Profiel en beleid 2011

advertisement
Profiel en Beleid 2011
Harmonie St. Caecilia Kruisland
Inleiding
Deze notitie is geschreven voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het reilen en zeilen van onze
harmonie en voor kandidaat-dirigenten. In dit stuk wordt aangegeven waar wij als muziekvereniging
op dit moment staan op muzikaal en sociaal vlak en op welke punten we de komende jaren willen
groeien.
Al enige jaren is onze harmonie bezig geweest met het formuleren van een pakket van doelstellingen
met een concreet beleid. Deze doelstelling en het benodigd beleid worden regelmatig geijkt en
aangepast waar nodig. Hierbij proberen we te inventariseren wat er leeft op het gebied van repertoire,
financiën, instrumentarium, opleidingen etc.
Algemeen
Harmonie St. Caecilia uit Kruisland (2400 inwoners) is in 1898 opgericht als fanfare en komt al
meerdere jaren uit in de derde divisie. De harmonie bestaat uit drie orkesten: De grote orkest, een
volwassene harmonie “Amalia” orkest en een jeugd orkest. Enkele muzikale hoogtepunten van de
afgelopen jaren waren een jubileum concert i.s.m. Cor Bakker in de St. Jan te Roosendaal, een efteling
project in samen werking met verschillende andere verenigingen uit het dorp en dit jaar een
rockconcert i.s.m. een lokale rockband w
In onze harmonie zitten leden die tevens weer lid zijn van een aantal andere verenigingen. Zo is een
groot aantal leden lid van een van de lokale dweilbands zoals bijvoorbeeld 'De Pompeblaozers'.
Kortom: Onze vereniging is zeker ook een gezelligheidsclub. De harmonie bestaat uit een 40-tal
muzikanten.
De harmonie is krachtens de statuten een Stichting. Het bestuur zorgt zelf voor nieuwe bestuursleden.
Dit is geen taak van de leden, welke er in formele zin dan ook niet zijn. Wel wordt een zgn.
'leden'vergadering gehouden. Een maal per jaar kan men hier zijn of haar zegje doen.
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en een
drietal leden die zich bezighouden met onder andere opleiding, instrumentarium en jeugdbeleid. Een
aantal bestuursleden is ook muzikant. Daarnaast is er een uniformen-, een muziekarchief-commissaris,
een muziek commissie en een commissie behoud en werving.
Niveau orkest
Op dit moment musiceert het orkest in de derde divisie. Getracht zal worden om dit niveau te
handhaven. Echter, we moeten constateren dat we leden zijn kwijtgeraakt in vooral de houtsectie.
Voornamelijk de al oudere jeugd.
Bijna elke instrumentengroep heeft wel een of meer muzikanten die het huidige niveau zeer goed aan
kunnen. Het op peil brengen van de houtgroep zal de komende jaren hoge prioriteit moeten krijgen
omdat anders de derde divisie wellicht geen haalbare zaak meer is.
DOELSTELLING:
BELEID GERICHT OP HANDHAVEN NIVO EN EVENWICHTIGE
BEZETTING.
Repertoire
Het kiezen van een evenwichtig repertoire voor onze harmonie is geen eenvoudige zaak. Dit heeft ook
te maken met de toch wat uiteenlopende smaak van de leden. Een aantal leden is vanuit een
dweilband-achtergrond bij de harmonie terechtgekomen en opteert veelal de lichte muziek (welke
uiteraard niet altijd het makkelijkst hoeft te zijn) en zien minder heil in het musiceren op concoursen.
Weer een andere 'bloedgroep' binnen de club vindt muziekstukken van concourskwaliteit absoluut
noodzakelijk om als derde divisie harmonie geloofwaardig te blijven. Zo waakt onze
muziekcommissie over een evenwichtige muziekkeuze.
Vooralsnog kunnen we stellen dat deze commissie daar in slaagt. Het bestuur heeft zich wel het recht
voorgehouden de commissie te ontbinden indien blijkt dat ze niet (meer) functioneert. De dirigent is
voorzitter van de muziekcommissie. In het algemeen kan wel gesteld worden dat ons repertoire 'licht'
is.
DOELSTELLING:
HUIDIGE MIX IN REPERTOIRE HANDHAVEN
Repetitiebezoek
Dit is een van de onderwerpen waar eenduidig beleid nog ontbreekt. Het bestuur is van mening dat het
repetitiebezoek te vrijblijvend is. Een enkele keer is in het verleden mondeling of schriftelijk met
enige leden van gedachten gewisseld over hun slecht repetitiebezoek. Dit heeft nog niet het gewenste
effect gehad. Sinds een paar jaar worden absentielijsten bijgehouden die regelmatig worden
gepubliceerd.
Met de nieuw aan te stellen dirigent zal ook zeker al gesproken moeten worden over maatregelen die
we willen nemen ten einde het repetitiebezoek te verbeteren. Een absentiepercentage van ongeveer
25% komt helaas wel eens voor. Wel is duidelijk dat de vrijdag als repetitieavond gehandhaafd dient
te blijven.
DOELSTELLING:
REPETITIEBEZOEK ZO AANTREKKELIJK MAKEN DAT JE DE
GROOTST MOGELIJKE GROEP BEREIKT.
Bezetting orkest
Ondanks het feit dat we streven naar een evenwichtige verdeling van de instrumentale bezetting dreigt
een scheefgroei te ontstaan. Het 'zwaar koper' krijgt teveel de overhand t.o.v. met name de
klarinettengroep. Deze laatste groep is zonder meer te mager bezet. Ten tijde van concoursen is dit een
probleem wat we waarschijnlijk zullen moeten opvangen middels inhuren van externe krachten. Dit
kan ook van toepassing zijn voor andere instrumentengroepen.
Nieuwe leden zullen niet naar een bepaald instrument 'gedwongen' worden, maar de harmonie zal dit
wel stimuleren. Zwaar koper wordt niet aangeschaft. Voor leerlingen die een houtinstrument willen
gaan bespelen is wel een instrument beschikbaar.
Daarnaast is uitbreiding van de percussiegroep ook zeer wenselijk. Het aanwezige materieel is van
goede kwaliteit en ook uitgebreid genoeg om 5 slagwerkers aan het werk te zetten.
Het bestuur realiseert zich dat dit nog de lastigste opgave is.
DOELSTELLING:
VEEL NADRUK OP KLARINETTEN EN SLAGWERK
Instrumenten
Het instrumentarium is in het algemeen in goede staat. De harmonie stimuleert het bezit van een eigen
instrument. Grote aanschaffen zal de harmonie voor haar rekening nemen. Reparaties van eigen
instrumenten worden door de harmonie bekostigd.
De voorraad ongebruikte instrumenten is niet groot.
DOELSTELLING:
ER DIENEN ALTIJD FINANCIELE MIDDELEN VOORHANDEN TE ZIJN
OM HET INSTRUMENTARIUM IN TECHNISCH GOEDE STAAT TE
HOUDEN.
Optredens
De harmonie kent een aantal jaarlijks terugkerende optredens:
Nieuwjaarsconcert
Uitwisselingsconcerten
Straatoptredens (koninginnedag, St.Nicolaas etc.)
Sporadisch Tentfeesten (max een enkel optreden per jaar)
Het onderling concours in oktober (regio)
Het vijfjaarlijks bondsconcours
Optredens in de kerk met Pasen en Kerstmis
Uitstapjes naar bijv Efteling of Antwerpen in september
De opkomst bij optredens is in het algemeen redelijk tot goed te noemen. Straatoptredens vormen
hierop een uitzondering. Een aantal leden woont niet in Kruisland en neemt derhalve niet deel aan
(alle) straatoptredens/serenades
Het bestuur heeft nog geen concrete maatregelen genomen om voor dergelijke optredens meer leden te
mobiliseren.
Financiële acties
Het financieel fundament van de vereniging rust op een aantal pijlers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Contributie
Gemeentesubsidie
Oud Papier actie
Donateursactie
Sponsoring
Lotto
DOELSTELLING:
GEEN UITBREIDING ZOEKEN IN AANTAL ACTIES, MEER
BETROKKENHEID VAN DE LEDEN BIJ BESTAANDE AKTIES
VRAGEN.
Ledenwerving/leerlingen
Zoals elke dorpsharmonie heeft ook onze vereniging te maken met fluctuaties in het ledenbestand. Op
dit moment is de respons vanuit met name de jeugd laag. Een reden hiervoor is dat het de lessen AMV
al een tijd niet meer lokaal gegeven worden. Een aantal acties zijn ondernomen om dit te verbeteren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Een commissie Behoud en Werving is opgericht. Deze houdt zich bezig met allerlei
activiteiten en zaken om de nieuwe jeugd bij de harmonie te krijgen en om bestaande jeugd te
behouden
Met de lokale basisschool vinden meerder projecten per jaar plaats om kinderen te
enthousiasmeren voor muziek en harmonie in het bijzonder. Als voorbeeld de jaarlijkse
instrumenten carrousel.
In samen werking met de verenigde harmonieën steenbergen wordt deelgenomen aan de
stichting HI-5. Deze organiseert elk jaar het Samen muziek maken geblazen project. Hierbij
worden jeugd van basisschool via een lesboek onderwezen over muziek, waarna er als
afsluiting een afsluitend concert plaatsvindt met enkele volwassenen.
Om het de lokale jeugd een alternatief aan te bieden voor de AMV is er een blokfluit groep
actief. Hierin kan de jeugd kennis maken met de muziek. Tevens zien we dit als een mooie
opstap naar een ander instrument bij onze Harmonie.
Het opstarten van een cursus VIO (Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs) voor
volwassenen. Doel is om mensen bekend te maken met muziek. Een bijkomend effect kan zijn
dat volwassenen lid worden van de harmonie. Volwassenen hebben namelijk onze speciale
aandacht. Als zij voor onze vereniging kiezen kunnen we daar vele jaren plezier van hebben.
Sinds enkele jaren is een volwassen orkest, genaamd “Amalia” actief. Nieuwe leden op een
beginnend niveau musiceren hier samen met enkele ervarenere leden. Jeugd waarvoor de
sprong van jeugd orkest naar groot orkest te groot is vinden ook hun plaats hier.
Alle jeugd is in de gelegenheid individueel lessen te volgen op de verschillende instrumenten.
De harmonie stelt materialen en locatie ter beschikking en bemiddeld tussen the leerlaren,
jeugd en ouders. Uit een groep nieuwe leerlingen hebben sinds kort voorafgaand aan de
harmonierepetitie een half uur groepsles, wat de eerste stap is naar een vernieuwd jeugd
orkest.
Daarnaast presenteert de harmonie zich doorlopend aan de Kruislandse bevolking op sociaal,
cultureel en muzisch gebied en wordt in het plaatselijk blad "'t Pompke" regelmatig melding
gemaakt van activiteiten.
De nieuw aan te nemen dirigent
Van belang is dat een kandidaat dirigent goed kennis neemt van de bovenstaande schets. Onze nieuwe
man of vrouw moet zich in dit plaatje kunnen vinden. Uiteraard willen we juist samen met de nieuwe
dirigent een en ander verder uitwerken. Kern van de zaak is: we zijn en blijven een gezellige
dorpsvereniging met de bijbehorende pieken en dalen.
De opzet is om eerst op basis van een jaarcontract proef te draaien. Daarna zouden harmonie en
dirigent zich voor een periode van ± 3 tot 5 jaar aan elkaar kunnen verbinden waarna de situatie
opnieuw bekeken wordt.
Belangrijke eigenschappen dirigent:
•
•
•
•
•
•
Overwicht hebben op een groep met diverse muzikale meningen.
Weten wat de inhoud om voor een dorpsvereniging te staan.
Heeft een representatieve uitstraling.
Een brede muzikale interesse voor harmoniemuziek.
Heeft een dirigentenopleiding genoten en is liever geen uitvoerend musicus in actieve dienst.
Dient vooral goed met jeugdige muzikanten overweg te kunnen.
Belangrijkste taken van de dirigent:
•
•
•
•
•
•
•
Heeft de algehele muzikale leiding over het korps en dient dit ook met overtuiging uit te
stralen.
Geeft acte de préséance bij het bovengenoemde jaarprogramma. (straatoptredens + serenades
in overleg uitgezonderd)
Houdt de wekelijkse repetitie voor jeugd orkest van 19.15 tot 20.00
Houdt de wekelijkse repetitie van 20.00 uur tot 22.30 uur.
Is voorzitter van de muziekcommissie en heeft hierin na overleg de beslissende stem.
De voorzitter van de muziekcommissie is ook vooral degene die met nieuwe muzikale
voorstellen komt.
Geeft in overleg met het bestuur mede vorm aan het opleidingsbeleid
Overlegt minimaal 1x per jaar met het bestuur over de gang van zaken.
Jaarlijkse diensten van dirigent binnen honorarium
 2 maal overleg voorzitter – dirigent
 3 maal overleg bestuur – dirigent
 4 maal muziekcommissie
 4 maal commissie behoud en werving
 Overleg met basisschool t.b.v. wervingsactie
 Voorbereiding wervingsactie
 Scholenbezoek
 Repetities van harmonieorkest en jeugdorkest
 Uitvoeringen harmonieorkest en jeugdorkest.
Procedure:
Kandidaten krijgen na aanmelding dit stuk toegezonden ter bevestiging van hun sollicitatie. De
gesprekken worden in de avonduren gehouden in Dorpshuis Siemburg, alwaar de harmonie ook
repeteert.
De sollicitatiecommissie hoopt in november met een aantal kandidaten in de 2e ronde de
proefrepetities te kunnen afronden. Op dit moment is dit echter nog niet duidelijk. Het streven is om
de nieuwe dirigent nog dit jaar te laten starten.
Download