Uploaded by mads.degraeve

2017-43000514

advertisement
48
09/08/2017
BE 0402.206.045
NAT.
Datum neerlegging
Nr.
NAT.
Nr.
Datum neerlegging
Blz.
265
EUR
Blz.9
E.
D.
EUR
D.
17430.00514
CONSO 1.1
CONSO 1
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKO MSTIG HET
WETBOEK V AN VENNOO TS CH APPEN NEER TE LEGG EN DOCUMENTEN
IDENTIFICATIEGEGEVENS
NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE VENNOOTSCHAP OF VAN HET CONSORTIUM (1) (2) :Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ..............
.....................................................................................................................................................................................................................
Rechtsvorm: Buitenlandse vennootschap (naamloze vennootschap) ..........................................................................................................
Adres: Provincialeweg .......................................................................................................................... Nr.: 11................... Bus: ...............
Postnummer: 1506 MA ............
Gemeente: Zaandam ..............................................................................................................................
Land: Nederland ...........................................
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brussel (Franstalige afdeling) ...............................................................
Internetadres (3): http://www.ahold.com . .......................................................................................................................................
Ondernemingsnummer
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO(4)
Voorgelegd aan de algemene vergadering van
12
/04
/2017
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van
04
/01
/2016
tot
01
/01
/2017
Vorig boekjaar van
29
/12
/2014
tot
03
/01
/2016
De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening: - het geconsolideerde jaarverslag
- het controleverslag over de geconsolideerde jaarrekening
ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER
WORDT NEERGELEGD
Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 113, § 2, 4°a van het Wetboek van vennootschappen)
Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm. V.A.. ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer van de Belgische dochter die de neerlegging verricht
Totaal aantal neergelegde bladen: 265 ...................
dienstig zijn: ............................................................
0402.206.045
Secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet
Handtekening :
Naam en hoedanigheid: Konklijke Ahold Delhaize N.V., bestuurder van Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm.V.A., vertegenwoordigd
door Dick Boer, CEO en bestuurder van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. en Dick Boer, wettelijke vertegenwoordiger in België van het
Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm. V.A.
(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
(2) Een consortium dient de sectie CONSO 5.4 in te vullen.
(3) Facultatieve vermelding.
(4) Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.
Nr.
CONSO 2
LIJST V AN DE BESTUUR DERS OF Z AAKVOERDERS V AN DE
CONSOLI DERENDE ONDER NEMING EN V AN DE
COMMISS ARI SSEN DIE D E GECONSOLI DEERDE
J AARREKENING HEBBEN GECONTROLEERD
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
Dick Boer – Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, Nederland, Voorzitter van de Raad Van Bestuur
Frans Muller - Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, Nederland, Bestuurder
Jeff Carr - Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, Nederland, Bestuurder
Pierre Bouchut - Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, Nederland, Bestuurder
Kevin Holt - Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, Nederland, Bestuurder
PricewaterhouseCoopers Accountants NV (D. Van Ameijden RA) – Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Nederland Commissaris
2 / 46
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Inleiding
Wij heten u van harte welkom bij het lezen van dit eerste Jaarverslag van onze gefusioneerde vennootschap, Ahold Delhaize. In 2016 brachten we twee succesvolle bedrijven
samen om een van 's werelds grootste retailgroepen te vormen die in staat is om nog méér van onze sterke lokale merken aan de klanten aan te bieden. Dit wordt
weerspiegeld in het thema van ons verslag: Better together. Dit is eveneens de naam van onze strategie waarover u meer zal ontdekken bij het lezen van ons verslag.
Wij geloven dat ons financieel succes rechtstreeks verbonden is aan hoe goed we onze financiële, natuurlijke en menselijke bronnen beheren. Daarom hebben we beslist om
één verslag te publiceren dat een geïntegreerd beeld verstrekt van onze duurzaamheidsprestatie als onderdeel van onze algemene bedrijfsprestaties.
Lees verder om meer te weten te komen over ons jaar en de positieve dynamiek die wij na de fusie hebben bereikt. Ons verslag geeft een overzicht van de vooruitgang die
onze sterke lokale merken hebben geboekt op het vlak van al onze strategische prioriteiten, waaronder het nog verser maken van ons vers aanbod, het aanbieden van
gezondere keuzes aan onze klanten, de afvalbeperking, de ondersteuning van onze gemeenschappen, de uitbreiding van ons online aanbod waardoor online winkelen
gemakkelijker wordt, en zoveel meer.
1
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
In dit jaarverslag
Financiële beoordeling van de Groep
Niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaven
Overzicht
Inleiding
Bestuur
Inhoud
Onze Raad van Bestuur en ons Directiecomité
Wij zijn Ahold Delhaize
Raad van Commissarissen
Hoogtepunten van de Groep
Corporate governance
Ons verhaal
Verslag van de Raad van Commissarissen
Waar we actief zijn
Ons risicobeheer
Onze sterke lokale merken
Bezoldiging
Bericht van onze CEO
Verklaringen
Interview met onze Voorzitter en CEO
Bedrijfsbeoordeling
Onze Better Together strategie
Onze doelstelling
Ons duurzaam bedrijfsmodel
Onze beloften
Onze waarden
Marktoverzicht
Onze stakeholders
Onderwerpen van materiële duurzaamheid
Waardeketen
Duurzame retailing
Belangrijkste financiële indicatoren van de Groep
2
Financieel
Jaarrekening
Geconsolideerde resultatenrekening
Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Geconsolideerde balans
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening van de moedervennootschap
Toelichtingen bij de jaarrekening van de moedervennootschap
Overige informatie
Investeerders
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Wij zijn Ahold Delhaize
Samen bouwen wij sterke lokale merken op en zorgen we
dagelijks voor verse inspiratie.
Via 6.556 winkels en de onlineverkoop, levert onze familie van sterke lokale
merken heerlijk eten, waarden en innovaties aan klanten in 11 verschillende
landen.
Wij combineren de wereldwijde schaal met de meest lokale en persoonlijke
service.
Wij maken supermarkten slimmer en het online winkelen sneller en beter.
Daarenboven zijn we vastberaden om een nog duurzamer bedrijf te worden.
Wij werken hard om 's werelds meest inspirerende verdeler van voeding te zijn.
Samen zijn we beter.
3
Overzicht
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Hoogtepunten van de Groep
Op 23 juli 2016 werd de fusie tussen Ahold en Delhaize Groep voltooid. Juridisch
gezien was de fusie uitgevoerd doordat Delhaize Groep werd opgenomen in
Ahold, waarbij de entiteit de nieuwe benaming Ahold Delhaize kreeg. Bijgevolg
werden de financiële resultaten van Delhaize Groep opgenomen in de
Geconsolideerde Jaarrekening vanaf de datum van de fusie, wat een invloed heeft
op de vergelijkbaarheid tussen de financiële resultaten van 2016 en deze van
2015.
Dit Jaarverslag verstrekt tevens cijfers en analyses op een pro forma basis, waarbij
gegevens worden gebruikt die gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de fusie
uitwerking kreeg vanaf de eerste dag van het boekjaar 2015 van Ahold. Hierdoor
wordt, ter illustratie, een vergelijkbare basis verkregen om de beoordeling van de
huidige prestaties van de gecombineerde vennootschap te vergemakkelijken.
Netto-omzet van € 49,7 miljard (IFRS), pro forma € 62,3 miljard
Vrije kasstroom van € 1,4 miljard na kapitaaluitgaven ten
belope van € 1,7 miljard1
1
Vrije kasstroom en kapitaaluitgaven met inbegrip van de Delhaize Groep over
een volledig jaar.
Bedrijfsopbrengsten van € 1,6 miljard (IFRS), pro forma € 2,0
miljard
Onderliggende bedrijfsopbrengsten van € 1,9 miljard (IFRS),
pro forma € 2,3 miljard
4
Onderliggende bedrijfsmarge van 3,8% (IFRS), pro forma
3,7%
Onderliggende EBITDA van € 3,3 miljard s(IFRS), pro forma
€ 4,1 miljard
Dividend per gewoon aandeel van € 0,57
Pro forma onderliggende inkomsten uit voortgezette
activiteiten per basis aandeel aan € 1,17
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
42%
Verkoop van gezonde huismerkproducten
6.556
winkels wereldwijd
370.000
Medewerkers
€ 2,3 miljard
netto online verkopen aan consumenten
5
Overzicht
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Inleidend bericht: samen zijn we Ahold Delhaize
working
Better
together
business
Onze roots gaan 150 jaar terug. Wij zijn samengekomen om onze portefeuille van sterke lokale merken, gezamenlijke doelstellingen en een grote toewijding voor duurzame
retail op te bouwen. Samen delen we de beste praktijken, leren we van elkaar en verwezenlijken we winst op onze schaal.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Inleidend bericht: wij bouwen sterke lokale merken
great
Local
brands
flavors
Onze familie van sterke lokale merken levert wekelijks aan 50 miljoen klanten in 11 verschillende landen. Elk merk deelt een passie voor het leveren van kwaliteit, waarde en
ervaringen aan klanten en voor de samenwerking met lokale gemeenschappen om een betere buur te zijn.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Inleidend bericht: dagelijks verse inspiratie
creating
Fresh
inspiration
offering
Dagelijks brengen wij verse inspiratie en nieuwe innovaties aan onze klanten, gemeenschappen en medewerkers. Onze merken streven ernaar om het leven gemakkelijker,
gezonder en voor iedereen meer betaalbaar te maken, om een betere toekomst op te bouwen voor onze bedrijven en hun gemeenschappen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Onze sterke lokale merken
Onze sterke lokale merken vormen het hart van onze bedrijfsactiviteiten.
Elk merk deelt een passie voor het leveren van heerlijk eten, waarde en innovaties, zowel in de winkels als online, en voor het
creëren van inclusieve werkplekken die mooie carrièrekansen bieden.
Onze merken hebben tevens zinvolle, langdurige verbintenissen aangegaan om lokale gemeenschappen en verantwoorde bronnen te
versterken en om klanten bij te staan in het maken van dagelijkse gezondere keuzes.
Meer informatie over onze merken vindt u op onze website www.aholddelhaize.com
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Ahold USA
Stop & Shop
GIANT
MARTIN'S
Marktgebied
Marktgebied
Marktgebied
Connecticut, Massachusetts, New
Jersey, New York en Rhode Island
Pennsylvania
Pennsylvania, Maryland, Virginia en
West Virginia
Winkelformats
Winkelformats
Winkelformats
Supermarkten, hypermarkten,
webwinkels
Supermarkten, hypermarkten,
webwinkels
Supermarkten, hypermarkten,
webwinkels
Winkels
413 Winkels
147 Winkels
Klantenvoorstel
Klantenvoorstel
Klantenvoorstel
Mijn Stop & Shop helpt me geld en tijd
te besparen en goed te eten
Mijn Giant helpt me geld en tijd te
besparen en goed te eten
Mijn Martin’s helpt me geld en tijd te
besparen en goed te eten
Giant
Peapod
bfresh
Marktgebied
Marktgebied
Marktgebied
Delaware, District Columbia, Maryland
en Virginia
Massachusetts
Winkelformats
12 staten over de Westkust en het
Midwesten van de V.S. evenals het
District Columbia
Winkelformats
Supermarkten, hypermarkten,
webwinkels
Online levensmiddelen kopen
Kleine supermarkten
Winkels
168 Winkels
Winkelformats
- Winkels
Klantenvoorstel
Klantenvoorstel
Klantenvoorstel
Mijn Giant helpt me geld en tijd te
besparen en goed te eten
Wij maken het leven gemakkelijker. Wij
geven onze klanten tijd terug om dingen
te doen die ze graag doen
bfresh - uw city supermarkt - de perfecte
mix van vers eten, levensmiddelen,
inspirerende maaltijden, de beste
service en grote waarden.
Totaal medewerkers van het segment Ahold USA: 114.000
44
4
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Delhaize Amerika
Food Lion
Hannaford
Marktgebied
Marktgebied
Delaware, Georgia, Kentucky, Maryland, North
Carolina, Pennsylvania, South Carolina,
Tennessee, Virginia en West Virginia
Winkelformats
Maine, Massachusetts, New Hampshire, New
York en Vermont
Winkelformats
Supermarkten, buurtwinkels
Supermarkten, webwinkels
Winkels
1.033 Winkels
Klantenvoorstel
Klantenvoorstel
Op Food Lion kan je rekenen…Elke dag!
De volledige winkel… Vers, lokaal, correcte prijs,
gezond, goede service
Totaal medewerkers van het segment Delhaize Amerika: 95.000
181
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Nederland
Albert Heijn
bol.com
Marktgebied
Marktgebied
Nederland, België en Duitsland
Nederland en België
Winkelformats
Winkelformats
Supermarkten, buurtwinkels, webwinkels
Online winkelen voor algemene handelswaar
Winkels
1.011 Winkels
Klantenvoorstel
Klantenvoorstel
Everybody Appie
De winkel voor ons allemaal
Etos
Gall & Gall
Marktgebied
Marktgebied
Nederland
Nederland
Winkelformats
Winkelformats
Drogisterijen, webwinkels
Wijn- en drankenhandlaren, webwinkels
Winkels
547 Winkels
Klantenvoorstel
Klantenaanbod
De beste drogisterij met de beste & betaalbare
oplossingen voor Gezondheid,
Iedereen expert
Totaal medewerkers voor het segment Nederland: 100.000
-
605
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
België
Delhaize
Marktgebied
België en Luxembourg
Winkelformats
Supermarkten, buurtwinkels
Winkels
765
Klantenaanbod
Koop goed, eet goed
Totaal medewerkers voor het segment België: 14.000
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Centraal- en Zuidoost-Europa
Albert
AB
ENA
Marktgebied
Marktgebied
Marktgebied
Tsjechische Republiek
Griekenland
Griekenland
Winkelformats
Winkelformats
Winkelformats
Supermarkten, compacte
hypermarkten
Supermarkten, buurtwinkels
Supermarkten
Winkels
330 Winkels
364 Winkels
Klantenaanbod
Klantenaanbod
Klantenaanbod
Goed gemaakt vers eten met
vertrouwde kwaliteit en prijs
Wij halen vreugde uit het beste aanbod
Uw partner voor concurrentiële
levensmiddelen
Maxi (inclusief Shop&Go)
Tempo
Mega Image
Marktgebied
Marktgebied
Marktgebied
Servië
Servië
Roemenië
Winkelformats
Winkelformats
Winkelformats
Supermarkten, webwinkels
Hypermarkten
Supermarkten, webwinkels
Winkels
379 Winkels
25 Winkels
Klantenaanbod
Klantenaanbod
Klantenaanbod
Altijd vers, altijd dichtbij, altijd Maxi
Altijd in actie
Geniet van het leven
Totaal medewerkers voor het segment Centraal- en Zuidoost-Europa: 47.000
14
526
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Joint ventures
Pingo Doce
Super Indo
Marktgebied
Marktgebied
Portugal
Indonesië
Winkelformats
Winkelformats
Supermarkten
Compact supermarkten, supermarkten
Winkels
415
Winkels
Klantenaanbod
Klantenaanbod
Het smaakt lekker om zo weinig te betalen
Verser, betaalbaarder, dichter
140
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Bericht van onze CEO
Beste lezer,
Ik kijk met grote tevredenheid en trots terug naar 2016. Dit was het jaar waarin we Ahold Delhaize zijn geworden: een top 10 retailfamilie met meer dan 20 sterke lokale
merken die voor onze klanten tot leven werden gebracht door honderden duizenden toegewijde medewerkers. Wij zijn een internationale retailer met een omni-channel aanbod
dat gecentreerd is rond onze toonaangevende supermarkten en e-Commerce bedrijvigheden.
Wat een spannende reis was het tot nu toe.
Dankzij de niet-aflatende motivatie van onze teams hebben we onze nieuwe vennootschap opgestart met heel veel energie. Zij behielden de bedrijfsdynamiek en zorgden voor
blijvende innovatie en verbetering van onze merken, voor klanten, voor elkaar en voor de gemeenschappen die zij dienen.
We verkeren in een periode van ongekende verandering in onze sector. Vandaag bestaat onze uitdaging niet enkel uit de aanpassing aan snelle ontwikkelingen die
plaatsvinden, maar tevens uit het voorspellen van deze ontwikkelingen en de weg te wijzen. Om dit te doen blijven naar anderen kijken, de trends bijhouden en dicht bij onze
klanten staan maar hebben we tevens oog voor onze bedrijfsactiviteiten om te begrijpen hoe we innovaties van het ene merk naar het andere kunnen delen. Wij weten dat
mensen op al onze markten - op een moderne manier - op zoek zijn naar een verbinding en, als retailers van voeding, moeten wij relevante manieren vinden om een band te
onderhouden met de klanten in de winkels, online en overal daartussen. Klanten willen gemak en zij willen dat over de verschillende kanalen, evenals in de producten die zij
kopen. Daarop willen geen compromissen sluiten, zelfs als ze in toenemende mate bezorgd zijn over de gezondheidsvoordelen en de afkomst van het voedsel dat zij eten.
Onze merken reageren daarop.
In 2016 bereikten onze sterke lokale merken goede prestaties, toenemende omzet, bedrijfsinkomsten en marges over het volledige jaar. De pro forma netto-omzet steeg met
3,4% tegen constante wisselkoersen en bedroeg, aangepast tot de 53e week van 2015, € 62,3 miljard, voornamelijk gedreven door de klantgerichte strategieën, slimme
promoties en een goed winkelbeheer in Nederland, Delhaize Amerika en Centraal- en Zuidoost-Europa. Wij waren in staat om het marktaandeel op de meeste van onze
markten te doen toenemen. Door onze succesvolle programma's "sparen om te investeren" konden onze bedrijven blijven herinvesteren in ons klantenaanbod, wat heeft geleid
tot sterkere Net Promotor Scores en konden zij de globale pro forma onderliggende bedrijfsmarge verbeteren ten opzichte van 2015.
Onze sterke vrije kasstroom ten belope van € 1,4 miljard heeft ons in staat gesteld om de groei van onze belangrijkste kanalen - supermarkten, e-Commerce en kleinere
formats - te blijven financieren en liquiditeitsoverschotten aan onze aandeelhouders terug te storten. Wij hebben een sterke balans en zijn verheugd dat we een dividend van
€ 0,57 kunnen voorstellen aan onze aandeelhouders, dit is een stijging van 9,6% in vergelijking met het Ahold dividend van vorig jaar. Dit voorgestelde dividend
vertegenwoordigt een uitkeringspercentage van 48% van de proforma onderliggende inkomsten uit voortgezette activiteiten.
Om op dit succes te kunnen bouwen, hebben we gebruik gemaakt van onze kennis van klanten en de veranderende tendensen als grondslag voor de ontwikkeling van onze
nieuwe strategie: Better Together. Dit stimuleert de volledige vennootschap met een gezamenlijk doel: samen bouwen we aan sterke lokale merken en zorgen we dagelijks
voor verse inspiratie. Onze merken omarmen de Better Together strategie en voeren het lokaal uit door de connecties met zowel de klanten als de gemeenschappen verder te
verdiepen.
Zoals u in ons Jaarverslag zal lezen, zal u zien dat de duurzame retailing is ingebed in de Better Together strategie en dit in alles wat we doen. Het is één verbonden verhaal,
waarbij de duurzaamheid de belangrijkste motor is voor de bedrijvigheid, verbonden aan de manier waarop we sparen voor onze klanten, aansturen tot groei, beloftes maken
16
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
aan onze stakeholders, leven volgens onze waarden en hoe we onze doelstelling als vennootschap verwezenlijken. Voor meer details over alle elementen van onze nieuwe
strategie verwijzen we naar Onze Better Together Strategie.
In het midden van dit drukke jaar en terwijl sterke prestaties werden geleverd ben ik trots op wat de mensen voor al onze sterke lokale merken reeds hebben bereikt in de
richting van onze strategische doelstellingen. Om de klanten tevreden te stellen en te blijven aantrekken, verbeteren wij ons aanbod met betere kwaliteit en gezondere keuzes
tegen betaalbare prijzen. In de Verenigde Staten hebben de Ahold USA merken een nieuwe bakkerij en productieafdelingen uitgerold als onderdeel van hun voortdurende
programma om het kantenaanbod te verbeteren en te focussen op wat vers is. Food Lion verbetert haar aanbod met haar Easy, Fresh & Affordable strategie - die gericht is op
de klantendienst, het gemak, de versheid en de prijzen - en voltooide tijdens dit jaar haar plaatsing op de belangrijke Charlotte, North Carolina, markt.
Onze reeksen huismerken blijven een belangrijk manier om ons te differentiëren door onze klanten betaalbare, innovatieve en gezonde keuzes aan te bieden die ze nergens
anders vinden. Albert Heijn bleef haar reeksen huismerken in belangrijke mate verbeteren en bleef in de loop van het jaar het zout-, suiker-, vetgehalte en andere additieven
verminderen.
Om onze investeringen te financieren, maken we slimme keuzes gericht op de vereenvoudiging en geldbesparing. Ons Delhaize supermarktmerk in België heeft de
implementatie van een nieuwe winkelorganisatie voltooid wat bijdraagt tot de efficiëntere werking ervan, terwijl de klantendienst tegelijkertijd wordt verbeterd en er een betere
werkomgeving voor de medewerkers wordt gecreëerd. Stop & Shop heeft een toonaangevende faciliteit geopend in Massachusetts die voedselafval van de winkels omzet in
energie om een distributiecentrum aan te drijven.
Wij blijven onze toonaangevende e-Commerce merken stimuleren door te investeren in hun groei - en klanten hebben onze inspanningen duidelijk gewaardeerd in 2016. De
1
online consumentenverkopen stegen met meer dan 27% en zelfs met meer dan 30% in Nederland. Enkele opmerkelijke voorbeelden van onze vooruitgang tijdens het jaar was
de lancering van bol.com van de levering aan huis op dezelfde dag en op zondag waardoor de klanten een nog grotere flexibiliteit en snellere service ontvingen. Ah.nl werd
uitgebreid om 25% meer klanten te bedienen en Peapod heeft een huismerkenlijn van verse maaltijdpakketten gelanceerd om het voor klanten gemakkelijker te maken om
huisgemaakt eten op tafel te krijgen. Onze Better Together strategie stelt ambitieuze groeidoelstellingen tegen 2020 voor onze e-Commerce activiteiten als we de
opportuniteiten van onze merken blijven benutten.
e
In onze kernactiviteit van supermarkten blijven we de ontwikkeling financieren en stijgen de verkopen, met name in Griekenland en Roemenië, waar Mega Image haar 500
winkel in oktober opende. Zelfs met de vooruitgangen in de e-Commerce zullen onze winkels belangrijk blijven aangezien deze ons een fysieke locatie bieden om klanten te
verwelkomen en te inspireren - de winkels dienen als ontmoetingsplaatsen voor mensen in onze buurten en hubs om connecties te maken met lokale gemeenschappen, met
initiatieven zoals het inzamelen van schenkingen voor lokale voedselbanken. Zo heeft ons Hannaford merk in 2016 meer dan 25 miljoen pond aan eten geschonken aan
voedselvoorziening, maaltijdprogramma's en voedselbanken over de vijf staten waar het actief is. Tegelijkertijd moeten we een naadloze winkelervaring aanbieden waarbij
onze klanten hetzelfde niveau van persoonlijke aandacht ondervinden, zowel online als offline.
Het leiderschap is van essentieel belang om de Better Together strategie af te leveren. Wij hebben een sterk managementteam met een nieuw Directiecomité en Raad van
Commissarissen sinds juli. Ik wil graag de Raad van Commissarissen bedanken en in het bijzonder de Voorzitter, Mats Jansson, en de Vicevoorzitter, Jan Hommen, voor hun
niet-aflatende steun tijdens de fusieprocedure. Het was me een genoegen om van in het begin met hen samen te werken als een team.
In de loop van het jaar onderging het management enkele veranderingen die ik wens te vermelden. James McCann trad uit zijn functie als Chief Operating Officer Ahold USA
om op te houden met voltijds uitvoerend werk. Ik wens hem te bedanken voor zijn bijdragen in het stimuleren van onze e-Commerce strategie tijdens zijn loopbaan bij Ahold in
17
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Europa en in de mobilisering van de transformatie van Ahold USA. Kevin Holt, voormalig COO van Delhaize America, heeft zijn sterke managementvaardigheden en
uitgebreide kennis in de V.S. retail aangebracht om James in deze functie op te volgen. Ik zou ook graag onze Afgevaardigd CEO en Chief Integration Officer Frans Muller
bedanken om een bijkomende verantwoordelijkheid op zich te nemen als Acting Chief Operations Officer (ad interim) van Delhaize America. Ik ben ervan overtuigd dat we de
juiste balans tussen ervaring en bekwaamheid hebben gevonden in onze managementteams om de vennootschap met succes voort te zetten.
Dit jaar hebben een aantal van onze sterke lokale merken belangrijke mijlpalen bereikt: Delhaize viert 150 jaar dienstverlening aan klanten, Albert Heijn ligt vlak achter met 130
jaar en Food Lion in de V.S. wordt 60 jaar. Wij zijn trots op de lange levensduur en het erfgoed van onze merken, maar nog trotser op het feit dat deze zichzelf elke dag
opnieuw uitvinden en transformeren om fris en relevant te blijven voor klanten over de hele wereld. Vandaag de dag is een krachtig merk fundamenteler dan ooit voor de
winstgevendheid op lange termijn voor een retailer en onze bedrijven hebben reeds een grote voortuitgang geboekt om echte organisaties te creëren waarbij het merk centraal
staat. Ons omni-channel aanbod helpt ons om de loyauteit vast te leggen van klanten die steeds meer wensen te winkelen volgens hun eigen voorwaarden en wij streven onze
sterke ambitie na om online te winnen. Onze fusie stelt ons in de mogelijkheid om meer synergiën vast te leggen zodat wij kunnen blijven investeren in innovaties - we liggen
op schema met onze doelstelling om € 500 miljoen aan netto synergiën te genereren in 2019.
Voor het komende jaar verwachten we dat de deflatie in de Verenigde Staten tijdens het eerste trimester van 2017 zal voortduren, met weerbare tendensen die gedreven
worden door onze strategische initiatieven om het klantenaanbod te verbeteren. We bevestigen onze doelstelling voor 2017 om bijkomende netto synergiën ten belope van
€ 200 miljoen te verwezenlijken, incrementeel ten aanzien van onderliggende bedrijfsopbrengsten, waardoor de totale synergiën van de fusie zouden worden gebracht op €
220 miljoen tegen eind 2017. We verwachten dat de vrije kasstroom voor het jaar 2017 € 1,6 miljard zal bedragen, na kapitaaluitgaven ten belope van € 1,8 miljard. In januari
2017 hebben we een inkoopprogramma van eigen aandelen opstarten ten belope van € 1 miljard dat tijdens dit jaar zal worden uitgevoerd.
Tot slot, ik werk al heel mijn leven in de retailsector en als ik één ding heb geleerd is dat alles gaat om mensen. De interactie die wij hebben met klanten en de rol die we
kunnen spelen om mensen te helpen om gezonder te leven, in het verstrekken van een connectie met en ondersteuning van onze gemeenschappen en in het leiden van deze
industrie ontroert me meer dan ooit. Het is stimulerend om te zien dat alle merken van de Ahold Delhaize familie - met inbegrip van onze twee joint ventures Super Indo en
Pingo Doce - in dit verslag samenkomen, met al hun lokale kleuren. Dit is wie we zijn: dit is Ahold Delhaize.
Ik wens onze medewerkers te bedanken voor hun focus die ze hadden in 2016: omdat zij onze dagelijkse activiteiten in al onze merken stimuleren en tegelijkertijd hebben
gezorgd voor een vlotte start van onze nieuwe vennootschap. Zij hebben een ongelooflijke inzet getoond aan de vennootschap en, belangrijker nog, aan de klanten en de
gemeenschappen. Ik zou ook de klanten van al onze sterke lokale merken willen bedanken. Zij zijn de reden waarom we met energie en gedrevenheid komen werken, zij
geven ons complimenten, opbouwende kritiek en de kans om hen dagelijks te dienen en te verrukken. Natuurlijk wens ik onze aandeelhouders te bedanken die ons dit jaar
hebben gesteund terwijl we de grootste aanpassingen hebben uitgevoerd in de geschiedenis van onze bedrijven; we waarderen uw vertrouwen in onze visie voor de toekomst.
Het beste,
Dick Boer
CEO
1
Stijging van de totale netto consumentenverkopen, met inbegrip van verkopen op bol.com Plaza en met uitzondering van de invloed van week 53. Het cijfer werd tevens
gecorrigeerd met het oog op de invloed van de wisselkoers.
18
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
Q&A met de CEO en de Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Onze CEO, Dick Boer, en Mats Jansson, Voorzitter van de Raad van Commissarissen, antwoorden op vragen over onze fusie en wat
dit betekent voor de vennootschap, nu en in de toekomst.
“Zoals we het vandaag zeggen: samen zijn we beter. Ik denk dat dit een fantastisch resultaat is. En dit was van in het begin onze
mentaliteit.”
Mats Jansson
Voorzitter van de Raad van Commissarissen
1.
Hoe voelt u zich als u terugblikt op 2016, het jaar dat werd gekenmerkt door de voorbereidingen en de voltooiing van de fusie?
MJ: Ik ben trots op wat teams over al onze bedrijven hebben bereikt in de periode voorafgaand aan de closing. Dankzij hun zorgvuldige voorbereidingen, heeft Ahold Delhaize
een goede start gekend. Tegelijkertijd was het business as ususal: onze teams waren in staat om het goede werk te blijven behouden en om te werken aan ons klantenaanbod.
Het was erg bevredigend om te zien hoe de vennootschappen echt samen komen als één geheel.
DB: Ik ben eveneens trots. Veel medewerkers werkten heel hard samen om de fusie te doen slagen, en je kon het enthousiasme voelen tijdens de evenementen die we
hebben georganiseerd om Dag 1 van de nieuwe vennootschap te markeren. Op een bijeenkomst van 350 leiders in oktober, merkten mensen op dat er reeds een echte "Ahold
Delhaize"-geest heerste. Zoals Mats zei, was het indrukwekkend hoe iedereen gefocust was voor de klant. We hebben niet één seconde uit het oog verloren waar onze
bedrijven voor staan.
2.
Wat heeft u ervan overtuigd dat de fusie de juiste stap op het juiste moment was?
DB: Het was een unieke kans om twee vennootschappen te combineren met een gelijkaardig erfgoed en gelijkaardige waarden, een sterke financiële toestand en
complementaire geografie - het zal ons helpen om onze sterke lokale merken verder te bouwen terwijl de voordelen van onze schaal worden vastgelegd. Zodra we onze
gesprekken hebben aangevat was het duidelijk dat de culturele fit tussen onze managementteams uitzonderlijk was. We deelden dezelfde waarden en dezelfde focus op de
klant.
19
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Overzicht
MJ: Ik ben het daarmee eens - er was meteen een culturele "klik". We voelden gewoon aan dat we dit moesten doen en dat de fusie zinvol was. Onze vennootschappen vulden
elkaar perfect aan, met een minimale overlapping en een groot potentieel aan synergie, maar volgens mij is de culturele fit nog belangrijker. Vanaf de eerste vergadering wisten
we dat we dit hadden. Zoals we het vandaag zeggen: "we are Better Together". Ik denk dat dit een fantastisch resultaat is. En dat was van in het begin onze mentaliteit.
We waren het er ook over eens dat onze basis bestaat uit sterke lokale merken die lokaal moeten blijven om de klanten en gemeenschappen op de best mogelijke manier te
dienen. De fusie maakt van ons een van de grootste voedselretailers ter wereld. Dit is belangrijk aangezien de schaal in deze sector van belang is.
3.
Wat betekent de naam van uw strategie “Better Together” voor u?
DB: Het is van toepassing op zoveel aspecten van wie we zijn en wat we willen zijn. We zijn beter samen omdat we van elkaar leren, omdat we zoveel sterke lokale merken
samenbrengen in één familie en omdat we samenwerken om elke dag beter te worden.
MJ: Dit wordt tevens weerspiegeld in de werking van de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Raad van Commissarissen. Ik geloof dat onze tweeledige structuur waarbij het Directiecomité tevens de bedrijvigheid vertegenwoordigt - de kwaliteit van onze beslissingen en de manier waarop we onze strategie kunnen uitvoeren versterkt.
4.
Kan u ons een update geven over de vooruitgang die werd geboekt sinds de voltooiing van de fusie in juli 2016?
MB: Zodra de fusie voltooid was, konden de teams echt van start gaan en samenwerken. En ze hebben een zeer goede start gehad. Ik wens hen te complimenteren voor hun
inzet en medewerking. Ik zie een grote vooruitgang in de cultuur, en de integratie ligt op schema, met een duidelijke routekaart voor de het afleveren van synergie zoals
voorgesteld door Dick en zijn team aan de investeerders in December.
DB: Inderdaad. Onze “Better Together” strategie zal ons leiden, terwijl onze sterke lokale merken zullen blijven voortbouwen op hun uitstekende posities. En we hebben een
duidelijk financieel kader met een evenwichtige benadering tussen de financieringsgroei, het beheer van onze schuldenportefeuille en de terugbetaling van contanten aan de
aandeelhouders. Al onze vooruitgang is te danken aan het harde werk van onze medewerkers en de steun die we hebben gekregen van investeerders die onze fusie met
overweldigende steun hebben goedgekeurd. Dit toont aan dat ze vertrouwen hebben in onze toekomst samen.
20
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
5.
Overzicht
2017 zal het eerste volledige jaar zijn van Ahold Delhaize. Wat wordt het belangrijkste aandachtspunt?
MJ: De Raad van Commissarissen zal zich richten op het toezicht op de uitvoering. Daarbij zorgt het voor een uitdaging en ondersteuning van het Directiecomité. Ervoor
zorgen dat zij de synergiën kunnen afleveren en onze merkvoorstellen kunnen versterken om te een duurzame groei in de toekomst te verzekeren.
DB: Wij zullen gefocust zijn op de transformatie, we zullen werken om onze doelstelling van synergie te verwezenlijken en zullen de bedrijfsprocedure om te leren samen te
werken voortzetten.
Tegelijkertijd zullen we blijven doen wat belangrijk is voor onze klanten en zullen we sterkere merken opbouwen voor de toekomst.
21
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Belangrijkste financiële indicatoren van de Groep
Bedrijfsbeoordeling
2016
2015
in € miljoen
in € miljoen
49.695
38.203
30,1
%
Bedrijfsopbrengsten
1.584
1.318
20,2
%
Onderliggende EBITDA
3.259
2.454
32,8
%
Onderliggende
bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit voortgezette
1.899
1.461
30,0
%
830
849
(2,2 )%
830
851
(2,5 )%
1.230
950
29.5
IFRS-resultaten
Controle over onze prestaties
Dit zijn de belangrijkste indicatoren die ons helpen om onze vooruitgang richting
onze doelstellingen te controleren en om ons financieel succes te meten. We
nemen deze op in het jaarverslag opdat lezers de algehele prestaties van onze
vennootschap beter zouden begrijpen.
Netto-omzet
activiteiten
Netto-inkomsten
Onderliggende inkomsten uit
voortgezette activiteiten
%
2016
2015
in € miljoen
in € miljoen
62.331
60.881
2,4 %
Bedrijfsopbrengsten
1.974
1.899
3,9 %
Onderliggende EBITDA
4.063
3.862
5.2 %
Onderliggende
bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit voortgezette
2.298
2.155
6,6 %
1.078
1.202
(10,3 )%
1.078
1.203
(10,4 )%
1.486
1.410
5,4 %
Pro forma resultaten
Netto-omzet
activiteiten
Netto-inkomsten
Onderliggende inkomsten uit
voortgezette activiteiten
1
Veranderingen ten
opzichte van vorig
jaar
Veranderingen ten
opzichte van vorig
jaar
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Aandeelhouders
Netto-inkomsten per gewoon
aandeel (basis)
Pro Forma onderliggende
opbrengsten uit voortgezette
1
activiteiten per aandeel
Dividend uitkeringspercentage
Bedrijfsbeoordeling
2016
2015
€
€
0,81
1,04
Veranderingen ten
opzichte van het
vorige jaar
(22,1)%
1,17
2
Totaal rendement voor
aandeelhouders
48 %
0,57
1,11
49 %
0,52
5,4%
(1)%
9,6%
5,5 %
41,1 %
(35,6)% pt
2016
2015
Veranderingen ten
opzichte van het
vorige jaar
3.244
1.148
182.6 %
1.377
1.705
(19,2 )%
(met uitzondering van
3
(gecombineerde) overnames)
1.694
1.580
7,2 %
Kredietbeoordeling /
vooruitzicht Standard & Poor's
BBB / stabiel
BBB / stabiel
Baa2 / positief
Baa2 / stabiel
Overige informatie
Netto schulden (in € miljoen)
(Gecombineerde) vrije
3
kasstroom
Kapitaaluitgaven opgenomen in
kasstroomoverzicht
Verandering in
vooruitzicht
Bepaalde belangrijke indicatoren bevatten niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaven. De definities van
deze niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaven zijn vermeld op pagina 70 van dit Jaarverslag.
2
2 Het dividend uitkeringspercentage voor 2016 is gebaseerd op onderliggende opbrengsten uit
voortgezette activiteiten (op een pro forma basis). In 2015 was dit gebaseerd op een uitkeringspercentage
van de aangepaste opbrengsten uit voortgezette activiteiten.
3 Vrije kasstroom en kapitaaluitgaven omvatten de Delhaize Groep voor een volledig jaar.
Dividend per gewoon aandeel
Kredietbeoordeling /
vooruitzicht Moody’s
1 Voor meer informatie over de onderliggende opbrengsten uit voortgezette activiteiten, zie Financiële
beoordeling van de Groep in deze afdeling.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel overzicht van de Groep
Op 23 juli 2016 was de fusie tussen Ahold en Delhaize Groep voltooid. Juridisch
gezien was de fusie uitgevoerd doordat Delhaize Groep werd opgenomen in Ahold,
waarbij de entiteit de nieuwe benaming Ahold Delhaize kreeg. Bijgevolg werden de
financiële resultaten van Delhaize Groep opgenomen in de Geconsolideerde
Jaarrekening vanaf de datum van de fusie, wat een invloed heeft op de
vergelijkbaarheid tussen de financiële resultaten van 2016 en deze van 2015. Gelet
op het belang van de resultaten van Delhaize Groep voor de Vennootschap, waren
de categorieën omzet en bedrijfsuitgaven van Delhaize Groep en de met de fusie
verbonden integratie- en herstructureringsactiviteiten in 2016 de voornaamste
drijfveren van de veranderingen in de bedrijfsresultaten in vergelijking met de
resultaten van 2015.
Deze beoordeling verstrekt cijfers en analyses op een pro forma basis. De pro
forma gegevens zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de fusie in werking is
getreden op de eerste dag van het boekjaar 2015 van Ahold. Hierdoor wordt, ter
illustratie, een vergelijkbare basis verkregen om de beoordeling van de huidige
prestaties van de gecombineerde vennootschap te vergemakkelijken.
De volgende belangrijkste aanpassingen van de gecombineerde historische
gegevens werden gedaan om de pro forma informatie te bekomen:
• Uitsluiting van de prestaties van remedy stores en overige desinvesteringen
• Uitsluiting van de kosten verbonden aan de fusietransactie
• Opname van de effecten van de toewijzing van de aankoopprijs op de activa en
passiva van Delhaize, die een invloed hebben op de afschrijvingen, de netto
rentelast en de huur
• Afstemming van de functies van Global Support Office en verbonden kosten
• Afstemming van vreemde wisselkoersen voor de consolidatie van buitenlandse
entiteiten van de groep
Bedrijfsbeoordeling
Prestaties van de Groep op een IFRS-basis
in € miljoen
Netto-omzet
20161
2015 1
Veranderingen
ten opzichte
van het vorige
jaar
%
verandering
49.695
38.203
11.492
Kostprijs van verkochte goederen
(36.317)
(27.760)
(8.557)
(30,8) )%
Brutowinst
Bedrijfsuitgaven
13.378
(11.794)
10.443
(9.125)
2.935
(2.669)
28,1 %
(29,2 )%
Bedrijfsopbrengsten
Netto financiële kosten
1.584
(541)
1.318
(265)
266
(276)
20,2 %
(104,2 )%
Resultaat vóór belastingen
Inkomstenbelasting
1.043
(247)
1.053
(224)
(10)
(23)
(0,9 )%
(10,3 )%
Aandeel in het resultaat van joint
ventures
Opbrengsten uit voortgezette
activiteiten
Winst
(verlies) uit beëindigde
activiteiten
Netto-inkomsten
Bedrijfsopbrengsten
30,1 %
34
20
14
70,0 %
830
849
(19)
(2,2 )%
-
2
(2)
830
851
(21)
(2,5 )%
1.584
1.318
266
20,2 %
104
39
65
(22)
(18)
(4)
233
122
111
1.899
1.461
438
(100,0)
Aangepast voor:
Bijzondere
waardeverminderingen
(Winst) en verlies op de verkoop
van activa
Herstructurerings- en
gerelateerde lasten en overige
posten
Onderliggende bedrijfsopbrengsten
30,0 %
Onderliggende bedrijfsmarge
3,8 %
3,8 %
-
1 Voor de vorige segmenten van Ahold en het bedrijfssegment in Centraal- en Zuidoost-Europa, bedroeg
2016 52 weken (2015: 53 weken). De netto-omzet van vorige segmenten van Delhaize worden opgenomen
vanaf 24 juli 2016.
3
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Het overzicht van de netto-omzet werd aangepast voor week 53 in 2015.
Week 53
Ons boekjaar bestaat uit 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtste bij
31 december ligt. Het boekjaar 2016 bestond uit 52 weken, terwijl 2015 bestond uit
53 weken voor de vorige bedrijven van Ahold. De netto-omzet in 2015 werd positief
beïnvloed door de extra week, terwijl de invloed op de bedrijfsmarge voor de Groep
verwaarloosbaar was. In sommige van de volgende besprekingen hebben we
vergelijkingen tussen 2016 en 2015 opgenomen, met uitsluiting van week 53
(aangeduid als "aangepast voor week 53 in 2015").
Netto-omzet
De netto-omzet van het boekjaar eindigend op 1 januari 2017 bedroeg € 49.695
miljoen. Dit is een stijging van € 11.492 miljoen of 30,1% in vergelijking met de
netto-omzet van € 38.203 miljoen voor het boekjaar eindigend op 3 januari 2016.
Aan ongewijzigde wisselkoersen bedroeg de netto-omzet € 11.360 of 29,6%.
in € miljoen
Netto-omzet
Waarvan de
verkoop van
Netto-omzet
met
uitzondering
van benzine
1
2016
2015
1
49.695
38.203
919
1.093
48.776
37.110
Wijzigingen
ten opzichte
van vorig
jaar
11.492
(174)
11.666
Wijziging % wijziging
t.o.v. vorig
aan
jaar aan ongewijzigde
ongewijzigde wisselkoerse
% wijziging wisselkoerse
n
30,1 %
(15,9 )%
31,4 %
11.360
(177)
11.537
29,6 %
(16,1 )%
31,0 %
1. Voor de vorige segmenten van Ahold en het bedrijfssegment in Centraal- en Zuidoost-Europa, bedroeg
2016 52 weken (2015: 53 weken). De netto-omzet van vorige segmenten van Delhaize worden opgenomen
vanaf 24 juli 2016.
in € miljoen
2016
(52 weken)
2015
(52 weken)
Ahold USA
23.845
23.267
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en
Zuidoost-Europa
Totaal
1
%
wijziging
% wijziging aan
ongewijzigde
wisselkoersen
2,5 %
2,1 %
5,3 %
5,3 %
1.740
100,3 %
98,4 %
37.443
32,7 %
32,3 %
7.065
-
13.101
12.436
2.199
-
3.485
49.695
1. Met uitzondering van de verkoop van benzine, steeg de netto-omzet in 2016 met 33,7% aan ongewijzigde
wisselkoersen en mits een aanpassing voor week 53 in 2015.
De verkoop van benzine daalde in 2016 met € 174 miljoen of 15,9%, of aan
ongewijzigde wisselkoersen, met 16,1%. Aangepast voor week 53 in 2015 en aan
ongewijzigde wisselkoersen, daalde de verkoop van benzine met 14,5%,
voornamelijk ten gevolge van een daling van de benzineprijzen.
De netto-omzet met uitzondering van benzine steeg in 2016 met € 11.666 miljoen,
hetzij met 31,4% in vergelijking met 2015. Aan ongewijzigde wisselkoersen steeg de
netto-omzet met uitzondering van de benzine in 2016 met € 11.537 miljoen, hetzij
met 31,0% in vergelijking met 2015. Ten opzichte van de omzet van 2015,
aangepast voor week 53, en tegen ongewijzigde wisselkoersen, steeg de nettoomzet met uitzondering van benzine in 2016 met € 12.290 miljoen of 33,7%. Deze
stijging was voornamelijk gedreven door de fusie met Delhaize Groep, die € 11.001
miljoen heeft toegevoegd.
Naast deze fusie was de stijging van de omzet gedreven door de opening van
nieuwe winkels (€ 836 miljoen). Dit bedrag omvat de impact over het volledige jaar
van de verwerving van 25 A&P-winkels door Ahold USA in Q4 van 2015 en de
impact over het volledige jaar van de omzetting van 17 winkels die door Jumbo in
Nederland werden overgedragen tijdens 2015. Daarnaast zag Ahold Delhaize haar
vergelijkbare omzet stijgen met € 631 miljoen. Dit was te danken door de toename
van de verkopen via onze online bedrijven (e-Commerce), de sterke groei in het
segment Centraal- en Zuidoost-Europa (CZOE) en de dynamiek van de verkopen
van Albert Heijn, met de toename van het aantal verrichtingen en een hoger
4
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
aankoopbedrag per bezoek in Nederland. Onze merken in de Verenigde Staten
vertoonden een vergelijkbare omzet ondanks de deflatie. De omzetgroei werd
gedeeltelijk gecompenseerd met de sluiting van winkels.
Miljoen
1
2016
2015
1
Vergelijkbare
omzetgroei
Vergelijkbare
m.u.v.
2
2
Omzetgroei
omzetgroei
benzine
26.377
26.350
7.746
-
23.845
23.732
7.065
-
13.101
12.699
België
2.199
-
Centraal- en
Zuidoost-Europa
3.485
1.772
96,7 %
49.695
38.203
30,1 %
Ahold USA ($)
Delhaize America ($)
Delhaize America
Nederland
Totaal
De verkoop van benzine had een lagere brutowinstmarge in vergelijking met de
verkopen van andere producten; de proportioneel lagere benzineverkopen hebben dus
een positieve invloed op de totale brutowinstmarge. Met uitzondering van de verkoop
van benzine en aan ongewijzigde wisselkoersen, daalde de brutowinstmarge met 0,6
procentpunten. Deze daling werd bijna volledig gedreven door de toevoeging van de
voormalige activiteiten van Delhaize Groep. Delhaize America en België werken met
een lagere brutomarge en met lagere operationele kosten als percentage van de
verkopen.
0,0 %
0,7 %
0,5 %
0,0 %
0,7 %
3,2 %
4,1 %
4,1 %
Bedrijfsuitgaven
0,1 %
0,4 %
1,3 %
1,7 %
In 2016 stegen de operationele kosten met € 2.669 miljoen, of 29,2%, tot € 11.794
miljoen, in vergelijking met € 9.125 miljoen in 2015. Aan ongewijzigde wisselkoersen
stegen de bedrijfsuitgaven met € 2.636 miljoen of 28,8%, waardoor deze € 2.361
miljoen hoger lagen ten gevolge van de fusie met Delhaize Groep. Als een percentage
van de netto-omzet, daalden de operationele kosten met 0,2 procentpunten tot 23,7%,
in vergelijking met 23,9% in 2015. Met uitzondering van de verkoop van benzine en
aan ongewijzigde wisselkoersen daalden de bedrijfsuitgaven als percentage van de
netto-omzet met 0,4%.
1. Voor de vorige segmenten van Ahold en het bedrijfssegment in Centraal- en Zuidoost-Europa, bedroeg
2016 52 weken (2015: 53 weken). De netto-omzet van vorige segmenten van Delhaize worden opgenomen
vanaf 24 juli 2016.
2 Voor de definitie van vergelijkbare verkopen (met uitsluiting van benzine) zie de Niet binnen GAAP
gedefinieerde maatstaven op het einde van deze afdeling.
Ahold Delhaize bleef een sterke omzetgroei kennen voor haar online bedrijven op
rijpe e-Commerce markten voornamelijk in de Verenigde Staten en in Nederland, en
bood in de loop van het jaar uitgebreide of nieuwe verkoopcategorieën en
uitgebreide leveringsgebieden aan. De online bedrijven van Ahold Delhaize waren
goed voor € 1.991 miljoen, of 4,0% van de netto-omzet van Ahold Delhaize in 2016
(2015: € 1.646 miljoen of 4.3%).
5
De brutowinst van Ahold Delhaize steeg met € 2.935 miljoen of 28,1% in vergelijking
met 2015. Aan ongewijzigde wisselkoersen steeg de brutowinst met € 2.896 miljoen of
27,6%, wat € 2.713 miljoen hoger is ten gevolge van de fusie met Delhaize Groep. De
brutowinstmarge (brutowinst als percentage van de netto-omzet) voor 2016 bedroeg
26,9%, dit is een stijging van 0,4 procentpunten in vergelijking met 27,3% in 2015.
0,1 %
in € miljoen
Ahold USA
Brutowinst
Deze stijging van 0,4% wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van de
voormalige activiteiten van Delhaize Groep die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door
hogere bijzondere waardeverminderingen, integratiekosten en herstructureringslasten.
Delhaize America en België werken met een lagere brutomarge en met lagere
operationele kosten als percentage van de verkopen.
De operationele kosten omvatten de bijzondere waardeverminderingen, winst (verlies)
op de verkoop van activa, herstructurerings- en gerelateerde lasten en andere posten
waarvan het management meent dat ze het begrip van de tendens verbonden aan de
ontwikkeling van haar onderliggende bedrijvigheden kunnen verstoren. Bijzondere
waardeverminderingen, winst (verlies) op de verkoop van activa en herstructureringsen gerelateerde lasten worden hieronder samengevat:
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Bijzondere waardeverminderingen van activa
2016
2015
27
11
-
-
(2)
7
België
2
-
Centraal- en Zuidoost-Europa
-
-
Global Support Office
(5)
-
Totaal
22
in € miljoen
Ahold USA
Ahold Delhaize boekte in 2016 en 2015 de volgende bijzondere
waardeverminderingen en terugnemingen van waardeverminderingen van activa.
Delhaize America
Nederland
in € miljoen
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en Zuidoost-Europa
Global Support Office
Totaal
2016
(78)
(2)
(21)
-
2015
(20)
(19)
-
(3)
-
-
-
(104)
18
De winst en het verlies bij Ahold USA had in 2016 voornamelijk betrekking op de
verkoop van remedy stores (€ 19 miljoen).
(39)
De bijzondere waardeverminderingen bedroegen in 2016 € 104 miljoen, dit is een
stijging van € 65 miljoen in vergelijking met 2015. De bijzondere
waardeverminderingen in 2016 hadden voornamelijk betrekking op remedy stores
en overige desinvesteringen van Ahold USA (€ 46 miljoen) en op overige
winkelactiviteiten. In 2015, werd een bijzondere waardevermindering van
€ 9 miljoen geboekt voor een afboeking van voorafbetalingen voor winkels die terug
werden overgemaakt aan Jumbo (in verband met de overdracht van winkels van
Jumbo in 2012). De overblijvende bijzondere waardeverminderingen in 2016 en
2015 hadden voornamelijk betrekking op minder goed presterende winkels.
Herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten
De herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten in 2016 en 2015
waren als volgt:
in € miljoen
In 2015 en 2016 boekte Ahold Delhaize de volgende winst op de verkoop van vaste
activa:
2015
(66)
Delhaize America
(32)
-
Nederland
(35)
(9)
(7)
-
België
Winst en verlies op de verkoop van activa
2016
Ahold USA
Centraal- en Zuidoost-Europa
Global Support Office
Totaal
-
(53)
(16)
(93)
(44)
(233)
(122)
De herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten in 2016 bedroegen
€ 233 miljoen, wat een stijging is van € 111 miljoen in vergelijking met 2015. De
stijging houdt verband met de fusie tussen Ahold en Delhaize. In 2016 omvatten de
herstructurerings- en gerelateerde lasten van € 233 miljoen de transactiekosten ten
belope van € 38 miljoen en de integratiekosten ten belope van € 107 miljoen
verbonden aan de fusie van Ahold en Delhaize, evenals desinvesteringen van de
remedy stores en overige desinvesteringen ten belope van € 26 miljoen. Het
6
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
omvatte ook een forfaitaire vergoeding voor een verlaging van de
werknemersvoordelen in Nederland en het Global Support Office (€ 35 miljoen).
percentage van de inkomsten vóór de inkomstenbelasting, bedroeg 23,7% in 2016
(2015: 21,3%).
In 2015 hadden de herstructureringslasten betrekking op de reorganisatie van het
Support Office van Ahold USA (die de bedrijfsopbrengsten negatief hebben
beïnvloed met € 14 miljoen), evenals op een incentive voor vervroegd pensioen
aangeboden aan winkelbedienden van Giant Landover met een invloed van € 17
miljoen. De door CSE geboekte herstructureringslasten hadden betrekking op de
overname van SPAR in 2014. De Global Support Office herstructureringslasten voor
2015 waren voornamelijk transactiekosten met betrekking tot de fusie met Delhaize
(€ 37 miljoen).
Aandeel in het resultaat van joint ventures
Het aandeel van Ahold Delhaize in het resultaat van joint ventures, dat voornamelijk
betrekking heeft op ons aandeelhouderschap van 49% in JMR en van 51% in Super
Indo, bedroeg € 34 miljoen in 2016, dit is een stijging van € 14 miljoen in vergelijking
met vorig jaar. Voor meer informatie over onze joint ventures, zie Toelichting 14 bij
de geconsolideerde jaarrekening.
Resultaten uit beëindigde activiteiten
Bedrijfsopbrengsten
In 2016 stegen de bedrijfsopbrengsten met € 266 miljoen, of 20,2%, tot € 1.584
miljoen ten opzichte van € 1.318 miljoen in 2015. De stijging van € 266 miljoen is
het verschil tussen de hogere brutowinst van € 2.935 miljoen en de hogere
bedrijfsuitgaven van € 2.669 miljoen. De wijzigingen aan de brutowinst en de
bedrijfsuitgaven worden hierboven uiteengezet.
Netto financiële kosten
In 2016 stegen de netto financiële kosten met € 276 miljoen, of 104,2%, tot € 541
miljoen in vergelijking met € 265 miljoen in 2015. Dit was voornamelijk te wijten aan
de stijging van overige financiële kosten (€ 244 miljoen) die hoofdzakelijk bestonden
uit de eenmalige financiële kost van € 243 miljoen in verband met de terugkoop van
effecten ten belope van JPY 33.000 miljoen. De netto rentelasten stegen met € 32
miljoen in vergelijking met 2015 en waren gedreven door hogere rentelasten op
schulden (€ 49 miljoen) en financiële leaseverplichtingen (€ 11 miljoen), wat
gedeeltelijk werd gecompenseerd door de afschrijving van de reële waarde
toekenning van de schuld ingebracht via de overnames (zie Toelichting 4 bij de
geconsolideerde jaarrekening) en hogere rentebaten. De rentelasten en rentebaten
stegen voornamelijk ten gevolge van de fusie met Delhaize Groep.
Inkomstenbelasting
In 2016 bedroegen de inkomstenbelastingen € 247 miljoen, wat een stijging
vertegenwoordigt van € 23 miljoen in vergelijking met € 224 miljoen in 2015. De
stijging van de inkomstenbelastingen in 2016 vloeit voornamelijk voort uit de
positieve eenmalige posten in 2015. Het effectieve belastingtarief, berekend als een
7
De resultaten uit beëindigde activiteiten in 2016 waren nihil, tegenover een winst
van € 2 miljoen in 2015. In 2015 werden de resultaten uit beëindigde activiteiten
beïnvloed door diverse aanpassingen van het resultaat van desinvesteringen van
de voorgaande jaren ten gevolge van garanties en schadeloosstellingen voorzien in
de betrokken verkoopovereenkomsten.
Voor meer informatie over de beëindigde activiteiten, zie Toelichting 5 bij de
geconsolideerde jaarrekening.
Onderliggende bedrijfsopbrengsten en onderliggende bedrijfsmarge
De onderliggende bedrijfsopbrengsten bedroegen € 1.899 miljoen in 2016, dit is een
stijging van € 438 miljoen of 30,0%, ten aanzien van € 1.461 miljoen in 2015. De
onderliggende bedrijfsmarge bedroeg in 2016 3,8%, in vergelijking met 3,8% in
2015. Aan ongewijzigde wisselkoersen stegen de onderliggende
bedrijfsopbrengsten met € 432 miljoen of 29,5% in vergelijking met 2015, wat € 393
miljoen hoger is ten gevolge van de fusie met Delhaize Groep.
De wijzigingen in de onderliggende bedrijfsopbrengsten, met uitzondering van de
invloed van de fusie met Delhaize Groep, zijn voornamelijk een weerspiegeling van
verbeterde marges in Nederland.
De marges in het segment Nederland verbeterden vooral ten gevolge van hogere
leverancierskortingen, lagere bedrijfsuitgaven en een verschil in de timing tussen de
verwezenlijking van de "buy for less simplicity" besparingen en de herinvesteringen
in het klantenaanbod. De verbetering werd gedeeltelijk gecompenseerd door
bijkomende investeringen in onze online bedrijven als onderdeel van onze
toekomstige groeistrategie. Onze online bedrijven in Nederland werken aan een
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
lagere marge en hun versnelde groei heeft een verwaterend effect op de totale
marge van het segment. Dit bijkomend verwaterend effect, met 0,1 procentpunten,
was iets hoger dan vorig jaar ten gevolge van de sterkere verkoopprestaties.
Een strakke kostenbeheersing blijft een belangrijk onderdeel van ons
businessmodel. Dit stelt ons in staat om te blijven investeren in onze
concurrentiepositie en om onze bedrijven tegelijkertijd te laten genieten van
geoptimaliseerde winkelprocedures en verbeterde inkoop.
De onderliggende bedrijfsopbrengsten en de onderliggende bedrijfsmarge voor
2016 en 2015 waren als volgt:
Onderliggende bedrijfsopbrengsten
Miljoen
Ahold USA ($)
Delhaize America ($)
1
2016
2015
1
1.034
1.043
275
-
936
252
940
-
% wijziging
(0,9 )%
2016
3,9 %
2015 % pt wijziging
4,0 %
0,1)% pt
4,0 %
0,1)% pt
3,6 %
Nederland
België
Centraal- en
Zuidoost-Europa
Global Support Office
Totaal
(0,4 )%
3,9 %
3,6 %
636
578
56
-
127
27
370,4 %
3,6 %
(108)
(84)
(28,6) )%
-%
30,0 %
3,8 %
1.899
1.461
10,0 %
Hierna volgt een samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening van
Ahold Delhaize van 2016 en 2015 op een pro forma basis. De pro forma informatie
in dit financieel overzicht geeft een beeld van wat de financiële resultaten zouden
zijn geweest als de fusie van Ahold met Delhaize had plaatsgevonden op de eerste
dag van het boekjaar 2015 van Ahold, met behulp van de reële waarden
vastgesteld per 23 juli 2016 (de fusiedatum) als basis voor de gevolgen van de
toekenning van de aankoopprijs. De informatie is niet bedoeld om de voormalige
prestaties te herzien, maar om een vergelijkende basis te verstrekken voor de
beoordeling van de huidige prestaties.
Onderliggende bedrijfsmarge
in € miljoen
Ahold USA
Delhaize America
Prestaties van de Groep op een pro forma basis
4,9 %
4,6 %
0,3% pt
in € miljoen, uitgezonderd gegevens betreffende
aandelen
Netto-omzet
Bedrijfsopbrengsten
1.974
1.899
3,9% 3,6%
Opbrengsten uit voortgezette activiteiten
1.078
1.202
0,85
0,95
(10, ) (10, )
3%) (10,
6)%)
(10,
5%
5%
4.063
3.862
Basisopbrengsten uit voortgezette activiteiten per
aandeel
2,5 %
1,5 %
2,1% pt
Onderliggende EBITDA
Onderliggende EBITDA-marge
3,8 %
-%pt
1. Voor de vorige segmenten van Ahold en het bedrijfssegment in Centraal- en Zuidoost-Europa, bedroeg
2016 52 weken (2015: 53 weken).
%
Pro
%
wijzigi
forma wijzigi
1
ng
2015
ng
aan
62.331 60.881
2,4% 2,1%
Pro
forma
1
2016
Onderliggende bedrijfsopbrengsten
Onderliggende bedrijfsmarge
Onderliggende opbrengsten uit voortgezette
activiteiten per aandeel
6,5%
2.298
3,7%
1,17
5,2% 4,9%
6,3%
2.155
6,6% 6,3%
3,5%
1,11
5,4% 5,4%
1. Voor de vorige segmenten van Ahold en het bedrijfssegment in Centraal- en Zuidoost-Europa, bedroeg
2016 52 weken (2015: 53 weken).
Week 53
Ons boekjaar bestaat uit 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtste bij
31 december ligt. Het boekjaar 2016 bestond uit 52 weken, terwijl 2015 bestond uit
53 weken voor de vorige bedrijven van Ahold. De netto-omzet in 2015 werd positief
beïnvloed door de extra week, terwijl de invloed op de bedrijfsmarge voor de Groep
8
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
verwaarloosbaar was. In sommige van de volgende besprekingen hebben we
vergelijkingen tussen 2016 en 2015 opgenomen, met uitsluiting van week 53
(aangeduid als "aangepast voor week 53 in 2015").
Op een pro forma basis en aangepast voor week 53 in 2015, steeg de netto-omzet
met € 2.040 miljoen, of 3,4% aan ongewijzigde wisselkoersen. De stijging van de
omzet was gedreven door de opening van nieuwe winkels die de impact omvat over
het volledige jaar van de verwerving van 25 A&P-winkels door Ahold USA in Q4 van
2015 en de impact over het volledige jaar van de omzetting van 17 winkels die door
Jumbo in Nederland werden overgedragen tijdens 2015. Daarnaast zag Ahold
Delhaize haar vergelijkbare omzet stijgen met € 1.177 miljoen. Dit was te danken
door de toename van de verkopen via onze online bedrijven (e-Commerce), de
sterke groei in het segment Centraal- en Zuidoost-Europa (CZOE) en de dynamiek
van de verkopen van Delhaize America en Albert Heijn, met de toename van het
aantal verrichtingen en een hoger aankoopbedrag per bezoek in Nederland. Onze
merken in de Verenigde Staten vertoonden een vergelijkbare omzet ondanks de
deflatie.
Vergelijkbare
omzetgroei2
Vergelijkbare
omzetgroei
m.u.v.
benzine2
20161
20151
Ahold USA
($)
25.790
25.654
0,5 %
0,5 %
0,0 %
0,7 %
Delhaize
America ($)
17.156
16.828
1,9 %
1,9 %
2,1 %
2,1 %
Ahold USA
23.316
23.106
0,9 %
0,5 %
0,0 %
0,7 %
Delhaize
America
15.501
15.146
2,3 %
1,9 %
2,1 %
2,1 %
Nederland
13.015
12.624
3,1 %
3,1 %
4,1 %
4,1 %
4.942
4.859
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,7 %
5.557
5.146
8,0 %
8,1 %
5,5 %
5,7 %
62.331
60.881
2,4 %
2,1 %
2,0 %
2,3 %
miljoen
Netto-omzet
% wijziging
aan
% ongewijzigde
wijziging wisselkoersen
in € miljoen
België
Centraal- en
ZuidoostEuropa
Totaal
1. Voor de vorige segmenten van Ahold en het bedrijfssegment in Centraal- en Zuidoost-Europa, bedroeg
2016 52 weken (2015: 53 weken).
2. Voor de definitie van vergelijkbare verkopen (met uitsluiting van benzine) zie de Niet binnen GAAP
gedefinieerde maatstaven op het einde van deze afdeling.
9
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Het overzicht van de pro forma netto-omzet werd aangepast voor week 53 in 2015
% wijziging aan
ongewijzigde
wisselkoersen
in € miljoen
2016
(52 weken)
2015
(52 weken)
Ahold USA
23.316
22.654
2,9 %
2,5 %
Delhaize America
15.501
15.146
2,3 %
1,9 %
Nederland
13.015
12.362
5,3 %
5,3 %
4.942
4.859
1,7 %
1,7 %
5.557
5.115
8,6 %
8,8 %
62.331
60.136
3,7 %
3,4 %
België
Centraal- en
Zuidoost-Europa
Totaal
1
%
wijziging
1. Met uitzondering van de verkoop van benzine, steeg de netto-omzet in 2016 met 3,7%, aan ongewijzigde
wisselkoersen en aangepast voor week 53 in 2015.
Netto-omzet
In miljoenen Euro
Netto-omzet
Netto-omzetgroei aan ongewijzigde wisselkoersen
Bedrijfsopbrengsten
1 De omzetgroei in 2015 is aangepast voor de invloed van week 53.
Op een pro forma basis stegen de bedrijfsopbrengsten in 2016 met € 75 miljoen, of
3,9%, tot € 1.974 miljoen ten opzichte van € 1.899 miljoen in 2015. De wijzigingen in
de pro forma winst en uitgaven worden samengevat in de segmentherzieningen
hieronder.
Online verkopen
Onderliggende bedrijfsopbrengsten en onderliggende bedrijfsmarge
Op een pro forma basis, bedroegen de onderliggende bedrijfsopbrengsten € 2.298
miljoen, dit is een stijging met € 143 miljoen of 6,6%. Aan ongewijzigde
wisselkoersen stegen de onderliggende bedrijfsopbrengsten met 6,3%. De stijging
werd gedreven door de verbeterde winstgevendheid van onze activiteiten in
Nederland, België en CZOE.
De onderliggende bedrijfsopbrengsten zijn exclusief de bijzondere
waardeverminderingen, winst (verlies) op de verkoop van activa, herstructureringsen gerelateerde lasten en andere posten waarvan het management meent dat ze
het begrip van de tendens verbonden aan de ontwikkeling van haar onderliggende
bedrijvigheden kunnen verstoren. Pro forma bijzondere waardeverminderingen,
winst (verlies) op de verkoop van activa en herstructurerings- en gerelateerde lasten
worden samengevat in de segmentherzieningen hieronder.
10
Online verkopen
Contributie aan de netto verkopen van Ahold Delhaize
1 Tijdens 2012 heeft Ahold bol.com overgenomen
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Onderliggende bedrijfsopbrengsten
Pro forma Netto-omzet
In miljoenen Euro
In miljoenen Euro
Netto-omzet
Netto-omzetgroei aan ongewijzigde wisselkoersen
Onderliggende bedrijfsopbrengsten
Onderliggende bedrijfsmarge
11
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Financieel overzicht van de Groep
Ahold USA op een pro forma basis
2016
2015
in € miljoen
(52 weken)
Netto-omzet
1,2
Vergelijkbare omzetgroei
m.u.v. benzine
Bedrijfsopbrengsten
Aangepast voor:
Bijzondere
waardeverminderingen
(Winst)
verlies op de
verkoop van activa
Herstructurerings- en
gerelateerde lasten en
overige posten
Onderliggende
bedrijfsopbrengsten
Onderliggende
bedrijfsmarge
Onderliggende EBITDAmarge
23.316
(53 weken)
23.106
Wijzigingen ten
opzichte van
vorig jaar
210
0,7 %
1,1 %
854
859
(5)
32
20
12
(8)
(10)
2
43
53
(10)
921
922
(1)
4,0 %
4,0 %
6,8 %
6,8 %
%
wijziging
0,9 %
(0,6) )%
(0,1 )%
1.
Aan ongewijzigde wisselkoersen steeg de netto-omzet voor 2016 met 2,5%, in vergelijking met de
pro forma netto-omzet aangepast voor week 53 in 2015.
2.
Met uitzondering van de verkoop van benzine, steeg de netto-omzet in 2016 met 3,3%, aan
ongewijzigde wisselkoersen en aangepast voor week 53 in 2015.
In 2016 bedroeg de pro forma netto-omzet € 23.316 miljoen, dit is een stijging van
0,9% of € 210 miljoen ten opzichte van 2015. Aan ongewijzigde wisselkoersen
steeg de netto-omzet met 0,5%.
12
De Pro forma netto omzetgroei werd beïnvloed door een daling van de
benzineverkoop, die hoofdzakelijk te wijten was aan een daling van de
benzineprijzen. Vergelijkbare benzinevolumes daalden met 2,8%. Met uitzondering
van benzine, was de pro forma netto-omzet aan ongewijzigde tarieven 1,3% hoger
dan in 2015, of, aangepast voor week 53 in 2015, 3,3% hoger. Deze stijging was
voornamelijk gedreven door 0,7% groei in vergelijkbare verkopen en de invloed
over het volledige jaar van de omzetting van 25 overgenomen A&P-winkels in Q4
2015 (die bijdroeg tot een omzetgroei van 2,7% in 2016). De omzetgroei werd
negatief beïnvloed door de globale marktdeflatie in belangrijke productcategorieën.
Dit was het sterkst merkbaar in de tweede helft van het jaar en in de categorieën
Vlees en Zuivel.
In de loop van 2016 voltooide Ahold USA de transformatie van de productie- en
selfservice bakkerijafdelingen. Deze transformaties en de twee golven van
prijsverminderingen op het einde van Q1 en Q3 waren een onderdeel van dit
programma om het klantenaanbod te verbeteren via doelgerichte
prijsverminderingen en marketing, een verbeterd aanbod van de "Verse" producten
en een betere klantenervaring via de in-store merchandising en de betrokkenheid
van de werknemers. De winkels waarin het programma werd uitgerold bleven
positieve resultaten zien.
Ons online bedrijf Peapod bleef groeien op haar bestaand marktgebied en werd in
het gebied New York City verder uitgebreid aangezien bijkomende capaciteit
beschikbaar werd in haar faciliteit in New Jersey.
De pro forma bedrijfsopbrengsten daalden met € 5 miljoen, of met 0,6%, tot € 854
miljoen ten opzichte van 2015. De onderliggende bedrijfsopbrengsten werden
aangepast voor de volgende posten, wat de bedrijfsopbrengsten hebben
beïnvloed:
•
Bijzondere waardeverminderingen: De bijzondere waardeverminderingen
bedroegen in 2016 € 32 miljoen en in 2015 € 20 miljoen. De bijzondere
waardeverminderingen in 2016 hadden hoofdzakelijk betrekking op de
minder goed presterende winkels en vastgoedbeleggingen; In 2015
hadden deze voornamelijk betrekking op de minder goed presterende
winkels.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
•
(Winst) Verlies op de verkoop van activa: Er werden geen belangrijke
winsten of verliezen geboekt in 2016 of 2015.
•
Herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten: In 2016
daalden de lasten met € 10 miljoen, in vergelijking met 2015. In 2016
hadden deze lasten voornamelijk betrekking op integratiekosten ten
gevolge van de fusie (€ 33 miljoen). In 2015 hadden deze lasten
betrekking op een herstructurering van het Support Office van Ahold USA
in 2015 (wat een negatieve invloed had op de bedrijfsopbrengsten ten
belope van € 14 miljoen), een incentive voor vervroegd pensioen
aangeboden aan werknemers van de Giant Landover winkel met een
impact van € 17 miljoen en een last van € 11 miljoen uit de terugtrekking
uit een toegezegde pensioenregeling.
In 2016 bedroegen de pro forma onderliggende bedrijfsopbrengsten € 921 miljoen.
Dit is een daling van € 1 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Aan ongewijzigde
tarieven stegen de onderliggende bedrijfsopbrengsten met 0,5%.
De pro forma onderliggende bedrijfsmarge van Ahold USA in 2016 bedroeg 4,0%,
wat stabiel is in vergelijking met 2015.
In een zeer concurrerende omgeving steeg het marktaandeel, dat voornamelijk
gedreven werd door de afdeling New York Metro en haar overname van 25 A&P
winkels.
Bedrijfsbeoordeling
Delhaize America op een pro forma basis
in € miljoen
2016
Netto-omzet
Vergelijkbare
omzetgroei
Bedrijfsopbrengsten
Aangepast voor:
Bijzondere
(Winst) verlies op de
verkoop van activa
Herstructurerings- en
gerelateerde lasten en
overige posten
Onderliggende
bedrijfsopbrengsten
Onderliggende
bedrijfsmarge
Onderliggende EBITDA
marge
15.501
2,1 %
459
2015
15.146
2,1 %
483
Wijzigingen ten
opzichte van
vorig jaar
%
wijziging
355
2,3 %
(24)
(5,0 )%
6
6
-
7
9
(2)
66
21
45
538
519
19
3,5 %
3,4 %
6,6 %
6,6 %
3,7 %
Op een pro forma basis, bedroeg de netto-omzet in 2016 € 15.501 miljoen, dit is
een stijging met 2,3% of € 355 miljoen ten opzichte van 2015. Aan ongewijzigde
wisselkoersen steeg de omzet met 1,9%. De stijging was voornamelijk gedreven
door een vergelijkbare omzetgroei van 2,1%. Zowel Food Lion als Hannaford
bleven positieve vergelijkbare verkopen en volumegroei ervaren. De omzetgroei
ten opzichte van vorig jaar werd negatief beïnvloed door de algehele markdeflatie
in belangrijke productcategorieën. Dit was het meest merkbaar in de tweede helft
van het jaar en in de categorieën Vlees en Zuivel. Daarenboven resulteerde de
prijsdruk bij Food Lion in een intensere concurrentie.
Food Lion bleef haar strategie "Easy, Fresh & Affordable... You Can Count on
Food Lion Every Day” voortzetten, en lanceerde 142 winkels opnieuw op de markt
Charlotte, North Carolina, na uitgebreide vernieuwingen te hebben doorgevoerd in
13
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
de loop van het jaar. De voorheen gelanceerde "Easy, Fresh & Affordable"
markten in North Carolina in Wilmington, Greenville en Raleigh, bleven presteren
in overeenstemming met het plan, zowel op het vlak van de omzet als op het vlak
van de kosten.
De pro forma bedrijfsopbrengsten bedroegen € 459 miljoen. De onderliggende
bedrijfsopbrengsten werden aangepast voor de volgende posten, wat de
bedrijfsopbrengsten hebben beïnvloed:
•
Bijzondere waardeverminderingen: De bijzondere waardeverminderingen
bedroegen € 6 miljoen. Er werden geen individueel belangrijke
waardeverminderingen geboekt in 2016 of 2015.
•
(Winst) Verlies op de verkoop van activa: Er werden geen belangrijke
winsten of verliezen geboekt in 2016 of 2015.
•
Herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten: De lasten in
2016 ten belope van € 66 miljoen hadden meestal betrekking op
integratiekosten van € 37 miljoen volgend uit de fusie. Daarnaast had het
betrekking op een plan voor de afwikkeling van op aandelen gebaseerde
betalingen voorafgaand aan de fusie (€ 15 miljoen) en op de kosten te
wijten aan de orkaan Matthew in Q4 (€ 11 miljoen).
Op een pro forma basis, bedroegen de onderliggende bedrijfsopbrengsten in 2016
€ 538 miljoen, wat een stijging vertegenwoordigt van € 19 miljoen in vergelijking
met vorig jaar. Aan ongewijzigde tarieven stegen de onderliggende
bedrijfsopbrengsten met 3,3%. De onderliggende bedrijfsmarge van Delhaize
America bedroeg in 2016 3,5%, dit is een stijging met 0,1 procentpunten in
vergelijking met 2015. De stijging weerspiegelt positieve brutoresultaten gedreven
door volumetoename en hogere leverancierskortingen na een beslissing om meer
lokale producten aan ons assortiment toe te voegen.
14
Bedrijfsbeoordeling
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Nederland op een pro forma basis
in € miljoen
Netto-omzet
Vergelijkbare
omzetgroei
Bedrijfsopbrengsten
Aangepast voor:
Bijzondere
(Winst) verlies op de
verkoop van activa
Herstructurerings- en
gerelateerde lasten en
overige posten
Onderliggende
bedrijfsopbrengsten
Onderliggende
bedrijfsmarge
Onderliggende EBITDAmarge
2016
2015
(52 weken)
(53 weken)
13.015
4,1 %
578
12.624
3,7 %
551
Wijzigingen ten
opzichte van
vorig jaar
%
wijziging
391
3,1 %
27
4,9 %
15
19
(4)
2
(8)
10
34
8
26
629
570
59
4,8 %
4,5 %
7,0 %
6,7 %
Albert Heijn Online met 29,7% aangezien beide merken in staat waren om meer
verkopen van bestaande klanten aan te trekken evenals nieuwe klanten in de
bestaande gebieden. De vergelijkbare omzetgroei van Albert Heijn was gedreven
door haar vermogen om klanten aan te trekken via haar nieuw geïntroduceerde
huismerkproducten, kwaliteitsverbeteringen van haar huismerken, innoverende
producten en de uitbreiding van haar aanbod gezonde voeding. In december werd
Albert Heijn de beste supermarkt in Nederland genoemd door het
marktonderzoekbureau GfK.
Over het volledige jaar steeg het marktaandeel van Albert Heijn met 35,2% (bron:
Nielsen), gedreven door de groei van Albert Heijn Online en Albert Heijn to go.
10,4 %
Op een pro forma basis bedroeg de netto-omzet in 2016 € 13.015 miljoen, wat een
stijging is van 3,1% of € 391 miljoen in vergelijking met 2015. In vergelijking met de
omzet aangepast voor week 53 in 2015, steeg de netto-omzet in 2016 met € 653
miljoen of 5,3%.
Bol.com leverde een sterke tweecijferige groei van haar netto online
consumentenverkopen met 32,5%. In vergelijking met de verkopen aangepast voor
week 53 in 2015, stegen de netto online consumentenverkopen met 35,5%, die
zoals voor de voorgaande jaren gevoed werden door nieuwe categorieën en een
versnelde groei in België, evenals door het succes van het Plaza platform. Dit
platform biedt een marktplaats aan handelaren en is een belangrijke drijfveer in de
verwezenlijking van onze 2020 ambitie om de netto online consumentenverkopen
te verdubbelen.
De pro forma bedrijfsopbrengsten stegen met € 27 miljoen, of 4,9%, tot € 578
miljoen en werden beïnvloed door de volgende posten die Ahold Delhaize aanpast
om te kopen tot haar onderliggende bedrijfsopbrengsten:
•
Bijzondere waardeverminderingen: In 2016, werd een bijzondere
waardevermindering van € 9 miljoen geboekt voor een afboeking van
voorafbetalingen voor winkels die terug werden overgemaakt aan Jumbo
(in verband met de overdracht van winkels van Jumbo in 2012). De
bijzondere waardeverminderingen van 2015 omvatten een bedrag van € 8
miljoen dat betrekking heeft op de afboeking van voorafbetalingen van de
overdracht van winkels van Jumbo. De overblijvende bijzondere
waardeverminderingen in 2016 evenals deze opgelopen in 2015 hadden
voornamelijk betrekking op minder goed presterende winkels.
•
(Winst) Verlies op de verkoop van activa: In 2016 verkocht Nederland
activa met een totaalverlies van € 2 miljoen en in 2015 verkocht het activa
Deze stijging was voornamelijk gedreven door de groei van vergelijkbare verkopen
met 4,1%, de gevolgen over het volledige jaar van de omzetting van de voormalige
C1000 winkels in Nederland, de gevolgen over het volledige jaar van de opening
van nieuwe Albert Heijn winkels in België vorig jaar en de verdere uitbreiding van
ons winkelnetwerk in Nederland. In 2016 heeft Albert Heijn een pilotproject
opgestart met Albert Heijn to go winkels in benzinestations.
De vergelijkbare omzetgroei in Nederland van 4,1% werd gevoed door een
tweecijferige omzetgroei van onze onlineactiviteiten. Aangepast voor de
bijkomende week in 2015, steeg de netto-omzet van bol.com met 25,0% en van
15
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
met een totaal verlies van € 8 miljoen. Er werden op individuele basis
geen belangrijke winsten of verliezen geboekt in 2016 of 2015.
•
Herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten: De lasten in
2016 hadden voornamelijk betrekking op kosten verbonden aan de
forfaitaire vergoeding voor een verlaging van de werknemersvoordelen in
Nederland (€ 28 miljoen) en integratiekosten (€ 4 miljoen).
In 2016 bedroegen de pro forma onderliggende bedrijfsopbrengsten in Nederland
€ 629 miljoen, dit is een stijging van € 59 miljoen of 10,4% ten opzichte van € 570
miljoen in 2015. De onderliggende bedrijfsmarge van Nederland bedroeg 4,8% in
2016, wat eens stijging vertegenwoordigt met 0,3 procentpunten in vergelijking met
2015. Met uitzondering van bol.com, bedroeg de onderliggende bedrijfsmarge in
2016 5,4%, dit is een stijging met 0,4 procentpunten in vergelijking met 2015. De
Marges verbeterden vooral ten gevolge van een verschil in de timing tussen de
verwezenlijking van de "buy for less simplicity" besparingen en de herinvesteringen
in het klantenaanbod, evenals van verbeteringen van de kostenbasis.
Onze online bedrijven in Nederland werken aan een lagere marge en hun
versnelde groei heeft een verwaterend effect op de totale marge van het segment.
Dit verwaterend effect was iets hoger met 0,1 procentpunten in vergelijking met
vorig jaar ten gevolge van de aanhoudende sterke omzetgroei van onze online
bedrijven.
Onze netto-omzet in Nederland bestaat uit de verkopen aan consumenten en aan
franchisewinkels. Franchisewinkels handelen onder hetzelfde format als de winkels
die door Ahold Delhaize worden geëxploiteerd. Franchisenemers kopen
handelswaar voornamelijk aan van Ahold Delhaize, betalen een
franchisevergoeding en ontvangen ondersteunende diensten met inbegrip van
managementtraining, ondersteuning ter plaatse en marketing- en administratieve
bijstand.
16
Bedrijfsbeoordeling
België op een pro forma basis
in € miljoen
Netto-omzet
Vergelijkbare
omzetgroei
Bedrijfsopbrengsten
2016
4.942
1,7 %
2015
4.859
Wijzigingen ten
opzichte van
vorig jaar
83
%
wijziging
1,7 %
0,2 %
97
1
96
Bijzondere
waardeverminderingen
14
17
(3)
(Winst) verlies op de
verkoop van activa
(4)
-
(4)
Herstructurerings- en
gerelateerde lasten en
overige posten
Aangepast voor:
14
68
(54)
Onderliggende
bedrijfsopbrengsten
121
86
35
Onderliggende
bedrijfsmarge
2,4 %
1,8 %
Onderliggende EBITDAmarge
5,4 %
4,8 %
40,7 %
Op een pro forma basis bedroeg de netto-omzet in 2016 € 4.942 miljoen, wat een
stijging vertegenwoordigt van 1,7% of € 83 miljoen in vergelijking met 2015. Dit
was voornamelijk gedreven door een vergelijkbare omzetgroei van 1,7%. Dit was
een gevolg van de inflatie en de aanhoudende goede prestaties verricht in het
verbonden netwerk, terwijl de volumegroei negatief was in de geïntegreerde
winkels. Over het jaar was het marktaandeel van België stabiel in vergelijking met
vorig jaar en bedroeg het 24,1%.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
In 2016 bereikte Delhaize België een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van haar
Hervormingsplan, waarbij de implementatie van de nieuwe winkelorganisatie werd
voltooid om de organisatorische structuur en procedures in haar supermarkten te
vereenvoudigen.
Centraal- en Zuidoost-Europa op een pro forma basis
Tijdens het vierde trimester van 2016 werden 10 Red Market winkels
geconverteerd en toegevoegd aan het netwerk van met Delhaize verbonden
winkels. De overige drie Red Market winkels zullen in 2017 worden geconverteerd.
Netto-omzet
Vergelijkbare
omzetgroei
Bedrijfsopbrengsten
De pro forma bedrijfsopbrengsten stegen met € 96 miljoen, tot € 97 in vergelijking
met 2015. De onderliggende bedrijfsopbrengsten werden aangepast voor de
volgende posten, dat de bedrijfsopbrengsten hebben beïnvloed:
•
Bijzondere waardeverminderingen: In 2016 werd geen individueel
belangrijke winst of verlies geboekt.
•
(Winst) Verlies op de verkoop van activa: In 2016 werd geen individueel
belangrijke winst tof verlies geboekt.
•
Herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten: De lasten in
2016 verbonden aan de integratiekosten ten belope van € 7 miljoen en de
herstructureringskosten van € 7 miljoen. In 2015 bestonden de lasten
hoofdzakelijk uit € 32 miljoen lasten inzake het in Hervormingsplan en
een boete inzake mededinging van € 25 miljoen.
Op een pro forma basis, bedroegen de onderliggende bedrijfsopbrengsten in 2016
€ 121 miljoen, wat een stijging vertegenwoordigt van 40,7% of € 35 miljoen in
vergelijking met vorig jaar. In 2016 bedroeg de onderliggende bedrijfsmarge 2,4,
dit is een stijging met 0,6 procentpunten in vergelijking met 2015. De betere
onderliggende bedrijfsopbrengsten waren voornamelijk het gevolg van lagere
operationele arbeidskosten in de winkels ten gevolge van besparingen voorzien in
het Hervormingsplan.
Onze netto-omzet in België bestaat uit de verkopen aan consumenten en aan
verbonden winkels. Verbonden winkels ontvangen goederen aan de
groothandelsprijs die een verhoging op onze aankoopprijs omvat.
17
in € miljoen
Aangepast voor:
Bijzondere
(Winst) verlies op de
verkoop van activa
Herstructurerings- en
gerelateerde lasten en
overige posten
Onderliggende
bedrijfsopbrengsten
Onderliggende
bedrijfsmarge
Onderliggende EBITDAmarge
1
2016
5.557
5,5 %
215
1
2015
5.146
2,5 %
165
Wijzigingen ten
opzichte van
vorig jaar
%
wijziging
411
8,0 %
50
30,3 %
7
6
1
2
4
(2)
7
18
(11)
231
193
38
4,2 %
3,8 %
6,8 %
6,5 %
19,7 %
1 Voor de vorige segmenten van Ahold en het bedrijfssegment in Centraal- en Zuidoost-Europa, bedroeg
2016 52 weken (2015: 53 weken).
In 2016 bedroeg de netto-omzet op een pro forma basis in CZOE € 5.557 miljoen,
wat een stijging inhoudt van 8,0% of € 411 miljoen in vergelijking met 2015. Aan
ongewijzigde wisselkoersen steeg de netto-omzet met 8,1%. In vergelijking met de
omzet aangepast voor week 53 in 2015 en aan ongewijzigde wisselkoersen steeg
de netto-omzet met € 448 miljoen of 8,8% in 2016.
De omzetgroei werd gedreven door een omzetgroei in vergelijkbare winkels van
5,5% en door de toevoeging van 99 winkels in 2016, die hebben voor 2,5% van de
omzetgroei bijgedragen. De vergelijkbare omzetgroei was voornamelijk gedreven
door onze bedrijven in Griekenland, Roemenië en Servië, terwijl de vergelijkbare
omzet in Tsjechische Republiek licht steeg.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
De pro forma bedrijfsopbrengsten stegen met € 50 miljoen tot € 215 miljoen, in
vergelijking met 2015. De onderliggende bedrijfsopbrengsten werden aangepast
voor de volgende posten, wat de bedrijfsopbrengsten hebben beïnvloed:
•
Bijzondere waardeverminderingen: In 2016 werd geen individueel
belangrijke winst tof verlies geboekt.
•
(Winst) Verlies op de verkoop van activa: In 2016 werd geen individueel
belangrijke winst of verlies geboekt.
•
Herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten: In 2015,
bestonden de lasten voornamelijk uit € 14 miljoen kosten verbonden aan
de integratie van SPAR in de Tsjechische Republiek.
De pro forma onderliggende bedrijfsopbrengsten in CZOE bedroegen € 231
miljoen, wat een stijging vertegenwoordigt van € 38 miljoen of 19,7% ten aanzien
van € 193 miljoen in 2015. In 2015 omvatte dit tevens € 7 miljoen eenmalige
kosten in verband met de integratie van SPAR.
In 2016 bedroeg de pro forma onderliggende bedrijfsmarge in CZOE 4,2%, wat 0,4
procentpunten hoger was dan in 2015. Griekenland, de Tsjechische Republiek en
Roemenië boekten hogere marges, terwijl de marge in Servië daalde. De totale
stijging was hoofdzakelijk gedreven door Griekenland en Roemenië, die beiden
hogere marges boekten dan in 2015 met respectievelijk 0,7 procentpunten en 0,6
procentpunten.
18
Bedrijfsbeoordeling
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Global Support Office op een IFRS-basis
in € miljoen
Global Support Office kosten
waarvan Ongebruikelijke
Posten
Onderliggende Global Support
Office kosten
die verbonden zijn met
activiteiten van verzekering
voor eigen dekking
Onderliggende Global Support
Office kosten met uitsluiting
van verzekering voor eigen
dekking
Global Support Office op een pro forma basis
2016
Wijziging
en ten
opzichte
%
van vorig
2015
jaar wijziging
206
128
78
(60,9 )%
98
44
54
(122,7 )%
108
(22)
130
84
(22)
106
24
-
24
(28,6) %
0,0 %
(22,6 )%
De Global Support Office kosten bedroegen in 2016 € 206 miljoen, wat eenstijging
is van € 78 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De Global Support Office kosten
werden beïnvloed door ongebruikelijke posten ten bedrage van € 98 miljoen in
2016, wat € 54 miljoen hoger is dan vorig jaar. Deze stijging was voornamelijk
gedreven door hogere integratie- en transactiekosten in 2016 in verband met de
fusie met Delhaize.
De onderliggende Global Support Office kosten bedroegen € 108 miljoen, een
stijging van € 24 miljoen in vergelijking met 2015. Met uitzondering van de invloed
van onze verzekeringsactiviteiten voor eigen dekking, bedroegen de Global
Support Office kosten € 130 miljoen, wat € 24 miljoen hoger is dan vorig jaar. Deze
stijging werd gedreven door de opname van de functies van het Global Support
Office van Delhaize Groep en gerelateerde onderliggende kosten vanaf de datum
van de fusie in 2016.
19
in € miljoen
Global Support Office kosten
Wijziging
en ten
Pro
opzichte
forma Pro forma van vorig
%
2016
2015
jaar wijziging
229
160
69
(43,1 )%
87
25
62
(248,0 )%
Onderliggende Global Support
Office kosten
142
135
7
(5,2 )%
die verbonden zijn met
verzekeringsactiviteiten voor
eigen dekking
(23)
(29)
6
(20,7 )%
Onderliggende Global Support
Office kosten met uitsluiting
van verzekering voor eigen
dekking
165
164
1
waarvan Ongebruikelijke
posten
(0,6) %
Op een pro forma basis, bedroegen de Global Support Office kosten in 2016 € 229
miljoen, wat een stijging is van € 69 miljoen in vergelijking met vorig jaar. De
Global Support Office kosten werden beïnvloed door ongebruikelijke posten ten
belope van € 87 miljoen in 2016, wat € 62 miljoen hoger is dan vorig jaar en wat
voornamelijk te wijten is aan integratiekosten.
De onderliggende pro forma Global Support Office kosten bedroegen in 2016
€ 142 miljoen, wat een stijging is van € 7 miljoen. Met uitzondering van de invloed
van onze verzekeringsactiviteiten voor eigen dekking, bedroegen de Global
Support Office kosten € 165 miljoen, dit is € 1 hoger dan vorig jaar.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Pro forma online netto verkopen
Contributie per categorie
Voeding
20
Andere
Bedrijfsbeoordeling
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Pro forma onderliggende bedrijfsopbrengsten
Contributie per segment
Pro forma netto-omzet
Contributie per segment
Ahold USA
Ahold USA
Delhaize America
Delhaize America
Nederland
Nederland
België
Centraal-en Zuid-Oost
België
Europa
Centraal-en Zuid-Oost
1 Vóór de Global Support Office kosten.
21
Europa
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Winst en dividend per aandeel
De opbrengsten uit voortgezette activiteiten per gewoon aandeel (basis)
bedroegen € 0,81, wat een daling is van € 0,23 of 22,1% ten opzichte van 2015.
Deze daling werd veroorzaakt door lagere opbrengsten uit voortgezette
activiteiten, die daalden met 2,2% en een stijging van het gewogen gemiddeld
aantal aandelen (van 820 miljoen in 2015 tot 1.022 miljoen in 2016) ten gevolge
van:
Bedrijfsbeoordeling
Dit werd aangepast van een uitbetalingsratio van aangepaste opbrengsten uit
voortgezette activiteiten om het beter af te stemmen met onze belangrijkste
statistieken. Als onderdeel van ons dividendbeleid, passen wij opbrengsten uit
voortgezette activiteiten aan voor waardeverminderingen van vaste activa, winst
en verlies op de verkoop van activa, herstructurerings- en gerelateerde lasten en
overige ongebruikelijke items. De pro forma onderliggende opbrengsten uit
voortgezette activiteiten bedroegen in 2016 € 1.486 miljoen en € 1.410 miljoen in
2015, en werden als volgt vastgesteld:
(i) de fusie met Delhaize Groep; bij de voltooiing van de fusie werden 496 miljoen
gewone aandelen uitgegeven,
wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door:
in € miljoen
(ii) de aandelen die in 2015 werden teruggekocht volgens het € 500 miljoen
aandelen terugkoopprogramma. In totaal werden 8,8 miljoen aandelen
teruggekocht. Het programma werd opgeschort op het einde van juni 2015 in het
kader van de geplande fusie tussen Ahold en Delhaize.
Opbrengsten uit voortgezette activiteiten
Aangepast voor:
(iii) de kapitaalaflossing ten belope van € 1 miljard en de transactie ter
hergroepering van de aandelen in 2016 die resulteerden in een vermindering van
49 miljoen aandelen.
Herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige
1
posten
Ongebruikelijke posten in de netto financiële kosten
De toename van het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen steeg tevens
door aandelen die werden uitgegeven volgens op aandelen van werknemers
gebaseerde compensatieprogramma's.
Onderliggende opbrengsten uit voortgezette
activiteiten
De pro forma opbrengsten uit voortgezette activiteiten per gewoon aandeel (basis)
bedroegen € 0,85, een daling van € 0,10 of 10,5% ten opzichte van 2015. Deze
daling was te wijten aan lagere opbrengsten uit voortgezette activiteiten die
daalden met € 124 miljoen.
Het gewogen gemiddeld aantal aandelen gebruikt voor de berekening van de pro
forma basis en onderliggende opbrengsten uit voortgezette activiteiten per aandeel
is 1.272 miljoen (het aantal uitstaande aandelen op de fusiedatum).
Ons dividendbeleid is gericht op een uitbetalingsratio van 40-50% van de
onderliggende opbrengsten uit voortgezette activiteiten (op een pro forma basis).
22
Bijzondere waardeverminderingen
(Winst) verlies op de verkoop van activa
Impact van belastingen op ongebruikelijke posten
Opbrengsten uit voortgezette activiteiten per aandeel
dat toewijsbaar is aan gewone aandeelhouders
Onderliggende opbrengsten uit voortgezette
activiteiten per aandeel dat toewijsbaar is aan
gewone aandeelhouders
Pro forma
2016
Pro forma
2015
1.078
1.202
74
68
4
246
(5)
193
246
43
(162)
(91)
1.486
1.410
0,85
0,95
1,17
1,11
1 De ongebruikelijke posten van de netto financiële kosten omvatten voornamelijk de eenmalige financiële
kosten ten belope van € 243 miljoen in verband met de terugkoop van effecten ten belope van JPY 33.000
miljoen, zie Toelichting 21 bij de geconsolideerde jaarrekening.
Ter weerspiegeling van ons vertrouwen in onze strategie en in ons vermogen om
kasmiddelen te genereren, stellen wij een common stock dividend voor van € 0,57
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
voor het boekjaar 2016, wat een stijging is van 9,6% ten opzichte van vorig jaar.
Het vertegenwoordigt een uitbetalingsratio van 48%, op basis van de verwachte
dividendbetaling op de pro forma onderliggende opbrengsten uit voortgezette
activiteiten, wat overeenstemt met ons dividendbeleid.
Opbrengsten uit voortgezette activiteiten per
gewoon aandeel (basis)
Dividend per gewoon aandeel
(2016 omvat voorgesteld dividend)
23
Bedrijfsbeoordeling
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
De belangrijkste drijfveren van de veranderingen op de geconsolideerde balans
Ahold Delhaize resulteren uit de fusie tussen Ahold en Delhaize Groep die was
voltooid op 23 juli 2016.
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Financiële situatie
De geconsolideerde balansen van Ahold Delhaize per 1 januari 2017 en 3 januari
2016 worden hierna samengevat:
in € miljoen
1 januari 2017
% van totaal
3 januari 2016
% van totaal
Materiële vaste activa
11.770
32,4 %
6.677
42,1 %
Immateriële activa
12.547
34,6 %
1.968
12,4 %
1.981
5,5 %
1.975
12,4 %
4.317
11,9 %
2.354
14,8 %
3.288
9,1 %
1.676
10,6 %
2.372
6,5 %
1.230
7,7 %
Totaal activa
36.275
100,0 %
15.880
100,0 %
Eigen vermogen van de Groep
Langlopend deel van de schulden
op lange termijn
Pensioenen en overige
vergoedingen na uitdiensttreding
Overige schulden op lange termijn
16.276
44.9 %
5.621
35,4 %
5.570
15,3 %
3.309
20,8 %
659
1,8 %
389
2,5 %
3.373
9,3 %
1.559
9,8 %
Leningen op korte termijn en
kortlopend deel van de schulden
op lange termijn
1.991
5,5 %
193
1,2 %
Schulden
5.389
14,9 %
2.800
17,6 %
Overige vaste activa
Geldmiddelen, kasequivalenten
en deposito's op korte termijn en
gelijkaardige instrumenten, en het
kortlopend deel van de voor
verkoop beschikbare financiële
activa
Voorraden
Overige vlottende activa
Overige kortlopende schulden
Totaal eigen vermogen en
schulden
24
3.017
8,3 %
2.009
12,7 %
36.275
100,0 %
15.880
100,0 %
De materiële vaste activa steeg met € 5.093 miljoen, voornamelijk dankzij de fusie
(€ 4.930 miljoen) en versterking van de US-dollar ten opzichte van de euro, terwijl
kapitaaluitgaven werden gecompenseerd door afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. De immateriële activa steeg met € 10.579, wat
voornamelijk te danken was aan de goodwill die werd opgenomen als onderdeel
van de fusie met Delhaize Groep.
Het eigen vermogen van de Groep steeg met € 10.655 miljoen. Deze stijging was
voornamelijk gedreven door de fusie (uitgifte van € 10.761 miljoen aandelen), de
netto-opbrengsten van het lopende jaar en een positieve invloed van de valutaomrekening. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door rendementen aan
aandeelhouders die, naast het dividend van 2015 ten belope van € 429 miljoen,
een bedrag van € 1.001 miljoen omvatte betreffende de kapitaalaflossing en de
herverdeling van aandelen, geboekt en betaald in juli 2016.
In 2016 steeg de bruto schuld met € 4.059 miljoen tot € 7.561 miljoen,
voornamelijk ten gevolge van de fusie (€ 4.134 miljoen) en de versterking van de
US-dollar ten opzichte van de euro. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de
terugkoop en annulering van het volledige hoofdbedrag van de effecten ten belope
van JPY 33 miljard en de regelmatige betalingen van financiële leasing en
schulden in verband met financiële transacties.
In 2016 bedroeg de schuld van Ahold Delhaize € 3.244 miljoen per 1 januari 2017,
dit is een stijging van € 2.096 miljoen ten aanzien van 3 januari 2016. De stijging
van de bruto schuld (€ 4.059 miljoen), de kapitaalaflossing (€ 1.001 miljoen), de
betaling van het dividend op gewone aandelen (€ 429 miljoen), de terugkoop van
de effecten ten belope van JPY 33 miljard en de afwikkeling van het
overeenstemmende afgeleid instrument (totale invloed op de kasmiddelen van
€ 543 miljoen), werden gedeeltelijk gecompenseerd door de vrije kasstroom
(€ 1.441 miljoen), € 2.201 miljoen in verband met de overname/desinvestering van
bedrijven, na aftrek van de kasmiddelen en de verkregen voor verkoop
beschikbare financiële activa en aan beperkingen onderhevige kasmiddelen (€ 202
miljoen).
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
De netto schuld omvatten niet onze verplichtingen uit hoofde van de operationele
leasecontracten die, op een niet-verdisconteerde basis, op het jaareinde 2016 €
7.489 miljoen bedroegen (2015: € 6.140 miljoen). De niet in de balans opgenomen
operationele leaseverplichtingen hebben een invloed op onze kapitaalstructuur.
Onze toegezegde bijdrageregelingen vertoonden een netto tekort van € 659
miljoen op het jaareinde 2016, in vergelijking met een netto tekort van € 389
miljoen op het jaareinde 2015. Deze stijging was voornamelijk te wijten aan een
verlies van € 473 miljoen ten gevolge van wijzigingen in de financiële
veronderstellingen en een stijging van € 150 miljoen ten gevolge van de fusie met
Delhaize Groep. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve resultaten
op de fondsbeleggingen.
Een belangrijk aantal vakbondswerknemers in de Verenigde Staten zijn gedekt
door collectieve regelingen. Met de hulp van externe actuarissen, hebben we de
meest recente beschikbare informatie de deze plannen hebben verstrekt
bijgewerkt (over het algemeen vanaf 1 januari 2015) voor markttendensen en
voorwaarden tot het einde van 2016. We schatten dat ons evenredig aandeel in
het totale netto tekort $ 910 miljoen (€ 865 miljoen) bedraagt op het jaareinde van
2016 (2015: $ 873 miljoen of € 804 miljoen). Deze bedragen zijn niet opgenomen
in onze balans. Terwijl dit onze beste schatting is op basis van de informatie die
ons werd beschikbaar gemaakt, is deze onnauwkeurig en niet volledig
betrouwbaar. Voor meer informatie verwijzen we naar Toelichting 23 bij de
geconsolideerde jaarrekening.
Bedrijfsbeoordeling
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Bruto en netto-schuld (€ miljard)
Geldmiddelen, kasequivalenten en deposito's op korte termijn
en gelijkaardige instrumenten, en het kortlopend deel van de
voor verkoop beschikbare financiële activa
Bruto schuld
25
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Liquiditeit en kasstroom
Liquiditeit
Ahold Delhaize beschouwt beschikbare kassaldi en fondsen uit operationele
activiteiten als haar primaire bronnen van liquiditeit, aangevuld met de toegang tot
externe bronnen van fondsen als zij dit noodzakelijk acht. Ahold Delhaize beheert
korte termijn liquiditeit op basis van voorziene kasstromen. Vanaf 1 januari 2017
bestond de liquiditeitspositie van de Vennootschap voornamelijk uit € 3.133 miljoen
liquide middelen (met inbegrip van deposito's op korte termijn en het kortlopend
deel van voor verkoop beschikbare activa, aangepast voor een notionele cash
pooling overeenkomst), en de volledige niet-opgenomen doorlopende
kredietfaciliteit ten belope van € 1 miljard.
Op basis van de huidige operationele prestaties en de liquiditeitspositie meent de
vennootschap dat kasmiddelen aangeleverd door de operationele activiteiten en
beschikbare kassaldi zullen volstaan voor het werkkapitaal, kapitaaluitgaven,
betalingen van rente, uitkering van dividenden en geplande
terugbetalingsvereisten voor de komende 12 maanden en in de nabije toekomst.
Kredietfaciliteit van de Groep
Ahold Delhaize heeft toegang tot een gecommitteerde, ongedekte, gesyndiceerde
multivaluta kredietfaciliteit van € 1,0 miljard dat werd gewijzigd en verlengd in
februari 2015, waarbij de Vennootschap de omvang van de kredietfaciliteit heeft
verminderd van € 1,2 miljard tot € 1,0 miljard (die voorziet in de uitgifte van $ 275
miljoen aan kredietbrieven). Tegelijkertijd werd de faciliteit verlengd tot 2020 met
twee mogelijke verlengingen na 12 en 24 maanden waardoor de faciliteit
respectievelijk zou blijven duren tot 2021 en 2022. In februari 2016 werd de eerste
faciliteit met succes aanvaard door de kredietverstrekkers. In februari 2017 heeft
de Vennootschap aan de kredietverstrekkers gevraagd dat ze een tweede
verlenging zouden goedkeuren.
26
Bedrijfsbeoordeling
De kredietfaciliteit bevat de gebruikelijke covenanten en is onderworpen aan een
financiële covenant die van Ahold Delhaize vereist dat ze, in het geval dat haar
corporate rating van Standard & Poor's en Moody's lager is dan respectievelijk
BBB/Baa2, geen maximum hefboomratio van 4.0:1 overschrijdt. Tijdens 2015 en
2016 was de Vennootschap in overeenstemming met deze convenanten. Vanaf 1
januari 2017 waren er geen uitstaande leningen uit hoofde van de faciliteit.
Vanaf 1 januari 2017 werd een stand-by-kredietbrief voor een totaalbedrag van
$ 226 miljoen (€ 214 miljoen) uitgegeven en volledig opgenomen om de
verplichtingen inzake verzekeringsactiviteiten voor eigen dekking te garanderen.
De gecommitteerde kredietfaciliteit van Delhaize Groep van € 400 miljoen werd
beëindigd ten gevolge van de fusie.
Kredietratings
Het behouden van een kredietratings met een stevige investeringsgraad is een
hoeksteen van de strategie van Ahold Delhaize aangezien dergelijke ratings
dienen om de kosten van fondsen te verlagen en om de toegang tot verschillende
kredietverstrekkers en markten te vergemakkelijken. De huidige kredietratings van
Ahold Delhaize van de bevraagde ratingbureaus zijn de volgende:
•
Standard & Poor’s: corporate kredietrating BBB met stabiele
vooruitzichten vanaf juni 2009 (voorheen rating BBB - toegewezen in
2007)
•
Moody’s: uitgever van de kredietrating Baa2 vanaf augustus 2015
(voorheen rating Baa3 - toegewezen in 2007). In augustus 2016 werden
de vooruitzichten herzien van stabiel naar positief.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Kasstroom
De geconsolideerde kasstromen voor 2016 en 2015 zijn als volgt:
Bedrijfsbeoordeling
in € miljoen
Operationele kasstroom uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten
Aankoop van vaste activa
Desinvestering van activa/voor verkoop aangehouden
groepen
activa
worden
afgestoten
Dividenden
vandie
joint
ventures
Ontvangen rente
Betaalde rente
Vrije kasstromen
Terugbetalingen van leningen
Terugbetalingen van financiële leaseverplichtingen
Wijzigingen in leningen op korte termijn
Dividenden uitgekeerd op gewone aandelen
Kapitaalaflossingen
Terugkoop van aandelen
Overname/desinvestering van bedrijven, na aftrek van
kasmiddelen
Verworven voor verkoop beschikbare financiële activa en
aan beperkingen onderhevige kasmiddelen
Overige kasstromen uit afgeleide financiële instrumenten
Overige
Wijziging in kasmiddelen, kasequivalenten en
deposito's op korte termijn en vergelijkbare
instrumenten en het kortlopende deel van de voor
verkoop beschikbare financiële activa (vóór de
invloed van wisselkoersen)
Wijzigingen in de deposito's op korte termijn en
vergelijkbare instrumenten, het kortlopende deel van
voor verkoop beschikbare financiële activa en wijzigingen
in aan beperkingen onderhevige kasmiddelen
Netto kasmiddelen uit operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten
27
2016
2015
2.898
2.139
(1.302)
(804)
104
51
19
21
15
4
(293)
1.441
(347)
(141)
209
(429)
(1.001)
(227)
1.184
(31)
(104)
5
(396)
-
-
(161)
2.201
(150)
202
-
(260)
(22)
17
(5)
1.892
320
222
(247)
2.114
73
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
De vrije kasstroom ten bedrage van € 1.441 miljoen, steeg met € 257 miljoen in
vergelijking met 2015. De operationele kasstroom uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten waren € 759 miljoen hoger. Aan ongewijzigde wisselkoersen lag
de kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten € 763 miljoen of 35,7% hoger. De
aankoop van vaste activa lag € 498 miljoen hoger, of € 495 miljoen hoger aan
ongewijzigde wisselkoersen.
Vrije kasstroom
(€ miljoen)
In 2016 werd de vrije kasstroom voornamelijk gebruikt voor:
28
•
€ 1.001 miljoen rendement voor aandeelhouders via kapitaalaflossingen
en reverse stock splitherverdeling van aandelen, voorafgaand aan de
voltooiing van de fusie tussen Ahold en Delhaize Groep;
•
Dividenden op gewone aandelen aan € 0,52 per aandeel wat leidde tot
een kasuitstroom van € 429 miljoen;
•
De terugkoop van effecten ten belope van JPY 33 miljard en de
afwikkeling van het overeenstemmende afgeleide instrument (€ 543
miljoen).
Bedrijfsbeoordeling
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
fusie en de bouw van het nieuw distributiecentrum van bol.com. Met inbegrip van
de kapitaaluitgaven van Delhaize Groep over het volledige jaar, bedroegen de
totale kapitaaluitgaven € 1,8 miljard.
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Overzicht van kapitaal- en vastgoedbeleggingen
Kapitaaluitgaven (met inbegrip van overnames) die nieuwe financiële leases
omvatten, bedroegen € 16.775 miljoen in 2016 en € 1.172 miljoen in 2015.
%
in € miljoen
2016
Wijzigingen ten
2015 opzichte van vorig jaar
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en ZuidoostEuropa
513
229
389
83
427
345
-
86
229
44
83
2,2 %
3,2 %
3,0 %
3,8 %
141
37
104
4,0 %
Global Support Office
Totaal regelmatige
kapitaaluitgaven*
Overname
kapitaaluitgaven**
22
2
20
-
1.377
811
566
2,8 %
15.398
361
15.037
Totaal Ahold Delhaize
16.775
1.172
15.603
Kapitaaluitgaven
(€ miljard)
33,8 %
* Met inbegrip van nieuwe financiële leases
** Met inbegrip van uitgaven voor de omzetting van overgenomen winkels en
overgenomen financiële leases
De kapitaalinvesteringen hadden hoofdzakelijk betrekking op de bouw, verbouwing
en uitbreiding van winkels en de toeleveringsketen (incl. online) en verbeteringen
aan de IT-infrastructuur. Op basis van IFRS, wordt de fusie met Delhaize Groep
verwerkt als een bedrijfscombinatie volgens de overnamemethode. In 2016
hadden de kapitaaluitgaven in het kader van overnames betrekking op de fusie
met Delhaize Groep. In 2015 hadden de kapitaaluitgaven in het kader van
overnames betrekking op de overname van 25 winkels van A&P in de Verenigde
Staten.
Met uitzondering van de overnames bedroegen de kapitaaluitgaven in 2016 € 1,4
miljard. De stijgingen ten opzichte van 2015 waren voornamelijk te wijten aan de
29
Regelmatige
kapitaaluitgaven
Overname kapitaaluitgaven
Kapitaaluitgaven
Regelmatige kapitaaluitgaven
als % ten opzichte van omzet
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Ahold Delhaize
Op 1 januari 2017 exploiteerde Ahold Delhaize 6.556 winkels. De totale
verkoopoppervlakte bedroeg 9,3 miljoen vierkante meter in 2016, wat een stijging
is van 86,9% ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal winkels (met inbegrip
van winkels die door franchisenemers worden geëxploiteerd) is als volgt:
Aantal gehuurde winkels of winkels in
eigendom
Aantal winkels onderverhuurd aan
franchisenemers
5.460
Aantal geëxploiteerde winkels
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
1
Totaal aantal retail locaties
Closing
Balans
788
-
2
(14)
776
-
1.284
3
(73)
1.214
2.134
-
63
(34)
2.163
België
Centraal- en ZuidoostEuropa
-
903
10
(148)
765
331
1.238
73
(4)
1.638
Totaal aantal winkels
3.253
3.425
151
(273)
6.556
1
Het aantal winkels per 1 januari 2017 bedroeg 1.152 speciaalzaken (Etos and Gall & Gall) (3 januari
2016: 1.139 speciaalzaken).
Totaal
1.096
6.556
531
-
4.929
1.627
6.556
20
-
20
4.949
1.627
6.576
(531)
Aantal alleenstaande ophaalpunten
Overgenom
Geopend /
Opening en Delhaize
overige Gesloten /
Balans
fusie overgenomen verkocht
Franchisenemers
Franchisenemers exploiteerden 1.627 winkels in Nederland, België en Luxemburg,
waarvan 1.096 hetzij in eigendom waren van de franchisenemers, hetzij
onafhankelijk gehuurd werden van Ahold Delhaize.
Op het einde van 2016 exploiteerde Ahold Delhaize 484 ophaalpunten, dit zijn er
221 meer dan in 2015. Deze waren hetzij alleenstaande locaties, locaties in
winkels of op het kantoor. De stijging van het aantal ophaalpunten omvat de
toevoeging van 220 ophaalpunten ten gevolge van de fusie met Delhaize Groep.
Ahold Delhaize exploiteerde eveneens de volgende andere eigendommen per 1
januari 2017:
Warenhuis / distributiecentra / productiefaciliteiten / kantoren
149
Eigendommen onder constructie / in ontwikkeling
De stijging in het aantal winkels omvat de toevoeging van 3.287 winkels ten
gevolge van de fusie met Delhaize Groep, reeds na aftrek van 224 winkels die
gedesinvesteerd of gesloten werden na de fusie (waarvan de meesten
gedesinvesteerd werden met inachtneming van vereiste van de regelgevende
instanties en de Tom & Co winkels in België).
Het totaal aantal retail locaties, met inbegrip van de 5.460 winkels die in eigendom
zijn van of worden gehuurd door Ahold Delhaize en 20 ophaalpunten op
alleenstaande locaties bedroeg in 2016 5.480, wat 2.747 locaties meer is dan in
2015.
30
41
Vastgoedbeleggingen
1.012
Totaal
1.202
De vastgoedbeleggingen bestaan uit gebouwen en grond. Vrijwel al deze
eigendommen werden aan derden onderverhuurd. Het merendeel waren
shoppingcentra met een of meerdere Ahold Delhaize winkels en retaileenheden
van derde partijen die huurinkomsten genereren.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
De onderstaande tabel geeft de eigendomsstructuur weer van onze 5.480 retail
locaties (met inbegrip van winkels die aan franchisenemers worden onderverhuurd
en 1.202 andere eigendommen per 1 januari 2017:
% van totaal
Retail locaties
bedroegen ongeveer 2,2% van de omzet en varieerde van nieuwe winkels tot
investeringen in IT, distributiecentra en kleine bouwwerkzaamheden aan de
winkels.
Op het einde van 2016 exploiteerde Ahold USA 229 benzinestations, dit is er één
minder dan vorig jaar. Het merendeel van deze stations bevinden zich in de Giant
Carlisle en de Stop & Shop New England marktgebieden.
Overige eigendommen
Eigendom van de vennootschap
23 %
52 %
Gehuurd, waarvan
77 %
48 %
Financiële leasing
13 %
8%
Operationele leasing
64 %
40 %
Delhaize America
Aantal winkels
2016
2015
Food Lion
1.033
-
Onze gehuurde eigendommen hebben termijnen tot 25 jaar, in beperkte gevallen
tot 30 jaar, met hernieuwingsopties voor bijkomende termijnen. De huur van
winkels is normaalgezien maandelijks betaalbaar aan een vermeld bedrag of, in
een beperkt aantal gevallen, aan een gegarandeerd minimumbedrag vermeerderd
met een percentage van de omzet op een gedefinieerde basis.
Hannaford
181
-
Totaal Delhaize America
1.214
-
Verkoopgebied van zelf geëxploiteerde
winkels
2.980
-
Ahold USA
Aantal winkels
2016
2015
Stop & Shop New England
217
218
Stop & Shop New York Metro
200
205
Giant Landover
168
169
Op de datum waarop de fusie tot stand kwam werden 1.284 winkels van Delhaize
America in de portefeuille van de vennootschap opgenomen. In de
daaropvolgende maanden werden 73 winkels gedesinvesteerd, waaronder 71 in
overeenstemming met de bepalingen van de regelgevende instanties. Met inbegrip
van de periode voorafgaand aan de fusie, bedroeg het aantal gedesinvesteerde of
gesloten winkels bij Delhaize America 74 in 2016.
Giant Carlisle
191
196
Delhaize America exploiteerde 34 ophaalpunten aan het einde van 2016.
Totaal Ahold USA
776
788
2.960
3.031
Verkoopgebied van zelf geëxploiteerde
winkels
Ahold USA heeft het jaar afgesloten met 12 winkels minder, na aftrek van twee
openingen en 14 sluitingen. Peapod sloot 1 ophaalpunt, waardoor in 2016 het
totaal 210 bedroeg.
In 2016 hebben de afdelingen van Ahold USA 16 winkels hernieuwd, uitgebreid,
verplaatst of heropgebouwd als onderdeel van de continue focus op het behoud
van frisse en bijgewerkte winkels. De totale investeringen van Ahold USA
31
De totale investeringen door Delhaize America na de fusie bedroegen ongeveer
3,2% van de omzet.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Nederland
Aantal winkels
2016
2015
Albert Heijn: Nederland
884
885
Albert Heijn: België
42
38
Albert Heijn to go: Nederland
74
66
Albert Heijn to go: Duitsland
11
6
Etos
547
539
Gall & Gall
605
600
2.163
2.134
998
994
Totaal Nederland
Verkoopgebied van zelf geëxploiteerde
winkels
Op de datum waarop de fusie tot stand kwam werden 903 winkels van Delhaize
België opgenomen in de portefeuille van de vennootschap. Op het einde van juli
werden 145 winkels gedesinvesteerd ten gevolge van de desinvestering van de
Tom & Co activiteiten.
Aan het einde van 2016 exploiteerde België 117 ophaalpunten.
De totale investeringen in België na de fusie bedroegen ongeveer 3,8% van de
omzet.
Centraal- en Zuidoost-Europa
Aantal winkels
2016
2015
In 2016 hebben onze merken in Nederland 29 winkels geopend, na aftrek van de
gesloten winkels, wat het totaal brengt op 2.163 winkels.
Tsjechische Republiek
330
331
Griekenland
378
-
Albert Heijn Online heeft twee ophaalpunten geopend, waardoor het totaal op het
einde van 2016 op 54 werd gebracht.
Servië
404
-
Roemenië
526
-
In totaal werden in de loop van het voorbije jaar 113 winkels hernieuwd, uitgebreid,
verplaatst of heropgebouwd als onderdeel van de regelmatige procedure tot het
behoud en de modernisering van de eigendomsportefeuille van de vennootschap.
De totale investeringen in Nederland bedroegen ongeveer 3,0% van de omzet en
werden toegekend aan de opening van nieuwe winkels en investeringen in IT,
distributiecentra en lichte verbouwingswerken in de bestaande winkels.
Centraal- en Zuidoost-Europa
1.638
331
Verkoopgebied van zelf geëxploiteerde
winkels
1.203
549
België
Aantal winkels
2016
2015
Delhaize België
765
-
België
765
-
Verkoopgebied van zelf geëxploiteerde
winkels
282
-
32
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
Op de datum waarop de fusie tot stand kwam werden 1.238 winkels van Delhaize
Griekenland, Servië en Roemenië in de portefeuille van de vennootschap
opgenomen. Samen met de 331 winkels van de voormalige Ahold activiteiten in de
Tsjechische Republiek, had Ahold Delhaize in Centraal- en Zuidoost-Europa in
totaal 1.569 winkels in haar portefeuille. In de daaropvolgende maanden werden
73 winkels toegevoegd aan het segment en werden 4 winkels gesloten.
CZOE exploiteerde 69 ophaalpunten aan het einde van 2016.
De totale investeringen in Centraal- en Zuidoost-Europa bedroegen ongeveer
4,0% van de omzet.
33
Bedrijfsbeoordeling
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Financieel overzicht van de Groep (vervolg)
De belangrijkste financiële en niet-financiële informatie per segment voor 2016 en 2015 wordt hieronder voorgesteld:
Ahold USA
2016
1
23.84
5
26.37
Netto-omzet (in € miljoen)
Netto-omzet ($ miljoenen)
1
Netto-omzet groei in lokale valuta
De groei van de netto-omzet werd aangepast voor de impact van wee 53 in
2015 in de lokale valuta
Vergelijkbare omzetgroei
7%
0,1
Delhaize America
2015
23.73
2
26.35
0%
1,4
2,1 %
2016
Nederland
2015
2016
7.065
- 13.101
7.746
-
-
-
-
3,2 %
België
2015
12.699
8,6 %
5,3 %
2016
2015
2.199
-
-
-
-
Centraal- en ZuidoostEuropa
2016
2015
3.485
96,7 %
1.772
15,3 %
100,3 %
(0,1 )%
(1,2 )%
1,5 %
-
4,1 %
3,7 %
0,8 %
-
3,1 %
(0,7 )%
Vergelijkbare omzetgroei (met uitzondering van omzet van benzine)
0,6 %
1,1 %
1,5 %
-
4,1 %
3,7 %
0,8 %
-
3,3 %
(0,4 )%
Bedrijfsopbrengsten (in € miljoen)
818
878
218
-
578
557
51
-
125
11
Bedrijfsopbrengsten ($ miljoenen)
902
974
239
636
578
56
-
127
27
Onderliggende bedrijfsopbrengsten (in € miljoen)
936
940
252
-
Onderliggende bedrijfsopbrengsten ($ miljoenen)
1.034
1.043
275
-
Onderliggende bedrijfsmarge
3,9 %
4,0 %
3,6 %
-
4,9 %
4,6 %
2,5 %
-
3,6 %
1,5 %
Aantal werknemers/personeelsbestand (op het jaareinde, in duizendtallen)
114
121
95
-
100
102
14
-
47
13
82
85
56
-
32
33
12
-
43
11
48,0 %
62,2 %
14,2 %
-
26,4 %
33,2 %
4,4 %
-
7,0 %
4,6 %
46,6 %
60,9 %
12,6 %
-
31,7 %
37,4 %
2,8 %
-
6,3 %
1,7 %
Aantal werknemers/Voltijdsequivalent (op het jaareinde in duizendtallen)
Bijdrage tot de netto-omzet van Ahold Delhaize
2
Bijdrage tot de onderliggende bedrijfsinkomsten van Ahold Delhaize
1 Voor de vorige segmenten van Ahold en het bedrijfssegment in Centraal- en Zuidoost-Europa, bedroeg 2016 52 weken (2015: 53 weken). De netto-omzet van vorige segmenten van Delhaize worden opgenomen vanaf 24
juli 2016.
2 Before Group Support Office kosten
34
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaven
Dit Jaarverslag omvat de volgende niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven:
Aangepaste opbrengsten uit voortgezette activiteiten
De opbrengsten uit voortgezette activiteiten aangepast voor belangrijke eenmalige posten. Deze maatregel was een onderdeel van het dividendbeleid van 2015 dat de
uitbetalingsratio van het dividend heeft vastgelegd op 40-50% van de aangepaste opbrengsten uit voortgezette activiteiten.
De omzet werd aangepast voor week 53 in 2015
De netto-omzet in het volledige jaar 2015, verminderd met de netto-omzet van de voormalige Ahold segmenten in de 53e week van 2015. Het management van Ahold Delhaize
meent dat deze maatregel een inzicht verstrekt in de invloed van de bijkomende week wanneer de netto-omzet wordt vergeleken met deze van het vorige jaar.
Vergelijkbare omzet
De vergelijkbare omzet is de netto-omzet in lokale valuta van exact dezelfde winkels en de online verkopen in de bestaande marktgebieden voor de meest recente
vergelijkbare periode, vermeerderd met de netto-omzet van winkels die werden vervangen binnen hetzelfde marktgebied. Voor markten die benzine verkopen berekent Ahold
Delhaize eveneens de vergelijkbare omzet, met uitsluiting van de verkopen van benzine, om de prijsvolatiliteit van benzine uit te sluiten van de vergelijking.
De vergelijkbare omzet en de vergelijkbare omzet met uitzondering van de verkopen van benzine worden niet weerspiegeld in de jaarrekening van Ahold Delhaize. De
Vennootschap meent echter dat het onthullen van de vergelijkbare omzet en de vergelijkbare omzet met uitzondering van de verkopen van benzine aanvullende nuttige
analytische informatie verschaft aan investeerders over de operationele prestaties van Ahold Delhaize aangezien het de invloed van, bijvoorbeeld, nieuw overgenomen winkels
in de berekening van de omzetgroei neutraliseert.
Resultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, of EBITDA
Ahold Delhaize definieert de EBITDA als de bedrijfsopbrengsten/(verliezen) vermeerderd met de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. EBITDA wordt
beschouwd als een nuttige maatstaf voor investeerders om de winstgevendheid te onderzoeken door de invloed van financiering (d.w.z. de netto financieringsuitgaven),
kapitaalinvesteringen en de impact van de toewijzing van de aankoopprijs (d.w.z. afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen) uit te sluiten.
Vrije kasstroom
Vrije kasstroom wordt door Ahold Delhaize gedefinieerd als de operationele kasstroom voortvloeiend uit voortgezette activiteiten, verminderd met de netto kapitaaluitgaven en
de betaalde netto interest, vermeerderd met de ontvangen dividenden. Ahold Delhaize heeft de vrije kasstroom opgenomen aangezien de Vennootschap gelooft dat het een
nuttige maatstaf is voor investeerders aangezien het een inzicht verschaft in de kasstroom die beschikbaar is voor onder meer het verminderen van de schuld en de uitbetaling
van dividenden. De vrije kasstroom wordt afgeleid uit de jaarrekening; het is echter geen maatstaf die berekend is in overeenstemming met IFRS en is mogelijks niet
35
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
vergelijkbaar met gelijkaardige maatstaven die door andere vennootschappen worden voorgesteld. Derhalve moet de vrije kasstroom niet worden beschouwd als een
alternatief voor de operationele kasstroom.
Global Support Office (voorheen Corporate Center) kosten
Global Support Office kosten hebben betrekking op de verantwoordelijkheden van het Global Support Office, met inbegrip van Finance, Strategy, Mergers & Acquisitions,
Internal Audit, Legal & Compliance, Human Resources, Information Technology, Insurance, Tax, Treasury, Communications, Investor Relations, Corporate Responsibility, en
het merendeel van het Uitvoerend Comité. De Global Support Office kosten kunnen tevens de resultaten uit andere activiteiten omvatten die centraal gecoördineerd zijn maar
die niet aan enige dochtervennootschap zijn toegekend. Onderliggende Global Support Office kosten zijn exclusief de bijzondere waardeverminderingen van vaste activa, winst
en verlies op de verkoop van activa en de herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige posten, met inbegrip van de transactiekosten verbonden aan de overname van
bedrijven.
Bruto huur
De bruto huur omvat alle huur die Ahold Delhaize moet betalen aan derden en wordt niet gecorrigeerd voor huurinkomsten die Ahold Delhaize ontvangt van andere derde
partijen.
Netto online consumentenverkopen
De totale online consumentenverkopen, met uitzondering van de belastingen op verkopen en de belastingen op de toegevoegde waarde, maar met inbegrip van verkopen van
derden via Plaza van bol.com. Het management van Ahold Delhaize gelooft dat deze maatregel een beter inzicht verschaft in de groei van onze online bedrijven.
36
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
Niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaven (vervolg)
Netto schuld
De netto schuld is het verschil tussen (i) de som van de leningen, financiële leaseverplichtingen, cumulatieve preferente financieringsaandelen en schulden op korte termijn
(d.w.z., de bruto schuld) en (ii) geldmiddelen, kasequivalenten, het kortlopend deel van de voor verkoop beschikbare financiële activa en deposito's op korte termijn en
gelijkaardige instrumenten. Volgens het management kunnen instrumenten, gelet op de geldmiddelen, kasequivalenten, het kortlopend deel van de voor verkoop beschikbare
financiële activa en deposito's op korte termijn, worden gebruikt om, onder andere, de schuldenlast terug te betalen, waarvan de saldering tegen de bruto schuld een nuttige
maatstaf is voor investeerders om de hefboomwerking van Ahold Delhaize te beoordelen. De netto schuld kan bepaalde posten van geldmiddelen bevatten die niet onmiddellijk
beschikbaar zijn om de schuld terug te betalen.
Netto-omzet aan ongewijzigde wisselkoersen
De netto-omzet aan ongewijzigde wisselkoersen sluiten de invloed uit van het gebruik van verschillende wisselkoersen om de financiële informatie van de
dochtervennootschappen of joint ventures van Ahold te vertalen in euro. Het management van Ahold Delhaize gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft in de
operationele prestaties van de buitenlandse dochtervennootschappen of joint ventures van Ahold Delhaize.
Netto-omzet in lokale valuta
In bepaalde gevallen wordt de netto-omzet voorgesteld in de lokale valuta. Het management van Ahold Delhaize gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft in de
operationele prestaties van de buitenlandse dochtervennootschappen van Ahold Delhaize.
Bedrijfsopbrengsten in lokale valuta
In bepaalde gevallen worden de bedrijfsopbrengsten voorgesteld in de lokale valuta. Het management van Ahold Delhaize gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft
in de operationele prestaties van de buitenlandse dochtervennootschappen van Ahold Delhaize.
Pro forma
Ahold Delhaize definieert de pro forma informatie als de gecombineerde resultaten van Ahold en Delhaize in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de
Financiële Verslaglegging (IFRS) zoals uitgegeven door het International Accounting Standards Board (IASB) en aangenomen door de Europese Unie (EU). Deze
gecombineerde resultaten worden aangepast voor:
•
De uitsluiting van de prestaties van remedy stores en overige desinvesteringen
•
De uitsluiting van transactiekosten verbonden aan de fusie
•
De opname van de gevolgen van de Toewijzing van de Aankoopprijs (TAP)
•
Afstemming van de functies en gerelateerde kosten van het Global Support Office
•
Afstemming van de vreemde wisselkoersen in de vertaling van de informatie van buitenlandse groepsentiteiten
37
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Bedrijfsbeoordeling
De vergelijkbare periodes voor de vergelijkbare omzet
De vergelijkbare periodes voor de vergelijkbare omzet voor het jaar stemmen overeen met de aanpassingen voor week 53 in 2015.
Totaal aandelenrendement
Totaal Aandelenrendement (Total shareholder return -TSR) is de som van de groei van de aandelenprijs en de uitgekeerde dividenden. In dit verslag onthullen we het TSR
zoals gedefinieerd voor de doelstellingen van het Global Reward Opportunity (GRO)-programma van Ahold Delhaize. Een dagelijkse TSR-index verkregen van Thomson
Reuters is het gemiddelde over een periode van 6 maanden voorafgaand aan het einde van het jaar (gemiddelde TSR-index). De jaarlijkse TSR is een stijging van de
gemiddelde TSR-index, vergeleken met de gemiddelde TSR-index van het voorgaande jaar.
Onderliggende bedrijfsopbrengsten en marge
De totale bedrijfsopbrengsten, aangepast voor de bijzondere waardeverminderingen van vaste activa, winst en verlies op de verkoop van activa, herstructurerings- en
gerelateerde lasten en ongebruikelijke posten. Het management van Ahold Delhaize gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verstrekt in de onderliggende operationele
prestaties van de activiteiten van Ahold Delhaize.
Onderliggende opbrengsten uit voortgezette activiteiten
Ahold Delhaize definieert de onderliggende opbrengsten uit voortgezette activiteiten als de opbrengsten uit voortgezette activiteiten, aangepast voor (i) de bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa, winst en verlies op de verkoop van activa, herstructurerings- en gerelateerde lasten en overige specifieke posten waarvan wordt
beschouwd dat ze niet rechtstreeks betrekking hebben op de onderliggende operationele prestatie, (ii) materiële eenmalige financiële kosten en inkomstenbelastingen, en (iii)
de potentiële invloed van de inkomstenbelastingen op al deze posten.
Onderliggende winst per aandeel uit voortgezette activiteiten
De onderliggende winst per aandeel uit voortgezette activiteiten wordt berekend als de onderliggende opbrengsten uit voortgezette activiteiten, gedeeld door het gewogen
gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
Onderliggend resultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, of onderliggende EBITDA
Ahold Delhaize definieert de onderliggende EBITDA als de onderliggende bedrijfsopbrengsten vermeerderd met de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De onderliggende EBITDA wordt beschouwd als een nuttige maatstaf voor investeerders om de winstgevendheid te onderzoeken door de invloed van financiering (d.w.z. de
netto financieringsuitgaven), kapitaalinvesteringen en de impact van de toewijzing van de aankoopprijs (d.w.z. afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen) uit te
sluiten.
Het management gelooft dat deze niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaven zorgen voor een beter begrijp van de operationele en financiële prestaties van Ahold Delhaize.
Deze niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaven zouden in overwegen moeten worden genomen bovenop, en niet in de plaats van, de meest rechtstreekse vergelijkbare
IFRS-maatstaven.
38
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Onze Raad van Bestuur en het Directiecomité
voorzien een managementstructuur die ontworpen is
om onze activiteiten te ondersteunen, die voldoet
aan de behoeften van onze belanghebbenden en die
overeenstemmen met de relevante wet- en
regelgeving. Ons Directiecomité bestaat uit onze
Raad van Bestuur (die de eindverantwoordelijkheid
heeft voor het algemene bestuur van Ahold Delhaize)
en bepaalde van onze belangrijkste functionarissen.
Dick Boer
Voorzitter en Chief Executive Officer
Voorzitter van de Raad van Bestuur en het Directiecomité
Dick Boer is Chief Executive Officer van Ahold Delhaize sinds 24 juli 2016.
Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize, was hij werkzaam als CEO
van Ahold, daartoe benoemd door de Raad van Commissarissen op 29 september
2010, met ingang van 1 maart 2011. Daarvoor was Dick werkzaam als Chief
Operating Officer van Ahold Europe sinds 6 november 2006.
Dick vervoegde Ahold in 1998 als CEO van Ahold Czech Republic en in 2000 werd
hij benoemd als Voorzitter en CEO van Albert Heijn. In 2003 werd hij Voorzitter en
CEO van de Nederlandse bedrijven van Ahold en op 3 mei 2007 hebben de
aandeelhouders hem benoemd als lid van de Raad van Bestuur.
Alvorens Ahold te vervoegen, was Dick meer dan 17 jaar werkzaam in
verschillende retailfuncties voor SHV Holdings N.V. in Nederland en voor Unigro
N.V.
Dick is lid van de raad van The Consumer Goods Forum en steward van de Future
of Health and Healthcare System op het Wereld Economisch Forum 2017. Hij is
1
Governance
tevens vicevoorzitter van de uitvoerende raad van het Verbond van Nederlandse
Ondernemingen - Nederlandse Christelijke Werkgeversvereniging (VNO-NCW) en
lid van de adviesraad van modewinkel G-star RAW.
Geboren: 31 augustus 1957
Nationaliteit: Nederlands
Frans Muller
Deputy Chief Executive Officer en Chief Integration Officer
Lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité
Frans Muller is Deputy Chief Executive Officer en Chief Integration Officer van
Ahold Delhaize sinds 24 juli 2016. Daarnaast brengt Delhaize America, met
inbegrip van de Food Lion en Hannaford merken, op een tussentijdse basis aan
hem verslag uit sinds oktober 2016. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en
Delhaize, was Frans Voorzitter en CEO van Delhaize Groep vanaf 2013.
Alvorens Delhaize Groep te vervoegen, was Frans gedurende meer dan 15 jaar
werkzaam bij de Duitse retailer Metro AG. Van 2006 tot 2013 was hij een lid van de
Raad van Bestuur van Metro AG; hij was werkzaam als CEO van Metro Cash &
Carry van 2008 tot 2013. In 1997 vervoegde hij Metro AG eerst als Operations
Director, waarna hij Managing Director werd van haar Nederlandstalige
dochtervennootschap Makro. In 2002 werd Frans lid van de Raad van Metro Cash
& Carry International en werd hij benoemd als Regional Director voor Oost-Europa
en Rusland. Hij was werkzaam als Voorzitter voor de regio Azië-Pacific en
Rusland/Oekraïne vanaf 2004 tot op het ogenblik dat hij werd benoemd als CEO
van Metro Group Buying in 2005. Van 1988 tot 1997 werkte Frans voor KLM
Cargo, waar hij werkzaam was in verschillende management en uitvoerende
functies in Amsterdam, Frankfurt, Wenen en Singapore.
Frans is voorzitter van de European Retail Round Table (ERRT) en is werkzaam in
de raad van bestuur van de Food Marketing Institute Inc.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Geboren: 30 maart 1961
Nationaliteit: Nederlands
Jeff Carr
Chief Financial Officer
Lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité
Jeff Carr is sinds 24 juli 2016 werkzaam als Chief Financial Officer van Ahold
Delhaize. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize vervoegde Jeff
Ahold op 14 november 2011 als waarnemend lid van de Raad van Bestuur en als
CFO. De aandeelhouders van Ahold hebben Jeff benoemd als lid van de Raad van
Bestuur op 17 april 2012.
Hij startte zijn loopbaan bij Unilever en was actief in seniorfuncties in de financiële
afdeling bij Associated British Foods, Reckitt Benckiser en Grand Metropolitan.
Van 2005 tot 2009 was hij Group Finance Director en lid van de raad van EasyJet.
Jeff werd vervolgens benoemd voor de functie van Group Finance Director en lid
van de raad bij FirstGroup, het grootste vervoerbedrijf in het V.K. en de V.S. Jeff
woonde en werkte in Europa en de V.S.
Governance
Alvorens Delhaize Groep te vervoegen, was Pierre Executive Director of Growth
Markets bij Carrefour, waar hij de activiteiten in Latijns-Amerika, Turkije, India,
Indonesië and Maleisië begeleidde. Hij begeleidde tevens de persoonlijke
financiële dienst en de wereldwijde vastgoedactiviteiten van Carrefour. Pierre
vervoegde Carrefour in 2009 als Group Chief Financial Officer.
Pierre begon zijn loopbaan in 1979, eerst bij Citibank Paris en vervolgens bij
Bankers Trust France SA. In 1988 vervoegde hij McKinsey & Company als
consultant in de afdelingen Corporate Finance en Integrated Logistics. Twee jaar
later vervoegde Pierre de Casino Groep, waar hij achtereenvolgens actief was als
Chief Financial Officer, Managing Director en CEO verantwoordelijk voor zowel de
Franse als de internationale activiteiten. In 2005 werd Pierre Chief Financial Officer
bij Schneider Groep.
Pierre is een niet-uitvoerende bestuurder en voorzitter van het auditcomité van
Hammerson PLC en niet-uitvoerende bestuurder en voorzitter van het auditcomité
van Firmenich SA.
Geboren: 22 augustus 1955
Nationaliteit: Frans
Geboren: 17 september 1961
Kevin Holt
Nationaliteit: Brits
Chief Operating Officer Ahold USA
Lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité
Pierre Bouchut
Chief Operating Officer Europa en Indonesië
Lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité
Pierre Bouchut was Ahold Delhaize’s Chief Operating Officer Europe and
Indonesia sinds 24 juli 2016. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize
was hij actief als Executive Vice President en Chief Financial Officer van Delhaize
Groep sinds 2012.
2
Kevin Holt is Chief Operating Officer van Ahold USA sinds oktober 2016, nadat hij
actief was als Chief Operating Officer bij Delhaize America sinds 24 juli 2016.
Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was hij Executive Vice
President van Delhaize Groep en Chief Executive Officer van Delhaize America,
met ingang van 2014.
Alvorens Delhaize Groep te vervoegen was Kevin actief als voorzitter van de retail
activiteiten voor SuperValu. Tijdens zijn dienstverband bij SuperValu was de
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
vennootschap in het bezit van de Albertsons, Jewel-Osco en Save-A-Lot ketens en
was het de derde grootste voeding retailing onderneming in de V.S.
Daarvoor werkte Kevin gedurende drie jaar bij Sears Holding Company en
gedurende 14 jaar bij Meijer, waar hij verschillende leidinggevende functies had
zoals executive vice president van de retailactiviteiten en senior vice president van
informatietechnologie/diensten en strategie.
Kevin was gedurende negen jaar actief bij NCR waar hij technologieoplossingen
bood aan grote en complexe organisaties alvorens toe te treden tot de retail
industrie.
Geboren: 6 november 1958
Nationaliteit: Amerikaans
1 De taken van de Raad van Bestuur worden beschreven onder de afdeling Corporate Governance van dit
jaarverslag.
3
Governance
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Onze Raad van Bestuur en ons Directiecomité
(vervolg)
Hanneke Faber
Chief e-Commerce en Innovation Officer
Lid van het Directiecomité
Governance
Delhaize was Abbe actief als Chief Human Resources Officer van Ahold en lid van
het Directiecomité sinds 1 november 2013.
Daarvoor werkte Abbe voor Unilever, waar ze verschillende leidinggevende HRfuncties had, waarvan haar meest recente functie head of human resources voor
Unilever Europe was. Vóór Unilever werkte Abbe bij Whirlpool Corporation, in een
aantal seniorfuncties in de HR-sector, zowel in de Verenigde Staten als
internationaal.
Hanneke Faber is sinds 24 juli 2016 Chief e-Commerce en Innovation Officer van
Ahold Delhaize. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was zij
werkzaam als Chief Commercial Officer van Ahold sinds 1 september 2013.
Hanneke is verantwoordelijk voor de e-Commerce, de digitale personalisatie,
klantloyaliteit en mediaverkopen.
Abbe is lid van de Catalyst adviesraad en van de adviesraad van het European
Leadership Platform.
Alvorens Ahold te vervoegen, was Hanneke vicevoorzitter en general manager
voor Global Pantene, Head & Shoulders en Herbal Essences bij Procter &
Gamble. Ze begon haar loopbaan bij Procter & Gamble in 1992 en had
verschillende seniorfuncties in marketing en algemeen management, zowel in
Europa als in de V.S.
Nationaliteit: Amerikaans
Hanneke is lid van de raad van commissarissen van Bayer AG en van de
adviesraad van Leading Executives Advancing Diversity (LEAD).
Lid van het Directiecomité
Geboren: 19 april 1969
Nationaliteit: Nederlands
Abbe Luersman
Chief Human Resources Officer
Lid van het Directiecomité
Abbe Luersman werd benoemd als Chief Human Resources Officer en lid van het
Directiecomité van Ahold Delhaize met ingang van 24 juli 2016. Ze is
verantwoordelijk voor de afdeling Global Human Resources, met inbegrip van
Talent and Diversity; Leadership and Development; Organizational Effectiveness
and Design; en Total Rewards. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en
4
Geboren: 4 december 1967
Jan Ernst de Groot
Chief Legal Officer
Jan Ernst de Groot is sinds 24 juli 2016 werkzaam als Chief Legal Officer.
Voorafgaand aan de fusie van Ahold en Delhaize was hij benoemd als Chief Legal
Officer en lid van het Directiecomité van Ahold met ingang van 1 februari 2015. Hij
is verantwoordelijk voor de juridische zaken, governance- en compliance-functies,
de productintegriteit en openbare aangelegenheden van Ahold.
Vóór hij Ahold vervoegde was Jan Ernst general counsel en managing director bij
TNT Express. Daarvoor was hij werkzaam bij KLM Royal Dutch Airlines in een
groot aantal zakelijke functies, waarvan de meest recente functie deze van
bestuurder en lid van de raad van bestuur was. Jan Ernst startte zijn loopbaan bij
het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek.
Jan Ernst is voorzitter van de raad van toezicht van Hivos, lid van de raad van
commissarissen van de ADG Dienstengroep en lid van de raad van het Hermitage
Museum Amsterdam.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Geboren: 11 april 1963
Governance
Diversiteit Directiecomité
Nationaliteit: Nederlands
Geslacht
Marc Croonen
Vrouwelijk
Chief Sustainability, Transformation and Communications
Officer
Lid van het Directiecomité
Marc Croonen is Chief Sustainability, Transformation and Communications Officer
van Ahold Delhaize sinds 24 juli 2016. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en
Delhaize was hij Executive Vice President en Chief Human Resources Officer bij
Delhaize Groep vanaf 2014.
Mannelijk
Alvorens Delhaize Groep te vervoegen, was Marc human resources director voor
Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij International Paper vanaf 2012. Tussen
2010 en 2012, was hij chief human resources officer bij Dexia.
Marc begon zijn loopbaan bij de voormalige brouwerij Artois. Nadat hij daar
gedurende negen jaar werkte als human resources manager, werd hij in 1995
head of human resources and communication bij Volkswagen België. In 1999,
vervoegde hij Danone als human resources director voor Noord-Europa. Van 2001
tot 2010 was Marc tewerkgesteld bij AB Inbev, onder meer als head of human
resources voor West-Europa vanaf 2005.
Nationaliteit
Belg
Frans
Nederlands
Geboren: 28 januari 1961
Engels
Nationaliteit: Belgisch
Amerikaans
5
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Raad van Commissarissen
Mats Jansson
Voorzitter
Mats Jansson is sinds 24 juli 2016 Voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Ahold Delhaize en is lid van haar Governance- en Benoemingscomité.
Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was hij actief als Voorzitter
van de Raad van Bestuur van Delhaize vanaf 2012.
Mats was CEO van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS van 2006 tot
2010. Daarvoor was hij voorzitter en CEO van Axel Johnson AB, CEO van Axfood,
CEO van Karl Fazer Oy en CEO of Catena / Bilia. Mats startte zijn loopbaan bij
ICA, met functies met een steeds belangrijke verantwoordelijkheid over een duur
van meer dan 20 jaar en hij was actief als voorzitter van ICA Detaljhandel en
plaatsvervangend CEO en voorzitter van de groep van 1990 tot 1994.
Momenteel is Mats lid van de JPMorgan European Advisory Council, adviseur voor
Prime Public Communications i Sverige AB en adviseur voor Advent Capital
Management LLC.
Geboren: 17 december 1951
Governance
de fusie tussen Ahold en Delhaize was hij actief als Voorzitter van de Raad van
Commissarissen van sinds 2013.
Daarvoor was Jan Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Ahold en
was hij Voorzitter van het Auditcomité van 2003 tot 2007. Hij is voormalig CEO van
KPMG Nederland en CEO van ING Group N.V., CFO en vicevoorzitter van de raad
van bestuur van Royal Philips Electronics N.V. en CFO van Aluminum Company of
America Inc.
Momenteel is Jan voorzitter van de raad van commissarissen van de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V., voorzitter van de beheersraad van de
Universiteit Tilburg en van United World College Nederland en adviseur van
Advent International PLC.
Geboren: 29 april 1943
Nationaliteit: Nederlands
Jacques de Vaucleroy
Vicevoorzitter
Jacques de Vaucleroy is sinds 24 juli 2016 actief als lid van de Raad van
Commissarissen van Ahold Delhaize en is lid van het Comité voor de Audit,
Financiën en Risico's en van het Governance- en Benoemingscomité.
Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was hij werkzaam in de Raad
van Bestuur van Delhaize vanaf 2005 en was hij voorzitter van haar Governanceen Benoemingscomité.
Vicevoorzitter
Jacques werkte het grootste deel van zijn loopbaan bij de ING groep, waar hij lid
was van het Directiecomité en CEO van ING Insurance and Investment
Management Europe. Jacques was lid van het managementcomité van AXA Groep
en CEO van de Noord-, Centraal- en Oost-Europese bedrijfseenheid van 2010 tot
2016. Hij was tevens algemeen verantwoordelijk voor de Levensverzekeringen,
spaar- en gezondheidsactiviteiten van AXA Groep van 2011 tot 2016.
Jan Hommen is sinds 24 juli 2016 lid van de Raad van Commissarissen van Ahold
Delhaize en is lid van het Governance- en Benoemingscomité. Voorafgaand aan
Momenteel is Jacques lid van de raad van bestuur van Fidelity International Ltd en
is hij werkzaam in de raden van bestuur van verschillende
Nationaliteit: Zweeds
Jan Hommen
6
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
dochtervennootschappen van Swiss Re Ltd. Hij is tevens lid van de adviesraad
van CVC Belgium.
en lid van het Remuneratiecomité. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en
Delhaize was hij eerst benoemd in de Raad van Commissarissen op 28 april 2009.
Geboren: 20 januari 1961
Ben is voormalig CEO en voorzitter van de uitvoerende raad van Randstad
Holding N.V. waarin hij werd benoemd in 2001. Hij vervoegde eerst Randstad in
1993 en was werkzaam in verschillende senior managementfuncties tijdens zijn
loopbaan bij deze vennootschap.
Nationaliteit: Belgisch
Jack Stahl
Voorzitter van het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's
Jack Stahl is actief in de Raad van Commissarissen van Ahold Delhaize sedert 24
juli 2016 en hij is Voorzitter van het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's en
lid van het Governance- en Benoemingscomité. Voorafgaand aan de fusie tussen
Ahold en Delhaize was Jack werkzaam in de Raad van Bestuur van Delhaize
vanaf 2008 en was hij Voorzitter van haar Comité voor Audit en Financiën.
Jack is voormalig voorzitter en CEO van Revlon. He startte zijn professionele
loopbaan als auditor bij Arthur Andersen & Co., waarna hij gedurende 22 jaar in
een uitvoerende functie werkte voor de Coca-Cola Company, waar hij voorzitter en
chief operating officer was. Hij heeft eveneens gewerkt als voorzitter van de groep
van Coca-Cola Americas en als chief financial officer.
Jack is voorzitter van de raad van bestuur van New Avon LLC en is actief in de
raden van Catalent Inc., Advantage Solutions LLC en de Amerikaanse raad van
bestuur van CVC Capital Partners Advisory Inc. Hij is eveneens vicevoorzitter en
lid van de raad van bestuur van The Boys and Girls Clubs of America.
Geboren: 27 maart 1953
Nationaliteit: Amerikaans
Ben Noteboom
Voorzitter van het Governance- en Benoemingscomité
Ben Noteboom is sinds 24 juli 2016 werkzaam in de Raad van Commissarissen
van Ahold Delhaize en hij is Voorzitter van het Governance- en Benoemingscomité
7
Ben is lid van de raad van commissarissen van Aegon N.V., voorzitter van haar
remuneratiecomité en lid van haar auditcomité Hij is eveneens een lid van de raad
van commissarissen en het auditcomité van Wolters Kluwer N.V. en Koninklijke
Vopak N.V. en een lid van de raden van de Holland Festival Foundation en het
Cancer Center Amsterdam.
Geboren: 4 juli 1958
Nationaliteit: Nederlands
Bill McEwan
Voorzitter van het Remuneratiecomité
Bill McEwan is sinds 24 juli 2016 werkzaam bij de Raad van Commissarissen van
Ahold Delhaize en hij is Voorzitter van het Remuneratiecomité en lid van het
Comité voor Duurzaamheid en Innovatie. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold
en Delhaize, was hij actief in de Raad van Bestuur van Delhaize vanaf 2011 en
was hij Voorzitter van het Remuneratiecomité.
Bill is voormalig voorzitter en CEO van Sobeys Inc. en was een lid van de raad van
bestuur van haar moedervennootschap, Empire Company Limited.
Tussen 1989 en 2000 had Bill verschillende progressieve senior marketing en
merchandising functies binnen Coca-Cola Limited en Coca-Cola Bottling evenals
bij The Great Atlantic and Pacific Tea Company (A&P), zowel in Canada als in de
Verenigde Staten. Bill werkte als voorzitter van A&P’s Canadian Operations
alvorens benoemd te worden als voorzitter en chief executive officer voor de
afdeling U.S. Atlantic van de Vennootschap.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Bill is een lid van de raad van Agrifoods International Cooperative Ltd, Ultima
Foods en Aimia Inc.
Raad van Commissarissen op 18 mei 2005, en haar ambtstermijn loopt tot 12 april
2017.
Geboren: 28 juli 1956
Stephanie werkte gedurende meer dan 30 jaar bij Ernst & Young, met als meest
recente functie deze van vicevoorzitter en global director of retail and consumer
products. Ze was tevens lid van het Amerikaanse managementcomité van Ernst &
Young.
Nationaliteit: Canadees
Rob van den Bergh
Voorzitter van het Comité voor Duurzaamheid en Innovatie
Rob van den Bergh werkt in de Raad van Commissarissen van Ahold Delhaize
sedert 24 juli 2016 en is Voorzitter van het Comité voor Duurzaamheid en
Innovatie en lid van het Remuneratiecomité. Voorafgaand aan de fusie tussen
Ahold en Delhaize werd hij eerst benoemd in de Raad van Commissarissen op 20
april 2011.
Rob is voormalig CEO van VNU N.V. Daarvoor had hij verschillende andere
uitvoerende functies binnen VNU - hij was een lid van de uitvoerende raad vanaf
1992 en werd benoemd als CEO in 2000.
Rob is voorzitter van de raad van commissarissen van het Nationaal Museum van
Wereldculturen en een lid van de raden van commissarissen van Pon Holdings
B.V., Iddink Groep B.V. en Novamedia. He is tevens lid van de adviesraad van
CVC Capital Partners.
Geboren: 10 april 1950
Nationaliteit: Nederlands
Stephanie Shern
Stephanie Shern is actief in de Raad van Commissarissen van Ahold Delhaize
sinds 24 juli 2016 en is lid van het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's.
Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize werd ze eerst benoemd in de
8
Ze is de voorzitter van het auditcomité van Gamestop en lid van de raad en van
het auditcomité van Abercrombie & Fitch. Stephanie is eveneens een lid van de
adviesraad van het accounting major program van Pennsylvania State University
en een stichtend lid van het Lead Director Network en van de Zuid-Westelijke
Regio van het United States Audit Committee Network, beiden georganiseerd door
Tapestry Networks in de Verenigde Staten.
Geboren: 7 januari 1948
Nationaliteit: Amerikaans
Mark McGrath
Mark McGrath is sinds 24 juli 2016 werkzaam in de Raad van Commissarissen van
Ahold Delhaize en is lid van het Governance- en Benoemingscomité evenals van
het Comité voor Duurzaamheid en Innovatie. Op 23 april 2008 werd hij benoemd
als lid van de Raad van Commissarissen. Mark is een director emeritus van
McKinsey & Company. Hij leidde de Americas Consumer Good Practice van de
vennootschap van 1998 tot 2004 toen hij met pensioen ging. Mark is voormalig
bestuurder van GATX en Aware Inc.
Mark is actief in de adviesraad van de Booth Graduate School of Business van de
Universiteit van Chicago. Hij is een trustee en werkt in uit Directiecomité van de
Booth Graduate School of Business.
Geboren: 10 augustus 1946
Nationaliteit: Amerikaans
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
René Hooft Graafland
René Hooft Graafland is actief in de Raad van Commissarissen van Ahold
Delhaize sinds 24 juli 2016 en is lid van het Comité voor de Audit, Financiën en
Risico's. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was hij benoemd als
lid van de Raad van Commissarissen op 16 april 2014, met ingang van 1 januari
2015
René is voormalig CFO en lid van de uitvoerende raad van Heineken N.V. tot april
2015. Voor hij werd benoemd als lid van de uitvoerende raad van Heineken in
2002, had hij verschillende internationale managementfuncties binnen de
vennootschap in Europa, Azië en Afrika.
René is lid van de raad van commissarissen en voorzitter van het auditcomité van
Wolters Kluwer N.V. en lid van de raad van commissarissen en van het auditcomité
van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Hij is eveneens voorzitter van de raad van
commissarissen van het Royal Theatre Carré en voorzitter van de raad van
Stichting African Parks Foundation.
Geboren: 24 september 1955
Nationaliteit: Nederlands
Mary Anne Citrino
Mary Anne Citrino is actief in de Raad van Commissarissen van Ahold Delhaize
sinds 24 juli 2016 en is lid van het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's.
Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was ze benoemd als lid van
de Raad van Commissarissen op 14 maart 20126.
Mary Anne is een senior adviseur voor Blackstone. Ze vervoegde de Blackstone
Advisory Partners Groep als senior managing director in 2004.
Mary Anne was gedurende meer dan 20 jaar actief bij Morgan Stanley waar ze
werkte als de global head of consumer products investment banking, co-head of
healthcare services investment banking, en als mergers and acquisitions analyst.
9
Governance
Momenteel is Mary Anne lid van Dollar Tree, Inc. en lid van haar auditcomité
evenals van het benoemings- en corporate governance comité. Ze is een
bestuurder van Aluminum Company of America Inc. en lid van haar benoemingsen governance comité evenals van het public issues comité. Mary Anne is
eveneens voorzitter van het auditcomité en lid van het comité voor financiën,
investeringen en technologie van Hewlett Packard, Inc. en werkt in de adviesraad
voor het Center for Health and Wellbeing aan de Princeton University.
Geboren: 24 april 1959
Nationaliteit: Amerikaans
Johnny Thijs
Johnny Thijs is sinds 24 juli 2016 werkzaam bij de Raad van Commissarissen van
Ahold Delhaize en is lid van het Remuneratiecomité. Voorafgaand aan de fusie
tussen Ahold en Delhaize was hij actief in de Raad van Bestuur van Delhaize
vanaf 2014.
Johnny was voormalig CEO van de Belgische Post van 2002 tot 2014 en werkte
als CEO van TerBeke van 2000 tot 2002.
Johnny begin zijn loopbaan in 1974 bij Vanderelst N.V. (Rothmans group) als
product and marketingmanager voor België. In 1981 werd hij benoemd voor de
functie van marketing and salesmanager bij Masterfoods N.V. (Mars Inc.) voor
België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. In 1986 verhuisde Johnny naar Côte
d’Or-Jacobs Suchard. Vijf jaar later vervoegde hij Interbrew N.V. als executive vice
president alvorens CEO te worden voor Europa, Azië-Pacific en Afrika van 1995 tot
1999.
Johnny is voorzitter van de raad van bestuur van Spadel SA, Betafence en
Recticel, lid van de raad van bestuur van H. Essers en adviseur voor CVC Belgium
en Lazard Frères Benelux.
Geboren: 8 mei 1952
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Nationaliteit: Belgisch
Patrick De Maeseneire
Patrick De Maeseneire is actief in de Raad van Commissarissen van Ahold
Delhaize sinds 24 juli 2016 en is lid van het Comité voor de Audit, Financiën en
Risico's. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was hij actief in de
Raad van Bestuur van Delhaize vanaf 2015.
Patrick was CEO van Jacobs Holding AG, meerderheidsaandeelhouder van Barry
Callebaut AG, sedert 2015. Hij is tevens voorzitter van de raad van bestuur van
Barry Callebaut. Patrick was actief als CEO van Adecco van 2009 tot 2015 en als
CEO van Barry Callebaut van 2002 tot 2009.
Patrick startte zijn professionele carrière in 1980 als consultant bij Arthur Andersen.
Tussen 1980 en 1997 had hij uitvoerende functies bij Wang, Apple, Sun
International en de Belgische Tv-zender VTM.
Geboren: 21 oktober 1957
Nationaliteit: Belgisch
Dominique Leroy
Dominique Leroy is sinds 24 juli 2016 actief in de Raad van Commissarissen van
Ahold Delhaize en is lid van het Comité voor Duurzaamheid en Innovatie.
Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was ze werkzaam in de Raad
van Bestuur van Delhaize vanaf 2015.
Ze begon te werken bij Belgacom SA in 2011 als vicevoorzitter van de sales voor
de consumentenafdeling. In 2012, was Dominique executive vicevoorzitter van de
consumenten bedrijfseenheid van Belgacom en was ze lid van het
managementcomité van Belgacom Groep.
Daarvoor, Dominique werkte Dominique 24 jaar bij Unilever. Ze was managing
director bij Unilever (België) in lid van het managementcomité van Unilever
Benelux.
10
Governance
Dominique was de CEO van Proximus (voorheen Belgacom en lid van de raad van
bestuur van Proximus sedert 2014. Ze was tevens actief als lid van de raad van
dochtervennootschappen van Proximus, BICS, Be-Mobile en Proximus Art.
Daarenboven was Dominique actief als lid van de raad bij Lotus Bakeries en
voorzitter van de internationale adviesraad van de Solvay Brussels School of
Economics and Management.
Geboren: 8 november 1964
Nationaliteit: Belgisch
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Diversiteit in de Raad
Geslacht
Vrouwelijk
Mannelijk
Nationaliteit
Canadees
Sweeds
Amerikaans
Belg
Nederlands
11
Governance
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Corporate governance
Wij hebben onze corporate governance structuur ontworpen op een manier dat het
onze activiteiten het beste ondersteunt, dat het tegemoetkomt aan de behoeften
van onze belanghebbenden en in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.
Deze afdeling bevat een overzicht van onze corporate governance structuur en
omvat informatie die vereist is door de Nederlandse Corporate Governance Code.
Governance structuur
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (“de Vennootschap” of “Ahold Delhaize”) is een
naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gestructureerd om onze strategie
uit te voeren en om de lokale, regionale en globale besluitvorming in balans te
brengen.
Onze vennootschap bestaat uit een Global Support Office en vijf segmenten -Ahold USA, Delhaize America, Nederland, België en Centraal- en Zuidoost-Europa
(CZOE) -- die bestaan uit een aantal merken.
We hebben een dualistische bestuursstructuur met een Raad van Commissarissen
en een Raad van Bestuur die verantwoording afleggen aan onze aandeelhouders.
Onze Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het algemeen
beheer van Ahold Delhaize. De Raad van Bestuur wordt gecontroleerd en
geadviseerd door een Raad van Commissarissen.
We hebben tevens een Directiecomité dat is samengesteld uit onze Raad van
Bestuur en bepaalde andere sleutelfunctionarissen van de Vennootschap, die
wordt geleid door de Chief Executive Officer. Het Directiecomité werd opgesteld
om een ruimer leidend team te omvatten, met inbegrip van de leidinggevende
sleutelfunctionarissen, in het besluitvormingsproces om onze strategie en
activiteiten op de beste manier te ondersteunen en tegelijkertijd de flexibiliteit te
hebben om zich te kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen in onze sector.
Onderstaand diagram geeft de governance structuur van Ahold Delhaize weer.
Een lijst van dochtervennootschappen, joint ventures en verbonden
vennootschappen is opgenomen in Toelichting 36 van de geconsolideerde
jaarrekening.
12
Raad van Bestuur en Directiecomité
Onze Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het algemeen
beheer van de Vennootschap en controleert het geheel van corporate governance
activiteiten. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de acties en
beslissingen van het Directiecomité, dat onze algemene zaken beheert en erop
toeziet dat we onze strategie op een doeltreffende manier uitwerken en onze
doelstellingen verwezenlijken.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Samen ondersteunen onze Raad van Bestuur en ons Directiecomité onze
doelstellingen, komen ze tegemoet aan de behoeften van onze belanghebbenden
en zien ze erop toe dat we de relevante wet- en regelgeving naleven.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de verantwoordelijkheden van de
Raad van Bestuur en het Directiecomité, verwijzen we naar de het Reglement van
Orde (Rules of Procedure) onder de governance afdeling van de openbare website
van Ahold Delhaize www.aholddelhaize.com.
Samenstelling van de Raad van Bestuur en het Directiecomité
In overeenstemming met onze Statuten, moet de Raad van Bestuur samengesteld
zijn uit ten minste drie leden. De huidige leden zijn: Dick Boer, Voorzitter en Chief
Executive Officer; Frans Muller, Deputy Chief Executive Officer en Chief Integration
Officer; Jeff Carr, Chief Financial Officer; Pierre Bouchut, Chief Operating Officer
Europa en Indonesië en Kevin Holt, Chief Operating Officer Ahold USA. De huidige
leden van het Directiecomité zijn de leden van de Raad van Bestuur plus Hanneke
Faber, e-Commerce and Innovation Officer; Abbe Luersman, Chief Human
Resources Officer; Jan Ernst de Groot, Chief Legal Officer en Marc Croonen, Chief
Sustainability, Transformation and Communications Officer.
Op 14 maart 2016, heeft de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders Jeff Carr herbenoemd voor een tweede ambtstermijn en werden
Frans Muller, Pierre Bouchut en Kevin Holt benoemd als lid van de Raad van
Bestuur met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de fusie tussen Ahold en
Delhaize Groep NV/SA (“Delhaize”).
De omvang en de samenstelling van onze Raad van Bestuur en ons
Directiecomité en de gecombineerde ervaring en expertise van de leden ervan
zouden het beste aansluiten bij het profiel en de strategie van de Vennootschap.
Dit zoeken naar de beste oplossing, samen met de beschikbaarheid van
gekwalificeerde kandidaten, heeft ertoe geleid dat Ahold Delhaize vanaf 28 februari
2017 een Raad van Bestuur heeft waarvan alle vijf leden mannelijk zijn en een
Directiecomité waarvan twee leden vrouwelijk en zeven leden mannelijk zijn. Om
de genderdiversiteit van de Raad van Bestuur te verhogen, besteden we vel
aandacht aan genderdiversiteit in de procedure van de rekrutering en benoeming
van nieuwe leden van de Raad van Bestuur. We moedigen tevens de
professionele ontwikkeling van vrouwelijke medewerkers aan, wat vorig jaar
13
Governance
eveneens heeft geleid tot de promotie van verschillende vrouwen in belangrijke
leidinggevende functies binnen de Vennootschap.
Benoeming, schorsing en ontslag
De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan een lid van de Raad van Bestuur
benoemen, schorsen of ontslaan met een absolute meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, op voorstel van de Raad van Commissarissen. Als een
andere partij het voorstel doet, is een absolute meerderheid van de uitgebrachte
stemmen die ten minste één derde van het geplaatste aandelenkapitaal
vertegenwoordigen, vereist. Als deze gekwalificeerde meerderheid niet bereikt is,
maar een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen ten gunste van het
voorstel was, kan een tweede vergadering worden gehouden. Op de tweede
vergadering is slechts een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen
vereist om het voorstel goed te keuren, ongeacht het aantal aandelen
vertegenwoordigd op de vergadering.
Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor ambtstermijnen van 4 jaar
en kunnen worden herbenoemd voor bijkomende termijnen die niet langer zijn dan
4 jaar. De Raad van Commissarissen kan op elk ogenblik een lid van de Raad van
Bestuur schorsen. De overige leden van het Directiecomité worden benoemd,
geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen.
Vergoedingen
Op 19 april 2016 heeft de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Ahold ons
huidig remuneratiebeleid voor leden van de Raad van Bestuur goedgekeurd. Meer
gegevens over dit beleid vindt u onder de afdeling Vergoedingen. Voor
gedetailleerde informatie over de individuele vergoedingen van de leden van de
Raad van Bestuur verwijzen we naar Toelichtingen 31 en 32 bij de jaarrekening.
Schema van de mogelijke herbenoemingen van leden van de Raad van Bestuur
Naam
Datum van de eerste
benoeming
Datum van mogelijke
herbenoeming
Dick Boer
3 mei 2007
2019
Jeff Carr
17 april 2012
2020
Frans Muller
14 maart 2016*
2020
Pierre Bouchut
14 maart 2016*
2020
Kevin Holt
14 maart 2016*
2020
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
*Met ingang van 24 juli 2016
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht over en de
adviesverlening aan onze Raad van Bestuur en houdt toezicht op de algemene
gang van zaken, de strategie en de bedrijfsprestaties van de Vennootschap. De
Raad van Commissarissen wordt in haar taken geleid door het belang van de
Vennootschap en de met de Vennootschap verbonden onderneming, rekening
houdende met het algemeen belang van de onderneming en de relevante
belangen van al haar belanghebbenden. De Raad van Commissarissen is
verantwoordelijk voor de controle en beoordeling van haar eigen prestaties.
De Statuten van Ahold Delhaize vereisen de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen voor bepaalde belangrijke voorgestelde beslissingen die door de
Raad van Bestuur moeten worden genomen, namelijk:
•
De uitgifte van aandelen
•
Overnames, inkopen, terugkopen van aandelen en elke andere
vermindering van het geplaatste en uitstaande kapitaal
•
De taakverdeling binnen de Raad van Bestuur en de goedkeuring of
wijziging van het Reglement van Orde van de Raad van Bestuur en het
Directiecomité
•
Belangrijke wijzigingen van de identiteit of de aard van de Vennootschap
of haar onderneming
Na de fusie tussen Ahold en Delhaize werd een presidium geïntroduceerd dat
regelmatig bijeenkomt met de Chief Executive Officer, de Deputy Chief Executive
Officer en de Chief Integration Officer. Het presidium is samengesteld uit de
Voorzitter en de Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, Mats Jansson
en Jan Hommen. Haar belangrijkste taken zijn de opstelling van de agenda van de
vergaderingen van de Raad van Commissarissen, het omgaan met de inhoud van
de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en nauw contact houden met
de CEO en de Afgevaardigde CEO.
Voor meer gedetailleerde informatie over de Raad van Commissarissen verwijzen
we naar het Verslag van de Raad van Commissarissen. Het Reglement van Orde
van de Raad van Commissarissen kan worden geraadpleegd onder de
14
Governance
governance afdeling van de openbare website van Ahold Delhaize
www.aholddelhaize.com.
Benoeming
De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan een lid van de Raad van
Commissarissen benoemen, schorsen of ontslaan bij een absolute meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, op voorstel van de Raad van Commissarissen. Als
een andere partij het voorstel doet, is een absolute meerderheid van de
uitgebrachte stemmen die ten minste één derde van het geplaatste
aandelenkapitaal vertegenwoordigen, vereist. Als deze gekwalificeerde
meerderheid niet is bereikt maar als een absolute meerderheid van de
uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel was, kan een tweede
vergadering worden gehouden. Op de tweede vergadering is slechts een absolute
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist, ongeacht het aantal aandelen
vertegenwoordigd op de vergadering.
Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor ambtstermijnen
van 4 jaar en kunnen worden herbenoemd voor bijkomende termijnen die niet
langer zijn dan 4 jaar. Vanaf 2018 komt een lid van de Raad van Commissarissen
in aanmerking voor herbenoeming na afloop van zijn of haar eerste ambtstermijn
van 4 jaar, voor één bijkomende termijn van 4 jaar, gevolgd door twee bijkomende
termijnen van 2 jaar. Een lid van de Raad van Commissarissen kan niet langer dan
12 jaar in dienst zijn.
Belangenconflicten
Elk lid van de Raad van Bestuur moet onmiddellijk enig potentieel belangenconflict
melden aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige
leden van de Raad van Bestuur en hen alle relevante informatie verstrekken. Elk
lid van de Raad van Commissarissen moet onmiddellijk enig potentieel
belangenconflict melden aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en
hem of haar alle relevante informatie verstrekken. De Voorzitter bepaalt of er een
belangenconflict bestaat.
Als een lid van de Raad van Commissarissen of een lid van de Raad van Bestuur
een belangenconflict heeft met de Vennootschap, kan het lid niet deelnemen aan
de besprekingen en het besluitvormingsproces over onderwerpen of verrichtingen
in verband met het belangenconflict.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
De Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal ervoor zorgen dat dergelijke
verrichtingen worden onthuld in het jaarverslag. In 2016 vonden geen dergelijke
verrichtingen plaats. In overeenstemming met de best practice bepaling III.6.4 van
de Nederlandse Corporate Governance Code, verklaart Ahold Delhaize dat er in
2016 geen verrichtingen hebben plaatsgevonden tussen de Vennootschap en
rechtspersonen of natuurlijke personen die houder zijn van ten minste 10% van de
aandelen van de Vennootschap.
Aandelen en rechten van aandeelhouders
Algemene Aandeelhoudersvergadering
De aandeelhouders van Ahold Delhaize oefenen hun rechten uit via jaarlijkse en
buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen. Wij moeten elk jaar,
uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar van de Vennootschap, een
jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering bijeenroepen. Bijkomende
buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen kunnen op elk ogenblik
worden bijeengeroepen door de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur
of door een of meerdere aandeelhouders die ten minste 10% van het geplaatste
aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
De agenda van de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering moet bepaalde
punten bevatten zoals voorzien in de Statuten van Ahold Delhaize en in de
Nederlandse wetgeving, zoals de goedkeuring van onze jaarrekening. De
Algemene Aandeelhoudersvergadering kan eveneens stemmen over belangrijke
beslissingen betreffende de identiteit of de aard van Ahold Delhaize, met inbegrip
van belangrijk overnames en desinvestering.
Aandeelhouders mogen punten op de agenda van de Algemene
Aandeelhoudersvergadering voorstellen op voorwaarde dat zij houder zijn van ten
minste 1% van het geplaatste aandelenkapitaal of dat hun aandelen een
marktwaarde van ten minste € 50 miljoen vertegenwoordigen. Voorstellen voor
agendapunten van de Algemene Aandeelhoudersvergadering moeten ten minste
60 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering worden ingediend.
Goedkeuring van besluiten
Onder voorbehoud van enkele uitzonderingen voorzien door het Nederlands recht
of door onze Statuten, worden besluiten goedgekeurd met een absolute
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder quorumvereiste.
15
Governance
Voorstellen van agendapunten ingediend door aandeelhouders vereisen een
absolute meerderheid van de op de Algemene Aandeelhoudersvergadering
uitgebrachte stemmen die ten minste één derde van de geplaatste aandelen
vertegenwoordigen. Als deze gekwalificeerde meerderheid niet is bereikt maar als
een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen ten gunste van het
voorstel was, kan een tweede vergadering worden gehouden. Op de tweede
vergadering is slechts een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen
vereist om het voorstel goed te keuren, ongeacht het aantal aandelen
vertegenwoordigd op de vergadering (behoudens tegenstrijdige bepaling in de wet
of in onze Statuten).
Een besluit tot een Statutenwijziging die een verandering inhoudt aan de aan de
houders van een bijzondere klasse aandelen toegekende rechten, vereist de
voorafgaande goedkeuring van een vergadering van die klasse.
Een besluit tot ontbinding van de Vennootschap kan door de Algemene
Aandeelhoudersvergadering worden goedgekeurd naar aanleiding van een
voorstel van de Raad van Bestuur gedaan met de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen. Elk voorgesteld besluit om de Vennootschap te ontbinden moet
worden bekendgemaakt in de oproeping tot de Algemene
Aandeelhoudersvergadering waarop dat voorstel in overweging moet worden
genomen.
Stemrechten
Elk gewoon aandeel verstrekt aan de houder ervan het recht om 1 stem uit te
brengen. Het Nederlands recht voorziet een registratiedatum die moet worden
vastgesteld op 28 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene
Aandeelhoudersvergadering om te bepalen of een persoon de vergadering mag
bijwonen en zijn rechten mag uitoefenen op de Algemene
Aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders die op die datum geregistreerd zijn
mogen aanwezig zijn en hun rechten als aandeelhouders uitoefenen op de
Algemene Aandeelhoudersvergadering, ongeacht de verkoop van aandelen na de
registratiedatum. Aandeelhouders kunnen vertegenwoordigd zijn bij een
schriftelijke volmacht.
Wij moedigen de deelname aan onze Algemene Aandeelhoudersvergaderingen
aan. Wij doen beroep op Deutsche Bank Trust Company Americas, de Depositaris
voor de ADR-faciliteit van de Vennootschap, om ADR-houders in staat te stellen
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
om hun stemrechten, die vertegenwoordigd worden door de aan de ARD's
onderliggende gewone aandelen, uit te oefenen.
Noch Ahold Delhaize, noch een van haar dochtervennootschappen kan een stem
uitbrengen over enig aandeel die zij hebben in de Vennootschap. Met deze
aandelen wordt geen rekening gehouden voor de doelstelling van de bepaling van
het aantal vertegenwoordigde aandeelhouders of hoeveel van het
aandelenkapitaal op de Algemene Aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd
is.
Houders van aandelencertificaten van cumulatief preferente financieringsaandelen
kunnen de Algemene Aandeelhoudersvergadering bijwonen. De stemrechten van
de onderliggende aandelen kunnen worden uitgeoefend door de Stichting
Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen Ahold (SAPFAA), een
stichting naar Nederlands recht.
Cumulatief preferente financieringsaandelen
Alle uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen werden uitgegeven
aan de SAPFAA. Houders van aandelencertificaten kunnen van de SAPFAAvolmachten verkrijgen.
In overeenstemming met haar statuten, is de raad van de SAPFAA samengesteld
uit drie leden: één A-lid, één B-lid en één C-lid. Het A-lid wordt benoemd door de
algemene vergadering van aandelencertificaathouders, het B-lid wordt benoemd
door de Vennootschap en het C-lid wordt benoemd door een gezamenlijk besluit
van het A-lid en het B-lid. Op 28 februari 2017 zijn de leden van de raad van de
SAPFAA de volgende:
A-lid:
J.L. van der Giessen
B-lid:
C.W. de Monchy
C-lid:
R. ter Haar, voorzitter
Ahold Delhaize keert een verplicht jaarlijks dividend uit op de cumulatief preferente
financieringsaandelen, dat wordt berekend in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 39.4 van de Statuten van de Vennootschap. Voor meer details over de
cumulatief preferente financieringsaandelen en de daarmee verbonden
stemrechten, zie Toelichting 22 bij de jaarrekening.
16
Governance
Cumulatief preferente aandelen
Op 1 januari 2017 waren er geen uitstaande cumulatief preferent aandelen. De
Vennootschap heeft met de Nederlandse Stichting Ahold Continuïteit (SAC) een
optieovereenkomst afgesloten die ontworpen is om, in overeenstemming met de
doelstelling van de SAC volgens haar statuten, potentieel invloed uit te oefenen in
het geval van een openbaar bod of een potentiële verandering in de zeggenschap
over de Vennootschap om de belangen van de Vennootschap en alle
belanghebbenden van de Vennootschap te vrijwaren en om, naar best vermogen,
potentieel tegenwerking te bieden aan invloeden die tegenstrijdig zouden zijn met
deze belangen door de continuïteit, onafhankelijkheid of identiteit van de
Vennootschap aan te tasten.
SAC en de leden van haar raad zijn onafhankelijk ten aanzien van de
Vennootschap. Op 28 februari 2017 zijn de leden van de raad van SAC de
volgende:
Naam
Hoofdactiviteit of vorige activiteit
G.H.N.L. van Woerkom
Advocaat en voormalig voorzitter van de
Nederlandse Orde van Advocaten
Voorzitter van Detailhandel Nederland
J. van den Belt
Voormalig CFO Océ
B. Vree
Voormalig CEO APM Terminals Europe
W.G. van Hassel, voorzitter
Voor details over de cumulatief preferente aandelen van Ahold Delhaize verwijzen
we naar Toelichting 20 van de jaarrekening.
Uitgifte van bijkomende aandelen en voorkeursrechten
Aandelen kunnen worden uitgegeven na een besluit van de Algemene
Aandeelhoudersvergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, gedaan met de
goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Algemene
Aandeelhoudersvergadering kan beslissen om deze bevoegdheid te delegeren
aan de Raad van Bestuur voor een bepaalde periode die niet langer is dan 5 jaar.
Een besluit van de Algemene Aandeelhoudersvergadering om aandelen uit te
geven, of om de Raad van Bestuur te machtigen om dit te doen, is tevens
onderworpen aan de goedkeuring van elke klasse aandelen waarvan de rechten
negatief zouden worden beïnvloed door de voorgestelde uitgifte of delegatie. Op
19 april 2016 heeft de Algemene Aandeelhoudersvergadering een delegatie
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
goedgekeurd van deze bevoegdheid aan de Raad van Bestuur betreffende de
uitgifte en/of toekenning van rechten om gewone aandelen te verwerven tot een
maximum van 10% van de uitgegeven gewone aandelen tot 19 oktober 2017 en
onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
Bij de uitgifte van nieuwe gewone aandelen, hebben de houders van gewone
aandelen van Ahold Delhaize een voorkeursrecht om in te schrijven op gewone
aandelen in verhouding tot het totaalbedrag van hun bestaande houderschap van
gewone aandelen van Ahold Delhaize. Volgens de Statuten van de Vennootschap
is dit voorkeursrecht niet van toepassing op enige uitgifte van aandelen aan
medewerkers van Ahold Delhaize. De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan
beslissen om de voorkeursrechten te beperkten of uit te sluiten. De Algemene
Aandeelhoudersvergadering kan tevens besluiten om de Raad van Bestuur aan te
duiden als het vennootschapsrechtelijk orgaan dat bevoegd is om
voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten voor een periode dat niet langer is
dan 5 jaar.
Op 19 april 2016 heeft de Algemene Aandeelhoudersvergadering, onder
voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de bevoegdheid
gedelegeerd aan de Raad van Bestuur om de voorkeursrechten van houders van
gewone aandelen bij de uitgifte van gewone aandelen en/of bij de toekenning van
rechten om in te schrijven op gewone aandelen tot 19 oktober 2017.
Terugkoop van eigen aandelen door Ahold Delhaize
Ahold Delhaize kan slechts volledig volgestorte aandelen van enige klasse in haar
kapitaal verwerven tegen bezwarende titel na machtiging door de Algemene
Aandeelhoudersvergadering en onder voorbehoud van bepaalde bepalingen van
Nederlands recht en de Statuten van de Vennootschap, als:
1. Het eigen vermogen verminderd met de betaling vereist om de verwerving uit te
voeren niet minder bedraagt dan de som van het opgevraagde en gestorte kapitaal
en alle reserves vereist door het Nederlands recht of ingevolge de Statuten van
Ahold Delhaize; en
2. Ahold Delhaize en haar dochtervennootschappen zouden niet, als gevolg
daarvan, een aantal aandelen bezitten waarvan de totale nominale waarde meer
bedraagt dan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal.
17
Governance
De Raad van Bestuur werd gemachtigd om een aantal gewone aandelen van de
Vennootschap of aandelencertificaten te verwerven, zoals toegelaten binnen de
beperkingen van de wet en de Statuten en onder voorbehoud van goedkeuring van
de Raad van Commissarissen. Een dergelijke verwerving van aandelen, op de
beurs of anderszins, zal plaatsvinden aan een prijs tussen de nominale waarde en
110% van de openingskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam door NYSE
Euronext op de datum van de verwerving ervan. De machtiging houdt rekening
met de mogelijkheid om de teruggekochte aandelen in te trekken. Deze machtiging
is geldig tot 19 oktober 2017. Ahold Delhaize kan aandelen in haar kapitaal
verwerven ten kosteloze titel of met als doelstelling om deze aandelen over te
dragen aan medewerkers via aandelenplannen of optieplannen, zonder dergelijke
machtiging. Op 9 januari 2017 startte de Vennootschap een € 1 miljard regeling tot
terugkoop van aandelen, waarvan de verwachte voltooiing zal plaatsvinden voor
het einde van 2017.
Hoofdaandeelhouders
Ahold Delhaize is niet rechtstreeks noch onrechtstreeks in eigendom van of
gecontroleerd door een andere entiteit of door een overheid. De Vennootschap
heeft geen weet van enige regeling die, later, zou kunnen leiden tot een wijziging
van het zeggenschap, behalve zoals beschreven in de afdeling Cumulatief
preferente aandelen.
Belangrijke eigendom van aandelen met stemrecht
Volgens de Nederlandse Wet op het Financieel Toezicht moet elke persoon of
rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang in het kapitaal van
Ahold Delhaize of stemrechten verwerft of erover beschikt, de Nederlandse
Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis
stellen als de verwerving of beschikking ertoe leidt dat het percentage van
uitstaande kapitaalbelangen of stemrechten door die persoon of rechtspersoon
gehouden een van de volgende drempels bereikt, overschrijdt of er onder valt:
3%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
40%
50%
60%
75%
95%
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
De verplichting om de AFM in kennis te stellen is van toepassing als het
percentage van kapitaalbelangen of stemrechten waarnaar hierboven wordt
verwezen verandert ten gevolge van een wijziging in het totale uitstaande kapitaal
of de stemrechten van Ahold Delhaize. Bovendien kunnen lokale regels van
toepassing zijn op investeerders.
Onderstaande tabel somt de aandeelhouders op die geregistreerd zijn in het AFMregister op 28 februari 2017 die een belang van 3% of meer hebben in het
1
aandelenkapitaal van de Vennootschap .
•
BlackRock, Inc - 3,32% aandeelhouderschap (5,05% stemrechten)
bekendgemaakt op 12 januari 2016
•
DeltaFort Beleggingen I B.V. - 10,82% aandeelhouderschap (3,43%
2
stemrechten) bekendgemaakt op 25 juli 2016
•
NN Group N.V. - 7,31% aandeelhouderschap (3.00% stemrechten)
2
bekendgemaakt op 25 juli 2016
•
Stichting Administratiekantoor Preferente Financieringsaandelen Ahold 17,32% aandeelhouderschap (5,49% stemrechten) bekendgemaakt op 25 juli
3
2016
1. In overeenstemming met de indieningsvereisten, omvatten de vermelde percentages zowel de
rechtstreekse als de onrechtstreekse kapitaalbelangen en stemrechten en zowel de werkelijke als
potentiële kapitaalbelangen en stemrechten. Meer details kunnen worden gevonden op www.afm.nl.
2. De belangen geregistreerd voor DeltaFort Beleggingen I B.V. en NN Group N.V. omvatten de
onrechtstreekse en/of potentiële belangen uit aandelencertificaten, evenals de rechtstreekse en werkelijke
belangen uit gewone aandelen.
3. De SAPFAA bezit alle uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen en het heeft
aandelencertificaten uitgegeven voor investeerders die werden geregistreerd onder DeltaFort Beleggingen
I B.V. en NN Group N.V. Daarom werden, in verband met de uitstaande cumulatief preferente
financieringsaandelen, bekendmakingen gedaan door zowel de SAPFAA (voor de aandelen) als door
DeltaFort Beleggingen I B.V. en NN Group N.V. (voor de overeenstemmende aandelencertificaten).
Voor meer details over het aantal uitstaande aandelen verwijzen we naar
Toelichting 20 bij de geconsolideerde jaarrekening. Voor meer details over de
kapitaalstructuur, noteringen, prestaties van aandelen en dividendbeleid in verband
met de gewone aandelen van Ahold Delhaize, zie de afdeling Investeerders
Statuten
18
Governance
Onze Statuten schetsen bepaalde basisprincipes van de Vennootschap inzake de
corporate governance en de organisatie. De huidige tekst van de Statuten is
beschikbaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Industrie
van Amsterdam en op onze openbare website op www.aholddelhaize.com.
De Statuten kunnen door de Algemene Aandeelhoudersvergadering worden
gewijzigd. Een besluit tot Statutenwijziging kan worden goedgekeurd bij een
absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen op voorstel van de Raad van
Bestuur. Als een andere partij het voorstel doet, is een absolute meerderheid van
de uitgebrachte stemmen die ten minste één derde van het geplaatste
aandelenkapitaal vertegenwoordigen, vereist. Als deze gekwalificeerde
meerderheid niet werd bereikt maar als een absolute meerderheid van de
stemmen ten gunste van het voorstel werd uitgesproken, kan een tweede
vergadering worden gehouden. Op de tweede vergadering is slechts een absolute
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist, ongeacht het aantal aandelen
vertegenwoordigd op de vergadering.
De voorafgaande goedkeuring van een vergadering van houders van aandelen
van een bepaalde klasse is vereist voor een voorstel tot een Statutenwijziging die
de rechten toegekend aan de houders van aandelen van die bepaalde klasse
wijzigt.
Externe auditor
De Algemene Aandeelhoudersvergadering benoemt de externe auditor. Het
Comité voor de Audit, Financiën en Risico's geeft aan de Raad van
Commissarissen een aanbeveling van de externe auditor die moet worden
voorgesteld voor (her)benoeming door de Algemene Aandeelhoudersvergadering.
Daarnaast beoordeelt het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's en, in
voorkomend geval, geeft het een aanbeveling over de vervanging van de externe
auditor.
Op 19 april 2016 heeft de Algemene Aandeelhoudersvergadering
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd als externe auditor van de
Vennootschap voor het boekjaar 2016.
Besluit Artikel 10 EU Overnamerichtlijn
In overeenstemming met het Besluit Artikel 10 Overnamerichtlijn moeten we
verslag uitbrengen over, onder meer, onze kapitaalstructuur, beperkingen van
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
stemrechten en de overdracht van effecten, belangrijk aandeelhouderschap in
Ahold Delhaize, de regels betreffende de benoeming en het ontslag van leden van
de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de Statutenwijziging, de
bevoegdheden van de Raad van Bestuur (in het bijzonder, de bevoegdheid om
aandelen uit te geven of terug te kopen), belangrijke overeenkomsten waarbij
Ahold Delhaize een partij is en die in werking zijn getreden, die gewijzigd of
ontbonden zijn na een wijziging in de zeggenschap van Delhaize na een
overnamebod en over alle overeenkomsten afgesloten tussen Ahold Delhaize en
de leden van de Raad van Bestuur of medewerkers die vergoedingen voorzien
ingeval hun tewerkstelling ophoudt wegens een overnamebod.
De informatie vereist door het Besluit Artikel 10 EU Overnamerichtlijn is
opgenomen in deze afdeling Corporate governance en in de afdeling Investeerders
en de toelichtingen waarnaar in deze secties wordt verwezen of die inbegrepen
zijn in de beschrijving van enige relevante overeenkomst.
Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
Wij passen de relevante principes en best practices toe voorzien door de
Nederlandse Corporate Governance Code die van toepassing zijn op de
Vennootschap, op de Raad van Bestuur en op de Raad van Commissarissen, op
de manier uiteengezet in de afdeling Governance. Voor het boekjaar 2016 heeft de
Vennootschap de Nederlandse Corporate Governance Code van 10 december
2008 toegepast, die kan worden geraadpleegd op
www.commissiecorporategovernance.nl. Vanaf het boekjaar 2017 wordt de
herziene Nederlandse Corporate Governance Code van 8 december 2016
toegepast.
Op de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 3 maart 2004
hebben onze aandeelhouders ingestemd met de toepassing van de Nederlandse
Corporate Governance Code. Ahold Delhaize blijft manieren zoeken om haar
corporate governance te verbeteren, waaronder het waarderen van zichzelf ten
aanzien van de internationale best practices.
Corporate governance verklaring
De Nederlandse Corporate Governance Code vereist van vennootschappen dat ze
een verklaring publiceren betreffende hun benadering van de corporate
governance en de naleving van de Code. Hiernaar wordt verwezen in artikel 2a
19
Governance
van het "Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud bestuursverslag” dat
laatst werd gewijzigd op 1 november 2015 (het Besluit). De informatie die in deze
corporate governance verklaring moet worden opgenomen zoals beschreven in de
artikelen 3, 3a en 3b van het Besluit, die hier worden opgenomen en herhaald ter
verwijzing, is beschikbaar onder de volgende afdelingen van dit jaarverslag:
•
De informatie over de naleving van de Nederlandse Corporate
Governance Code zoals vereist door artikel 3 van het Besluit, is te vinden onder de
afdeling Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.
•
De informatie over de risicobeheersing van Ahold Delhaize en de
controlekaders in verband met het proces van financiële verslaggeving zoals
vereist in artikel 3a, sub a, van het Besluit, is te vinden in de relevante afdeling van
Hoe we risico's beheersen.
•
De informatie betreffende het functioneren van de Algemene
Aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize en de bevoegdheden en rechten
van onze aandeelhouders, zoals vereist door artikel 3a, sub b, van het Besluit, is te
vinden in de relevante afdelingen onder Aandelen en rechten van aandeelhouders
•
De informatie betreffende de samenstelling en werking van de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen van Ahold Delhaize en haar comités,
zoals vereist door artikel 3a, sub c, van het Besluit, is te vinden in de relevante
afdelingen onder Corporate Governance.
•
De informatie over de opname van de door het Besluit Artikel 10 EU
Overnamerichtlijn vereiste informatie, zoals voorzien door artikel 3b van het
Decreet, is te vinden onder de afdeling Besluit Artikel 10 EU Overnamerichtlijn.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Verslag van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is een onafhankelijke bedrijfsentiteit die
verantwoordelijk is voor het toezicht over en de adviesverlening aan onze Raad
van Bestuur en voor de controle over de algemene gang van zaken, de strategie
en de operationele prestatie van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen
wordt in haar taken geleid door het belang van de Vennootschap en de met de
Vennootschap verbonden onderneming, rekening houdende met het algemeen
belang van de onderneming en de relevante belangen van al haar
belanghebbenden.
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Ahold Delhaize bepaalt het aantal van haar
leden. Het profiel van de Raad van Commissarissen is bekendgemaakt op de
openbare website van Ahold Delhaize www.aholddelhaize.com. De Raad van
Commissarissen is van mening dat haar huidige samenstelling in
overeenstemming is met haar profiel, in termen van gecombineerde ervaring en
expertise, onafhankelijkheid en variatie in leeftijden en geslachten. Het profiel van
de Raad van Commissarissen wordt regelmatig bijgewerkt.
Het Reglement van Orde van de Raad van Commissarissen voorziet dat, indien
een lid tegelijkertijd lid is van een raad van commissarissen van een andere
vennootschap, de belangrijkste taken voortvloeiend uit en/of het aantal en de aard
van het lidmaatschap in enige andere raad van commissarissen niet tegenstrijdig
mogen zijn met of geen belemmering mogen vormen voor de taken van die
persoon als lid van de Raad van Commissarissen van Ahold Delhaize.
Op 14 maart 2016 heeft de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
Mark McGrath herbenoemd voor een derde ambtstermijn en heeft het Mary Anne
Citrino benoemd. Op diezelfde datum werden Mats Jansson, Jacques de
Vaucleroy, Jack Stahl, Bill McEwan, Johnny Thijs, Dominique Leroy en Patrick De
Maeseneire benoemd, onder voorbehoud en met ingang van de datum van de
fusie tussen Ahold en Delhaize. Op die datum, nl., 24 juli 2016, nam Derk Doijer
ontslag uit de Raad van Commissarissen. Op de jaarlijkse Algemene
Aandeelhoudersvergadering van 12 april 2017 zullen Jan Hommen en Ben
Noteboom worden genomineerd voor een herbenoeming.
20
Governance
De samenstelling van de Raad van Commissarissen, met inbegrip van de
gecombineerde ervaring en expertise, de onafhankelijkheid en de diversiteit in
leeftijden en geslachten van haar leden, zouden op de beste manier aangepast
zijn aan het profiel en de strategie van Ahold Delhaize. Dit zoeken naar de beste
oplossing, samen met de beschikbaarheid van gekwalificeerde kandidaten, heeft
ertoe geleid dat Ahold Delhaize momenteel een Raad van Commissarissen heeft
waarin 3 leden vrouwelijk en 11 leden mannelijk zijn. Om de genderdiversiteit van
de Raad van Commissarissen te verhogen, besteden we vel aandacht aan
genderdiversiteit in de procedure van de rekrutering en benoeming van nieuwe
leden van de Raad van Commissarissen.
Inductie
De voortdurende opleiding is een belangrijk onderdeel van het goed bestuur.
Nieuwe leden van onze Raad van Commissarissen volgen een inductieprogramma
over meerdere dagen in onze bedrijven in de V.S. en in Nederland evenals in het
Global Support Office in Zaandam, waar zij worden gebrieft over hun
verantwoordelijkheden en door het senior management worden geïnformeerd over
de financiële, sociale en zakelijke verantwoordelijkheid, human resources,
governance en de juridische en boekhoudkundige zaken van onze Vennootschap
en bedrijven. Gedurende het hele jaar bezoeken alle leden van onze Raad van
Commissarissen verschillende van onze merken, bedrijfsactiviteiten en andere
delen van de Vennootschap om een grotere familiariteit te verkrijgen met het
senior management en om een betere kennis te ontwikkelen van de lokale
activiteiten, opportuniteiten en uitdagingen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Diversiteitprofiel van de Raad van Commissarissen
Geboortedatum
V.
S.
Naam
Jan Hommen
17 december
1951
29 april 1943
Jacques de
Vaucleroy
20 januari 1961
Jack Stahl
27 maart 1953
Mats Jansson
*
*
*
*
Ben Noteboom 4 juli 1958
Bill McEwan
Rob van den
Bergh
Stephanie
Shern
Mark McGrath
René Hooft
Graafland
Mary Anne
Citrino
N Be Int
ed lgi er
erl ë
na
an
tio
d
na
le
er
va
rin
g
*
7 januari 1948
10 augustus
1946
24 september
1955
24 april 1959
Johnny Thijs
8 mei 1952
Patrick De
Maeseneire
Dominique
Leroy
21 oktober
1957
8 november
1964
*
Vo
ed
sel
ind
ust
rie
*
So
cia
al/t
ew
erk
ste
llin
g
*
O
nt
hu
llin
g/
co
m
m
un
ica
M Ge
an sla
ag cht
e
m
en
ter
va
rin
g
Rob van den Bergh
20 april 2011
2015
2019
*
M
Mark McGrath
23 april 2008
2012/2016
2020
*
M
*
M
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
René Hooft Graafland
16 april 2014**
2018
Mary Anne Citrino
14 maart 2016
2020
Johnny Thijs
14 maart 2016***
2020
M
Patrick De Maeseneire
14 maart 2016***
2020
M
Dominique Leroy
14 maart 2016***
2020
*
M
*
*
F
*
*
M
*In haar besluit om haar leden te nomineren voor herbenoeming, zal de Raad van
Commissarissen rekening houden met hun ambtstermijn in de Raad van Bestuur
van Delhaize Groep, voorafgaand aan hun benoeming in de Raad van
Commissarissen.
*
*
M
*
F
*
*
M
** Met ingang van 1 januari 2015
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
M
*
*
*
*
F
*
*
*
*
*
*
*
*
2020
*
*
*
14 maart 2016***
*
*
*
Bill McEwan
2013
2017
*
*
2020
2020
2017
2009/2013
*
*
14 maart 2016***
14 maart 2016***
28 april 2009
18 mei 2005
*
*
Jacques de Vaucleroy
Jack Stahl
Ben Noteboom
Stephanie Shern
*
*
2017
M
*
*
2020
1 oktober 2013
*
*
*
14 maart 2016***
Jan Hommen
*
*
*
Mats Jansson
*
*
Schema van mogelijke herbenoeming in de Raad van Commissarissen*
21
M
ar
ke
tin
g
*
*
*
D
uu
rz
aa
m
he
id
*
*
*
Fi
na
nc
ië
n
*
*
28 juli 1956
10 april 1950
R
et
ail
Herbenoeming
Datum van de eerste voor tweede en
Einde van de
benoeming derde ambtstermijn huidige benoeming
Naam
*** Met ingang van 24 juli 2016
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Verslag van de Raad van Commissarissen (vervolg)
Vergaderingen en activiteiten van de Raad van
Commissarissen
De fusie tussen Ahold en Delhaize, halverwege 2016, werd uitgevoerd doordat
Delhaize Groep werd opgenomen in Ahold, waarbij de entiteit de nieuwe benaming
Ahold Delhaize kreeg. Dientengevolge neemt dit verslag van de Raad van
Commissarissen de activiteit van Ahold als startpunt.
In 2016 heeft de Raad van Commissarissen 7 vergaderingen in persoon en 3
vergaderingen via conference call gehouden.
De Raad van Bestuur woonde de vergaderingen bij. De overige leden van het
Directiecomité, evenals het overige seniormanagement, werden geregeld
uitgenodigd om op de vergaderingen aanwezig te zijn. De Raad van
Commissarissen heeft verschillende private vergaderingen gehouden zonder
andere aanwezigen om bepaalde kwesties onafhankelijk te beoordelen en om
kwesties inzake de werking van het Management en de Raden van Toezicht te
bespreken. De externe auditor woonde de vergadering van 1 maart 2016 bij, waar
het 2015 Jaarverslag en de Jaarrekening werden aanbevolen ter goedkeuring door
de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering.
De leden van de Raad van Commissarissen nemen het op zich om specifieke
bedrijvigheden of activiteiten van de Vennootschap te beoordelen buiten de
geplande vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Ze hebben tevens
regelmatig contact met verschillende lagen van het management in de
Vennootschap. Deze informele consultaties verzekeren dat de Raad van
Commissarissen goed geïnformeerd blijft over de werking van de
bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap.
De Raad van Commissarissen heeft haar eigen prestaties van 2016, de prestaties
van haar comités en haar individuele leden, evenals de prestatie van de Raad van
Bestuur en haar individuele leden beoordeeld tijdens een private vergadering. De
uitkomst van een enquête onder alle leden van de Raad van Commissarissen
vormde het kader voor de besprekingen. De Raad van Commissarissen was over
het algemeen positief over de prestaties van haar comités en de Raad van Bestuur
en was tevreden met de prestatie van de Raad van Commissarissen. De Raad
22
Governance
stelde vast dat het goed samenwerkt met alle leden die volledig hebben
bijgedragen tot de besprekingen. Als onderdeel van de uitkomst van de
beoordeling, zal de Raad van Commissarissen een focus blijven houden op haar
eigen omvang en structuur en de verdere introductie van de Vennootschap en haar
bedrijfsactiviteiten na de fusie. Naast andere onderwerpen, volgt de Raad van
Commissarissen de integratieactiviteiten binnen de Vennootschap nauwgezet op.
In 2016 heeft de Raad van Commissarissen kwesties inzake alle aspecten van de
activiteiten, resultaten, strategie en het management van de Vennootschap
herzien. Tijdens haar vergadering in de loop van het jaar, heeft de Raad van
Commissarissen verslagen van haar verschillende comités herzien en regelmatig
een beoordeling uitgevoerd van de werking van de Raad van Bestuur, de
organisatorische strategie, het talentmanagement en de planning inzake de
opvolging.
•
In januari 2016 hield de Raad van Commissarissen een conference call
om Ahold's Q4/volledig jaar 2015 handelsverklaring en voorbereidingen voor de
fusie te bespreken.
•
Tijdens een vergadering in januari 2016 heeft de Raad van
Commissarissen het finale prospectus opgenomen in Ahold's F-4
registratiedocument, het EU-prospectus en het splitsingsvoorstel van de
overdracht van activa en passiva en de juridische relaties van Delhaize Groep na
de fusie goedgekeurd. Bovendien heeft de Raad van Commissarissen de agenda
en toelichtingen voor de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van
Ahold in maart 2016 goedgekeurd, met inbegrip van het voorstel om de fusie met
Delhaize Groep, een voorstel om € 1 miljard terug te betalen aan de houders van
gewone aandelen door middel van een kapitaaltaflossing en reverse stock split
voorafgaand aan de fusie, voorgestelde (her)benoemingen van leden van het
Management en van de Raad van Commissarissen evenals een voorstel om de
vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen te wijziging met
ingang van de fusie.
•
In maart 2016 is de Raad van Commissarissen samengekomen om de
Q4/volledig jaar 2015 resultaten en het 2015 Jaarverslag en de jaarrekening van
Ahold te bespreken, met inbegrip van daarmee verbonden verslagen van de
interne en externe auditors en een verslag van de Raad van Bestuur over het
interne controlesysteem van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
ondersteunde het dividendvoorstel, heeft de initiatieven voor verantwoordelijke
retailing van Ahold herzien en haar 2015 Verslag betreffende de Verantwoordelijke
Retailing goedgekeurd. Verder heeft de Raad van Commissarissen het Ahold
gedeelte van het gezamenlijke en onderling afhankelijke remedy pakket van Ahold
en Delhaize Groep goedgekeurd als onderdeel van de antitrust
goedkeuringsprocedures in de V.S. en Europa. De Raad van Commissarissen
heeft tevens updates ontvangen over de bedrijven van Ahold in de V.S., Nederland
(evenals België en Duitsland) en de Tsjechische Republiek, met inbegrip van de eCommerce bedrijven, de werking van IT-systemen en informatieveiligheid, het
beheer van het bedrijfsrisico en de belangrijke gerechtelijke procedures die een
mogelijke invloed hebben op Ahold.
•
Eveneens in maart 2016 heeft de Raad van Commissarissen de agenda
en toelichtingen bij de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van april
2016 goedgekeurd, waaronder het voorstel om het remuneratiebeleid van de Raad
van Bestuur te wijzigen met inwerkingtreding vanaf de datum van de fusie en het
voorstel voor de benoeming van de externe auditor. De Raad van Commissarissen
heeft de jaarlijkse vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur opgesteld in
overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap en met
bijstand van het Remuneratiecomité.
•
Voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering op
19 april 2016, is de Raad van Commissarissen samengekomen om de vooruitgang
van de voorbereiding van de fusie te bespreken en om updates van de
Amerikaanse, Nederlandse, Tsjechische en e-Commerce bedrijvigheden van Ahold
te herzien.
•
De 2016 kwartaalresultaten en daarmee verbonden verslagen en updates
werden in mei, augustus en november 2016 besproken.
23
Governance
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Verslag van de Raad van Commissarissen (vervolg)
•
In juli 2016 hield de Raad van Commissarissen een vergadering tijdens
dewelke het strategische initiatieven en marktontwikkelingen in de bedrijven van
Ahold heeft herzien en verschillende beleidsregels en procedures van de
Vennootschap met onmiddellijke inwerkingtredeng na de fusie heeft goedgekeurd.
Governance
Commissarissen maakten gepaste tijd beschikbaar om voldoende aandacht te
schenken aan kwesties betreffende Ahold en Ahold Delhaize.
De Raad van Commissarissen bevestigt dat alle leden van de Raad van
Commissarissen tijdens 2016, en op 28 februari 2017, onafhankelijk waren in de
zin van bepaling III.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code.
Aantal gehouden
vergaderingen
Aantal bijgewoonde
vergaderingen
3
3
10
10
3
3
•
Met ingang van 24 juli 2016 werd de samenstelling van de Raad van
Commissarissen gewijzigd in overeenstemming met de voorwaarden en besluiten
van de fusie aangenomen op de Buitengewone Algemene
Aandeelhoudersvergadering van 14 maart 2016. Mats Jansson heeft Jan Hommen
opgevolgd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Aanwezigheid Raad
•
De Raad van Commissarissen is, in haar nieuwe samenstelling, voor het
eerst samengekomen na de fusie in augustus 2016 en werd op de hoogte gesteld
over de integratieactiviteiten en desinvesteringen in de V.S. en in België.
Ben Noteboom
Rob van den Bergh
•
In oktober 2016 is de Raad van Commissarissen samengekomen om
strategische initiatieven en marktontwikkelingen binnen de merken van Ahold
Delhaize en de governance structuren van haar merken in de V.S. te herzien. De
Raad van Commissarissen heeft tevens de pro forma belangrijke historische
gegevens goedgekeurd die een vergelijkende basis vormen met het oog op de
vergemakkelijking van de beoordeling van de prestaties van de gecombineerde
vennootschap.
Stephanie Shern
10
9
Mark McGrath
10
8
René Hooft Graafland
•
In november 2016 is de Raad van Commissarissen samengekomen om
de bedrijfs- en financiële plannen op lange termijn van de Vennootschap en de
jaarbegroting voor 2017 te bespreken en goed te keuren.
•
De Raad van Commissarissen heeft in de loop van het jaar verschillende
winkels en distributiecentra bezocht.
Aanwezigheid, onafhankelijkheid
Behoudens in een beperkt aantal gevallen en om geldige redenen, hebben de
leden van de Raad van Commissarissen alle vergaderingen van de Raad van
Commissarissen in 2016 bijgewoond. In alle gevallen hebben de leden van de
Raad van Commissarissen die een vergadering niet konden bijwonen, ervoor
gezorgd dat ze vertegenwoordigd waren. Alle leden van de Raad van
24
Mats Jansson*
Jan Hommen
Jacques de Vaucleroy*
Jack Stahl*
Bill McEwan*
3
3
10
9
3
3
10
8
10
9
Mary Anne Citrino*
5
4
Johnny Thijs*
3
2
Patrick De Maeseneire*
3
3
Dominique Leroy*
3
3
Derk Doijer**
6
3
* Zoals bij aanstelling
**Derk Doijer heeft op 24 juli 2016 ontslag genomen.
Vergoedingen
De jaarlijkse vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen werd
vastgelegd door de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering op 14
maart 2016. De vergoeding is onderworpen aan een jaarlijkse herziening door de
Raad van Commissarissen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Voorzitter Raad van Commissarissen
€ 220.000
Vicevoorzitter (en lid van het presidium)
€ 180.000
Vicevoorzitter
€ 125.000
Comité voor
Comité voor
de Audit, Governance en
Financiën en Benoemingsco Remuneratiec Duurzaamhei
mité
omité d en Innovatie
Risico's
Mats Jansson (Voorzitter)
Lid
Lid van de Raad van Commissarissen
€ 90.000
Jan Hommen (Vicevoorzitter)
Lid
Voorzitter van het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's
€ 30.000
Lid van het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's
€ 15.000
Voorzitter van Overige Comités
€ 20.000
Jacques de Vaucleroy
(Vicevoorzitter)
Jack Stahl
Lid van het Overige Comités
€ 12.500
Vergoeding voor intercontinentale verplaatsing per rondreis
€ 7.500
Vergoeding voor continentale verplaatsing per rondreis
€ 2.500
Comités van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft vier comités waaraan bepaalde taken zijn
toegewezen. De comités hebben raadgevende bevoegdheden en bezorgen
relgelmatig updates aan de Raad van Commissarissen tijdens hun vergaderingen.
De samenstelling van elk comité wordt gedetailleerd in de volgende tabel.
Lid
Lid
Voorzitter
Lid
Ben Noteboom
Voorzitter
Bill McEwan
Rob van den Bergh
Stephanie Shern
Lid
Voorzitter
Lid
René Hooft Graafland
Lid
Mary Anne Citrino
Lid
Johnny Thijs
Dominique Leroy
Lid
Lid
Mark McGrath
Patrick De Maeseneire
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Comité voor de Audit, Financiën en Risico's
Het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's (voorheen het Auditcomité
genoemd) staat de Raad van Commissarissen bij in haar verantwoordelijkheid om
de financiën, jaarrekeningen, procedures voor financiële verslaggeving, systemen
van de controle op de interne bedrijvigheden en de risicobeheersing te controleren.
De Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer, Senior Vice
President Internal Audit, Senior Vice President Accounting, Reporting, Risk &
Controls en vertegenwoordigers van de externe auditor worden uitgenodigd om de
vergaderingen van het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's bij te wonen.
Overige leden van het senior personeel en de externe auditor worden daartoe
uitgenodigd indien het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's dit nodig of
gepast acht.
Het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's bepaalt hoe de externe auditor
zou moeten worden betrokken bij de inhoud en de bekendmaking van financiële
verslagen anders dan de jaarrekeningen. De Raad van Bestuur en het Comité voor
25
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
de Audit, Financiën en Risico's brengen jaarlijks verslag uit aan de Raad van
Commissarissen over hun verrichtingen met de externe auditor, met inbegrip van
de onafhankelijkheid van de auditor. De Raad van Commissarissen houdt met
deze verslagen rekening bij de beslissing over de nominatie voor de benoeming
van een externe auditor die wordt voorgelegd aan de Algemene
Aandeelhoudersvergadering.
In 2016 heeft het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's 5 vergaderingen in
persoon gehouden. Gedurende het jaar heeft het Comité voor de Audit, Financiën
en Risico's toezicht gehouden op de financiële closing procedure en heeft het de
bekendmaking van de trimestriële resultaten herzien. Tijdens alle vergaderingen
van het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's werden updates over interne
controles verstrekt. Het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's werd geregeld
ingelicht over de compliance en heeft regelmatig updates ontvangen en herzien
over de klokkenluidersregelingen van de Vennootschap.
Het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's was nauw betrokken bij de
beoordeling van de externe auditor van Ahold, in overeenstemming met de
bepaling V.2.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code.
Voorts besprak het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's de volgende
onderwerpen:
•
Trimestriële tussentijdse verslagen
•
Het 2015 Jaarverslag van Ahold, met inbegrip van de jaarrekening
•
Herziening en goedkeuring van het interne auditplan
•
Herziening en bespreking van de bevindingen in de interne auditbrief en
de managementbrief van de externe auditor
•
De financiële structuur van de Vennootschap
•
Thesaurie
•
Belastingen
•
Pensioenen
•
Waarborgen
•
Verzekeringen
26
Governance
•
Benoeming van de externe auditor
•
Gedragscode en Gids voor Ethische Bedrijfsvoering
Het Comité voor de Audit, Financiën en Risico's en de Voorzitter van het Comité
voor de Audit, Financiën en Risico's hielden eveneens private vergaderingen met
de Chief Financial Officer, Senior Vice President Internal Audit en de externe
auditor.
De Raad van Commissarissen heeft bepaald dat Stephanie Shern, René Hooft
Graafland, Jack Stahl en Patrick De Maeseneire de “Financiële Experten van het
Auditcomité” zijn in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.
Governance en Benoemingscomité
In 2016 heeft het Governance- en Benoemingscomité (voorheen de Selectie- en
Benoemingscomité) 3 vergaderingen in persoon gehouden, waarvoor de CEO
werd uitgenodigd om ze alle drie bij te wonen. De belangrijkste aandachtsgebieden
van het Comité waren de planning voor de opvolging op lange termijn voor de
Raad van Commissarissen en de managementontwikkeling. Het Selectie- en
Benoemingscomité was tevens betrokken in organisatorische en
managementveranderingen en de algehele opvolging en procedures inzake
managementontwikkeling van de Vennootschap evenals zaken betreffende de
governance.
Remuneratiecomité
In 2016 heeft het Remuneratiecomité 4 vergaderingen gehouden in persoon,
waarvoor de Chief Executive Officer was uitgenodigd om deze bij te wonen.
De voornaamste verantwoordelijkheden van het Remuneratiecomité zijn de
volgende:
•
Het opstellen van voorstellen voor de Raad van Commissarissen over het
remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur dat moet worden goedgekeurd door
de Algemene Aandeelhoudersvergadering.
•
Het voorbereiden van voorstellen over de vergoeding van individuele
leden van de Raad van Bestuur.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
•
Advies verlenen over het niveau en de structuur van compensatie voor
seniorpersoneel anders dan leden van de Raad van Bestuur.
Raad van Commissarissen
Zaandam, Nederland
Zie Vergoeding voor meer informatie over ons remuneratiebeleid dat ons in staat
stelt om de best gekwalificeerde werkkrachten op een kostenefficiënte manier aan
te trekken, te motiveren en te behouden.
28 februari 2017
Comité voor Duurzaamheid en Innovatie
Het Comité voor Duurzaamheid en Innovatie werd opgericht na de fusie tussen
Ahold en Delhaize. In 2016 heeft het Comité voor Duurzaamheid en Innovatie 2
vergaderingen in persoon gehouden, waarvoor de Chief Executive Officer werd
uitgenodigd om ze bij te wonen. De voornaamste aandachtsgebieden van het
Comité waren de duurzame retailing strategie en de e-Commerce van Ahold
Delhaize.
Besluit
De Raad van Commissarissen is van mening dat haar samenstelling, de mix en
diepgang van beschikbare expertise, de werkprocedures, het niveau en de
frequentie van de betrokkenheid bij alle activiteiten van de vennootschap, de
toegang tot alle nodige en relevante informatie en het management en het
personeel van de Vennootschap tijdens 2016 voldoende waren en haar in staat
stelden om haar taken ten aanzien van alle belanghebbenden van de
Vennootschap uit te voeren.
De Raad van Commissarissen wenst Derk Doijer te bedanken voor zijn zeer
gewaardeerde bijdragen aan de Vennootschap, en Jan Hommen voor zijn
toegewijd voorzitterschap van de Raad van Commissarissen tot 24 juli 2016,
datum van de fusie.
De Raad van Commissarissen wil tevens de aandeelhouders van Ahold Delhaize
bedanken voor het vertrouwen dat zij hebben gesteld in de Vennootschap en haar
management. Ten slotte wenst de Raad van Commissarissen haar waardering uit
te drukken voor de voortdurende toewijding en inspanningen van de Raad van
Bestuur en alle medewerkers van Ahold Delhaize.
27
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Hoe we risico's beheersen
Risico's nemen op een verantwoorde manier is de sleutel tot
de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de verwachtingen
van onze belanghebbenden.
Om onze Better Together-doelstellingen te verwezenlijken, moeten we wendbaar
en ondernemend zijn opdat we snel en doeltreffend kunnen antwoorden op snelle
veranderingen in het retail landschap en voordeel kunnen halen uit
bedrijfsopportuniteiten telkens deze zich voordoen. Het tegemoetkomen aan deze
uitdagingen vereist dat we op een verantwoorde manier risico's nemen. Een
proactieve benadering van de risicobeheersing ingebed in onze bedrijfsprocedures
komt ten goede van onze besluitvorming en helpt ons waarde te creëren en te
behouden. Het tijdig beheren van risico's en onvoorspelbare omstandigheden
verhoogt de kans dat we onze bedrijfsdoelstellingen zullen verwezenlijken terwijl
we de naleving van interne en externe vereisten verzekeren.
Wij streven naar een cultuur van openheid en transparantie waarin
geïdentificeerde risico's worden bekendgemaakt en proactief worden aangepakt en
waarin van onverwachte omstandigheden zo snel mogelijk na hun ontstaan
worden gerapporteerd. Het Risicobeheer maakt integraal deel uit van het
verantwoordelijk leiderschap.
Vanaf de datum waarop de fusie tot stand kwam, heeft Ahold Delhaize één
gedeeld kader van Governance, Risicobeheer en Compliance (GRC) toegepast.
We hebben een globale handleiding van de belangrijkste beleidsregels, principes
en procedures van toepassing op alle merken van Ahold Delhaize uitgerold. We
blijven onze globale beleidsregels en procedures toepassen en zullen dit in 2017
afgerond hebben.
28
Kader Governance, Risicobeheer & Compliance
Risicobeheer en interne controle
Beheer van het bedrijfsrisico
Het programma inzake het beheer van het bedrijfsrisico (Enterprise Risk
management - ERM) van Ahold Delhaize is ontworpen om het uitvoerend
management een begrip te verstrekken van de belangrijkste bedrijfsrisico's en
verbonden risicobeheersingspraktijken van de Vennootschap. Binnen elk bedrijf,
identificeert het management de voornaamste risico's voor de verwezenlijking van
de bedrijfsdoelstellingen en de acties die nodig zijn om deze risico's te beperken.
Senior uitvoerend personeel beoordeelt deze risico's en de daarmee verbonden
beperkingspraktijken periodiek. De waarnemingen worden samengevoegd in een
verslag betreffende het beheer van de bedrijfsrisico's dat aan het Directiecomité en
de Raad van Commissarissen wordt voorgelegd. Het uitvoerend management
moet de belangrijkste risico's en de risicobeheersingspraktijken beoordelen met
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
het Directiecomité als vast onderdeel van de bedrijfsplanning en de
prestatiecyclus. Het Directiecomité verstrekt op haar beurt aanvullende inzichten in
de bestaande en nieuwe risico's die vervolgens zullen worden opgenomen in de
ERM-procedure. Het programma voor het beheer van de bedrijfsrisico's van Ahold
Delhaize heeft een invloed op de vorming van de controles en procedures, op de
reikwijdte van de interne auditactiviteiten en de focus van de bedrijfsplanning en de
prestatieprocedure. Zowel voormalig Ahold als de voormalige Delhaize Group
vennootschappen maakten gebruik van een uitgebreid programma voor
risicobeheersing. De risico's die in deze programma's zijn uiteengezet werden
samengevoegd in een nieuw verslag betreffende het beheer van de bedrijfsrisico's
voor Ahold Delhaize. Wij voorzien om ons programma voor risicobeheersing in
2017 volledig te integreren.
Risicobereidheid
Risicogrenzen worden vastgesteld op basis van onze strategie,
gedragscode/ethiek, bill of authority, begroting en overige beleidsregels. Onze
risicobereidheid verschilt per objectieve categorie:
•
Strategisch
In de uitvoering van onze Better Together-strategie is Ahold Delhaize bereid om op
een verantwoorde manier risico's te nemen, rekening houdende met de belangen
van onze belanghebbenden. Via onze jaarlijkse strategische cyclus, volgen we een
logische en systematische procedure voor de analyse, dialoog en planning om
onze besluitvorming te optimaliseren. We maken gebruik van op feiten gebaseerde
analyses van onze verschillende markten en merken om onze strategische
besluitvormingsprocedures te ondersteunen op een manier die rekening houdt met
financiële, economische, sociale en politieke invloeden.
Governance
dekking door commerciële verzekeringen. Wij verbinden ons ertoe om een
investment-grade credit rating te behouden en om alle risico's te vermijden die de
integriteit van onze financieel verslaggeving in gevaar zouden kunnen brengen.
Ons beheer van de financiële risico's en onze risicobereidheid worden meer in
detail uiteengezet in Toelichting 30 van de geconsolideerde jaarrekening.
•
Compliance
Bij Ahold Delhaize is het zich gedragen in overeenstemming met onze waarden
een essentieel onderdeel van ons strategisch kader. Een van de waarden van
Ahold is “Integriteit”, wat betekent dat de Vennootschap en al haar medewerkers
het nodige doen om het vertrouwen van de klant te winnen. Wij streven ernaar om,
overal waar we zakendoen, alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven.
Controlekader
Het controlekader van Ahold Delhaize omvat de risicobeoordeling, de
controleactiviteiten en het toezicht op onze bedrijfspraktijken op entiteit-breed en
functioneel niveau. Een model op basis van drie verdedigingslinies werd
aangenomen om redelijke zekerheid te verkrijgen dat de risico's verbonden aan de
verwezenlijking van belangrijke doelstellingen worden geïdentificeerd en beperkt.
•
Operationeel
De kernbeloftes van onze Vennootschap: “Een betere plek om te winkelen,” “Een
betere plek om te werken” en “Een betere gebuur” zijn richtlijnen voor de
dagelijkse werking van onze bedrijfsactiviteiten. Risico's verbonden met onze
beloftes zouden moeten worden afgewogen met de bijhorende beloningen. We
trachten de neerwaartse impact van operationele storingen te minimaliseren.
•
Financieel
Met betrekking tot de financiële risico's, heeft Ahold Delhaize een voorzichtige
financiële strategie, met een evenwichtige combinatie van zelfverzekering en
29
Model van drie verdedigingslinies
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Onze belangrijkste controlevereisten zijn gedocumenteerd in de Ahold Delhaize
Handleiding. Deze Handleiding verstrekt consistente richtlijnen over de
belangrijkste beleidsregels en principes die onmiddellijk van toepassing waren op
onze bedrijfsactiviteiten vanaf de datum van de fusie. Verschillende andere
voormalige charters, beleidsregels en procedures van Delhaize Groep en Ahold
werden nog niet volledig geïntegreerd en zullen in de loop van volgend jaar
worden toegevoegd.
Wij creëren uniforme governance- en controlestandaarden in gebieden zoals
ethisch gedrag, overeenkomsten en productintegriteit. Deze en overige
beleidsregels en procedures zullen worden opgenomen in het controlekader van
Ahold Delhaize als verplichte richtlijnen voor alle geconsolideerde entiteiten van
Ahold Delhaize. Het lokaal management is verantwoordelijk voor de
bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de risicobeperking en de naleving van de weten regelgeving en de interne vereisten. Bevoegdheidsbeperkingen werden
opgesteld om te verzekeren dat alle uitgaven en beslissingen werden goedgekeurd
door de gepaste niveaus van het management.
In een tijdperk van belangrijke overgang en verandering, heeft onze nieuwe
vennootschap de niet aflatende inzet voor integriteit, die ook vóór de fusie het
kernprincipe van Ahold en Delhaize Groep was, voortgezet. Wij stellen momenteel
een enkele Ethische Code op die van toepassing zal zijn voor heel Ahold Delhaize.
Tot de lancering ervan in 2017, zijn de “Gedragscode” en de “Gids voor Ethische
Bedrijfsvoering” (samen de „Codes” genoemd) van toepassing op onze bedrijven
en medewerkers, met dezelfde verwachting: dat ze zakendoen in
overeenstemming met de ethische principes, de interne beleidsregels en
procedures en de toepasselijke wet- en regelgeving. De Codes zijn bedoeld opdat
elke medewerker de relevante compliance en ethische principes en regels zou
begrijpen en deze naleven en opdat hij zou weten wanneer en waar hij advies
moet vragen om een inbreuk op de ethiek of compliance te rapporteren, wat het
gebruik van een klokkenluiderslijn omvat. De principes vervat in de Codes zijn van
toepassing op alle medewerkers van Ahold Delhaize en op haar bedrijven.
Medewerkers van bepaalde gedefinieerde niveaus van graden werden opgeleid in
en respecteren de naleving van de Codes op jaarlijkse basis. De volledige Codes
30
Governance
kunnen worden geraadpleegd onder de afdeling corporate governance op de
openbare website van Ahold Delhaize www.aholddelhaize.com.
Controle en verzekering
Wij maken gebruik van een uitgebreide bedrijfsplanning en een procedure voor de
herziening van de prestaties om de prestaties van de Vennootschap te controleren.
Deze procedure omvat de goedkeuring van een strategie, de begroting en de
verslaggeving van de huidige en verwachte resultaten. Wij beoordelen de
bedrijfsprestaties zowel op basis van financiële als van niet-financiële
doelstellingen. Om tegemoet te komen aan onze bedrijfsbehoeften en de vereisten
van de Nederlandse Corporate Governance Code, hebben we een management
certificeringsproces opgesteld op Groepsniveau, dat vereist dat de teamleden van
het uitvoerend management op trimestriële basis aan elk van onze
verslaggevende instanties letters of representation verzenden aan de Chief Legal
Officer. Deze letters of representation bevestigen of de verslaggevende instanties
in overeenstemming zijn met de Codes, de beleidsregels betreffende de preventie
en opsporing van fraude, boekhoud- en interne controlestandaarden en vereisten
inzake informatieverschaffing van Ahold Delhaize.
Als gevolg van de fusie tussen Ahold en Delhaize, is Ahold Delhaize
geclassificeerd als een Amerikaanse geregistreerde entiteit, wat impliceert dat
Ahold Delhaize de Sarbanes Oxley Act (SOx) zou moeten naleven vanaf boekjaar
2016. Artikel 404 SOx vereist dat het management een beoordeling uitvoert van de
Interne Controles van de Financiële Verslaggeving (Internal Controles over
Financial Reporting -ICFR) om zowel het ontwerp als de operationele
doeltreffendheid van de controles te bevestigen.
Zowel onze functies Risico & Controles als Interne Audit helpen ons te verzekeren
dat we de integriteit en de doeltreffendheid van ons systeem van risicobeheersing
en interne controle behouden en verbeteren. De functie Interne Audit voert
regelmatig, op risico-basis, objectieve en kritische audits uit. Deze functies
controleren eveneens de doeltreffendheid van corrigerende acties ondernomen
door het management.
Comité voor de Governance, Risicobeheersing en Compliance
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Na de fusie werd het voormalig Comité voor de Governance, Risicobeheersing en
Verzekering (Governance, Risk Management and Assurance Committee - GRA)
van Ahold vervangen door het Comité voor de Governance, Risicobeheersing en
Compliance (GRC). Het GRC-Comité houdt toezicht op de governance-,
risicobeheersings- en compliance-procedures van de Vennootschap. Het GRCComité wordt voorgezeten door de Chief Legal Officer en (i) geeft advies aan het
Directiecomité over kwesties die betrekking hebben op het GRC Kader, met
inbegrip van een algehele GRC-visie en strategie, (ii) controleert de activiteiten om
een aan de doelstelling aangepast GRC Kader te ontwikkelen en te behouden en
(iii) zet zich met het senior management van Ahold Delhaize in voor belangrijke
ontwikkelingen in de context van GRC. Om het lokaal management te
ondersteunen en op te nemen in het GRC-Comité, heeft elk van onze merken een
lokaal GRC-Comité.
In 2016 zijn de GRA- en GRC-Comités periodiek samengekomen. Naast de Chief
Legal Officer van Ahold Delhaize (Voorzitter), zetelen de Chief Executive Officer en
de Chief Financial Officer in het GRC-Comité, samen met de directeuren van de
Juridische Dienst van onze belangrijkste bedrijven en overige leden van het
management die verantwoordelijk zijn voor onze governance, risicobeheersing,
compliance en verzekeringsfuncties.
Verklaring
Jaarlijkse verklaring over de risicobeheersing en de controlesystemen inzake de
risico's verbonden aan de financiële verslaggeving.
Ahold Delhaize ondersteunt de Nederlandse Corporate Governance Code en doet
de volgende verklaring in overeenstemming met de best practices bepaling II.1.5:
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling en het behoud van
gepaste systemen voor risicobeheersing en controle. Dergelijke systemen zijn
eerder ontworpen om het risico op mislukking te beheren om betere
bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken in de plaats van het te vermijden en
kunnen slechts redelijke en geen absolute verzekering bieden tegen materiële
onjuistheden of verliezen.
Met betrekking tot de financiële verslaggeving, is het management nagegaan of
het risicomanagement en de controlesystemen voldoende garantie bieden dat de
31
Governance
2016 jaarrekening geen enkele materiële onjuistheid bevat. Deze beoordeling was
gebaseerd op de criteria voorzien door het COSO: Internal Control – Integrated
Framework 2013. Het omvatte testen van het ontwerp en de operationele
doeltreffendheid van controles op het niveau van de entiteit, transactionele
controles op significante locaties en relevante algemene computercontroles. Alle
zwakheden in de controle waaraan niet volledig werd tegemoetgekomen op het
einde van het jaar werden beoordeeld. Op basis van deze beoordeling heeft de
Raad van Bestuur beslist dat de systemen voor de financiële verslaggeving van de
Vennootschap op een adequate manier zijn ontworpen en een doeltreffende
werking hebben in 2016 en de redelijke verzekering bieden dat de financiële
verslaggeving geen belangrijke onjuistheden bevat.
Bovenvermelde verklaring over interne controles moet niet worden opgevat als een
verklaring als antwoord op de vereisten van artikel 404 van de Amerikaanse
Sarbanes-Oxley Act.
Hoe we risico's beheersen (vervolg)
Risicofactoren
De belangrijkste risicofactoren die de verwezenlijking van de doelstellingen inzake
de strategie, activiteiten, financiële en compliance kwesties van Ahold Delhaize
kunnen verhinderen, worden in de volgende afdeling beschreven. Het systeem
voor het beheer van het bedrijfsrisico, de governance en controlestandaarden
opgenomen in os GRC-Kader en de controlesystemen die hierboven zijn
beschreven, zijn de belangrijkste middelen waarmee we deze risico's identificeren
en beheren. Het management is niet op de hoogte van enige kritische
tekortkomingen van deze systemen op het einde van 2016.
Het volgende overzicht van risico's voor Ahold Delhaize moeten zorgvuldig worden
gelezen bij de beoordeling van de bedrijvigheid van de Vennootschap, haar
vooruitzichten en de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit Jaarverslag. Een
of meerdere van de volgende risico's zou, wanneer ze zich voordoen, een
belangrijke nadelige invloed hebben op de financiële situatie, de bedrijfsresultaten
en de liquiditeit van Ahold Delhaize of zouden ertoe kunnen leiden dat actuele
resultaten materieel verschillen van de resultaten vermeld in de toekomstgerichte
verklaringen van dit Jaarverslag.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Onze belangrijkste risico's blijven substantieel ongewijzigd ten aanzien van 2015.
Het risico met betrekking tot de Ahold Delhaize-fusie werd bijgewerkt om de
voltooiing van de fusie en de huidige focus op de integratie te weerspiegelen. De
aggregatie van risico's met het verslag van het management betreffende het
bedrijfsrisico van Ahold Delhaize heeft niet geleid tot nieuwe belangrijke risico's,
hoewel nuanceringen werden geïdentificeerd en verwerkt.
In 2016 hebben er zich geen belangrijke incidenten voorgedaan die een
substantiële invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten en resultaten.
De risico's die hieronder worden beschreven zijn niet de enige risico's waaraan de
Vennootschap wordt blootgesteld. Er kunnen risico's of bijkomende risico's
bestaan waarvan we op dit moment niet op de hoogte zijn of risico's waarvan het
management meent dat ze niet belangrijk zijn of normaal zijn voor de meeste
ondernemingen, maar die in de toekomst een belangrijke negatieve invloed
kunnen hebben op de financiële situatie van Ahold Delhaize, haar
bedrijfsresultaten, de liquiditeit en de werkelijke uitkomst van kwesties vermeld in
de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit Jaarverslag. Voor bijkomende
informatie over de toekomstgerichte verklaringen, zie de Waarschuwende
mededeling.
32
Governance
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Hoe we risico's beheersen (vervolg) 1)
Voornaamste risico's en onzekerheden van Ahold Delhaize
Risico
Strategisch
gebied
Een betere plaats
Belangrijkste risico
drivers
–
Afhankelijkheid van IT
Risico beperkende
maatregelen
–
Governance structuur m.o.o.
om te winkelen
(legacy) systemen
– Gecentraliseerde faciliteiten
– Afhankelijkheid van
logistieke dienstverleners
– Afhankelijkheid van
leveranciers van strategische
huismerkproducten en
diensten
– Cyber bedreigingen
– Uitzonderlijke
gebeurtenissen
bedrijfscontinuïteit
– Strategische richtlijnen en
tactisch beleid inzake
bedrijfscontinuïteit
– Kader met richtlijnen en
procedures inzake
bedrijfscontinuïteit
– Herstelplannen voor
bedrijfscontinuïteit en rampen
– Verzekeringsprogramma
Concurrentiële omgeving en
Ons duurzaam
bedrijfsmodel
economische
omstandigheden (S)
Wijzigingen in de
concurrentiële omgeving en
een zwak macro-economisch
klimaat zonder passend
antwoord zouden een
bedreiging kunnen vormen
voor het vermogen van Ahold
Delhaize om haar strategische
doelstellingen te bereiken.
– Consumenten waarde
perceptie (prijs, assortiment,
kwaliteit)
– Veranderend gedrag van
consumenten (bijv., online
shopping) en concurrentie
– Gebrek aan
onderscheidend vermogen
– Consumentenkoopkracht
onder druk
– Inflatoire krachten die een
invloed hebben op kosten van
verkochte producten
– Druk op marge
– Onderzoek en controle van
consumentengedrag
– Prijs benchmarking
concurrentie
– Analyse van economische
ontwikkelingen
– Actieve controle en
ontwikkeling van e-Commerce
business
– Goedgekeurde strategieën
– Promotionele activiteiten
– Bouwen van meer
gepersonaliseerde
klantenrelaties
– Versterken van eigen merken
Bedrijfscontinuïteit (O)
Verstoring van de
belangrijkste
bedrijfsprocedures kunnen
leiden tot de nietbeschikbaarheid van
producten voor klanten
1 Risicodoelstellingen: strategische (S), operationele (O), financiële (F) en compliance (C) risico's in alfabetische volgorde.
33
Mogelijke gevolgen
Hoewel Ahold Delhaize blijft investeren in
haar bedrijfscontinuïteit en herstelplannen
voor rampen en deze blijft behouden,
zouden stortingen een belangrijke negatieve
invloed kunnen hebben op de financiële
situatie, bedrijfsresultaten, liquiditeit,
klantenperceptie en reputatie van de
Vennootschap.
Ahold Delhaize is gefocust op de uitvoering
van haar strategische beloftes. Onvoorziene
invloeden zouden de doeltreffendheid van de
strategie van Ahold Delhaize kunnen
aantasten en de verwachte voordelen van
haar herpositionering van de prijzen en
kostenbesparende programma's of andere
strategische initiatieven kunnen beperken.
Deze factoren kunnen een belangrijke
negatieve invloed hebben op de financiële
situatie, de bedrijfsresultaten en de liquiditeit
van de Vennootschap.
Voor meer informatie, zie Bedrijfsbeoordeling
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Hoe we risico's beheersen (vervolg) 1)
Voornaamste risico's en onzekerheden van Ahold Delhaize
34
Governance
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Risico
Strategisch gebied
Belangrijkste risico drivers
Risico beperkende maatregelen Mogelijke gevolgen
Informatie veiligheid en privacy
(O, C)
Een gebrek aan veiligheid rond,
of niet-naleving van, privacy
vereisten voor klanten of
daarmee verbonden gegevens
kunnen een negatieve invloed
hebben op strategische
initiatieven inzake de
klantenbinding
Een betere plaats om te
winkelen
Een betere plaats om te
werken
– Consumentenvertrouwen
– Gevoeligheid van gegevens
– Wijziging van of
conflicterende privacyregels
– Gebruik van derden om
gegevens te verwerken en op
te slaan
– Globale
veiligheidsbedreigingen
– Groei van online verkopen
– Intrekken van EU-V.S. Safe
Harbor overeenkomst voor de
uitvoer van persoonsgegevens
naar de V.S.
– Strategische en tactische
informatie over veiligheidsbeleid
en richtlijnen
– Informatiebeveiliging
governance
– Controlestandaarden voor de
informatie van het management
en de beveiliging
– Payment Card Industry (PCI) en
privacy compliant control
framework
– Informatie
veiligheidsvoorzieningen
– Informatieprogramma
beveiligingsbewustzijn
– Procedure incidentenmeldingen
– Dekking cyberverzekering
De Bedrijfsactiviteiten van Ahold Delhaize
genereren en behouden vertrouwelijke,
commerciële en persoonlijke informatie
betreffende klanten, medewerkers,
leveranciers en de Vennootschap.
Gegevenslekken met bekendmaking van
vertrouwelijke informatie aan onbevoegde
derden kunnen een negatieve invloed
hebben op de zakelijke reputatie van
Delhaize en haar concurrentieverhouding of
kunnen leiden tot rechtszaken of
maatregelen tegen haar. Dit zou een
belangrijke negatieve invloed kunne hebben
op de financiële situatie van Ahold Delhaize
Arbeid (O)
De merken van Ahold Delhaize
zijn mogelijks niet in staat om
uitbreidingen of vervangingen te
onderhandelen tegen
aanvaardbare voorwaarden, of
moeten tegemoetkomen aan
ongunstige verwachtingen of
verzoeken van vakbonden.
Een betere plaats om te
werken
Ons duurzaam
bedrijfsmodel
– People management en
betrokkenheid van
medewerkers
– Verstrijken van collectieve
arbeidsovereenkomsten
– Relaties met de betrokken
vakbonden
– Fusie Ahold Delhaize
– Betrokkenheid van
medewerkers: enquête en
antwoorden
– Cyclus prestatie management
– Procedure onderhandeling van
overeenkomsten
– Functies die relaties met
vakbonden ondersteunen
– Noodplannen
Een werkonderbreking of andere gebeurtenis
te wijten aan de tekortkoming van een of
meerdere merken van Ahold Delhaize om
een collectieve arbeidsovereenkomst te
onderhandelen of een andere tekortkoming
zou storend kunnen zijn voor onze bedrijven,
zou kunnen leiden tot nadelige publiciteit en
een belangrijke negatieve invloed kunnen
hebben op de bedrijfsresultaten en de
financiële situatie van de Vennootschap.
– Compliance deadlines
– Toegenomen en gerichte
handhaving
– Tekorten in de
overheidsbegroting
– Publieke opinie/druk
– Internationale en nationale
fiscale ontwikkelingen
– Lokale wijzigingen in de
regelgeving
– Diversiteit van
rechtsgebieden
– Veranderend politiek klimaat
– Kennis en bewustzijn van
regelgeving
– Controle, evaluatie en
rapportage van wijzigingen
– Operationele procedures en
richtlijnen
– Opleiding van regelgevende
instanties en publieke
beleidsmakers, bijv. d.m.v.
sectorverenigingen
– Fiscaal beleid
De activiteiten van Ahold Delhaize zijn op
elke lokale markt onderworpen aan
verschillende wet- en regelgeving. De kost
van de naleving van deze wetten zouden een
invloed kunnen hebben op de
bedrijfsactiviteiten van Ahold Delhaize en
haar winstgevendheid beperken. Zie verdere
bespreking van de gevolgen van de risico's
betreffende de veranderende wet- en
regelgeving hieronder
Wet- en regelgevingsomgeving Ons duurzaam
(C)
bedrijfsmodel
Een veranderende wet- en
regelgevingsomgeving zou de
kosten van het bedrijfsleven, de
belastingniveaus en de
complexiteit van onze
activiteiten kunnen verhogen
1 Risicodoelstellingen: strategische (S), operationele (O), financiële (F) en compliance (C) risico's in alfabetische volgorde.
35
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Hoe we risico's beheersen (vervolg) 1)
Voornaamste risico's en onzekerheden van Ahold Delhaize
Risico
Strategisch gebied
Fusie Ahold Delhaize (S)
We zouden mogelijks niet in
staat zijn om
de verwachte voordelen van de
fusie
te verwezenlijken
Ons duurzaam
bedrijfsmodel
Onze beloftes
Financiering pensioenregeling
(F)
Ahold Delhaize is blootgesteld
aan de financiële gevolgen van
een aantal toegezegde
pensioenregelingen die een
groot aantal van haar
medewerkers in Nederland en
de Verenigde Staten dekt,
evenals van collectieve
regelingen van meer
werkgevers (Multi-Employer
Plans - MEP) die zowel de
pensioenen als andere
voordelen dekken
Ons duurzaam
bedrijfsmodel
Belangrijkste risico
drivers
- Integratie van de
bedrijven is moeilijker,
kostelijker of meer
tijdrovend dan verwacht
- Overmatige werkdruk
en gebrek aan focus
- Sleutelpersoneel dat
de vennootschap verlaat
Risico beperkende
maatregelen
– Governance structuur met een
Transformatie Sturing
Comité, rechtstreekse
betrokkenheid van het
Directiecomité en controle van
de Raad van Commissarissen
– Integratie management office,
plannen en procedures
– Gebruik van externe
specialisten
– Synergiedoelstellingen
Mogelijke gevolgen
– Insolventie of
faillissement van MEPdeelnemers
– Lage rentevoeten
– Veranderende
pensioenwetten
– Levensduur
– Toegenomen kosten
sociale zekerheid V.S.
– Governance structuur
– Jaarlijkse studie MEP
risicobeoordeling
– Controle MEP's/deelnemers
Een daling in rendementen op aandelenbeleggingen of
rentevoeten kunnen een negatieve invloed hebben op de
financieringsratio's van de pensioenfondsen van Ahold
Delhaize, wat zou kunnen leiden tot hogere pensioenkosten en
te betalen bijdragen. Volgens het Nederlands recht en/of
contractueel overeengekomen financieringsregelingen, zou
van Ahold Delhaize kunnen worden vereist dat het bijkomende
bijdragen doet aan haar pensioenplannen als minimale
financieringsvereisten niet zijn nageleefd. Daarnaast zijn een
belangrijk aantal vakbondsleden in de Verenigde Staten
gedekt door MEP's. Een toename van de niet-gefinancierde
verplichtingen van deze MEP's zou kunnen leiden tot een
stijging van de toekomstige betalingen door Ahold Delhaize en
de overige deelnemende werknemers. Het faillissement van
een deelnemende MEP-werkgever zou kunnen leiden tot het
feit dat Ahold Delhaize zou moeten instaan voor een groter
deel van de financieringsvereisten van dat plan.
Daarnaast kan van Ahold Delhaize worden vereist dat het
significant hogere bedragen betaalt om in de toekomst
Amerikaanse zorgregelingen voor werknemers te financieren.
Belangrijke stijgingen van de vereisten in de gezondheidszorg
en pensioenfinancieringen zouden een belangrijke negatieve
invloed kunnen hebben op de financiële situatie, de
bedrijfsresultaten en de liquiditeit van de Vennootschap.
Voor meer informatie verwijzen we naar Toelichting 23 bij de
geconsolideerde jaarrekening.
1 Risicodoelstellingen: strategische (S), operationele (O), financiële (F) en compliance (C) risico's in alfabetische volgorde.
36
Als Ahold Delhaize niet in staat is om kostenbesparingen,
synergiën, groeiopportuniteiten of andere voordelen te
verwezenlijken, zou dit een belangrijke negatieve invloed
kunnen hebben op de reputatie van de vennootschap of op de
financiële situatie van Ahold Delhaize.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Hoe we risico's beheersen (vervolg) 1)
Voornaamste risico's en onzekerheden van Ahold Delhaize
Risico
Strategisch
gebied
Productveiligheid (O, C)
Een
betere plaats om
te winkelen
De consumptie van
huismerkproducten of overige
voedings- of nonvoedingsproducten of
voedselfraude in de
toeleveringsketen zou kunnen
leiden tot letsels, ziekte of
overlijden van klanten.
Strategische initiatieven (S)
Ons duurzaam
Activiteiten worden steeds
bedrijfsmodel
meer ondernomen in de vorm Onze beloftes
van projecten. Ahold Delhaize
is mogelijks niet in staat om
de doelstellingen van haar
strategische projecten te
verwezenlijken.
Belangrijkste
risico
drivers
–
Internationalisering
Risico beperkende
maatregelen
–
Beleid inzake
van de
toeleveringsketen
– Incidenten over de
hele wereld
– Stijging van het
aantal
huismerkproducten
– Snelheid van
communicatie (sociale
media)
productveiligheid
– Controlestandaarden voor
voedings- en nonvoedingsproducten
– Standaardprocedures
– Toegewijde productintegriteit,
richtlijnen en controle van de
merken
– Controle van de prestaties in
de bedrijven
– Tracering van de
productoorsprong en
productievoorwaarden
– Certificatie door derden
– Verzekeringsprogramma
– Veranderende
retailomgeving
– Afhankelijkheid
tussen projecten en
operationele
activiteiten
– Beschikbaarheid van
nodige capaciteiten
– Governance structuur van
Ahold Delhaize
– Goedgekeurde strategieën
– Programma en
projectmanagement
– Business
beoordelingsprocedures
1 Risicodoelstellingen: strategische (S), operationele (O), financiële (F) en compliance (C) risico's in alfabetische volgorde.
37
Mogelijke gevolgen
Hoewel het verzachtende acties heeft uitgewerkt, zou
Ahold Delhaize problemen kunnen hebben inzake de
productveiligheid, met inbegrip van storingen in de
toeleveringsketen veroorzaakt door via voedsel
overgedragen ziekten en negatieve reacties van
klanten op incidenten die een belangrijke negatieve
invloed kunnen hebben op de reputatie, de
bedrijfsresultaten en de financiële situatie van de
Vennootschap.
Ahold Delhaize voert haar Better Together strategie uit.
Als de Vennootschap niet in staat zou zin om de
doelstellingen van haar onderliggende strategische
projecten te verwezenlijken, zou dit een risico kunnen
vormen voor de verwezenlijking van belangrijk
onderdelen van haar strategie. Dit zou een belangrijke
negatieve invloed kunnen hebben op de financiële
situatie, de bedrijfsresultaten en de liquiditeit van Ahold
Delhaize.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Hoe we risico's beheersen (vervolg)
Naast de bovenvermelde voornaamste risico's en onzekerheden verbonden met
onze strategie, is de Vennootschap blootgesteld aan risico's in de volgende
gebieden:
•
Duurzame retailing (S, O)
Verhoogde vereisten op regelgevend vlak, bewustzijn van belanghebbenden en
het groeiende gevoel dat grote retailers moeten tegemoetkomen aan
duurzaamheidskwesties over de volledige toeleveringsketen leiden ertoe dat de
merken en reputatie van Ahold Delhaize zouden kunnen leiden als het geen
adequaat antwoord biedt op de relevante duurzaamheidskwesties die een invloed
hebben op de voeding retailsector. Wij hebben duurzame retailing opgenomen in
onze Better Together strategie om te verzekeren dat het een onderdeel uitmaakt
van onze dagelijkse bedrijvigheid en dat wij onze prestaties blijven verbeteren, met
een focus op drie strategische gebieden: het promoten van gezonder eten, het
verminderen van voedselverspilling en het creëren van gezonde en omvattende
werkplekken. Via de uitvoering van onze strategie, trachten we de
gemeenschappen waar we actief zijn te versterken. We hebben eveneens de
verantwoordelijkheid ten aanzien van onze aandeelhouders om onze
belastingkosten zoals beschreven in ons Fiscaal Beleid te controleren.
Naast de aanpak van de risico's voor ons merk en onze reputatie, zullen onze
Better Together en Duurzame Retailing strategieën ons goed positioneren ten
aanzien van de andere risico's: het onvermogen om tegemoet te komen aan de
veranderende behoeften van onze klanten inzake gezondheid en duurzame
producten; verhoogde kosten ten gevolge van afval of negatieve externe facturen
in onze toeleveringsketen; negatieve invloed op de betrokkenheid van onze
werknemers als we hun veranderende verwachtingen van de werkgevers niet
ondersteunen; het gebrek aan leveranciers die in staat zijn om de verbeterde
veiligheids- en duurzaamheidsnormen na te leven en regelgeving inzake de
klimaatinvloed.
Voor meer informatie, zie Onze Better Together Strategie.
•
38
Verzekeringsprogramma's (F)
Governance
Ahold Delhaize beheert haar verzekerbare risico’s door een combinatie van
externe verzekeringsdekking en eigen dekking. Een groot deel van onze
activiteiten zijn zelfverzekerd voor de vergoeding van werknemers, de algemene
aansprakelijkheid, ongevallen met voertuigen en apothekersvorderingen.
Voorzieningen voor retenties met eigen dekking zijn gewaardeerd op basis van
actuariële analyses. Hoewel we van oordeel zijn dat de actuariële ramingen
redelijk zijn, zijn deze onderhevig aan veranderingen veroorzaakt door
patroonwijzigingen voor schaderapportering, patroonwijzigingen voor
geschillenbeslechting, het economisch en regelgevend klimaat en ongunstige
uitkomsten van juridische geschillen. Het is mogelijk dat de uiteindelijke afwikkeling
van bepaalde vorderingen van aanzienlijke uitgaven vereist die de bestaande
voorzieningen overschrijden. Bovendien, vereisen derde
verzekeringsmaatschappijen die de fronting-verzekering verstrekken die een
onderdeel uitmaakt van onze eigen verzekeringsprogramma's van ons dat we
bepaalde zekerheden verstrekken. We nemen maatregelen om de financiële
draagkracht en kredietwaardigheid van de commerciële verzekeraars bij wie we
verzekeringen aankopen te beoordelen en te controleren. We blijven echter
blootgesteld aan een zekere mate van kredietrisico van de tegenpartij met
betrekking tot dergelijke verzekeraard. Als er zich economische moeilijkheden
voordoen waardoor de liquiditeit of de solvabiliteit van onze tegenpartijen zou
verslechteren, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om het onderpand terug te
krijgen of om schadevergoeding te verkrijgen van de verzekeraar in
overeenstemming met de voorwaarden van ons beleid.
•
Overige financiële risico's (F)
De overige financieel risico's omvatten de risico's verbonden aan de omzetting van
wisselkoersen, het kredietrisico, renterisico, liquiditeitsrisico en voorwaardelijke
verbintenissen ten aanzien van derden inzake huurwaarborgen.
Voor meer informatie inzake deze financiële risico's, zie toelichting 30 en
Toelichting 34 bij de geconsolideerde jaarrekening.
•
Onvoorziene belastingschulden (C)
Aangezien Ahold Delhaize actief is in een aantal landen, zijn haar inkomsten
onderworpen aan de belastingheffing in verschillende rechtsgebieden en aan
verschillende belastingtarieven. Een belangrijke beoordeling is vereist bij het
bepalen van de geconsolideerde inkomstenbelasting positie. Wij streven ernaar
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
om onze zaken op een duurzame manier te organiseren, rekening houdend met de
geldende voorschriften van de rechtsgebieden waarin wij actief zijn. Ten gevolge
van het feit dat Ahold Delhaize actief is in verschillende rechtsgebieden, wordt zij
blootgesteld aan een aantal verschillende fiscale risico's met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, wijzigingen in de belastingwetgeving of interpretaties van
dergelijke fiscale wetgeving. De autoriteiten in de rechtsgebieden waarin Ahold
Delhaize actief is, kunnen de belastingaangiften van de onderneming herzien en
kunnen het mogelijk oneens met de uitgangspunten die zij in deze aangiften heeft
gehanteerd. Een negatieve uitkomst voortvloeiend uit een regeling of toekomstig
onderzoek van de belastingaangiften van de Vennootschap zouden kunnen leiden
tot bijkomende belastingen en zouden haar werkelijk belastingtarief kunnen
beïnvloeden, wat een belangrijke negatieve invloed zou kunnen hebben op de
financiële situatie, de bedrijfsresultaten en de liquiditeit van Ahold Delhaize.
Bovendien kan een herziening door de autoriteiten ertoe leiden dat Ahold Delhaize
belangrijke juridische kosten oploopt en dat de aandacht van het management
wordt afgeleid van de werking van onze bedrijven.
•
Risico's verbonden aan het wet- en regelgevend kader en aan de
geschillenbeslechting (C)
Ahold Delhaize en haar bedrijven zijn onderworpen aan verschillende federale,
regionale, statelijke en lokale wet- en regelgeving in elk land waarin het actief is,
onder meer met betrekking tot de volgende onderwerpen: zoning, grondgebruik,
mededingingszaken, veiligheid op de werkplaats, volksgezondheid met inbegrip
van de veiligheid van voedings- en non-voedingsproducten, milieubescherming,
alcoholische dranken, tabak en farmaceutische verkopen en informatiebeveiliging.
Ahold Delhaize en haar bedrijven zijn tevens onderworpen aan een reeks wetten
die de relatie met werknemers beheersen, met inbegrip van maar niet beperkt tot
het minimumloon, overuren, werkomstandigheden, gezondheid, toegang voor
mindervaliden en vereisten inzake werkvergunningen. De kosten verbonden aan
de naleving van of wijzigingen aan een van deze wetten zou een invloed kunnen
hebben op de bedrijfsactiviteiten en zou de winstgevendheid van Ahold Delhaize of
haar bedrijven kunnen beperkten en zou derhalve een negatieve invloed kunnen
hebben op de financiële situatie of de bedrijfsresultaten van Ahold Delhaize. Ahold
Delhaize en haar bedrijven zijn tevens onderworpen aan een reeks mededingingsen gelijkaardige wetten en regels in de rechtsgebieden waarin zij actief zijn. Deze
39
Governance
kunnen een invloed hebben op het vermogen van Ahold Delhaize om bepaalde
overnames, desinvesteringen, partnerschappen of fusies uit te voeren.
Van tijd tot tijd zijn Ahold Delhaize en haar bedrijven betrokken bij wettelijke en
reglementaire procedures in een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten,
en kan het onderworpen zijn aan onderzoeken of verhoren, met inbegrip van maar
niet beperkt tot onderzoeken of verhoren door de mededingingsautoriteiten in
verband met beweerde schendingen van het mededingingsrecht in rechtsgebieden
waar zij actief is. Op basis van de geldende regelgevende omgeving of
economische omstandigheden op de markten waarin Ahold Delhaize zakendoet,
kunnen de geschillen, onderzoeken of verhoren toenemen in frequentie en
belangrijkheid. Deze wettelijke en reglementaire procedures kunnen betrekking
hebben op kwesties inzake het personeel en de tewerkstelling, letselschade,
mededingingsvorderingen, franchisevorderingen en overige contractuele
vorderingen en kwesties. Wij maken een raming van onze blootstelling aan deze
wettelijke en reglementaire procedures en stellen voorzieningen op voor de
geraamde aansprakelijkheden die redelijkerwijze kunnen worden geschat en
waarvoor de mogelijke verwezenlijking van een negatieve uitkomst waarschijnlijk
is.
De beoordeling van blootstellingen en de uiteindelijke uitkomst van wettelijke en
reglementaire procedures zijn onzeker. Nadelige resultaten van deze wettelijke en
reglementaire procedures of veranderingen in onze beoordeling van procedures
kunnen mogelijks een belangrijke negatieve invloed hebben op onze financiële
resultaten. Voor meer informatie verwijzen we naar Toelichting 34 bij de
geconsolideerde jaarrekening.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Vergoedingen
Het remuneratiebeleid van Ahold Delhaize werd opgesteld in overeenstemming
met de Nederlandse Corporate Governance Code 2008. Het werd goedgekeurd
door de Algemene Aandeelhoudersvergadering op 19 april 2016. Het
remuneratiebeleid trad in werking op 24 juli 2016, de eerste kalenderdag nadat de
fusie van Ahold en Delhaize werd voltooid.
Vergoedingen - filosofie
Het remuneratiebeleid van Ahold Delhaize is in lijn met de strategie van de
Vennootschap en ondersteunt een sterke en overeenstemmende prestatiecultuur.
Met ons remuneratiebeleid trachten we het beste gekwalificeerde talent aan te
trekken, te motiveren en te behouden.
Remuneratiebeleid Raad van Bestuur
De Raad van Commissarissen heeft het remuneratiebeleid van de Raad van
Bestuur ontworpen om in overeenstemming te zijn met de strategie van de
Vennootschap en haar pay-for-performance cultuur, terwijl ook werd getracht om
het doeltreffend, transparant en eenvoudig te houden. Bij de ontwikkeling van het
remuneratiebeleid, hebben we scenario analyses uitgevoerd om de te bepalen aan
welke risico's de Vennootschap zou kunnen worden blootgesteld door de
toepassing van variabele vergoedingen.
De basiselementen van de Totale Rechtstreekse Vergoeding verstrekt aan leden
van de Raad van Bestuur zijn (1) een basisloon, (2) een jaarlijkse korte termijn
aanmoedigingspremie (3) een op aandelen gebaseerd lange termijn programma.
In overeenstemming met onze algemene filosofie inzake vergoedingen, is de
Totale Rechtstreekse Vergoeding van de Raad van Bestuur gestructureerd en
zwaarder gebaseerd op variabele korte en lange termijn incentives verbonden aan
de verwezenlijking van financiële en maatschappelijke prestatiecriteria. Deze
prestatiecriteria zijn een hoeksteen van de strategie van de Vennootschap.
De korte termijn incentive is gericht op de belangrijkste financiële maatstaven van
een retailorganisatie: omzetgroei, operationele marge en operationele kasstroom.
Onze focus en doelstellingen zijn gericht op de uitbreiding van het marktaandeel,
terwijl we op hetzelfde moment onze marges laten groeien opdat de
40
Governance
winstgevendheid zou stijgen en de kapitaaluitgaven en kosten voorzichtig beheren
om een sterke en duurzame kasstroom te verzekeren.
De lange termijn incentive wordt gewaardeerd aan (i) onze interne maatstaf van
het Rendement op Kapitaal (Return on Capital - RoC), (ii) onze externe maatstaf
van de aandelenprestaties van de Vennootschap in vergelijking met dat van de
referentievennootschappen: Totale Aandeelhoudersrendement (Total Shareholder
Return - TSR) en (iii) de bijdrage van de Vennootschap aan de maatschappij via
duurzame doelstellingen. De Prestaties van onze lange termijn incentives worden
gewaardeerd over een doorlopende periode van 3 jaar.
De structuur van ons remuneratiebeleid zorgt ervoor dat de focus van de Raad van
Bestuur in lijn is met de belangen van de belanghebbenden van de Vennootschap,
onze lokale gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Vergoedingen en
bonussen zijn verbonden aan en afhankelijk van de aflevering van onze strategie
op een verantwoorden en duurzame manier.
Marktconcurrerende betaling
Het concurrentievermogen van de vergoeding van de Raad van Bestuur wordt
jaarlijks gebenchmarkt met een arbeidsmarkt referentiegroep die de geografische
operationele gebieden van de Vennootschap en de meest relevante markten op
het vlak van de tewerkstelling en het behoud van top managementleden
weerspiegelen. Aangezien de hoofdzetel van Ahold Delhaize in Nederland is
gelegen, wordt de AEX-marktpraktijk in Nederland opgenomen. De referentiegroep
bestaat uit 18 vennootschappen, met inbegrip van referentievennootschappen in
Europa en in de V.S., evenals AEX-genoteerde vennootschappen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Europese referenties
Tesco
Amerikaanse referenties
Kroger
AEX
Unilever
Carrefour
Costco
Philips
Metro
Target
Heineken
Walgreen Boots
Casino Guichard Perrachon Alliance
J Sainsbury
Best Buy
Randstad
W M Morisson
Relx
Staples
Akzo Nobel
In afwachting van potentiële veranderingen op de arbeidsmarkt referentiegroep ten
gevolge van een schrapping van een beursnotering, fusies of andere uitzonderlijke
omstandigheden, kan de Raad van Commissarissen naar eigen goeddunken
vervangende vergelijkbare ondernemingen opnemen. In het algemeen leidt de
geografische samenstelling tot het vaststellen van een vervangende
vennootschap: bijvoorbeeld als een in Amerika gebaseerde vennootschap wegvalt,
wordt het vervangen door een andere in Amerika gebaseerde vennootschap.
Er wordt eveneens rekening gehouden met de samenstelling (risicoprofiel) van de
niveaus van de Totale Rechtstreekse Vergoeding bij de benchmarking van niveaus
van basislonen. Het targetniveau van de Totale Rechtstreekse Vergoeding is
meestal rond de mediaan, met niveaus van basislonen die zich licht onder de
mediaan bevinden en lange termijn incentives aan de bovenkant van de markt om
de pay-for-performance cultuur en de focus op lange termijn te ondersteunen.
omzetgroei (30%), onderliggende operationele marge (30%) en operationele
kasstroom (30%), evenals van persoonlijke doelstellingen (10%). De at-target
uitbetaling als een percentage van het basisloon is 100%, afhankelijk van de
volledige verwezenlijking van de doelstellingen, met een drempel van 150% van
het basisloon in geval van prestaties die de doelstelling overschrijden.
Op aandelen gebaseerd bonusplan op lange termijn: Global
Reward Opportunity
De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan het op aandelen gebaseerd
bonusplan op lange termijn van de Vennootschap: Global Reward Opportunity
(GRO). Volgens het GRO-programma worden aandelen toegekend via een
driejaarlijks programma. De verwerving van deze prestatieaandelen is
onderworpen aan de prestatie over een termijn van 3 jaar. Het GRO-programma
maakt gebruik van twee financiële waarderingen: RoC (40%) en TSR (40%).
Daarnaast wordt een niet-financieel prestatiecriterium (20%) gebruikt dat
betrekking heeft op duurzame retailing doelstellingen.
In lijn met de marktpraktijk, wordt de streefwaarde van de lange termijn incentives
toegekend volgens de onderscheiden programma's per functie. Voor de CEO,
bedraagt de streefwaarde 235% van het basisloon; voor de Gedelegeerd CEO en
V.S. COO's, bedraagt de streefwaarde 200% van het basisloon; voor de CFO,
bedraagt de streefwaarde 175% van het basisloon en voor de COO Europe
bedraagt de streefwaarde 150% van het basisloon.
De totale GRO-toekenning bestaat uit drie delen aandelen, die respectievelijk
verbonden zijn aan RoC, TSR en duurzaamheidsdoelstellingen.
Basisloon
Het niveau van het basisloon van de leden van de Raad van Bestuur wordt
afgeleid van de benchmarking van de Totale Rechtstreekse Vergoeding. De Raad
van Bestuur beslist naar eigen goeddunken over de aanpassing van het basisloon.
Jaarlijks bonusplan: Bonusplan Directiecomité
De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan het EIP (Bonusplan
Directiecomité -Executive Committee Incentive Plan). Het EIP is een jaarlijks
bonusplan dat gebruik maakt van drie gelijk gewogen financiële maatstaven:
41
Gekoppeld aan RoC
Van de totale GRO-toekenning wordt de eerste 40% gekoppeld aan de RoC
doelstelling op 3 jaar. Afhankelijk van de prestaties, bedraagt het aantal aandelen
dat eventueel kan worden verworven tussen nul en een maximum van 150% van
het aantal toegekende aandelen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Gekoppeld aan TSR
Nog eens 40% van de totale GRO-toekenning wordt gekoppeld aan TSR (stijging
van de aandelenkoers en uitgekeerde dividenden over de prestatieperiode),
waarbij de prestatie op het ogenblik van de gebenchmarkte verwerving wordt
getoetst aan de TSR-prestatie van een TSR-referentiegroep. Het aantal verworven
aandelen hangt af van de relatieve rangschikking van de Vennootschap in de
referentiegroep. Een onafhankelijke externe adviseur bepaalt de rangschikking op
basis van de TSR-prestatie. Leden van de Raad van Bestuur zullen geen aandelen
verwerven als de Vennootschap wordt gerangschikt boven de zevende positie in
de prestatie referentiegroep. De onderstaande tabel geeft een voorstelling weer
van het percentage prestatieaandelen die worden verworven op basis van de
rangschikking van de Vennootschap.
Aandelen die zullen worden verworven
Rangschikking van de Vennootschap als % van het oorspronkelijk toegekende
Rangschikking 1
175%
Governance
In afwachting van potentiële veranderingen van de prestatie referentiegroep ten
gevolge van een schrapping van een beursnotering, fusies of andere uitzonderlijke
omstandigheden, kan de Raad van Commissarissen naar eigen goeddunken
vervangende vergelijkbare ondernemingen opnemen.
Gekoppeld aan duurzame retailing
Voor de overige 20% van de totale GRO-aandelentoekenning, wordt de prestatie
op het ogenblik van de verwerving gewaardeerd op basis van duurzame retaildoelstellingen. Deze waardering houdt verband met de duurzame strategische
retail-ambities van de Vennootschap. De doelstellingen bepaald ingevolge dit nietfinancieel prestatiecriterium zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Afhankelijk van
de prestatie, kan het aantal aandelen dat eventueel wordt verworven variëren
tussen nul en een maximum van 150% van het aantal toegekende aandelen.
Vereisten van het aandeelhouderschap en richtlijnen inzake
eigendom
Rangschikking 2
150%
Rangschikking 3
125%
Rangschikking 4
110%
Rangschikking 5
100%
Rangschikking 6
80%
Rangschikking 7
50%
Rangschikking 8 - 14
0%
TSR-prestatie referentiegroep
Tesco
Kroger
Claw-back
Carrefour
Costco
Metro
Target
Casino Guichard Perrachon
Walgreen Boots Alliance
Een claw-back bepaling is van toepassing op het jaarlijks bonusplan (EIP) evenals
op het op aandelen gebaseerd lange termijn programma (GRO) van de leden van
de Raad van Bestuur.
J Sainsbury
Best Buy
W M Morisson
Staples
Pensioenen en overige contractvoorwaarden
Walmart
Pensioen
42
Leden van de Raad van Bestuur moeten de aandelen toegekend ingevolge het
GRO-programma bijhouden gedurende ten minste 5 jaar vanaf de datum van de
toekenning. De verkoop van een deel van de aandelen is toegelaten om op de
datum van de verwerving verschuldigde belastingen te financieren. Alle leden van
de Raad van Bestuur moeten aandelen in de Vennootschap bezitten met een
waarde gelijk aan 150% van hun basisloon. De holding kan worden opgebouwd
door het behoud van alle aandelen na belastingen van het GRO-programma en
vereist geen persoonlijke aankopen van aandelen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Alle bestaande pensioenregelingen in Nederland werden in overeenstemming
gebracht met de toepasselijke fiscale pensioen regelgeving. De pensioenregeling
voor leden van de Raad van Bestuur is op dezelfde manier berekend als de
regeling van alle andere werknemers van de Vennootschap in Nederland en wordt
het toegezegd pensioenplan genoemd, op basis van het gemiddelde salaris tijdens
de loopbaan. De (huidige) pensioenleeftijd is 67. Het pensioengevend loon
bedraagt maximum rond de € 100.000 (2016: € 97.474). Elk lid van de Raad van
Bestuur met een Nederlands contract betaalt een pensioenpremie identiek aan
deze van alle andere medewerkers van Ahold Delhaize in Nederland. Bovendien
ontvangen leden van de Raad van Bestuur een bruto (afhankelijk van de leeftijd)
pensioenuitkering en kunnen deze kiezen om deel te nemen aan een Netto
Pensioenregeling door het nettobedrag (na aftrek van belastingen) te investeren.
De Netto Pensioenregeling is identiek aan deze van alle overige medewerkers van
de Vennootschap in Nederland van wie het pensioengevend loon de drempel
overschrijdt. De deelneming aan deze Netto Pensioenregeling is vrijwillig.
Leden van de Raad van Bestuur die werken op basis van een niet-Nederlands
contract zullen pensioenen aangeboden krijgen die in lijn zijn met de lokale
praktijken.
Leningen
Ahold Delhaize kent geen leningen of voorschotten toe aan leden van de Raad van
Bestuur. De Vennootschap geeft evenmin waarborgen uit in het voordeel van leden
van de Raad van Bestuur.
Aanvullende regelingen
Naast de vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur, zijn een aantal
aanvullende regelingen van toepassing. Deze opvatten onkostenvergoedingen,
ziekteverzekeringen en ongevallenverzekeringen, het gebruik van bedrijfswagens
en, indien van toepassing, bijkomende uitkeringen die van toepassing zijn op
andere seniormedewerkers en in lijn zijn met de marktpraktijken in Nederland.
Daarnaast, zullen fiscale diensten door derden worden verstrekt om de naleving
van de betrokken wettelijke vereisten te verzekeren.
(Diensten) Overeenkomsten
Alle leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een ambtstermijn van
4 jaar. Indien de Vennootschap de (diensten) overeenkomst ven een lid van de
Raad van Bestuur beëindigt Board wordt de ontslagvergoeding beperkt tot 1 jaar
43
Governance
basisloon. Hetzelfde is van toepassing als een initiële (diensten)overeenkomst
voor 4 jaar niet wordt verlengd ingeval het lid van de Raad van Bestuur niet wordt
herbenoemd. De overeenkomst kan door de Vennootschap worden beëindigd mits
naleving van een opzeggingstermijn van 12 maanden en door het lid van de Raad
van Bestuur mits naleving van een opzeggingstermijn van 6 maanden.
Vooruitzichten
Voor 2017 wordt niet verwacht dat het remuneratiebeleid zal veranderen.
2016 Vergoeding Raad van Bestuur
De 2016 vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur is in
overeenstemming met het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur dat in
2016 van toepassing was. Tot de datum van de fusie tussen Ahold en Delhaize
werd het remuneratiebeleid van Ahold toegepast. Dit beleid werd aangenomen op
de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 17 april 2013 en wijzigingen werden
goedgekeurd op de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 15 april 2015.
Het vergoedingsbeleid van Ahold Delhaize, goedgekeurd op de Algemene
Aandeelhoudersvergadering van 19 april 2016, is van toepassing vanaf 24 juli
2016 - de eerste kalenderdag na de voltooiing van de fusie van Ahold en Delhaize.
2016 Basisloon
Het basisloon van leden van de Raad van Bestuur (van voormalig Ahold) steeg
met 1,75% met ingang van 28 maart 2016. Op het ogenblik van de fusie werden
geen aanpassingen doorgevoerd aan het basisloon.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Basis Salaris
Duizenden
Basis salaris 2014
Basis salaris 2015
Basis salaris 2016
Voor de periode tot de fusie, maakt het EIP-gebruik van drie gelijke gewogen
financiële maatstaven: omzetgroei (30%), onderliggende operationele marge
(30%) en operationele kasstroom (30%). Daarnaast wordt een niet-financieel
prestatiecriterium (20%) gebruikt dat betrekking heeft op strategische ambities
inzake Duurzame Retailing. Doelstellingen vastgelegd op basis dit deze nietfinancieel prestatiecriterium zijn kwalitatief. De score onder de niet-financiële
component is verbonden aan de prestatie van de financiële componenten. Als de
financiële multiplicator nul is, zal de score van de niet-financiële component
eveneens nul zijn (ongeacht de behaalde score van de niet-financiële component).
ViceVoor de periode na de fusie, maakt het EIP-gebruik van dezelfde drie gelijke
gewogen financiële maatstaven: omzetgroei (30%), onderliggende operationele
marge (30%) en operationele kasstroom (30%). Bovendien zijn persoonlijke
doelstellingen (10%) opgenomen.
Voetnoten:
* Voor de leden die in 2016 werden benoemd in de Raad van Bestuur, weerspiegelt de vergoeding
van 2016 een gedeeltelijk jaar.
1. COO V.S. betekent de COO Delhaize America voor de periode tot 1 oktober 2016 en de COO
Ahold USA voor de periode vanaf 1 oktober 2016. Het loon van de COO V.S. werd omgezet
van U.S.-dollar in euro door middel van de year-to-date gemiddelde $ / € wisselkoers van
0,912519.
2016 Jaarlijks bonusplan: EIP
Het ExCo Incentive Plan (EIP) voor het prestatiejaar 2016 werd pro rata
vastgelegd voor de periode tot de fusie tussen Ahold en Delhaize en nadat de fusie
in werking is getreden op 24 juli 2016.
44
Ahold Delhaize geeft geen informatie vrij over de actuele doelstellingen per
prestatiecriteria, aangezien dit wordt beschouwd als commercieel gevoelige
informatie.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
EIP in duizenden
Performantie indicatoren
EIP
ViceEIP
EIP
Groei van de verkoop
Operationele marge
Operationele kasstroom
Niet-financiële objectieven
De at-target uitbetaling als een percentage van het basisloon is 100%, afhankelijk
van de volledige verwezenlijking van de doelstellingen, met een drempel van 150%
van het basisloon in geval van prestaties die de doelstelling overschrijden.
45
* Voor de leden die in 2016 werden benoemd in de Raad van Bestuur, weerspiegelt de vergoeding van
2016 een gedeeltelijk jaar.
1.
2016 EIP vertegenwoordigt de opgebouwde jaarlijkse geldelijke bonussen die moeten worden
uitbetaald in 2017 en onderworpen zijn aan de goedkeuring van de jaarrekening door de
aandeelhouders.
2.
Voor voormalige leden van de raad van bestuur van Ahold, werd het EIP voor het jaar 2016 pro
rata vastgesteld voor de periode tot de fusie en nadat de fusie in werking is getreden. Voor
voormalige leden van de raad van bestuur van Delhaize, werd het EIP voor het jaar 2016 pro
rata vastgesteld voor de periode tot de fusie en nadat de fusie in werking is getreden. De totale
2016 prestatiemultiplicator was 108%. Dit is weerspiegelt een bescheiden voorsprong van
onze resultaten op de doelstelling. Naast onze financiële prestatie, is het een hoofdprioriteit om
een verantwoordelijke retailer te zijn. We zijn blij met de vooruitgang die we hebben geboekt in
2016 op onze eerder vastgestelde verantwoorde retailing doelstellingen en betrokkenheid. De
individuele EIP-bedragen omvatten tevens de component die gekoppeld is aan de individuele
prestatie. Als erkenning van het schitterende leiderschap tot en sedert de voltooiing van de
fusie, heeft de Raad van Commissarissen de EIP-uitbetaling voor de CEO verhoogd met 11%
voor 2016. Dit in lijn met de parameters van het Vergoedingsbeleid van de Vennootschap.
3.
COO V.S. betekent de COO Delhaize America voor de periode tot 1 oktober 2016 en de COO
Ahold USA voor de periode vanaf 1 oktober 2016. Het EIP van de COO V.S. werd omgezet
van U.S.-dollar in euro door middel van de year-to-date gemiddelde $ / € wisselkoers van
0,912519.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
2016 op aandelen gebaseerd bonusplan op lange termijn: GRO
De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan het op aandelen gebaseerd
lange termijn programma van Delhaize, GRO. De 2016 GRO-toekenning werd
gedaan in de open periode na de fusie. Deze toekenningsdatum was een
eenmalige uitzondering op het consistente toekenningsbeleid om te verzekeren dat
op dezelfde datum in 2016 een toekenning zou kunnen worden gedaan aan alle
leden van de Raad van Bestuur. Deze 2016 toekenning zal worden verworven op
de gewone datum van verwerving in 2019: de dag volgend op de jaarlijkse
Algemene Aandeelhoudersvergadering. Toekomstige GRO-toekenningen zullen
blijven worden gedaan op de gewone jaarlijkse toekenningsdatum die tevens de
dag volgend op de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering is.
De verwerving van de GRO-prestatieaandelen is onderworpen aan de prestatie
over een periode van drie jaar en het GRO-programma maakt gebruik van twee
financiële criteria: Kapitaalopbrengsten (RoC - 40%) en Totaal Rendement Voor
Aandeelhouders (TSR - 40%). Daarnaast wordt een niet-financieel
prestatiecriterium (20%) opgenomen in verband met verantwoorde retailing /
doelstellingen inzake duurzaamheid. Voor deze doelstelling wordt de prestatie
gewaardeerd op basis van zowel een externe als een interne doelstelling. De Dow
Jones Sustainability Index (externe doelstelling) waardeert hoe de Vennootschap
presteert op het vlak van duurzaamheid ten aanzien van
referentievennootschappen in de sector. Gezonde verkopen (interne doelstelling)
is het criterium dat we gebruiken om de prestatie te aan te drijven volgens onze
vennootschapsdoelstelling om gezonder eten te vergemakkelijken.
2016 GRO-toekenning
Om het aantal toe te kennen aandelen te berekenen, wordt de at-target waarde
van de toekenning gedeeld door de gemiddelde aandelenkoers over de
zesmaandelijkse periode voorafgaand aan de gewone jaarlijkse
toekenningsdatum. Analyses van scenario's worden regelmatig opgesteld om de
mogelijke toekomstige uitbetalingsniveaus te ramen.
Governance
De at-target toekenning en maximale verwerving van prestatieaandelen
Prestatieaandelen
94%
Duurzaamhei
d
(20%)
47%
Totale attarget
toekennin
235%
Total
maximum
verworven
376%
80%
40%
200%
320%
70%
35%
175%
280%
80%
60%
40%
30%
200%
150%
320%
240%
RoC
(40%)
TSR
(40%)
CEO
94%
Gedelegeerd
CEO
CFO
80%
70%
COO US
COO EU
80%
60%
Alle percentages vormen een percentage van het basisloon
Berekening van aandelentoekenning 2016 GRO - Voorbeeld CEO
At-target
toekenning
van aandelen
(% van het
basisloon)
Waarde bij
toekenning
(basisloon *
at-target
toekenning
%)
Aantal
toegekende
aandelen
(waarde bij
toekenning
gedeeld door
gemiddelde
aandelenkoers
over 6
maanden)
RoC prestatieaandelen
94%
955.999
48.680
TSR-prestatieaandelen
94%
955.999
48.680
Duurzaamheid prestatieaandelen
47%
477.999
24.340
235%
2.389.997
121.700
De tabel veronderstelt een basisloon van € 1.017.020 en een gemiddelde aandelenkoers over 6 maanden
voorafgaand aan de gewone jaarlijkse toekenningsdatum van € 19,63.
Berekening van aandelentoekenning 2016 GRO - Voorbeeld CFO
46
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
At-target
toekenning
van aandelen
(% van het
basisloon)
Governance
Waarde bij
toekenning
(basisloon *
at-target
toekenning
%)
Aantal
toegekende
aandelen
(waarde bij
toekenning
gedeeld door
gemiddelde
aandelenkoers
over 6
maanden)
RoC prestatieaandelen
70%
474.609
24.168
TSR prestatieaandelen
70%
474.609
24.168
35%
237.305
12.084
175%
1.186.523
60.420
Duurzaamheid prestatieaandelen
De tabel gaat uit van een basisloon van € 678.013 en een gemiddelde aandelenkoers op zes maanden
voorafgaand aan de gewone toekenningsdatum van € 19,63
Verwerking van uitstaande prestatieaandelen
De aandelen toegekend tijdens de vorige jaren uit hoofde van het Ahold GROprogramma (aan voormalige leden van de raad van bestuur van Ahold) en het
Delhaize Europees bonusplan op lange termijn (aan voormalige leden van de raad
van bestuur van Delhaize) werden overgenomen in het Ahold Delhaize GROprogramma.
Naar aanleiding van de fusie, werd de toekenning van de uitstaande (nietverworven) prestatieaandelen die overbleven van het Ahold GRO-programma in
twee delen opgesplitst. Een deel, dat verband houdt met de volledige
prestatiejaren voorafgaand aan het jaar waarin de fusie plaatsvond (2012, 2013,
2014 en 2015, in voorkomend geval), werd beoordeeld tegen de prestatie van
Ahold als een alleenstaande vennootschap, op basis van de bestaande
prestatiecriteria. Op basis van de prestaties die in deze jaren werden verwezenlijkt,
werd dit deel van de toekenning beoordeeld en omgezet in aan beperkingen
onderworpen aandelen van Ahold Delhaize. Deze aan beperkingen onderworpen
aandelen zijn niet onderworpen aan bijkomende prestatiecriteria maar zullen
worden onderworpen aan de overblijvende verwervingsperiode en de
47
voortdurende tewerkstelling. Het andere gedeelte, dat betrekking heeft op de
prestatie tijdens het jaar van de fusie en erna (2016 en 2017), zal worden
beoordeeld tegen de financiële criteria van het op aandelen gebaseerd lange
termijn programma van Ahold Delhaize. De uitstaande voorwaardelijke aandelen
zullen blijven worden onderworpen aan de overblijvende verwervingsperiode en de
voortdurende tewerkstelling.
Uitstaande (niet-verworven) prestatieaandelen toegekend onder het Delhaize
Europees bonusplan op lange termijn werden eveneens omgezet in aan
beperkingen onderworpen aandelen van Ahold Delhaize die onderhevig zin aan
het bereiken van prestatiecriteria van het Ahold Delhaize GRO-programma.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Verklaringen
Inleiding
Het onderhavig 2016 Ahold Delhaize Jaarverslag van 28 februari 2017, (het Jaarverslag) omvat de gereglementeerde informatie in de zin van de artikelen 1:1 en 5:25c van de
Nederlandse Wet op het financieel toezicht.
Voor de geconsolideerde en enkelvoudige 2016 jaarrekening in de zin van artikel 2:361 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek verwijzen we naar de afdeling Financieel. De
leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben de 2016 jaarrekening ondertekend in overeenstemming met hun verplichting uit hoofde van artikel
2:101, paragraaf 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De volgende afdelingen van dit Jaarverslag vormen samen het bestuursverslag in de zin van artikel 2:391 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek: Overzicht, Bedrijfsbeoordeling, Onze Raad van Bestuur en ons Directiecomité, Raad van Commissarissen, Corporate Governance, Hoe we
risico's beheren, Vergoedingen en de onderafdeling Vergoedingen in het Verslag van de Raad van Commissarissen.
Voor overige gegevens in de zin van artikel 2:392 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek verwijzen we naar de onderafdeling Overige informatie onder Financieel, en naar de
afdeling Investeerders.
Verklaringen
Zoals vereist door artikel 5:25c, paragraaf 2, onder punt c van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht, verklaren de leden van de Raad van Bestuur dat, naar hun beste
weten:
•
De 2016 jaarrekening opgenomen in dit Jaarverslag een juiste en getrouwe weergave is van de activa, passiva, financiële situatie en winst of verlies van de
Vennootschap en van alle ondernemingen die in de gezamenlijke consolidatie zijn opgenomen.
•
Het management verslag opgenomen in dit Jaarverslag geeft een juist en getrouw beeld van de situatie van de Vennootschap en de ondernemingen die in de
gezamenlijke consolidatie zijn opgenomen per 1 januari 2017, en van de ontwikkeling en prestatie van de bedrijfsactiviteiten voor het boekjaar dat dan is afgesloten.
•
Het management verslag bevat een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waaraan de Vennootschap wordt blootgesteld.
Raad van Bestuur
Dick Boer
Voorzitter en Chief Executive Officer
Frans Muller
Jeff Carr
Deputy Chief Executive Officer en Chief
Integration Officer
Chief Financial Officer
Pierre Bouchut
Chief Operating Officer Europa en Indonesië
Kevin Holt
Chief Operating Officer Ahold USA
48
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Governance
Het onderhavig Jaarverslag, met inbegrip van de 2016 jaarrekening, die door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. werden geauditeerd, werden aan de Raad van
Commissarissen voorgelegd. De 2016 jaarrekening en het verslag van de onafhankelijke auditor met betrekking tot de audit van de 2016 jaarrekening werden besproken in het
Comité voor de Audit, Financiën en Risico's in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de externe auditor. De Raad van Commissarissen geeft de aanbeveling dat de
Algemene Aandeelhoudersvergadering de 2016 jaarrekening opgenomen in dit Jaarverslag goedkeurt en stelt voor om een dividend in contanten voor het boekjaar 2016 uit te
betalen van € 0,57 per gewoon aandeel.
Raad van Commissarissen
Mats Jansson (Voorzitter)
Jan Hommen (Vicevoorzitter)
Jacques de Vaucleroy (Vicevoorzitter)
Jack Stahl
Ben Noteboom
Bill McEwan
Rob van den Bergh
Stephanie Shern
Mark McGrath
René Hooft Graafland
Mary Anne Citrino
Johnny Thijs
Patrick De Maeseneire
Dominique Leroy
49
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Geconsolideerde resultatenrekening
Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en nietGeconsolideerde balans
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
1 De Vennootschap en haar activiteiten
2 Grondslag voor de financiële verslaggeving
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving
4 Overnames
5 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde
6 Segmentrapportering
7 Netto-omzet
8 Kosten per aard
9 Netto financiële kosten
10 Inkomstenbelasting
11 Materiële vaste activa
12 Vastgoedbeleggingen
13 Immateriële activa
14 Investeringen in joint ventures en verbonden vennootschappen
15 Overige financiële vaste activa
16 Voorraden
17 Vorderingen
18 Overige vlottende financiële activa
19 Geldmiddelen en kasequivalenten
20 Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van gewone aandelen
21 Leningen en kredietfaciliteiten
22 Overige financiële schulden op lange termijn
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding
24 Voorzieningen
25 Overige schulden op lange termijn
26 Overige financiële schulden op korte termijn
1
Financieel
Overige schulden op korte termijn
28 Kasstroom
29 Winst per aandeel
30 Financieel risicobeheer en financiële instrumenten
31 Transacties met verbonden partijen
32 Op aandelen gebaseerde vergoeding
33 Operationele huurovereenkomsten
34 Verbintenissen en buiten balans verplichtingen
35 Gebeurtenissen na balansdatum
36 Lijst van dochtervennootschappen, joint ventures en
Jaarrekening van de moedervennootschap
Resultatenrekening
Balans
Toelichting bij de jaarrekening van de
1 Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving
2 Kosten per aard
3 Werknemers
4 Bezoldiging van de Commissaris
5 Inkomstenbelasting
6 Immateriële activa¨
7 Financiële activa
8 Vorderingen
9 Overige vlottende financiële activa
10 Eigen vermogen
11 Voorzieningen
12 Leningen
13 Overige schulden op lange termijn
14 Schulden op korte termijn
15 Derivaten
16 Transacties met verbonden partijen
17 Verbintenissen en buiten balans verplichtingen
18 Winstuitkering
19 Gebeurtenissen na balansdatum
Overige informatie
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel
Geconsolideerde resultatenrekening
in € miljoen, uitgezonderd gegevens betreffende aandelen
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Brutowinst
Verkoopkosten
Algemene en beheerskosten
Totaal bedrijfskosten
Bedrijfsopbrengsten
Rentebaten
Rentelasten
Netto rentelasten op toegezegde pensioenregelingen
Overige financiële kosten
Netto financiële kosten
Toelichting
7
8
8
23
9
Resultaat vóór belastingen
Inkomstenbelasting
Aandeel in resultaat van joint ventures
Opbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
Nettowinst
Nettowinst per aandeel toewijsbaar aan houders van gewone aandelen
Gewoon
Verwaterd
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten per aandeel, toewijsbaar aan aandeelhouders van gewone
Gewoon
Verwaterd
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
2
2015
49.695
(36.317)
13.378
38.203
(27.760)
10.443
(9.876)
(7.785)
(1.918)
(11.794)
(1.340)
(9.125)
1.584
15
(273)
(18)
(265)
(541)
1.318
5
(235)
(14)
(21)
(265)
1.043
1.053
10
14
(247)
(224)
34
830
20
849
5
830
2
851
830
830
852
(1)
851
0,81
0,81
1,04
1,02
0,81
0,81
1,04
1,02
Toerekenbaar aan:
Houders van gewone aandelen
Niet-meerderheidsbelangen
Nettowinst
Winst per aandeel
2016
29
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel
Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
in € miljoen
2016
2015
830
851
(146)
47
(53)
11
(99)
(42)
10
408
-
450
(1)
21
10
(17)
179
(41)
39
(27)
(3)
10
(7)
1
Toelichting
Nettowinst
Herwaarderingen van toegezegde pensioenregelingen
Herwaarderingen vóór belastingen - winst (verlies)
Inkomstenbelasting
Andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (verlies) dat niet zal worden geherclassificeerd in winst of
verlies
Valuta omrekeningsverschillen in vreemde belangen:
Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Inkomstenbelastingen
Kasstroomafdekkingen:
Reële waarde van het resultaat in de loop van het jaar
Overdrachten naar netto-inkomen
Inkomstenbelastingen
Niet-gerealiseerde winst (verlies) op voor verkoop beschikbare financiële investeringen
Reële waarde van het resultaat in de loop van het jaar
Inkomstenbelastingen
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van joint ventures - na aftrek van belastingen:
Aandeel van overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten die kunnen worden geherclassificeerd als winst of verlies
23
10
-
523
1
459
424
417
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van gewone
1.254
1.268
Toerekenbaar aan:
Houders van gewone aandelen
Niet-meerderheidsbelangen
1.254
-
1.269
(1)
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van gewone
aandelen
1.254
1.268
1.254
1.254
1.266
2
1.268
14
Totaal overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Toerekenbaar aan:
Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van gewone
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
3
5
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel
Geconsolideerde balans
in € miljoen
Activa
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Immateriële activa
Investeringen in joint ventures en verbonden vennootschappen
Overige financiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Overige vaste activa
Totaal vaste activa
Voor verkoop aangehouden activa
Voorraden
Vorderingen
Overige vlottende financiële activa
Te vorderen inkomstenbelastingen
Vooruitbetaalde kosten en overige vlottende activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen en schulden
Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van gewone aandelen
Niet-meerderheidsbelangen
Groepsvermogen
Leningen
Overige schulden op lange termijn
Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding
Uitgestelde belastingschulden
Voorzieningen
Overige schulden op lange termijn
Totaal schulden op lange termijn
Schulden verbonden aan voor verkoop aangehouden activa
Handelsschulden
Overige financiële schulden op korte termijn
Te betalen inkomstenbelastingen
Voorzieningen
Overige schulden op korte termijn
Totaal schulden op korte termijn
Totaal eigen vermogen en schulden
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
4
Toelichting
11
12
13
14
15
10
5
16
17
18
19
20
21
22
23
10
24
25
5
26
24
27
1 januari
2017
3 januari
2016
11.770
727
12.547
274
216
700
64
26.298
50
3.288
1.588
677
36
306
4.032
9.977
36.275
6.677
580
1.968
212
516
628
39
10.620
3
1.676
837
596
14
308
1.826
5.260
15.880
16.276
16.276
3.311
2.527
659
1.596
931
578
9.602
9
5.389
2.178
87
383
2.351
10.397
36.275
5.622
(1)
5.621
1.522
2.187
389
110
639
410
5.257
2.800
330
39
248
1.585
5.002
15.880
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
in € miljoen
Saldo op 28 december 2014
Netto-inkomsten toewijsbaar aan
houders van gewone aandelen
Overige gerealiseerde en nietTotaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten toewijsbaar aan houders van
Dividenden
Terugkoop van aandelen
Annulering van eigen aandelen
Verloning op basis van aandelen
Saldo op 3 januari 2016
Netto-inkomsten toewijsbaar aan
houders van gewone aandelen
Overige gerealiseerde en nietgerealiseerde
resultaten
(verlies)
Totaal
gerealiseerde
en niet-gerealiseerde
resultaten toewijsbaar aan houders van
gewone aandelen
Dividenden
Uitgifte van aandelen
Kapitaalaflossingen
Verloning op basis van aandelen
Aandeel in de transacties van joint ventures
met minderheidsbelangen
Saldo op 1 januari 2017
1
Toelichting
Eigen vermogen
toewijsbaar aan
houders
van gewone
-
852
852
449
9
(41)
417
449
9
811
1.269
(396)
(161)
786
66
(668)
(396)
(161)
66
5.622
830
830
424
Bijkomend
volstort
kapitaal
9
6.844
-
-
-
-
-
-
-
20
(1)
8
(785)
6.059
Valuta
omrekeningsreserve
103)
346
Reserve voor
kasstroomafdekking
(132)
(123)
(1.774)
4.844
-
-
-
-
-
-
408
121
(105)
-
-
408
121
725
1.254
-
-
(429)
12
74
(429)
10.761
(1.001)
74
-
(5)
(5)
5
-
10.756
(1.013)
-
14
-
-
-
20
13
15.802
754
Overige reserves omvatten de herwaarderingen van toegezegde pensioenregelingen.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
5
Overige reserves
met inbegrip van
geaccumuleerd
1
tekort
Aandelenkapitaal
(2)
(291)
16.276
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
in € miljoen
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Aanpassingen voor:
Netto financiële kosten
Inkomstenbelastingen
Aandeel in winst (verlies) van joint ventures
Afwaardering, aflossing en bijzondere waardeverminderingen
Vrijgave van gunstige en ongunstige huurovereenkomsten
Winst op verkoop van activa/groepen activa die voor verkoop worden aangehouden
Uitgaven in verband met op aandelen gebaseerde beloning
Kasstroom uit operationele activiteiten vóór mutaties operationele activa en passiva
Wijzigingen in het werkkapitaal:
Wijzigingen in voorraden
Wijzigingen in vorderingen en overige vlottende activa
Wijzigingen in schulden en overige schulden op korte termijn
Wijzigingen in overige vaste activa, overige schulden op lange termijn en voorzieningen
Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto betaalde inkomstenbelastingen
Operationele kasstromen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Operationele kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Aankoop van vaste activa
Desinvestering van activa/voor verkoop aangehouden activa
Overname van bedrijven, na aftrek van verworven geldmiddelen
Desinvestering van bedrijven, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
Wijzigingen in kortlopende deposito's en vergelijkbare instrumenten
Dividenden ontvangen van joint ventures
Ontvangen rente
Overige
Kasstroom uit investeringsactiviteiten - voortgezette bedrijfsactiviteiten
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
Betaalde rente
Aflossing van leningen
6
Toelichting
9
10
14
8
8
32
28
28
14
21
2016
2015
830
849
541
247
(34)
1.464
(22)
61
3.087
265
224
(20)
1.032
2
(18)
47
2.381
(29)
68
171
(125)
3.172
274)
2.898
(5)
2.893
(1.302)
104
2.205
(4)
432
19
15
1
1.470
1.470
(293)
(347)
31
(237)
215
(24)
2.366
(227)
2.139
(6)
2.133
(804)
51
(150)
(247)
21
4
1
(1.124)
(1.124)
(227)
(31)
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Wijzigingen in leningen op korte termijn
Aflossingen van financiële huurverplichtingen
Dividenden uitgekeerd op gewone aandelen
Terugkoop van aandelen
Kapitaalaflossingen
Overige kasstromen uit derivaten
Overige
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -- voortgezette bedrijfsactiviteiten
Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten
Netto kasstromen uit bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode (met uitzondering van aan restricties
Effect van valuta omrekeningsverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar (met uitzondering van aan restricties
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
7
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
20
20
20
21
28
28
209
(141)
(429)
(1.001)
(260)
13
(2.249)
(2.249)
2.114
1.819
57
3.990
5
(104)
(396)
(161)
(22)
(936)
(936)
73
1.615
131
1.819
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Toelichtingen bij de geconsolideerde
jaarrekening
1 De Vennootschap en haar activiteiten
De hoofdactiviteit van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ("Ahold Delhaize" of de
"Vennootschap" of de "Groep" of "Ahold Delhaize Groep"), een naamloze
vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen te Zaandam, Nederland, is de
exploitatie van retailwinkels, voornamelijk in de Verenigde Staten en in Europa. De
Vennootschap is ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister onder het
nummer 35000363.
2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving.
Deze jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de Internationale
Standaarden voor Financiële Verslaggeving (IFRS) zoals goedgekeurd door de
Europese Unie (EU) en zijn tevens in overeenstemming met de vereisten voor
financiële verslaggeving voorzien in Titel 9 van Boek 2 van het Nederlandse BW.
Behoudens andersluidende bepaling wordt de historische kostprijs gebruikt als
waarderingsbasis.
Het boekjaar van Ahold Delhaize bestaat uit een periode van 52 of 53 weken
eindigend op de zondag die het dichtste bij 31 december ligt. Het boekjaar 2016
bestond uit 52 weken en eindigde op 1 januari 2017. Het vergelijkende boekjaar
2015 bestond uit 53 weken en eindigde op 3 januari 2016.
De onderhavige geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld in euro (€). De
volgende wisselkoersen van de euro tegen de US-dollar ($), de Tsjechische kroon
(CZK), de Roemeense leu (RON), en de Servische dinar (RSD) werden gebruikt in
de opstelling van het onderhavig jaarrekening.
Fina
Sinds 24 juli 2016 is Ahold Delhaize de nieuwe benaming van Koninklijke Ahold
N.V. naar aanleiding van de voltooiing van de fusie tussen Koninklijke Ahold N.V.
("Ahold") en Delhaize Group NV/SA ("Delhaize").
Ten gevolge van de juridische structuur van de fusie werd Delhaize opgenomen in
Ahold. Aangezien Ahold de overlevende entiteit is, zijn de historische IFRSgegevens voorafgaand aan de fusie deze van Ahold.
De belangrijke dochtervennootschappen, joint ventures en verbonden
vennootschappen van Ahold Delhaize worden opgenomen in Toelichting 36.
2016
2015
Gemiddelde wisselkoers
Slotkoers van het boekjaar
0,9038
0,9506
0,9001
0,9208
Tsjechische kroon
Gemiddelde wisselkoers
Slotkoers van het boekjaar
0,0370
0,0370
0,0366
0,0369
Roemeense leu
Gemiddelde wisselkoers
Slotkoers van het boekjaar
0,2226
0,2204
N.v.t.
N.v.t.
Servische dinar
Gemiddelde wisselkoers
Slotkoers van het boekjaar
0,0081
0,0081
N.v.t.
N.v.t.
US-dollar
De opstelling van de jaarrekening vereist van het management dat er een aantal
ramingen en veronderstellingen worden gemaakt die een invloed hebben op de
waardering van activa en passiva, inkomsten en uitgaven en de onthulling van
voorwaardelijke activa en passiva. Alle veronderstellingen, verwachtingen en
prognoses die gebruikt worden als basis voor ramingen in deze jaarrekening
vormen een zo goed mogelijke beoordeling van de toekomstige prestaties van
Ahold Delhaize waarvoor het management meent dat er een redelijke basis is.
Deze gaan gepaard met risico's, onzekerheden en andere factoren die tot gevolg
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
kunnen hebben dat de werkelijke toekomstige resultaten, prestaties en
verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de voorspellingen. De volgens het
management meest kritieke ramingen, veronderstellingen en beoordelingen
hebben betrekking op:
Overnames van bedrijven (Toelichting 4)
De waardebepaling van de reële waarde van activa en passiva opgenomen in het
kader van een overname van een bedrijf vereist dat een aantal beoordelingen en
schattingen worden gemaakt. Dit omvat het gebruik van:
•
•
Een inkomstenmethode (voor materiële vaste activa, merknamen en
contractuele relaties) gebaseerd op de schatting van het inkomsten
genererend vermogen van de betrokken activa en het rendement of de
opbrengst die een marktdeelnemer op dergelijke activa zou toepassen of
op een schatting of voorspelling van verwachte toekomstige kasstromen
via een vrijstelling ten aanzien van royalty's (relief from royalty) of een
'multi-period excess earnings'-methode.
Een kostenmethode (voor materiële vaste activa) die de berekening van
de afgeschreven vervangingswaarde van de betrokken activa vereist.
2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
(vervolg)
•
Een marktmethode (voor materiële vaste activa, immateriële activa
verbonden aan huurovereenkomsten) die een vergelijking inhoudt van de
betrokken activa met transacties van gelijkaardige activa of een
vergelijking van de contract- en marktprijzen.
•
De benadering van de verwachte verkopen, verminderd met eventuele
kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de verkoop (voor verworven
activa die geklasseerd zijn als voor verkoop aangehouden).
•
Markttarieven voor de beursgenoteerde verplichtingen.
•
Beoordelingen van de verwachtte kasuitstroom en de waarschijnlijkheid
van een dergelijke uitstroom voor voorwaardelijke verbintenissen in het
kader van gerechtelijke geschillen.
Financieel
•
De beoordeling van het kredietrisico van een tegenpartij en het potentieel
voor herverhuur voor voorwaardelijke verbintenissen in verband met
huurwaarborgen.
Leverancierskortingen (Toelichtingen 3 en 17)
De Vennootschap moet een schatting maken van de uitkeringen verdiend op basis
van de verwezenlijking van haar verbonden verplichtingen waarvan velen van het
management vereisen dat het aantal aankopen verricht tijdens een bepaalde
periode wordt geschat. De Vennootschap moet eveneens een schatting maken
van het bedrag van het betreffende product dat werd verkocht en van het bedrag
dat overblijft in eindvoorraden en de uitkering aan de kostprijs van de verkopen of
de voorraden dienovereenkomstig toewijzen.
Inkomstenbelastingen (Toelichtingen 3, 10 en 34)
De uiteindelijke gevolgen van de belasting van transacties kunnen gedurende een
lange periode onzeker zijn, waardoor het management een schatting dient te
maken van de betrokken verschuldigde en uitgestelde belastingposities. De
Vennootschap neemt schulden voor onzekere belastingposities op wanneer het
waarschijnlijk is dat bijkomende belastingen zullen verschuldigd zijn. Een
beoordeling is vereist om te bepalen of de uitgestelde belastingvorderingen
realiseerbaar zijn en derhalve moeten worden opgenomen in de balans.
Immateriële activa (Toelichtingen 3, 4 en 13)
Immateriële activa verworven bij de overname van een bedrijf wordt opgenomen
tegen de reële waarde, zoals vastgesteld op de overnamedatum. Om de reële
waarde op de overnamedatum te bepalen, zijn beoordelingen en ramingen vereist.
Huurovereenkomsten en sale and leaseback transacties (Toelichtingen 3, 22 en
33)
De classificatie van huurovereenkomsten als financiële huurovereenkomsten of
operationele huurovereenkomsten vereisen beoordelingen over de reële waarde
van de verhuurde activa, de opsplitsing van de reële waarde tussen terreinen en
gebouwen, over de economische levensduur van het actief, het al dan niet
omvatten van opties tot verlenging van de duurtijd van de huurovereenkomst en de
gepaste disconteringsfactor om de huidige waarde van de minimum
huurbetalingen te berekenen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
De opname van opbrengsten uit sale and lease back transacties hangt af van het
feit of de Vennootschap alle risico's en voordelen overdraagt aan de koper, geen
blijvende (of slechts een beperkte) betrokkenheid in het eigendom aanhoudt
anders dan de huurbetalingen en van het feit of de transactie tegen de reële
waarde is gevestigd.
Bijzondere waardeverminderingen (Toelichtingen 3, 8, 11, 12 en 13)
Beoordelingen en ramingen zijn niet enkel vereist om te bepalen of er een indicatie
is dat een actief mogelijk een bijzondere waardevermindering ondergaat, maar
eveneens of er aanwijzingen bestaan dat voorheen opgenomen bijzondere
waardeverminderingen niet langer bestaan of dat deze zijn afgenomen
(terugneming van bijzondere waardeverminderingen).
Vennootschaps- en collectieve pensioenregelingen van meerdere werkgevers
(Toelichtingen 3 en 23)
De contante waarde van de pensioenverplichtingen hangt af van een aantal
veronderstellingen die op een actuariële basis worden bepaald. De
veronderstellingen die worden gebruikt ter bepaling van de netto-kost (inkomst)
voor pensioenen omvatten de disconteringsfactor die zou moeten worden gebruikt
om de contante waarde van de geschatte toekomstige uitgaande kasstromen te
bepalen waarvan men verwacht dat ze vereist zijn om de pensioenverplichtingen
af te wikkelen. Andere belangrijke veronderstellingen omvatten de levensduur en
toekomstige verhogingen van het salaris en het pensioen. Bijkomende informatie
wordt bekendgemaakt in Toelichting 23.
Voorzieningen en voorwaardelijke verplichtingen (Toelichtingen 3, 24 en 34)
De opname van voorzieningen vereist ramingen en een beoordeling met
betrekking tot het tijdstip en het bedrag van de uitstroom van middelen. De
voornaamste ramingen zijn de volgende:
•
Zelfverzekeringsprogramma: ramingen en veronderstellingen omvatten
een raming van gemelde maar nog niet gerapporteerde schadegevallen,
historische verliesgegevens, factoren inzake de ontwikkeling van
verwachte verliezen, geschatte patroonwijzigingen voor
schaderapportering en -regeling, gerechtelijke beslissingen of wetgeving.
•
Loyaliteitsprogramma's: de geschatte kost van voordelen waarop klanten
die aan het loyaliteitsprogramma deelnemen recht hebben, met inbegrip
Financieel
van veronderstellingen over terugbetalingstarieven. Deze ramingen en
veronderstellingen zijn van toepassing op alle loyaliteitsprogramma's,
ongeacht of deze worden verwerkt als uitgestelde verkopen of
voorzieningen voor toekomstige betalingen tegen terugbetaling.
•
Vorderingen en gerechtelijke geschillen: het management, hierin
bijgestaan door interne en, indien nodig, externe juridische adviseurs,
bepalen of het al dan niet waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
vereist zal zijn om een verplichting af te wikkelen. Als dit het geval is,
wordt de beste raming van de uitstroom van middelen opgenomen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
(vervolg)
•
•
Ontslag- en beëindigingsvergoedingen: de voorzieningen hebben
betrekking op scheidingsplannen en overeenkomsten en maken gebruik
van de informatie die op dat ogenblik ter beschikking is van het
management over de kasstromen die zouden plaatsvinden. De kosten die
uiteindelijk worden gemaakt kunnen veranderen naar aanleiding van de
uitvoering van de plannen.
Verlieslatende overeenkomsten: hebben voornamelijk betrekking op
ongunstige huurovereenkomsten en omvatten het surplus aan
onvermijdelijke kosten die nodig zijn om de verplichtingen uit hoofde van
de contracten na te komen die de naar verwachting te behalen voordelen
uit zulke contracten overschrijden.
Financieel
Voor doeleinden van financiële verslaggeving worden de waarderingen tegen de
reële waarde gecategoriseerd in Niveau 1, 2 of 3 volgens de mate waarin de reële
waarde kan worden vastgesteld en het belang van de inputs gebruikt om de
gehele waardering tegen de reële waarde uit te voeren. De niveaus worden als
volgt omschreven:
•
Niveau 1 inputs zijn de genoteerde (niet-aangepaste) prijzen op actieve
markten voor identieke activa of passiva waartoe de Vennootschap
toegang heeft op de datum van de waardering.
•
Niveau 2 inputs zijn inputs, anders dan de genoteerde prijzen die
opgenomen zijn in Niveau 1 en die kunnen worden vastgesteld voor de
activa of passiva, hetzij rechtstreeks (d.w.z. als prijzen) of onrechtstreeks
(d.w.z. afgeleid van prijzen).
•
Niveau 3 inputs zijn inputs voor activa of passiva die niet waarneembaar
zijn.
Waarderingen tegen de reële waarde
3 Belangrijkste grondslagen voor de financiële
verslaggeving
Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële cijfers van de Vennootschap
en haar dochtervennootschappen. Dochtervennootschappen zijn entiteiten waar
de Vennootschap zeggenschap over heeft. De Vennootschap heeft zeggenschap
over een entiteit wanneer het wordt blootgesteld aan, of rechten heeft op, variabele
opbrengsten uit haar betrokkenheid met de entiteit en het in staat is om deze
opbrengsten te beïnvloeden via haar macht over de entiteit.
Dochtervennootschappen zijn volledig geconsolideerd vanaf de datum waarop die
zeggenschap begint, tot op de datum waarop die zeggenschap ophoudt. Alle intragroepsverrichtingen, -saldi, -opbrengsten en -kosten worden volledig geëlimineerd
bij consolidatie. Niet-gerealiseerde intra-groepsverrichtingen worden geëlimineerd,
tenzij de transactie het bewijs voorlegt van een bijzondere waardevermindering
van de overgedragen activa.
Minderheidsbelangen worden, indien gepast, opgenomen in de geconsolideerde
balans, in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en in het geconsolideerd
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het aandeel in de
netto-activa van de minderheidsaandeelhouders en de inkomsten of het verlies
van dochtervennootschappen. De belangen van minderheidsaandeelhouders in
een overgenomen dochtervennootschap worden aanvankelijk gewaardeerd aan de
verhouding van het minderheidsbelang van de netto reële waarde van de
opgenomen activa, passiva en voorwaardelijke passiva. Ahold heeft geen
dochtervennootschappen met minderheidsbelangen die belangrijk zijn voor de
Groep.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Valuta-omrekening
De jaarrekeningen van dochtervennootschappen, joint ventures en verbonden
vennootschappen worden voorbereid op basis van hun functionele valuta, die
worden bepaald op basis van de primaire economische omgeving waarbinnen zij
actief zijn. Transacties in valuta anders dan de functionele valuta worden
opgenomen tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedata. Op iedere
balansdatum worden monetaire posten, uitgedrukt in vreemde valuta, omgerekend
tegen de functionele valuta van de entiteit die geldt op de balansdatum. Valutaomrekeningsverschillen die voortvloeien uit de afwikkeling van monetaire posten
en uit de omrekening van monetaire posten worden opgenomen als nettoinkomsten voor het jaar. Goodwill en aanpassingen aan reële waarde ontstaan uit
de overname van een buitenlandse entiteit worden beschouwd als activa en
passiva uitgedrukt in de functionele valuta van de buitenlandse entiteit.
Bij de consolidatie worden de activa en passiva van dochtervennootschappen met
een vreemde valuta anders dan de euro omgezet in euro op basis van de
wisselkoersen die gelden op de balansdatum. Inkomsten- en uitgavenposten
worden omgezet tegen de gemiddelde wisselkoers voor de respectievelijke
periodes. Valuta-omzettingsverschillen die ontstaan tijdens de consolidatie en bij
de omzetting van investeringen in dochtervennootschappen worden opgenomen in
overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten en in het eigen vermogen,
in de valuta-omrekeningsreserve. Intra-groepsleningen aan en van vreemde
buitenlandse entiteiten waarvoor de afwikkeling niet voorzien, noch waarschijnlijk
is in de nabije toekomst worden geacht de netto-investering in die buitenlandse
entiteit te verhogen of te verlagen; daarom worden de valutaomrekeningsverschillen met betrekking tot deze leningen eveneens opgenomen in
een ander totaalresultaat en in eigen vermogen in de valuta-omrekeningsreserve.
Bij de afstoting van een buitenlandse activiteit die leidt tot het verlies van
zeggenschap, het verlies van gezamenlijke zeggenschap of het verlies van een
wezenlijke invloed, wordt het cumulatieve valuta-omzettingsverschil dat in het
eigen vermogen was opgenomen overgeheveld naar de geconsolideerde winst- en
verliesrekening.
12
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
3 Belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Segmentering
De operationele segmenten van Ahold Delhaize zijn haar retailvennootschappen
die deelnemen aan bedrijfsactiviteiten waaruit ze opbrengsten verdienen en kosten
maken en waarvan de bedrijfsresultaten regelmatig worden herzien door de Raad
van Bestuur om beslissingen te maken over de middelen die aan de segmenten
moeten worden toegewezen en om hun prestaties te beoordelen. Bij de
vaststelling van de te rapporteren segmenten, zullen bepaalde operationele
segmenten met vergelijkbare economische eigenschappen worden
samengevoegd. Aangezien de operationele segmenten van Ahold Delhaize
vergelijkbare producten aanbieden en complementaire bedrijfsmodellen gebruiken
en er in de klantenbestanden geen waarneembaar verschil is, wordt het beleid van
de Vennootschap over de samenvoeging van haar operationele segmenten in
rapporteerbare segmenten gebaseerd op de geografie, de functionele valuta en
het toezicht op het management.
De prestaties van de segmenten worden beoordeeld op basis van verschillende
maatstaven, waarvan de bedrijfsopbrengst de belangrijkste is.
Intrasegmentverkopen worden uitgevoerd onder normale commerciële
voorwaarden die eveneens van toepassing zouden zijn op niet-verbonden derde
partijen.
Netto-omzet
Ahold Delhaize genereert en erkent de netto-omzet van retailklanten op het
verkooppunt in haar winkels en bij de levering van goederen via haar onlinekanaal.
De Vennootschap genereert eveneens opbrengsten uit de verkoop van producten
aan retail franchisenemers en verbonden vennootschappen die worden erkend bij
de levering. Ahold Delhaize boekt de vergoedingen aan franchisenemers en
verbonden vennootschappen als opbrengsten op het ogenblik dat de diensten
worden uitgevoerd of dat de toegekende rechten worden gebruikt. Opbrengsten uit
de verkoop van cadeaubonnen en cadeaucertificaten worden geboekt wanneer de
cadeaubon of het cadeaucertificaat wordt ingewisseld door de retailklant.
Toekomstige kortingen verdiend door klanten in verband met bonussen of
13
Financieel
loyaliteitskaarten en andere door de vennootschap gesponsorde programma's
worden in de balans geplaatst op het ogenblik van de verkoop en worden
vervolgens in de resultatenrekening opgenomen op het ogenblik dat ze worden
ingewisseld.
In het algemeen worden de netto-omzet en de kosten van de verkopen geboekt op
basis van het brutobedrag dat van de klant wordt ontvangen voor verkochte
producten en het bedrag betaald aan de verkoper voor aangekochte producten,
met uitzondering van verbruiksbelastingen en belastingen over de toegevoegde
waarde. Echter, voor bepaalde producten of diensten zoals de verkopen via haar
verkoopplatform bol.com, de verkoop van loterijbiljetten, vooraf betaalde
telefoonkaart van derden, zegels en tickets voor het openbaar vervoer, handelt
Ahold Delhaize in de hoedanigheid van een agent en boekt zij het bedrag van de
commissievergoeding in haar netto-omzet.
Kostprijs van de omzet
De kostprijs van de omzet omvat de aankoopprijs van de verkochte producten en
andere kosten opgelopen om de voorraden naar de locatie te brengen en klaar te
maken voor de verkoop. Deze kosten omvatten de kosten van de aankoop, opslag,
huur, afschrijvingen van materiële vaste activa, lonen, het vervoer van producten in
de mate dat dit betrekking heeft op het brengen van de voorraden naar de locatie
en in een staat zodanig dat ze klaar zijn voor verkoop.
Leverancierskortingen
Ahold Delhaize ontvangt verschillende soorten leverancierskortingen. De meest
gebruikelijke leverancierskortingen zijn (i) volumekortingen die van de factuur
worden afgetrokken of bedragen die terug worden gefactureerd aan de verkopers
op basis van de hoeveelheid van de aan de klanten verkochte producten of van de
verkoper aangekochte producten en (ii) promotionele kortingen die betrekking
hebben op coöperatieve reclame en inspanningen voor marktontwikkeling.
Volumekortingen worden opgenomen als een vermindering van de kostprijs van de
betrokken producten wanneer ze worden verkocht. Promotionele kortingen worden
opgenomen als een vermindering van de kostprijs van het betrokken product als
de Vennootschap de activiteiten vermeld in de overeenkomst met de verkoper
heeft uitgevoerd.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Als de overeenkomst geen enkele prestatievereisten specificeert, wordt de korting
opgenomen over de duurtijd van de overeenkomst. Leverancierskortingen worden
in het algemeen afgetrokken van de kostprijs van de omzet, tenzij er een duidelijk
bewijs is dat ze zouden moeten worden geclassificeerd als opbrengsten of als een
terugbetaling van kosten. Ahold Delhaize boekt leverancierskortingen slechts als er
een bewijs is van een bindend akkoord met de verkoper, als het bedrag op een
getrouwe manier kan worden geschat en als de ontvangst ervan waarschijnlijk is.
De opname van leverancierskortingen in de boekhouding vereist een aantal
veronderstellingen. Vooreerst moet de Vennootschap een schatting doen van de
kortingen die verdiend zijn op basis van de uitvoering van de betrokken
verplichtingen, waarvan er veel van het management vereisen dat een schatting
wordt gemaakt van het volume van de aankopen die zullen worden gedaan tijdens
een bepaalde periode. Ten tweede moet de Vennootschap een schatting maken
van het bedrag van het betrokken product dat is verkocht en het bedrag dat
overblijft in eindvoorraden en de korting dienovereenkomstig toerekenen aan de
kostprijs van de omzet of van de voorraden. Het management voert deze raming
uit op basis van de omzet van de voorraden en wijst een deel van de betrokken
leverancierskorting toe aan de eindvoorraden tot dit product wordt geacht aan de
klanten te zijn verkocht.
Verkoopkosten
Verkoopkosten hebben betrekking op onze verrichtingen in de winkels en online en
bestaan uit de lonen en salarissen van werknemers, kosten van de winkels,
huurinkomsten en huuruitgaven of afschrijvingen van winkels, advertentiekosten
en andere verkoopkosten.
14
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Algemene en beheerskosten
Algemene en beheerskosten bestaan uit de lonen en salarissen van medewerkers
van ondersteuningsbureaus, de huur en afschrijving van ondersteuningsbureaus,
bijzondere waardeverminderingsverliezen en terugboekingen, winst en verlies op
de verkoop van vaste activa en groepen van activa die worden afgestoten,
herstructureringskosten en andere algemene en beheerskosten.
Op aandelen gebaseerde vergoeding
De reële waarde van in eigen vermogen afgewikkelde, op aandelen gebaseerde
vergoedingsplannen op de toekenningsdatum wordt, met een overeenkomstige
toename van het eigen vermogen, verwerkt op een lineaire basis over de periodes
van de toekenning. De cumulatieve kosten opgenomen op elke balansdatum
weerspiegelen de mate waarin de wachtperiode is verstreken en de beste
schatting van het aantal eigen-vermogensinstrumenten dat uiteindelijk zal worden
toegekend. Er wordt geen kost geboekt voor vergoedingen die uiteindelijk niet
worden toegekend, behalve indien de toekenning voorwaardelijk is en afhangt van
een marktomstandigheid (bijv. totaalrendement voor aandeelhouders). Deze
worden behandeld alsof zij worden toegezegd ongeacht of de marktomstandigheid
zich uiteindelijk heeft voorgedaan, op voorwaarde dat alle nietmarktomstandigheden (bijv. voortgezette werkgelegenheid) voldaan zijn.
Inkomstenbelastingen
Inkomstenbelastingen omvatten de som van de huidige en uitgestelde belastingen.
Inkomstenbelastingen worden opgenomen in de resultatenrekening, behalve in de
mate ze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen of in
een ander totaalresultaat worden opgenomen. De huidige belastingkosten zijn
gebaseerd op de beste schatting van het belastbaar inkomen van het jaar, door
gebruik te maken van belastingtarieven die werden aangenomen of nagenoeg
werden aangenomen op de balansdatum en aanpassingen voor actuele
belastingen die verschuldigd (of te ontvangen) zijn voor de voorgaande jaren.
Uitgestelde belastingen zijn belastingen die betaalbaar of invorderbaar zijn op
verschillen tussen de boekwaarden van activa en passiva en de overeenkomstige
15
Financieel
fiscale basis die gebruikt wordt bij de berekening van de belastbare winst.
Uitgestelde belastingvorderingen en -schulden worden doorgaans opgenomen
voor alle tijdelijke verschillen. Uitgestelde belastingschulden worden echter niet
opgenomen als deze voortkomen uit de eerste opname van goodwill. De
uitgestelde belastingvordering wordt niet genomen als de vordering ontstaat uit de
eerste opname van een actief of de verplichting in een transactie die geen
bedrijfscombinatie die, op het ogenblik van de transactie, noch het economische
noch het fiscale resultaat beïnvloedt. Uitgestelde belastingen worden berekend op
basis van de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn op
de periode waarin de verplichting wordt afgewikkeld of waarin de vordering wordt
gerealiseerd.
Uitgestelde belastingvorderingen, waaronder uitgestelde belastingvorderingen
wegens voorwaarts te compenseren verliezen en uitgestelde belastingkredieten,
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat toekomstige belastingwinst
beschikbaar wordt waartegen tijdelijke verschillen, niet gebruikte belastingverliezen
of niet gebruikte belastingvorderingen kunnen worden gebruikt. De boekwaarde
van uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke balansdatum beoordeeld en
verlaagd voor zover het niet meer waarschijnlijk is dat voldoende belastbare
opbrengsten beschikbaar zullen zijn om de gehele of een deel van de vordering te
voldoen.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden niet verdisconteerd.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden op de balans
gecompenseerd wanneer sprake is van een wettelijk afdwingbaar recht om
vlottende belastingvorderingen te compenseren tegen actuele
belastingverplichtingen en wanneer de uitgestelde inkomstenbelastingen door
dezelfde belastingdienst worden geheven. De huidige belastingvorderingen en verplichtingen worden op de balans gecompenseerd wanneer sprake is van een
wettelijk afdwingbaar recht op compensatie en wanneer de Vennootschap van plan
is om, hetzij deze af te wikkelen op een netto basis, hetzij gelijktijdig de activa te
realiseren en de passiva af te wikkelen.
De uiteindelijke invloeden van sommige transacties kunnen gedurende een
aanzienlijke periode onzeker zijn, wat van het management vereist dat het een
schatting doet van de betrokken huidige en uitgestelde belastingposities. De
Vennootschap boekt de verplichtingen voor onzekere belastingposities wanneer
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
het waarschijnlijk is dat bijkomende belastingen zullen verschuldigd zijn. Deze
verplichtingen worden voorgesteld als vlottende te betalen inkomstenbelasting,
behalve in rechtsgebieden waar voorgaande belastingverliezen worden
overgedragen om te worden gebruikt om toekomstig verschuldigde belastingen te
compenseren; in deze gevallen worden de verplichtingen voorgesteld als een
afname van uitgestelde belastingvorderingen.
Voor verkoop aangehouden vaste activa en beëindigde
bedrijfsactiviteiten
Vaste activa en af te stoten groepen worden geclassificeerd als voor verkoop
aangehouden indien de boekwaarde ervan eerder wordt gerealiseerd via een
verkooptransactie dan via het verdere gebruik ervan. Aan deze voorwaarde wordt
voldaan als het actief (of de af te stoten groep) in de huidige staat ervan
beschikbaar is voor onmiddellijke verkoop en de verkoop bijzonder waarschijnlijk
is. Vaste activa (of af te stoten groepen) die geclassificeerd zijn als voor verkoop
aangehouden, worden gewaardeerd tegen het laagste bedrag tussen hun
boekwaarde of hun reële waarde verminderde met de verkoopkosten. De
afschrijving of amortisatie van een actief houdt op wanneer het wordt
geclassificeerd als voor verkoop aangehouden. Boekhouding volgens de “equity”methode houdt op voor een belegging in een joint venture of een verbonden
vennootschap wanneer het wordt geclassificeerd als voor verkoop aangehouden;
ontvangen dividenden worden daarentegen opgenomen in de geconsolideerde
resultatenrekening.
16
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een onderdeel van de Vennootschap dat hetzij
werd afgestoten, hetzij werd geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en dat
een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of een afzonderlijk belangrijk
geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt, ofwel deel uitmaakt van een enkel
gecoördineerde regeling om te beschikken over een afzonderlijke belangrijke
bedrijfsactiviteit of een geografisch bedrijfsgebied. Resultaten uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten die duidelijk kunnen worden geïdentificeerd als deel uitmakend
van het onderdeel dat werd afgestoten en die vervolgens niet zullen worden
opgenomen in de afstoting worden afzonderlijk voorgesteld als een enkel bedrag in
de geconsolideerde resultatenrekening. Resultaten en kasstromen uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten worden geherclassificeerd voor voorgaande periodes en in de
boekhouding voorgesteld zodat de resultaten en kasstromen uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten betrekking hebben op alle op de balansdatum beëindigde
bedrijfsactiviteiten voor de laatst weergegeven periode.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. De
kostprijs bestaat uit uitgaven die onmiddellijk toerekenbaar zijn aan de aankoop of
de bouw van een actief en kunnen financieringskosten omvatten die tijdens de
bouw zijn ontstaan. Indien van toepassing, worden de geschatte kosten van de
buitengebruikstelling van het actief toegevoegd aan de kost van een actief. Latere
uitgaven worden enkel geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige
baten in verband met de post naar de Vennootschap zullen doorstromen en als de
kosten goed betrouwbaar kunnen worden gewaardeerd. Alle latere uitgaven
vertegenwoordigen herstellingen en onderhoud en worden geboekt op het ogenblik
dat ze worden gemaakt.
De afschrijving geschiedt lineair op basis van de geschatte gebruiksduur van de
materiële vaste activa, rekening houdende met de geschatte restwaarde. Wanneer
materiële vaste activa bestaan uit grote onderdelen met een verschillende
Financieel
gebruiksduur, worden deze als afzonderlijke posten opgenomen. De gebruiksduur
van activa wordt op elke balansdatum herzien en indien nodig aangepast.
De geschatte gebruiksduur van materiële vaste activa is als volgt:
Terreinen
Gebouwen
Bepaalde structurele gebouwonderdelen
Afwerkingsonderdelen van gebouwen
Machines en uitrusting
Overige
De afschrijving van activa onderworpen aan financiële lease en verbeteringen aan
geleasede activa worden berekend op een lineaire basis, hetzij voor de geleasede
duurtijd (met inbegrip van verlengingsperiodes wanneer de verlenging
redelijkerwijze wordt verzekerd), hetzij voor de geschatte gebruiksduur van het
actief, naargelang welke termijn de kortste is.
Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn terreinen of gebouwen in het bezit van Ahold Delhaize
om huuropbrengsten en/of een waardestijging te genereren. In de normale gang
van zaken worden deze eigendommen niet gebruikt door de Vennootschap. De
Vennootschap bezit vaak (of huurt onder een financiële huurovereenkomst)
winkelcentra met zowel een Ahold Delhaize-eenheid als retaileenheden van
derden. In deze gevallen genereren de retaileenheden van derden huurinkomsten,
die echter voornamelijk van strategisch belang zijn voor exploitatiedoeleinden voor
Ahold Delhaize in haar retailactiviteiten. De Vennootschap boekt het gedeelte van
een winkelcentrum in eigendom (of gehuurd ingevolge een financiële
huurovereenkomst) dat wordt verhuurd aan derde retailers als een
vastgoedbelegging, tenzij het slechts een onbeduidend deel van de eigendom
vertegenwoordigt. Terreinen en gebouwen verhuurd aan franchisenemers worden
niet beschouwd als vastgoedbeleggingen aangezien deze rechtstreeks bijdragen
tot de retailactiviteiten van Ahold Delhaize. Vastgoedbeleggingen worden
gewaardeerd op dezelfde basis als materiële vaste activa.
Huurovereenkomsten en sale and lease back transacties
Huurovereenkomsten
17
onbepaalde duur
30-40 jaar
10-20 jaar
5-10 jaar
3-15 jaar
5-10 jaar
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Ahold Delhaize verhuurt terreinen, gebouwen en uitrusting ingevolge operationele
en financiële huurovereenkomsten. De Vennootschap classificeert haar
huurovereenkomsten als financiële huurovereenkomsten wanneer de
huurovereenkomst vrijwel alle risico's en voordelen verbonden aan de eigendom
overdraagt aan Ahold Delhaize. Voor huurovereenkomsten die worden beschouwd
als financiële huurovereenkomsten, worden activa onder de waarde bij de aanvang
van de huur als activa geboekt aan de reële waarde van het gehuurde actief of,
indien dit lager is, aan de actuele waarde van de minimale huurbetalingen tijdens
de duur van de huurovereenkomst. De huurbetalingen worden zodanig
toegerekend tussen de rentelasten en een vermindering van de huurverplichting
zodat dit resulteert in een constante rentevoet over het resterende saldo van de
verplichting. Voorwaardelijke huurbetalingen worden als last opgenomen in de
periode waarin ze worden opgelopen.
Huurovereenkomsten die niet worden gekwalificeerd als financiële
huurovereenkomsten worden geclassificeerd als operationele
huurovereenkomsten en de verbonden huurbetalingen worden toegerekend op
een lineaire basis over de duurtijd van de huur, met inbegrip van, in voorkomend
geval, elke huurvrije periode waarin Ahold Delhaize het recht heeft om het actief te
gebruiken. Betalingen gedaan aan Ahold Delhaize die huurincentives om een
nieuwe leaseovereenkomst af te sluiten of terugbetalingen voor verbeteringen
vertegenwoordigen worden uitgesteld en op een lineaire basis opgenomen over de
huurperiode als kortingen op de huurlasten.
18
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Voor huurovereenkomsten met vernieuwingsopties waarbij de vernieuwing
redelijkerwijze wordt verzekerd, omvat de huurperiode gebruikt om (i) de gepaste
huurkwalificatie te bepalen, (ii) periodieke huuruitgaven te berekenen en (iii)
huurverbeteringen af te schrijven, de periodes van de verwachte vernieuwingen
(tenzij hun economische levensduur korter is).
Het bepalen of een huurovereenkomst een financiële of een operationele
huurovereenkomst is vereist een beoordeling van verschillende aspecten. Deze
omvatten de reële waarde van het gehuurde actief, de opsplitsing van de reële
waarde tussen terreinen en gebouwen, de economische levensduur van het
gehuurde actief, of de vernieuwingsopties al dan niet zijn opgenomen in de duurtijd
van de huur en de vaststelling van een gepaste disconteringsfactor om de
contante waarde van de minimum leasebetalingen te berekenen.
Sale and leaseback
De winst of het verlies op sale and lease back transacties wordt onmiddellijk in de
resultatenrekening verwerkt als (i) Ahold Delhaize geen of slechts een beperkte
voortdurende betrokkenheid in deze eigendommen aanhoudt, anders dan de
vereiste huurbetalingen, en (ii) deze transacties plaatsvinden tegen de reële
waarde. Alle winst of verlies op de verkoop van sale and lease back transacties
wordt uitgesteld en afgeschreven over de huurperiode. Door de leaseback te
classificeren als een sale and lease back transactie, moeten vergelijkbare
beoordelingen worden gedaan zoals deze die omschreven worden onder
Huurovereenkomsten.
In bepaalde sale and lease back regelingen verkoopt Ahold Delhaize een
eigendom en vindt er slechts een lease back plaats van een onderdeel van die
eigendom. Deze eigendommen betreffen over het algemeen winkelcentra die een
Ahold Delhaize winkel bevatten evenals andere winkels die aan derde retailers
worden verhuurd. In deze gevallen boekt de Vennootschap een verkoop evenals
de eruit voortvloeiende winst op het onderdeel van het winkelcentrum dat niet
wordt wederverhuurd in de mate dat (i) de eigendom wordt verkocht tegen de reële
waarde en (ii) de risico's en voordelen verbonden aan de eigendom van winkels
19
Financieel
die niet worden wederverhuurd aan Ahold Delhaize volledig zijn overgedragen aan
de koper. De wederverhuur van de winkel van Ahold Delhaize en enige winst op de
verkoop van de winkel van Ahold Delhaize wordt geboekt volgens de hierboven
omschreven sale and lease back criteria.
Bij sommige sale and lease back regelingen gaat Ahold Delhaize de eigendom aan
derden (met inbegrip van franchisenemers) onderverhuren of behoudt Ahold
Delhaize een vorm van blijvende betrokkenheid in de verkochte eigendom zoals
earn-out voorzieningen of verplichtingen of opties om de eigendom terug te kopen.
In dergelijke gevallen komt de transactie in het algemeen niet in aanmerking voor
een boeking als sale and lease back maar wordt deze transactie eerder geboekt
als een financieringstransactie (financiering). De boekwaarde van het actief blijft op
de balans en de verkoopopbrengsten worden geboekt als een
financieringsverplichting. De financieringsverplichting wordt afgeschreven over de
duurtijd van de huur. Zodra de blijvende betrokkenheid van Ahold Delhaize
ophoudt, wordt de verkoop geboekt overeenkomstig de hierboven omschreven
sale and lease back criteria.
Immateriële activa
Goodwill en bijzondere waardevermindering van goodwill
Goodwill ontstaat bij de overname van dochtervennootschappen en
vertegenwoordigt het positieve verschil van de overgedragen vergoeding en het
belang van de Vennootschap in de netto reële waarde van de identificeerbare
activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen op de datum van de
overname en wordt geboekt tegen de kostprijs verminderd met de cumulatieve
bijzondere waardeverminderingsverliezen. De goodwill in verband met overnames
van joint ventures en verbonden vennootschappen is inbegrepen in de
boekwaarde van de investering.
Voor de bijzondere waardeverminderingstesten wordt goodwill toegewezen aan de
diverse kasstroom genererende eenheden (of groepen van kasstroom
genererende eenheden) die geacht worden voordeel te halen uit de synergiën van
een bedrijfscombinatie. Goodwill wordt toegewezen aan een kasstroom
genererende eenheid (of een groep van kasstroom genererende eenheden) welke
het laagste niveau vertegenwoordigt binnen de Vennootschap waarop de goodwill
wordt gecontroleerd uit hoofde van intern beheer en niet hoger is dan een
operationeel segment vóór aggregatie. Kasstroom genererende eenheden
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
waaraan goodwill wordt toegekend worden jaarlijks onderworpen aan bijzondere
waardeverminderingstesten, of zelfs frequenter als er een aanwijzing bestaat dat
de kasstroom genererende eenheid in waarde zou zijn verminderd. Goodwill uit
overnames van joint ventures en verbonden vennootschappen worden beoordeeld
op de bijzondere waardeverminderingen als onderdeel van de investering telkens
er een aanwijzing is dat de investering in waarde zou zijn verminderd. Er wordt een
bijzondere waardevermindering opgenomen voor het bedrag waarvoor de
boekwaarde van de kasstroom genererende eenheid de verwachte
opbrengstwaarde overstijgt. De opbrengstwaarde is de hoogste waarde van de
reële waarde van de kasstroom genererende eenheid na aftrek van de
verkoopkosten en de gebruikswaarde. Een waardeverminderingsverlies wordt
vooreerst toegerekend om de boekwaarde van de goodwill te verminderen en
vervolgens op de andere activa van de kasstroom genererende eenheid, pro rata
op basis van de boekwaarde van elke activa van de kasstroom genererende
eenheid. Een waardeverminderingsverlies opgenomen voor goodwill wordt niet
teruggeboekt in de volgende periodes.
Bij de gehele of gedeeltelijke beschikking van een verrichting, wordt de goodwill
toewijsbaar aan die verrichting opgenomen in de bepaling van de winst of het
verlies bij deze beschikking.
Overige immateriële activa
Afzonderlijk verworven immateriële activa en intern ontwikkelde software worden
geboekt tegen de kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving en
bijzondere waardeverminderingsverliezen. Immateriële activa verworven in een
bedrijfscombinatie worden opgenomen tegen de reële waarde op de datum van de
verwerving (die wordt aanzien als hun kost).
20
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Relaties met klanten, franchisenemers en verbonden vennootschappen verworven
bij bedrijfsovernames worden geboekt tegen de reële waarde bepaald op basis
van een inkomstenmethode. Rechtstreekse kosten in verband met de ontwikkeling
van software voor intern gebruik worden slechts geactiveerd als de kosten
betrouwbaar kunnen worden gewaardeerd, als de technologische haalbaarheid is
aangetoond, als de toekomstige economische baten waarschijnlijk zijn en als de
Vennootschap van plan is om de ontwikkeling te voltooien en de software te
gebruiken. Alle overige kosten, zoals alle overheadkosten, algemene en
administratiekosten en opleidingskosten worden geboekt wanneer ze worden
opgelopen. Immateriële activa in het kader van een huurovereenkomst, die
voornamelijk bestaat uit gunstige operationele huurovereenkomsten verworven
door overnames van ondernemingen, worden gewaardeerd aan de contante
waarde van het bedrag waarbij de contractvoorwaarden gunstig zijn ten aanzien
van de marktprijzen die gelden op de datum van de verwerving.
De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de
verwachte gebruiksduur, die als volgt is:
Immateriële activa verbonden aan
huurovereenkomsten
Software
Klantenrelaties
Merknamen
Relaties met franchisenemers en
Overige
Resterende verwachte duurtijd van de
huurovereenkomst
3-10 jaar
7-25 jaar
onbepaalde duur
14-40 jaar
5-onbepaalde duur
De gebruiksduur wordt op elke balansdatum herzien en indien nodig aangepast.
Investeringen in gezamenlijke en verbonden ondernemingen
Investeringen in gezamenlijke ondernemingen worden geclassificeerd, hetzij als
gezamenlijke exploitaties of joint ventures, in functie van de contractuele rechten
en verplichtingen van elke investeerder, eerder dan op basis van de wettelijke
structuur van de gezamenlijke onderneming. Gezamenlijke ondernemingen
21
Financieel
ontstaan als Ahold Delhaize rechten heeft op de activa en verplichtingen met
betrekking tot de regeling en daarvoor haar aandeel van de activa, passiva,
inkomsten en uitgaven boekt. Joint ventures ontstaan als Ahold Delhaize rechten
heeft op de netto activa van de regeling en daarvoor haar aandelenbelang boekt.
Verbonden vennootschappen zijn entiteiten waarover Ahold Delhaize een
belangrijke invloed maar geen zeggenschap uitoefent, wat meestal gepaard gaat
met een aandeelhouderschap van tussen de 20% en 50% van de stemrechten.
Een belangrijke invloed is de bevoegdheid om deel te nemen aan de financiële en
operationele beleidsbeslissingen van de entiteit, maar houdt geen zeggenschap in
over het betreffende beleid. Op verbonden vennootschappen wordt de equitymethode toegepast.
Volgens de equity-methode worden investeringen in joint ventures en verbonden
vennootschappen initieel gewaardeerd tegen de kostprijs en vervolgens aangepast
voor wijzigingen van het aandeel van Ahold Delhaize in de netto activa van de
investering (na aftrek van enige gecumuleerde bijzondere waardevermindering in
de waarde van individuele beleggingen). Indien nodig, worden de financiële cijfers
van joint ventures en verbonden vennootschappen aangepast ter verzekering van
de overeenstemming met de grondslagen voor de financiële verslaggeving van de
Vennootschap.
Niet-gerealiseerde winsten uit transacties tussen Ahold Delhaize en haar joint
ventures en verbonden vennootschappen worden uitgesloten naargelang het
aandeel van Ahold Delhaize in deze beleggingen. Niet-gerealiseerde verliezen
worden eveneens uitgesloten tenzij de transactie een bewijs voorziet van een
bijzondere waardevermindering van de overgedragen activa.
Bijzondere waardeverminderingen op andere activa dan
goodwill
Per kwartaal beoordeelt Ahold Delhaize of er een indicatie is dat vaste activa een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Als er aanwijzingen van een
bijzondere waardevermindering bestaan, raamt Ahold Delhaize de realiseerbare
waarde van het actief. Als het onmogelijk is om de realiseerbare waarde van een
individueel actief te schatten, schat Ahold Delhaize de realiseerbare waarde van
de kasstroom genererende eenheid waartoe het behoort. Individuele winkels
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
worden beschouwd als afzonderlijke kasstroom genererende eenheden voor de
bijzondere waardeverminderingstesten.
De realiseerbare waarde is het hoogste bedrag van de reële waarde van een actief
verminderd met de verkoopkost en de gebruikswaarde van een actief. Bij het
beoordelen van de gebruikswaarde worden de verwachte toekomstige kasstromen
verdisconteerd naar hun huidige waarde op basis van een disconteringsfactor vóór
belastingen die de huidige marktbeoordelingen weerspiegelt van de tijdswaarde
van geld en de specifieke risico’s van het actief. Een waardeverminderingsverlies
wordt opgenomen in de resultatenrekening in als het bedrag van een actief zijn
realiseerbare waarde overschrijdt.
De volgende jaren beoordeelt Ahold Delhaize of er aanwijzingen bestaan dat de
voorheen opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen voor vaste activa
anders dan goodwill niet langer bestaan of zijn afgenomen. Indien een dergelijke
aanwijzing bestaat, wordt het realiseerbare bedrag van dat actief opnieuw
berekend en, indien nodig, wordt de boekwaarde ervan verhoogd tot de herziene
raming van de realiseerbare waarde. De verhoging wordt opgenomen als een
terugboeking van een bijzondere waardevermindering. Een terugboeking van een
bijzondere waardevermindering wordt slechts opgenomen als het voortvloeit uit
een verandering in de veronderstellingen dat het werd gebruikt om de
realiseerbare waarde te berekenen. De toename van de boekwaarde van een
actief te wijten aan een terugboeking van een bijzondere waardevermindering is
beperkt tot het afgeschreven bedrag dat zou zijn opgenomen indien de
oorspronkelijke waardevermindering niet zou hebben plaatsgevonden.
22
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Voorraden
Voorraden worden uitgedrukt aan hun kost, of hun netto-opbrengstwaarde indien
deze lager is. De kostprijs van voorraden omvat alle aankoopprijzen,
conversieprijzen en andere kosten gerelateerd aan de locatie en het operationeel
maken ervan, na aftrek van leverancierskortingen toewijsbaar aan voorraden. Voor
bepaalde voorraden wordt de kost bepaald door gebruik te maken van de retailmethode waarbij de verkoopwaarde van de voorraden wordt verminderd met het
gepaste percentage van de brutomarge. De kostprijs van de voorraden wordt
bepaald ofwel aan de hand van de first-in, first-out-methode (FIFO) of op basis van
de formule voor de gewogen gemiddelde kostprijs, in functie van de aard of het
gebruik ervan. De netto opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in een
gebruikelijke bedrijfsuitoefening verminderd met de geschatte kosten voor de
marketing, verdeling en de verkoop.
Financiële instrumenten
Financieel
werd verworven. Financiële activa worden aanvankelijk tegen hun reële waarde
geboekt. Voor instrumenten die niet geclassificeerd worden tegen hun reële
waarde met verwerking in de resultatenrekening, worden alle rechtstreeks
toerekenbare transactiekosten aanvankelijk opgenomen als een onderdeel van de
actiefwaarde. Rechtstreeks toerekenbare transactiekosten in verband met
financiële activa tegen de reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de resultatenrekening worden geboekt wanneer ze worden gemaakt.
De reële waarde van beursgenoteerde investeringen is gebaseerd op de huidige
biedprijzen. Indien de markt voor een financieel actief niet actief is, of indien het
financieel actief een niet-genoteerd effect vertegenwoordigt, bepaalt de
Vennootschap de reële waarde door waarderingstechnieken te gebruiken. Deze
omvatten het gebruik van recente vergelijkbare zakelijke transacties, een
vergelijking met andere instrumenten die substantieel vergelijkbaar zijn en de
verdisconteerde kasstroomanalyse waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van
marktinputs. Na een eerste opname worden de financiële activa gewaardeerd
zoals hieronder wordt omschreven. Op elke balansdatum beoordeelt de
Vennootschap of er een objectief bewijs is van het feit dat een financieel actief of
een groep van financiële activa een bijzondere waardevermindering heeft
ondergaan.
Financiële activa en passiva
Financiële activa en passiva worden geboekt op het ogenblik dat de Vennootschap
een partij wordt bij de contractuele voorzieningen van een financieel instrument.
Financiële activa worden niet meer geboekt wanneer de rechten om kasstromen
uit de financiële activa te ontvangen vervallen of wanneer de Vennootschap het
financieel actief overdraagt aan een andere partij en geen controle meer behoudt
op een wezenlijk deel van alle risico's en voordelen van het actief. Financiële
passiva worden niet meer opgenomen wanneer de verplichtingen van de
Vennootschap vermeld in de overeenkomst vervallen, kwijtgescholden of
geannuleerd zijn. Aankopen en verkopen van financiële activa in de normale gang
van zaken worden geboekt op de afwikkelingsdatum (nl. de datum waarop het
actief wordt afgeleverd aan of door de Vennootschap).
Investeringen tegen reële waarde met verwerking van bijzondere
waardeverminderingen in de resultatenrekening
Investeringen tegen de reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de resultatenrekening zijn deze investeringen die hetzij worden gehouden voor
verhandeling, hetzij aldus worden aangeduid door de Vennootschap. Een
financiële activa wordt geclassificeerd als gehouden voor verhandeling als het
voornamelijk wordt verworven met de bedoeling van het op korte termijn te
verkopen. Derivaten worden eveneens geclassificeerd als gehouden voor
verhandeling, tenzij ze worden aangeduid als afdekkingen. Financiële
instrumenten gehouden voor verhandeling worden gewaardeerd tegen de reële
waarde en veranderingen eraan worden opgenomen in de resultatenrekening.
Bij de eerste opname, classificeert het management haar financiële activa hetzij (i)
tegen de reële waarde met verwerking in de resultatenrekening, (ii) leningen en
vorderingen, (iii) tot einde looptijd aangehouden investeringen of (iv) voor verkoop
aangehouden activa, in functie van de doelstelling waarvoor de financiële activa
Leningen en vorderingen
Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide financiële activa met vaste of
bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt zijn genoteerd. Ze worden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
23
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
rentemethode, na aftrek van waardeverminderingsverliezen. Ze worden onder de
vlottende activa opgenomen, behalve leningen en vorderingen met een looptijd
van meer dan 12 maanden na de balansdatum.
Financiële activa aangehouden tot einde looptijd
Financiële activa aangehouden tot einde looptijd zijn niet-afgeleide financiële
activa met vaste of bepaalbare betalingen en een vaste looptijd waarvan de
Vennootschap stellig voornemens is en in staat is deze aan te houden tot het einde
van de looptijd. Ze worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, na aftrek van
waardeverminderingsverliezen. Ze worden onder de vlottende activa opgenomen,
behalve voor financiële activa aangehouden tot einde looptijd met looptijden van
meer dan 12 maanden na de balansdatum.
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Voor verkoop beschikbare financiële activa zijn die niet-afgeleide financiële activa
die hetzij worden aangeduid in deze categorie van financiële activa, hetzij niet
geclassificeerd zijn onder een van de andere categorieën. Ze worden gewaardeerd
tegen de reële waarde op basis van genoteerde marktprijzen waarbij de
veranderingen onmiddellijk worden opgenomen in het eigen vermogen tot als de
investering niet langer wordt opgenomen of een bijzondere waardevermindering
heeft ondergaan. Op dat ogenblik wordt de cumulatieve winst of het verlies dat
voorheen in het eigen vermogen was opgenomen, overgedragen naar de
resultatenrekening. Investeringen in eigenvermogensinstrumenten die geen
genoteerde marktprijs op een actieve markt hebben en waarvan de reële waarde
niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden geboekt tegen de kostprijs.
Op elke balansdatum beoordeelt de Vennootschap of er een objectief bewijs
bestaat dat een investering of een groep investeringen een bijzondere
waardevermindering heeft ondergaan.
Voor verkoop beschikbare financiële activa worden opgenomen onder de vaste
activa, tenzij het management van plan is de investering binnen 12 maanden na
balansdatum te verkopen.
24
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten alle contanten, cheques, vorderingen
uit debet- en kredietkaarten, uiterst liquide investeringen op korte termijn en
termijndeposito's met aanvankelijke looptijden van drie maanden of minder.
Termijndeposito's en vergelijkbare instrumenten met originele looptijden langer dan
3 maanden maar korter dan 12 maanden worden geclassificeerd als overige
vlottende financiële activa. Bankschulden worden opgenomen in de kortlopende
leningen.
Leningen en kortlopende leningen
Leningen en kortlopende leningen worden initieel opgenomen tegen hun reële
waarde exclusief de opgelopen transactiekosten. Leningen en kortlopende
leningen worden vervolgens verwerkt aan de afgeschreven kost, tenzij ze worden
aangeduid als afdekkingen tegen reële waarde. Elk verschil tussen de
opbrengsten en de aflossingswaarde wordt in de resultatenrekening opgenomen
over de periode van de leningen en kortlopende leningen op basis van de
effectieve rentemethode. Leningen worden geclassificeerd als schulden op korte
termijn tenzij de Vennootschap een onvoorwaardelijk recht heeft om de aflossing
van de schuld uit te stellen voor minstens 12 maanden na de balansdatum.
Afgeleide financiële instrumenten
Alle afgeleide financiële instrumenten worden aanvankelijk opgenomen tegen de
reële waarde op de datum waarop de afgeleide contracten worden afgesloten en
worden vervolgens geherwaardeerd tegen de reële waarde op het einde van elke
verslaggevingsperiode. Winst en verlies voortvloeiend uit de herwaardering tegen
de reële waarde worden opgenomen in de resultatenrekening tegen als reële
waarde winsten (verliezen) op financiële instrumenten, tenzij het financiële
instrument wordt gekwalificeerd en werkelijk wordt gebruikt als een
afdekkingsinstrument in een aangemerkte afdekkingsrelatie. Opdat een afgeleid
financieel instrument zou kunnen worden gekwalificeerd als een
afdekkingsinstrument voor boekhoudkundige doeleinden, moet de Vennootschap
(i) bij de aanvang van de transactie, de afdekkingsrelatie tussen het
afdekkingsinstrument en de afgedekte post documenteren, samen met de
25
Financieel
doelstellingen van het risicobeheer en de strategie voor het ondernemen van de
verschillende afdekkingstransacties en (ii) haar beoordeling, zowel bij de aanvang
van de afdekking als op een regelmatige basis, documenteren over in hoeverre het
gebruikte afdekkingsinstrument doeltreffend is bij het compenseren van het risico
van veranderingen in de reële waarde van de afgedekte positie of aan het
afgedekte risico toe te rekenen kasstromen. Afgeleide instrumenten die als
afdekking worden aangeduid worden hetzij als kasstroomafdekkingen hetzij als
reële waarde afdekkingen opgenomen.
Het effectieve deel van de wijzigingen in de reële waarde van afgeleide
instrumenten die worden aangeduid en kwalificeren als kasstroomafdekkingen
wordt aanvankelijk opgenomen in de kasstroom afdekkingsreserve, een
afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen. De winst of het verlies in verband
met het niet-effectieve gedeelte wordt onmiddellijk opgenomen in de
resultatenrekening. De binnen het eigen vermogen geaccumuleerde bedragen
worden geherclassificeerd in de resultatenrekening in dezelfde periode waarin de
betrokken blootstelling de resultatenrekening beïnvloedt. Wanneer een
kasstroomafdekking niet langer voldoet aan de criteria voor hedge accounting, blijft
de cumulatieve winst of het verlies op het afdekkingsinstrument die (dat) op dat
ogenblik bestaat in het eigen vermogen en wordt die geboekt in de
resultatenrekening op het ogenblik dat de verwachte transactie plaatsvindt.
Wanneer een voorspelde transactie naar verwachting niet meer zal plaatsvinden,
wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat in het eigen vermogen
bestaat onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening.
Veranderingen in de reële waarde van afgeleide instrumenten die in aanmerking
komen voor hedge accounting tegen de reële waarde, worden in de
resultatenrekening opgenomen tijdens de periodes waarin zij zich voordoen,
samen met de veranderingen van de reële waarde van de afgedekte activa of
passiva. Als een afdekkingsinstrument niet langer voldoet aan de criteria voor
hedge accounting, wordt de aanpassing van de boekwaarde van het afgedekte
instrument afgeschreven in de resultatenrekening over de resterende periode van
de looptijd van de afgedekte post.
Herverzekering activa en passiva
In overeenstemming met het zelfverzekeringsprogramma van Ahold Delhaize,
wordt een gedeelte van het verzekeringsrisico overgedragen ingevolge een
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
herverzekeringscontract dat een poolingovereenkomst is tussen niet-verbonden
vennootschappen. Herverzekeringsactiva omvatten de geschatte uitstaande
vorderingen met betrekking tot herverzekeringsovereenkomsten die de
Vennootschap heeft aangekocht. Herverzekeringsverplichtingen
vertegenwoordigen het verwachte verzekeringsrisico verbonden aan
herverzekeringsovereenkomsten die de Vennootschap heeft verkocht.
Herverzekeringsactiva en herverzekeringsplichten worden gewaardeerd op een
verdisconteerde basis door gebruik te maken van aanvaarde actuariële methoden.
Financiële garanties
Financiële garanties worden initieel opgenomen tegen de reële waarde als een
verplichting. Vervolgens wordt de verplichting gewaardeerd tegen het hoogste
cijfer van de beste schatting van de uitgaven die vereist zijn om de verplichting af
te wikkelen en het bedrag dat initieel wordt opgenomen, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen.
Eigen vermogen
Eigenvermogensinstrumenten uitgegeven door de Vennootschap worden
opgenomen tegen de waarde van de ontvangen opbrengsten.
Eigenvermogensinstrumenten die teruggekocht worden (eigen aandelen) worden
van het eigen vermogen afgetrokken. Kosten die rechtstreeks kunnen worden
toegerekend aan de uitgifte of de terugkoop van eigenvermogensinstrumenten
worden rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen, na aftrek van de
betrokken belasting. Er wordt geen winst noch verlies opgenomen in de
resultatenrekening bij de aankoop, verkoop, uitgifte of annulering van de
eigenvermogensinstrumenten van de Vennootschap.
26
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Cumulatief preferente financieringsaandelen
Cumulatief preferente financieringsaandelen, waarvoor dividendbetalingen niet
onder de discretionaire bevoegdheid van de Vennootschap vallen, worden
geclassificeerd als financiële schulden op lange termijn en worden opgenomen
tegen de afgeschreven kostprijs. De dividenden op deze cumulatief preferente
financieringsaandelen worden in de resultatenrekening opgenomen als rentelast,
op basis van de effectieve rentemethode. Vanaf de datum waarop Ahold Delhaize
een onherroepelijke kennisgeving ontvangt van een houder van cumulatief
preferente financieringsaandelen om deze aandelen in gewone aandelen om te
zetten, worden de cumulatief preferente financieringsaandelen geclassificeerd als
een afzonderlijke categorie van eigen vermogen.
Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding
De netto activa en de netto passiva opgenomen op de geconsolideerde balans
voor toegezegde pensioenregelingen vertegenwoordigen het huidige surplus of
tekort in de toegezegde pensioenregelingen van Ahold Delhaize, gewaardeerd
tegen de contante waarde van de toegezegde bijdrageverplichtingen, verminderd
met de reële waarde van de fondsbeleggingen. Enig overschot voortvloeiend uit
deze berekening is beperkt tot de reële waarde van beschikbare terugbetalingen
en kortingen in toekomstige bijdragen aan de pensioenregeling.
Verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen worden actuarieel
berekend op de balansdatum op basis van de “projected unit credit”-methode. De
actuele waarde van de verplichtingen uit hoofde van toegezegde
pensioenregelingen wordt bepaald door verrekening van de geraamde
toekomstige betalingen met de rente op bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (nl.
obligaties met een rating AA of hoger), vermeld in de valuta waarin de voordelen
zullen worden betaald en die een gemiddelde duurtijd hebben die gelijkaardig is
met de verwachte duurtijd van de betrokken pensioenverplichtingen.
Toegezegde bijdragekosten worden opgesplitst in drie categorieën:
27
Financieel
•
Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten, pensioenkosten van
verstreken diensttijd, winsten of verliezen op de inperking of afwikkeling
van een toegezegde pensioenregeling
•
Netto rentelast of -baten
•
Herwaardering
De eerste categorie wordt weergegeven als arbeidskosten binnen de
bedrijfsresultaten. Pensioenkosten van verstreken diensttijd worden in de
resultatenrekening opgenomen in de periode van de wijziging van de regeling.
Resultaten uit inperking of afwikkeling van toegezegde regelingen worden
onmiddellijk opgenomen.
Verstreken dienstjaren binnen het Nederlandse pensioenfonds worden berekend
op basis van een methodiek die gebruikmaakt van het maximumaantal verstreken
dienstjaren op basis van opgebouwde voordelen of de werkelijke datum van
indiensttreding van een deelnemer.
Netto rente wordt berekend door de disconteringsfactor toe te passen op de netto
toegezegde bijdrageverplichting of op het actief en wordt voorgesteld onder de
netto financiële lasten.
Herwaarderingen, met inbegrip van actuariële winsten en verliezen, de gevolgen
van het actiefplafond (in voorkomend geval) en het rendement op
fondsbeleggingen (met uitzondering van rente) worden rechtstreeks in de balans
opgenomen met een last of krediet op een ander totaalresultaat in de periode
waarin het plaatsvindt. Herwaarderingen opgenomen in een ander totaalresultaat
worden niet overgeheveld naar de resultatenrekening.
Bijdragen aan toegezegde bijdrageregelingen worden opgenomen als een uitgave
wanneer werknemers diensten hebben gepresteerd die hen rechten verlenen op
de bijdragen. Vergoedingen na uitdiensttreding verstrekt via collectieve regelingen
van meerdere werkgevers, beheerd door derden, worden over het algemeen
geboekt onder toegezegde bijdragecriteria.
Voor andere personeelsbeloningen op lange termijn zoals jubileumuitkeringen,
worden de voorzieningen opgenomen op basis van schattingen die
overeenstemmen met de schattingen gebruikt voor de verplichtingen uit hoofde
van toegezegde pensioenregelingen echter gedisconteerd op basis de kost van
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
schuldpercentages van Ahold Delhaize. Hiervoor worden alle actuariële winsten en
verliezen onmiddellijk in de resultatenrekening opgenomen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen wanneer (i) de Vennootschap een bestaande
(wettelijke of feitelijke) verplichting heeft ten gevolge van een gebeurtenis in het
verleden, (ii) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen vereist zal zijn
om de verplichting af te wikkelen, en (iii) het bedrag van de verplichting op
betrouwbare wijze kan worden geschat. Het bedrag dat als voorziening is
opgenomen, moet de beste schatting zijn van de uitgaven die vereist zijn om de
bestaande verplichting op de balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden
gedisconteerd telkens het effect van de tijdswaarde van geld significant is.
De voorziening voor het zelfverzekeringsprogramma van de Vennootschap wordt
ingeschreven op basis van ingediende vorderingen en een schatting van
opgelopen maar nog niet gemelde vorderingen. De voorziening omvat uitgaven
opgelopen in de afwikkelingsprocedure van de vordering die rechtstreeks kan
worden verbonden met specifieke vorderingen. Overige uitgaven opgelopen tijdens
de afwikkelingsprocedure van de vordering worden verwerkt wanneer ze worden
opgelopen. De schatting van de Vennootschap van de vereiste passiva voor
dergelijke vorderingen wordt geboekt op een gedisconteerde basis, door gebruik te
maken van een actuariële methode op basis van verschillende veronderstellingen
zoals, maar niet beperkt tot, historische verliezen, factoren inzake de ontwikkeling
van verwachte verliezen en feitelijke loonkosten.
Voorzieningen in verband met herstructureringen worden opgenomen wanneer de
Vennootschap een gedetailleerd formeel herstructureringsplan heeft goedgekeurd
en de herstructurering hetzij is aangevat, hetzij werd aangekondigd aan deze die
erdoor worden beïnvloed. Voorzieningen voor verlieslatende contracten worden
gewaardeerd tegen het bedrag waarmee de onvermijdelijke kosten voor het
nakomen van de overeenkomsten de verwachte voordelen uit deze
overeenkomsten overtreft.
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
28
Financieel
Wijzigingen van de grondslagen voor financiële verslaggeving
In 2016, in samenhang met de fusie en de afstemming van de grondslagen voor
financiële verslaggeving, heeft de Vennootschap haar grondslagen voor financiële
verslaggeving voor de werknemersbijdragen tot haar toegezegde pensioenregeling
gewijzigd. Deze worden nu weergegeven als een verlaging van de kosten van de
dienst in de periode waarin de betrokken dienst werd verstrekt. Voorheen werden
werknemersbijdragen toegewezen aan de periodes van de toekomstige dienst bij
de waardering van de toegezegde pensioenverplichting.
Deze wijziging is slechts van toepassing op de toegezegde pensioenregelingen
van de Vennootschap in Nederland, aangezien overige toegezegde
pensioenregelingen geen werknemersbijdragen ontvangen. De wijziging in het
beleid werd prospectief toegepast. Het effect van dit gewijzigde beleid was om het
saldo van de pensioenvoorziening te verhogen met € 28 miljoen door middel van
overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.
Wijzigingen in de voorstelling
Presentatie van de afschrijving van gunstige met huurovereenkomsten
gerelateerde immateriële activa
Als onderdeel van de toewijzing van de aankoopprijs (TAP) van een aankoop
worden gunstige en ongunstige met huurovereenkomsten gerelateerde
immateriële activa geïdentificeerd. In de historische resultaten van zowel Ahold als
Delhaize, werd de afwikkeling van deze verplichtingen gerapporteerd als een
onderdeel van de huurkosten, terwijl de afschrijving van de immateriële activa
werd gerapporteerd als afschrijvingskost. Dit leidde tot een discrepantie tussen het
effect van de netto TAP van gelijkaardige posten in de veronderstelling dat deze
betrekking hebben op hetzij een actief, hetzij een passief.
De historische informatie van Ahold Delhaize werd daarom aangepast zodat de
afschrijving van het gunstige met huurovereenkomsten gerelateerde actief niet
meer wordt gerapporteerd als een waardevermindering en afschrijvingskost maar
daarentegen wordt gerapporteerd als een huurkost.
Presentatie van ongunstige met huurovereenkomsten gerelateerde passiva
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Ongunstige met huurovereenkomsten gerelateerde passiva geboekt naar
aanleiding van een verwerving werd historisch door Ahold Delhaize voorgesteld als
verlieslatende contracten. Aangezien deze passiva echter niet onzeker zijn wat
betreft het bedrag en de timing ervan, werd beslist om deze nu voor te stellen als
overige schulden in plaats van voorzieningen.
De wijzigingen van de vergelijkende bedragen van Ahold Delhaize 2015 voor deze
wijzigingen in de presentatie zijn als volgt:
3 januari 2016
in € miljoen
Geconsolideerde balans
Schulden op lange termijn
Voorzieningen
Overige schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Voorzieningen
Overige schulden op korte termijn
in € miljoen
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Afwaardering, aflossing en bijzondere
waardeverminderingen
Vrijgave van gunstige en ongunstige
huurovereenkomsten
Kasstroom uit operationele activiteiten vóór
mutaties operationele activa en passiva
Wijzigingen in overige vaste activa, overige
schulden op lange termijn en voorzieningen
29
zoals Wijzigingen in 3 januari 2016
gerapporteerd de presentatie na herziening
731
318
(92)
92
639
410
260
1.573
(12)
12
248
1.585
2015
2015
zoals Wijzigingen in
gerapporteerd de presentatie na herziening
1.043
2.390
(33)
(11)
2
(9)
9
1.032
2
2.381
(24)
2015
in € miljoen
zoals
gerapporteerd
Wijzigingen in
2015
de presentatie na herziening
Toelichting 8 Kosten per aard
Bijzondere waardeverminderingen en
afschrijvingen
Huurlasten en huurinkomsten - netto
1.004
621
(11)
993
11
632
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Deze zullen entiteiten in staat stellen om de equity-methode te gebruiken om
investeringen in dochtervennootschappen, joint ventures en verbonden
vennootschappen te boeken in hun enkelvoudige jaarrekeningen. Deze wijzigingen
hebben geen invloed op de geconsolideerde jaarrekening.
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
Afstemming van de kosten voor online bedrijfsactiviteiten
In 2016, heeft Ahold Delhaize de presentatie van de resultatenrekening gewijzigd
om de presentatie van kosten van haar online bedrijfsactiviteiten af te stemmen.
De wijziging leidde tot de volgende herclassificaties in de resultatenrekening 2015.
in € miljoen
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Brutowinst
Verkoopkosten
Algemene en beheerskosten
Totaal bedrijfskosten
Bedrijfsopbrengsten
2015
2015
zoals Wijzigingen in
de
presentatie
na
herziening
gerapporteerd
38.203
(27.835)
10.368
75
75
38.203
(27.760)
10.443
(7.722)
(1.328)
(9.050)
(63)
(12)
(75)
(7.785)
(1.340)
(9.125)
1.318
-
1.318
Nieuwe grondslagen voor financiële verslaggeving die van
toepassing zijn voor 2016
Wijzigingen van IAS 1, "Initiatief op het gebied van informatieverschaffing"
Het initiatief op het gebied van informatieverschaffing verduidelijkt de bestaande
vereisten van informatieverschaffing die geen significant effect op de
geconsolideerde jaarrekening hebben.
Wijzigingen van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28, "Beleggingsentiteiten: Toepassing
van de uitzondering op de consolidatie"
Dit zijn enkele verduidelijkingen met een beperkte werkingssfeer die in het
bijzonder betrekking hebben op beleggingsentiteiten. Aangezien Ahold Delhaize
geen beleggingsentiteit is en geen investeringen heeft in een beleggingsentiteit,
zullen deze wijzigingen geen invloed hebben op de geconsolideerde jaarrekening.
Strikte wijzigingen van IAS 27, "Equity-methode in enkelvoudige jaarrekeningen"
30
Financieel
Wijzigingen van IAS 16 en IAS 38 “Verduidelijking van aanvaardbare
afschrijvingsmethoden”
Deze wijzigingen verbieden entiteiten om gebruik te maken van een
afschrijvingsmethode die gebaseerd is op opbrengsten die worden gegenereerd uit
materiële vaste activa en introduceert een weerlegbaar vermoeden dat
opbrengsten geen gepaste basis is voor de afschrijving van een immaterieel actief.
Momenteel hanteert de Vennootschap de lineaire methode voor de afschrijving van
materiële vaste activa en immateriële vaste activa. Dientengevolge heeft de
toepassing van deze wijzigingen geen invloed op de geconsolideerde jaarrekening.
Wijzigingen van IFRS 11, “Verwerking van overnames van deelnemingen in
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten”
De wijzigingen voorzien richtlijnen over de boekhoudkundige verwerking van de
overname van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit die een bedrijvigheid vormt zoals
voorzien in IFRS 3 “Bedrijfscombinaties”. Op basis van de huidige financiële
toestand van Ahold Delhaize, zullen deze wijzigingen van IFRS 11 geen
belangrijke invloed hebben op de geconsolideerde jaarrekening.
Jaarlijkse verbeteringen van de IFRS's 2012-2014
Jaarlijkse verbeteringen van de IFRS’s 2010-2014 hebben een aantal wijzigingen
doorgevoerd aan verschillende IFRS’s, die geen beduidende invloed hebben op de
geconsolideerde jaarrekening.
Nieuwe grondslagen voor de financiële verslaggeving die nog
niet van toepassing zijn voor 2016
De IASB heeft verschillende standaarden, of herzieningen van standaarden,
uitgegeven die nog niet in werking zijn voor 2016 maar die de komende jaren in
werking zullen treden.
IFRS 9, “Financiële Instrumenten”, heeft betrekking op de classificatie, de
waardering en opname van financiële activa en financiële passiva. Op basis van
de huidige financiële toestand van Ahold Delhaize, verwacht de Vennootschap dat
de toepassing van IFRS 9 in de toekomst een invloed zou kunnen hebben op de
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
gerapporteerde bedragen over de financiële activa en de financiële passiva van de
Vennootschap. Het is echter in de praktijk niet haalbaar om een redelijke schatting
te voorzien van de impact van IFRS 9 alvorens een gedetailleerde herziening is
voltooid. IFRS 9, zoals gewijzigd in juli 2014, treedt in werking voor jaarperiodes
die beginnen op of na 1 januari 2018.
IFRS 15, “Opbrengsten uit contracten met klanten” stelt een enkel allesomvattend
model vast dat entiteiten moeten gebruiken in de boekhoudkundige verwerking van
opbrengsten uit contracten met klanten. IFRS 15 zal de huidige richtlijnen voor de
opname van opbrengsten, met inbegrip van de IAS 18 “Opbrengsten,” IAS 11
“Onderhanden projecten in opdracht van derden,” en de verbonden Interpretaties
vervangen wanneer het in werking treedt voor jaarperiodes die beginnen op of na
1 januari 2018. Ingevolge IFRS 15 neemt een entiteit opbrengsten op wanneer (of
als) aan een prestatieverplichting is voldaan, d.w.z. wanneer de “controle” over de
aan de specifieke prestatieverplichting onderliggende goederen of diensten
worden overgedragen aan de klant. Andere bindende richtsnoeren werden
toegevoegd aan IFRS om tegemoet te komen aan specifieke scenario's. Verder
wordt een uitvoerige openbaarmaking vereist door IFRS 15. De Vennootschap
evalueert momenteel de volledige invloed van IFRS 15, maar tot op heden heeft
het geen problemen geïdentificeerd die een belangrijke invloed zouden hebben op
de geconsolideerde jaarrekeningen: (1) de timing van de erkenning van inkomsten
voor online verkopen zal veranderen van de levering vanuit het magazijn tot de
ontvangst door de klanten en (2) verwachte productrendementen zullen in
overweging moeten worden genomen op het ogenblik dat de verkopen van
bol.com worden geboekt.
IFRS 16, “Leases,” maakt een einde aan het huidige dubbele boekhouding model
voor huurders dat een onderscheid maakt tussen on-balance financiële
huurovereenkomsten en off-balance operationele huurovereenkomsten. Er komt
een enkelvoudig on-balance boekhoudmodel dat gelijkaardig is aan de huidige
boekhoudkundige verwerking van de financiële huurovereenkomsten. De
Vennootschap verwacht dat de toepassing van IFRS 16 een belangrijke invloed zal
hebben op haar gerapporteerde activa en passiva, en operationele en financiële
uitgaven. Echter, gelet op de vele overgangsopties binnen de standaarden die voor
de Vennootschap beschikbaar zijn, is het in de praktijk niet haalbaar om een
redelijke schatting te voorzien van de invloed die IFRS 16 zal hebben tot er een
31
Financieel
gedetailleerd nazicht is voltooid. IFRS 16 treedt in werking voor jaarperiodes die
beginnen op of na 1 januari 2019.
Wijzigingen van IAS 12 “Winstbelastingen” werden doorgevoerd om tegemoet te
komen aan de diversiteit in de praktijk betreffende de opname van uitgestelde
belastingvordering voor latent verlies op schuldinstrumenten gewaardeerd tegen
de reële waarde en voorzien eveneens bijkomende richtlijnen over hoe
verrekenbare tijdelijke verschillen zouden moeten worden gewaardeerd in situaties
waarin het fiscaal recht de saldering van bepaalde soorten verlies tegen specifieke
bronnen van belastbare winst beperkt. De wijzigingen in IAS 12 zijn prospectief
van toepassing op jaarperiodes die beginnen op of na 1 januari 2017. De
Vennootschap evalueert momenteel de volledige invloed van de wijzigingen.
Strikte wijzigingen in IFRS 10 en IAS 28 “Verkoop of de inbreng van activa tussen
een investeerder en zijn joint venture of geassocieerde deelneming” verduidelijkte
een tegenstrijdigheid tussen deze standaarden met betrekking tot de verkoop of de
inbreng van activa tussen een investeerder en zijn geassocieerde deelneming of
joint venture. Volgens de wijzigingen wordt de winst of verlies volledig opgenomen
als een transactie betrekking heeft op een bedrijf (ongeacht of die is ondergebracht
in een dochtervennootschap). Gedeeltelijke winst of verlies wordt opgenomen als
een transactie betrekking heeft op activa die niet voldoen aan de definitie van een
bedrijf, zelfs als deze activa is ondergebracht in een dochtervennootschap. De
vennootschap moet nu de volledige invloed van de wijzigingen beoordelen. De
datum van inwerkingtreding van de wijzigingen werd door de IASB uitgesteld en
een nieuwe datum van inwerkingtreding werd nog niet bepaald.
3 Belangrijkste grondslagen voor financiële
verslaggeving (vervolg)
De wijzigingen van IAS 7, “Initiatief op het gebied van informatieverschaffing”
werden doorgevoerd om bijkomende toelichtingen over kasstromen te vereisen die
de gebruikers van jaarrekeningen in staat zal stellen om wijzigingen in de
verplichtingen voortvloeiend uit financieringsactiviteiten, met inbegrip van
wijzigingen voortvloeiend uit zowel kasstromen als uit overige mutaties dan in geld
te beoordelen. De wijzigingen van IAS 7 zijn prospectief van toepassing op
jaarperiodes die beginnen op of na 1 januari 2017. De Vennootschap verwacht niet
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
dat de toepassing van deze wijzigingen een belangrijke invloed zullen hebben op
de resultaten van de toekomstige geconsolideerde jaarrekeningen maar deze
wijzigingen kunnen de manier waarop bepaalde financiële informatie wordt
voorgesteld veranderen.
De wijzigingen van IFRS 2, “Classificatie en waardering van op aandelen
gebaseerde betalingstransacties”, werden doorgevoerd om vereisten te voorzien
voor de boekhoudkundige verwerking van de effecten van "vesting conditions" en
"non-vesting conditions" van de waardering van in geldmiddelen afgewikkelde op
aandelen
gebaseerde
betalingstransacties;
op
aandelen
gebaseerde
betalingstransacties met een netto-afrekening van bronbelastingen; en een
wijziging van de voorwaarden van een op aandelen gebaseerde betaling die de
classificatie van de transactie wijzigt van 'in geldmiddelen afgewikkeld' naar 'in
eigenvermogensinstrumenten afgewikkeld'. De wijzigingen van IFRS 2 zijn
prospectief van toepassing voor jaarperiodes die beginnen op of na 1 januari 2018.
De vennootschap moet nu de volledige invloed van de wijzigingen beoordelen.
De wijzigingen van IFRS 4 "De toepassing van IFRS 9 Financiële Instrumenten
met IFRS 4 Verzekeringscontracten" werden doorgevoerd om aan alle
vennootschappen die verzekeringscontracten uitgeven de optie te verlenen om de
volatiliteit die zou kunnen ontstaan bij de toepassing van IFRS 9 te boeken in
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, eerder dan als winst of
verlies, voorafgaand aan de uitgifte van de nieuwe standaard
verzekeringsovereenkomst; en om vennootschappen van wie de activiteiten
voornamelijk verband houden met verzekeringen een optionele tijdelijke vrijstelling
te gunnen van de toepassing van IFRS 9 tot 2021. De wijzigingen van IFRS 4 zijn
prospectief van toepassing voor jaarperiodes die beginnen op of na 1 januari 2018.
Op basis van het huidige businessmodel van Ahold Delhaize, verwacht de
Vennootschap niet dat de toepassing van deze wijzigingen van IFRS 4 een
belangrijke invloed zal hebben op de toekomstige geconsolideerde jaarrekeningen.
Er zijn geen andere IFRS's of IFRIC interpretaties die werden uitgegeven maar die
nog niet in werking zijn getreden waarvan wordt verwacht dat ze een belangrijke
invloed zullen hebben op de toekomstige geconsolideerde jaarrekeningen.
32
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
4 Overnames
Fusie Ahold Delhaize
Op 23 juli 2016 kondigden Ahold en Delhaize de voltooiing van hun fusie aan die in werking trad op 24 juli 2016. Met deze fusie heeft Ahold Delhaize 21 lokale merken in 11
landen en 370.000 medewerkers in meer dan 6.500 supermarkten en speciaalzaken.
De kernbegrippen van de fusie zijn de volgende:
•
De fusie vond plaats via een grensoverschrijdende wettelijke fusie van Delhaize in Ahold;
•
De aandeelhouders van Delhaize ontvingen 4,75 gewone aandelen van Ahold voor elk gewoon Delhaize aandeel;
•
€ 1 miljard werd aan de aandeelhouders van Ahold terugbetaald via een kapitaalopbrengst en een reverse stock split voorafgaand aan de voltooiing van de fusie; en
•
Ahold Delhaize is genoteerd op de Amsterdamse Beurs en de Brusselse Beurs.
De fusie werd geboekt als een bedrijfscombinatie door middel van de overnamemethode ingevolge IFRS 3, waarbij Ahold is aangeduid als de overnemer.
Koopsom
De koopsom bedroeg € 10.765 miljoen. De goodwill geboekt ten bedrage van € 5.926 miljoen, die op de datum van het onderhavige verslag wordt behandeld als niet fiscaal
aftrekbaar, vertegenwoordigt de verwachte synergiën van de bedrijfscombinatie. De transactie zal naar verwachting bijdragen tot winst in het eerste volledige jaar na de
voltooiing, waarbij alle verwachte jaarlijkse kostenbesparingen dankzij de synergiën volledig moeten worden gerealiseerd in het derde jaar na de voltooiing. Eenmalige kosten
ten belope van € 350 miljoen zullen worden vereist om de synergiën te verwezenlijken.
Koopsom
Uitgegeven gewone aandelen (i)
Bedrag toewijsbaar aan de koopsom met betrekking tot de verstrekte
Totaal koopsom
in € miljoen
10.761
4
10.765
(i)
Volgens de voorwaarden van de fusie, werden aan de aandeelhouders van Delhaize 4,75 gewone aandelen van de Vennootschap aangeboden voor elk aandeel dat het
bezit in Delhaize. Bij de voltooiing van de fusie werden 496.000.577 gewone aandelen uitgegeven. De reële waarde van de aandelen uitgegeven als onderdeel van de
betaalde vergoeding was gebaseerd op de bekendgemaakte aandelenkoers op 23 juli 2016 van € 21,695 per aandeel.
(ii)
In overeenstemming met de bepalingen van de fusieovereenkomst heeft de Vennootschap bepaalde in eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde op aandelen
gebaseerde betalingstransacties aangehouden door werknemers van Delhaize (de beloningen van de overgenomen partij) omgeruild voor in
eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde op aandelen gebaseerde betalingstransacties van de Vennootschap (de vervangingsbeloningen).
De totale waarde van de vervangingsbeloningen bedraagt € 9 miljoen. De vergoeding voor de bedrijfscombinatie omvat € 4 miljoen overgedragen aan werknemers van
Delhaize wanneer de beloningen van de overgenomen partij werden gesubstitueerd door de vervangingsbeloningen, wat betrekking heeft op verstreken diensttijd. Het saldo
van € 5 miljoen zal worden geboekt als post-overname compensatiekost over de betrokken dienstperiode.
33
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Sinds de datum van de fusie heeft Delhaize bijgedragen tot een netto-omzet van € 11.001 miljoen en netto-inkomsten van € 239 miljoen (die de resultaten van de operationele
entiteiten van Delhaize vertegenwoordigen evenals eventuele resterende hoofdkantoren en overige kosten van de Delhaize-entiteiten) in de resultaten van 2016.
Ervan uitgaande dat de overname plaatsvond op 4 januari 2016, heeft het management op een pro forma basis een geconsolideerde netto-omzet van € 62.331 miljoen
geboekt tot 1 januari 2017 en geconsolideerde pro forma netto-inkomsten van € 1.078 miljoen. De pro forma informatie is gebaseerd op de historische kwartaalcijfers van
Ahold en Delhaize. De volgende belangrijkste aanpassingen aan de gecombineerde historische gegevens werden doorgevoerd om te komen tot de pro forma informatie: i)
uitsluiting van de prestaties van de remedy stores en andere desinvesteringen; ii) uitsluiting van de transactiekosten van de fusie; iii) opname van de effecten van de toewijzing
van de aankoopprijs; iv) overeenstemming van de functies van het Global Support Office en de ermee verbonden kosten, en v) overeenstemming van de wisselkoersen
gebruikt in de vertaling van vreemde groepsentiteiten.
Kosten verbonden aan de overname
Ahold en Delhaize hebben transactiekosten opgelopen ten belope van € 135 miljoen voor bankkosten, juridische kosten en overige professionele kosten waarvan € 62 miljoen
door Ahold en Delhaize werd geboekt in 2015 en € 73 miljoen in 2016. De transactiekosten ten belope van € 38 miljoen (2015: € 32 miljoen) werden opgenomen in de post
Algemene en beheerskosten als Herstructurerings- en daarmee verbonden kosten en overige kosten.
34
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Verworven netto-activa
Hieronder volgt een samenvatting van de initiële toewijzing van de reële waarde van de verworven netto-activa en de goodwill voortvloeiend uit de overnames tijdens 2016.
Tijdens de waarderingsperiode werden verschillende aanpassingen opgenomen nadat de bedragen initieel werden verwerkt en gerapporteerd in het derde kwartaal van 2016.
De onderstaande aanpassingen tijdens de waarderingsperiode werden retrospectief geboekt als aanpassingen van de openingsbalans van 24 juli 2016.
in € miljoen
Goodwill
Overige immateriële activa
Materiële vaste activa (met inbegrip van vastgoedbeleggingen)
Uitgestelde belastingvorderingen
Overige vaste activa
Voorraden
Voor verkoop aangehouden activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Vorderingen & overige vlottende activa
Leningen
Financiële leaseverplichtingen
Langlopende voorzieningen (met inbegrip van pensioenen)
Uitgestelde belastingschulden
Overige schulden op lange termijn
Handelsschulden
Rekening-courantkredieten
Voor verkoop aangehouden passiva
Overige schulden op korte termijn
Totaal koopsom
Uitgegeven gewone aandelen
Verstrekte vervangende vergoedingen
Verworven geldmiddelen (met uitzondering van aan restricties
Overname van bedrijfsactiviteiten, na aftrek van geldmiddelen
1.
Delhaize
initieel
gerapporteerd
op de Datum van
de Closing
5.926
4.311
5.104
7
97
1.498
111
2.280
1.015
(2.374)
(517)
(476)
(1.427)
(236)
(2.317)
(993)
(37)
(1.207)
10.765
(10.761)
(4)
(2.251)
(2.251)
Aanpassingen
Delhaize op
tijdens de de Datum van
waarderingsperiode
de Closing
(3)
(3)
1
4
6
38
2
(45)
-
5.926
4.311
5.101
4
98
1.498
111
2.280
1.019
(2.374)
(517)
(470)
(1.389)
(236)
(2.315)
(993)
(37)
(1.252)
10.765
(10.761)
(4)
(2.251)
(2.251)
1
Overige
31
8
14
2
2
(4)
(6)
(1)
46
46
Totaal
5.957
4.319
5.115
6
98
1.500
111
2.280
1.019
(2.374)
(521)
(470)
(1.389)
(242)
(2.316)
(993)
(37)
(1.252)
10.811
(10.761)
(4)
(2.251)
(2.205)
Vertegenwoordigt overige kleinere overnames van winkels in Nederland en de V.S. en de opvolging van de waardering van de A&P-overname in het vierde kwartaal van 2015.
De waarderingstechnieken die gebruikt werden voor de waardering van de reële waarde van verworven materiële activa en passiva waren de volgende:
35
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
•
Materiële vaste activa De aanpassingen van de reële waarde van materiële vaste activa werden hoofdzakelijk bepaald via de combinatie van een inkomstenmethode, die
vereist dat een schatting wordt gemaakt van het "inkomsten genererende" vermogen van de betrokken activa en het rendement of de opbrengst die een marktdeelnemer
op dergelijke activa zou toepassen; een kostenmethode, die vereist dat de afgeschreven vervangingskost van de betrokken activa wordt berekend; en een marktmethode,
die vereist dat een vergelijking wordt gemaakt tussen de betrokken activa en transacties met vergelijkbare activa.
•
Overige immateriële activa: De reële waarde van merknamen en contractuele relaties werden hoofdzakelijk bepaald door middel van een inkomstenmethode, die vereist
dat een schatting of voorspelling wordt gemaakt van de toekomstige verwachte kasstromen via hetzij een 'ondersteuning door royalty's'-methode of een 'multi-period
excess earnings'-methode.
•
Overige immateriële activa - met huurovereenkomsten verbonden immateriële activa De reële waarde van met huurovereenkomsten verbonden immateriële activa werd
beoordeeld via een marktmethode die vereist dat de contractprijzen en marktprijzen worden vergeleken.
•
Uitgestelde belastingvorderingen en -schulden Uitgestelde belastingvorderingen en belastingschulden vanaf de datum van de fusie vertegenwoordigden de verwachte
toekomstige fiscale gevolgen van tijdelijke verschillen tussen de reële waarde van de verworven activa en passiva en hun heffingsgrondslag. Uitgestelde
belastingschulden werden volledig geboekt, behoudens ingeval de terugboeking van de tijdelijke verschillen onder de controle valt van de Vennootschap er niet wordt
verwacht dat deze verschillen in de nabije toekomst zullen worden omgekeerd. Uitgestelde belastingvorderingen werden geboekt op basis van de invorderbaarheid van
de tijdelijke verschillen en rekening houdende met de strategieën van fiscale planning die naar verwachting door de Vennootschap zullen worden aangenomen.
•
Voorraden De reële waarde van voorraden bestaat hoofdzakelijk uit de boekwaarde op de datum van de fusie op basis dat de boekwaarde van voorraden aan de kostprijs
voor een retailer de reële waarde vertegenwoordigt die door een marktdeelnemer in de retailsector zou zijn betaald.
•
Voor verkoop aangehouden activa - remedy stores: Om goedkeuring te verkrijgen van mededingingsautoriteiten in de V.S. en in België, heeft de Vennootschap ingestemd
met de verkoop van bepaalde winkels als onderdeel van de fusie ("remedy stores'). De remedy stores werden op de openingsbalans voorgesteld als voor verkoop
aangehouden activa en de aankoopprijs toegewezen aan deze winkels is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs, verminderd met eventuele extra kosten die
rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de verkoop in overeenstemming met IFRS 5.
•
Leningen: De reële waarde van de schuld werd voornamelijk geschat op basis van de "op de markt vermelde prijzen" voor de beursgenoteerde schuld.
•
Voorzieningen - voorwaardelijke verbintenissen: De voorzieningen aangenomen als onderdeel van de netto-activa van de bedrijfscombinatie omvatten de reële waarde
van de voorwaardelijke verbintenissen in verband met bepaalde juridische geschillen evenals huurwaarborgen verstrekt aan verhuurders op bepaalde winkels die werden
overgedragen of verkocht.
De reële waarde van de voorwaardelijke verbintenis in verband met juridische geschillen is gebaseerd op een beoordeling van de verwachte kasuitstroom en de
waarschijnlijkheid van een dergelijke uitstroom. De timing van enige afwikkeling van deze geschillen is onzeker waardoor de verwachte kasuitstroom gezien de
waarschijnlijkheid ervan niet is gedisconteerd.
De reële waarde van de voorwaardelijke verbintenis in verband met de huurwaarborgen verstrekt op verkochte of overgedragen winkels is gebaseerd op een evaluatie van het
kredietrisico van de tegenpartij (d.w.z. het risico van de partij namens wie de waarborg wordt verstrekt) en het potentieel om de eigendom te herverhuren, gelet op de locatie
ervan.
36
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
•
Financieel
Overige vorderingen en schulden: Overige vorderingen en schulden zoals handelsschulden en vorderingen, overige kortlopende en langlopende activa en passiva,
voorzieningen (andere dan voorwaardelijke verbintenissen) en reserves worden gewaardeerd aan de boekwaarden in de boekhouding van Delhaize in de
veronderstelling dat de boekwaarde de reële waarde op de datum van de fusie vertegenwoordigde. De boekwaarde van de handelsvorderingen verwerkt in de
boekhouding van Delhaize omvatte een voorziening voor onzekere handelsvorderingen waarvan de invorderbaarheid niet was verzekerd en deze voorzieningen werden
opgenomen in de reële waarde beoordelingen op de datum van de fusie. Er werden geen bijkomende aanpassingen van de reële waarde uitgevoerd aan de boekwaarde
van handelsvorderingen verwerkt in de boekhouding van Delhaize.
Als er binnen een jaar na de overnamedatum nieuwe informatie wordt verkregen over eventuele aanvullende voorzieningen of feiten en omstandigheden die zouden leiden tot
aanpassingen aan bovenvermelde bedragen die bestonden op de overnamedatum, zal de boekhoudkundige verwerking van de overname worden herzien.
37
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
5 Voor verkoop aangehouden activa en passiva en beëindigde bedrijfsactiviteiten
Voor verkoop aangehouden activa en passiva
1 januari
2017
3 januari
2016
Vaste activa en voor verkoop aangehouden activagroepen
50
3
Totale voor verkoop aangehouden activa
50
3
9
-
in € miljoen
Passiva verbonden met voor verkoop aangehouden activa
Voor verkoop aangehouden activa en daarmee verbonden passiva per per 1 januari 2017 bestonden hoofdzakelijk uit activa en daarmee verbonden passiva op lange termijn
van winkels (Ahold USA: € 27 miljoen met verbonden passiva van € 9 miljoen, Nederland: € 19 miljoen). De saldi op 1 januari 2017, omvatten materiële vaste activa, goodwill
en verbonden passiva van de resterende remedy stores die moeten worden gedesinvesteerd (Ahold USA: € 27 miljoen, Nederland: € 4 miljoen). Als onderdeel van de
goedkeuring van de fusie tussen Ahold en Delhaize door de Amerikaanse Federal Trade Commission, hebben de dochtervennootschappen van Ahold en Delhaize
overeenkomsten afgesloten met het oog op de sluiting van 86 winkels in de Verenigde Staten. De goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit was afhankelijk van de
desinvestering van 13 winkels en van een beperkt aantal projecten in België. Van de 86 winkels in de Verenigde Staten heeft Ahold USA 8 op 15 winkels gedesinvesteerd en
Delhaize America heeft al haar 71 winkels gedesinvesteerd. De desinvestering van de remedy stores resulteerde in een winst van € 18 miljoen voor Ahold USA. Als onderdeel
van de toewijzing van de aankoopprijs, werden de materiële vaste activa en verbonden passiva van de remedy stores van Delhaize America geboekt aan de reële waarde.
Derhalve leidden de desinvesteringen tot een onbeduidend verlies voor Delhaize America. Geen van de 13 winkels in België (acht Albert Heijn winkels en vijf Delhaize winkels
van franchisenemer) werden tot nog toe gedesinvesteerd. Nederland liep een bijzondere waardeverminderingskost op van € 6 miljoen voor de voor verkoop aangehouden
remedy stores.
Daarnaast heeft Ahold Delhaize de verkoop van de huisdieren speciaalzaakketen Tom & Co voltooid met een onbeduidend desinvesteringsverlies.
De remedy stores en Tom & Co vertegenwoordigen geen beëindigde bedrijfsactiviteiten.
Beëindigde bedrijfsactiviteiten
De winst (het verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is als volgt:
in € miljoen
BI-LO/Bruno’s
Overige
1
2
Resultaat uit desinvesteringen
Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na aftrek van inkomstenbelastingen
2016
2015
-
1
-
1
-
2
2
1 Omvat wijzigingen van de resultaten op verschillende overige beëindigde bedrijfsactiviteiten en vorige desinvesteringen.
2 Resultaten van desinvesteringen zijn na de netto inkomstenbelastingen van respectievelijk 0 en € 1 miljoen in 2016 en 2015.
Zie Toelichting 28 voor de in overeenstemming brenging van de resultaten van de desinvesteringen van beëindigde bedrijfsactiviteiten en de ontvangen geldmiddelen.
38
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
6 Segmentrapportering
Rapporteerbare segmenten
De retail bedrijfsactiviteiten van Ahold Delhaize worden voorgesteld in 5 rapporteerbare segmenten. Bovendien wordt Overige retail, die bestaat uit de niet-geconsolideerde
joint ventures van Ahold Delhaize JMR - Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. (“JMR”) en P.T. Lion Super Indo, LLC (“Super Indo”), en het Global Support Office van
Ahold Delhaize (voorheen “Corporate Center” genoemd) afzonderlijk voorgesteld. De grondslagen voor financiële verslaggeving die voor de segmenten worden gebruikt zijn
dezelfde als deze gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening zoals beschreven in Toelichting 3.
Alle rapporteerbare segmenten verkopen een groot gamma bederfelijke en niet-bederfelijke voedsel- en niet-voedsel consumentenproducten.
Te rapporteren segment
Operationele segmenten met inbegrip van het te rapporteren segment
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en Zuidoost-Europa
Stop & Shop New England, Stop & Shop New York Metro, Giant Landover, Giant Carlisle en Peapod
Food Lion en Hannaford
Albert Heijn (met inbegrip van Nederland, België en Duitsland), Etos, Gall & Gall en bol.com (met inbegrip van
Nederland en België)
Delhaize (met inbegrip van België en Luxemburg)
Albert (Tsjechische Republiek), Alfa Bêta (Griekenland), Mega Image (Roemenië) en Delhaize Servië (Republiek
Overige
Opgenomen in Overige
Overige retail
Global Support Office
Niet-geconsolideerde joint ventures JMR (49%) en Super Indo (51%)
Global Support Office personeel (Nederland, België, Zwitserland en de Verenigde Staten)
Naar aanleiding van de fusie met Delhaize, steeg het aantal rapporteerbare segmenten door de toevoeging van rapporteerbare segmenten die bestaan uit de Delhaize
bedrijfsactiviteiten die met de Vennootschap werden gefusioneerd: Delhaize America en België. Het operationele segment The Albert (Tsjechische Republiek) waarover we
voorheen afzonderlijk hebben gerapporteerd is nu samengevoegd met het rapporteerbare segment Centraal- en Zuidoost-Europa, samen met de operationele segmenten in
Griekenland, Roemenië en Servië.
Netto-omzet
in € miljoen
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en Zuidoost-Europa
Ahold Delhaize Groep
39
2016
2015
23.845
7.065
13.101
2.199
3.485
49.695
23.732
12.699
1.772
38.203
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
6 Segmentrapportering (vervolg)
Bedrijfsopbrengsten
in € miljoen
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en Zuidoost-Europa
Global Support Office
Ahold Delhaize Groep
2016
818
218
578
51
125
(206)
1.584
2015
878
557
11
(128)
1.318
Toevoegingen aan materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen en immateriële vaste activa (met inbegrip van activa verworven door
bedrijfscombinaties)
in € miljoen
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en Zuidoost-Europa
Global Support Office
Ahold Delhaize Groep
2016
2015
1.925
8.440
1.351
3.086
1.845
128
16.775
770
342
57
3
1.172
Bijzondere waardevermindering en afschrijving van materiële vaste activa, vastgoedbelegging en immateriële vaste activa
in € miljoen
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en Zuidoost-Europa
Global Support Office
Ahold Delhaize Groep
2016
2015
679
222
288
64
95
12
1.360
665
272
53
3
993
1. De cijfers van 2015 werden aangepast voor de afschrijving van gunstige met huurovereenkomsten gerelateerde immateriële activa die nu gerapporteerd worden als onderdeel van de rentelasten en inkomsten – zoals
uitgelegd in Toelichting 3.
40
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
6 Segmentrapportering (vervolg)
Netto bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen en immateriële activa
in € miljoen
2016
2015
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
Centraal- en Zuidoost-Europa
1
Ahold Delhaize Groep
78
2
21
3
104
20
19
39
in € miljoen
1 januari
2017
3 januari
2016
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en Zuidoost-Europa
Global Support Office
Ahold Delhaize Groep
7.492
8.593
3.476
3.021
2.354
108
25.044
6.129
2.460
615
21
9.225
1 Het waardeverminderingsbedrag voor 2016 omvat € 8 miljoen bijzondere waardeverminderingen in verband met voor verkoop aangehouden activa.
Vaste activa (materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen en immateriële activa)
Bijkomende segmentinformatie
Segmentresultaten omvatten niet de belangrijke non-cash posten anders dan de bijzondere waardeverminderingen, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingsverliezen
en terugboekingen.
Segmentinformatie joint ventures - Overige retail (JMR en Super Indo)
De informatie over JMR en Super Indo wordt voorgesteld in Toelichting 14.
41
7 Netto-omzet
in € miljoen
Verkopen aan retailklanten
Verkopen en vergoedingen aan franchisenemers en verbonden vennootschappen
Online verkopen
Verkopen op groothandelsniveau
Overige verkopen
Netto-omzet
2016
2015
43.545
3.931
1.991
91
137
49.695
33.693
2.751
1.646
113
38.203
2016
2015
46 %
36 %
12 %
4%
2%
100 %
46 %
34 %
12 %
5%
3%
100 %
De netto-omzet kan verder als volgt worden geanalyseerd:
Percentage netto-omzet
Voeding: bederfelijk
Voeding: niet bederfelijk
Non-food
Apotheek
Benzine
Netto-omzet
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
8 Kosten per aard
De geaggregeerde kostprijs van verkopen en operationele uitgaven per aard worden als volgt gespecificeerd:
in € miljoen
Productkost
Arbeidskost
Overige bedrijfskosten
Bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen
Huurlasten en huurinkomsten - netto
Waardeverminderingsverliezen en terugboekingen - netto
(Winst) Verlies op de verkoop van activa - netto
Totaal kosten per aard
1 Vergelijkbare saldi werden aangepast om in overeenstemming te zijn met de voorstelling van het huidige jaar.
43
2016
34.846
7.196
3.852
1.360
775
104
(22)
48.111
1
2015
26.597
5.704
2.938
993
632
39
(18)
36.885
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
9 Netto financiële uitgaven
in € miljoen
2016
2015
Rentebaten
Rentelasten
Netto rentelasten op toegezegde pensioenregelingen
15
(273)
(18)
5
(235)
(14)
Winsten (verliezen) vreemde valuta
Winsten (verliezen) op reële waardeveranderingen van financiële instrumenten
Overige
67
(86)
(246)
(14)
(2)
(5)
Overige financiële kosten
(265)
(21)
Netto financiële kosten
(541)
(265)
Rentebaten hebben hoofdzakelijk betrekking op rente verdiend op geldmiddelen en kasequivalenten en kasdeposito's op korte termijn en vergelijkbare instrumenten.
Rentelasten hebben voornamelijk betrekking op financiële schulden gewaardeerd tegen de afgeschreven kostprijs (met inbegrip van notes, financiële leaseverplichtingen,
financieringsverplichtingen en cumulatief preferente financieringsaandelen), aanwas van rente op voorzieningen en de afschrijving van de reële waarde toewijzing van de
schuld ingebracht door overnames (zie Toelichting 4).
De netto rentelast op de toegezegde pensioenregelingen wordt veroorzaakt doordat de pensioenregelingen van de Vennootschap zich in 2016 en 2015 in een passiva positie
bevonden.
Winst (verlies) op de wisselkoersverschillen van financiële activa en passiva wordt voorgesteld als een onderdeel van de netto financiële kosten. Winst op de
wisselkoersverschillen in 2016 vloeiden voornamelijk voort uit de overblijvende GBP 250 miljoen notes van de oorspronkelijke GBP 500 miljoen notes. De winst (verlies) op
wisselkoersverschillen worden gecompenseerd met de reële waardeverliezen op financiële afgeleide instrumenten, voornamelijk in verband met de overblijvende GBP 250
miljoen notes (een rentetarief en een U.S.-dollar cross currency swap) die niet in aanmerking komen voor de hedge-accountingmethode.
Wisselkoersresultaten voortvloeiend uit de aankoop van handelsgoederen of goederen en diensten verbruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van Ahold Delhaize worden
opgenomen in de verkoopkosten of respectievelijk in het gepaste element van de bedrijfskosten. In 2016 boekte de Vennootschap een nettowinst uit koersverschillen (met
inbegrip van de impact van afdekkingsinstrumenten in vreemde valuta) ten belope van € 1 miljoen (2015: verlies van € 1 miljoen).
In 2016 bestond de post Overige voornamelijk uit de eenmalige financiële kost van € 243 miljoen in verband met de terugkoop van de JPY 33.000 miljoen notes, zie Toelichting
21.
Voor meer informatie over financiële instrumenten, zie Toelichting 30.
44
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
10 Inkomstenbelasting
Inkomstenbelastingen op voortgezette bedrijfsactiviteiten
De volgende tabel specificeert de huidige en uitgestelde belastingonderdelen van inkomstenbelastingen op voortgezette activiteiten in de resultatenrekening:
in € miljoen
2016
2015
Huidige inkomstenbelasting
Nationale belastingen (Nederland)
Buitenlandse belastingen
Verenigde Staten
Europa - Overige
Totale huidige belastinguitgaven
(45)
(125)
(163)
(35)
(243)
(165)
(1)
(291)
17
24
(20)
(1)
(4)
(247)
50
(7)
67
(224)
Uitgestelde inkomstenbelasting
Nationale belastingen (Nederland)
Buitenlandse belastingen
Verenigde Staten
Europa - Overige
Totaal uitgestelde belastinguitgaven
Totaal inkomstenbelasting op voortgezette bedrijfsactiviteiten
Effectief inkomstenbelastingtarief op voortgezette bedrijfsactiviteiten
Het effectief inkomstenbelastingtarief van Ahold Delhaize op haar geconsolideerde resultatenrekening verschilde van het Nederlandse wettelijke inkomstenbelastingtarief van
25,0%. Onderstaande tabel is een weergave van de afstemming van het wettelijke inkomstenbelastingtarief op de geconsolideerde resultatenrekening:
2015
2016
in € miljoen
Inkomsten vóór belastingen
Inkomstenbelastinguitgaven aan het wettelijk belastingtarief
Aanpassingen om te komen tot het effectief inkomstenbelastingtarief:
Tariefverschil (lokaal tarief vs. Nederlands wettelijk tarief)
Uitgestelde belastinginkomsten (kosten) met betrekking tot de opname van uitgestelde
belastingvordering - netto
Reserves, (niet-)aftrekbaar en discrete posten
Totaal inkomstenbelasting
45
Belastingtarief
in € miljoen
Belastingtarief
1.053
1.043
(261)
25,0 %
(263)
25,0 %
(6)
0,6 %
(26)
2,5 %
7
(0,7 )%
29
(2,8 )%
13
(1,2 )%
36
(3,4 )%
(247)
23,7 %
(224)
21,3 %
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Het tariefverschil geeft de invloed weer van de belastbare inkomsten van Ahold Delhaize die gegenereerd en belast worden in rechtsgebieden waar belastingtarieven
verschillen van het wettelijke belastingtarief in Nederland. Reserves, (niet-) aftrekbare kosten en discrete posten omvatten de eenmalige transacties.
10 Inkomstenbelastingen (vervolg)
Inkomstenbelastingen op beëindigde bedrijfsactiviteiten
Huidige en uitgestelde inkomstenbelastingen op beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroegen een nihil uitgave in 2016 en een uitgave van € 1 miljoen in 2015 en werd opgenomen
in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. De huidige en uitgestelde belastingbewegingen op beëindigde bedrijfsactiviteiten van 2016 en 2015 hebben voornamelijk
betrekking op de V.S. Voor meer informatie, zie Toelichtingen 5 en 34.
Uitgestelde inkomstenbelasting
De significante onderdelen en jaarlijkse bewegingen van uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen per 1 januari 2017 en 3 januari 2016 zijn de volgende:
46
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
in € miljoen
28 december
2014
Geboekt op
de
resultatenrekening
Financieel
Overige
3 januari
2016
Overnames via
Geboekt op
de bedrijfscombinatie
s
resultatenrekening
Overige
1 januari
2017
Leases en financieringen
261
(7)
33
287
(13)
148
17
439
Pensioenen en overige vergoedingen na
Voorzieningen
Derivaten
Rente
Overige
Totale bruto verrekenbare tijdelijke verschillen
Niet-geboekte verrekenbare tijdelijke
218
118
34
18
33
682
(4)
(5)
(9)
(6)
(27)
-
53
42
(3)
2
(4)
123
-
266
151
31
14
29
778
(4)
3
(6)
10
(38)
(6)
(50)
-
126
70
171
32
547
(1)
53
4
(41)
7
(1)
39
-
448
219
154
54
1.314
(5)
Totaalgeboekte verrekenbare tijdelijke
verschillen
678
(27)
123
774
(50)
546
39
1.309
Fiscale verliezen en belastingkredieten
Niet-geboekte fiscale verliezen en
Totaal geboekte fiscale verliezen en
272
(115)
157
(19)
17
(2)
30
(13)
17
283
(111)
172
(21)
15
(6)
465
(275)
190
8
(2)
6
Totale netto uitgestelde
835
(29)
140
946
(56)
736
45
1.671
Materiële en immateriële vaste activa
(359)
92
(17)
(284)
53
(1.960)
(64)
(2.255)
Voorraden
Derivaten
Overige
Totaal uitgestelde belastingverplichtingen
(125)
(7)
(491)
(2)
6
96
(17)
1
(33)
(144)
(428)
4
(5)
52
(107)
(40)
(12)
(2.119)
(10)
1
1
(72)
(257)
(39)
(16)
(2.567)
Netto uitgestelde belastingvorderingen (-
344
67
107
518
(4)
(1.383)
(27)
(896)
735
(373)
362
De kolom “Overige” in de bovenvermelde tabel omvat bedragen geboekt als eigen vermogen, desinvesteringen en wisselkoersverschillen evenals herclassificaties tussen
uitgestelde belastingcomponenten en de toepassing van fiscale verliezen en belastingkredieten tegen te betalen inkomstenbelastingen van het huidige jaar.
10 Inkomstenbelastingen (vervolg)
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden op de balans gecompenseerd wanneer sprake is van een wettelijk afdwingbaar recht om vlottende
belastingvorderingen te compenseren tegen actuele belastingverplichtingen en wanneer de uitgestelde inkomstenbelastingen door dezelfde belastingdienst worden geheven.
De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden als volgt voorgesteld als vaste activa en passiva op de balans:
47
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
3 januari
2016
1 januari
2017
in € miljoen
Uitgestelde belastingvorderingen
Uitgestelde belastingschulden
Netto uitgestelde belastingvorderingen
628
(110)
518
700
(1.596)
(896)
Per 1 januari 2017 had Ahold Delhaize een overgedragen operationeel en kapitaalverlies voor een totaal nominaal bedrag van €4.245 miljoen, dat voornamelijk vervalt tussen
2019 en 2034 (3 januari 2016: €2.110 miljoen). Onderstaande tabel geeft de jaren weer waarin het overgedragen operationeel en kapitaalverlies van en belastingkredieten van
Ahold Delhaize worden verwacht te verstrijken:
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2026
2027-2031
Na 2031
Verstrijkt
niet
Totaal
Operationele en kapitaalverliezen (nominale
waarde)
78
97
501
58
154
577
1.022
437
1.321
4.245
Operationele en kapitaalverliezen (fiscale
waarde)
10
15
106
18
23
30
52
18
420
692
6
7
7
4
6
5
-
-
8
43
16
22
113
22
29
35
52
18
428
735
(9)
(237)
(373)
9
191
362
in € miljoen
Belastingkredieten
Belastingverliezen en belastingkredieten
Niet-geboekte fiscale verliezen en
belastingkredieten
Totaal opgenomen belastingverliezen en -
(5)
11
(6)
16
(88)
25
(1)
21
(6)
23
(12)
23
(9)
43
Overgedragen operationele en kapitaalverliezen die betrekking hebben op een rechtsgebied kunnen niet worden gebruikt om inkomstenbelastingen in andere rechtsgebieden
te salderen. Van het overgedragen verlies heeft €2.506 miljoen betrekking op nationale V.S.-belastingen waarop een gewogen gemiddeld belastingtarief van 5,14% van
toepassing is.
Het merendeel van bovenvermelde uitgestelde belastingvorderingen hebben betrekking op fiscale rechtsgebieden waarin Ahold Delhaize in het huidige of voorgaande boekjaar
een fiscaal verlies leed. Een uitgebreide beoordeling is vereist voor de bepaling of de uitgestelde belastingvorderingen al dan niet realiseerbaar zijn. Ahold Delhaize bepaalt dit
op basis van de verwachte belastbare winst voortvloeiend uit de terugboeking van opgenomen uitgestelde belastingverplichtingen en op basis van de begrotingen,
kasstroomvoorspellingen en modellen van waardevermindering. Als het gebruik ervan niet waarschijnlijk wordt geacht, worden uitgestelde belastingvorderingen niet geboekt.
Er worden geen uitgestelde inkomstenbelastingen geboekt op niet-uitgekeerde winsten van de dochtervennootschappen en joint ventures van Ahold Delhaize aangezien de
niet-uitgekeerde winsten niet zullen worden uitgekeerd in de nabije toekomst. Het cumulatief bedrag van de niet-uitgekeerde winsten waarop de Groep geen uitgestelde
inkomstenbelastingen heeft geboekt bedroeg op 1 januari 2017 circa € 4.713 miljoen.
48
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
10 Inkomstenbelastingen (vervolg)
Inkomstenbelastingen op eigen vermogen en gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
De huidige en uitgestelde inkomstenbelastingen geboekt onder en overgedragen uit het eigen vermogen en de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten zijn als volgt:
in € miljoen
Op aandelen gebaseerde vergoeding
Kasstroomafdekkingen
Valuta omrekeningsverschillen in vreemde rente
Niet-gerealiseerde winst (verlies) op voor verkoop beschikbare financiële investeringen
Herwaardering van toegezegde pensioenregelingen
Totaal
49
2016
7
(41)
1
47
14
2015
19
(3)
(1)
11
26
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
11 Materiële vaste activa
in € miljoen
Per 28 december 2014
Aan kostprijs
Gecumuleerde
afschrijvingen
waardeverminderingsverliezen
en
bijzondere
Boekwaarde
Jaar eindigend op 3 januari 2016
Toeslagen
Overdrachten van activa in aanbouw
Overnames via bedrijfscombinaties
Waardevermindering
Waardeverminderingsverliezen
Terugboekingen van bijzondere
Activa geklasseerd als voor verkoop aangehouden
Overige bewegingen
Wisselkoersverschillen
Slotboekwaarde
Per 3 januari 2016
Aan kostprijs
Gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere
Boekwaarde
Jaar eindigend op 1 januari 2017
Toeslagen
Overdrachten van activa in aanbouw
2
Overnames via bedrijfscombinaties
Waardevermindering
Waardeverminderingsverliezen
Terugboekingen van bijzondere
Activa geklasseerd als voor verkoop aangehouden
Overige bewegingen
Wisselkoersverschillen
Slotboekwaarde
Per 1 januari 2017
Aan kostprijs
Gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere
Boekwaarde
Gebouwen en
terreinen1
Overige1
In
aanbouw
Totaal
8.513
4.653
92
13.258
(3.894)
(3.214)
4.619
1.439
92
6.150
114
182
116
(455)
(15)
1
(12)
22
426
4.998
206
227
19
(402)
(13)
1
(4)
(29)
120
1.564
428
(409)
—
(1)
5
115
748
135
(857)
(28)
2
(17)
(7)
551
6.677
9.609
(4.611)
4.998
5.368
(3.804)
1.564
115
115
15.092
(8.415)
6.677
-
183
253
431
218
568
(471)
1.182
-
3.425
(593)
(55)
5
(44)
(8)
194
8.358
1.332
(564)
(21)
1
(26)
5
74
3.014
187
(1)
—
(3)
(1)
4
398
4.944
(1.157)
(77)
6
(73)
(4)
272
11.770
13.640
7.231
399
21.270
(5.282)
8.358
(4.217)
3.014
(1)
398
(9.500)
11.770
1 Saldi en bewegingen van de vorige jaren werden gehergroepeerd om deze in overeenstemming te brengen met de classificatie van het huidige jaar.
50
(7.108)
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
2 Inclusief € 4.930 miljoen voor de reële waarde van de materiële vaste activa in verband met de fusie van Ahold en Delhaize (zie Toelichting 4).
51
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
11 Materiële vaste activa (vervolg)
Gebouwen en terreinen omvatten winkels, distributiecentra, warenhuizen en verbeteringen aan deze activa. “Overige” materiële vaste activa omvatten voornamelijk de
meubelen, machines en uitrusting, vrachtwagens, aanhangwagens en overige voertuigen. Activa in aanbouw bestaat voornamelijk uit winkels.
Het hoogste bedrag van de gebruikswaarde of de reële waarde verminderd met de verkoopkosten vertegenwoordigt het realiseerbare bedrag van een actief. De
gebruikswaardemethode impliceert een raming van de toekomstige kasstromen. De contante waarde van geraamde toekomstige kasstromen werd berekend rekening
houdende met een disconteringsfactor vóór belastingen tussen 5,8% en 17,3% (2015: 6,3% - 12,7%). De reële waarde vertegenwoordigt de prijs die zou worden ontvangen
om een actief te verkopen in een gepaste transactie tussen marktdeelnemers en werd over het algemeen gewaardeerd met behulp van een inkomstenmethode of een
markmethode. De inkomstenmethode wordt over het algemeen toegepast door de gedisconteerde kasstroomprognoses te gebruiken op basis van het hoogste en beste
gebruik van de activa vanuit het standpunt van een marktdeelnemer. De marktmethode vereist de vergelijking van de betrokken activa met transacties met gelijkaardige activa
door inputs zoals bied- of vraagprijzen of marketmultiples te gebruiken.
In 2016, boekte Ahold Delhaize netto waardeverminderingsverliezen van € 71 miljoen voor materiële vaste activa (2015: € 26 miljoen). Deze hielden voornamelijk verband met
Ahold USA (2016: € 60 miljoen, 2015: € 17 miljoen) en Nederland (2016: € 6 miljoen, 2015 : € 9 miljoen) en werden geboekt voor verschillende operationele en gesloten
winkels. In 2016 bedroeg de reële waarde verminderd met de verkoopkost het realiseerbare bedrag bij de bepaling van € 40 miljoen van de netto bijzondere
waardeverminderingsverliezen, die voornamelijk verband hielden met remedy stores en desinvesteringswinkels (2015: € 2 miljoen van de netto
waardeverminderingsverliezen). Als onderdeel van de goedkeuring van de fusie tussen Ahold en Delhaize Groep door de Amerikaanse Federal Trade Commission, heeft Ahold
USA overeenkomsten afgesloten met het oog op de verkoop van 15 winkels ("remedy stores,” zie Toelichting 5). Naast remedy stores, is Ahold USA van plan om 10 andere
winkels in het Richmond gebied te desinvesteren ("overige desinvesteringswinkels’’). Ahold USA liep netto waardeverminderingskosten op ten belope van € 17 miljoen in totaal
voor de materiële vaste activa van de remedy stores alvorens deze werden geclassificeerd als voor verkoop aangehouden en een bijzondere waardevermindering van € 3
miljoen voor de verbonden achter te laten vaste activa van de winkels. Bijzondere waardeverminderingen voor de materiële vaste activa van overige desinvesteringswinkels
van Ahold USA bedroegen € 20 miljoen. De bijzondere waardeverminderingen in verband met de remedy stores en de overige desinvesteringswinkels waren voornamelijk
gebaseerd op de ontvangen biedprijzen.
De toeslagen op materiële vaste activa omvatten de gekapitaliseerde financieringskosten ten belope van € 1 miljoen (2015: € 1 miljoen). Gewoonlijk is het
activeringspercentage dat wordt gebruikt om het bedrag van de gekapitaliseerde leningskosten te bepalen een gewogen gemiddelde van de rentevoet die van toepassing is op
de respectievelijke operationele ondernemingen. Dit tarief varieert tussen 1,8% en 10,6% (2015: 2,3% - 3,8%).
Andere bewegingen omvatten voornamelijk overdrachten tussen activaklassen en overdrachten naar vastgoedbeleggingen.
De boekwaarde van terreinen en gebouwen omvat bedragen met betrekking tot activa die worden aangehouden ingevolge financiële huurovereenkomsten en financieringen
van respectievelijk € 1.323 miljoen en € 210 miljoen (3 januari 2016: € 987 miljoen en € 218 miljoen). Daarnaast omvat de boekwaarde van overige vaste activa een bedrag
van € 37 miljoen (3 januari 2016: € 6 miljoen) met betrekking tot activa aangehouden uit hoofde van financiële huurovereenkomsten. Ahold Delhaize heeft geen wettelijk recht
op deze activa.
Materiële vaste activa in eigendom van de Vennootschap met een boekwaarde van € 51 miljoen (3 januari 2016: € 48 miljoen) werd, voornamelijk voor leningen, in onderpand
gegeven als zekerheid voor verplichtingen.
52
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
12 Vastgoedbeleggingen
in € miljoen
Aan het begin van het jaar
Aan kostprijs
Gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Boekwaarde
Toeslagen
1
Overnames via bedrijfscombinaties
Waardevermindering
Waardevermindering en afschrijvingen
Activa geklasseerd als voor verkoop aangehouden of verkochte activa
Overdrachten uit materiële vaste activa en met huurovereenkomsten gerelateerde immateriële activa
Wisselkoersverschillen
Slotboekwaarde
Aan het einde van het jaar
Aan kostprijs
Gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Boekwaarde
1.
2016
2015
934
(354)
580
893
(333)
560
10
171
(28)
(10)
(15)
1
18
727
15
(25)
(3)
(20)
4
49
580
1.119
(392)
727
934
(354)
580
Met inbegrip van € 171 miljoen voor de reële waarde van de vastgoedbeleggingen geboekt in het kader van de fusie tussen Ahold en Delhaize (zie Toelichting 4).
Een belangrijk deel van de vastgoedbeleggingen van de Vennootschap bestaan uit winkelcentra met zowel een winkel van Ahold Delhaize als kleinhandelseenheden van
derden. De kleinhandelseenheden van derden genereren huurinkomsten maar zijn voornamelijk van strategisch belang voor de retail bedrijfsactiviteiten van Ahold Delhaize.
Ahold Delhaize boekt het gedeelte van een winkelcentrum dat aan een derde kleinhandelaar wordt verhuurd als vastgoedbelegging, tenzij het een belangrijk deel van de
eigendom vertegenwoordigt.
In 2016 boekte Ahold Delhaize netto waardeverminderingsverliezen van € 10 miljoen. Deze hadden betrekking op Ahold USA (€ 10 miljoen).
De boekwaarde van de vastgoedbelegging omvat een bedrag dat betrekking heeft op activa aangehouden ingevolge financiële huurovereenkomsten en financieringen ten
belope van respectievelijk € 35 miljoen en € 42 miljoen (3 januari 2016: € 25 miljoen en € 43 miljoen). Ahold Delhaize heeft geen wettelijk recht op deze activa.
Vastgoedbeleggingen in eigendom van de Vennootschap met een boekwaarde van € 93 miljoen (3 januari 2016: € 79 miljoen) werd, voornamelijk voor leningen, in onderpand
gegeven als zekerheid voor verplichtingen.
Per 1 januari 2017 bedroeg de reële waarde van de vastgoedbeleggingen ongeveer € 937 miljoen (3 januari 2016: € 772 miljoen). De reële waarde vertegenwoordigt de prijs
die zou worden ontvangen om een actief te verkopen in een gepaste transactie tussen marktdeelnemers en werd over het algemeen gewaardeerd op basis van de
53
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
inkomstenmethode of de marktmethode. Ongeveer 70% van de waarderingen tegen de reële waarde van Ahold Delhaize worden gecategoriseerd onder Niveau 2. De
belangrijkste inputs in deze waarderingsmethoden zijn observeerbare retail marktrendementen en huurdersinkomsten, te berekenen tegen de reële waarde. De overblijvende
waarderingen tegen de reële waarde die gecategoriseerd zijn onder Niveau 3 bestaan hoofdzakelijk uit de waarderingen tegen de reële waarde op basis van de eigen
waarderingsmethoden van de Vennootschap en de reële waarde voor bepaalde onroerende goederen voor gemengd gebruik aangehouden voor strategische doeleinden. Voor
bepaalde onroerende goederen voor gemengd gebruik aangehouden voor strategische doeleinden, kan Ahold Delhaize de reële waarde van de vastgoedbelegging niet
getrouw vastleggen. In dergelijke gevallen wordt de reële waarde geacht gelijk te zijn aan de boekwaarde.
12 Vastgoedbeleggingen (vervolg)
Huurinkomsten uit vastgoedbeleggingen opgenomen in de resultatenrekening in bedroegen 2016 € 76 miljoen (2015: € 70 miljoen). Rechtstreekse bedrijfskosten (met inbegrip
van herstellingen en onderhoud, maar met uitzondering van waardeverminderingskosten) voortvloeiend uit vastgoedbeleggingen die huurinkomsten genereren en uit
vastgoedbeleggingen die geen huurinkomsten genereren bedroegen in 2016 € 35 miljoen (2015: € 34 miljoen).
54
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
13 Immateriële activa
in € miljoen
Per 28 december 2014
Aan kostprijs
Gecumuleerde afschrijvingen en
waardeverminderingsverliezen
Boekwaarde
Jaar eindigend op 3 januari 2016
Toeslagen
Overdrachten van activiteiten in
Overnames via bedrijfscombinaties
Afschrijvingen
Vernieuwing van gunstige
Afschrijvingen en afwaarderingen
Terugboekingen van bijzondere
Activa geklasseerd als voor verkoop
aangehouden
of verkochte activa
Overige bewegingen
Wisselkoersverschillen
Slotboekwaarde
Per 3 januari 2016
Aan kostprijs
Gecumuleerde afschrijvingen en
waardeverminderingsverliezen
Boekwaarde
Jaar eindigend op 1 januari 2017
Toeslagen
Overdrachten van activiteiten in
Overnames via bedrijfscombinaties
Afschrijvingen
Vernieuwing van gunstige
Bijzondere waardeverminderingen
Activa geklasseerd als voor verkoop
Overige bewegingen
Wisselkoersverschillen
Slotboekwaarde
Per 1 januari 2017
Aan kostprijs
Gecumuleerde afschrijvingen en
waardeverminderingsverliezen
Boekwaarde
55
Goodwill
Aan
huurovereenkom
Software
Klantenrelaties
Merknamen
Overige
In
ontwikkeling
Totaal
1.039
268
828
127
86
306
61
2.715
(186)
(596)
(60)
82
232
67
43
(11)
(1)
-
37
79
(91)
-
2
6
(6)
-
(3)
40
1.236
2
9
124
1
6
264
69
1.241
340
921
141
(216)
(657)
(72)
1.236
124
264
69
5.957
(5)
(9)
3
213
7.395
157
(21)
(2)
(1)
9
266
81
102
208
(137)
(6)
6
518
1
78
(10)
3
141
3.196
(1)
97
3.378
223
3.379
(8)
1.031
174
(6)
(5)
7.405
(10)
7.395
505
1.317
(239)
(799)
(82)
266
518
141
86
(102)
-
(952)
204
61
14
7
(64)
(14)
(12)
3
-
62
(86)
-
86
3
9
150
2
39
3
66
1.968
86
273
39
3.041
-
86
(1)
3.378
(123)
-
1.763
115
159
(111)
(11)
(13)
3
(6)
(1.073)
150
39
1.968
14
658
(24)
(2)
(3)
2
795
96
(102)
22
(3)
2
54
192
10.276
(175)
(21)
(15)
(10)
332
12.547
942
54
13.825
(147)
795
54
(1.278)
12.547
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
13 Immateriële activa (vervolg)
In verband met de fusie van Ahold en Delhaize Groep boekte Ahold Delhaize goodwill ten bedrage van € 5.926 miljoen (zie Toelichting 4 voor meer details). Goodwill geboekt
op overnames in 2015 heeft voornamelijk betrekking op de overname van A&P winkels in de Verenigde Staten (toegewezen aan Stop & Shop New York Metro) en C1000
winkels in Nederland (toegewezen aan Albert Heijn).
Goodwill verworven uit bedrijfscombinaties wordt, bij de overname, toegewezen aan de kasstroom genererende eenheden (KGE's) of groepen KGE's waarvan wordt verwacht
dat ze voordeel zullen halen uit die bedrijfscombinatie. De boekwaarden van goodwill toegewezen aan KGE's binnen de rapporteerbare segmenten van Ahold Delhaize zijn als
volgt:
in € miljoen
Te rapporteren segment
Ahold USA
Delhaize America
Nederland
België
Centraal- en Zuidoost-Europa
Ahold Delhaize Groep
Kasstroom genererende entiteit
Stop & Shop New England
Stop & Shop New York Metro
Giant Carlisle
Giant Landover
Peapod
Food Lion
Hannaford
Albert Heijn (met inbegrip van Nederland, België en Duitsland)
bol.com (met inbegrip van Nederland en België)
Etos
Gall & Gall
Delhaize (met inbegrip van België en Luxemburg)
Albert (Tsjechische Republiek)
Alfa Beta (Griekenland)
Mega Image (Roemenië)
Delhaize Servië (Republiek Servië)
Goodwill
voortvloeiend uit
de overnames van
bedrijfsactiviteiten
in 2016
440
363
293
332
1.035
1.828
954
404
37
133
127
11
5.957
1 januari
2017
3 januari
2016
478
507
569
357
25
1.082
1.914
1.409
201
8
1
404
171
133
125
11
7.395
16
124
264
9
24
456
201
8
1
133
1.236
KGE's waaraan goodwill werd toegewezen worden jaarlijks getoetst op waardevermindering, of frequenter wanneer er aanwijzingen bestaan dat een bepaalde KGE in waarde
is verminderd. Tijdens de toewijzing van de aankoopprijs werd de reële waarde van de KGE's van Delhaize bepaald op basis van hun respectievelijke bedrijfswaarden door de
voorziene kasstromen van deze KGE's te disconteren. Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen aan deze voorziene kasstromen voorgedaan na de datum van de fusie.
De realiseerbare waarde van elke KGE wordt bepaald op basis van de berekeningen van de gebruikswaarden. De gebruikswaarde wordt bepaald met behulp van de
gedisconteerde kasstroomvoorspellingen die meestal een periode van 3 jaar dekken en die gebaseerd zijn op de financiële plannen die door het management van de
Vennootschap zijn goedgekeurd. Omwille van de verwachte voortzetting van de grote toename in de relevante online kleinhandelsmarkten, voorspellen wij kasstromen voor
bol.com en Peapod over tienjarige perioden om de groeiverwachtingen in de verkopen, de rentabiliteit en het genereren van kasstromen beter te weerspiegelen na de
voorspelling van de eerste driejarige periode. De belangrijkste veronderstellingen voor de berekeningen van de gebruikswaarde hebben betrekking op de disconteringsfactor,
56
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
de toename van verkopen en de winstmarge. De post-belastingtarieven die gebruikt worden om de voorspelde kasstromen te disconteren weerspiegelen specifieke risico's
met betrekking tot relevante KGE's en bedragen 6,1% voor Ahold Delhaize USA, 5,1% voor Nederland, 9,5% voor bol.com en 6,4% voor de Tsjechische Republiek. De prebelasting disconteringsfactoren bedragen 10,2% voor Ahold USA, 8,7% voor Peapod, 6,8% voor Nederland, 11,5% voor bol.com en 7,9% voor de Tsjechische Republiek. De
gebruikswaarde voor de KGE's zou dezelfde zijn als deze die zou worden afgeleid uit gedisconteerde kasstromen voor belastingen en deze pre-belasting
disconteringsfactoren. De groeipercentages van de verkopen en winstmarges gebruikt om toekomstige prestaties te ramen zijn gebaseerd op prestaties uit het verleden en
onze ervaring van groeipercentages en winstmarges die kunnen worden bereikt op de voornaamste markten van Ahold Delhaize. Het gemiddelde jaarlijkse onderdeel van de
groeipercentages van de verkopen toegepast op de geprognosticeerde periodes variëren tussen 14,3% en 14,5% voor de KGE's van onze online bedrijfsactiviteit en tussen
1,6% en 3,1% voor de andere KGE's. De gemiddelde winstmarges toegepast op de geprognosticeerde periodes variëren tussen 0,2% en 1,8% voor de KGE's van onze online
bedrijfsactiviteit en tussen 2,6% en 5,2% voor de andere KGE's. Groeipercentages die gebruikt worden voor de extrapolatie van kasstromen boven de uitdrukkelijke
geprognosticeerde periode zijn zodanig opgesteld dat de opbrengst uit belegd kapitaal nooit de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvoet van de KGE's overschrijdt.
13 Immateriële activa (vervolg)
Aan huurovereenkomsten gerelateerde immateriële activa bestaat voornamelijk uit gunstige operationele huurovereenkomsten verworven uit overnames van bedrijvigheden.
Klantenrelaties bestaan voornamelijk uit apotheek scripts en klantenlijsten geboekt via de overname van bol.com in 2012. Merknamen omvatten de namen van de
uithangborden evenals bepaalde huismerken. De merken van Ahold Delhaize spelen een belangrijke rol in de bedrijfsstrategie van de Vennootschap. Ahold Delhaize verwacht
dat er momenteel geen voorspelbare berperking is van de periode waarin wordt verwacht dat de merken (met uitsluiting van huismerken) netto inkomende kasstromen zullen
genereren. Derhalve worden de merken geacht een onbepaalde gebruiksduur te hebben. De activa die getoetst wordt voor waardeverminderingen in overeenstemming met
het beleid worden vermeld in Toelichting 3. “Overige” bestaat voornamelijk uit immateriële activa in verband met de relaties met franchisenemers en verbonden
vennootschappen, geboekt in verband met de fusie van Ahold Delhaize, de ontwikkeling van de locatie, de beperkingen van akten en vergelijkbare activa. De post “overige”
omvat tevens een immaterieel actief toegekend aan Stop & Shop New England met een onbepaalde gebruiksduur en boekwaarde van € 33 miljoen (2015: € 32 miljoen). De
gebruiksduur van deze activa wordt geacht onbepaald te zijn omdat het betrekking heeft op het terreingedeelte van een locatie in eigendom. Immateriële vaste activa in
ontwikkeling hebben voornamelijk betrekking op softwareontwikkeling.
57
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
14 Investeringen in joint ventures en verbonden vennootschappen
In 1992 heeft Ahold Delhaize een partnerschap afgesloten met Jerónimo Martins, SGPS, S.A. in de joint venture JMR – Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. (JMR).
Ahold Delhaize bezit 49% van de aandelen in JMR en aandelen met een gelijk stemrecht in de Raad van Bestuur van JMR waarbij Jerónimo Martins, SGPS, S.A. JMR de food
retail winkels in Portugal exploiteert onder de merknaam Pingo Doce. Ahold Delhaize bezit 51% van de aandelen in P.T. Lion Super Indo, LLC (“Super Indo”). Super Indo
exploiteert supermarkten in Indonesië. JMR en Super Indo zijn joint ventures en worden geboekt op basis van de equity-methode. Er zijn geen genoteerde markprijzen
beschikbaar.
Ahold Delhaize tevens een partner in verschillende kleinere gezamenlijke ondernemingen en verbonden vennootschap die op zichzelf niet van materieel belang zijn voor de
Groep.
Wijzigingen in de boekwaarde van de belangen van Ahold Delhaize in joint ventures en verbonden vennootschappen zijn als volgt:
in € miljoen
JMR Super Indo
2016
2016
Begin van het jaar
Verkregen via overname
Aandeel in winst (verlies) van joint ventures
Dividend
Aandeel in overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst (verlies)
Overige eigenvermogensmutaties van joint ventures
Wisselkoersverschillen
Einde van het jaar
181
22
(17)
(5)
181
51
4
1
56
Overige
2016
31
8
(2)
37
Totaal
2016
212
51
34
(19)
(5)
1
274
JMR
2015
173
24
(17)
1
181
Overige
2015
33
(4)
(4)
3
3
31
Totaal
2015
206
20
(21)
1
3
3
212
Het aandeel in winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor de belangen van Ahold Delhaize in alle individuele immateriële joint ventures bedroeg een winst van € 8
miljoen (2015: verlies van € 4 miljoen) en was nihil voor individuele immateriële verbonden vennootschappen (2015: nihil).
58
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
14 Investeringen in joint ventures en verbonden vennootschappen (vervolg)
Hieronder wordt een samenvatting weergegeven van de financiële informatie over JMR en Super Indo (op een 100% basis).
in € miljoen
Verkorte balans
Vlottend
Geldmiddelen en kasequivalenten
Overige vlottende activa
Totaal vlottende activa
Financiële verplichtingen (met uitzondering van handelsschulden)
Overige schulden op korte termijn
Totaal schulden op korte termijn
Vast
Activa
Financiële schulden
Overige schulden
Totaal schulden op lange termijn
Netto activa
Netto activa toewijsbaar aan de joint venture
Netto activa toewijsbaar aan minderheidsbelangen
in € miljoen
Verkort overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Netto-omzet
Waardeverminderingen en afschrijvingen
Rentelasten
Inkomstenbelastingen
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Netto-inkomsten
Netto-inkomen toewijsbaar aan de joint venture
Netto-inkomen (verlies) toewijsbaar aan minderheidsbelangen
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan houders van gewone aandelen
59
JMR
JMR
Super Indo
2016
2015
2016
56
360
416
(210)
(979)
(1.189)
51
336
387
(20)
(976)
(996)
59
45
104
(67)
(67)
1.178
(31)
(31)
374
368
6
1.151
(150)
(29)
(179)
363
369
(6)
57
(5)
(5)
89
89
-
JMR
JMR
Super Indo
2016
2015
2016
3.924
(98)
(2)
(21)
46
46
44
2
44
3.743
(99)
(9)
(19)
47
47
48
(1)
1
49
165
(4)
(2)
8
8
8
8
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
14 Investeringen in joint ventures en verbonden vennootschappen (vervolg)
De hieronder voorgestelde informatie vertegenwoordigt een afstemming van de verkorte financiële informatie die hierboven wordt uiteengezet met de boekwaarde van JMR en
Super Indo.
in € miljoen
Netto activa bij de aanvang toewijsbaar aan de joint venture
Netto activa verworven via bedrijfscombinaties
Netto-inkomsten
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Dividend
Transacties met minderheidsbelangen
Wisselkoersverschillen
Netto activa bij de sluiting toewijsbaar aan de joint venture
Belangen in de joint venture
Goodwill
Boekwaarde
JMR
JMR
Super Indo
2016
2015
2016
369
44
(35)
(10)
368
49 %
181
354
48
1
(34)
369
49 %
181
79
8
2
89
51 %
11
56
Transacties met minderheidsbelangen hebben betrekking op de overname door JMR van bepaalde minderheidsbelangen in haar retail bedrijfsactiviteiten in Madeira.
Contractuele en voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot joint ventures en verbonden vennootschappen
Er zijn geen voorwaardelijke verplichtingen of belangrijke beperkingen die betrekking hebben op de belangen van de Vennootschap in de joint ventures en de verbonden
vennootschappen. De verbintenissen worden voorgesteld in Toelichting 34.
60
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
15 Overige financiële vaste activa
in € miljoen
Afgeleide financiële instrumenten
Herverzekeringsactiva
Verstrekte leningen
Overige
Totaal overige financiële vaste activa
1 januari
2017
3 januari
2016
145
53
18
216
338
135
31
12
516
Voor meer informatie over afgeleide financiële instrumenten en reële waarden, zie Toelichting 30.
Van de verstrekte leningen op lange termijn, vervalt € 25 miljoen tussen 1 en 5 jaar en € 28 miljoen na 5 jaar (3 januari 2016: € 14 miljoen tussen 1 en 5 jaar en € 17 miljoen na
5 jaar). Het huidige gedeelte van verstrekte leningen ten bedrage van € 12 miljoen is opgenomen in Overige vorderingen (3 januari 2016: € 10 miljoen) (zie Toelichting 17).
Een deel van het zelfverzekerde risico wordt overgedragen ingevolge een herverzekeringscontract dat een poolingregeling is tussen niet-verbonden vennootschappen.
Tegelijkertijd neemt Ahold Delhaize de verantwoordelijkheid op van een deel van de risico's die verbonden zijn aan het herverzekeringscontract dat gewaardeerd wordt door de
het deelnemingspercentage van Ahold Delhaize in het programma. Het deelnemingspercentage is de ratio van de premies die Ahold Delhaize betaalt in verhouding met de
totale premies betaald door alle contractpartijen. In verband met deze poolingregeling, boekt de Vennootschap de herverzekeringsactiva en -passiva in haar balans (zie
eveneens Toelichtingen 18, 22 en 26). Tijdens 2016 of 2015 waren er geen belangrijke winsten of verliezen in verband met deze poolingregeling.
61
16 Voorraden
in € miljoen
Afgewerkte producten en handelsvoorraden
Grondstoffen, verpakkingsmateriaal, technische voorzieningen en overige
Totaal voorraden
1 januari
2017
3 januari
2016
3.233
1.636
55
3.288
40
1.676
In 2016 werd € 1.071 miljoen geboekt in de resultatenrekening als een afwaardering van voorraden (2015: € 793 miljoen). De afwaardering van voorraden is de beste schatting
van Ahold Delhaize op basis van significante veronderstellingen toegepast op bepaalde producten gewaardeerd op basis van de retailmethode.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
17 Vorderingen
1 januari
2017
3 januari
2016
Handelsvorderingen
Tegoeden van leveranciers
Overige vorderingen
952
442
270
1.664
416
260
181
857
Voorziening voor waardevermindering
Totaal vorderingen
(76)
1.588
(20)
837
in € miljoen
De uitstaande vorderingen worden voorgesteld na aftrek van handelsschulden overeenkomstig een afdwingbare verrekeningsovereenkomst tussen de Vennootschap en de
tegenpartij. De totale invloed van de verrekening per 1 januari 2017 bedraagt € 230 miljoen (3 januari 2016: € 142 miljoen).
Op 1 januari 2017 was de ouderdomsanalyse van de vorderingen als volgt:
Vervallen
in € miljoen
Handelsvorderingen
Tegoeden van leveranciers
Overige vorderingen
Voorziening voor waardeverminderingen
Totaal vorderingen
63
Totaal
Niet
vervallen
0-3
maanden
3-6
maanden
6-12
maanden
>12
maanden
952
736
121
25
29
41
442
270
1.664
(76)
1.588
321
174
1.231
(11)
1.220
88
52
261
(12)
249
19
23
67
(5)
62
12
7
48
(11)
37
2
14
57
(37)
20
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
17 Vorderingen (vervolg)
Op 3 januari 2016 was de ouderdomsanalyse van de vorderingen als volgt:
Vervallen
Totaal
Niet
Vervallen
0-3
maanden
3-6
maanden
6-12
maanden
>12
maanden
Handelsvorderingen
416
329
57
7
3
20
Tegoeden van leveranciers
Overige vorderingen
260
181
857
(20)
837
214
107
650
650
40
43
140
(2)
138
4
22
33
(2)
31
1
5
9
(2)
7
1
4
25
(14)
11
in € miljoen
Voorziening voor waardeverminderingen
Totaal vorderingen
Vervallen vorderingen waarop geen waardevermindering werd toegepast hebben betrekking op een aantal onafhankelijke klanten waarvoor er geen recente historiek van
tekortkomingen bestaat.
De kredietrisicoconcentratie met betrekking tot de vorderingen is beperkt aangezien het klantenbestand en leveranciersbestand van de Vennootschap groot is en geen
verband houdt met elkaar. De Vennootschap heeft geen belangrijke zekerheden gevestigd op haar vorderingen. Het Management meent dat er geen verdere voorziening voor
kredietrisico's vereist is naast de normale individuele en collectieve waardevermindering op basis van de ouderdomsanalyse uitgevoerd op 1 januari 2017. Voor meer
informatie over het kredietrisico, zie Toelichting 30.
De veranderingen aan de voorziening voor waardevermindering waren als volgt:
in € miljoen
Begin van het jaar
Overnames via bedrijfscombinaties
Vrijgegeven/(toegekend) aan inkomsten
Gebruikt
Einde van het jaar
64
2016
(20)
(53)
(14)
11
(76)
2015
(20)
(11)
11
(20)
18 Overige vlottende financiële activa
in € miljoen
Afgeleide financiële instrumenten - kortlopend gedeelte
Voor verkoop beschikbare financiële activa - kortlopend gedeelte
Deposito's op korte termijn en gelijkaardige instrumenten
Herverzekeringsactiva – kortlopend gedeelte (zie Toelichting 15)
Overige
Totaal overige vlottende financiële activa
1 januari
2017
299
175
110
75
18
677
3 januari
2016
528
68
596
De afgeleide financiële instrumenten - kortlopend gedeelte omvatten de rente en cross currency swaps in verband met de GBP 250 notes (verschuldigd in maart 2017),
geklasseerd als kortlopend op het jaareinde (zie Toelichting 30).
De voor verkoop beschikbare financiële activa hebben voornamelijk betrekking op investeringen in V.S. Treasury bond funds gehouden door een van de captive
verzekeringsmaatschappijen van de Vennootschap (zie Toelichting 24).
Op 1 januari 2017 omvatten de deposito’s op korte termijn en gelijkaardige instrumenten kortlopende investeringen die vervallen bij de verwerving of tussen 3 en 12 maanden.
Van de deposito’s op korte termijn en gelijkaardige instrumenten per 1 januari 2017 was € 10 miljoen beperkt (2 januari 2016: € 10 miljoen). De beperkte investeringen worden
aangehouden voor verzekeringsdoelstellingen voor V.S.-werknemersvergoedingen en algemene aansprakelijkheidsregelingen.
De post “Overige” omvat het liquide onderpand gevestigd op schuldposities van afgeleide financiële instrumenten.
Op elke verslagdatum beoordeelt de Vennootschap of er objectief bewijs bestaat dat een financieel actief of een groep financiële activa in waarde is verminderd. Zowel in 2016
als in 2015 is geen financiële activa hetzij vervallen hetzij in waarde verminderd.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
19 Geldmiddelen en kasequivalenten
in € miljoen
Geldmiddelen bij banken en kasequivalenten
Contanten
Totaal Geldmiddelen en kasequivalenten
1 januari
2017
3 januari 20161
3.718
314
4.032
1.557
269
1.826
1 De saldi van het vorige jaar werden aangepast om in overeenstemming te zijn met de classificatie van dit jaar.
Van de geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 2017 was € 42 miljoen beperkt (3 januari 2016: € 7 miljoen). Dit bestond voornamelijk uit een onderpand in verband met
betalingsdiensten van derden verstrekt in onze winkels (€ 29 miljoen) evenals contanten gehouden op escrow-rekeningen die hoofdzakelijk betrekking hebben op hangende
geschillen, geschillen in verband met de verkoop van bedrijven en constructieactiviteiten.
De geldmiddelen en kasequivalenten omvatten € 1.184 miljoen (3 januari 2016: nihil) aangehouden uit ingevolge een nominale cash pooling regeling. Dit bedrag in contanten
werd volledig verrekenend met een identiek bedrag uit hoofde van de post Overige financiële schulden op korte termijn. Vanuit een operationeel oogpunt zijn de saldi van de
cash pool verrekend. Echter, in overeenstemming met de richtlijnen van IAS 32 betreffende de compensatie van debet- en creditsaldi voor doelstellingen van financiële
verslaglegging, moeten deze saldi op de balans worden voorgesteld op een bruto basis (zie Toelichtingen 26 en 30).
De bankregelingen van Ahold Delhaize laten de Vennootschap toe om uitstaande cheques te financieren wanneer deze aan de bank ter betaling worden aangeboden. Dit
beheer van kasmiddelen zou kunnen leiden tot een netto rekening-courantkrediet dat plaatsvindt wanneer het totaal van de uitgegeven cheques de beschikbare contanten
binnen de 'geldmiddelen concentratiestructuur' van de Vennootschap overschrijdt. Dergelijke rekening-courantkredieten worden geklasseerd als handelsschulden en
bedroegen respectievelijk € 217 miljoen en € 216 miljoen per 1 januari 2017 en 3 januari 2016. Er bestaat geen recht op compensatie met andere banksaldi voor deze
rekening-courantkredieten.
66
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
20 Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van gewone aandelen
Aandelen en aandelenkapitaal
Het toegestaan maatschappelijk kapitaal omvat de volgende klassen van aandelen:
in € miljoen
1 januari 2017
3 januari 2016
19
12
23
15
42
27
Gewone aandelen (2016: 1.921.000.000 met een nominale waarde van € 0,01 elk, en 2015: 1.171.000.000 met een
nominale waarde van € 0,01 elk)
Cumulatief preferente aandelen (2016: 2.250.000.000 met een nominale waarde van € 0,01 elk, en 2015: 30.000 met een
nominale waarde van € 500 elk)
Totaal toegestaan maatschappelijk kapitaal
Daarnaast heeft Ahold Delhaize uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen. Deze cumulatief preferente financieringsaandelen worden beschouwd als schulden
onder de IFRS-regels tot de datum waarop Ahold Delhaize van een houder van cumulatieve preferente financieringsaandelen een onherroepelijke kennisgeving ontvangt om
deze aandelen om te zetten in gewone aandelen. Na deze kennisgeving worden de cumulatief preferente financieringsaandelen geklasseerd als een afzonderlijke klasse van
het eigen vermogen aangezien ze niet langer voldoen aan de definitie van een passiva-element. Voor informatieverschaffing met betrekking tot de cumulatief preferente
financieringsaandelen van Ahold Delhaize, zie Toelichting 22.
Gewone aandelen en agio
De wijzigingen aan het aantal gewone aandelen en het aantal eigen aandelen waren de volgende:
Aantal gewone aandelen,
uitgegeven en volledig
volstort
(x 1.000)
Saldo op 28 december 2014
Terugkoop van aandelen
Annulering van eigen aandelen
Verloning op basis van aandelen
Saldo op 3 januari 2016
Reverse stock split
Uitgifte van aandelen
Vergoedingen op basis van aandelen
Saldo op 1 januari 2017
Dividenden op gewone aandelen
67
Aantal eigen
aandelen (x 1.000)
894.373
71.776
(60.000)
834.373
(49.081)
496.001
1281293
8.795
(60.000)
(4.669)
15.902
(574)
(6.311)
9.017
Aantal uitstaande
gewone
aandelen
(x 1.000)
822.597
(8.795)
4.669
818.471
(48.507)
496.001
6.311
1.272.276
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Op 19 april 2016 heeft de Algemene Aandeelhoudersvergadering het dividend voor 2015 van € 0,52 per gewoon aandeel goedgekeurd (in totaal: € 429 miljoen). Dit dividend
werd uitgekeerd op 4 mei 2016. Met de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt de Raad van Bestuur voor dat in 2017 een dividend van € 0,57 per gewoon
aandeel wordt betaald met betrekking tot het jaar 2016. Dit dividend is onderworpen aan de goedkeuring door de Algemene Algemene Aandeelhoudersvergadering en wordt
niet als passiva geboekt op de geconsolideerde balans per 1 januari 2017. De betaling van dit dividend zal voor de Vennootschap geen gevolgen hebben op het vlak van de
inkomstenbelasting.
Terugkoop van aandelen en terugbetaling van kapitaal en reverse stock split
Op 26 februari 2015 heeft Ahold Delhaize haar beslissing bekendgemaakt om €500 terug te betalen aan haar aandeelhouders door middel van een regeling voor de terugkoop
van aandelen, wat over een periode van 12 maanden zou moeten worden voltooid. Ingevolge dit programma werden 8.795.407 van de eigen aandelen van de Vennootschap
in 2015 teruggekocht. De aandelen werden aangekocht aan een gemiddelde prijs van € 18,32 per aandeel voor een totaalbedrag van € 161 miljoen. Ten gevolge van de
bekendmaking dat Ahold Delhaize van plan was om te fusioneren met Delhaize, was de regeling voor de terugkoop van aandelen voltooid in 2015.
Van alle teruggekochte aandelen werden op 7 juli 2015 60.000.000 aandelen ingetrokken.
Op 14 maart 2016 werd de fusie tussen Ahold en Delhaize, met inbegrip van een kapitaalaflossing en reverse stock split, goedgekeurd door een Buitengewone Algemene
Aandeelhoudersvergadering. De fusie tussen Ahold en Delhaize trad in werking op 24 juli 2016.
Op 18 juli 2016 werden alle 17 uitgegeven gewone aandelen geconsolideerd in 16 gewone aandelen, wat het totaal aantal uitstaande gewone aandelen beperkte met
48.507.004 aandelen. De kapitaalaflossing van € 1,29 per overblijvend aandeel, € 1.001 miljoen in totaal (met uitsluiting van de transactiekosten) werd betaald op 21 juli 2016.
Als tegenprestatie ontvingen de aandeelhouders van Delhaize 4,75 gewone aandelen van Ahold voor elk uitgegeven en uitstaand gewoon aandeel van Delhaize, waardoor het
aantal uitstaande gewone aandelen steeg met 496.000.577 aandelen.
Op 9 januari 2017 startte de Vennootschap de regeling tot aandelen terugkoop ten belope van € 1 miljard die op 7 december 2016 werd aangekondigd. Er wordt verwacht dat
de regeling wordt afgewerkt voor het einde van 2017.
Verloning op basis van aandelen
De op aandelen gebaseerde vergoedingen geboekt in het eigen vermogen ten bedrage van € 74 miljoen (2015: € 66 miljoen) hebben betrekking op de 2016 GRO-uitgaven
voor op aandelen gebaseerde vergoeding (zie Toelichting 32), de verbonden actuele en uitgestelde inkomstenbelastingen, evenals een bedrag toewijsbaar aan de koopsom
voor verstrekte vervangende vergoedingen (zie Toelichting 4).
Cumulatief preferente aandelen
De Statuten van de Vennootschap voorzien in de mogelijke uitgifte van cumulatief preferente aandelen. De Vennootschap meent dat haar vermogen om deze aandelenklasse
uit te geven een poging van een potentiële bieder om een vijandig overnamebod te doen zou kunnen vermijden, of minstens uitstellen. Echter, overeenkomstig het Nederlands
recht, is een antwoord instrument beperkt in tijd en kan het daarom een overnamebod van de betrokken vennootschap niet permanent blokkeren. In de plaats daarvan is het
gericht op het vergemakkelijken van een gepaste procedure waarbij de belangen van de continuïteit van de vennootschap, haar aandeelhouders en andere belanghebbenden
zo goed mogelijk worden beschermd. Bovendien, buiten het toepassingsgebied van een openbaar bod, maar eveneens onder andere omstandigheden, kan de mogelijkheid
om deze aandelenklasse uit te geven de belangen van de Vennootschap en alle belanghebbenden in de Vennootschap veiligstellen en invloeden vermijden die tegenstrijdig
68
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
kunnen zijn met deze belangen door de continuïteit, onafhankelijkheid of identiteit van de Vennootschap aan te tasten. Op 1 januari 2017 of tijdens 2016 en 2015 waren er
geen uitstaande cumulatief preferente aandelen.
In maart 1989 heeft de Vennootschap een overeenkomst afgesloten met de Stichting Ahold Delhaize Continuïteit (SAC) zoals gewijzigd en aangepast in april 1994, in maart
1997, in december 2001 en in december 2003 (de Optieovereenkomst). Overeenkomstig de Optieovereenkomst kreeg SAC een optie om niet om cumulatief preferente
aandelen van de Vennootschap te verwerven, en dit van tijd tot tijd tot december 2018. De Optieovereenkomst verleent SAC het recht om, onder bepaalde omstandigheden,
cumulatief preferente aandelen van de Vennootschap te verwerven tot een totale nominale waarde die gelijk is aan de totale nominale waarde van alle uitgegeven en
uitstaande aandelen van het aandelenkapitaal van Ahold Delhaize, met uitzondering van cumulatief preferente aandelen, op het ogenblik van dat de optie wordt uitgevoerd. In
het geval dat het toegestaan maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt gewijzigd tijdens de looptijd van de optie, voorziet de Optieovereenkomst in een
overeenkomstige wijziging van de totale nominale waarde van de cumulatief preferente aandelen onder optie. De houders van de cumulatief preferente aandelen hebben recht
op 1 stem per aandeel en een cumulatief dividend uitgedrukt als een percentage van het opgevraagde en gestorte kapitaal om de cumulatief preferente aandelen te kopen.
Het percentage dat moet worden toegepast is de som van (1) de gemiddelde basis herfinanciering transactierente zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank gewaardeerd aan het aantal dagen tijdens dewelke dit tarief van kracht was in het boekjaar waarin het dividend wordt uitgekeerd - plus 2,1%, en (2) het gemiddelde
renteopslag tarief - gewaardeerd aan het aantal dagen tijdens dewelke dit tarief van kracht was in het boekjaar waarin het dividend wordt uitgekeerd - dat door de grootste
kredietinstelling in Nederland zou worden aangerekend (op basis van het balanstotaal op het einde van het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan het boekjaar waarin het
dividend wordt uitgekeerd). Het minimum toe te passen percentage bedraagt 5,75%. Behoudens beperkte uitzonderingen, vereist elke potentiële overdracht van cumulatief
preferente aandelen de goedkeuring van de Raad van Bestuur. Cumulatief preferente aandelen kunnen alleen worden uitgegeven op naam. De Vennootschap kan voorzien
dat slechts 25% van de nominale waarde zal worden betaald bij de inschrijving op cumulatief preferente aandelen tot op het ogenblik de volledige betaling later wordt vereist
door de Vennootschap. In dat geval zou SAC slechts recht hebben op een marktconform renterendement op haar investering.
20 Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van gewone aandelen (vervolg)
SAC is een stichting opgericht naar Nederlands recht. In overeenstemming met haar statuten is haar doel de belangen van de Vennootschap en alle belanghebbenden van de
Vennootschap veilig te stellen en om naar best vermogen, weerstand te bieden aan invloeden die tegenstrijdig kunnen zijn met die belangen door de continuïteit, de
onafhankelijkheid of de identiteit van de Vennootschap aan te tasten. SAC tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het verwerven en houden van cumulatief
preferente aandelen en het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht. De raad van SAC heeft 4 leden die door de raad van SAC zelf
zijn aangesteld.
Indien de raad van SAC overweegt om cumulatief preferente aandelen te verwerven of stemrechten op de cumulatief preferente aandelen uit te oefenen, zal het een
onafhankelijke beoordeling maken en moet het, op grond van het Nederlands recht, ervoor zorgen dat haar verrichtingen proportioneel en redelijk zijn. Als SAC cumulatief
preferente aandelen verwerft, zal het deze slechts voor een beperkte periode bezitten. Deze principes zijn in lijn met de Nederlandse wet, die alleen antwoordmiddelen
toestaat die proportioneel, redelijk en in de tijd beperkt zijn. In het geval van een vereffening zal de raad van SAC beslissen over het gebruik van enige resterende activa.
69
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Wettelijke reserves
In overeenstemming met het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de wettelijke vereisten in andere landen, moeten wettelijke reserves in bepaalde omstandigheden worden
vastgesteld. Wettelijke reserves zijn niet beschikbaar voor uitkering aan de aandeelhouders van de Vennootschap. De reserve voor valuta omrekeningsverschillen, reserve
voor kasstroomafdekking en overige reserves omvatten niet-uitkeerbare bedragen. Van het totale eigen vermogen per 1 januari 2017 van € 16.276 miljoen, is een bedrag van
€ 1.130 miljoen niet uitkeerbaar (3 januari 2016: € 579 miljoen van het totale eigen vermogen van € 5.622 miljoen). Zie Toelichting 10 op de jaarrekening van de
moedervennootschap voor meer details over de wettelijke reserves.
70
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
21 Leningen en kredietfaciliteiten
De notes vermeld in de onderstaande tabel zijn uitgegeven door Ahold Delhaize of door een van haar dochtervennootschappen, waarvan de laatste door Ahold Delhaize zijn
gewaarborgd, tenzij tegenstrijdige bepaling. De aflossing van de reële waarde toewijzing van de schuld verworven via bedrijfscombinaties is toegewezen aan de
respectievelijke looptijden (zie Toelichting 4).
Uitstaand
nominaal
aflossingsbedra
g op 1 januari
2017
in € miljoen, tenzij tegenstrijdige bepaling
1
GBP 500 notes 6,50%, verschuldigd in 2017
2
USD 450 notes 6,50%, verschuldigd in 2017
EUR 400 notes 4,25%, verschuldigd in 2018
2
USD 300 notes 4,125%, verschuldigd in 2019
2
Langlopend deel
Langlopend deel
Kortlopend
deel
binnen
1 jaar
Tussen
1 en 5 jaar
Na
5 jaar
Totaal
1 januari
2017
Kortlopend
deel
binnen
1 jaar
Tussen
1 en 5 jaar
Na
5 jaar
Totaal
3 januari
2016
GBP
USD
250
172
292
168
-
-
292
168
-
334
-
-
334
-
EUR
400
16
413
-
429
-
-
-
-
USD
130
3
127
-
130
-
-
-
-
USD 94 schuldenlast 7,82%, verschuldigd in
2
2020
EUR 400 notes 3,125%, verschuldigd in 2020
USD
28
10
17
-
27
9
26
-
35
EUR
400
12
426
-
438
-
-
-
-
USD 71 schuldenlast 8,62%, verschuldigd in
2
2025
USD 71 notes 8,05%, verschuldigd in 2027
USD
71
-
21
47
68
-
8
57
65
USD
71
2
8
81
91
-
-
-
-
USD 500 notes 6,875%, verschuldigd in 2029
USD
500
-
-
475
475
-
-
460
460
USD
271
5
23
333
361
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
253
253
USD
827
4
-
20
(2 )
935
(2 )
959
(4 )
-
(1 )
USD 271 notes 9,00%, verschuldigd in 2031
2
JPY 33.000 notes LIBOR plus 1,5%,
2
verschuldigd
in 2031
USD
827 notes
5,70%, verschuldigd in 2040
Uitgestelde financieringskosten
Totaal notes
Overige Leningen
Financieringsverplichtingen
Te betalen hypotheken
3
4
Totaal leningen
(2 )
(3 )
512
1.053
1.869
3.434
9
367
768
1.144
2
-
3
5
-
1
2
3
23
115
247
385
22
102
273
397
2
15
9
26
-
2
7
9
539
1.183
2.128
3.850
31
472
1.050
1.553
1 In 2005 kocht de Vennootschap GBP 250 miljoen notes terug. Het resterende nominaal bedrag van de terugbetaling van GBP 250 miljoen (€ 293 miljoen) werd gesaldeerd met € 1 miljoen per 1 januari 2017 (1 januari 2016:
€ 9 miljoen), wat neerkomt op een bedrag, afgeschreven over de resterende looptijd van de notes dat betrekking heeft op een afdekkingsinstrument dat niet meer in aanmerking komt voor de reële waarde hedge accounting.
Het resterende nominaal bedrag van GBP 250 miljoen werd omgezet in US-dollar (zie Toelichting 30 voor meer informatie).
2 Verkregen via bedrijfscombinaties (zie Toelichting 4).
3 Het gewogen gemiddelde rentetarief voor de financieringsverplichtingen bedroeg 7,6% in 2016 (2015: 7,6%).
71
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
4 Te betalen hypotheken worden zeker gesteld door gebouwen en terreinen. Het gewogen gemiddelde rentetarief voor deze te betalen hypotheken bedroeg 5,4% in 2016 (2015: 5,6%).
21 Leningen en kredietfaciliteiten (vervolg)
Op 15 november 2016 heeft Ahold Delhaize een terugkoop en annulering uitgevoerd van de uitstaande hoofdsom van haar JPY 33 miljard floating rate notes, die verschuldigd
zijn in mei 2031 (de "JPY notes") evenals de afwikkeling vna de verbonden yen / euro cross currency renteswap voor een totaalbedrag van € 543 miljoen. Samen
vertegenwoordigden de JPY notes en de swap een synthetische € 299 miljoen schuld op lange termijn aan een jaarlijkse rentevoet van 7,065% (zie Toelichting 30 voor
bijkomende informatie inzake de JPY cross-currency swap). De terugkoop van de JPY notes leidde tot een eenmalige financiële kost van € 243 miljoen, vóór belastingen.
Deze kost omvatte een equity release van € 213 miljoen op de resultatenrekening met betrekking tot de afwikkeling van de swap waarvoor hedge accounting was toegepast
(zie Toelichting 9). De kost van de terugkoop van de JPY notes en de afwikkeling van de swap werd gefinancierd met beschikbare geldmiddelen.
De reële waarde van de financiële instrumenten, overeenstemmende derivaten en het beleid betreffende het beheer van het wisselkoers- en renterisico van Ahold Delhaize
worden uiteengezet in Toelichting 30.
De Vennootschap heeft een Euro Medium Term Note (EMTN) regeling die een totaal van € 293 miljoen uitstaande notes had op 1 januari 2017. De notes uitgegeven in het
kader van de regeling omvatten het resterend uitstaand saldo van GBP 500 miljoen notes die in 2017 vervallen. De notes uitgegeven uit hoofde van de EMTN-regeling
omvatten de gebruikelijke beperkende clausules. Tijdens 2016 was Ahold Delhaize in overeenstemming met deze clausules.
Kredietfaciliteiten
Ahold Delhaize heeft toegang tot een gecommitteerde, multi-valuta en gesyndiceerde kredietfaciliteit die werd gewijzigd en uitgebreid in februari 2015, waarbij de
Vennootschap de omvang van de kredietfaciliteit heeft beperkt van € 1,2 miljard naar € 1,0 miljard (mits uitgifte van $275 miljoen in kredietbrieven). Tegelijkertijd werd de
faciliteit verlengd tot 2020 met twee mogelijke verlengingen na 12 en 24 maanden die de faciliteit zouden brengen tot respectievelijk 2021 en 2022. In februari 2016, werd de
eerste verlenging met succes overeengekomen met de kredietverstrekkers. In februari 2017, verzocht de Vennootschap dat de kredietverstrekkers zouden instemmen met een
tweede verlenging. De kredietfaciliteit bevat de gebruikelijke convenanten en is onderworpen aan een financiële convenant die van Ahold Delhaize vereist dat ze, in het geval
dat haar corporate rating van Standard & Poor's en Moody's lager is dan respectievelijk BBB/Baa2, geen maximum hefboomratio van 4.0:1 overschrijdt. Tijdens 2016 en 2015
was de Vennootschap in overeenstemming met deze convenants. Vanaf 1 januari 2017 waren er geen uitstaande leningen uit hoofde van de faciliteit.
Vanaf 1 januari 2017 werd een stand-by-kredietbrief voor een totaalbedrag van $ 226 miljoen (€ 214 miljoen) uitgegeven en volledig opgenomen om de verplichtingen inzake
verzekeringsactiviteiten voor eigen dekking te garanderen.
Ahold Delhaize heeft tevens toegang tot een totaal van € 341 miljoen niet-gecommitteerde kredietfaciliteitlijnen ter dekking van behoeften aan werkkapitaal, de uitgifte van
waarborgen en kredietbrieven, waarvan € 72 miljoen werd gebruikt op 1 januari 2017.
72
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
22 Overige financiële schulden op lange termijn
in € miljoen
Financiële leaseverplichtingen
Cumulatief preferente financieringsaandelen
Afgeleide financiële instrumenten
Herverzekeringsverplichtingen
Overige
Totaal overige financiële schulden op lange termijn
1 januari
2017
3 januari
2016
1.761
497
45
153
71
2.527
1.290
497
210
145
45
2.187
Voor meer informatie over afgeleide financiële instrumenten en reële waarden zie Toelichting 30.
De Vennootschap neemt herverzekeringsverplichtingen op in haar balans in verband met een poolingregeling tussen niet-verbonden vennootschappen (zie Toelichting 15).
“Overige” bestaat voornamelijk uit een pre-belastingschuld voor het gedisconteerde bedrag van de resterende afwikkelingsaansprakelijkheid van $ 37 miljoen (€ 35 miljoen)
met betrekking tot een overeenkomst van 2013 met de New England Teamsters en Trucking Industry Pension Fund (NETTI) om de pensioenverplichtingen van Stop & Shop af
te wikkelen in het fonds, en financiële zekerheden met betrekking tot winkels die voorheen werden verkocht aan BI-LO en Aldi (zie Toelichting 34).
73
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
22 Overige financiële schulden op lange termijn (vervolg)
Financiële leaseverplichtingen
Financiële leaseverplichtingen met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn als volgt betaalbaar:
3 januari 2016
1 januari 2017
Rentedeel
Huidige
waarde van
minimum
huurbetalingen
Toekomstige
minimum
huurbetalingen
Rente
deel
Huidige
waarde van
minimum
huurbetalingen
318
1.083
119
352
199
731
209
790
99
306
110
484
Na 5 jaar
1.370
340
1.030
1.110
304
806
Totaal
2.771
811
1.960
2.109
709
1.400
Toekomstige
minimum
huurbetalingen
Binnen 1 jaar
Binnen 1 en 5 jaar
in € miljoen
Kortlopend deel financiële leaseverplichtingen (zie
Toelichting 26)
Langlopend deel financiële leaseverplichtingen
199
110
1.761
1.290
Financiële leaseverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op gebouwen. Voorwaarden variëren voornamelijk van 10 tot 25 jaar en omvatten hernieuwingsopties als het,
bij de aanvang van de leaseovereenkomsten, redelijk zeker is dat ze zullen worden uitgeoefend. Op het ogenblik van het afsluiten van een financiële leaseovereenkomst,
wordt de verbintenis geboekt tegen de contante waarde met behulp van de impliciete rentevoet van de leaseovereenkomst, indien deze kan worden vastgesteld; zo niet, wordt
de operationele vennootschap-specifieke rentevoet voor langlopende leningen gebruikt. Op 1 januari 2017 werden de financiële leaseverplichtingen geboekt aan hun actuele
waarde tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van 7,1% (3 januari 2016: 7,7%).
Bepaalde huurovereenkomsten voor winkels voorzien voorwaardelijke bijkomende huur op basis van een percentage van de omzet en de indexcijfers van de
consumptieprijzen Nagenoeg alle huurovereenkomsten voor winkels voorzien vernieuwingsopties voor aanvullende termijnen. Geen enkele huurovereenkomst van Ahold
Delhaize legt beperkingen op de mogelijkheid van Ahold Delhaize op om dividenden te betalen, bijkomende schulden aan te gaan of andere huurovereenkomsten af te sluiten.
Tijdens 2016 bedroegen de rentelasten op financiële huurverplichtingen € 111 miljoen (2015: € 100 miljoen). De totale toekomstige minimale inkomsten uit onderverhuring die
verwacht wordt te worden ontvangen uit hoofde van niet-opzegbare overeenkomsten bedragen op 1 januari 2017, € 111 miljoen (3 januari 2016: € 89 miljoen, aangepast met
€ 22 miljoen uit de informatieverschaffing van vorig jaar van € 111 miljoen). De totale voorwaardelijke huurlasten opgenomen tijdens het jaar op de financiële
huurovereenkomsten bedroeg een last van € 1 miljoen (2014: last van € 1 miljoen).
74
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
22 Overige financiële schulden op lange termijn (vervolg)
Cumulatief preferente financieringsaandelen
Aantal
aandelen
(x 1.000)
in € miljoen
Uitgegeven cumulatief preferente financieringsaandelen (nominale waarde van € 0,01 elk)
268.415
3
Toegestane cumulatief preferente financieringsaandelen (nominale waarde van € 0,01 elk)
329.000
3
1 januari
2017
3 januari
2016
in € miljoen
Gestort kapitaal uitgegeven cumulatief preferente financieringsaandelen
3
3
Bijkomend gestort kapitaal cumulatief preferente financieringsaandelen
494
494
Balans op jaareinde
497
497
De cumulatief preferente financieringsaandelen werden in 4 schijven uitgegeven. Dividenden worden betaald op elk preferent financieringsaandeel tegen een percentage
(financieringsdividendpercentage) dat verschilt per schijf. Als een periode van 10 jaar is verstreken na de uitgiftedatum van een schijf, en daarna om de 10 jaar (resetdatum),
wordt het financieringsdividendpercentage gereset. Het huidige financieringsdividendpercentage bedraagt 1,527% per jaar voor de in juni 1996 uitgegeven aandelen, 6,08%
per jaar voor de in augustus 1998 uitgegeven aandelen, 3,85% per jaar voor de in oktober 2000 uitgegeven aandelen en 3,35% per jaar voor de aandelen uitgegeven in
december 2003. De nominale waarde vermeerderd met extra gestort kapitaal per schijf bedraagt € 71 miljoen (schijf juni 1996), € 46 miljoen (schijf augustus 1998), € 320
miljoen (schijf oktober 2000) en € 60 miljoen (schijf december 2003); in totaal € 497 miljoen. Dit bedrag is in de geconsolideerde balans opgenomen onder “overige financiële
schulden op lange termijn” aangezien deze cumulatief preferente financieringsaandelen worden beschouwd als schulden onder de IFRS-regels.
Het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgeoefend door de cumulatief preferente financieringsaandelen bedraagt ongeveer 75 miljoen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 6%
van het totaal aantal stemmen die kunnen worden uitgebracht (dit totaal wordt berekend als de som van de uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen en de
uitstaande gewone aandelen).
De cumulatief preferente financieringsaandelen kunnen worden omgezet in gewone aandelen. De omzettingsvoorwaarden werden zodanig opgesteld dat enige
waardeoverdracht van de gewone aandelen aan de cumulatief preferente financieringsaandelen wordt vermeden. Het maximum aantal gewone aandelen te ontvangen bij de
omzetting van alle uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen bedraagt ongeveer 90 miljoen. De omzettingsfuncties zijn dezelfde voor alle schijven. Omzetting is
toegestaan voor alle aandelen in één schijf gehouden door één investeerder, maar niet voor de fracties van de schijven die door één investeerder worden gehouden. Na de
conversie zullen de houders van (certificaten van) cumulatief preferente financieringsaandelen een aantal gewone aandelen ontvangen, dat wordt berekend door, op de dag
vóór de conversiedatum de waarde van de cumulatief preferente financieringsaandelen te delen door de gemiddelde aandelenkoers van de gewone aandelen van Ahold
Delhaize 5 beursdagen voorafgaand aan de datum van de kennisgeving, op de datum van de kennisgeving, en 4 beursdagen na de datum van de kennisgeving. De waarde
van de cumulatief preferente financieringsaandelen zal, voor deze doelstelling, worden geacht gelijk te zijn aan het laagste van de nominale waarde vermeerderd met het
75
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
bijkomende gestorte kapitaal van de cumulatief preferente financieringsaandelen (nominale waarde) of de contante waarde van de resterende preferente dividenden tot de
eerste resetdatum vermeerderd met de contante waarde van de nominale waarde op de eerste resetdatum.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Algemene Aandeelhoudersvergadering kan de Vennootschap de cumulatief preferente financieringsaandelen van een bepaalde
schijf terugkopen, maar geen fracties van een schijf. De terugkoop van een schijf is onderworpen aan de goedkeuring van de houders van de certificaten van die schijf, tenzij
alle (resterende) cumulatief preferente financieringsaandelen worden teruggekocht. De terugkoop vindt plaats tegen het hoogste bedrag tussen de nominale waarde of de
contante waarde van de resterende preferente dividenden vermeerderd met de contante waarde van de nominale waarde aan de resetdatum.
76
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding
Toegezegde pensioenregelingen
Ahold Delhaize heeft een aantal toegezegde pensioenregelingen die een belangrijk aantal werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden in Nederland, de Verenigde
Staten, België, Griekenland en Servië dekt.
In Nederland heeft de Vennootschap een middelloonregeling die alle werknemers ouder dan 21 jaar dekt. De regeling verstrekt voordelen aan deelnemers of begunstigden bij
pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid. De activa van het plan, die bestaan uit bijdragen van Ahold Delhaize en de werknemers, worden beheerd door het Ahold
Pensioenfonds, een onafhankelijke stichting. De bijdragen worden bepaald in een financieringsovereenkomst afgesloten tussen Ahold Delhaize,
werknemersvertegenwoordigers en het Ahold Pensioenfonds, om de vijf jaar op basis van de financieringsniveaus van de regeling. De bijdragen worden bepaald als een
percentage van het pensioengevend salaris van een werknemer.
In de Verenigde Staten behoudt de Vennootschap een gefinancierde regeling die de werknemers van Ahold USA dekt. Deze regeling is gesloten voor nieuwe deelnemers. Het
plan voorziet in een levenslange lijfrente op basis van het eindloon van deelnemers of begunstigden bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid. De activa van het
plan, die bestaan uit bijdragen van Ahold Delhaize, worden beheerd door verschillende beheerders (trustees). De bijdragen tot de regeling zijn vereist uit hoofde van het
huidige financieringsbeleid als de financieringsratio van het vorige jaareinde valt onder de 100% zoals gewaardeerd door middel van de wettelijke rentevoeten zonder
noodhulpfinanciering om variabele Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC)-premies te vermijden. Daarnaast biedt Ahold Delhaize extra pensioenvoordelen voor
bepaalde kaderleden van het bedrijf en levensverzekeringen en gezondheidszorgen voor bepaalde gepensioneerde medewerkers die de vereiste leeftijd hebben bereikt en de
dienstverlening aan haar Amerikaanse dochtervennootschappen, die de Vennootschap allemaal financiert als vorderingen worden ingediend.
In België sponsort de Vennootschap regelingen voor nagenoeg al haar werknemers. De plannen worden gefinancierd door vaste maandelijkse bijdragen, zowel van de
Vennootschap als van de werknemers. De bijdragen worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met het Belgisch indexcijfer van de consumptieprijzen; bepaalde
werknemers die vóór 2005 werden tewerkgesteld kregen echter de mogelijkheid om te kiezen om niet deel te nemen aan het luik werknemersbijdragen van de regeling. De
regelingen verzekeren de werknemers een forfaitaire betaling bij de pensionering op basis van de gedane bijdragen en voorzien een uitkering aan de werknemers bij een
overlijden tijdens de dienstjaren. Het Belgisch recht voorziet een variabel gewaarborgd minimumrendement met Belgische overheidsobligaties over 10 jaar als de
onderliggende benchmark, met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%. De Vennootschap laat dit rendement substantieel verzekeren door een externe
verzekeringsmaatschappij die alle bijdragen van de regelingen ontvangt en beheert. Volgens de relevante wetgeving moet een tekort slechts door de werkgever worden
gecompenseerd wanneer de werknemer de Groep verlaat of met pensioen gaat. Aangezien deze plannen echter kenmerken vertonen van toegezegde pensioenregelingen
(wanneer het rendement van de verzekeringsmaatschappij lager zou kunnen zijn dan de wettelijke vereiste minimumopbrengst, in welk geval de werkgever het verschil dient te
dekken met aanvullende bijdragen), behandelt de Vennootschap deze regelingen als toegezegde pensioenregelingen.
Daarnaast heeft de Vennootschap in België een regeling die kaderleden dekt en eenmalige vergoedingen voorziet aan deelnemers bij overlijden of pensionering op basis van
een formule toegepast op het laatste jaarloon van de deelnemer vóór de pensionering of het overlijden. De regeling is onderworpen aan de wettelijke verplichting om een
minimaal rendement te garanderen op de bijdragen van de deelnemers. De activa van het plan, die bestaan uit de bijdragen, worden beheerd door middel van een fonds van
een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij die een minimaal gewaarborgd rendement voorziet. De deelnemersbijdragen worden bepaald in de voorwaarden van de
regeling, terwijl de jaarlijkse bijdragen die door de groep moeten betaald worden, worden bepaald op basis van de financieringsgraad van de regeling en worden berekend op
77
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
basis van de huidige lonen, rekening houdend met de wettelijke minimale financieringsvereiste die gebaseerd is op de verworven reserves waarop de werknemers recht
hebben bij pensionering of overlijden. Het plan investeert vooral in schuldeffecten om het vereiste minimale rendement te verkrijgen. De Vennootschap draagt elk risico
bovenop de minimumgarantie die door de verzekeraar geboden wordt. Er zijn geen actiefplafond beperkingen.
In Griekenland heeft de Vennootschap een niet-gefinancierde post-tewerkstellingsregeling met toegezegd pensioen. Dit plan heeft betrekking op pensioenvergoedingen zoals
voorgeschreven door de Griekse wetgeving en bestaat uit een forfaitaire vergoeding betaalbaar in het geval van een normale pensionering of van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de maandelijkse verloning van de werknemer en een veelvoud dat afhankelijk is van het aantal
dienstjaren en het statuut van de werknemer. Er is geen wettelijke vereiste om deze plannen te financieren met bijdragen of andere fondsbeleggingen. De werknemers nemen
deel aan de regeling zodra ze een minimum dienstperiode - gewoonlijk 1 jaar - hebben voltooid.
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding (vervolg)
In Servië heeft de Vennootschap een niet-gefinancierde toegezegde pensioenregeling die een forfaitaire vergoeding voorziet bij de pensionering van de werknemer, zoals
voorgeschreven door de Servische wetgeving. Het voordeel is gebaseerd op een vastgesteld veelvoud van het hoogste bedrag tussen (i) het gemiddelde brutoloon van de
werknemer, (ii) het gemiddelde brutoloon binnen het bedrijf, of (iii) het gemiddelde brutoloon in het land, elk bepaald op het ogenblik van de pensionering van de werknemer. Er
is geen wettelijke vereiste om deze plannen te financieren met bijdragen of andere fondsbeleggingen.
De pensioenregelingen stellen de Vennootschap bloot aan actuariële risico's zoals het levensduurrisico, renterisico, valutarisico, salarisrisico en beleggingsrisico. Het
levensduurrisico heeft betrekking op de veronderstellingen over het sterftecijfer die gebruikt worden om de toegezegde bijdrageverplichting te waarderen wanneer een stijging
van de levensverwachting van de deelnemers de regelingsverplichtingen doen toenemen. Het renterisico heeft betrekking op de disconteringsvoet gebruikt om de toegezegde
bijdrageverplichting te waarderen, waarbij een afname van de disconteringsvoet de regelingsverplichtingen doen toenemen. Dit wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door
een stijging van het rendement op de investeringen in schuldinstrumenten van een regeling. De pensioenregelingen kunnen het renterisico beperken door het afsluiten van
renteswapcontracten. Het valutarisico heeft betrekking op het feit dat een regeling investeringen inhoudt die niet in dezelfde valuta worden vermeld als de verplichtingen van
de regeling. De pensioenregelingen kunnen het valutarisico beperken door valutatermijn instrumenten aan te kopen. Het salarisrisico heeft betrekking op veronderstellingen
van salarisverhogingen die gebruikt worden om de toegezegde bijdrageverplichting te waarderen, waarbij een verhoging zal leiden tot een hogere regelingsverplichting.
Hieronder vindt u meer informatie over de asset-liability matching-strategie die de Vennootschap gebruikt om haar investeringsrisico te beheren.
78
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
De netto kosten uit hoofde van de toegezegde pensioenregeling bestaan uit de volgende componenten. De netto rente(baten) -lasten worden voorgesteld in de netto financiële
kosten op de resultatenrekening en herwaarderingen van de regeling worden voorgesteld als overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. Alle overige componenten
van de netto kosten uit hoofde van de toegezegde pensioenregeling worden op de resultatenrekening voorgesteld als kosten van de verkopen, marketingkosten en algemene
en beheerskosten, afhankelijk van de functionele gebieden waarin de werknemers de voordelen verdienen.
in € miljoen
2016
2015
136
18
10
1
165
132
14
11
157
(306)
27
473
(48)
146
311
228
(13)
(186)
24
53
210
Pensioenkosten
Actuele pensioenkosten
Netto rentelast
Beheerskosten
Ontslagvergoedingen
Componenten van de pensioenkosten opgenomen in de resultatenrekening
Geboekte herwaarderingen:
Rendement op fondsbeleggingen, met uitzondering van bedragen opgenomen in de netto rente(baten)/last
(Winst) verlies uit veranderingen van demografische veronderstellingen
(Winst) verlies uit veranderingen van financiële veronderstellingen
(Winst) verlies uit ervaringsaanpassingen
Componenten van de toegezegde pensioenverplichtingen opgenomen in de overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde
Totaal netto toegezegde pensioenverplichtingen
79
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding (vervolg)
De wijzigingen van de verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen en fondsbeleggingen in 2016 en 2015 waren de volgende:
Nederland
in € miljoen
Verplichtingen uit hoofde van toegezegde
pensioenregelingen
Begin van het jaar
Overnames via bedrijfscombinaties
Actuele pensioenkosten
Rentelasten
Ontslagvergoedingen
Bijdragen door deelnemers aan de regeling
Betaalde pensioenen
(Winst) verlies uit veranderingen van
demografische veronderstellingen
(Winst) verlies uit veranderingen van financiële
veronderstellingen
(Winst) verlies uit ervaringsaanpassingen
Wisselkoersverschillen
Einde van het jaar
2016
4.094
107
100
23
(84)
2015
4.027
108
94
19
(82)
Verenigde Staten
2016
1.375
67
21
66
(77)
2015
1.308
24
61
(72)
27
(12)
-
(1)
405
(78)
94
(108)
(36)
18
(13)
6
Rest van de
2016
297
8
2
1
(14)
2015
-
Totaal
2016
5.469
364
136
168
1
23
(175)
2015
5.335
132
155
19
(154)
-
27
(13)
(26)
-
473
(186)
1
-
(48)
24
-
-
-
59
157
-
-
59
157
4.636
4.094
1.592
1.375
269
-
6.497
5.469
3.977
96
114
23
(84)
(8)
3.993
92
113
19
(82)
(8)
1.103
53
90
(77)
(2)
1.057
49
24
(72)
(3)
214
1
8
(14)
-
-
5.080
214
150
212
23
(175)
(10)
5.050
141
137
19
(154)
(11)
313
(150)
(78)
(10)
-
306
(228)
199
-
38
5.838
(70)
-
Fondsbeleggingen
Reële waarde van de activa, aan het begin van
Overnames via bedrijfscombinaties
Rentebaten
Vennootschapsbijdragen
Bijdragen door deelnemers aan de regeling
Betaalde pensioenen
Beheerskosten
Rendement op fondsbeleggingen, met
uitzondering van de bedragen opgenomen in
de netto rente(baten)/last
Wisselkoersverschillen
Reële waarde van de activa, aan het einde
Gefinancierde status
80
4.431
(205)
3.977
(117)
3
38
1.208
(384)
126
1.103
(272)
(659)
126
5.080
(389)
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
De totale toegezegde pensioenverplichtingen van € 6.497 miljoen op 1 januari 2017 omvat een bedrag van € 210 miljoen in verband met regelingen die volledig nietgefinancierd zijn. Deze regelingen omvatten pensioenregelingen in Griekenland en Servië en overige voordelen (zoals levensverzekering en medische verzorging) en
bijkomende pensioenregelingen voor managementleden in de Verenigde Staten.
81
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding (vervolg)
In 2016 heeft Ahold haar boekhoudbeleid voor werknemersbijdragen tot haar toegezegde pensioenregeling in Nederland aangepast. Voorheen werden werknemersbijdragen
toegewezen aan de periodes van toekomstige diensttijd bij de waardering van de toegezegde pensioenverplichting; nu worden deze beschouwd als een verlaging van de
kosten voor de dienst in de periode waarin de betrokken dienst is geleverd. Deze aanpassing van het beleid verhoogde de gefinancierde status van de regeling met
€ 28 miljoen, wat werd geboekt onder Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.
Geldelijke bijdragen
Van 2016 tot 2017 wordt verwacht dat de bijdragen van de Vennootschap in Nederland stijgen van € 114 miljoen tot € 116 miljoen, dat ze dalen van $ 100 miljoen
(€ 90 miljoen) tot $ 60 miljoen (€ 57 miljoen) voor alle toegezegde pensioenregelingen in de Verenigde Staten en dalen van € 8 miljoen tot € 14 miljoen voor alle regelingen in
de rest van de wereld.
Op het einde van 2016 bedroeg de financieringsratio van de grootste Nederlandse regeling, berekend in overeenstemming met de wettelijke eisen, 104%. Ingevolge de
financieringsovereenkomst met het Nederlandse pensioenfonds, worden bijdragen gedaan als een percentage van de lonen van de werknemers, verdeeld tussen Ahold
Delhaize en de werknemers. De overeenkomst laat eveneens een verlaging van de premies toe als bepaalde financieringsvoorwaarden zijn voldaan. Bovendien kan Ahold
Delhaize worden verplicht om bij te dragen tot een maximumbedrag van € 150 miljoen gedurende een periode van 5 jaar als de financieringsratio lager is dan 105%.Aangezien
de wettelijke financieringsratio daalde tot onder de minimaal vereiste drempel, bepalen de Vennootschap en het Nederlandse pensioenfonds momenteel of bijkomende
financiering zal vereist zijn uit hoofde van de financieringsovereenkomst.
Op het einde van 2016 bedroeg de financieringsratio van de V.S.-pensioenregeling 116%. Deze financieringsratio werd gewaardeerd op basis van wettelijke rentevoeten
toegestaan door de V.S.-overheid als onderdeel van de financieringshulp, die hoger zijn dan de rentevoeten die anders zouden worden toegestaan. Ingevolge het onderhavige
financieringsbeleid wordt verwacht dat een bijdrage van $ 35 miljoen (€ 33 miljoen) zal worden gedaan aan de Ahold USA pensioenregeling in 2017.
Actuariële veronderstellingen
De berekeningen van de toegezegde pensioenverplichtingen en de netto kosten uit hoofde van de toegezegde pensioenregelingen zijn gevoelig voor de onderstaande
veronderstellingen. Deze veronderstellingen vereisen een vergaande beoordeling. De werkelijke ervaring kan verschillen van de aangenomen veronderstellingen. De
veronderstellingen die vereist waren om de actuariële contante waarde van bijdrageregelingen en netto toegezegde bijdragekosten te berekenen worden per regeling bepaald
en zijn de volgende (uitgedrukt als gewogen gemiddelden):
Procent
Disconteringsfactor
Toekomstige loonsverhogingen
Toekomstige pensioenverhogingen
82
2016
Nederland
2015
2016
Verenigde Staten
2015
1,9
3,5
0,7
2,4
3,6
0,8
4,3
4,5
0,0
4,9
4,5
0,0
Rest van de wereld
2016
2015
1,8
2,9
0,0
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
De veronderstellingen betreffende de levensduur zijn gebaseerd op bekendgemaakte statistieken en sterftetabellen. Deze veronderstellingen worden vertaald in een
gemiddelde levensverwachting in jaren voor een gepensioneerde die op de leeftijd van 65 jaar op pensioen gaat.
Jaar
Levensduur op de leeftijd van 65 jaar voor huidige
Mannelijk
Vrouwelijk
Levensduur op de leeftijd van 65 jaar voor huidige deelnemers
Mannelijk
Vrouwelijk
83
2016
Nederland
2015
2016
21,2
23,8
21,0
23,4
20,2
22,9
20,1
22,8
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
23,0
25,6
22,8
25,1
21,1
23,7
21,0
23,7
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Verenigde Staten
2015
Rest van de wereld
2016
2015
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding (vervolg)
De onderstaande tabel geeft een overzicht van hoe de invloed van de toegezegde bijdrageregelingen op het einde van het boekjaar zou zijn toegenomen (afgenomen) ten
gevolge van een wijziging van 0,5% aan de respectievelijke veronderstellingen.
in € miljoen
Disconteringsfactor
Verhoging met 0,5%
verlaging met 0,5%
Toekomstige loonsverhogingen
Verhoging met 0,5%
verlaging met 0,5%
Toekomstige pensioenverhogingen
Verhoging met 0,5%
verlaging met 0,5%
Verwachte levensduur
Verhoging met 1 jaar op de leeftijd van 65
Nederland
Verenigde Staten
Rest van de wereld
Totaal
(524)
622
(93)
104
(20)
23
(637)
749
78
(74)
8
(7)
10
(9)
96
(90)
574
(490)
156
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
49
1
574
(490)
206
De bovenvermelde gevoeligheidsanalyses zijn gebaseerd op een wijziging aan de betrokken veronderstelling terwijl alle andere veronderstellingen gelijk blijven. In
werkelijkheid zou men wisselwerkingen tussen de veronderstellingen kunnen verwachten, zeker tussen de disconteringsvoet en toekomstige loonsverhogingen aangezien
deze beiden in een bepaalde mate afhangen van verwachte inflatiepercentages. De methodes en soorten veronderstellingen die worden gebruikt voor het opstellen van de
gevoeligheidsanalyses zijn niet veranderd in vergelijking met de voorgaande periode.
84
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding (vervolg)
Fondsbeleggingen
De toewijzing van activa van pensioenregelingen verschilt per regeling. Op een gewogen gemiddelde basis, was de toewijzing van de fondsbeleggingen als volgt:
in € miljoen
Eigenvermogensinstrumenten
Consumptiegoederen
Financiële diensten
Telecommunicatie en informatie
Energie en nutsvoorzieningen
Industrie
Overige
Schuldinstrumenten:
Overheid
Bedrijfsobligaties (investeringsgraad)
Bedrijfsobligaties (geen investeringsgraad)
Overige
Vastgoed:
Retail
Kantoren
Residentieel
Overige
Beleggingsfondsen
Derivaten:
Renteswaps
Valutatermijncontracten
Geldmiddelen en kasequivalenten
Overige
Totaal
2016
Nederland
2015
2016
Verenigde Staten
2015
Rest van de wereld
2016
2015
196
214
90
62
101
5
211
236
94
55
90
4
32
60
68
22
21
51
47
68
72
23
32
51
-
-
1.177
1.238
13
-
1.051
1.276
13
-
152
344
44
-
140
185
41
60
-
-
20
18
11
917
24
40
15
665
48
341
42
331
-
-
9
(37)
403
(6)
4.431
96
(15)
131
(9)
3.977
25
1.208
11
1.103
199
199
-
Vrijwel alle aandelen en schuldinstrumenten hebben genoteerde prijzen in actieve markten. De afgeleide instrumenten kunnen worden geclassificeerd als instrumenten van
Niveau 2 en vastgoed en sommige beleggingsfondsen als instrumenten van Niveau 3 op basis van de definities in IFFRS 13, 'Waardering tegen Reële Waarde''. Volgens het
beleid van de Nederlandse pensioenregeling worden renteswaps gebruikt om de blootstelling aan het renterisico af te dekken. Blootstellingen aan vreemde valuta worden
afgedekt door het gebruik van valutatermijncontracten. De overige instrumenten in de rest van de wereld vertegenwoordigen fondsen beheerd door onafhankelijke
verzekeringsmaatschappijen die een gewaarborgd minimumrendement voorzien.
85
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding (vervolg)
In Nederland worden de fondsbeleggingen beheerd door externe beleggingsbeheerders volgens beleggingsstrategieën op basis van de samenstelling van de
bijdrageverplichtingen. Met behulp van een model van het beheer van activa en passiva, worden analyses gemaakt van mogelijke toekomstige economische scenario's en
beleggingsportefeuilles. Op basis van deze analyses worden beleggingsstrategieën bepaald om optimale beleggingsresultaten tegen aanvaardbare niveaus van
financieringsrisico's op te leveren. Minder gunstige jaren kunnen van deze scenario's deel uitmaken. Momenteel, zijn de strategische doelstellingen voor de toerekening van
activa van de Nederlandse pensioenregeling de volgende: 40% niet-vastrentend en 60% vastrentend. Met het oog op de gedeeltelijke afdekking van de blootstelling aan het
renterisico van de pensioenverplichtingen, maakt de Nederlandse pensioenregeling gebruik van renteswapcontracten.
In de Verenigde Staten van Amerika worden fondsbeleggingen beheerd door externe vermogensbeheerders en periodiek opnieuw afgewogen. De commissies van de
verschillende Amerikaanse investeringen stellen een investeringsbeleid en strategieën op en controleren regelmatig de prestatie van de activa, met inbegrip van de selectie
vermogensbeheerders die strategische doelen vastleggen op lange termijn en die de vermogensallocatie controleren. Doelallocaties zijn richtlijnen, geen beperkingen,
onderhevig aan veranderingen van tijd tot tijd of indien de omstandigheden zulks rechtvaardigen. Occasioneel mogen de commissies toewijzingen goedkeuren die boven of
onder het streefbereik liggen. Pensioenbeleggingen worden geïnvesteerd in een fonds om te voldoen aan de Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA),
zoals gewijzigd, en de geldende fiduciaire normen. De beleggingsdoelstelling op lange termijn voor de fondsbeleggingen is om een aanvaardbare financieringsratio voor de
fondsbeleggingen en verplichtingen te behouden zonder een onnodige risico-blootstelling. Momenteel zijn de strategische doelen als volgt: 35% effecten met
aandelenkarakter, 55% schuldbewijzen en 10% andere investeringen.
In 2016 heeft de Nederlandse belegging € 1,2 miljoen aan fondsbeleggingen geïnvesteerd in de financiële instrumenten van Ahold Delhaize (2015: € 0,8 miljoen). In 2016 of
2015 hebben de Amerikaanse regelingen geen enkele fondsbelegging geïnvesteerd in de financiële instrumenten van Ahold Delhaize.
Het werkelijk rendement op de fondsbeleggingen in 2016 bedroeg 10,7% voor de Nederlandse regeling (2015: negatief met 1,3%) en 6,1% voor de Ahold USA
pensioenregeling (2015: negatief met 2,7%).
Duurtijd van de uitkering
De gemiddelde gewogen duurtijd van toegezegde pensioenverplichtingen van de regelingen in Nederland, de V.S. en de rest van de wereld zijn respectievelijk 25,6, 13,5 en
16,5 jaar.
Het verwachte schema van de pensioenbetalingen van de regelingen is als volgt.
in € miljoen
Bedrag verschuldigd binnen 1 jaar
Bedrag verschuldigd tussen 2 en 5 jaar
Bedrag verschuldigd tussen zes en tien jaar
Toegezegde bijdrageregelingen
86
Nederland
Verenigde Staten
Rest van de wereld
Totaal
84
343
525
86
351
486
3
31
51
173
725
1.062
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
De Vennootschap heeft toegezegde bijdrageregelingen in Nederland, de Verenigde Staten, België, Griekenland en de Tsjechische Republiek. Zoals hierboven vermeld, worden
de toegezegde bijdrageregelingen in België geboekt als toegezegde pensioenregelingen gelet op de gewaarborgde rendement componenten van de regelingen. De grootste
toegezegde bijdrageregelingen bestaan in de Verenigde Staten, waar de vennootschap winstdelende pensioenplannen sponsort die een 401(5) kenmerk omvatten dat
deelnemende werknemers toelaat om te kiezen om een gedeelte van hun verloning over te dragen naar het pensioenplan en dat vereist dat de werkgever gelijkaardige
bijdragen stort.
In 2016 en 2015, heeft de Vennootschap respectievelijk € 63 miljoen en € 37 miljoen bijgedragen tot haar toegezegde bijdrageregelingen. Deze bijdragen werden op de
resultatenrekening geboekt als een kost en hadden volledig betrekking op voortgezette activiteiten in 2016 en 2015.
87
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding (vervolg)
Collectieve regelingen van meerdere werkgevers
Een beduidend aantal werknemers in de Verenigde Staten zijn gedekt door collectieve regelingen van meerdere werkgevers gebaseerd op verplichtingen die voortvloeien uit
collectieve arbeidsovereenkomsten. Deze regelingen voorzien pensionering en andere voordelen aan deelnemers op basis van de diensten die ze verstrekken aan
bijdragende werkgevers. De voordelen worden betaald uit activa aangehouden in fondsen die voor dat doel zijn opgericht. De beheerders worden in gelijke getalen benoemd
door de werkgevers en de vakbonden en zijn gewoonlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de investering van de activa en het beheer van de regeling. De bijdragen en de
uitkeringsniveaus worden gewoonlijk bepaald door het cao-beraad tussen de deelnemende werkgevers en de vakbonden. Geen enkele collectieve arbeidsovereenkomst van
de Vennootschap vereist een minimum dekkingsgraad voor deze regelingen.
De meerderheid van deze regelingen zijn toegezegde bijdrageregelingen. Alle regelingen die toegezegde pensioensregelingen zijn op basis van het verkregen voordeel,
worden opgenomen als toegezegde bijdrageregelingen omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is om deze regelingen op te nemen als toegezegde
pensioensregelingen. Deze regelingen zijn gewoonlijk flat dollar benefit plans. Ahold Delhaize is slechts één van vele werkgevers die deelnemen aan elk van deze regelingen
en er is geen betrouwbare basis om Ahold’s deel van de verplichtingen en activa accuraat te bepalen in overeenstemming met de boekhoudkundige principes van de
toegezegde pensioensregelingen. Bovendien wordt het financiële overzicht van de collectieve regelingen van werkgevers opgesteld op basis van andere
waarderingsgrondslagen dan deze die door Ahold Delhaize worden toegepast. Bijgevolg zijn deze collectieve regelingen van werkgevers niet opgenomen in de balans van de
Vennootschap.
De risico’s verbonden aan de deelname aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers verschillen van de risico’s bij regelingen van werkgevers. De bijdragen van Ahold
Delhaize kunnen worden gebruikt om voordelen toe te kennen aan werknemers van andere deelnemende werkgevers. Ahold Delhaize kan verantwoordelijk worden voor de
niet-gefinancierde verplichtingen van een regeling als andere deelnemende werkgevers niet langer deelnemen aan de regeling. Eveneens, als een aantal werkgevers niet
langer werknemers hebben die deelnemen aan de regeling, kan Ahold Delhaize verantwoordelijk worden voor een toegenomen aandeel van het tekort van de regeling. Als
Ahold Delhaize zich zou terugtrekken uit een regeling, kan het vereist worden een bedrag te betalen aan de regeling gebaseerd op de onder gefinancierde status van de
regeling dat wordt beschouwd als een aansprakelijkheid voor uittreding.
Toegezegde pensioenregelingen
Ahold Delhaize neemt deel aan 11 collectieve pensioenregelingen van meerdere werkgevers die toegezegde pensioenregelingen zijn op basis van het verkregen voordeel. De
onderstaande tabel geeft de schattingenvan Ahold Delhaize weer van hun proportioneel aandeel in de tekorten en overschotten van elke regeling. De deelname van Ahold
Delhaize is het relatieve bedrag van haar bijdrage gedurende het jaar in verhouding tot het totale bedrag aan bijdragen tot de regeling. De schatting van het netto proportioneel
aandeel van Ahold Delhaize in de tekorten van de regeling is gebaseerd op de laatst beschikbare informatie die werd ontvangen van deze regelingen, zoals de berekening van
de activa van de regeling en het gebruik van kortingspercentages tussen 6,5% en 8,0%. De ontvangen informatie werd bijgewerkt op basis van de markttendensen en
omstandigheden tot het einde van 2016 en vertegenwoordigt niet de rechtstreekse verplichtingen van Ahold Delhaize. Hoewel dit onze beste schatting is, gebaseerd op de
informatie die beschikbaar is voor ons, is deze onnauwkeurig en niet noodzakelijk betrouwbaar.
88
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
1 januari 2017
Ahold
Delhaize's
Ahold proportioneel
Delhaize's aandeel in het
deelneming
tekort
Jaarlijkse
bijdragen
Regeling
tekort /
(overschot)
669
27
1.080
60,4 %
61,1 %
1
7
3
63,3 %
2
-
2,9 %
-
6
-
3,1 %
-
7
140
23,1 %
32
7
206
19,4 %
40
1 juli 2015
19
17
21,7 %
4
19
(201)
22,1 %
(44)
UFCW Local 1500 Pension Plan
1 jan. 2016
10
172
30,5 %
52
8
171
27,1 %
46
Warehouse Employees’ Union Local 730 Pension
Trust Fund
1 jan. 2015
3
113
82,6 %
93
3
110
83,5 %
92
Overige regelingen
1 jan. 2016
5
7.321
0,9 %
14
7
6.477
0,8 %
16
83
8.913
865
84
7.846
in € miljoen, uitgezonderd de deelnemingspercentages van Ahold
Delhaize
Datum van de
laatste
informatie
Jaarlijkse
bijdragen
Regeling
tekort
FELRA & UFCW Food Pension Fund
1 jan. 2015
22
1.149
58,3 %
Mid-Atlantic UFCW & Participating
Employers Pension Fund
1 jan. 2015
11
1
New England Teamsters & Trucking Industry Pension
1 okt. 2015
6
UFCW Local 1262 & Employers Pension Fund
1 jan. 2015
United Food & Commercial Workers International
Union – Industry Pension Fund
Totaal
89
Ahold
Delhaize’s
deelneming
3 januari 2016
Ahold
Delhaize’s
proportioneel
aandeel in het
tekort /
(overschot)
652
804
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
23 Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding (vervolg)
Tijdens 2015 bereikte Stop & Shop een overeenkomst met UFCW Local #338 waarbij Stop & Shop werd toegelaten uit de pensioensregeling te treden. De uittreding vond
plaats in september en resulteerde in een aansprakelijkheid voor uittreding van $ 12 miljoen (€ 11 miljoen). De aansprakelijkheid zal worden afgewikkeld in een schijf van $ 6
miljoen, betaald op het ogenblik van de uittreding en een tweede en derde schijf van elks $ 3 miljoen, te betalen in mei en oktober 2016.
Als de ondergefinancierde verplichtingen van de collectieve pensioenregelingen van meerdere werkgevers niet worden teruggedrongen, hetzij door verbeterde
marktomstandigheden, hetzij door een veranderingen in de collectieve onderhandelingen, kan dit resulteren in een toename van de toekomstige betalingen door de
Vennootschap en de andere deelnemende werkgevers. Niettemin zijn alle toekomstige toenames onderhevig aan het cao-beraad. In 2017 verwacht de Vennootschap dat haar
bijdragen zullen stijgen tot € 88 miljoen. Bovendien, als de Vennootschap zich zou terugtrekken uit bepaalde markten of anderszins zou stoppen met het betalen van bijdragen
tot deze fondsen, kan de Vennootschap een substantiële aansprakelijkheid voor uittreding oplopen. Elke aanpassing voor aansprakelijkheid voor uittreding zal worden
opgenomen als het waarschijnlijk is dat er een aansprakelijkheid bestaat en het bedrag redelijkerwijze kan worden geraamd. Uitgezonderd de betaling van de
aansprakelijkheid voor uittreding van UFCW Local #338 zoals hierboven vermeld, werden geen betalingen voor uittreding opgelopen of opgenomen in de bijdragen van 2016
en 2015 zoals hierboven bekendgemaakt. Het risico van Ahold Delhaize op de toename van bijdragen en aansprakelijkheden voor uittreding kan groter zijn als iemand van de
deelnemende werkgevers van een ondergefinancierde collectieve pensioenregeling uittreedt of, ingevolge insolventie, niet in de mogelijkheid is om een bijdrage te leveren die
volstaat om de ondergefinancierde verplichtingen verbonden aan zijn deelname in de regeling te financieren.
Toegezegde bijdrageregelingen
Ahold Delhaize neemt tevens deel aan 41 collectieve regelingen van meerdere werkgevers die toegezegde bijdrageregelingen zijn op basis van het verkregen voordeel. Het
merendeel van deze regelingen verstrekken voordelen aangaande gezondheid en welzijn. De Vennootschap heeft respectievelijk voor € 276 miljoen en € 270 miljoen
bijgedragen aan de collectieve toegezegde bijdrageregelingen tijdens 2016 en 2015. Deze bijdragen zijn geboekt als een kost in de geconsolideerde resultatenrekening en zijn
volledig verbonden aan de voortgezette bedrijfsactiviteiten in 2016 en 2015. Deze regelingen verschillen aanzienlijk in omvang, waarbij de bijdragen aan de drie grootste
regelingen in totaal 53% van de totale bijdragen vertegenwoordigen.
90
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
24 Voorzieningen
De onderstaande tabel specifieert de veranderingen in de totale voorzieningen (kortlopende en langlopende):
in € miljoen
Op 3 januari 2016
Kortlopend gedeelte
Langlopend gedeelte
Boekwaarde
Jaar eindigend op 1 januari 2017
Toevoegingen ten laste van de inkomsten
Overnames via bedrijfscombinaties
Gebruikt gedurende het jaar
Vrijgegeven ten gunste van het resultaat
Aangroei van rente
Impact van wijzigingen in de discontovoeten
Overige bewegingen
Wisselkoersverschillen
Slotboekwaarde
Op 1 januari 2017
Kortlopend gedeelte
Langlopend gedeelte
Zelfverzekeringsprogramma
Loyaliteitsprogramma
Vorderingen en
Ontslag- en
juridische beëindigingsverg
1
geschillen
oedingen
172
500
672
14
24
38
9
2
11
224
169
(206)
(11)
10
(3)
30
885
16
(21)
(2)
31
261
624
15
16
Verlieslatende
contracten1
Overige
Totaal
26
3
29
23
66
89
4
44
48
248
639
887
5
75
(8)
(4)
1
1
81
50
67
(60)
(6)
3
2
85
11
86
(37)
(13)
5
(1)
6
146
11
28
(2)
(2)
1
2
86
317
425
(334)
(38)
16
(4)
4
41
1.314
3
78
51
34
32
114
21
65
383
931
1 De saldi van het voorgaande jaar zijn aangepast ten gevolge van de wijziging in de voorstelling van ongunstige met huurovereenkomsten gerelateerde verplichtingen geboekt bij een overname. Voorheen werden deze
schulden voorgesteld als voorzieningen voor verlieslatende contracten. Echter, aangezien deze schulden niet onzeker zijn wat betreft het bedrag en de timing ervan, worden deze nu voorgesteld als overige schulden (zie
Toelichtingen 3 en 25).
De duurtijden van de totale voorzieningen op 1 januari 2017 zijn als volgt:
Zelfverzekeringsprogramma
Loyaliteitsprogramma
Vorderingen en
juridische
geschillen
Ontslag- en
beëindigingsvergoedingen
Verlieslatende
contracten
Overige
Totaal
Bedrag verschuldigd binnen 1 jaar
261
15
3
51
32
21
383
Bedrag verschuldigd binnen 1 en 5 jaar
Bedrag verschuldigd na 5 jaar
Totaal
419
205
885
16
31
48
30
81
29
5
85
67
47
146
27
38
86
606
325
1.314
in € miljoen
91
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
24 Voorzieningen (vervolg)
Zelfverzekeringsprogramma
Ahold Delhaize is zelfverzekerd voor bepaalde mogelijke verliezen die voornamelijk betrekking hebben op algemene aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor
motorvoertuigen, werknemerscompensatie en schade aan eigendommen met betrekking tot haar dochtervennootschappen. De maximale inhouding voor eigen dekking per
gebeurtenis, inclusief de kosten voor verdediging, bedraagt $ 3 miljoen (€ 2 miljoen) voor algemene aansprakelijkheid, $ 5 miljoen (€ 5 miljoen) voor commerciële
aansprakelijkheid voor motorvoertuigen, $ 5 miljoen (€ 5 miljoen) voor werknemerscompensatie, en $ 17,5 miljoen (€ 17 miljoen) voor schade aan eigendommen. Ahold
Delhaize kocht een stop-loss dekking van $ 50 miljoen (€ 48 miljoen) aan voor schade aan eigendommen om de globale blootstelling voor genaamde stormen tot 1 juni 2017.
Een deel van dit risico is herverzekerd bij derden, zie Toelichting 15.
De waardering van de voorziening voor het zelfverzekeringsprogramma vereist belangrijke ramingen. Deze ramingen en veronderstellingen houden een raming in van nog niet
gerapporteerde vorderingen voor reeds opgelopen historische verliezen, factoren inzake de ontwikkeling van verwachte verliezen, verwachte patroonwijzigingen voor
schaderapporteringen –en regeling, rechterlijke beslissingen en wetgeving.
Loyaliteitsprogramma's
Deze voorziening heeft betrekking op het loyaliteitsprogramma van een derde in Nederland en weerspiegelt de geschatte kosten van de vergoedingen waarop de klanten die
deelnemen aan het loyaliteitsprogramma recht hebben.
Vorderingen en juridische geschillen
De Vennootschap is partij bij een aantal gedingen die voortvloeien uit haar bedrijfsactiviteiten. Zulke gedingen zijn inherent onderhevig aan onzekerheden. Het management,
daarin ondersteund door interne en externe juridische adviseurs, bepaalt, waar gepast, of het al dan niet waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen nodig zal zijn om een
verplichting af te wikkelen. Als dit het geval is, wordt de beste raming van de uitstroom van middelen opgenomen.
Ontslag- en beëindigingsvergoedingen
Deze voorziening heeft betrekking op betalingen aan werknemers waarvan de tewerkstelling bij de Vennootschap is beëindigd, hetzij in het kader van een herstructurering
hetzij in het kader van een vrijwillige vertrekregeling. De toevoegingen aan de voorziening tijdens het lopende jaar hebben voornamelijk betrekking op voordelen aangeboden
aan werknemers die bij de verwachte uittreding uit de Richmond Virginia markt betrokken zijn en op de boeking van warenhuisactiviteiten binnen Ahold USA, evenals op de
afschaffing van functies binnen het Global Support Office ten gevolge van de fusie.
Verlieslatende contracten
Voorzieningen voor verlieslatende contracten hebben betrekking op ongunstige contracten waarbij de onvermijdelijke kosten om de contractverplichtingen na te komen de
verwachte te ontvangen voordelen overschrijden.
Overige
Overige voorzieningen omvatten de aanmoedigingspremies op lange termijn, de jubileumuitkeringen, verplichtingen uit hoofde van een buitengebruikstelling van activa,
milieurisico's en aanvullende medische voordelen.
92
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
25 Overige schulden op lange termijn
in € miljoen
Step rent accruals
Ongunstige huurverplichtingen
Uitgestelde inkomsten
Overige
Totaal overige schulden op lange termijn
1 januari
2017
3 januari
2016
295
239
20
24
578
276
92
25
17
410
Step rent accruals hebben betrekking op de egalisatie van huurbetaling van huurcontracten met de geplande vaste verhogingen van de huurprijs gedurende de gehele duur
van het contract.
Ongunstige huurverplichtingen worden geboekt als een onderdeel van een bedrijfscombinatie en vertegenwoordigen de actuele waarde van de overschrijding van de
gecontracteerde huurbetalingen ten aanzien van de markthuurprijzen zoals gewaardeerd op de datum van de overname. De verplichting wordt vrijgegeven voor huurkosten op
een lineaire basis over de overblijvende duur van de huurovereenkomst. Voorheen werden deze verplichtingen voorgesteld als voorzieningen voor verlieslatende contracten.
Echter, aangezien deze schulden niet onzeker zijn wat betreft het bedrag en de timing ervan, worden deze nu voorgesteld als overige schulden (zie Toelichtingen 3 en 24).
De uitgestelde inkomsten vertegenwoordigen overwegend het langlopende gedeelte van de uitgestelde inkomsten van vergoedingen aan verkopers en uitgestelde winsten op
sale and leaseback-transacties.
93
26 Overige financiële schulden op korte termijn
in € miljoen
Financiële leaseverplichtingen – kortlopend gedeelte (zie Toelichting 22)
Verschuldigde rente
Leningen op korte termijn
Rekening-courantkredieten
Dividend cumulatief preferente financieringsaandelen
Herverzekeringsverplichtingen - kortlopend gedeelte (zie Toelichting 15)
Leningen - kortlopend gedeelte (zie Toelichting 21)
Afgeleide financiële instrumenten
Overige
Totaal overige financiële schulden op korte termijn
1 januari
2017
3 januari
2016
199
59
57
1.196
20
81
110
29
52
22
76
539
31
18
9
2.178
10
330
De post 'Overige' heeft, voor 2015, voornamelijk betrekking op aansprakelijkheden voor uittreding uit collectieve pensioenregelingen met meerdere werkgevers.
De rekening-courantkredieten omvatten een bedrag van € 1.184 miljoen dat betrekking heeft op de bankschuldpositie van een nominale cash pooling regeling. Dit rekeningcourantkrediet werd volledig gecompenseerd door een identiek bedrag opgenomen onder de post 'Geldmiddelen en kasequivalenten' (zie Toelichtingen 19 en 30).
94
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Overige schulden op korte termijn
1 januari
2017
3 januari
2016
Toegerekende uitgaven
1.169
770
Betaald verlof
Loonheffing, sociale zekerheid en BTW
Uitgestelde inkomsten
Geschenkbonnen en depositoverplichtingen
Overige
Totaal overige schulden op korte termijn
494
469
36
136
47
2.351
297
251
138
104
25
1.585
in € miljoen
De balans van de uitgestelde inkomsten op 3 januari 2016 omvat het nog niet verdiende deel van de premies die werden gefactureerd op 1 januari 2016 met betrekking tot de
herverzekeringsovereenkomst van de Vennootschap.
De post 'Overige' omvat voornamelijk het kortlopend gedeelte van de ongunstige huurverplichtingen en step rent accruals.
95
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
28 Kasstroom
De onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de geldmiddelen en de kasequivalenten zoals weergegeven in het kasstroomoverzicht en in de balans:
in € miljoen
Geldmiddelen en kasequivalenten zoals weergegeven in het kasstroomoverzicht
Aan restricties onderhevige geldmiddelen
Geldmiddelen en kasequivalenten zoals weergegeven op de balans
96
1 januari 2017
3 januari 2016
3.990
1.819
42
4.032
7
1.826
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
28 Kasstroom (vervolg)
De onderstaande tabel geeft de informatie weer met betrekking tot de bijkomende kasstroom:
in € miljoen
2016
2015
Niet-kas investerings- en financieringsactiviteiten
Handelsschulden aan het einde van het jaar gerelateerd aan aangekochte vaste activa.
Activa verworven via financiële leases van voortgezette bedrijfsactiviteiten.
240
71
119
55
Niet-kas financieringsactiviteiten
Financiële leaseverplichtingen voortvloeiend uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
(71)
(55)
(10.811)
10.761
4
2.251
2.205
(150)
(150)
Desinvesteringen van bedrijven
Opbrengsten uit de desinvestering van winkels in Nederland
Netto kasstroom in verband met BI-LO/Bruno's
Desinvesteringen van bedrijven
Afgestoten geldmiddelen
Desinvestering van bedrijven, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
(4)
(4)
(4)
6
(6)
-
Afstemming van de resultaten van de desinvesteringen van beëindigde bedrijfsactiviteiten en ontvangen (betaalde)
Resultaat van desinvesteringen van beëindigde activiteiten vóór inkomstenbelastingen
Gedesinvesteerde netto activa (passiva)
Mutaties in vorderingen/schulden en voorzieningen - netto
Desinvesteringen van bedrijven
Afgestoten geldmiddelen
Desinvestering van bedrijven, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
(4)
(4)
(4)
3
6
(9)
-
Overname van bedrijven (zie Toelichting 4)
Totale koopsom
Uitgegeven gewone aandelen
Verstrekte vervangende vergoedingen
Verkregen geldmiddelen
Overname van bedrijven, na aftrek van de verkregen geldmiddelen
97
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
29 Winst per aandeel
De berekening van de gewone en de verwaterde nettowinst per aandeel die toewijsbaar is aan de houders van gewone aandelen is gebaseerd op de volgende gegevens:
2016
2015
Winst (in € miljoen)
Netto-inkomsten toewijsbaar aan de houders van gewone aandelen voor de berekening van de gewone winst per aandeel
1
Impact van de verwatering van potentiële gewone aandelen – terugboeking van preferente dividenden uit inkomsten
830
-
852
23
Netto-inkomsten toewijsbaar aan houders van gewone aandelen voor de berekening van verwaterde winst per
830
875
1.022
820
9
-
12
25
1.031
857
Aantal aandelen (in miljoenen)
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor de berekening van de gewone winst per aandeel
Impact van de verwatering van potentiële gewone aandelen:
Aandelenopties en voorwaardelijke aandelen
1
Cumulatief preferente financieringsaandelen
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel
1 In 2016 is de impact van de preferente financieringsaandelen een anti-verwaterende impact. Het preferent dividend in 2016 bedraagt € 21 miljoen en het aantal uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen
bedraagt 25 miljoen.
De berekening van de gewone en de verwaterde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten die toewijsbaar is aan de houders van gewone aandelen is gebaseerd op
hetzelfde aantal aandelen zoals hierboven beschreven en de volgende gegevens over inkomsten.
in € miljoen
2016
2015
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Niet-meerderheidsbelangen
Inkomsten uit voortgezette activiteiten, toewijsbaar aan de gewone aandeelhouders voor de berekening van de gewone
1
Impact van de verwatering van potentiële gewone aandelen - terugboeking van preferente dividenden uit inkomsten
Inkomsten uit voortgezette activiteiten, toewijsbaar aan de gewone aandeelhouders voor de berekening van de
verwaterde winst per aandeel
830
830
-
849
(1)
850
23
830
873
1 In 2016 is de impact van de preferente financieringsaandelen een anti-verwaterende impact. Het preferent dividend in 2016 bedraagt € 21 miljoen en het aantal uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen
bedraagt 25 miljoen.
De gewone en de verwaterde inkomsten per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die toewijsbaar zijn aan de houders van gewone aandelen waren nihil voor 2016 en
2015. Ze zijn gebaseerd op de inkomsten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die toewijsbaar zijn aan de houders van gewone aandelen ten belope van 0 (2015: inkomsten ten
belope van € 2 miljoen) en de hierboven beschreven criteria.
98
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
30 Financieel risicobeheer en financiële instrumenten
Financieel risicobeheer
De Thesauriefunctie verleent een gecentraliseerde dienst aan de Vennootschap voor het beheer van de financierings-, wisselkoers-, rentevoet-, liquiditeit- en
tegenpartijrisico's. De Thesauriefunctie handelt binnen een kader van beleidsregels en procedures die regelmatig worden herbekeken. De Thesauriefunctie handelt niet als een
profit center en beheert de financiële risico’s die voortvloeien uit onderliggende bedrijfsbehoeften. De Raad van Bestuur van Ahold Delhaize draagt de algemene
verantwoordelijkheid voor de vestiging van en het toezicht over het kader van het risicobeheer van de thesaurie. De Raad van Bestuur van Ahold Delhaize beoordeelt
materiële veranderingen aan het Thesauriebeleid en ontvangt informatie over de activiteiten van de Thesaurie.
In overeenstemming met haar Thesauriebeleid gebruikt Ahold Delhaize afgeleide instrumenten, louter met de doelstelling om blootstelling af te dekken. Deze blootstelling is
voornamelijk verbonden aan rentetarieven en wisselkoersrisico’s voortvloeiend uit de activiteiten van de Vennootschap en haar financieringsbronnen. Ahold Delhaize sluit geen
afgeleide financiële instrumenten af voor speculatieve doeleinden. De transactie van afgeleide instrumenten is beperkt tot het personeel van de Thesaurie en het Interne
Controle departement van Ahold Delhaize herziet de interne controleomgeving van de Thesaurie regelmatig.
De relaties met ratingbureaus en het monitoren van essentiële kredietratio’s worden eveneens beheerd door het Thesaurie departement.
Wisselkoersrisico
Ahold Delhaize handelt op internationaal niveau en is blootgesteld aan een wisselkoersrisico voortvloeiend uit de valutablootstellingen, voornamelijk met betrekking tot de USdollar. Aangezien de dochtervennootschappen van Ahold Delhaize voornamelijk aankopen en verkopen in lokale valuta uitvoeren, wordt de blootstelling van de Vennootschap
aan wisselkoersbewegingen in commerciële verrichtingen op een natuurlijke manier beperkt. De Vennootschap is onderworpen aan wisselkoersrisico’s door
wisselkoersbewegingen gerelateerd aan de omrekening van de inkomsten, activa en passiva van haar buitenlandse dochtervennootschappen in euro voor de opname ervan in
de geconsolideerde jaarrekening. Omzettingsrisico’s verbonden aan de buitenlandse dochtervennootschappen, joint ventures en verbonden vennootschappen van Ahold
Delhaize zijn niet actief afgedekt; de Vennootschap tracht echter haar blootstelling te minimaliseren door haar buitenlandse activiteiten, waar mogelijk, in hun functionele valuta
te financieren.
Om de waarde van toekomstige kasstromen in vreemde valuta te beschermen, met inbegrip van aflossingen van leningen en rente, huurbetalingen, dividenden en vaste
kooptoezeggingen en de waarde van activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta, streeft Ahold Delhaize ernaar om haar blootstelling aan wijzigingen in wisselkoersen te
beperken door te lenen in plaatselijke valuta en door verscheidende financiële instrumenten af te sluiten, met inbegrip van termijncontracten en valutaswaps. Het is het beleid
van Ahold Delhaize om blootstelling aan wisseltransacties af te dekken met betrekking tot bestaande activa, passiva en vaste kooptoezeggingen.
Gevoeligheidsanalyse voor vreemde valuta
In de veronderstelling dat de euro zou zijn verstrekt (verzwakt) met 10% ten opzichte van de US-dollar in vergelijking met de werkelijke koers van 2016, waarbij alle andere
variabelen constant werden gehouden, dan zou het hypothetische resultaat op het inkomen voor inkomstenbelastingen een daling (stijging) nihil zijn geweest (2015: € 6
miljoen) ten gevolge van de wisselkoersverliezen op de omzetting van de in US-dollar uitgedrukte geldmiddelen en kasequivalenten.
Renterisico
De uitstaande schuldpositie van Ahold Delhaize is blootgesteld aan wijzigingen van de rentevoeten. Om het renterisico te beheren is het rentebeleid van Ahold Delhaize gericht
op het verlagen van de volatiliteit in haar rentelasten en op het behouden van een doelpercentage van haar schulden in vastrentende instrumenten. Op 1 januari 2017 werd, na
99
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
rekening te houden met de invloed van renteswaps en cross currency swap, het geheel van de schulden op lange termijn van Ahold Delhaize gehouden aan een vaste
rentevoet (2015: 99%).
Gevoeligheidsanalyse voor rentevoeten
De totale rentelasten, geboekt op de resultatenrekening van 2016, met betrekking tot de variabele rente op schulden op lange termijn, na swaps, bedroegen € 2 miljoen (2015:
€ 3 miljoen). Een toename (afname) van de marktrentevoeten met 25 basispunten, waarbij alle andere variabelen (inclusief buitenlandse wisselkoersen) constant worden
gehouden, zou hebben geleid tot een verlies (winst) van nul (2015: nul). Bovendien zou een gelijkaardige toename (afname) van de marktrentevoeten respectievelijk hebben
geleid tot een reële waarde winst van € 1 miljoen of een verlies van nul (2015: een verlies van nul of een winst van € 2 miljoen respectievelijk) op een afgeleid
afdekkingsinstrument dat niet in aanmerking komt voor hedge accounting.
30 Financieel risicobeheersingsbeleid en financiële instrumenten (vervolg)
De totale rentebaten geboekt op de resultatenrekening van 2016, bedroegen € 15 miljoen (2015: € 5 miljoen), voornamelijk gerelateerd aan variabele rente op investeringen en
deposito’s in geldmarktfondsen. De Vennootschap schat dat een mogelijke toename (afname) van de euro en US-dollar marktrentevoeten met 25 basispunten, waarbij alle
andere variabelen (inclusief buitenlandse wisselkoersen) constant worden gehouden, zou resulteren in een winst van € 5 miljoen of een verlies van € 5 miljoen (2015: een
winst van € 4 miljoen of een verlies van € 4 miljoen).
De bovenvermelde gevoeligheidsanalyses zijn louter ter illustratie, omdat marktrentes in de praktijk slechts uitzonderlijk zullen wijzigen als ze geïsoleerd zijn van andere
factoren die eveneens een invloed hebben op de financiële positie en resultaten van Ahold Delhaize.
Kredietrisico
Ahold Delhaize heeft geen significante concentraties aan kredietrisico’s. De verkoop aan eindklanten gebeurt in geld, cheques en betaalkaarten, of via de bekendste
kredietkaarten. De verkoop aan franchisenemers gebeurt op krediet. De concentratie van het kredietrisico met betrekking tot vorderingen is beperkt aangezien het
klantenbestand en het leveranciersbestand van de Vennootschap groot en niet-gerelateerd is. Als gevolg daarvan meent het management dat er geen extra provisies voor het
kredietrisico zijn vereist bovenop de standaard individuele en collectieve waardevermindering, gebaseerd op een ouderdomsanalyse uitgevoerd vanaf 1 januari 2017. Voor een
verdere bespreking van de vorderingen van Ahold Delhaize, zie Toelichting 15 en 17.
Financiële transacties worden voornamelijk afgesloten met financiële instellingen met hoge kredietwaardigheid. De Vennootschap vereist een minimale korte-termijnrating van
A1/P1 en een minimale lange-termijnrating van A2/A voor haar deposito- en investeringstransacties. De Vennootschap kan soms van deze vereisten afwijken omwille van
operationele overwegingen. Met betrekking tot het kredietrisico, worden afgeleide contracten met tegenpartijen voornamelijk afgesloten onder de standaardvoorwaarden van
de ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Ahold Delhaize heeft beleidsregels die de blootstelling aan het tegenpartijkredietrisico beperken tot elke
afzonderlijke financiële instelling of investeringsinstrument en houdt actief toezicht op deze blootstellingen.
Het tegenpartijrisico wordt gewaardeerd door de nominale waarde van geldmiddelen, deposito's op korte termijn en verhandelbare effecten, en de markt-to-market van de
afgeleide instrumenten samen te voegen, verrekend met de eventuele uitgegeven zekerheden. Ten gevolge daarvan, bedraagt de hoogste blootstelling aan een enkele
financiële tegenpartij op 1 januari 2017 € 299 miljoen (3 januari 2016: € 338 miljoen).
100
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Compenseren van financiële instrumenten
De Groep heeft verschillende financiële activa en financiële passiva die onderhevig zijn aan compensatie of afdwingbare kaderverrekeningsovereenkomsten en gelijkaardige
overeenkomsten.
Cash pool
De Vennootschap heeft een cashpoolsysteem uitgewerkt, wat een doeltreffender beheer toelaat van de dagelijkse werkkapitaalbehoeften van de deelnemende operationele
entiteiten. Het verrekeningsmechanisme van de cashpool wordt beheerd door een externe financiële tegenpartij. Het cashpoolsysteem zorgt ervoor dat de Vennootschap
slechts één nettobedrag bij die financiële tegenpartij heeft in plaats van een brutobedrag van verschillende rekening-couranten en rekening-courantkredieten bij verschillende
financiële tegenpartijen. Vanuit een operationeel standpunt zijn de saldi in de cash pool verrekend. Echter, in overeenstemming met de richtlijnen van IAS 32 betreffende de
compensatie van debet- en creditsaldi voor doeleinden van financiële verslaggeving, moeten deze saldi op de balans op een bruto basis worden voorgesteld (zie Toelichtingen
19 en 26).
ISDA Kaderovereenkomsten voor Afgeleide Instrumenten
De Vennootschap heeft verschillende ISDA-overeenkomsten (“International Swaps and Derivatives Association”) afgesloten in verband met haar afgeleide transacties.
Algemeen worden de bedragen die door elke tegenpartij verschuldigd zijn bij dergelijke overeenkomsten op één enkele dag met betrekking tot alle openstaande transacties in
dezelfde munteenheid samengebracht tot één enkel nettobedrag dat door de ene partij aan de andere moet worden betaald.
Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er zich een kredietgebeurtenis zoals wanbetaling voordoet, worden alle openstaande transacties onder de
overeenkomst beëindigd, wordt het eindbedrag berekend en moet slechts één enkel nettobedrag betaald worden om alle transacties af te wikkelen.
De ISDA-overeenkomsten beantwoorden niet aan de criteria voor compensatie op de balans. Dit komt omdat de Groep momenteel geen wettelijk afdwingbaar recht heeft om
geboekte bedragen te verrekenen, aangezien het recht op compensatie alleen afdwingbaar is in geval van een toekomstige gebeurtenis zoals een wanbetaling. ISDA's worden
beschouwd als kaderverrekeningsovereenkomsten voor de doelstellingen van informatieverschaffing voorzien door IFRS 7.
De volgende tabel geeft de maximale blootstelling van de financiële activa en de financiële verplichtingen van de Vennootschap weer die onderhevig zijn aan compensatie of
afdwingbare kaderverrekeningsovereenkomsten ("KVO's") en gelijkaardige overeenkomsten.
101
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Bedragen niet gecompenseerd in de
balans maar onderhevig aan KVO (of
gelijkaardig)
in € miljoen
Brutobedragen op
de balans
Financiële
instrumenten
gecompenseerd op
de balans
Nettobedragen
weergegeven op de
balans
Financiële
activa/passiva
Ontvangen/betaalde
waarborgen
Netto blootstelling
Activa
Afgeleide financiële instrumenten
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal
299
1.218
1.517
-
299
1.218
1.517
-
1.184
1.184
299
34
333
Passiva
Afgeleide financiële schulden
Rekening-courantkredieten
Totaal
63
1.184
1.247
-
63
1.184
1.247
-
17
1.184
1.201
46
46
Liquiditeitsrisico
Ahold Delhaize beschouwt de beschikbare liquide middelen en fondsen van bedrijfsactiviteiten als haar voornaamste bronnen van liquiditeit, aangevuld met de toegang tot
externe financieringsbronnen als deze worden geacht nodig te zijn. Ahold Delhaize beheert de korte termijn liquiditeit op basis van geprojecteerde kasstromen. Op 1 januari
2017 bestond de liquiditeitspositie van de Vennootschap voornamelijk uit geldmiddelen ten belope van € 3.133 miljoen (met inbegrip van deposito's op korte termijn en
gelijkaardige instrumenten en het kortlopende gedeelte van de voor verkoop beschikbare activa, aangepast voor geldmiddelen gehouden onder een nominale cashpooling
overeenkomst) en de volledige onbenutte doorlopende kredietfaciliteit van € 1 miljard.
102
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
30 Financieel risicobeheersingsbeleid en financiële instrumenten (vervolg)
Op basis van de huidige bedrijfsresultaten en de liquiditeitspositie is de Vennootschap ervan overtuigd dat de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en de beschikbare liquide
middelen voldoende zijn om te voldoen aan alle verplichtingen in de komende 12 maanden en de nabije toekomst aangaande het werkkapitaal, de kapitaaluitgaven, de
rentebetalingen, de dividenden en geplande schuldaflossingen.
De onderstaande tabel geeft een opsomming weer van de verwachte looptijd voor de financiële schulden van de Vennootschap (inclusief derivaten) op respectievelijk 1 januari
2017 en 3 januari 2016, op basis van contractuele niet-gedisconteerde betalingen.
Alle financiële schulden die worden aangehouden op de verslagdatum, waarvoor de afbetalingen reeds contractueel zijn overeengekomen, werden opgenomen. Bedragen in
buitenlandse valuta werden omgerekend tegen de slotkoers op de verslagdatum. Kasstromen voortvloeiend uit financiële instrumenten met een variabele rentevoet werden
berekend gebruik makend van de forward rente curve vanaf respectievelijk 1 januari 2017 en 3 januari 2016. Zie Toelichting 34 voor het liquiditeitsrisico gerelateerd aan
waarborgen.
Jaar eindigend op 1 januari 2017
Contractuele kasstromen
in € miljoen
Netto
boekwaarde
Binnen
1 jaar
Tussen
1 en 5
jaar
Na
5 jaar
Totaal
Niet-afgeleide financiële schulden
Notes
Overige Leningen
Financieringsverplichtingen
Te betalen hypotheken
Financiële leaseverplichtingen
1
Cumulatief preferente financieringsaandelen
(3.434)
(5)
(385)
(26)
(1.960)
(497)
(640)
(2)
(51)
(3)
(318)
(19)
(1.471)
(191)
(19)
(1.083)
(64)
(2.986)
(3)
(180)
(12)
(1.370)
(12)
(5.097)
(5)
(422)
(34)
(2.771)
(95)
Handelsschulden
Leningen op korte termijn
Herverzekeringsverplichtingen
Overige
(5.389)
(1.253)
(234)
(89)
(5.389)
(1.253)
(84)
(14)
(135)
(7)
(23)
(56)
(5.389)
(1.253)
(242)
(77)
(63)
(26)
(19)
(62)
(107)
Afgeleide financiële schulden
Cross currency swap en valutaderivaten
1 Cumulatief preferente financieringsaandelen hebben geen duurtijd. Voor de doelstelling van de bovenstaand tabel werd de toekomstige dividendkasstroom berekend tot aan de herzieningsdatum van de coupon van elk van
de vier aandelenseries (2018, 2020, 2023 and 2026). Er werd geen afbetaling van verplichtingen verondersteld. De gerealiseerde kasstroom kan verschillen, zie Toelichting 22.
103
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
30 Financieel risicobeheersingsbeleid en financiële instrumenten (vervolg)
Jaar eindigend op 3 januari 2016
Contractuele kasstromen
in € miljoen
Netto
boekwaarde
Binnen
1 jaar
Tussen
1 en 5
jaar
Na
5 jaar
Totaal
Niet-afgeleide financiële schulden
Notes
Overige Leningen
Financieringsverplichtingen
Te betalen hypotheken
Financiële leaseverplichtingen
1
Cumulatief preferente financieringsaandelen
(1.144 )
(3 )
(397 )
(9 )
(1.400 )
(497 )
(75 )
(52 )
(1 )
(209 )
(22 )
(565 )
(2 )
(194 )
(4 )
(790 )
(66 )
(1.119 )
(2 )
(217 )
(7 )
(1.110 )
(18 )
(1.759 )
(4 )
(463 )
(12 )
(2.109 )
(106 )
Handelsschulden
Leningen op korte termijn
Herverzekeringsverplichtingen
Overige
(2.800 )
(52 )
(221 )
(61 )
(2.800 )
(52 )
(78 )
(16 )
(128 )
(7 )
(22 )
(56 )
(2.800 )
(52 )
(228 )
(79 )
(210 )
(18 )
(69 )
(202 )
(289 )
Afgeleide financiële schulden
Cross currency swap en valutaderivaten
1 Cumulatief preferente financieringsaandelen hebben geen duurtijd. Voor de doelstelling van de bovenstaand tabel werd de toekomstige dividendkasstroom berekend tot aan de herzieningsdatum van de coupon van elk van
de vier aandelenseries (2016, 2018, 2020 en 2023). Er werd geen afbetaling van verplichtingen verondersteld.
Kredietwaardigheid
Het behouden van investment grade kredietratings is een hoeksteen van de strategie van Ahold Delhaize dergelijke ratings ertoe dienen om de kost van de fondsen te
verlagen en de toegang tot een verscheidenheid aan kredietverstrekkers en markten te vergemakkelijken. De huidige kredietratings van Ahold Delhaize van de bevraagde
ratingbureaus zijn de volgende:
• Standard & Poor’s: kredietwaardigheid van de onderneming (corporate credit rating) BBB, met een stabiel vooruitzicht in juni 2009 (vorige BBB-rating toegewezen in 2007).
• Moody’s: kredietwaardigheid van de emittent (issuer credit rating) Baa2 in augustus 2015 (vorige rating Baa3 toegewezen in 2007). In augustus 2016 werden de
vooruitzichten herzien van stabiel naar positief.
Kapitaalrisicobeheer
104
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
De belangrijkste doelstelling van de Vennootschap in termen van haar kapitaalbeheer is de optimalisatie van de schuld- en eigenvermogensbalans om zo de toekomstige
ontwikkeling van de activiteiten te kunnen voorzetten, om een investment grade kredietrating te behouden en om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.
105
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
30 Financieel risicobeheersingsbeleid en financiële instrumenten (vervolg)
Ahold Delhaize kan haar totale kapitaalstructuur op verschillende wijze balanceren, inclusief door de betaling van dividenden, de kapitaalaflossing, de uitgifte van nieuwe
aandelen en de inkoop van eigen aandelen evenals de uitgifte van nieuwe schulden of de aflossing van bestaande schulden.
Financiële instrumenten
Reële waarde van financiële instrumenten
De onderstaande tabel geeft de reële waarde van de financiële instrumenten weer, gebaseerd op de categorieën financiële instrumenten van Ahold Delhaize, met inbegrip van
kortlopende delen, in vergelijking met de boekwaarde tegen dewelke deze financiële instrumenten in de balans zijn opgenomen:
3 januari 2016
1 januari 2017
Reële
waarde
66
1.600
220
1.886
4.032
110
299
186
6.513
75
1.600
220
1.895
4.032
110
299
186
6.522
42
832
203
1.077
1.826
528
338
6
3.775
49
832
203
1.084
1.826
528
338
6
3.782
(3.434)
(5)
(385)
(26)
(1.960)
(497)
(20)
(5.389)
(1.253)
(59)
(234)
(89)
(13.351)
(63)
(13.414)
(3.442)
(5)
(366)
(29)
(2.396)
(549)
(20)
(5.389)
(1.253)
(59)
(234)
(97)
(13.839)
(63)
(13.902)
(1.144 )
(3 )
(397 )
(9 )
(1.400 )
(497 )
(22 )
(2.800 )
(52 )
(29 )
(221 )
(61 )
(6.635 )
(210 )
(6.845 )
(1.359 )
(3 )
(395 )
(10 )
(1.798 )
(554 )
(22 )
(2.800 )
(52 )
(29 )
(221 )
(71 )
(7.314 )
(210 )
(7.524 )
in € miljoen
Verstrekte leningen
Handelsvorderingen en overige (langlopende) kortlopende vorderingen
Herverzekeringsactiva
Totaal leningen en vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Deposito's op korte termijn en gelijkaardige instrumenten
Derivaten
Beschikbaar voor verkoop
Totaal financiële activa
Notes
Overige Leningen
Financieringsverplichtingen
Te betalen hypotheken
Financiële leaseverplichtingen
Cumulatief preferente financieringsaandelen
Dividend cumulatief preferente financieringsaandelen
Handelsschulden
Leningen op korte termijn
Verschuldigde rente
Herverzekeringsverplichtingen
Overige
Totaal niet-afgeleide financiële schulden
Derivaten
Totaal financiële schulden
106
Boekwaarde
Boekwaarde
Reële
waarde
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
30 Financieel risicobeheersingsbeleid en financiële instrumenten (vervolg)
Van alle categorieën financiële instrumenten van Ahold Delhaize worden alleen derivaten, voor verkoop beschikbare activa en herverzekeringsactiva (-passiva) gewaardeerd
en opgenomen in de balans aan de reële waarde. Deze waarderingen tegen de reële waarde worden gecategoriseerd onder Niveau 2 van de reële waarde hiërarchie. De
Vennootschap gebruikt inputs, andere dan genoteerde prijzen, die waarneembaar zijn voor de activa en de verplichtingen, hetzij rechtstreeks (d.w.z. als prijzen) hetzij
onrechtstreeks (d.w.z. afgeleid van prijzen). De reële waarde van afgeleide producten wordt gewaardeerd, hetzij op basis van een marktbenadering, hetzij op basis van een
batenbenadering (voornamelijk contante waarde technieken). Valutatermijncontracten worden gewaardeerd gebruik makend van genoteerde termijnwisselkoersen en
rendementscurven afgeleid van genoteerde rentevoeten met gelijkaardige duurtijden als de contracten. Renteswaps worden gewaardeerd aan de contante waarde van de
verwachte toekomstige kasstromen. De verwachte toekomstige kasstromen worden verdisconteerd door gebruik te maken van toepasselijke rendementscurves die afgeleid
zijn van genoteerde rentevoeten.
In de mate dat er contractueel geen contante zekerheid wordt vereist, wordt de waardering van de afgeleide producten van Ahold Delhaize aangepast voor het kredietrisico
van de tegenpartij, genaamd Credit Valuation Adjustment (“CVA”), en voor het kredietrisico van Ahold Delhaize zelf, genaamd Debit Valuation Adjustment (“DVA”). De
CVA/DVA-berekeningen werden toegevoegd aan de reële waarde van de renteswaps en cross currency swaps van Ahold Delhaize. De waarderingstechniek voor de CVA/DVA
berekening is gebaseerd op relevante waarneembare marktgegevens.
Er werden geen CVA/DVA-aanpassingen doorgevoerd aan de waardering van bepaalde afgeleide instrumenten waarvoor zowel van Ahold Delhaize als van haar tegenpartijen
wordt vereist dat ze contante zekerheden vestigen of aflossen als de waarde van een afgeleid instrument een in de contractuele bepalingen gedefinieerde drempel
overschrijden. Dergelijke contante zekerheden zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de impact van de eigen niet-prestatierisico's op de waarde van het instrument
van zowel de tegenpartij als Ahold Delhaize. Het gedeelte uitstaande gewaarborgde afgeleide instrumenten is als volgt:
in € miljoen
1 januari 2017 3 januari 2016
Cross-currency renteswaps
63
-
Totaal netto afgeleide schulden onderworpen aan zekerstelling
63
-
Gewaarborgd bedrag
17
-
De boekwaarde van handels en overige (lang-) kortlopende vorderingen, geldmiddelen en kasequivalenten, handelsschulden, deposito’s op korte termijn en gelijkaardige
instrumenten en andere kortlopende financiële activa en passiva benaderen hun reële waarde gelet op de korte duurtijd van deze instrumenten en, wat betreft voorderingen,
gelet op het feit dat elk verlies in invorderbaarheid wordt weerspiegeld als een waardevermindering. De reële waarde van genoteerde leningen waarvoor een actieve markt
bestaat zijn gebaseerd op genoteerde prijzen op het einde van het jaar. De reële waarde van andere niet-afgeleide financiële activa en schulden die niet worden verhandeld in
een actieve markt worden geraamd op basis van verdisconteerde kasstroomanalyses gebaseerd op markttarieven geldend op het einde van het jaar. De reële waarde van
cumulatief preferente financieringsaandelen worden gewaardeerd aan de contante waarde van verwachte toekomstige kasstromen. Zulke kasstromen omvatten de
dividenduitkeringen en de betalingen van de nominale waarde van het gestorte kapitaal. Verwachte toekomstige kasstromen worden verdisconteerd gebruik makend van de
rendementscurven afgeleid van genoteerde rentevoeten en Credit Default Swap rates met gelijkaardige duurtijden als de contracten. De voorwaarden voor de aflossing en
107
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
conversie van de cumulatief preferente financieringsaandelen worden bekendgemaakt in Toelichting 22. De verschuldigde rente is opgenomen in andere kortlopende financiële
schulden (zie Toelichting 26) en niet in de boekwaarde van niet-afgeleide financiële activa en passiva.
Deposito’s op korte termijn en gelijkaardige instrumenten (€ 110 miljoen) omvatten korte termijn liquide investeringen die worden geacht deel uit te maken van het kasbeheer
van de financiële activa van Ahold Delhaize.
108
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
30 Financieel risicobeheersingsbeleid en financiële instrumenten (vervolg)
Derivaten
Reële waarden, nominale bedragen, duurtijden en de kwalificatie van afgeleide financiële producten voor boekhoudkundige doeleinden worden weergegeven in de
onderstaande tabel:
3 januari 2016
1 januari 2017
Reële waarde
in € miljoen
Vervaldatum
Valutatermijncontracten
Cross-currency swap
1
2
Binnen 1
jaar
Na 5 jaar
Totaal kasstroomafdekkingen
Renteswaps
3
Cross-currency swaps
Renteswap
3,4
3
Valutarenteswap
3,4
Valutarenteswaps
Totaal derivaten - geen hedge accounting
Totaal afgeleide financiële instrumenten
Binnen 1
jaar
Binnen 1
jaar
Van 1 tot 5
jaar
Van 1 tot 5
jaar
Na 5 jaar
Reële waarde
Activa
Passiva
Nominale
boekwaarde
-
83
Activa
Passiva
Nominaal
bedrag
1
-
85
-
-
-
-
-
(210 )
253
1
-
85
-
(210 )
336
15
-
293
-
-
-
557
-
-
-
283
(18)
-
-
-
29
-
340
-
-
-
309
-
340
-
(45)
216
298
299
(63)
(63)
773
858
338
338
(210 )
340
676
1 Valutatermijncontracten ontworpen als kasstroomafdekkingen worden gebruikt om toekomstige kasstromen uitgedrukt in vreemde valuta af te dekken.
2 Cross currency swaps opgenomen als kasstroomafdekkingen worden gebruikt om valutarisico en kasstroomrisico af te dekken op vlottende schuld uitgedrukt in vreemde valuta, gerelateerd aan JPY 33.000 miljoen obligaties
(zie Toelichting 21 voor meer informatie). De yen-euro currency swap was afgewikkeld op 15 november 2016.
3 Renteswaps en cross currency swaps hebben betrekking op hetzelfde nominale bedrag van GBP 250 miljoen.
4 Op 1 januari 2017 omvat de waardering van de GBP 250 miljoen cross currency swap, met betrekking tot de GBP 250 miljoen notes (zie Toelichting 21 voor meer informatie) de impact op de markt-to-market waardering van
een embedded credit clause voor een bedrag gelijk aan nul. De volatiliteit op de financiële markten resulteerde in een winst gelijk aan nul met betrekking tot deze credit clause in het jaar 2016 (2015: nihil). Ingevolge deze
swapcontracten moet Ahold Delhaize het nominaal bedrag in US-dollar aflossen via halfjaarlijkse aflossingen die zijn begonnen in september 2004. Op 1 januari 2017 werd $ 342 miljoen afgelost.
109
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
31 Transacties met verbonden partijen
Vergoeding van belangrijk leidinggevend personeel
Belangrijk leidinggevend personeel zijn die personen die bevoegd en verantwoordelijkheid zijn voor het plannen en leiden van, en uitoefenen van zeggenschap over, de
activiteiten van de Vennootschap in haar geheel. De Vennootschap beschouwt alle leden van het Directiecomité (Executive Committee - ExCo) en de Raad van
Commissarissen belangrijk leidinggevend personeel zoals gedefinieerd in IAS 24 “Verbonden partijen”. Op het einde van 2016 bestond het ExCo uit de Raad van Bestuur en
vier andere leden.
De totale vergoeding van het belangrijk leidinggevend personeel bedroeg in 2016 € 24.969.000 (2015: € 26.157.000). Dit omvat een schatting van de aanvullende loonheffing
met betrekking tot leden van de Raad van Bestuur die de Vennootschap verlaten, verschuldigd overeenkomstig Nederlandse fiscale wetgeving voor een bedrag van € 0,1
miljoen (2015: € 5,1 miljoen).
(Diensten) Overeenkomsten met individuele leden van de Raad van Bestuur
Dick Boer
In 2016 voorzag de Vennootschap Dick Boer van een jaarlijks basisloon, een deelname aan het jaarlijkse bonusplan en een deelname aan het op aandelen gebaseerd
bonusplan op lange termijn van de Vennootschap (GRO - zie Toelichting 32). Het jaarlijks basisloon van € 1.000.000 steeg met 1,75% tot € 1.017.000 met ingang van 28 maart
2016. Volgens het jaarlijks bonusplan bedraagt het targetbonusniveau 100% van het basisloon en is het geplafonneerd op 150% in geval van uitzonderlijke prestaties. Tenzij
de arbeidsovereenkomst met Dick Boer anderszins wordt beëindigd, zal hij in aanmerking komen voor herbenoeming op de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering in
april 2019. Indien de Vennootschap zijn arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van een andere dan een dringende reden (cause) of omdat hij niet is herbenoemd door de
aandeelhouders, heeft Dick Boer recht op een ontslagvergoeding van één jaar basisloon. Zijn arbeidsovereenkomst kan door de Vennootschap worden beëindigd mits
naleving van een opzeggingstermijn van 12 maanden en door Dick Boer mits naleving van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Dick Boer neemt deel aan het Nederlandse
Pensioenplan van de Vennootschap.
Frans Muller
In 2016 voorzag de Vennootschap Frans Muller van een jaarlijks basisloon van € 1.007.000, een deelname aan het jaarlijkse bonusplan en een deelname aan het op aandelen
gebaseerd bonusplan op lange termijn van de Vennootschap (GRO - zie Toelichting 32). Volgens het jaarlijks bonusplan bedraagt het targetbonusniveau 100% van het
basisloon en is het geplafonneerd op 150% in geval van uitzonderlijke prestaties. Verder ontvangt Frans Muller een tijdelijke huisvenstingstoelage van € 7.500 netto per maand
evenals schoolvergoedingen. Met ingang van 5 oktober 2016 heeft Frans Muller een tijdelijke expatvergoeding ontvangen met betrekking tot zijn interim functie bij Delhaize
America. Tenzij de dienstenovereenkomst met Frank Muller anderszins wordt beëindigd, zal hij in aanmerking komen voor herbenoeming op de jaarlijkse Algemene
Aandeelhoudersvergadering in april 2020. Indien de Vennootschap zijn dienstenovereenkomst beëindigt omwille van een andere dan een dringende reden (cause) of Frans
Muller recht op een ontslagvergoeding van één jaar basisloon. Zijn dienstenovereenkomst kan door de Vennootschap worden beëindigd mits naleving van een
opzeggingstermijn van 12 maanden en door Frans Muller mits naleving van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Frans Muller neemt deel aan het Nederlandse
Pensioenplan van de Vennootschap.
Jeff Carr
110
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
In 2016 voorzag de Vennootschap Jeff Carr van een jaarlijks basisloon, een deelname aan het jaarlijkse bonusplan en een deelname aan een op aandelen gebaseerd
bonusplan op lange termijn (GRO - zie Toelichting 32). Het jaarlijks basisloon van € 666.000 steeg met 1,75% tot € 678.000 met ingang van 28 maart 2016. Volgens het
jaarlijks bonusplan bedraagt het targetbonusniveau 100% van het basisloon en is het geplafonneerd op 150% in geval van uitzonderlijke prestaties. Verder ontvangt Jeff Carr
een huisvestingstoelage van € 7.000 netto per maand. Tenzij de arbeidsovereenkomst met Jeff Carr anderszins wordt beëindigd, zal hij in aanmerking komen voor
herbenoeming op de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering in april 2020. Indien de Vennootschap zijn arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van een andere dan
een dringende reden (cause) of omdat hij niet is herbenoemd door de aandeelhouders, heeft Jeff Carr recht op een ontslagvergoeding van één jaar basisloon. Zijn
arbeidsovereenkomst kan door de Vennootschap worden beëindigd mits naleving van een opzeggingstermijn van 12 maanden en door Jeff Carr mits naleving van een
opzeggingstermijn van 6 maanden. Jeff Carr neemt deel aan het Nederlandse Pensioenplan van de Vennootschap.
Pierre Bouchut
In 2016 voorzag de Vennootschap Pierre Bouchut van een jaarlijks basisloon van € 641.000, een deelname aan het jaarlijkse bonusplan en een deelname aan een op
aandelen gebaseerd bonusplan op lange termijn (GRO - zie Toelichting 32). Volgens het jaarlijks bonusplan bedraagt het targetbonusniveau 100% van het basisloon en is het
geplafonneerd op 150% in geval van uitzonderlijke prestaties. Tenzij de arbeidsovereenkomst met Pierre Bouchut anderszins wordt beëindigd, zal hij in aanmerking komen
voor herbenoeming op de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering in april 2020. Indien de Vennootschap zijn arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van een andere
dan een dringende reden (cause) of omdat hij niet is herbenoemd door de aandeelhouders, heeft Pierre Bouchut recht op een ontslagvergoeding van één jaar basisloon. Zijn
arbeidsovereenkomst kan door de Vennootschap worden beëindigd mits naleving van een opzeggingstermijn van 12 maanden en door Pierre Bouchut mits naleving van een
opzeggingstermijn van 6 maanden. Pierre Bouchut neemt deel aan het Belgische Pensioenplan van de Vennootschap.
Kevin Holt
In 2016 voorzag de Vennootschap Kevin Holt van een jaarlijks basisloon, een deelname aan het jaarlijkse bonusplan en een deelname aan een op aandelen gebaseerd
bonusplan op lange termijn (GRO - zie Toelichting 32). Het jaarlijks basisloon van $ 763.000 steeg tot $ 925.000 met ingang van 1 oktober 2016 naar aanleiding van zijn
benoeming als COO van Ahold USA. Volgens het jaarlijks bonusplan bedraagt het targetbonusniveau 100% van het basisloon en is het geplafonneerd op 150% in geval van
uitzonderlijke prestaties. Verder heeft Kevin Holt recht op een huisvestingstoelage van $ 7.000 netto per maand. Tenzij de arbeidsovereenkomst met Kevin Holt anderszins
wordt beëindigd, zal hij in aanmerking komen voor herbenoeming op de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering in april 2020. Indien de Vennootschap zijn
arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van een andere dan een dringende reden (cause) of omdat hij niet is herbenoemd door de aandeelhouders, heeft Kevin Holt recht op
een ontslagvergoeding van één jaar basisloon. Zijn arbeidsovereenkomst kan door de Vennootschap worden beëindigd mits naleving van een opzeggingstermijn van 12
maanden en door Kevin Holt mits naleving van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Kevin Holt neemt deel aan het V.S. Pensioenplan van de Vennootschap.
James McCann
In 2016 voorzag de Vennootschap James McCann van een jaarlijks basisloon, een deelname aan het jaarlijkse bonusplan en een deelname aan een op aandelen gebaseerd
bonusplan op lange termijn (GRO - zie Toelichting 32). Het jaarlijks basisloon van € 666.000 steeg met 1,75% tot € 678.000 met ingang van 28 maart 2016. Volgens het
jaarlijks bonusplan bedraagt het targetbonusniveau 100% van het basisloon en is het geplafonneerd op 150% in geval van uitzonderlijke prestaties. Verder ontvangt Jeff Carr
een huisvestingstoelage van $ 10.000 netto per maand. James McCann neemt deel aan het Nederlandse Pensioenplan van de Vennootschap. Op 5 oktober 2016 werd
aangekondigd dat James McCann ontslag heeft genomen als COO van Ahold USA en als lid van de Raad van Bestuur van Ahold Delhaize. Zijn arbeidsrelatie met Ahold
Delhaize zal een einde nemen op 30 april 2017, zonder dat enige ontslagvergoeding verschuldigd is.
111
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
31 Transacties met Verbonden Partijen (vervolg)
Vergoeding van de Raad van Bestuur per lid
Direct vergoeding
1
in duizenden €
Basisloon
EIP
2
Uitgestelde vergoeding
3
Totaal directe
vergoeding
Op aandelen
gebaseerde
vergoeding5
Overige
6
Totaal
vergoeding7
Pensioenen
Dick Boer
2016
1.013
1.271
297
2.581
2.063
70
4.714
2015
1.000
1.350
305
2.655
1.607
67
4.329
446
-
323
-
192
-
961
-
1.168
-
163
-
2.292
-
675
773
297
1.745
1.026
31
2.802
666
899
307
1.872
835
29
2.736
280
-
184
-
113
-
577
-
684
-
72
-
1.333
-
329
252
15
596
221
60
877
-
-
-
-
-
-
-
2.743
1.666
2.803
2.249
914
612
6.460
4.527
5.162
2.442
396
96
12.018
7.065
Frans Muller
*
2016
2015
Jeff Carr
2016
2015
Pierre Bouchut
*
2016
2015
Kevin Holt
*
2016
2015
Totaal 2016
Totaal 2015
* Voor de leden die in 2016 werden benoemd in de Raad van Bestuur, weerspiegelt de vergoeding van 2016 een gedeeltelijk jaar.
112
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Vergoeding van de vorige leden van de Raad van Bestuur
Direct vergoeding
1
Basisloon
in duizenden €
James McCann 4
2016
2015
Lodewijk Hijmans van den Bergh
2016
2015
Totaal 2016
Totaal 2015
EIP
2
Uitgestelde vergoeding
3
Totaal directe
vergoeding
Op aandelen
gebaseerde
vergoeding5
Overige
Pensioenen6
Totaal
7
vergoeding
514
666
590
899
2.501
1.176
3.605
2.741
421
1.010
31
30
4.057
3.781
-
-
-
-
-
-
-
91
122
108
321
190
5
516
514
757
590
1.021
2.501
1.284
3.605
3.062
421
1.200
31
35
4.057
4.297
Vergoeding van het Directiecomité met inbegrip van de Raad van Bestuur
Onderstaande tabel specificeert de vergoeding van het Directiecomité, met inbegrip van de leden van de Raad van Bestuur, de vorige leden van de Raad van Bestuur, zoals
hierboven opgesomd en bijkomende ExCo-leden die geen deel uitmaakten van de Raad van Bestuur.
in duizenden €
Basisloon
2
EIP
Overige
3, 4
Op aandelen gebaseerde vergoeding
Pensioenen
6
Totaal vergoeding
5
2016
2015
5.121
5.535
4.241
5.724
4.436
4.672
7.544
5.230
616
302
23.252
20.169
1 Het basisloon vertegenwoordigt de basislonen uitbetaald in 2016. Frans Muller, Pierre Bouchut en Kevin Holt werden benoemd als leden van de Raad van Bestuur met ingang van 24 juli 2016. Het basisloon van 2016
weerspiegelt voor hen slechts een gedeeltelijk jaar.
2 Het ExCo Bonusplan (ExCo Incentive Plan - EIP) vertegenwoordigt toegenomen jaarlijkse geldelijke bonussen die in het volgende jaar zullen worden uitbetaald op basis van een globaal gewogen EIP. Voor een toelichting
van het vergoedingsbeleid van de Vennootschap, zie Vergoeding onder de afdeling Beheer van dit verslag.
Voor Dick Boer, Jeff Carr en James McCann, werd het EIP voor het jaar 2016 bepaald pro rata voor de periode tot de fusie en nadat de fusie in werking is getreden. Frans Muller, Pierre Bouchut en Kevin Holt werden
benoemd als leden van de Raad van Bestuur met ingang van 24 juli 2016. Voor hen weerspiegelt het 2016 EIP een gedeeltelijk jaar en werd het EIP bepaald pro rata voor de periode nadat de fusie in werking is getreden. Het
globale prestatieveelvoud 2016 was 108%. De individuele EIP bedragen omvatten tevens de component gekoppeld aan de individuele prestatie. Als erkenning van het schitterende leiderschap tot en sedert de voltooiing van
de fusie, heeft de Raad van Commissarissen de EIP uitbetaling voor Dick Boer verhoogd met 11% voor 2016. Dit in lijn met de parameters van het Vergoedingsbeleid van de Vennootschap.
113
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
3 De post 'Overige' heeft voornamelijk betrekking op bruto vergoedingen voor netto pensioenen, belastingcompensatie (fiscale gelijkstellingskosten voor expats), huisvestingstoelagen voor bepaalde personen, verhuiskosten,
kosten van internationale scholen, werknemersbijdragen aan sociale zekerheidsregelingen, voordelen in natura zoals fiscaal advies, medische kosten en de verbonden fiscale brutering. Voor Dick Boer omvat de post 'Overige'
in 2016 een negatief bedrag van € 7,6 duizend, een bedrag dat door de Vennootschap werd teruggevorderd in overeenstemming met het Nederlands recht inzake een aandelenverkoop voorafgaand aan de fusie.
4 James McCann, Chief Operating Officer van Ahold USA en lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité, heeft op 5 oktober 2016 ontslag genomen. Zijn arbeidsrelatie met Ahold Delhaize zal op 30 april 2017 een
einde nemen, zonder dat enige ontslagvergoeding verschuldigd is. De uitstaande aandelen ingevolge de GRO-regeling zullen worden toegekend over de duurtijd van de tewerkstelling in overeenstemming met de toepasselijke
regels van de regeling. Uitstaande aandelen die niet werden toegekend op de einddatum zullen vervallen. Een raming van de vergoedingskosten met betrekking tot de periode na 5 oktober 2016 tot 30 april 2017 werd in 2016
geboekt onder de post 'Overige' voor € 1.131.000 en onder de post 'Op aandelen gebaseerde vergoedingen' voor een netto terugboeking van kosten ten belope van € 119.000. Voor James McCann werd in 2016 omvat de
post 'Overige' daarnaast een belastingcompensatie van € 893.000 (2015: € 805.000). Een raming van de bijkomende loonbelasting van € 0,1 miljoen verschuldigd volgens de Nederlandse fiscale wetgeving, wordt uitgesloten
uit de post 'Totaal vergoedingen' zoals voorgesteld in de tabellen hierboven.
5 De reële waarde van de jaarlijkse toelage wordt bepaald op de toekenningsdatum en wordt lineair in rekening gebracht over de periode waarin de rechten werden verworven. De kost voor 2016 geeft het gedeelte van de
toegewezen aandelen van dit jaar weer over de voorgaande vijf jaren (2012 tot 2016). De kost van de op aandelen gebaseerde vergoeding omvat tevens de kost gerelateerd aan de aandelen onder het special purpose plan
zoals omschreven in Toelichting 32. Ingevolge dit programma werden in 2013 105.000 aandelen toegekend aan leden van het Directiecomité die geen lid waren van de Raad van Bestuur, waarvan de laatste schijf in 2015
werd toegekend (2015: 35.000). De totale geboekte kosten voor de op aandelen gebaseerde vergoedingen in 2015 voor deze leden van het Directiecomité bedragen € 1.961.000 (2015: € 1.588.000) waarvan nul (2015:
€ 46.000) betrekking heeft op het special purpose plan en € 1.961.000 (2015: €1.542.000) aan de toekenningen ingevolge het GRO-programma.
6 Pensioenkosten zijn de totale netto periodieke pensioenkosten van de toepasselijke pensioenregelingen.
114
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
31 Transacties met verbonden partijen (vervolg)
Vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen
in duizenden €
Mats Jansson (benoemd in 2016)
Jan Hommen (benoemd in 2013)
Jacques de Vaucleroy (benoemd in 2016)
Jack Stahl (benoemd in 2016)
Ben Noteboom (benoemd in 2013)
Bill McEwan (benoemd in 2016)
Rob van den Bergh (herbenoemd in 2015)
Stephanie Shern (herbenoemd in 2013)
Mark McGrath (herbenoemd in 2016)
René Hooft Graafland (benoemd in 2014)
Mary Anne Citrino (benoemd in 2016)
Johnny Thijs (benoemd in 2016)
Patrick De Maeseneire (benoemd in 2016)
Dominique Leroy (benoemd in 2016)
Derk Doijer (afgetreden in juli 2016)
Judith Sprieser (afgetreden in juli 2015)
Totaal
2016
2015
115
177
80
76
133
71
132
140
160
127
136
55
59
58
56
1.575
122
103
127
127
131
114
116
63
903
De vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen voor 2016 is in overeenstemming met het beleid betreffende de Raad van Commissarissen dat van toepassing
is in 2016. Tot de datum van de fusie tussen Ahold en Delhaize werd het vergoedingsbeleid van Ahold toegepast. Dit beleid was aangenomen op de Algemene
Aandeelhoudersvergadering van 16 april 2014. Het vergoedingsbeleid van Ahold Delhaize, goedgekeurd op de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 19 april 2016, is
van toepassing vanaf 24 juli 2016 - de eerste kalenderdag na de voltooiing van de fusie van Ahold en Delhaize.
Voor de leden die in 2016 werden benoemd of zijn afgetreden weerspiegelt de vergoeding voor 2016 een gedeeltelijk jaar.
115
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
31 Transacties met verbonden partijen (vervolg)
Aandelen en overige belangen in Ahold Delhaize
Op 1 januari 2017, behielden de leden van de Raad van Bestuur de volgende aandelen en overige belangen in Ahold Delhaize:
Aantal aandelen
Dick Boer
2
Frans Muller
Jeff Carr
Pierre Bouchut
Kevin Holt
Totaal
Gewone aandelen
onderworpen aan
bijkomende
1
deelnemingsvereisten
Overige
gewone
aandelen
Totaal
gewone
aandelen
152.435
86.952
239.387
249.112
47.642
26.013
442.049
764.816
401.547
47.642
112.965
442.049
1.004.203
1 In overeenstemming met de best practice-bepaling II.2.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code en het beleid betreffende de vergoedingen van leden van de Raad van Bestuur, moeten aandelen die werden
toegekend aan en verworven door leden van de Raad van Bestuur ingevolge het GRO-programma behouden blijven gedurende een periode van tenminste 5 jaar na de toekenning ervan, behalve om belastingen te financieren
die verschuldigd zijn op de datum van de verwerving van de aandelen, of ten minste tot aan het einde van de arbeidsrelatie van het lid met de Vennootschap, als deze periode korter is.
2 Bijkomende behield Frans Muller 9.579 aandelen in de vorm van American Depository Receipts.
Op 1 januari 2017 was Jacques de Vaucleroy houder van 829.023 Ahold Delhaize gewone aandelen, was Ben Noteboom houder van 15.637 Ahold Delhaize gewone
aandelen, was Bill McEwan houder van 7.125 Ahold Delhaize American Depository Receipts, was Rob van den Bergh houder van 13.031 Ahold Delhaize gewone aandelen en
was Johnny Thijs houder van 5.673 Ahold Delhaize gewone aandelen. Geen van de andere leden van de Raad van Commissarissen was houder van aandelen van Ahold
Delhaize.
Ahold Delhaize kent geen leningen of voorschotten toe aan leden van de Raad van Bestuur of van de Raad van Commissarissen. Er bestaan geen openstaande leningen of
voorschotten. Ahold Delhaize geeft geen waarborgen uit in het voordeel van leden van de Raad van Bestuur of van de Raad van Commissarissen. Er bestaan geen dergelijke
openstaande waarborgen.
116
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
31 Transacties met verbonden partijen (vervolg)
Handelstransacties
Ahold Delhaize heeft overeenkomsten gesloten met een aantal van haar dochtervennootschappen en verbonden vennootschappen in het kader van de uitoefening van haar
activiteiten. Deze overeenkomsten hebben betrekking op dienstentransacties en financieringsovereenkomsten. De transacties werden uitgevoerd tegen marktprijzen.
Tijdens 2016 en 2015 heeft de Vennootschap de volgende transacties afgesloten met niet-geconsolideerde verbonden partijen:
Voor het jaar eindigend op 1 januari 2017
Verkopen aan
verbonden partijen
Aankopen van
verbonden partijen
Bedragen
verschuldigd door
verbonden partijen
Bedragen
verschuldigd aan
verbonden partijen
Toezeggingen aan
verbonden partijen
17
5
2
24
1
4
5
1
11
12
7
1
8
25
14
39
Verkopen aan
verbonden partijen
Aankopen van
verbonden partijen
17
-
Bedragen
verschuldigd aan
verbonden partijen
Toezeggingen aan
verbonden partijen
Stationsdrogisterijen
Bedragen
verschuldigd door
verbonden partijen
6
-
JMR
Cathedral Commons
Overige
Totaal
5
4
26
1
3
4
1
11
12
6
26
16
42
in € miljoen
Stationsdrogisterijen
JMR
Cathedral Commons
Overige
Totaal
Voor het jaar eindigend op 3 januari 216
in € miljoen
-
Deze niet-geconsolideerde verbonden partijen bestaan uit:
117
•
Stationsdrogisterijen C.V., een joint venture van Ahold Delhaize in de kleinhandel van gezondheids- en schoonheidsproducten.
•
JMR, een joint venture van Ahold Delhaize in de kleinhandel (zie Toelichting 14).
•
Cathedral Commons Partners, LLC, een vastgoed joint venture van Ahold Delhaize.
•
Super Indo, een joint venture van Ahold Delhaize in de kleinhandel (zie Toelichting 14), opgenomen in de post 'Overige'.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
•
“Overige” omvat voornamelijk vastgoed joint ventures Ahold Delhaize een belang aanhoudt, holding properties geëxploiteerd door Ahold Delhaize en Loyalty
Management Nederland B.V., een verbonden vennootschap van Ahold Delhaize die diensten levert die verbonden zijn aan het beheer van klantloyaliteitsprogramma's
voor bepaalde dochtervennootschappen van Ahold Delhaize in Nederland.
•
Ahold Delhaize heeft deelnemingen in Coopernic en AMS, die Europese aankoopallianties ten aanzien van derde verkopers. Vorderingen en schuldposities vinden
plaats met deze aankoopallianties. Deze transacties worden geacht een weerspiegeling te zijn van de resultaten van de onderhandelde aankoopvoorwaarden met de
derde verkopers. Als zodanig komen deze transacties niet voor in de bovenstaande tabel van transacties met verbonden partijen.
Verder worden de regelingen inzake de vergoedingen na uitdiensttreding van de Vennootschap in Nederland en in de Verenigde Staten als verbonden partijen beschouwd.
Voor meer informatie over deze regelingen, zie Toelichting 23.
118
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
32 Op aandelen gebaseerde vergoeding
In 2016 bestond de op aandelen gebaseerde vergoedingsregeling van Ahold Delhaize uit een programma voor de voorwaardelijke toekenning van aandelen genaamd Global
Reward Opportunity (GRO). De totale 2016 GRO-kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen bedroeg € 47 miljoen (2015: € 47 miljoen) De op aandelen gebaseerde
vergoedingsregelingen van Ahold Delhaize worden afgewikkeld met eigenvermogensinstrumenten.
De reële waarde van de toegekende aandelen ingevolge het GRO-programma in 2016 op de datum van de toekenning bedroeg € 97 miljoen, waarvan € 7 miljoen betrekking
had op leden van de Raad van Bestuur. Deze reële waarde wordt als last opgenomen over de duurtijd van de wachtperiode van de toegekende aandelen, aangepast voor
verwachte jaarlijkse verbeurdverklaringen van 5% (2015: 5%), met uitsluiting van de vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur. Voor meer informatie over de kosten
voor de op aandelen gebaseerde vergoedingen toerekenbaar aan de individuele leden van de Raad van Bestuur, zie Toelichting 31. De reële waarde van de aandelen
toegekend ingevolge een eenmalige bonus (zie Overige toekenningen in de onderstaande paragraaf) bedroeg € 29 miljoen en is gespreid over de toekenningsperiode.
GRO-programma
Hoofdkenmerken
In 2016 werd een herzien GRO-programma geïntroduceerd. De prestatieaandelen toegekend ingevolge dit programma worden verworven de dag na de Algemene
Aandeelhoudersvergadering in het derde jaar na de toekenning, onder voorbehoud van bepaalde prestatievoorwaarden. Het herziene GRO-programma maakt gebruik van
twee financiële waarderingen: Rendement op Kapitaal (Return on Capital - RoC) en het Totale Aandeelhoudersrendement (Total Shareholder Return - TSR), evenals nietfinanciële prestatiecriteria met betrekking tot duurzame retail-doelstellingen. De totale GRO-toekenning omvat drie delen aandelen. De eerste 40% wordt gekoppeld aan de
RoC-doelstelling op drie jaar. Afhankelijk van de prestatie, kan het aantal aandelen dat eventueel wordt verworven variëren tussen nul en een maximum van 150% van het
aantal toegekende aandelen. Een ander deel van 40% wordt gekoppeld aan TSR (stijging van de aandelenkoers en uitgekeerde dividenden over de prestatieperiode), waarbij
de prestatie op het ogenblik van de verwerving wordt getoetst aan de TSR-prestatie van een referentiegroep bestaande uit 14 ondernemingen (zie de afdeling Vergoeding voor
meer informatie over de samenstelling van de referentiegroep). Het aantal verworven aandelen hangt af van de relatieve rangschikking van de Vennootschap in de
referentiegroep en kan variëren tussen 0 en een maximum van 175% van het aantal toegekende aandelen (zie de onderstaande tabel voor de percentages van de verwerving,
op basis van de rangschikking van Ahold Delhaize binnen de referentiegroep). Voor de overige 20% van de totale GRO aandelentoekenning, wordt de prestatie op het ogenblik
van de verwerving gewaardeerd op basis van duurzame retail-doelstellingen. Deze waardering houdt verband met de duurzame strategische retail-ambities van de
Vennootschap. De doelstellingen bepaald ingevolge dit niet-financieel prestatiecriterium zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Afhankelijk van de prestatie, kan het aantal
aandelen dat eventueel wordt verworven variëren tussen nul en een maximum van 150% van het aantal toegekende aandelen.
De onderstaande tabel vermeldt de percentages van de aandelen die zouden kunnen worden verworven op basis van op de TSR-rangschikking van Ahold Delhaize binnen de
referentiegroep:
2016 GRO-programma
Alle deelnemers
1
175 %
2
150 %
3
125 %
4
110 %
5
100 %
6
80 %
7
50 %
8
9
10
11
12
13
14
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Verwerking van de uitstaande prestatieaandelen
De aandelen toegekend tijdens de vorige jaren uit hoofde van het Ahold GRO-programma (aan voormalige leden van het Ahold Directiecomité en medewerkers) en het
Delhaize Europees bonusplan op lange termijn (aan voormalige leden van het Delhaize Directiecomité) werden overgenomen in het (nieuwe) Ahold Delhaize op aandelen
gebaseerde plan op lange termijn (2016 GRO).
119
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
De toekenning van uitstaande (niet-verworven) prestatieaandelen die overblijven van het Ahold GRO-programma werden in twee delen opgesplitst. Een deel, dat verband
houdt met de volledige prestatiejaren voorafgaand aan het jaar waarin de fusie plaatsvond (2012, 2013, 2014 en 2015, in voorkomend geval), werd beoordeeld tegen de
prestatie van Ahold als een alleenstaande vennootschap, op basis van de bestaande prestatiecriteria. Op basis van de prestaties die in deze jaren werden verwezenlijkt, werd
dit deel van de toekenning beoordeeld op basis van de toepasselijke aandelenprogramma's en werden deze omgezet in aan beperkingen onderworpen aandelen van Ahold
Delhaize. De aan beperkingen onderworpen aandelen zijn niet onderworpen aan bijkomende prestatiecriteria maar zullen worden onderworpen aan de overblijvende
verwervingsperiode en de voortdurende tewerkstelling. Het ander deel, dat verband houdt met de prestatie tijdens het jaar van de fusie (2016) en nadien, zal worden
beoordeeld tegen de financiële waarderingen van het op aandelen gebaseerde plan op lange termijn van Ahold Delhaize. De uitstaande voorwaardelijke aandelen zullen
blijven worden onderworpen aan de overblijvende verwervingsperiode en de voortdurende tewerkstelling.
Uitstaande (niet-verworven) prestatieaandelen toegekend onder het Delhaize Europees bonusplan op lange termijn werden eveneens omgezet in aan beperkingen
onderworpen aandelen van Ahold Delhaize die onderhevig zin aan het bereiken van prestatiecriteria van het Ahold Delhaize GRO-programma.
32 Op aandelen gebaseerde vergoeding (vervolg)
Aandelen toegekend in 2014 en 2015, omgezet in 2016
Ingevolge het 2013-2015 GRO-programma, werden aandelen toegekend over een periode van drie jaar. Het programma bestond uit drie onderdelen: een onderdeel met een
prestatiecriterium bij de toekenning (voorwaardelijke aandelentoekenning) en twee onderdelen met een prestatiecriterium bij het verwerven van de aandelen (prestatie
aandelentoekenning). De omvang van de toekenning van de voorwaardelijke aandelen was onderhevig aan de Executive Incentive Plan Multiplier van het vorige jaar. De helft
van de prestatie aandelentoekenning was gekoppeld aan een RoC-doelstelling op drie jaar. Afhankelijk van de RoC-prestatie, kon het aantal aandelen dat uiteindelijk werd
verworven variëren tussen 0 en maximum 150% van het aantal toegekende aandelen. Voor de andere helft van de prestatie aandelentoekenning, werd de prestatie op het
ogenblik van de verwerving gewaardeerd op basis van de TSR-rangschikking. De onderstaande tabel geeft een voorstelling van het percentage aandelen met een TSRprestatiecriterium ingevolge het 2013-2015 GRO-programma dat zou kunnen worden verworven op basis van de rangschikking van Ahold binnen de referentiegroep:
2013-2015 GRO-programma
Vicevoorzitter en hoger
Overige deelnemers
1
175 %
150 %
2
150 %
135 %
3
125 %
120 %
4
100 %
105 %
5
75 %
90 %
6
50 %
75 %
7
0%
60 %
8
0%
45 %
9
0%
30 %
10
0%
15 %
11
0%
7.5 %
12
0%
0%
Op het einde van 2015 hield Ahold Delhaize de derde positie aan voor de prestatiejaren 2014-2015 met betrekking tot de aandelentoekenning in 2014 en de tweede positie
met betrekking tot de aandelentoekenning van 2015. Op basis van deze rangschikkingen werden de TSR prestatieaandelen omgezet in aan beperkingen onderworpen
aandelen. De 2014 toekenning maakte gebruik van een percentage van 125% voor de Vicevoorzitter en hoger geplaatsten en van 120% voor de overige deelnemers; de 2015
toekenning maakte gebruik van een percentage van 150% en meer voor de Vicevoorzitter en hoger geplaatsten en van 135% voor de overige deelnemers. Het resterende
gedeelte (één jaar voor de 2014 toekenning en twee jaren voor de 2015 toekenning) zal worden beoordeeld op basis van de TSR-prestatie van het 2016 GRO-programma.
De RoC prestatie van Ahold bedroeg op het einde van 2015 93% van de doelstelling met betrekking tot de jaarlijkse toekenning van 2014 en 100% van de doelstelling met
betrekking tot de jaarlijkse toekenning van 2015. De RoC prestatieaandelen werden omgezet in aan beperkingen onderworpen aandelen op basis van deze percentages van
verwerving. Het resterende gedeelte (één jaar voor de 2014 toekenning en twee jaren voor de 2015 toekenning) zal worden beoordeeld op basis van de RoC prestatie van
Ahold Delhaize.
Aandelen toegekend in 2012, omgezet 2016
120
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Ingevolge het 2006-2012 GRO-programma, werden aandelen van Ahold toegekend, via een tussentijds (drie jaar) en een lange termijn (vijf jaar) programma. Voor de andere
deelnemers dan de leden van de Raad van Bestuur, bevatte de tussentijdse component van het programma een bijpassend aandelenkenmerk. Voor alle vijf jaar dat een
deelnemer de aandelen heeft gehouden voor een bijkomende periode van twee jaar na de datum van de verwerving, ontvangt de deelnemer een bijkomend aandeel.
Ingevolge het 2006-2012 GRO-programma, werden de aandelen toegekend via de lange-termijn-component onderworpen aan een prestatievoorwaarde. Het aantal aandelen
dat uiteindelijk wordt verworven is afhankelijk van de prestatie van Ahold in vergelijking met andere retailvennootschappen, gewaardeerd over een periode van vijf jaar op basis
van TSR. De onderstaande tabel geeft een voorstelling weer van het percentage aandelen die zouden kunnen worden verworven op basis van de rangschikking van Ahold
binnen de referentiegroep:
2006-2012 GRO-programma
Directiecomité
Overige deelnemers
1
150 %
150 %
2
130 %
135 %
3
110 %
120 %
4
90 %
105 %
5
70 %
90 %
6
50 %
75 %
7
25 %
60 %
8
0%
45 %
9
0%
30 %
10
0%
15 %
11
0%
7.5 %
12
0%
0%
Op het einde van 2015 hield Ahold de tweede positie aan binnen de referentiegroep voor de prestatiejaren 2012-2015. Op basis van deze TSR-rangschikking werden de
prestatieaandelen voor de 2012 vijfjarige aandelentoekenning omgezet in aan beperkingen onderworpen aandelen op basis van de waardering van 130% voor de leden van
de Raad van Bestuur en van 135% voor de overige deelnemers. Het resterende gedeelte van de 2012 vijfjarige toekenning, dat verband hout met de prestaties van de
Vennootschap in 2016, zal worden beoordeeld in het licht van het TSR prestatiecriterium van het 2016 GRO-programma.
De resterende niet-verworven aandelen toegekend ingevolge het 2006-2012 en het 2013-2015 GRO-programma zullen worden verworven op de dag na de bekendmaking van
de volledige jaarresultaten van Ahold Delhaize in het derde jaar (driejarige programma's) of in het vijfde jaar (vijfjarige programma's) na de toekenning, onder voorbehoud van
de prestatievoorwaarden en op voorwaarde dat de deelnemers nog steeds bij Ahold Delhaize is tewerkgesteld. De resterende niet-verworven aandelen toegekend aan de
leden van de Raad van Bestuur zullen worden verworven op de dag na de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering in het derde jaar (tussentijdse component) of in het
vijfde jaar (lange-termijn-component) na de toekenning, onder voorbehoud van de prestatievoorwaarden en de voortdurende tewerkstelling.
Overige toekenningen
Een beperkt aantal aandelen werd toegekend aan overige ExCo leden en overige werknemers in 2014 en 2015 ingevolge een special purpose plan. Dit programma bestaat uit
onvoorwaardelijke en voorwaardelijke aandelen. De onvoorwaardelijke aandelen worden onmiddellijk verworven op de datum van de toekenning. De voorwaardelijke aandelen
worden in twee schijven toegekend. De helft van de voorwaardelijke aandelen worden verworven op de dag na de bekendmaking van de volledige jaarresultaten van Ahold
Delhaize in het eerste jaar en de andere helft in het tweede jaar na de toekenning.
Bovendien werden een aantal aandelen toegekend aan een beperkte groep van het senior management (met uitzondering van de Raad van Bestuur en ExCo leden) in 2016
ingevolge een eenmalige bonustoekenning voor het behouden van de aandelen. De verwerving van deze individuele aandelentoekenningen is afhankelijk van de
verwezenlijking van de uitvoering van de fusie. Deze prestatieaandelen zullen worden verworven in twee schijven van elk 50% van de toegekende aandelen. De eerste schijf
zal worden verworven 12 maanden na de datum van de toekenning. De tweede schijf zal worden verworven 24 maanden na de datum van de toekenning. Om de behoud
functie van deze toekenning van aandelen te benadrukken, is een bijkomende periode van het behoud van de aandelen van 12 maanden van toepassing op de datum van de
verwerving.
Aandelen verworven in 2017
In 2017, zullen de 2012 vijfjarige GRO en de 2014 GRO toekenningen verworven worden. De verwerving van de GRO-aandelen zal beide voorwaardelijke aandelen omvatten
evenals de prestatieaandelen op basis van de TSR en de RoC prestatie van de Vennootschap. Een deel van de toekenningen van de TSR en RoC prestatieaandelen werd
reeds in 2016 omgezet in aan beperkingen onderworpen aandelen (zie Aandelen toegekend in 2012, omgezet in 2016 en Aandelen toegekend in 2014 en 2015, omgezet in
121
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
2016 hierboven) en is niet onderworpen aan bijkomende prestatiecriteria. Voor het resterende gedeelte van de prestatieaandelen, werd de 2016 TSR en RoC prestatie
beoordeeld. Op het einde van 2016, rangschikte Ahold Delhaize als tweede in de TSR referentiegroep met betrekking tot de 2012 vijfjarige aandelentoekenning en als eerste
met betrekking tot de 2014 toekenning. Op basis van deze TSR-rangschikkingen en in toepassing van de 2016 GRO verwervingstabel, bedroeg het percentage van verwerving
voor de 2012 toekenning 150% en voor de 2014 toekenning 175%.
Op het einde van elke verslagperiode, herziet Ahold Delhaize haar ramingen van het aantal aandelen waarvan wordt verwacht dat ze zullen worden verworven op basis van de
niet-markt verwervingsvoorwaarden (RoC en duurzame retail prestatie). Ahold Delhaize erkent de invloed van de herziening van oorspronkelijke schattingen, in voorkomend
geval, op de resultatenrekening, met een overeenstemmende aanpassing van het eigen vermogen. Het percentage van de uiteindelijke verwerving voor het gedeelte van de
2014 aandelen afhankelijk van de RoC prestatie van Ahold Delhaize bedraagt 117%.
De Vennootschap verwacht dat 0,3 miljoen aandelen toegekend in 2014 aan leden van de Raad van Bestuur ingevolge het Ahold GRO-programma en 0,2 miljoen
prestatieaandelen toegekend in 2012 aan leden van de Raad van Bestuur ingevolge de vijfjarige component van het GRO-programma op 13 april 2017 zullen worden
verworven. De Vennootschap verwacht dat een maximum van 0,2 miljoen aandelen die in 2014 werden toegekend aan leden van de Raad van Bestuur uit hoofde van het
Delhaize Europees bonusplan op lange termijn op 26 mei 2017 zullen worden verworven. Behalve om belastingen en sociale lasten die verschuldigd zijn op de datum van de
verwerving te financieren, kunnen de leden van de Raad van Bestuur de aandelen niet verkopen voor een periode van ten minste vijf jaar na de toekenningsdatum of na de
datum van de uittreding uit de Raad van Bestuur als deze periode korter is.
Er wordt verwacht dat een maximum van 3,3 miljoen aandelen toegekend in 2014 aan medewerkers van Ahold Delhaize ingevolge het Ahold GRO-programma, 2,7 miljoen
prestatieaandelen toegekend in 2012 aan medewerkers van Ahold Delhaize ingevolge de vijfjarige component van het Ahold GRO-programma en 0,1 miljoen
overeenstemmende aandelen toegekend in 2012 aan medewerkers van Ahold Delhaize ingevolge de driejarige component van het Ahold GRO-programma op 2 maart 2017
zullen worden verworven. De verwerving is onderworpen aan het feit dat de deelnemer door de Vennootschap wordt tewerkgesteld op de toepasselijke datum van verwerving.
Op de datum van verwerving van de aandelen mogen de deelnemers het geheel of een deel van hun verworven aandelen verkopen, onder voorbehoud van beperkingen bij
'handel met voorkennis' zoals van tijd tot tijd van toepassing.
Daarnaast wordt verwacht dat een maximum aantal van 0,7 miljoen aandelen toegekend in 2016 aan medewerkers van Ahold ingevolge het eenmalige behoud programma
zullen worden verworven in november 2017, op voorwaarde dat de prestatievoorwaarden zijn voldaan.
De Vennootschap zal thesaurieaandelen gebruiken voor de aflevering van de verworven aandelen.
122
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
32 Op aandelen gebaseerde vergoeding (vervolg)
De volgende tabel geeft een samenvatting van de status van het GRO-programma tijdens 2016 voor de individuele leden van de Raad van Bestuur en voor het geheel van alle
ander werknemers.
Uitstaande in
het begin van
2016
Dick Boer
Vijfjarige 2011 toekenning
Vijfjarige 2012 toekenning
Vijfjarige 2012 toekenning - Beperkt
Vijfjarige 2012 toekenning - Prestatie
2013 TSR toekenning
2013 RoC toekenning
2013 Voorwaardelijke toekenning
2014 TSR toekenning
2014 Beperkt (TSR)
2014 Prestatie (TSR)
2014 RoC toekenning
2014 Beperkte (RoC)
2014 Prestatie (RoC)
2014 Voorwaardelijke toekenning
2015 TSR toekenning
2015 Beperkt (TSR)
2015 Prestatie (TSR)
2015 RoC toekenning
2015 Beperkt (RoC)
2015 Prestatie (RoC)
2015 Voorwaardelijke toekenning
2016 TSR toekenning
2016 RoC toekenning
2016 Duurzame retailing toekenning
123
65.965
73.026
63.221
63.221
25.757
49.844
49.844
32.860
54.336
54.336
14.383
-
1
Toegekend
48.680
48.680
24.340
Prestatie
2
aanpassing
6.596
17.526
(25.289)
8.308
(2.326)
9.056
-
3
Vervallen
72.561
63.221
37.932
25.757
-
-
Verworven
Uitstaande op
Omgezet het einde van
2016
4
(73.026)
58.421
14.605
(49.844)
33.229
16.615
(49.844)
33.229
16.615
(54.336)
18.112
36.224
(54.336)
18.112
36.224
-
75.947
14.605
41.537
16.615
30.903
16.615
32.860
27.168
36.224
18.112
36.224
14.383
48.680
48.680
24.340
Minimum
aantal
5
aandelen
75.947
41.537
30.903
32.860
27.168
18.112
14.383
-
Maximum Reële waarde
per
aantal
6
aandelen aandeel op de
toekenningsdatum (€)
75.947
25.558
41.537
29.076
30.903
24.922
32.860
27.168
63.392
18.112
54.336
14.383
85.190
73.020
36.510
6,00
7,81
7,81
7,81
7,76
10,52
10,52
11,20
11,20
11,20
12,40
12,40
12,40
12,40
14,66
14.66
14,66
18,14
18,14
18,14
18,14
20,46
20,15
20,15
Incrementele
7
reële waarde
0,00
0,00
0,00
2,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Frans Muller
2014 Prestatie (TSR)
2014 Prestatie (RoC)
2014 Beperkt
2015 Prestatie (TSR)
2015 Prestatie (RoC)
2015 Beperkt
2016 Prestatie (TSR)
2016 Prestatie (RoC)
2016 Prestatie (Duurzaamheid)
2016 TSR toekenning
2016 RoC toekenning
2016 Duurzame retailing toekenning
124
Uitstaande in
het begin van
2016
-
Financieel
Toegekend1
Prestatie
aanpassing2
Verworven3
Vervallen
41.035
41.035
20.518
-
-
-
Uitstaande op
Omgezet4 het einde van
2016
13.197
13.197
79.183
18.026
18.026
27.040
30.162
30.162
15.082
-
13.197
13.197
79.183
18.026
18.026
27.040
30.162
30.162
15.082
41.035
41.035
20.518
Minimum
aantal
aandelen5
79.183
27.040
-
Reële waarde
Maximum
per
aantal
6 aandeel op de
aandelen
toekenningsdatum (€)
23.094
19.795
79.183
31.545
27.039
27.040
52.783
45.243
22.623
71.811
61.552
30.777
21,23
21,23
21,23
20,67
20,67
20,67
20,44
20,21
20,21
20,46
20,15
20,15
Incrementele
reële waarde7
8,56
0,00
0,00
2,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Jeff Carr
Vijfjarige 2011 toekenning
Vijfjarige 2012 toekenning
Vijfjarige 2012 toekenning - Beperkt
Vijfjarige 2012 toekenning - Prestatie
2013 TSR toekenning
2013 RoC toekenning
2013 Voorwaardelijke toekenning
2014 TSR toekenning
2014 Beperkt (TSR)
2014 Prestatie (TSR)
2014 RoC toekenning
2014 Beperkte (RoC)
2014 Prestatie (RoC)
2014 Voorwaardelijke toekenning
2015 TSR toekenning
2015 Beperkt (TSR)
2015 Prestatie (TSR)
2015 RoC toekenning
2015 Beperkt (RoC)
2015 Prestatie (RoC)
2015 Voorwaardelijke toekenning
2016 TSR toekenning
2016 RoC toekenning
2016 Duurzame retailing toekenning
Pierre Bouchut
2014 Prestatie (TSR)
2014 Prestatie (RoC)
2014 Beperkt
2015 Prestatie (TSR)
2015 Prestatie (RoC)
2015 Beperkt
2016 TSR toekenning
2016 RoC toekenning
2016 Duurzame retailing toekenning
125
50.388
45.405
29.539
29.539
16.247
24.614
24.614
21.907
21.309
21.309
9.589
-
24.168
24.168
12.084
-
19.585
19.585
9.793
5.038
10.897
(11.816)
4.103
(1.148)
3.552
-
Minimum
aantal
aandelen5
Maximum
aantal
aandelen6
Reële
Incrementele
waarde per
reële
aandeel op
waarde7
de
toekennings-
Vervallen
Omgezet4
Uitstaande
op het
einde van
2016
55.426
29.539
17.723
16.247
-
-
(45.405)
36.324
9.081
(24.614)
16.409
8.205
(24.614)
16.409
8.205
(21.309)
7.103
14.206
(21.309)
7.103
14.206
-
47.221
9.081
20.512
8.205
15.261
8.205
21.907
10.655
14.206
7.103
14.206
9.589
24.168
24.168
12.084
47.221
20.512
15.261
21.907
10.655
7.103
9.589
-
47.221
15.891
20.512
14.358
15.261
12.307
21.907
10.655
24.860
7.103
21.309
9.589
42.294
36.252
18.126
5,80
7,81
7,81
7,81
7,76
10,52
10,52
11,20
11,20
11,20
12,40
12,40
12,40
12,40
14,66
14,66
14,66
18,14
18,14
18,14
18,14
20,46
20,15
20,15
0,00
0,00
0,00
2,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
12.131
12.131
72.784
15.534
15.534
23.301
-
12.131
12.131
72.784
15.534
15.534
23.301
19.585
19.585
9.793
72.784
23.301
-
21.229
18.196
72.784
27.184
23.301
23.301
34.273
29.377
14.689
21,23
21,23
21,23
20,67
20,67
20,67
20,46
20,15
20,15
8,56
0,00
0,00
2,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitstaande in
Prestatie Verworven3
het begin Toegekend1
aanpassing2
van 2016
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
32 Op aandelen gebaseerde vergoeding (vervolg)
Uitstaande in
het begin van
2016
Kevin Holt
2016 TSR toekenning
2016 RoC toekenning
2016 Duurzame retailing toekenning
1
Toegekend
Prestatie
aanpassing2
3
Vervallen
-
-
Verworven
-
Uitstaande op
4
Omgezet het einde van
2016
-
27.416
27.416
13.708
-
50.388
45.405
42.147
42.147
17.171
33.229
33.229
21.907
28.766
28.766
9.589
-
27.620
27.620
13.810
5.038
10.897
(16.859)
5.538
(1.551)
4.794
-
55.426
42.147
25.288
17.171
-
-
(45.405)
36.324
9.081
(33.229)
22.153
11.076
(33.229)
22.153
11.076
(28.766)
9.589
19.177
(28.766)
9.589
19.177
-
1.193.997
471.261
32.354
458.438
-
395.490
Minimum
aantal
aandelen5
Reële waarde
Maximum
per Incrementele
aantal
6 aandeel op de
aandelen
reële waarde7
toekenningsdatum (€)
27.416
27.416
13.708
-
47.978
41.124
20.562
20,46
20,15
20,15
0,00
0,00
0,00
47.221
9.081
27.691
11.076
20.602
11.076
21.907
14.383
19.177
9.589
19.177
9.589
27.620
27.620
13.810
47.221
27,691
20.602
21.907
14.383
9.589
9.589
-
47.221
15.891
27,691
19.383
20.602
16.614
21.907
14.383
33.559
9.589
28.765
9.589
48.335
41.430
20.715
5,80
7,81
7,81
7,81
7,76
10,52
10,52
11,20
11,20
11,20
12,40
12,40
12,40
12,40
14,66
14,66
14,66
18,14
18,14
18,14
18,14
20,46
20,15
20,15
0,00
0,00
0,00
2,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.634.664
726.448
2.192.716
James McCann8
Vijfjarige 2011 toekenning
Vijfjarige 2012 toekenning
Vijfjarige 2012 toekenning - Beperkt
Vijfjarige 2012 toekenning - Prestatie
2013 TSR toekenning
2013 RoC toekenning
2013 Voorwaardelijke toekenning
2014 TSR toekenning
2014 Beperkt (TSR)
2014 Prestatie (TSR)
2014 RoC toekenning
2014 Beperkte (RoC)
2014 Prestatie (RoC)
2014 Voorwaardelijke toekenning
2015 TSR toekenning
2015 Beperkt (TSR)
2015 Prestatie (TSR)
2015 RoC toekenning
2015 Beperkt (RoC)
2015 Prestatie (RoC)
2015 Voorwaardelijke toekenning
2016 TSR toekenning
2016 RoC toekenning
2016 Duurzame retailing toekenning
Subtotaal leden van de Raad van Bestuur
1 Vertegenwoordigt het aantal aandelen die oorspronkelijk werden toegekend voor de 2016 toekenning.
2 Vertegenwoordigt de aanpassing aan het aantal toegekende aandelen voortvloeiend uit de TSR-rangschikking en RoC prestatie.
126
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
3 De verwervingsdatum van de vijfjarige 2011 toekenning en de driejarige 2013 toekenning was op 20 april 2016. De Euronext slotkoers per aandeel bedroeg op 20 april 2016 € 19,84.
32 Op aandelen gebaseerde vergoeding (vervolg)
4 Vertegenwoordigt de omzetting van aandelen, toegekend in de jaren voorafgaand de fusie, in aan beperkingen onderworpen aandelen (conversie vóór de toepassing van de aanpassing van de prestatie) en
prestatieaandelen. De uitstaande toekenningen die overblijven van vorige toekenningen werden in twee delen opgesplitst zoals toegelicht in de afdeling Verwerking van uitstaande prestatieaandelen.
5 Voor de voorwaardelijke aandelen en de aan beperkingen onderworpen aandelen is het minimumaantal aandelen dat mogelijk zou kunnen worden verworven gelijk aan het aantal uitstaande aandelen. Voor de TSR
prestatietoekenningen is het minimumaantal aandelen dat mogelijk zou kunnen worden verworven gelijk aan nol als Ahold Delhaize een rangschikking had van 8 of lager (zoals uiteengezet in de afdeling Hoofdkenmerken
hierboven). Voor de RoC en Duurzaamheid prestatietoekenningen is het minimumaantal aandelen dat mogelijk zou kunnen worden verworven gelijk aan nul (zoals uiteengezet in de afdeling Hoofdkenmerken hierboven).
6 Voor de voorwaardelijke en aan beperkingen onderworpen aandelen, is het maximum aantal aandelen dat potentieel kan worden verworven gelijk aan het aantal uitstaande aandelen. Voor de TSR prestatie toekenningen, is
het maximum aantal aandelen dat potentieel kan worden verworven gelijk aan 175% van de uitstaande aandelen als Ahold Delhaize eerste is in de rangschikking. Voor de RoC prestatie toekenningen en voor de
Duurzaamheid retailing prestatie toekenningen is het maximum aantal aandelen dat potentieel kan worden verworven gelijk aan 150% van de uitstaande aandelen (zoals toegelicht in de afdeling Hoofdkenmerken hierboven).
7 Vertegenwoordigt de incrementele reële waarde voor de aandelen die in 2016 werden omgezet.
8 James McCann, Chief Operating Officer van Ahold USA en lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité, is op 5 oktober 2016 afgetreden. Zijn arbeidsrelatie met Ahold Delhaize zal op 30 april 2017 een einde nemen.
De uitstaande aandelen ingevolge de GRO-regeling zullen worden toegekend over de duurtijd van de tewerkstelling in overeenstemming met de toepasselijke regels van de regeling. Uitstaande aandelen die niet werden
toegekend op de einddatum zullen vervallen.
Overige werknemers
2011 toekenning
2012 toekenning
2013 toekenning
6
2014 toekenning
7
2015 toekenning
2016 toekenning
2016 retentiebeloning
Subtotaal leden van de Raad van Bestuur
Totaal aantal aandelen
Uitstaande in het
begin van 2016
Toegekend1,2
1.935.302
2.114.613
3.527.569
3.112.251
2.970.642
-
95.323
4.364.099
1.442.170
1.193.997
14.854.374
471.261
6.372.853
Verworven3
Vervallen
Omgezet4
Uitstaande op het
einde van 2016
385.773
577.609
(459.969)
105.769
160.657
-
2.412.936
68.525
3.029.244
94.282
75.102
-
3.462
99.941
38.356
152.773
175.005
96.127
-
34.314
21.242
-
2.523.756
3.005.279
2.902.434
4.267.972
1.442.170
32.354
802.193
458.438
6.138.527
565.664
395.490
451.046
1.634.664
15.776.275
Prestatie
aanpassing3
1 Voor de vijfjarige 2011 toekenning geeft het aantal aandelen toegewezen in 2016 het actuele aantal overeenstemmende aandelen weer met betrekking tot de 2011 toekenning.
2 De reële waarde van de overeenstemmende aandelen op de verwervingsdatum is gespreid over de vijfjarige toekenningsperiode. Deze tabel vertegenwoordigt de overeenstemmende aandelen zoals deze zijn toegekend in
het jaar van de verwerving Het totaal aantal overeenstemmende aandelen verleend tot en openstaand aan het einde van 2016 is 104.428 (2015: 219.328).
3 Vertegenwoordigt de aanpassing aan het aantal toegekende aandelen voortvloeiend uit de TSR-rangschikking en RoC prestatie.
4 De verwervingsdatum van de vijfjarige 2011 toekenning, de overeenstemmende aandelen met betrekking tot de 2011 toekenning en de 2013 toekenning was op 3 maart 2016. De Euronext slotkoers per aandeel bedroeg op
3 maart 2016 € 20,36.
5 Vertegenwoordigt de omzetting van aandelen, toegekend in de jaren voorafgaand de fusie, in aan beperkingen onderworpen aandelen (conversie vóór de toepassing van de aanpassing van de prestatie) en
prestatieaandelen. De uitstaande toekenningen die overblijven van vorige toekenningen werden in twee delen opgesplitst zoals toegelicht in de afdeling Verwerking van uitstaande prestatieaandelen. De incrementele reële
127
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
waarde voor de 2012 toekenning bedraagt € 1,39 voor alle andere werknemers, voor de 2014 prestatie TSR toekenning bedraagt de incrementele waarde € 0,25 voor VP en meer, en € 2,26 voor alle andere werknemers. Voor
alle andere omgezette toekenningen is er geen incrementele reële waarde.
6 De 2014 toekenning omvat het special purpose plan zoals hierboven omschreven. Ingevolge deze regeling werden in 2014 21.000 aandelen toegekend, waarvan er 7.000 in hetzelfde jaar zijn verworven, waarvan er 7.000
zijn verworven in 2015, waarvan er 3.000 werden geannuleerd in 2015 en waarvan er 4.000 werden verworven in 2016.
7 De 2015 toekenning omvat het special purpose plan zoals hierboven omschreven. Ingevolge deze regeling werden 61.200 aandelen toegekend in 2015, waarvan er 20.400 zijn verworven in 2015 en waarvan er 24.400 zijn
verworven in 2016. Op het einde van 2016, waren er ingevolge deze regeling 16.400 aandelen uitstaande die in 2017 zullen verworven worden.
32 Op aandelen gebaseerde vergoeding (vervolg)
Waarderingsmodel en variabelen
De gewogen gemiddelde reële waarde van de aandelen toegekend in 2016 bedroeg, voor alle in aanmerking komende deelnemers met inbegrip van leden van de Raad van
Bestuur, respectievelijk € 20,44, € 20,13 en € 20,13 per aandeel voor de TSR prestatieaandelen, de RoC prestatieaandelen en de Duurzaamheid prestatieaandelen (2015:
voorwaardelijke aandelen € 18,15, TSR prestatieaandelen € 15,71 en RoC prestatieaandelen € 18,17 ). De reële waarden van de voorwaardelijke aandelen en de RoC
prestatieaandelen zijn gebaseerd op het Black-Scholes model. De reële waarden van de TSR prestatieaandelen worden bepaald met behulp van een Monte Carlo
simulatiemodel, waarbij de waarschijnlijkheid van het TSR einde van Ahold Delhaize wordt beschouwd in verschillende rangorden evenals tegen de verwachte aandelenprijs in
elke rangorde. De belangrijkste veronderstellingen die werden gebruikt bij de waardering van de reële waarden waren de volgende:
2016
2015
Openingskoers per aandeel op de toekenningsdatum
21,70
19,65
Risicovrije rentevoet
(0,6 )%
(0,2 )%
Volatiliteit
Verwacht dividendrendement
22,2 %
2,7 %
18,5 %
2,7 %
De verwachte volatiliteit werd bepaald op basis van historische volatiliteiten voor een periode van drie jaar.
De incrementele reële waarden van de aandelen die in 2016 werden omgezet in het (nieuwe) op aandelen gebaseerde programma op lange termijn van Ahold Delhaize werd
bepaald door gebruik te maken van dezelfde modellen als hierboven omschreven. De belangrijkste veronderstellingen gebruikt in de waarderingen van de incrementele reële
waarden waren de volgende:
2015
2014
2012
Openingskoers per aandeel op de toekenningsdatum
Risicovrije rentevoet
21,70
(0,6 )%
21,70
(0,6 )%
21,70
(0,6 )%
Volatiliteit
22,2 %
22,2 %
22,2 %
Verwacht dividendrendement
2,7 %
2,6 %
2,6 %
128
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
33 Operationele huurovereenkomsten
Ahold Delhaize als huurder
Ahold Delhaize huurt een belangrijk aantal van haar winkels evenals distributiecentra, kantoren en andere activa onder operationele huurovereenkomsten. Het geaggregeerd
aantal minimum huurverplichtingen van Ahold Delhaize die betaalbaar zijn aan derden ingevolge operationele huurovereenkomsten die niet kunnen worden geannuleerd, zijn
als volgt:
in € miljoen
Binnen 1 jaar
Binnen 1 en 5 jaar
Na 5 jaar
Totaal
1 januari
2017
3 januari
2016
1.171
3.462
2.856
7.489
842
2.704
2.594
6.140
Bepaalde huurovereenkomsten voor winkels voorzien voorwaardelijke bijkomende huur op basis van een percentage van de omzet en de indexcijfers van de
consumptieprijzen. Nagenoeg alle huurovereenkomsten voor winkels voorzien vernieuwingsopties voor aanvullende termijnen. Geen enkele huurovereenkomst van Ahold
Delhaize legt beperkingen op de mogelijkheid van Ahold Delhaize op om dividenden te betalen, bijkomende schulden aan te gaan of andere huurovereenkomsten af te sluiten.
De jaarlijkse kosten van de operationele huurovereenkomsten van Ahold Delhaize uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, na aftrek van de inkomsten uit onderverhuring, zijn als
volgt:
in € miljoen
Minimum te betalen huur
Voorwaardelijk te betalen huur
Inkomsten uit onderverhuring
Totaal
2016
2015
1.004
823
11
(136)
879
17
(128)
712
Naast de verplichtingen ingevolge de operationele huurovereenkomsten zoals hierboven uiteengezet, heeft Ahold Delhaize huurovereenkomsten ondertekend voor gebouwen
in ontwikkeling die zij nog niet in bezit heeft genomen. De totale toekomstige minimum huurbetalingen voor deze overeenkomsten bedraagt ongeveer € 173 miljoen (2015:
€ 109 miljoen). Deze huurovereenkomsten zijn onderworpen aan voorwaarden voorafgaandelijk aan de datum van de aanvang van de huur.
129
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Ahold Delhaize als verhuurder
Ahold Delhaize verhuurt haar vastgoedbeleggingen (voornamelijk kleinhandelseenheden in winkelcentra waarin zich een Ahold Delhaize winkel bevindt) en geeft eveneens
verschillende andere gebouwen die door Ahold Delhaize worden gehuurd ingevolge operationele huurovereenkomsten (gedeeltelijk) in onderverhuring. De geaggregeerde
bedragen van de betrokken toekomstige minimum te ontvangen betalingen uit verhuur en onderverhuring ingevolge huurovereenkomsten die niet kunnen worden geannuleerd
zijn de volgende:
in € miljoen
Binnen 1 jaar
Binnen 1 en 5 jaar
Na 5 jaar
Totaal
1 januari
2017
3 januari
20161
241
593
296
1.130
211
542
314
1.067
1 Totale aanpassing van € 22 miljoen van de bekendmaking van vorig jaar van € 1.089 miljoen.
De totale voorwaardelijke huurinkomsten opgenomen tijdens het jaar op alle huurovereenkomsten waar Ahold Delhaize verhuurder is bedroegen € 3 miljoen (2015: € 2
miljoen).
130
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
34 Verbintenissen en buiten balans verplichtingen
Verbintenissen tot kapitaalinvestering
Op 1 januari 2017 had Ahold Delhaize uitstaande verbintenissen tot kapitaalinvesteringen in materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen en immateriële vaste activa voor
respectievelijk ongeveer € 264 miljoen en € 30 miljoen (3 januari 2016: respectievelijk € 228 miljoen en € 9 miljoen). Het aandeel van Ahold Delhaize in de verbintenissen tot
kapitaalinvesteringen van de niet-geconsolideerde joint ventures JMR en Super Indo bedroeg € 7 miljoen op 1 januari 2017 (3 januari 2016: € 5 miljoen).
Aankoopverplichtingen
Ahold Delhaize sluit aankoopverplichtingen af met leveranciers in de normale gang van zaken. Ahold Delhaize heeft aankoopcontracten met een aantal leveranciers voor
uiteenlopende termijnen die van Ahold Delhaize vereisen dat diensten en vooraf vastgestelde hoeveelheden goederen en niet voor doorverkoop bestemde goederen aan vaste
prijzen worden gekocht. Op 1 januari 2017 bedroegen de aankoopverbintenissen van de Vennootschap ongeveer € 1.086 miljoen (3 januari 2016: € 821) De
koopovereenkomsten waarvoor Ahold Delhaize vooraf leverancierskortingen heeft ontvangen, zoals de voorafgaande ondertekening van betalingen ontvangen als
tegenprestatie voor de aankoopverplichtingen, worden niet opgenomen in de aankoopverplichtingen. Deze contracten kunnen in het algemeen worden beëindigd zonder te
voldoen aan de aankoopverplichtingen over de terugbetaling van de onverdiende gedeelten van het voorschot van leverancierskortingen. Het niet-verdiende deel van deze
voorafgaande leverancierskortingen wordt opgenomen als een passief op de balans.
131
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
34 Verbintenissen en buitenbalansverplichtingen (vervolg)
Voorwaardelijke verbintenissen
Waarborgen
De waarborgen door Ahold Delhaize verstrekt aan derden kunnen als volgt worden samengevat:
in € miljoen
Huurwaarborgen
Huurwaarborgen ondersteund door kredietbrieven
Bedrijfs- en terugkoopwaarborgen
Totaal
1 januari
2017
3 januari
2016
902
60
34
996
495
68
36
599
De in de hierboven vermelde tabel opgenomen bedragen zijn de maximale niet gedisconteerde bedragen waarvoor de Groep zou kunnen worden gedwongen om deze af te
wikkelen in het kader van de regeling voor het volledige gewaarborgde bedrag, indien dat bedrag door de tegenpartij wordt gevorderd van de waarborg. Als onderdeel van de
desinvestering van U.S. Foodservice in 2007 ontving Ahold Delhaize een onherroepelijke standby kredietbrief voor $ 216 miljoen (€ 163 miljoen) die werd teruggebracht tot
$ 64 miljoen (€ 60 miljoen) op 1 januari 2017 (2015: $ 73 miljoen (€ 68 miljoen)).
Ahold Delhaize is voorwaardelijk aansprakelijk voor de huurovereenkomsten met derden in verband met de sluiting van vestigingen en beschikkingen over activa. Er zou van
Ahold Delhaize kunnen worden vereist dat het de financiële verplichtingen onder deze huurovereenkomsten op zich neemt als één van de rechtsopvolgers niet in staat zou zijn
om zijn huurverplichtingen te vervullen. De huurwaarborgen zijn gebaseerd op de nominale waarde van de toekomstige minimale huurbetalingen van de toegewezen
huurovereenkomsten die duren tot 2040. De bedragen van de huurwaarborgen zijn exclusief de kosten van het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en onroerende
voorheffing; dergelijke bedragen kunnen variëren in de tijd, per regio en per gebouw. Van het bedrag van € 902 miljoen in de niet-gedisconteerde huurwaarborgen, heeft
€ 184 miljoen betrekking op de desinvestering van BI-LO/Bruno's, € 204 miljoen op de Sweetbay, Harveys, en Reid's desinvestering, € 144 miljoen op de Bottom Dollar Food
desinvestering en € 161 miljoen op de Tops desinvestering. Op een gedisconteerde basis bedraagt de huurwaarborg respectievelijk € 786 miljoen en € 437 miljoen op
respectievelijk 1 januari 2017 en 3 januari 2016.
Desinvesteringen BI-LO / Bruno
Op respectievelijk 5 februari 2009 en 23 maart 2009 hebben Bruno's Supermarkets, LLC en BI-LO, LLC, een verzoek ingediend tot bescherming op basis van Hoofstuk 11 van
de Amerikaanse faillissementswet (U.S. Bankruptcy Code) (de verzoeken). Naar aanleiding van de verzoeken heeft Ahold Delhaize een beoordeling uitgevoerd van haar
potentiële verplichtingen uit hoofde van de huurwaarborgen op basis van de resterende oorspronkelijke duur van elke huurovereenkomst, evenals een beoordeling van de
mogelijkheid dat Ahold Delhaize uit hoofde van een waarborg enige potentiële schadevergoeding zou moeten betalen waardoor zij toekomstige huurbetalingen zou moeten
beperken. Bijgevolg heeft Ahold Delhaize in 2009 voorzieningen geboekt ten belope van € 109 miljoen en daarmee verbonden verrekeningen van belastingvoordelen van € 47
miljoen binnen de resultaten van desinvesteringen.
Op 12 mei 2010 trad het gereorganiseerde BI-LO uit de faillissementsbescherming en nam BI-LO 149 operationele locaties op zich die door Ahold Delhaize zijn gewaarborgd.
Tijdens het faillissement van BI-LO heeft BI-LO in totaal 16 door Ahold Delhaize gewaarborgde huurovereenkomsten geweigerd en Ahold Delhaize en Ahold Delhaize nam
132
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
tevens 12 andere BI-LO huurovereenkomsten met Ahold Delhaize waarborgen op zich. Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen, nam Ahold Delhaize een vermindering
van € 23 miljoen op in haar voorziening, na belastingen, in het resultaat op desinvesteringen in de eerste helft van 2010. Sinds het einde van het tweede kwartaal van 2010
heeft Ahold Delhaize dadingen afgesloten met een aantal verhuurders met betrekking tot huurovereenkomsten van de voormalige BI-LO en Bruno's winkels die door Ahold
Delhaize zijn gewaarborgd.
Op het einde van 2016 bedroeg de overblijvende voorziening in verband met BI-LO en Bruno’s € 15 miljoen (2015: € 19 miljoen) met een verrekening van het daarmee
verbonden belastingvoordeel van € 6 miljoen (2015: € 8 miljoen). Dit bedrag vertegenwoordigt de beste schatting van Ahold Delhaize van het gedisconteerde totale bedrag van
de resterende huurverplichtingen en bijbehorende lasten, na aftrek van bekende overgedragen mitigaties, wat kan resulteren in uitgaande kasstromen van Ahold Delhaize in
het kader van de verschillende huurwaarborgen. Ahold Delhaize blijft alle ontwikkelingen opvolgen en de mitigatie inspanningen voortzetten met betrekking tot deze
verplichtingen voortvloeiend uit huurwaarborgen.
34 Verbintenissen en buitenbalansverplichtingen (vervolg)
Desinvesteringen Sweetbay, Harveys, Reid's en Bottom Dollar Food
Ten gevolge van de fusie heeft Ahold Delhaize een beoordeling uitgevoerd van haar potentiële verplichtingen uit hoofde van huurwaarborgen rekening houdend met de
overblijvende duurtijd van elke huurovereenkomst, het potentieel om de eigendom door te verhuren als de overnemer in gebreke zou blijven en de schuldpositie van de
tegenpartij. Ahold Delhaize boekte een passief van € 20 miljoen dat de geschatte reële waarde van de huurwaarborgen vertegenwoordigt.
Overige
Ahold Delhaize heeft aan bepaalde leveranciers of franchisenemers of niet-geconsolideerde entiteiten zakelijke waarborgen verstrekt. Indien de franchisenemer of de nietgeconsolideerde entiteit hun financiële verplichtingen zoals beschreven in de waarborg niet zouden naleven, zou van Ahold Delhaize kunnen worden vereist dat ze presteert.
Terugkoopwaarborgen hebben betrekking op de verbintenis van Ahold Delhaize om winkels of voorraden van bepaalde franchisenemers tegen vooraf vastgestelde prijzen
terug te kopen. De terugkoopwaarborgen weerspiegelen de maximum terugkoopwaarde waartoe men zich onder de waarborgen heeft verbonden. De laatste zakelijke en
terugkoopwaarborg verstrijkt in 2022.
De verklaringen en waarborgen als onderdeel van de verkoop van de activiteiten van Ahold Delhaize
Ahold Delhaize heeft in de betrokken verkoopovereenkomsten de gebruikelijke verklaringen en waarborgen verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volledigheid
van de boekhouding, het recht op activa, de planning van belangrijke contracten en regelingen, geschillen, vergunningen, arbeidskwesties en werknemersvoordelen en
belastingen. Deze verklaringen en waarborgen zullen over het algemeen eindigen, afhankelijk van hun specifieke kenmerken, een aantal jaar na de datum van de datum van
voltooiing van de betrokken transactie.
De belangrijkste verkopen van activiteiten worden hieronder beschreven. Bovendien bestaan specifieke beperkte verklaringen en waarborgen voor een aantal kleinere
desinvestering van Ahold Delhaize. De totale impact van eventuele vorderingen uit hoofde van dergelijke verklaringen en waarborgen wordt verwacht niet belangrijk te zijn.
Disco
Ahold Delhaize moet de kopers van Disco S.A. (Disco) en Disco schadeloosstellen voor bepaalde vorderingen ingesteld door beweerde schuldeisers van bepaalde
Uruguayaanse en andere banken, met een voorwaardelijke aansprakelijkheidsgrens van € 15 miljoen. Ahold Delhaize beoordeelt de waarschijnlijkheid dat ze aansprakelijk
wordt gehouden ten belope van het bedrag van de voorwaardelijke aansprakelijkheidsgrens. De grens omvat niet de verplichting van Ahold Delhaize tot schadeloosstelling in
133
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
verband met de Uruguayaanse geschillen beschreven in de afdeling Gerechtelijke procedures van deze Toelichting. De verplichting van Ahold Delhaize tot schadeloosstelling
in het kader van dit geschil is niet begrenst tot enig bedrag noch beperkt tot een bepaalde periode in de tijd.
Bradlees
In 1992, splitste Stop & Shop zich af van Bradlees Stores, Inc. (Bradlees) als een naamloze vennootschap (the Bradlees Spin-off). In verband met de Bradlees Spin-off heeft
Stop & Shop aan Bradlees bepaalde vastgoed huurovereenkomsten toegewezen. Op grond van een reorganisatie in 1995 van Bradlees en een daaropvolgende ontbinding en
vereffening van Bradlees na een faillissementsbescherming te hebben ingediend in 2000 (gezamenlijk de Bradlees Faillissementen genoemd), werden een aantal van
dergelijke vastgoed huurovereenkomsten aangenomen en toegewezen aan derden. Volgens het toepasselijk recht, kan Stop & Shop voorwaardelijk aansprakelijk worden
gehouden ten aanzien van verhuurders ingevolge bepaalde huurovereenkomsten toegewezen in verband met de Bradlees Spin-off en vervolgens aangenomen en
toegewezen aan derden in het kader van de Bradlees Faillissementen.
BI-LO / Bruno’s
In verband met de verkoop van BI-LO en Bruno's, kan Ahold Delhaize voorwaardelijk aansprakelijk worden gehouden door verhuurders onder waarborgen van sommige 200
BI-LO en Bruno's operationele of financiële huurovereenkomsten die bestonden op het ogenblik van de verkoop in het geval van een toekomstige tekortkoming van de huurder
onder zulke huurovereenkomsten. Ten gevolge de faillissementsverzoeken van BI-LO en Bruno's in 2009, werd een voorziening opgenomen in 2009. BI-LO verliet de
faillissementsprocedure in mei 2010 en de Vennootschap heeft de raming van haar aansprakelijkheid opnieuw beoordeeld. Voor meer informatie, zie de afdeling Waarborgen
in deze Toelichting.
134
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
34 Verbintenissen en buitenbalansverplichtingen (vervolg)
Tops Markets, LLC
In verband met de verkoop van Tops in 2007 heeft Ahold Delhaize bepaalde post-closing verplichtingen tot schadeloosstelling ingevolge de verkoopovereenkomst waarvan de
Vennootschap meent dat ze gebruikelijk zijn voor dit soort transacties. Ahold Delhaize behield bepaalde verplichtingen in de verkoop, met inbegrip van voorwaardelijke
verplichtingen voor 45 huurovereenkomsten met waarborgen van Ahold Delhaize. Daarnaast behield Ahold Delhaize verplichtingen met betrekking tot winkels die eerder
verkocht werden, met inbegrip van waarborgen op vijf Tops-winkels oost New York, evenals verplichtingen met betrekking tot de Tops buurtsupermarkten en de winkels in het
noordoosten van Ohio, zoals wordt aangegeven in de paragraaf Tops buurtwinkels.
Tops buurtwinkels: Wilson Farms en Sugarcreek
Overeenkomstig het toepasselijke recht kan Tops voorwaardelijk aansprakelijk zijn ten aanzien van verhuurders voor 186 huurovereenkomsten toegewezen in verband met de
verkoop van de Tops 'Wilson Farms en Sugarcreek buurtsupermarkten in het geval van een toekomstige tekortkoming van de huurder ingevolge deze huurovereenkomsten.
Ahold Delhaize kan voorwaardelijk aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van verhuurders ingevolge de waarborgen van 77 van deze huurovereenkomsten in hetzelfde
geval.
Tops winkels in het noordoosten van Ohio
Tops sloot al haar locaties in het noordoosten van Ohio voorafgaand aan het jaareinde van 2006. Op 1 januari 2017 waren 33 van de in totaal 55 gesloten locaties in het
noordoosten van Ohio verkocht of worden deze nu onderverhuurd of gedeeltelijk onderverhuurd. Bijkomend werden 19 huurovereenkomsten opgezegd. Drie winkels blijven op
de markt. In verband met de verkoop van winkels, hebben Tops en Ahold Delhaize bepaalde post-closing verplichtingen tot schadeloosstelling ingevolge de
verkoopovereenkomsten, waarvan Ahold Delhaize meent dat deze gebruikelijk zijn bij transacties van deze aard. Volgens het toepasselijk recht kan Ahold Delhaize
voorwaardelijk aansprakelijk worden gehouden ten aanzien van verhuurders onder waarborgen van 14 van dergelijke huurovereenkomsten in geval van een toekomstige
tekortkoming van de huurder onder zulke huurovereenkomsten. Als Ahold Delhaize in staat is om de huurovereenkomsten toe te wijzen aan de resterende winkels in het
noordoosten van Ohio, dan kan Ahold Delhaize ingevolge het toepasselijk recht ook voorwaardelijk aansprakelijk worden gehouden ten aanzien van verhuurders ingevolge de
waarborgen van bepaalde van deze resterende huurovereenkomsten in het geval van een toekomstige tekortkoming van de huurder onder zulke huurovereenkomsten.
Sweetbay, Harveys and Reid’s en Bottom Dollar Food
Als onderdeel van de desinvestering door Ahold Delhaize van Sweetbay, Harveys and Reid’s en Bottom Dollar Food, heeft Ahold Delhaize waarborgen verstrekt voor een
aantal bestaande operationele en financiële huurovereenkomsten die lopen tot 2037. Op 1 januari 2017, kan Ahold Delhaize voorwaardelijk aansprakelijk worden gehouden
voor 99 huurovereenkomsten met betrekking tot de desinvestering van Sweetbay, Harveys and Reid’s en voor 38 huurovereenkomsten met betrkking tot de desinvestering van
Bottom Dollar Food. In geval van een toekomstige tekortkoming van de koper, zal Ahold Delhaize ingevolge de bepalingen van de contracten aansprakelijk zijn ten aanzien van
de eigenaars. De gewaarborgde huurovereenkomsten zijn ten aanzien van twee specifieke kopers. De Sweetbay, Harveys and Reid's winkels werden verkocht aan BI-LO en
de Bottom Dollar Food winkels werden verkocht aan Aldi. Voor meer informatie, zie de afdeling Waarborgen in deze Toelichting.
Tom & Co
Op 29 juli 2016 heeft Ahold Delhaize de desinvestering van de huisdieren speciaalzaakketen Tom & Co. voltooid. Als onderdeel van de transacties, heeft Ahold Delhaize
vergoedingen aan de koper van alle gedesinvesteerde winkels toegekend, waarvan Ahold Delhaize meent dat deze gebruikelijk zijn voor transacties van dergelijke aard.
135
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Desinvestering van remedy stores in België
In maart 2016 ontving Ahold Delhaize de goedkeuring van het de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voor de fusie tussen Ahold en Delhaize. De goedkeuring is
onderworpen aan de voorwaarde van de desinvestering van een beperkt aantal winkels in België om tegemoet te komen aan bezorgdheden omtrent de mededinging,
opgeworpen door de BMA. De desinvesteringsprocedure is lopende. Tot op vandaag werden geen desinvesteringen uitgevoerd. Tot alle door de BMA opgelegde vereisten zijn
nageleefd, zullen Albert Heijn en Delhaize winkels in België afzonderlijk blijven handelen. Zie eveneens Toelichting 5 bij de geconsolideerde jaarrekening.
136
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
34 Verbintenissen en buitenbalansverplichtingen (vervolg)
Desinvestering van remedy stores in de V.S.
In juli 2016 heeft Ahold Delhaize, als voorwaarde voor het ontvangen van de wettelijke goedkeuring voor hun fusie van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), een
schikkingsovereenkomst (“Schikkingsovereenkomst”) met de FTC afgesloten volgens dewelke van Ahold en Delhaize wordt vereist dat ze winkels desinvesteren in zeven
staten opdat de fusie niet anti-concurrentieel zou zijn. In verband met de Schikkingsovereenkomst hebben dochtervennootschappen van Ahold en Delhaize overeenkomsten
afgesloten met zeven kopers om een totaal van 86 winkels (waarvan 81 winkels moeten worden gedesinvesteerd ingevolge de Schikkingsovereenkomst) met inbegrip van 73
gehuurde winkels en 13 winkels in eigendom. Op 1 januari 2017, heeft Ahold Delhaize alle vereiste desinvesteringen voltooid, behalve de verkoop van zeven winkels in
Richmond, Virginia, waarvan de verkoop aan Publix North Carolina LP gepland is voor juli 2017. Met betrekking tot de 73 gehuurde winkels, moeten de betrokken
dochtervennootschappen van Ahold de huurovereenkomst van elke winkel toewijzen aan de koper. Volgens het toepasselijk recht, kan de dochtervennootschap van Ahold
Delhaize die elk van de 73 huurovereenkomsten toewijst voorwaardelijk aansprakelijk worden gehouden ten aanzien van de eigenaar uit hoofde van dergelijke
huurovereenkomst in geval van een toekomstige tekortkoming door de huurder uit hoofde van deze huurovereenkomst. Enige andere dochtervennootschap van Ahold
Delhaize die voorheen een huurdersbelang had bij dergelijke huurovereenkomst, kan in dergelijk geval tevens aansprakelijk worden gehouden. Daarnaast kunnen Ahold
Delhaize of dochtervennootschappen van Ahold Delhaize in hetzelfde geval eveneens voorwaardelijk aansprakelijk worden gehouden door eigenaars uit hoofde van de
waarborgen van 13 van de 17 huurovereenkomsten. Zie eveneens Toelichting 5 bij de geconsolideerde jaarrekening.
Inkomstenbelastingen
Aangezien Ahold Delhaize actief is in een aantal landen, zijn haar inkomsten onderworpen aan de belastingheffing in verschillende rechtsgebieden en aan verschillende
belastingtarieven. Een belangrijke beoordeling is vereist bij het bepalen van de geconsolideerde inkomstenbelasting positie. Wij streven ernaar om onze zaken op een
duurzame manier te organiseren, rekening houdend met de geldende voorschriften van de rechtsgebieden waarin wij actief zijn. Ten gevolge van het feit dat Ahold Delhaize
actief is in verschillende rechtsgebieden, wordt zij blootgesteld aan een aantal verschillende fiscale risico's met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de
belastingwetgeving of interpretaties van dergelijke fiscale wetgeving. De autoriteiten in de rechtsgebieden waarin Ahold Delhaize actief is, kunnen de belastingaangiften van de
onderneming herzien en kunnen het mogelijk oneens met de uitgangspunten die zij in deze aangiften heeft gehanteerd. Hoewel de uiteindelijke uitkomst van deze
herzieningen onzeker is, heeft Ahold Delhaize de verdiensten van haar ingediende aangiftes overwogen in haar algemene beoordeling van potentiële belastingverplichtingen
en meent zij dat zij gepaste voorzieningen heeft geboekt in haar geconsolideerde jaarrekening voor blootstellingen in dit verband. Op basis van haar beoordeling van de
potentiële belastingverplichtingen en de verdiensten van de aangiften van Ahold Delhaize, is het onwaarschijnlijk dat potentiële belastingrisico's bovenop de in de
geconsolideerde jaarrekening momenteel als verplichtingen geboekte bedragen belangrijk zullen zijn voor haar financiële situatie of voor de toekomstige bedrijfsresultaten.
Gerechtelijke procedures
Ahold Delhaize en sommige van haar vroegere of huidige dochtervennootschappen zijn betrokken bij een aantal gerechtelijke procedures zoals geschillen ten gevolge van
desinvesteringen, belastingen, werkgelegenheid en andere geschillen en onderzoeken. De gerechtelijke procedures die hieronder worden besproken en die hetzij hangende,
dreigend of onzeker zijn als er negatief in wordt geoordeeld of dadingen worden getroffen, kunnen leiden tot een passivaposten in de financiële toestand, de bedrijfsresultaten
of kasstromen van Ahold Delhaize. Ahold Delhaize kan besprekingen starten over de afwikkeling van deze en andere procedures en kan dadingsovereenkomsten afsluiten als
zij van mening is dat een dading is in het beste belang is van haar aandeelhouders. In overeenstemming met IAS 37 “Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en
voorwaardelijke activa” heeft Ahold Delhaize, waar nodig, voorzieningen opgenomen met betrekking tot deze procedures, die worden weergegeven in haar balans.
137
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Financieel
Albert Heijn Franchising
De Vereniging Albert Heijn Franchisenemers (een vereniging van de franchisenemers van Albert Heijn of VAHFR) heeft vorderingen ingesteld tegen Albert Heijn Franchising
BV (AHF), een dochtervennootschap van Ahold Delhaize, voor de jaren 2008 tot 2012, waarvan de totale vermeende waarde het bedrag van € 200 miljoen overschrijdt. AHF
en de VAHFR hebben gedurende een aantal jaren voortdurend besprekingen gevoerd over de oplossing van bepaalde kostenposten in het kader van de individuele
franchiseovereenkomsten. Op 24 december 2014 ontvingen AHF en andere rechtspersonen binnen de Ahold-groep, met betrekking tot deze besprekingen, een dagvaarding
waarbij VAHFR en 242 individuele eisers procedures zouden opstarten met ingang van 15 april 2015 voor de rechtbank van Haarlem. Op 16 november 2016 heeft de
rechtbank een vonnis uitgesproken waarbij alle vorderingen van VAHFR en de individuele eisers werden afgewezen. Op 13 februari 2017 hebben VAHFR en 240 individuele
franchisegevers een formeel beroep ingesteld tegen het vonnis, dat nog moet worden onderbouwd.
Niettegenstaande het voorgaande moet nog steeds een regeling worden gevonden voor de jaren 2010 en volgende. Ahold Delhaize beschikt over een bestaande voorziening
van € 30 miljoen met betrekking tot de afwikkeling van de kosten voor individuele franchisenemers voor de gehele periode tot en met 2016.
Uruguayaanse geschillen
Ahold Delhaize is, samen met Disco en Disco Ahold Delhaize International Holdings N.V. (DAIH), partij bij een gerechtelijke procedure in Uruguay met betrekking tot de
overname in 2002 door Ahold Delhaize van de aandelen van Velox Retail Holdings in het kapitaal van DAIH. De twee andere gerelateerde rechtszaken in Uruguay werden
uiteindelijk in 2013 besloten in het voordeel van Ahold Delhaize. De schadevergoeding die door de eisers, vermeende schuldeisers van bepaalde Uruguayaanse en andere
banken, wordt gevorderd bedraagt ongeveer $ 62 miljoen (€ 59 miljoen) vermeerderd met intresten en kosten. In het kader van de verkoop van Disco aan Cencosud in 2004,
heeft Ahold Delhaize Cencosud en Disco gevrijwaard tegen de uitkomst van deze gerechtelijke procedures. De procedures in de ene overblijvende rechtszaak zijn steeds
hangende. Ahold Delhaize blijft van mening dat de vorderingen van eisers ongegrond zijn en zal zich verder krachtig blijven verzetten tegen dergelijke vorderingen.
Griekse geschillen
In een zaak tussen aandeelhouders met betrekking tot Alfa Beta Vassilopoulos S.A. (“AB”), een volledige dochtervennootschap van Ahold Delhaize in Griekenland, werd Ahold
Delhaize in 2011 ingelicht dat bepaalde vorige aandeelhouders van AB, die samen 7% van de aandelen in AB bezitten, een vordering hebben ingediend bij de Rechtbank van
eerste aanleg van Athene waarbij ze de prijs betwisten die door Ahold Delhaize tijdens de squeeze-out procedure werd betaald en die door de Hellenic Capital Markets
Commission is goedgekeurd. Ze hebben tevens een afzonderlijke vordering ingediend voor samengestelde rente. Ahold Delhaize meent dat de squeeze-out transactie werd
uitgevoerd en voltooid in overeenstemming met alle wettelijke en reglementaire vereisten en tegen een eerlijke prijs en zij treedt krachtig in verdediging tegen deze
vorderingen. In de loop van 2017 wordt een beslissing verwacht over de grond van deze zaak door de Rechtbank van eerste aanleg.
Overige gerechtelijke procedures
Naast de gerechtelijke procedures die eerder in deze Toelichting werden omschreven, zijn Ahold Delhaize en haar vroegere of huidige dochtervennootschappen partij bij een
aantal andere gerechtelijke procedures die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteiten. Ahold Delhaize meent dat de uiteindelijke beslechting van deze andere procedures, in het
totaal, geen belangrijke nadelige invloed zullen hebben op de financiële positie, de bedrijfsresultaten of kasstromen van Ahold Delhaize. Dergelijke andere gerechtelijke
procedures zijn echter onderhevig aan inherente onzekerheden en de uitkomst van individuele zaken kan evenmin worden voorspeld. Het is mogelijk dat Ahold Delhaize zou
kunnen worden verplicht om uitgaven te maken, die de gevestigde voorzieningen overschrijden, voor bedragen die niet redelijkerwijze kunnen worden geraamd.
138
35 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
36 Lijst van dochtervennootschappen, joint ventures en verbonden vennootschappen
De volgende vennootschappen zijn belangrijke dochtervennootschappen, joint ventures en verbonden vennootschappen van Ahold Delhaize op 1 januari 2017:
Geconsolideerde dochtervennootschappen
Tenzij tegenstrijdige bepaling zijn dit rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of virtuele gehele dochtervennootschappen. Dochtervennootschappen die niet belangrijk zijn om
een inzicht te krijgen in de Ahold Delhaize groep zoals dat door het Nederlands recht is vereist, werden uit deze lijst weggelaten. Met betrekking tot de enkelvoudige
jaarrekening van de Nederlandse rechtspersonen opgenomen in de consolidatie opgenomen, heeft de Vennootschap zichzelf bediend van de vrijstelling voorzien in artikel 403,
lid 1 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Volgens dat artikel 403 heeft Ahold Delhaize hoofdelijke aansprakelijkheid op zich genomen voor de schulden die
voortvloeien uit de rechtshandelingen van een aantal dochtervennootschappen in Nederland, die deel uitmaken van de consolidatie. De namen van de
dochtervennootschappen waarvoor Ahold Delhaize 403 verklaringen heeft uitgegeven kunnen worden ingezien in het handelsregister dat wordt beheerd door de Kamer van
Koophandel Nederland.
Kleinhandel Europa
Albert Heijn B.V., Zaandam, Nederland
Albert Heijn Franchising B.V., Zaandam, Nederland
Gall & Gall B.V., Zaandam, Nederland
Etos B.V., Zaandam, Nederland
bol.com B.V., Utrecht, Nederland
Alfa Beta Vassilopoulos S.A., Athene, Griekenland
Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm. VA, Brussel, België
Delhaize Serbia d.o.o. Beograd, Belgrado, Servië
Mega Image S.R.L., Boekarest, Roemenië
AHOLD Czech Republic a.s., Praag, Tsjechische Republiek
Albert Heijn België N.V. / SA, Schoten, België
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
Ahold Germany GmbH, Mettmann, Duitsland
Delhaize Luxembourg S.A., Kehlen, Groothertogdom Luxemburg
Kleinhandel Verenigde Staten
The Stop & Shop Supermarket Company LLC, Boston, Massachusetts
Food Lion LLC, Salisbury, Maryland
Giant Food Stores LLC, Carlisle, Pennsylvania
Giant of Maryland LLC, Landover, Maryland
Hannaford Bros. Co., LLC, Scarborough, Maine
Peapod LLC, Skokie, Illinois
140
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
36 Lijst van dochtervennootschappen, joint ventures en verbonden vennootschappen (vervolg)
Overige
Ahold Delhaize Coffee Company B.V., Zaandam, Nederland
Ahold Europe Real Estate & Construction B.V., Zaandam, Nederland
Ahold Finance Company N.V., Zug, Zwitserland
Ahold Financial Services LLC, Carlisle, Pennsylvania, Verenigde Staten
Ahold Finance U.S.A., LLC, Zaandam, Nederland
Ahold Insurance N.V., Willemstad, Curaçao
Ahold International Sàrl, Zug, Zwitserland
Ahold Information Services Inc., Greenville, South Carolina, Verenigde Staten
Ahold Lease U.S.A. Inc., Boston, Massachusetts, Verenigde Staten
Ahold Licensing Sàrl, Geneva, Zwitserland
Ahold Nederland B.V., Zaandam, Nederland
Ahold U.S.A. Inc., Boston, Massachusetts, Verenigde Staten
American Sales Company LLC, Lancaster, New York, Verenigde Staten
CUW B.V., Willemstad, Curaçao
Delhaize America LLC, Salisbury, Maryland, Verenigde Staten
Delhaize Griffin N.V. / SA, Brussel, België
Delhaize The Lion Coordination Center N.V. / SA, Brussel, België
Delhaize “The Lion” Nederland B.V., Delft, Nederland
Delhaize US Holding Inc., Salisbury, Maryland, Verenigde Staten
DZA Brands LLC, Salisbury, Maryland, Verenigde Staten
Lion Lux Finance Sàrl, Kehlen, Groothertogdom Luxemburg
Lion Retail Holding Sàrl, Kehlen, Groothertogdom Luxemburg
141
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
MAC Risk Management Inc., Boston, Massachusetts, Verenigde Staten
The MollyAnna Company, Montpelier, Vermont, Verenigde Staten
Joint ventures en verbonden ondernemingen (niet-geconsolideerd)
JMR – Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A., Lissabon, Portugal (49% in het bezit van de dochtervennootschap van Ahold Delhaize, Ahold International Sàrl)
Jerónimo Martins Retail Services S.A., Klosters, Zwitserland (49% in het bezit van de dochtervennootschap van Ahold Delhaize, Ahold Delhaize’s International Sàrl)
P.T. Lion Super Indo LLC, Jakarta, Indonesië (51% in het bezit van de dochtervennootschap van Ahold Delhaize, “The Lion” Nederland B.V.)
142
Financieel
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
Verslag van de onafhankelijke auditor
Aan: de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Verslag over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 1 januari 2017
Ons advies
Naar ons oordeel:
•
geeft de bijgaande geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de financiële toestand van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. per 1 januari 2017 en van haar
resultaten en kasstromen over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor Financiële Verslaggeving zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek; en
•
geeft de bijgaande jaarrekening van de moedervennootschap een getrouw beeld van de financiële toestand van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. per 1 januari 2017 en
van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben een audit uitgevoerd van de bijgaande jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 1 januari 2017 van Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Zaandam ("de
Vennootschap"). De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. en haar dochtervennootschappen (samen: "de Groep") en de
jaarrekening van de moedervennootschap.
De geconsolideerde jaarrekening omvat:
•
de geconsolideerde balans per 1 januari 2017;
•
de volgende overzichten over het boekjaar eindigend op 1 januari 2017: de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten, eigenvermogensmutaties en kasstromen; en
•
de toelichtingen, met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
De jaarrekening van de moedervennootschap omvat:
•
1
de balans van de moedervennootschap per 1 januari 2017;
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
•
de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op die datum;
•
de toelichtingen, met een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen
Financieel - Overige informatie
Het kader van de financiële verslaggeving dat werd toegepast bij de opstelling van de jaarrekening is EU-IFRS en de relevante bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek voor de geconsolideerde jaarrekening en de bepalingen van Deel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek voor de jaarrekening
van de moedervennootschap.
De grondslag voor ons advies
Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht, met inbegrip van de Nederlandse Standaarden voor de Accountantscontrole. Onze
verantwoordelijkheden ingevolge deze standaarden worden verder omschreven in de afdeling “Onze verantwoordelijkheden voor de audit van de jaarrekening” van ons verslag.
Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. in overeenstemming met de "Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten"
(ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de "Verordening gedrags- en beroepsregels accountants" (VGBA).
Wij menen dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Onze controleaanpak
Samenvatting en context
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. is een internationale groep van detailhandelaars van voeding. De Groep bestaat uit verschillende componenten. Daarom hebben wij het
toepassingsgebied en de aanpak van onze audit van de groep in overweging genomen zoals uiteengezet in het Toepassingsgebied van de afdeling Audit van de Groep Wij
hebben bijzondere aandacht besteed aan de focuspunten gedreven door de activiteiten van de Vennootschap zoals hieronder wordt uiteengezet.
Wij hebben onze audit ontworpen door het bepalen van materialiteit en het identificeren en inschatten van het risico van materiële afwijkingen in de jaarrekening. Wij hebben in
het bijzonder aandacht besteed aan die gebieden waarvoor de raad van bestuur subjectieve beoordelingen heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij belangrijke ramingen waarbij
veronderstellingen over toekomstige gebeurtenissen worden gemaakt die inherent onzeker zijn (zie Toelichting 2 bij de jaarrekening). Onze audit en de bepaling van de
kernpunten van de audit werden gevormd op basis van de retailactiviteiten van de Vennootschap, die werden uitgebreid ten gevolge van de fusie met Delhaize. Bij al onze
audits hebben wij tevens aandacht besteed aan het risico van het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door de raad van bestuur waaronder het evalueren van
risico’s op materiële afwijkingen ten gevolge van fraude op basis van een analyse van de mogelijke belangen van de raad van bestuur.
Wij hebben ervoor gezorgd dat de auditteams, zowel op groepsniveau als op het niveau van de groepsonderdelen, over voldoende specialistische kennis en expertise
beschikken die nodig zijn voor de audit van een retailvennootschap. De activiteiten van de Groep maken gebruik van een aantal legacy IT-systemen. De geschiktheid en
2
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
doeltreffende werking van de controle over deze systemen is een belangrijk element van de integriteit van de financiële verslaglegging binnen de Groep. Voor onze audit
hebben we beroep gedaan op IT-specialisten om de geschiktheid en doeltreffende werking van deze controles te beoordelen. Voorts hebben wij specialisten met waarderings-,
fiscale en actuariële expertise (met inbegrip van pensioenboekhouding) in ons auditteam opgenomen.
De kernpunten van onze auditaanpak waren de volgende:
Materialiteit
Algehele materialiteit: € 66 miljoen, wat 5% vertegenwoordigt van het resultaat voor belastingen.
Toepassingsgebied van de audit
We hebben de controlewerkzaamheden uitgevoerd op 11 onderdelen.
Elk onderdeel werd gecontroleerd door teams gevestigd in de USA, Nederland, België,
Griekenland, Zwitserland, de Tsjechische Republiek en Curaçao.
Bezoeken ter plaatse werden uitgevoerd in vijf landen: USA, Nederland, België, Griekenland en
Zwitserland.
Onze auditdekking bedraagt 91% van de geconsolideerde netto-omzet, 84% van de totale
activa en 85% van de winst voor belastingen.
Kernpunten van de audit
Boekhouding van de fusie van Ahold Delhaize
Erkenning van leverancierskortingen
Bijzondere waardverminderingstesten van de activa van winkels
Waardering van werknemersregelingen
Materialiteit
De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door de toepassing van materialiteit. Dit begrip wordt verder toegelicht in de sectie "Onze verantwoordelijkheid voor de audit
van de jaarrekening".
Wij stellen bepaalde kwantitatieve grenzen voor materialiteit vast. Deze grenzen, evenals de kwalitatieve overwegingen daarbij, hebben ons geholpen om de aard, de timing en
de omvang van onze auditprocedures voor de individuele posten en toelichtingen in de jaarrekening te bepalen en om de invloed van de geïdentificeerde afwijkingen op ons
oordeel te evalueren.
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel als volgt bepaald:
3
Financieel - Overige informatie
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Algemene materialiteit van de Groep
€ 66 miljoen (2015: € 52 miljoen).
Hoe werd de materialiteit bepaald
5% van de aangepaste winst voor belastingen
De overwegingen voor de toegepaste
benchmark
Component materialiteit
We hebben deze algemeen aanvaarde benchmark toegepast op basis van onze analyse van de
gemeenschappelijke informatiebehoeften van gebruikers van de jaarrekening. Op basis daarvan
zijn wij van mening dat de winst voor belastingen een belangrijke maatstaf is voor de financiële
prestaties van de vennootschap. Wij hebben ons toegepast percentage in 2016 verhoogd om
de invloed van eenmalige posten van onze benchmark uit te sluiten. Derhalve omvat de
aangepaste winst vóór belastingen niet de eenmalige uitzonderlijke posten van € 243 miljoen
die betrekking heeft op de aflossing van de JPY notes zoals onthuld in Toelichting 9 bij de
jaarrekening en van € 38 miljoen transactiekosten verbonden aan de fusie zoals onthuld in
Toelichting 4 bij de jaarrekening. Onze 2016 materialiteit is voornamelijk gestegen ten gevolge
van de fusie van de Groep met Delhaize. Voor onze audit hebben we een algehele materialiteit
van € 66 gebruikt, die werd bepaald tijdens de voorbereidende fase van de audit. Deze
materialiteit is iets lager dan het berekende bedrag van € 68 miljoen op basis van de 5% van de
werkelijke aangepaste winst vóór belastingen die de hiervoor beschreven aanpassingen
weerspiegelt.
Aan elk groepsonderdeel hebben we, binnen de reikwijdte van onze controle, op basis van onze
oordeelsvorming, een materialiteit toegerekend die lager ligt dan de materialiteit voor de groep
als geheel. De materialiteit die we hebben toegerekend aan de groepsonderdelen lag tussen
€ 65 en € 8 miljoen.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de Raad van Commissarissen overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 3,3 miljoen (2015: € 2,6 miljoen) rapporteren
evenals onderstaande afwijkingen die naar onze mening, om kwalitatieve redenen, relevant zijn.
Het toepassingsgebied van onze groepsaudit
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. is de moedervennootschap van een groep entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
van Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Voor vijf componenten werd een volledige audit uitgevoerd van hun jaarrekeningen aangezien deze componenten afzonderlijk belangrijk zijn voor de Groep. Deze
componenten omvatten de retailactiviteiten van Ahold USA, Delhaize USA en Ahold Nederland, Delhaize België evenals de activiteiten van het Global Support Office in
Nederland (die financieringsactiviteiten in Zwitserland omvatten). Verder hebben we bepaalde auditprocedures uitgevoerd op de Tsjechische en Griekse retailactiviteiten, de
4
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
activiteiten van het Corporate Center in de Verenigde Staten, bol.com en de verzekeringscaptives in de Verenigde Staten, Ierland en Curaçao om voldoende dekking te
verkrijgen van de specifieke posten van de geconsolideerde jaarrekening.
In totaal hebben wij door deze procedures uit te voeren, de volgende dekking bekomen voor de volgende posten:
Netto-omzet
Totaal activa
Winst voor belastingen
97%
84%
81%
Geen van de overige individuele componenten vertegenwoordigde meer dan 2% van de totale omzet van de Groep of meer dan 5% van de totale activa van de Groep. Voor de
overige componenten hebben we onder meer analytische procedures uitgevoerd ter bevestiging van onze inschatting dat er geen significante risico's van materiële
onjuistheden in deze componenten waren.
De activiteiten van het Global Support Office in Nederland (die de financieringsactiviteiten in Zwitserland omvatten), de groepsconsolidatie, onthullingen in de jaarrekening en
een aantal complexe posten werden geauditeerd door het bij de controleopdracht betrokken team van de Groep op het hoofdkantoor van de vennootscha. Dit omvatte de
procedures uitgevoerd betreffende de afgeleide financiële instrumenten, de analyses van bijzondere waardeverminderingen op goodwill, de boekhoudkundige verwerking van
de fusie tussen Ahold en Delhaize, de vergoeding van de raad van bestuur met inbegrip van op aandelen gebaseerde betalingen en financiële oplossingen van de groep voor
complexe boekhoudkundige kwesties. Voor alle overige componenten hebben we gebruikgemaakt van componentauditors die vertrouwd zijn met de lokale wet- en regelgeving
om de auditwerkzaamheden uit te voeren.
Waar het werk werd uitgevoerd door componentauditors, hebben we het niveau van betrokkenheid dat we nodig hadden in de auditwerkzaamheden op deze componenten
bepaald om te kunnen bepalen of er voldoende geschikt auditbewijs werd verkregen als basis voor ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening in het geheel. Het bij de
controleopdracht betrokken team van de Groep heeft de planning opgesteld, heeft de resultaten van de werkzaamheden van de componentauditors herzien en heeft de
bevindingen van de componentauditors beoordeeld en besproken tijdens conference calls en bezoeken ter plaatse. In het lopende jaar bezocht het bij de controleopdracht
betrokken team van de Groep het lokale management en de componentauditors in de Delhaize locaties in België, de Verenigde Staten en Griekenland evenals de belangrijke
locaties van Ahold in de Verenigde Staten, Nederland en Zwitserland.
Door bovengenoemde procedures op componenten, samen met bijkomende procedures op groepsniveau uit te voeren, hebben wij voldoende en geschikte auditinformatie
verkregen met betrekking tot de financiële informatie van de Groep om te dienen als basis voor ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening.
Kernpunten van de audit
Kernpunten van de audit zijn deze zaken die, naar ons professioneel oordeel, het belangrijkst waren tijdens de audit van de jaarrekening. De kernpunten van de controle
hebben wij meegedeeld aan de Raad van Commissarissen, maar deze vormen geen volledige weergave van alle kwesties die wij tijdens onze audit hebben geïdentificeerd en
besproken. Wij hebben de kernpunten van de controle omschreven en een samenvatting van de auditprocedures die wij op basis van deze punten hebben uitgevoerd
bijgevoegd.
5
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
De kernpunten van de audit werden opgesteld in het kader van onze audit van de jaarrekening als een geheel en wij hebben onze bevindingen daarop gevormd. Wij voorzien
geen afzonderlijk oordeel over deze kwesties of over specifieke elementen in de jaarrekening. Opmerkingen die we maken over de resultaten van onze werkzaamheden
moeten in het licht van deze context worden gelezen.
De context van onze audit is bepaald door de belangrijkste activiteiten van de Groep in 2016. Het belangrijkste evenement van de voorbije twaalf maanden was de voltooiing
van de fusie van de Groep met Delhaize. Derhalve werd dit een nieuwe belangrijke auditkwestie voor onze audit in 2015 gelet op het aantal belangrijke schattingen en
beoordelingen van het management die vereist waren om rekening te houden met de transactie en de brede waaier van posten in de jaarrekening die daardoor werden
beïnvloed. De overblijvende kernpunten van de audit stemmen overeen met het voorgaande jaar in wat hun omvang en de belangrijke schattingen en veronderstellingen
betreft.
Kernpunten van de audit
Boekhoudkundige verwerking van de fusie van Ahold Delhaize
en afstemming van het waarderingsbeleid
Toelichting 4
Op 23 juli 2016 was de fusie tussen Ahold en Delhaize Groep voltooid. Zoals
aangegeven in Toelichting 4 van de jaarrekening, werd de fusie boekhoudkundig
verwerkt als een bedrijfscombinatie, die belangrijke en complexe beoordelingen van
het management heeft vereist, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bepaling
van de reële waarden van de verworven activa en passiva op de overnamedatum
(d.w.z. een toewijzing van de aankoopprijs van € 10,8 miljard zoals gedefinieerd door
IFRS 3R).
De opname, waardering en onthulling van de fusie van Ahold en Delhaize in de
jaarrekening van 2016 werd beschouwd als een belangrijke auditkwestie gelet op de
omvang ervan en het niveau van beoordelingen die vereist was om de juiste
veronderstellingen te kiezen, bijvoorbeeld in de waardering van de merken, de
relaties met franchisenemers, de eigendommen van de winkels, de gunstige en
ongunstige leaserechten en de toewijzing van goodwill aan nieuwe en bestaande
kasstroom genererende eenheden. Daarenboven zou de gerelateerde afstemming
van het boekhoudbeleid en de consistente toepassing bij de Delhaize componenten
kunnen leiden tot materiële aanpassingen van de waarderingsperiode of tot
tegenstrijdigheden indien ze niet tijdig worden geïdentificeerd.
Hoe onze audit de kernpunten heeft aangepakt
Onze procedures voor de bedrijfscombinatie omvatte het
volgende:
Een beoordeling van de procedure die het management heeft gebruikt bij de
bepaling van de toewijzing van de aankoopprijs, met inbegrip van maar niet
beperkt tot het begrijpen van de omvang van het werk, de beoordeling van de
kwalificaties en vaardigheden van de waarderingsexperts die betrokken werden
door de Groep en de evaluatie van de procedure en het toezicht uitgevoerd door
de Groep Finance afdeling op de harmonisering van het boekhoudbeleid.
Het begrijpen en beoordelen van het ontwerp en het testen van de operationele
doeltreffendheid van de controles met betrekking tot de belangrijke inputs en
belangrijke outputs van de procedure voor de toewijzing van de aankoopprijs van
de Groep.
De controle van de waarderingen tegen de reële waarde, opgesteld door het
management en hun waarderingsexperten, met inbegrip van de beoordeling van
de gebruikte belangrijke waarderingsgrondslagen (zoals WACC tarieven, waarde
van eigendom en toekomstige groeipercentages). Wij hebben belangrijke
goedgekeurde en/of gebenchmarkte input gegevens gebruikt in het
waarderingsmodel zoals churn veronderstellingen voor de waardering van de
franchise en verbonden immateriële activa en gegevens betreffende de lease en
eigendommen.
Een beoordeling van de afstemming van het boekhoudbeleid met inbegrip van het
lezen van het materieel boekhoudbeleid van Delhaize, een evaluatie van de
volledigheid van de eigen analyse van de verschillen in het boekhoudbeleid
6
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
opgesteld door het management, de planning en het leiden van onze
componentauditors om specifieke werkzaamheden uit te voeren op de
afstemming van het beleid en het testen van de waardering van geboekte
aanpassingen waar de afstemming vereist was.
De planning en leiding van de audit van de closing balans van Delhaize die werd
gebruikt als input bij de toewijzing van de aankoopprijs.
Verder hebben we de geschiktheid van de verbonden onthullingen opgenomen in
Toelichting 4 bij de jaarrekening.
Kernpunten van de audit
Hoe onze audit de kernpunten heeft aangepakt
Opname van leverancierskortingen
Onze werkzaamheden omvatten de evaluatie van het ontwerp en het testen van de
doeltreffendheid van de controle van het management op de volledigheid en de
nauwkeurigheid van contractuele afspraken opgenomen in het boekhoudsysteem.
Toelichting 17
De groep ontvangt verschillende soorten leverancierskortingen, zoals verder
besproken in Toelichting 3 bij de jaarrekening. Deze vergoedingen zijn een
belangrijke component in de kosten van de omzet. Op 1 januari 2017 bedragen de te
ontvangen leverancierskortingen € 442 miljoen (Toelichting 17).
We hebben dit als een belangrijke auditkwestie beschouwd omdat de opname van
inkomsten en vorderingen in het kader van leverancierskortingen een beoordeling
van het management vereist, bijvoorbeeld over de aard en het niveau van de
nakoming van de verplichtingen van de vennootschap ingevolge de overeenkomsten
met leveranciers, ramingen met betrekking tot de aankoop of verkoopvolumes ter
ondersteuning van de opname van opbrengsten.
Verder hebben we de veronderstellingen van het management uitgedaagd die
werden gebruikt in de bepaling van de niet-gerealiseerde leverancierskortingen via
besprekingen met het management en de uitvoering van de volgende specifieke
inhoudelijke werkzaamheden. Steekproefsgewijs hebben we de geboekte bedragen
getest op de overeenstemming met het contractuele bewijs en hebben we de
betrokken posities en voorwaarden van de leveranciers bevestigd. Om de
betrouwbaarheid van de ramingen van het management te beoordelen, voerden we
bovendien een retrospectieve herziening uit van de latere inzameling over
vorderingen van leverancierskortingen over de voorgaande periode. Ten slotte
hebben we de cutoff getest door middel van een beoordeling van de nakoming van
de verplichting van opbrengsten uit leverancierskortingen geboekt tijdens een
periode kort voor en na het jaareinde.
Bijzondere waardeverminderingstesten van activa van de
winkels
Toelichting 11
7
Onze controlewerkzaamheden omvatten, onder meer, een beoordeling van het
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
De Groep heeft retailwinkels in Europa en de Verenigde Staten. De bijbehorende
activa van winkels en verbonden activa zijn belangrijk voor onze controle gelet op de
omvang van de boekwaarde van de activa van winkels (Toelichting 11), evenals de
beoordeling over de identificatie van eventuele triggers van waardeverminderingen
en de daaropvolgende beoordeling van de mogelijkheid tot terugwinning van de
geïnvesteerde bedragen. Dergelijke beoordelingen zijn hoofdzakelijk gericht op de
toekomstige prestaties van winkels die, onder andere, afhankelijk van het verwachte
winkelverkeer, de grootte van de winkelmand en het competitieve landschap op de
lokale markten. Beoordelingen van het management, op kwartaalbasis, van het feit
of er triggers zijn die een mogelijke waardevermindering aanwijzen. In 2016 heeft het
management netto waardeverminderingsverliezen ten belope van € 71 miljoen
opgenomen.
Financieel - Overige informatie
beleid en de procedures van de groep om triggers te identificeren van mogelijke
waardeverminderingen van activa met betrekking tot slecht presterende winkels door
het oordeel van het management van de financiële prestaties een winkel per winkel
na te zien.
We hebben veronderstellingen van het management die aan de grondslag liggen
voor de berekening van de waardeverminderingen van die winkels op de proef
gesteld als er een trigger werd geïdentificeerd en hebben deze veronderstellingen
bevestigd door ze te vergelijken met de interne prognoses en strategische plannen
en lange termijn plannen die door het management zijn goedgekeurd evenals met
historische trendanalyses het vermogen van het management om dergelijke
veronderstellingen op een betrouwbare manier te ramen na te gaan. We hebben
eveneens de toegepaste disconteringsfactor die door de Groep werd berekend
getest.
Verder hebben we de geschiktheid van de gerelateerde onthullingen vermeld in
Toelichting 11 van de jaarrekening beoordeeld.
Belangrijke auditkwestie
Waardering van werknemersregelingen
Toelichting 23
De Groep heeft pensioenregelingen gedefinieerd, voornamelijk in Nederland en de
Verenigde Staten, die aanleiding geven tot toegezegde pensioenregelingen ten
belope van respectievelijk € 4,6 miljard en € 1,6 miljard (Toelichting 23). We
beschouwden dit als een belangrijke auditkwestie vanwege de omvang van de
bedragen, het oordeel van het management (bijvoorbeeld over salarisstijgingen,
inflatie, disconteringsfactoren en sterftecijfers) en de technische expertise die nodig
is om deze bedragen vast te stellen, zoals besproken in Toelichting 23.
De Groep heeft ook een aanzienlijk aantal vakbondswerknemers in de Verenigde
Staten waarvan de pensioenuitkeringen worden gedekt door collectieve regelingen
van meerdere werkgevers (we verwijzen ook naar de risicofactor op pensioenplan
8
Hoe onze audit de kwestie heeft aangepakt
Onze werkzaamheden omvatten het begrijpen en beoordelen van het ontwerp en het
testen van de operationele doeltreffendheid van controles in verband met belangrijke
inputs en belangrijke outputs van de pensioenprocedures van de Groep.
We hebben de actuariële en demografische veronderstellingen en
waarderingsmethoden gebruikt door het management getest om de verschillende
pensioenverplichtingen van de Groep te bepalen. We zijn nagegaan of de
belangrijke actuariële veronderstellingen redelijk zijn en consistent werden
toegepast. We hebben payroll gegevens getest via een combinatie van controles en
testen van details en hebben gegevens afgestemd van de volkstelling van het
lidmaatschap die worden gebruikt in de actuariële modellen voor de loongegevens
van de geauditeerde groep.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
financiering op pagina [x] van het jaarverslag). In Toelichting 23 heeft het
management een berekening bekendgemaakt die is gebaseerd op verschillende
veronderstellingen en die leidt tot een raming van het mogelijke aandeel van de
Groep in het totale netto-tekort voor deze regelingen.
9
Financieel - Overige informatie
Daarnaast onderzochten we de mogelijke risicoblootstellingen van de collectieve
regelingen van meerdere werkgevers in de Verenigde Staten zoals deze worden
bekendgemaakt in Toelichting 23. We hebben de betrokken inputs die door het
management werden gebruikt om het proportioneel aandeel van de Groep in het
totale netto tekort van deze plannen voor ondersteunende documentatie zoals de
laatst beschikbare informatie over de regeling en actuariële berekeningen te
bepalen.
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
Verklaring over overige informatie van het jaarverslag
In aanvulling op de jaarrekening en ons auditverslag daarvan, bevat het jaarverslag overige informatie die bestaat uit:
•
het verslag van de raad van bestuur zoals gedefinieerd op pagina [114] van het Jaarverslag;
•
de overige informatie vervat in het overzicht, de bedrijfsbeoordeling en de afdelingen beheer en investeerders; en
•
de overige informatie overeenkomstig de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Op basis van de procedures die werden uitgevoerd zoals hieronder uiteengezet, concluderen we dat de overige informatie:
•
overeenstemt met de jaarrekening en geen materiële vergissingen bevat;
•
alle informatie bevat die vereist is in overeenstemming met titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Wij hebben de overige informatie gelezen. Op basis van onze kennis en ons begrip verkregen bij de audit van de jaarrekening of anderszins, hebben we onderzocht of de
overige informatie materiële onjuistheden bevat.
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben we de vereisten voorzien in Titel 9, Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse Norm 720 nageleefd.
De reikwijdte van die werkzaamheden was aanzienlijk kleiner dan de reikwijdte van de werkzaamheden uitgevoerd in onze audit van de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de overige informatie, met inbegrip van het verslag van de raad van bestuur en de overige informatie in
overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Verslag betreffende overige door de wettelijke en reglementaire vereisten
Onze benoeming
Wij werden benoemd als auditors van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. door de Raad van Commissarissen volgens een besluit dat de aandeelhouders hebben goedgekeurd op
de jaarlijkse vergadering gehouden op 17 april 2013. Deze benoeming werd jaarlijks door de aandeelhouders hernieuwd, wat een totale periode van een ononderbroken
benoeming van 4 jaar vertegenwoordigt.
10
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
Verantwoordelijkheid voor de jaarrekening en de audit
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van deze jaarrekeningen in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en
voor
•
een zodanige interne controle die hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Als onderdeel van het opmaken van de jaarrekening is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de afweging of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden voort te
zetten als een going concern. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur van plan is om de vennootschap te vereffenen of de bedrijfsactiviteiten stop te zetten of als de beëindiging het enige realistische
alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden die gerede twijfel zouden kunnen doen ontstaan over het feit of de vennootschap haar
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële verslaglegging door de Vennootschap.
Onze verantwoordelijkheid voor de audit van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikt auditbewijs verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel. Ons auditoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoge mate van zekerheid maar is geen absolute garantie dat een controle uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse Standaarden voor de
Accountantscontrole steeds een alle afwijkingen zal opsporen. Materiële afwijkingen vloeien voort uit fraude of fouten. Deze worden als materieel beschouwd indien
redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, een invloed kunnen hebben op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, de timing en de omvang van onze auditprocedures evenals de beoordeling van de invloed van de geïdentificeerde afwijking op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde omschrijving van onze verantwoordelijkheden wordt uiteengezet in de bijlage bij ons verslag.
Amsterdam, 28 februari 2017
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
D. van Ameijden RA
11
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
Bijlage bij onze auditverklaring over de jaarrekening voor het jaar eindigend op 1 januari 2017 van Koninklijke
Ahold Delhaize N.V.
In aanvulling op wat is vermeld in onze auditverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en
toegelicht wat een controle inhoudt.
De verantwoordelijkheid van de accountant voor de audit van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, de ethische voorschriften en de onafhankelijkheidsvereisten. Onze doelstellingen zijn om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat
de jaarrekening geen materiële afwijkingen ten gevolge van fouten of fraude bevat. Onze controle bestond onder andere uit:
•
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat ten gevolge van fouten of fraude, het opstellen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden die deze risico's beantwoorden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het intentioneel doorbreken van de interne controle.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne controle die relevant is voor de audit met als doel de auditwerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te drukken over de doeltreffendheid van de interne controle van de entiteit;
•
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
•
Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling geschikt is. Tevens op basis van de verkregen auditinformatie vaststellen of er
gebeurtenissen en/of omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
besluiten dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in ons auditverslag de aandacht te vestigen op de betrokken toelichtingen in de
jaarrekening of om ons oordeel aan te passen als deze onthullingen inadequaat zijn. Onze conclusies zijn gebaseerd op de auditinformatie die verkregen is tot de datum
van ons auditverslag en worden gemaakt in de context van ons advies over de jaarrekening als een geheel. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven.
•
De beoordeling van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen op een zodanige manier dat de getrouwe weergave wordt bereikt.
12
Ahold Delhaize Jaarverslag 2016
Financieel - Overige informatie
Gelet op onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel over de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, zijn wij verantwoordelijk voor de leiding van, het toezicht
op en de uitvoering van de audit van de Groep. In dit kader hebben wij de aard en de omvang van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te
waarborgen dat we voldoende werkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als een geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische
structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak
waarin de vennootschap actief is. Op grond hiervan hebben wij de entiteiten van de Groep geselecteerd waarvoor een audit of beoordeling van de financiële informatie of
specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder meer over het voorziene toepassingsgebied en de timing van de audit en over de significante bevindingen die uit
onze audit zijn gebleken, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij maken aan de raad van commissarissen een verklaring over dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook
met hen over alle relaties en andere zaken die onze onafhankelijkheid redelijkerwijze kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen.
Uit de zaken die wij aan de raad van commissarissen hebben meegedeeld, bepalen wij de kwesties die het belangrijkste waren - de kernpunten van de audit - voor de audit van
de jaarrekening over de huidige periode. Wij beschrijven deze kernpunten in ons auditverslag, tenzij dit wordt verboden door wet- of regelgeving of, in buitengewoon zeldzame
omstandigheden, wanneer het niet vermelden in het belang is van het openbaar belang.
13
Download