PowerPoint-presentatie - Financieel Management

advertisement
Toekomst Financiële Functie
Vragen vooraf
• Bij wie is de financiële functie onderdeel van een reorganisatie?
• Bij wie wordt gesproken/gedacht over de toekomst van de financiële
functie?
• Welke ontwikkeling zal naar uw mening in de komende 5 tot 10 jaar de
grootste impact hebben op uw organisatie?
• Wie gebruikt scenario’s om na te denken over de toekomst van de
eigen organisatie en financiële functie?
Een tijd van transitie
• Veranderende rol overheid (horizontalisering)
• Nieuwe organisatievormen (samenwerking, outsourcing)
• Decentralisatie van taken
• Personele schaarste (vergrijzing/ontgroening)
• Financiële schaarste (bezuinigingen)
• ICT-ontwikkelingen
• Roep om transparantie
• Roep om actuelere sturingsinformatie
• Roep om afbakening risico’s
Organisatie
-Flexibel
-Tijdelijk
-Dynamisch
Beleidproces
-Meervoudig
-Arena
-Decentraal
Dynamiek in de
Flashmob
Manoeuvres in de
Markt
Faciliteren van tijdelijke
initiatieven vanuit de
samenleving
Uitbesteden aan / inhuren op
de markt
Maatschappelijke
Carrousel
Retro in Control
Samenwerken met
maatschappelijke partners
Beleid en uitvoering in eigen
hand
Organisatie
-Vast
-Continu
-Geleidelijk
Beleidproces
-Enkelvoudig
-Schema
-Centraal
Organisatie
-Flexibel
-Tijdelijk
-Dynamisch
Inhoud
Uitbesteding kan helpen kosten te beheersen, risico’s te
spreiden, doelmatigheid te vergroten. Strategische keuzes zijn
vooral keuzes rond wel of niet uitbesteden
Instrumentarium
Goed contractbeheer nodig, incorporatie/consolidatie in P&C
cyclus en informatie overheidsinstantie. Inzetten externe
partijen van administratie tot benchmarks/audits
Kennis/vaardigheden
Kennis om output te vertalen in contracten, kunnen aansturen
externe partijen, onderhandelen, juridische kennis, marktkennis
Beleidproces
-Enkelvoudig
-Schema
-Centraal
Beleidproces
-Meervoudig
-Arena
-Decentraal
Organisatie
-Vast
-Continu
-Geleidelijk
Beleidproces
-Meervoudig
-Arena
-Decentraal
Beleidproces
-Enkelvoudig
-Schema
-Centraal
Inhoud
Ruimte in begroting voor financiële inbreng externe
partijen, doelstellingen gezamenlijk met andere
spelers. Keuzes omtrent samenwerkingspartners
Instrumentarium
Afstemming eigen administratie,registratie en
presentatie met die van andere organisaties.
Visitaties, gezamenlijke audits
Kennis/vaardigheden
Kennis van finfun verschillende typen organisaties en
deze kunnen harmoniseren, kunnen samenwerken
met partnerorganisaties
Organisatie
-Vast
-Continu
-Geleidelijk
Inhoud
Ruimte in begroting voor situationele sturing,
doelmatigheid en realisatie doelstellingen ook
situationeel, met andere spelers.
Instrumentarium
Flexibiliteit in administratie, registratie en presentatie
van financiële en beleidsinformatie. Sturing op
hoofdlijnen en inputs, verantwoording situationeel
Beleidproces
-Meervoudig
-Arena
-Decentraal
Kennis/vaardigheden
Ontwikkelingen ‘binnen’ en ‘buiten’, publiek, privaat,
kunnen combineren, kunnen ondernemen, loslaten,
samenwerken met andere externe spelers
Beleidproces
-Enkelvoudig
-Schema
-Centraal
Organisatie
-Vast
-Continu
-Geleidelijk
Organisatie
-Flexibel
-Tijdelijk
-Dynamisch
Beleidproces
-Enkelvoudig
-Schema
-Centraal
Beleidproces
-Meervoudig
-Arena
-Decentraal
Inhoud
Budget/prestatie/kwaliteitsbewaking binnen
organisatie, strakke sturing op inputs en realisatie
eigen doelen
Instrumentarium
rapportages gericht op eigen bestuur,
gestandaardiseerd, gelaagdheid tot op detailniveau
Organisatie
-Vast
-Continu
-Geleidelijk
Kennis/vaardigheden
Kennis op alle terreinen financiële functie in huis,
intern samenwerken, bestuurlijke sensitiviteit,
doorvertaling bestuurlijke prioriteiten in gedetailleerde
uitvoeringsplannen
Vragen achteraf
• Welk scenario herkent u op dit moment het meest in uw organisatie?
• Welk scenario spreekt u het meest aan met het oog op de nabije
toekomst?
• Welk aspect van de financiële functie gaat in uw organisatie naar uw
inschatting het meest veranderen?
De uitdaging:
Door flexibiliteit en meervoudigheid inspelen op de
maatschappelijke ontwikkelingen en aansluiten bij de
ontwikkeling van uw organisatie
Ons aanbod:
• Boek ‘De Toekomst van de Financiële Functie’
• Scan van uw financiële functie
• Begeleiding van sessies
• Onderzoek naar de toekomst van uw financiële functie
• Zie ook onze site:
www.bmc.nl/toekomstfinancielefunctie
Dank voor uw aandacht!
Download