Uploaded by skrallan.sabbe

Proef wero

advertisement
Naam: ___________________________
Proef wero december
De Europese Unie
1. Vul in.
De hoofdstad van de Europese Unie is _________________________.
De EU telt nu ____ landen.
2. Politiek in Europa. Vul in.
De Europese instelling die de doelstellingen van de Europese Unie bepaalt, noemen we de
_______________________________________.
Wie zit er in het Europees Parlement?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
De Europese Commissie heeft verschillende taken. Beschrijf één taak.
____________________________________________________________________________
3. Geef twee voorbeelden van hoe we de EU tegenkomen in ons dagelijkse leven.
- ______________________________________________________________
- ______________________________________________________________
4. In de EU werken veel landen samen. Ze moeten oplossingen vinden voor hun problemen.
Waarin worden deze oplossingen gebundeld?
________________________________________
5. Het Europese motto luidt ‘Verenigd in verscheidenheid’. Wat wil dit zeggen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Ontstaan van de EU.
Na de tweede wereldoorlog was Europa verdeeld in twee grote machtsblokken:
_______________________________ en ___________________________.
Op 9 mei 1950 ontstond de _______________. Dit was een samenwerking tussen
verschillende landen op het gebied van _________________ en ___________________.
De landen wilden nog beter samenwerken en vormden de ________, waardoor ze één grote
markt zonder grenzen werden.
De inwoners van Oost- en West-Duitsland, wilden weer één land vormen en ze
__________________________________________________________________.
Later werd de Europese Economische Gemeenschap de ________. Steeds meer landen
werden er lid van.
De ruimte
1. Door welke gebeurtenis is de ruimte ontstaan?
__________________________________________
2. Sterrenstelsels hangen niet stil. Wat doen ze?
_________________________________________________________________________
3. Rond onze zon draaien acht planeten. Deze kunnen we in twee soorten verdelen.
Noteer de namen van deze twee soorten met telkens de bijhorende planeten erbij.
- _____________________________________________:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- _____________________________________________:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. In welke twee vormen geeft onze zon haar energie vrij?
_______________________ en _________________________
5. Door de stand van de aarde, de zon en de maan, kunnen we soms van een
zonsverduistering en soms van een maansverduistering genieten. Teken bij elke
verduistering de zon (geel), de maan (grijs tekenpotlood) en de aarde (blauw) in de juiste
volgorde.
zonsverduistering
maansverduistering
6. Wat zijn de lichtere en donkerdere plekken op de maan? Hoe zijn ze ontstaan?
Het zijn ______________________________________________________.
Ze zijn ontstaan door ______________________________________________________.
7. Geeft de maan licht? Waarom wel/niet?
___________________________________________________________________________
De Eerste Wereldoorlog
1. Noteer één activiteit van de kinderen tijdens de oorlog.
______________________________________________________________________
2. Welke mensen zochten naar gewonden en droegen die achter de loopgraven of brachten
ze naar een hulppost?
________________________________________
3. Wanneer is het het drukst in de loopgraven? Wat doen de soldaten dan?
Het is het drukst tijdens
de dag / de nacht.
De soldaten ______________________________________________________________
en ______________________________________________________________________
4. Welke ceremonie ter herdenking van de gesneuvelde soldaten zie je op het bord?
_______________________________________
Onder welk monument wordt dit geblazen?
__________________________________________
Waar staat dit monument?
__________________________________________
Hoe noemen we de mannen die dit blazen?
__________________________________________
5. Teken de vorm van een goede loopgraaf. Noteer ook één reden waarom die vorm goed is.
____________________________________________________________________________
6. Waarom werd koning Albert 1 ‘koning-ridder’ en ‘koning-soldaat’ genoemd?
____________________________________________________________________________
7. Hoe konden soldaten zich beschermen tegen de kou? Wat moesten ze doen met hun
lichaam?
____________________________________________________________________________
8. Welke dieren werden massaal ingezet tijdens de oorlog?
_____________________________ en _____________________________
Noteer één van hun taken.
____________________________________________________________________________
9. Hoe wordt het mosterdgas dat werd ingezet tijdens WO1 ook nog genoemd?
____________________________________
Download