Slide 1

advertisement
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
De toekomst van de financiële
verhouding Rijk - gemeenten
ESBL studiemiddag De toekomst van de gemeentefinanciën
Rotterdam, 14 februari 2017
Maarten Allers
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Bestuurlijke ontwikkelingen gaan snel
• Decentralisatie
• Schaalvergroting
• Regionalisatie
• Focus verschuift van publieke naar persoonsgebonden diensten
• Toenemende rol burgers en maatschappelijke organisaties
Financiële verhoudingen lopen achter
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Probleem (1): Discussie gaat te vaak over techniek
• Financiële verhoudingen vergen fundamentele
politiek-maatschappelijke keuzes
• Daarna moet pas de techniek aan bod komen
• Eerst de politiek, dan de techniek!
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Probleem (2): Discussie gaat te vaak alleen over onderdelen
•
•
•
•
Gemeentefonds
Lokaal belastinggebied
Specifieke uitkeringen
Decentralisaties
Maar: een hangt met ander samen - partiële analyse werkt niet
faculteit economie
en bedrijfskunde
Herbezinning
Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)
•
•
•
fundamentele herbezinning
advies Eerst de politiek, dan de techniek
Januari 2017
Ministerie van BZK
•
•
•
traject herziening financiële verhoudingen
werk in uitvoering
voorjaar 2017: notitie
COELO
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Financiële verhoudingen hangen af van maatschappelijke
voorkeuren
• Eerst politieke keuzes maken
• Daaruit volgen gewenste financiële verhoudingen
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Financiële verhoudingen hangen af van maatschappelijke
voorkeuren
• Eerst politieke keuzes maken
• Daaruit volgen gewenste financiële verhoudingen
•
•
•
•
Hoe?
Door beslissen, betalen en genieten in één hand te leggen
Wie bepaalt, betaalt
Dus niet “winkelen met andermans portemonnee”
• Samengevat in beslisboom
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Beslisboom Rfv: de politieke keuzes
Bron: Rfv: Eerst de politiek, dan de techniek
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuze 1: mate van gemeentelijke beleidsvrijheid
• Beleidsvrijheid betekent hier: uitkomsten van beleid mogen van
gemeente tot gemeente verschillen
• Beleidsvrijheid verschilt per beleidsterrein
• Geregeld in de wet, maar ook bepaald door maatschappelijke
verwachtingen
faculteit economie
en bedrijfskunde
Voorbeelden gemeentelijke taken
Veel beleidsvrijheid
Publieke diensten
Persoonsgebonden
diensten
Wegenbeheer
Cultuurbeleid
Maatschappelijke ondersteuning
Participatie
COELO
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Voorbeelden gemeentelijke taken
Publieke diensten
Persoonsgebonden
diensten
Veel beleidsvrijheid
Weinig beleidsvrijheid
Wegenbeheer
Cultuurbeleid
Bevolkingsadministratie
Organiseren verkiezingen
Maatschappelijke ondersteuning
Participatie
Uitgeven paspoorten
Bijstand
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Voorbeelden gemeentelijke taken
Publieke diensten
Persoonsgebonden
diensten
Veel beleidsvrijheid
Weinig beleidsvrijheid
Wegenbeheer
Cultuurbeleid
Bevolkingsadministratie
Organiseren verkiezingen
Maatschappelijke ondersteuning
Participatie
?
Uitgeven paspoorten
Bijstand
faculteit economie
en bedrijfskunde
Wanneer weinig beleidsvrijheid?
Als “product” landelijk uniform moet zijn
•
Paspoort, verkiezingen Tweede Kamer
COELO
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Wanneer weinig beleidsvrijheid?
Als “product” landelijk uniform moet zijn
•
Paspoort, verkiezingen Tweede Kamer
Bij landelijk gevoelde solidariteit
•
•
Bijstandsuitkering moet overal even hoog (vinden we)
Vaak bij persoonsgebonden diensten
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Wanneer weinig beleidsvrijheid?
Als “product” landelijk uniform moet zijn
•
Paspoort, verkiezingen Tweede Kamer
Bij landelijk gevoelde solidariteit
•
•
Bijstandsuitkering moet overal even hoog (vinden we)
Vaak bij persoonsgebonden diensten
Landelijke
politieke
keuzen
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Wanneer weinig beleidsvrijheid?
Als “product” landelijk uniform moet zijn
•
Paspoort, verkiezingen Tweede Kamer
Bij landelijk gevoelde solidariteit
•
•
Bijstandsuitkering moet overal even hoog (vinden we)
Vaak bij persoonsgebonden diensten
Landelijke
politieke
keuzen
Geldt dit niet, dan is maximale gemeentelijke zeggenschap gewenst
•
•
•
Kosten en baten voorzieningen lokaal afwegen
Op basis van lokale wensen
Maatwerk, geen landelijke eenheidsworst
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuze 2: mate van verevening
• Geen verevening, dan grote verschillen in voorzieningenniveau en
belastingdruk
• Sommige gemeenten hebben relatief veel “klanten” (schoolgaande
kinderen, hulpbehoevende ouderen, …)
• Sommige gemeenten hebben meer “fysieke” kosten (slappe
bodem, groot buitengebied)
• Belastingcapaciteit verschilt
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuze 2: mate van verevening
• Financiële verhoudingswet: derde aspiratieniveau van Goedhart
• Maar die keuze kan natuurlijk worden aangepast
• Gewenste verevening kan voor elk beleidsterrein anders zijn
•
Verevening belangrijker bij persoonsgebonden diensten
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Bron: Rfv: Eerst de politiek, dan de techniek
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuze 2: mate van verevening
Vier mogelijke redenen om te willen verevenen
• Rechtvaardigheid
•
gelijkwaardig voorzieningenniveau
• Doelmatigheid
•
locatiekeuze
• Verzekering tegen regionale schokken
•
inzakkende bedrijfstakken, krimp
• Maakt prestaties lokale bestuurders zichtbaar
•
maatstafconcurrentie
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuze 2: mate van verevening
Vier mogelijke redenen om te willen verevenen
• Rechtvaardigheid
•
gelijkwaardig voorzieningenniveau
• Doelmatigheid
•
locatiekeuze
• Verzekering tegen regionale schokken
•
inzakkende bedrijfstakken, krimp
• Maakt prestaties lokale bestuurders zichtbaar
•
maatstafconcurrentie
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuze 2: mate van verevening
Vier mogelijke redenen om te willen verevenen
• Rechtvaardigheid
•
gelijkwaardig voorzieningenniveau
• Doelmatigheid
•
locatiekeuze
• Verzekering tegen regionale schokken
•
inzakkende bedrijfstakken, krimp
• Maakt prestaties lokale bestuurders zichtbaar
•
maatstafconcurrentie
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuze 2: mate van verevening
Vier mogelijke redenen om te willen verevenen
• Rechtvaardigheid
•
gelijkwaardig voorzieningenniveau
• Doelmatigheid
•
locatiekeuze
• Verzekering tegen regionale schokken
•
inzakkende bedrijfstakken, krimp
• Maakt prestaties lokale bestuurders zichtbaar
•
maatstafconcurrentie
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuze 2: mate van verevening
Nadelen verevenen
• Huishoudens en bedrijven vestigen zich op “dure” plekken
•
Slappe bodem
• Gemeenten kunnen investeringen niet “terugverdienen” uit hogere
woz-waarden
•
Stijgende waarde verdeeld over alle gemeenten
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Weinig beleidsvrijheid
Assenkruis Rfv
Veel verevenen
Weinig verevenen
Veel beleidsvrijheid
faculteit economie
COELO
en bedrijfskunde
Weinig beleidsvrijheid
Waar zijn we nu?
D
A
Veel verevenen
Weinig verevenen
C
B
Veel beleidsvrijheid
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Weinig beleidsvrijheid
Waar zijn we nu?
?
Veel verevenen
Weinig verevenen
Veel beleidsvrijheid
faculteit economie
COELO
en bedrijfskunde
Weinig beleidsvrijheid
Verschilt per
beleidsterrein
Riolering
Bijstand
Veel verevenen
Weinig verevenen
Wegen
Cultuur
Veel beleidsvrijheid
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuzes gemaakt? → Financiële verhoudingen volgen
Uitgangspunt: Wie bepaalt, betaalt
•
•
Niemand moet kunnen winkelen met andermans portemonnee
Voorwaarde voor goede afweging van alle kosten en baten
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Keuzes gemaakt: financiële verhoudingen volgen
Bron: Rfv: Eerst de politiek, dan de techniek
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Taken met weinig beleidsvrijheid
Beschikbaarheid van voldoende geld staat voorop, dus verevenen
•
Elke gemeente moet kunnen voldoen aan de landelijke norm!
Bekostiging via specifieke middelen
•
•
Prijzen (paspoort, rioolheffing)
Kostendekkende rijksuitkering
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Taken met weinig beleidsvrijheid
Beschikbaarheid van voldoende geld staat voorop, dus verevenen
•
Elke gemeente moet kunnen voldoen aan de landelijke norm
Bekostiging via specifieke middelen
•
•
Prijzen (paspoort, rioolheffing)
Kostendekkende rijksuitkering
Kostendekkende uitkering prikkelt niet tot doelmatigheid
•
•
Prikkel inbouwen
Voorbeeld: bijstand
Bij prijzen: transparantie belangrijk
•
Vergelijking met andere gemeenten prikkelt tot doelmatigheid
faculteit economie
en bedrijfskunde
Taken met veel beleidsvrijheid
Bekostigen uit algemene middelen
•
Lokale afweging kosten tegen baten
Groot deel uit eigen belasting
•
Geeft betere afweging dan bij rijksuitkering
COELO
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Taken met veel beleidsvrijheid
Bekostigen uit algemene middelen
•
Lokale afweging kosten tegen baten
Groot deel uit eigen belasting
•
Geeft betere afweging dan bij rijksuitkering
Verevening belastingcapaciteit: hoe ver ga je?
•
•
Neemt prikkel tot ontwikkeling weg
Alternatief: waardestijging vertraagd verevenen, bijv. na 10 jaar
Naast belasting: kleine algemene uitkering
•
Minder verevenend, want verschillen zijn hier meer geaccepteerd
•
•
•
Ongelijkheid gaat over mensen, niet over gemeenten
Eenvoudiger verdeelsysteem
Geen prikkels inbouwen
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Randvoorwaarden lokale belastingen
• Belasting zijn belangrijk instrument rijksbeleid
•
•
Macroeconomische stabilisatie
Inkomensbeleid
• Herverdelend beleid niet uit lokale belasting bekostigen
•
•
Rijken trekken dan weg uit gemeenten met veel “klanten”
Geld ook voor persoonsgebonden diensten
• Aandeel lokale belastingen kan dus niet naar 100%
•
•
Maar kan wel flink omhoog, zie buitenland
Begin maar eens met een verdubbeling
•
•
Alleen aan cultuur en recreatie wordt al meer uitgegeven dan de ozb nu opbrengen
Inclusief Wegen en Economische Zaken kom je op meer dan een verdubbeling
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Randvoorwaarden gemeentefonds
• Gemeenten hebben behoefte aan stabiliteit
• Stel regels vast en houd je er ook aan
•
Dus geen ad hoc kortingen meer!
• Meerjarige zekerheid gewenst
•
Koppel algemene uitkering aan vierjarige uitgavenplafonds Rijk
ipv feitelijke uitgaven
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Bron: Rfv: Eerst de politiek, dan de techniek
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Toepassen beslisboom leidt tot andere uitkomsten
• Tegenstrijdige en opportunistische keuzes hebben het systeem
verrommeld
• Voorbeeld: van gemeenten wordt verwacht dat zij eigen beleid
voeren – dat impliceert een groter belastinggebied
• Voorbeeld: sociaal domein. Bekostiging uit algemene uitkering
verdraagt zich niet met verregaande rijksbemoeienis
•
Afblijven of kostendekkende rijksuitkering
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Beslisboom is tweerichtingsverkeer
• Bevalt de uitkomst niet, dan heb je ergens een
verkeerde afslag genomen
•
Niet meer lokale belastingen? Dan kies je dus niet voor veel
beleidsvrijheid!
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Politiek: fundamentele keuzes maken
• Optimale financiële verhoudingen volgen niet uit technische criteria
• Economische wetenschap geeft wel richtlijn
• Maar het gaat ook om politieke/morele afwegingen
• Laat het dus niet aan de vakspecialisten over!
• Kijk naar het geheel, focus niet op onderdelen
faculteit economie
en bedrijfskunde
COELO
Stellingen
1. Gezien de bestaande (geopenbaarde) politieke keuzes zou het
gemeentelijke belastinggebied veel groter moeten zijn.
2. Overheveling van de integratie-uitkering Sociaal Domein naar de
algemene uitkering is alleen wenselijk als gemeenten op dat terrein
zelf het beleid mogen bepalen – dus als verschillen worden
geaccepteerd. Dat is niet het geval.
3. Zelfs het beste systeem faalt als het Rijk zich niet aan zijn eigen
regels houdt.
Download