet oxiderend
0,448 g/ml / 0,496 g/ml
Oplosbaar
STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Thermische afbraak /
Te vermijden omstandigheden:
 Te vermijden materialen:

Gevaarlijke reacties:
 Gevaarlijke afbraakproducten:
11
Stabiel gedurende 6 maanden indien bewaard
in de koeling (sectie 7).
Sterke zuren. Vermijd contact met
hittebronnen.
Geen gevaarlijke reacties bekend.
Niet van toepassing
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE




Acuut orale toxiciteit:
Acute inhalatie:
Acuut intraperitoneaal:
Intraveneus:
Huidirritatie:
Oogirritatie:
Overgevoeligheid:

Chronische effecten:



12
LD50 (rat) > 1,0 x 107 CFU/dier
LD50 (rat) > 1,2 x 107 CFU/dier
LD50 (rat) > 6,4 x 106 CFU/dier
LD50 (rat) > 1,0 x 107 CFU/dier
Niet irriterend.
Niet irriterend.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
inademing en/of bij contact met de huid.
Geen van de componenten staat bekend als
carcinogeen; bevat geen gevaarlijke stoffen.
Niet geklasseerd door NTP, IARC of OSHA.
Geen infecties en niet pathogeen in rat.
MILIEU-INFORMATIE
 Gedrag in milieucompartimenten:
 Mobiliteit en bio-accumulatiepotentiaal:





Ecotoxicologische effecten:
Algen (72 u. NOEC):
Daphnia (21 d. NOEC):
Vis (30 d. NOEC):
Algemene informatie:
Trichoderma komt van nature voor in de grond.
Geschatte halfwaardetijd van conidiasporen in
water bedraagt 5,5 weken.
NOEC: > 6,5 x 107 CFU/L
NOEC: > 6,0 x 107 CFU/L
NOEC: > 6,0 x 107 CFU/L
Geen acute noch chronische effecten bekend.
Veiligheidsinformatieblad
(volgens 1907/2006/EG)
TRIANUM P
Laatste herziening: 21-03-2016, versie 4
13
pagina 4 / 4
INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
 Voorzorgsmaatregelen:

Verwijdering product:
 Verontreinigde verpakkingen:
14
De bestanddelen van Trianum geven geen
bezorgdheid voor het milieu.
Verwijderen volgens de regionale voorschriften.
Afval ontstaan door het gebruik van dit product
kan worden afgevoerd als normaal
afvalmateriaal indien goed gereinigd met water.
INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

15
Transportinformatie:
Niet gevaarlijk voor vervoer volgens ADR/RID,
IMDG, IMO en IATA.
WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etiketnaam:
 Symbolen:
 Waarschuwingszinnen:
 Veiligheidsaanbevelingen:
Trianum P
Geen
Geen
P280 A – Beschermende handschoenen dragen
P284 – Adembescherming dragen
EUH 401 – Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

16
Aanvullende regelgeving, beperkingen
verbodsbepalingen:
Alle micro-organismen kunnen mogelijk
sensibiliserende reacties veroorzaken.
OVERIGE INFORMATIE
Aanbevelingen in dit veiligheidsinformatieblad gelden alleen voor het product zoals
oorspronkelijk geleverd. Indien andere ingrediënten worden gebruikt bij het verwerken van
dit product, moeten de aanbevelingen voor het gebruik en hanteren daarvan worden
nagegaan.
Dit document bevat belangrijke informatie om de veilige opslag, hantering en gebruik van dit
product te verzekeren. De informatie in dit document moet onder de aandacht van de
veiligheids-/gezondheids-/milieuadviseur van uw organisatie worden gebracht. De informatie
van dit document moet bekend worden gemaakt aan een ieder die met dit product werkt.
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en geeft de gezondheids-,
veiligheids- en milieuaspecten weer van dit product. Ze vormen geen garantie van
producteigenschappen.
Download