Letterhead (Sales stripes) - 380kV in Oosterhout? Nee!

advertisement
KVK 123456789
IBAN NL048RABO01234566 WWW 380kvoosterhoutnee.nl
Vereniging 380kVOosterhoutNEE
Vereniging 380kVOosterhoutNEE
Strausshof 6
4904 LZ Oosterhout
+31 (0) 6 20 52 29 46
[email protected]
Geachte heer, mevrouw,
Zeer recent hebben wij onze zorgen met u gedeeld naar aanleiding van het (voorgenomen) besluit van de
ministers van EZ en I&M tot een wijziging van het tracé van de geplande hoogspanningsverbinding ZuidWest 380kV tussen Rilland en Tilburg. Een besluit dat zou zijn ingegeven door een wijziging van de
regelgeving waardoor onoverkomelijke knelpunten zouden ontstaan in het noordelijke tracé dat vanaf
2011 in beeld was als voorkeurstracé.
Op basis van niet openbare informatie die recent tot ons is gekomen, is onze conclusie dat wij (en u) in
antwoord op (Kamer)vragen onjuist en onvolledig worden geïnformeerd en dat andere overwegingen
nadrukkelijk een rol hebben gespeeld bij de voorgenomen tracéwijziging voor het oostelijk deel van de
Zuid-West 380kV.Voor het “knelpunt” Geertruidenberg lag in 2013 een oplossing op tafel. TenneT kon
hierover echter niet tot (financiële) overeenstemming komen met Essent waarna een proces tot wijziging
van het tracé in gang is gezet. Deze informatie zou bekend moeten zijn binnen het ministerie van EZ gezien
de rol die het ministerie heeft gespeeld bij de onderhandelingen tussen TenneT en Essent.
Hoezo knelpunten in het noordelijk tracé?
In augustus 2014 is door de ministers van EZ en I&M besloten tot een voorgenomen wijziging van het
tracé van de Zuid-West 380kV (de voorgenomen hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg). De
basis voor dit besluit, zou gelegen zijn in nieuwe eisen omtrent leveringszekerheid als gevolg waarvan in
het tot dan toe in beeld zijde noordelijke tracé knelpunten bij Oud Gastel en Geertruidenberg zouden
ontstaan waarvoor “geen ruimtelijk aanvaardbare oplossingen” te vinden zou zijn.
In onze brief van 5 december jl. hebben wij aangegeven dat al vast staat dat het “knelpunt” Oud Gastel
oplosbaar is. Wij spraken daarbij uit dat ook het knelpunt bij Geertruidenberg ons inziens oplosbaar zou
zijn. Inmiddels zijn wij daarvan overtuigd. Wij beschikken over niet openbare informatie waaruit blijkt dat
er in april 2013 een oplossing op tafel lag die zowel technisch als ruimtelijk mogelijk was! Daarvoor
moesten enkele buiten bedrijf gestelde oude 150 kV lijnen van Essent worden afgebroken (om plaats te
maken voor een goede en verantwoorde passage van de nieuwe 380kV lijn nabij Geertruidenberg). Dat
was technisch geen probleem en er was inhoudelijke overeenstemming over de oplossing. De
onderhandelingen tussen TenneT en Essent liepen echter eind januari 2014 vast op een financieel verschil
van mening. Daarna is een proces in gang gezet om tot een andere tracékeuze te komen, te weten het
zuidelijk tracé dat pal langs Oosterhout zou komen te lopen.
Ondanks herhaalde vragen vanuit onze Vereniging en ondanks herhaalde Kamervragen is het voorgaande
tot op heden niet naar buiten gebracht.
Ook middels lokale verkabeling (het onder de grond brengen) van de nieuwe 380kV lijn zou het knelpunt
bij Geertruidenberg prima op te lossen zijn. Echter deze oplossing is nooit serieus onderzocht door
KVK 61963429
WWW 380kvoosterhoutnee.nl
Vereniging 380kVOosterhoutNEE
TenneT, omdat in het verleden bepaald is dat er binnen het Nederlandse 380kV-net niet meer dan in
totaal 20 kilometer ondergronds mag komen. En die 20 kilometer zou met de stukken die inmiddels in
Zuid- en Noord-Holland verkabeld zijn (en nog worden) “op” zijn.
De grens van maximaal 20 kilometer dateert al uit 1975 en is gebaseerd op de toen beschikbare soorten
kabels. Deze grens is inmiddels technisch volledig achterhaald maar wordt nog steeds op diverse plaatsen
in richtlijnen en overige stukken genoemd.
In Nederland is/wordt inmiddels feitelijk bijna 50 kilometer aan 380kV kabels ondergronds gebracht. Daar
wordt binnenkort mogelijk nog een traject van 13 kilometer aan toegevoegd. Zie hiervoor de bijlage bij
deze mail. Ook hierover is in antwoord op herhaalde vragen vanuit onze Vereniging en ondanks herhaalde
Kamervragen nooit gerept.
Buiten Nederland, in landen binnen Europa en in andere delen van de wereld, liggen overigens
probleemloos en al zeer geruime tijd veel langere lengten 380kV kabel.
Voor zover het überhaupt nog nodig is om “grenswaarden” voor lengten van ondergrondse 380kV kabels
te hanteren, hetgeen specialisten sterk betwijfelen, zou ook gekeken moeten worden naar het deel van
het 380kV-net waar die ondergrondse kabels zich bevinden. In de provincie Noord Brabant liggen nog
geen ondergrondse kabels. Daar zal het zonder meer mogelijk zijn om één of meer stukken van de 380kV
lijn bij knelpunten ondergronds te brengen. Het SEV III laat daar ook ruimte voor getuige de bepaling
onder punt 6.7. van de PKB deel 3A dat “op basis van een integrale afweging op projectniveau kan – voor
zover dit uit oogpunt van leveringszekerheid verantwoord is – in bijzondere gevallen, met name voor
kortere trajecten, ondergrondse aanleg worden overwogen” van 380kV kabels.
We worden onjuist geïnformeerd!
Wij kunnen niet anders dan constateren dat de stellingname van het Ministerie van Economische Zaken
dat er bij Geertruidenberg geen “ruimtelijk aanvaardbare oplossing te vinden is” bij het noordelijk tracé
onjuist is! Er lag in 2013 een werkbare oplossing. En ook via lokale verkabeling kan het “knelpunt” worden
verholpen. Daarmee zouden er geen belemmeringen zijn om alsnog het noordelijk tracé verder in
procedure te brengen.
E.e.a. sterkt ons in onze overtuiging dat de bedrijfseconomische belangen van TenneT in dit dossier
zwaarder lijken te wegen dan draagvlak bij lagere overheden, bewoners en natuurorganisaties en de
onevenredig zware impact van de 380kV Zuid-West op de omgeving in het geval van een keuze voor het
zuidelijke tracé.
Wij roepen u hierbij op om de ministers van EZ en I&M hierover kritisch aan de tand te voelen. Het mag
toch niet zo zijn dat een financieel verschil van mening tussen TenneT en Essent er toe leidt dat het
noordelijk tracé, waarvoor breed draagvlak was, wordt verlaten, met alle gevolgen vandien.
Pagina 2-5 KVK 61963429
WWW 380kvoosterhoutnee.nl
Vereniging 380kVOosterhoutNEE
Gezien de gang van zaken zou de verdere procedure voor het zuidelijke tracé in ieder geval voor het
deeltraject Rilland – Tilburg per direct moeten worden stopgezet. Wij roepen u hierbij op om uw politieke
invloed aan te wenden om de ministers hiertoe ook te bewegen.
Wij danken u wederom voor uw aandacht.
Met vriendelijke groeten
Rogier Gerritzen
Voorzitter vereniging 380kVOosterhoutNEE
Met vriendelijke groeten
Rogier Gerritzen
Voorzitter vereniging 380kVOosterhoutNEE
Namens vereniging 380kVOosterhoutNEE en Stichting 380kVBredaNEE i.o
Pagina 3-5 KVK 61963429
WWW 380kvoosterhoutnee.nl
Vereniging 380kVOosterhoutNEE
Download