Uploaded by User2097

Test

advertisement
zatando
Rechtsverklaring
ncr,ternaam:
H
A[]{óQtr.J
s"", P ASI*rw-
D€
Rostcode:fllo.Clr
rereroonnumm*,
De
voornaam
ftll*fi LEFV *:W,frar
woonptaats,
,
ítAt'l *
ËhJeLr--T
Huisnummer:
ft /l IdÍ-
qr
4.45
f c-S. R7. gq
nQ6&
besteling met bestetnumr"r I
}{O{-i e Í à0T3Ó6
I
heb ik niet ontvangen
I
heb ik gedeeltelijk ontvangen*
*lndien u de order gedeeltelijk heeft ontvangen dient u hieronder de niet onwangen artikelen op te geven-
artikernummefiiu
artikernummen
tZ tt Z /4
I
Pq - Q iJ
N tZqLA ilfi Z*
gt3
artikelnummer:
artikelnummer:
artikelnummer:
artikelnummer:
artikeln ummer:
ft U"r- frtli<Lft45
,u,^,ZtlIfl LvZn
woonpraats:
Stuurt u deze verklaring alstublieft aan:
Handtekening:
Zalando Lounge
c/o Zalando SE
Valeska-Gert-StraBe 5
10243 Berlijn - Duitsland
Of aan faxnummet oo49-3o-275 946 93
Per email aan
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat alle velden correct ingevuld dienen te worden. Rechtsverklaringen die incorrect of
onvolledig zijn ingevuld kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Voor elke bestelling die u niet heeÍt ntvangen
dient u een apart formulier in te vullen. Wij bevestigen de onwangst van deze rechtsverklaring altijd. Mocht u binnen drie
weken na het opsturen van het document geen bevestigingvan ontvangst hebben gekregen, verzoeken wij u vriendelijk
contact met ons op te nemen. lndien u meer informatie wenst of vragen heeft over de rechtsverklaring, neemt u dan
contact op met onze hotline: 0800 795 18, of per e-mail aan: [email protected]
Zalarico i oifi-Q{r
a/0 Z;rla,ido 5E
Valeska-GÈfi^Siralie 5
'i0243 ?r,dijc
DiriirJenci
Wetielllke veí1etefl v,,coi{li gei : Íiob€í GÈri7 D avld $chirÈif.j.rr, rLjbirj eilier
Vijorziiier vaf i.. tlaci var Bcsll[u L í]iirar i-alrz
;la;an(o ljËl
Jr!Èf,rirrever rret als olrderrelnfilsn11Íurrer 084ir.37S 8?ll
inierreticnaal beirsti.griroiiner ltlSlltir DE .?t1t543043
C0riialenuErler -17 / I l2l45004
Zalando $Èis irgËschfeven llij À.flisi:J.riciit i:ilarlJt:ejiirL:rg ileil;i l-lRB 1!.i885í
VÉJrantlvÈDr{lelijkë
!cor elqeri
inhoud viifr
Zaie[dr §È
!'ciËe$5 5 55
ÈStli
ts
Il.Jhal1 Li;enE
Download