De Verenigde Naties werden opgericht in…. Noem 2

advertisement
Omwelketweeideologieë ndraaidede
koudeoorlog?
Antwoord:
HetKapitalismeenhetCommunisme
Noem2vandevierlandendieeenbezettingszoneinDuitslandhadden.
*Noemzeallemaalenwineenjoker
Antwoord:GrootBrittannië (Engeland),Frankrijk,USA,SovjetUnie
DeDDRstaatvoor...
Antwoord:DuitsDemocratischeRepubliek
CommunistischleidervandeSovjet
UnienaStalin
Antwoord:NikitaChroetsjov
DeVerenigdeNatieswerdenopgericht
in….
Antwoord:1945
LeguitwaaromdeWestBerlijnseblokkademakkelijkkonwordenuitgevoerd
doordeSovjetUnie
Antwoord:WestBerlijnlagalseeneilandin
OostDuitsland.DeSovjetUniekondaarom
makkelijkallewegenafsluiten
WelkeAmerikaansepresidentgebruikte
deTrumandoctrineomtevechtentegenhetCommunisme(volledigenaam)
Antwoord:HarryTruman
In1962brakbijnadeDerdewereldoorloguit.Welkesituatieveroorzaakte
dit?
*NoemnogtweeandereBuitenlandse
con lictentijdendeKoudeoorlogenwin
Antwoord:Cubacrisis
*Antwoord:OorloginKoreaenVietnam
Determ‘ijzerengordijn’werddoorhem
alseerstgebruikt
Antwoord:WinstonChurchill
WelkevertegenwoordigersvandegrotedriewarenbijeenbijhetCongres
vanJalta?Noemertwee
Antwoord:Curchill,RooseveltenStalin
LeguitwaaromAmerikain1945militair
veelsterkerwasdandeSovjetUnie.
LeguitwanneerenwaaromdeBerlijnse
Muurgebouwdwerd
Antwoord:Doordeuitvinding(endemonstratie)
vandeatoombom
Antwoord:1961,Ditwashetlaatstegatinhet
ijzerengordijn.Mensenuithetoostenenuitde
DDRkondenmakkelijkvluchten
NoemdrieleidersvandeSovjetUnie
Antwoord:Lenin,Stalin,Chroetsjov,Breznjev,
Andropov,Tsjernenko,Gorbatsjov
HoeheettedehulpdieveleEuropese
landenvandeUSAkregennade
TweedeWereldoorlog?
Antwoord:Marshallhulp
NoemvierAmerikaansepresidentenuit
detijdvandekoudeoorlog.
*Noemzeallemaalenwineenjoker
Antwoord:Roosevelt,Truman,Eisenhower,Kennedy,Johnson,Nixon,Ford,Carter,Reagan
Noemtweevandevierzuilendie
weinNederlandvanafheteinde
vande19eeeuwonderscheiden.
*Noemallevierdezuilen
Antwoord:Protestants,Katholiek
SocialistischenLiberaal
Watverstaanweonderhetbegrip
Confessionelen?
Waaromwantrouwdendekatholieken
deliberalen?
Antwoord:Detweezuilenmeteengeloofsovertuiging.ProtestantenKatholiek
Antwoord:Deliberalenwildeneenscheidingtussenkerkenstaatenditwasvoor
dekatholiekenondenkbaar
HetCDAstaatvoor…
Antwoord:
Chr isten–DemocratischAppé l
GeefeenvoorbeeldvaneenLiberale
politiekepartijvannu…
Antw oor d:
VVD/ D’66
Vanafdejaren’70zouereennieuwe
zuilbijgekomenzijn.Overwelkezuil
hebbenwehetdan?
Antwoord:deIslamitischezuil
DeSDAPstaatvoor…
Antw oor d:
SocialistischeDemocratischeArbeidersPartij
GeefeenvoorbeeldvaneenConfessionelepolitiekepartijvannu…
Antw oor d:
CDA/SGP/CU
Download