Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland

advertisement
Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland
jaargang 1, nr. 1 (maart 2014)
Passend onderwijs in onze regio
De week van 24 t/m 28 maart is de “Week van passend onderwijs”. Deze week is een gezamenlijk
initiatief van een groot aantal partners uit het onderwijsveld.
Passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 officieel van start. Scholen krijgen op dat moment een
zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede
onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen
bieden, hebben de schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs regionale
samenwerkingsverbanden gevormd. In onze regio is dat het Samenwerkingsverband Stromenland
Passend Onderwijs PO 2507. In dit samenwerkingsverband maken 25 schoolbesturen (in totaal 167
scholen) afspraken over hoe zij passend onderwijs vorm gaan geven per 1 augustus a.s.: de (extra)
ondersteuning van leerlingen en de bekostiging daarvan.
Binnen Stromenland zijn vooralsnog zes regio-specifieke ondersteuningsplatforms gevormd om,
decentraal en beter op maat met de kenmerken en kwaliteiten van het onderwijs in deze regio,
invulling te geven aan passend onderwijs.
Informeren van leraren en ouders
Veel leraren en ouders hebben nog vragen en soms ook zorgen over passend onderwijs. Daarom
vindt het bestuur van Stromenland het belangrijk om ouders en leraren te informeren over de
inhoudelijke uitwerking van passend onderwijs. Een uitwerking die juist ook in de komende maanden
een verdere invulling krijgt in de regionale ondersteuningsplatforms. Welke ondersteuning kan uw
school bieden? Op welke manier worden leraren ondersteund bij het geven van passend onderwijs?
Welke rol spelen gemeenten? Daarvoor steken leraren, ouders, leerlingen, schoolleiders en
bestuurders de koppen bij elkaar. De week van passend onderwijs biedt alle ruimte om het samen
over de inhoud te hebben. Om elkaar te inspireren en te informeren. En om samen te bespreken wat
passend onderwijs precies betekent op de school en in de klas. Help elkaar verder op weg.
Wat beoogt passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Juist ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo
worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de
samenleving. Het speciaal (basis-)onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben,
kunnen nog steeds naar het speciaal (basis-)onderwijs. Er wordt door de Wet passend onderwijs niet
bezuinigd op speciale ondersteuning en speciaal onderwijs, maar het is wel de bedoeling dat de
groeiende kosten van deze zorg beter beheersbaar worden en binnen ons land meer gelijk worden
verdeeld over de verschillende samenwerkingsverbanden.
Samenwerkingsverbanden krijgen een eigen budget voor extra ondersteuning. Betalen en bepalen
van onderwijsondersteuning komt hiermee in één hand.
Het Ondersteuningsplan 2014-2018 van Stromenland
In februari van dit jaar hebben de schoolbesturen verenigd in Stromenland het Ondersteuningsplan
2014-2018 vastgesteld. Met dit groeidocument geven de schoolbesturen voor de komende periode
richting aan het beleid en de uitvoering van passend onderwijs. In deze maanden wordt dit beleid in
de zes onderscheiden ondersteuningsplatforms geconcretiseerd. Dit betekent onder meer dat de
speciale zorg die leerlingen nu al nodig hebben in de regel kan worden gecontinueerd. Maar ook dat
scholen voor nieuwe leerlingen, die speciale ondersteuning bij het leren en bij hun ontwikkeling
nodig hebben, maatregelen kunnen nemen om deze extra ondersteuning te arrangeren. Daarbij
worden zo nodig deskundigen uit het speciaal (basis-)onderwijs en ook vanuit de jeugdzorg, het
schoolmaatschappelijk werk en andere disciplines geraadpleegd en ingeschakeld.
Kan de school waar de leerling is aangemeld of al enige tijd onderwijs volgt niet (meer) zelf in de
benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om
(binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is
het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier basisonderwijs te plaatsen of te behouden, dan
kan een beroep op het speciaal (basis-)onderwijs worden gedaan.
Medezeggenschap
Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het beleid en de
verdeling van het budget van het samenwerkingsverband. Ook in Stromenland is een
ondersteuningsplanraad (OPR) ingericht. Hiermee is een vorm van medezeggenschap door personeel
en ouders binnen het samenwerkingsverband gewaarborgd. Onlangs heeft deze OPR ingestemd met
de eerste periode tot 2016 in het Ondersteuningsplan 2014-2018. Daarbij is aangegeven dat er nog
een aantal zaken nader moet worden uitgewerkt. Onder meer worden genoemd de samenwerking
en betrokkenheid van ouders, de uitwerking van thuisnabij onderwijs en de concretisering van de
ondersteuning door deskundigen in het reguliere basisonderwijs.
Wat gebeurt er in Stromenland in de periode tot de zomervakantie?
 Binnen de regionale ondersteuningsplatforms wordt direct na de startbijeenkomst op 25
maart a.s. een nadere uitwerking gemaakt van het ondersteuningsbeleid passend onderwijs.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om antwoorden te vinden op de volgende vragen:
o Welke uitwerkingen zijn wenselijk en nodig voor de arrangementen van speciale
onderwijsondersteuning?
o Hoe ziet de werkwijze er precies uit voor nieuwe leerlingen voor wie toelating tot
speciaal (basis)onderwijs nodig is?
o Hoe is de inbreng van deskundigen gewaarborgd en geregeld?
o Hoe ziet de begroting voor het schooljaar 2014-2015 er uit?
o Hoe gaat de communicatie binnen en buiten het platform werken?
 Het bestuur van Stromenland werkt aan beleid om tot invulling van een pool van
deskundigen te komen, waardoor expertise van personeel binnen het
samenwerkingsverband zoveel mogelijk wordt behouden en kan worden ingezet voor
passend onderwijs;
 De contacten tussen bestuur en de samenwerkingspartners in de regio worden voortgezet:
met gemeenten over jeugdzorg, met het Voortgezet Onderwijs over afstemming van zorg,
met het speciaal (basis-)onderwijs over de inzet van deskundigen;
 De meerjarenbegroting in het financieel beleid wordt door ontwikkeld.

Ook werkt het bestuur aan de voorbereiding van een kwaliteitsbeleid ten aanzien van
passend onderwijs.
De invoering van passend onderwijs met ingang van het nieuwe schooljaar vraagt heel veel van vele
betrokkenen. Het is ook een uitdaging om samen te werken aan een ontwikkeling, die de zorg voor
leerlingen steeds beter en meer gestroomlijnd maakt. Kinderen en ouders hebben er recht op.
Leraren groeien in professionaliteit en samenwerking.
Het bestuur van Stromenland wil u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden in deze periode. De
nieuwsbrief en de eigen website die in ontwikkeling is (zie http://www.svpo2507.nl/) zijn hierbij
hulpmiddelen. Voor meer algemene informatie over passend onderwijs is ook de website
www.passendonderwijs.nl beschikbaar.
Reageren?
Het Secretariaat van Stromenland is telefonisch of per mail bereikbaar:
024-3733960, toestel 217 (t.a.v. Cathelijn Brouwers-Lansu)
[email protected]
Download