Wie is de Koning van het Noorden?

advertisement
Wie is de Koning van het
Noorden?
Deel I: Van Babel
tot Brittanië
Sinds de uiteenvalling van de Sovjet Unie in 1991, zijn
Jehovah's Getuigen het spoor een beetje bijster met
betrekking tot de identiteit van de profetische koning
van het noorden. Tot de uiteenvalling van de USSR namen we aan dat zij
overeenkwam met de beschrijving in Daniël 11:36-39. Bepaalde aspecten leken
toen te passen, met uitzondering van het feit dat vers 36 voorzegt dat de koning
van het noorden "stellig succesvol zal blijken te zijn totdat de openlijke
veroordeling tot een eind zal zijn gekomen."
Zal Rusland opnieuw oprijzen uit zijn val en zal de Koude Oorlog opnieuw
beginnen? Dat is niet waarschijnlijk. Of zal China misschien de volgende
supermacht worden? Dat is ook niet aannemelijk daar China historisch bezien niet
de neiging bezit de wereld te overheersen. Daar komt nog bij dat het minstens
tien jaar zal duren voordat China een militaire supermacht kan zijn die bij machte
is de Verenigde Staten uit te dagen. En wat meer is, China heeft geen connectie
met de Grieks-Romeinse lijn van koningen van het noorden. Dus, is er nu een
tijdelijk vacuüm, daar er geen politieke vertegenwoordiger is die de rol van de
profetische koning van het noorden bekleedt? Dat lijkt ook niet redelijk te zijn. In
het licht van onze doodlopende interpretatie met betrekking tot de Sovjet Unie,
moeten we de volgende vraag beschouwen: Was de voormalige USSR ooit de
bijbelse "koning van het noorden"? Dat is een noodzakelijke vraag daar de koning
van het noorden, volgens Daniëls profetie, sommigen van Jehovah's in het
verbond opgenomen gezalfden tot afvalligheid zal misleiden.
Als de USSR echter nooit de koning van het noorden is geweest, zoals het geval
lijkt te zijn, betekent dit dat we het politieke werktuig, dat Gods dienaren "door
middel van gladde woorden tot afval brengt," niet juist hebben geïdentificeerd. En
dat betekent dat we nog kwetsbaarder zijn geworden voor de kuiperijen van de
koning die we anders wellicht hadden verwacht. Ja, omdat "enigen van hen die
inzicht hebben, tot struikelen zullen worden gebracht" door de gladde woorden
van de misleidende koning van het noorden, is de Wachttoren, als gevolg van de
invloed van de echte koning van het noorden, tot dusverre in gebreke gebleven
de ware identiteit van de koning te bepalen.
1/9
De Wachttoren is klaarblijkelijk onder een kwade invloed gekomen, zelfs in die
mate dat ze er door misleiding toe gebracht is haar autoriteit te gebruiken om
pro-globalistische VN-propaganda onder het publiek te verspreiden en zelfs een
NGO te worden. Terwijl de Wachttoren zijn lidmaatschap als een NGO weliswaar
ingetrokken heeft toen de verbintenis openbaar gemaakt werd, is de
onderliggende vatbaarheid die om te beginnen tot zoiets heeft geleid nooit
geestelijk onderzocht of blootgelegd, en daarom kan het nog steeds een
potentiëel struikelblok voor ons vormen. Omdat het niet mogelijk lijkt deze zaken
effectief via privé-correspondentie met de Wachttoren te bespreken, wordt het
noodzakelijk geacht deze cruciale zaken via een openbaar platform te publiceren,
zoals deze website. De Schriften laten dat ook toe door te zeggen: "En wat hen
betreft die inzicht hebben onder het volk, zij zullen verstand verlenen
aan de velen." (Daniël 11:33)
De uitdaging voor Jehovah's Getuigen is niet toe te laten dat we struikelen, maar
om een bevredigende verklaring te vinden hoe de Wachttoren zover beïnvloed
kan zijn geraakt dat ze een subtiele voorstander van globalisering is geworden.
Hiertoe lijkt het behulpzaam te zijn onszelf in het kort te situeren in de
historische context van politieke ontwikkelingen van de laatste 3500 jaar - zoals
ze in verhouding tot de Bijbelse historie en profetieën staan - zodat we kunnen
bepalen waar wij ons heden ten dage bevinden.
Volgens Bijbelse profetieën zijn er zeven hoofdwereldmachten, of rijken, geweest,
die de wereld gedurende de laatste paar millenia voortdurend hebben overheerst,
met een 8ste koning die nog moet opstaan om gedurende "één" symbolisch uur
te heersen. Elk van deze wereldmachten hebben op hun beurt dienst gedaan als
het politieke hoofd van het huidige samenstel van dingen en hebben Gods volk in
onderworpenheid aan hen gehouden. Beginnend met Egypte, toen Assyrië,
gevolgd door Babylon, Perzië, Griekenland, Rome en uiteindelijk de hedendaagse
Anglo-Amerikaanse tweeëenheid; elke wereldmacht is opgevolgd door een ander
teneinde ervoor te zorgen dat het systeem zou voortduren.
De Toren van Babel
en Wereldregering
Kort na de Vloed, voordat Egypte de eerste wereldmacht uit de Bijbelse profetie
werd, werd door de bouwactiviteiten aan Nimrod's rijk al snel duidelijk dat er een
krachtige invloed bezig was die vastbesloten was de gehele mensheid onder één
paraplu van tirannie te brengen. Al vroeg in de geschiedenis na de Vloed
ondernam Jehovah actie om de tot stand brenging van wat terecht een
wereldmacht kon worden genoemd, te dwarsbomen. Toegegeven, de wereld was
toentertijd erg klein en bij lange na niet zo complex als onze huidige
maatschappij, maar de geschiedenis laat zien dat ze een centrale regering en een
religieus systeem hadden dat vanaf het begin in staat was de mensheid te
overheersen. Als Jehovah niet ingegrepen had, zou het verloop van de
2/9
geschiedenis onvoorstelbaar slechter kunnen zijn geweest.
Onze Schepper weet natuurlijk dat zijn intelligente schepping in staat is grote
dingen te bereiken, zowel ten goede als ten kwade, en dat het menselijk
potentiëel exponentiëel groeit wanneer onze inspanningen door samenwerking
gebundeld worden. Jehovah merkte dit op toen hij neerdaalde om de stad Babel
met zijn beruchte toren te inspecteren. Genesis 11:6 geeft het commentaar van
God weer door te zeggen: "Zie! Zij zijn één volk en er is één taal voor hen
allen, en dit beginnen zij te doen. Wel, nu zal niets van wat zij wellicht
van plan zijn te doen, onbereikbaar voor hen zijn"
Jehovah verwarde dus wijselijk hun taal en maakte het voor hen onmogelijk nog
langer samen te werken in het torenbouwproject. En niet alleen dat, maar de
verwarring van taal voorkwam dat de mensheid zo vroeg in de geschiedenis
onder het juk van één regering kwam. God legde de wereld op machtige wijze
zijn beslissing op, zodat de mensheid zich aan de hand van hun taal verspreidde
en patriarchale stammen vormden. Uiteindelijk vormden zich natiën met duidelijk
bepaalde landsgrenzen en met taalbarrières die pas eeuwen later overwonnen
werden. De diverse rivaliserende natiën hebben, hoe onbevredigend deze situatie
ook is geweest, in ieder geval gezorgd voor enige belemmering en tegenwicht
tegen de formatie van een wereldwijd, absolutistisch, totalitair, religieus-politiek
systeem, wat Nimrod's Babel vrijwel zeker was geworden als het de kans had
gekregen zich verder te ontwikkelen.
Gods tussenkomst te Babel zou echter alleen als vertraging voor het
onvermijdelijke werken. De beestachtige en door demonen gedreven neiging van
de mens om over andere mensen te heersen, is altijd aanwezig, altijd op zoek
naar effectievere manieren om te onderdrukken en anderen tot slaaf te maken.
Als bewijs van de vastberadenheid van mensen om alle obstakels voor zijn
overheersing te overwinnen; het Babylonische Rijk was in staat te heersen over
talrijke rechtsgebieden, taalgroepen en nationaliteiten, zoals ons in het 4de
hoofdstuk van Daniël wordt verteld. De Perzische macht die volgde op het
Chaldeese Rijk oefende heerschappij uit over 120 satrapen. (Een satraap is het
Perzische woord voor een provinciale kolonie, een "satraap" is een onderkoning of
stadhouder van een provincie, door de koning aangesteld.) Maar het is onnodig te
zeggen dat de regering van zo'n uitgestrekt gebied vanuit een centrale positie,
met primitieve vormen van vervoer en communicatie, een logistieke en
administratieve uitdaging was.
Het Romeinse Rijk heeft het langst bestaan wanneer we in aanmerking nemen
dat het keizerlijke Rome zichzelf transformeerde tot religieus rijk. En als zodanig
was de Pontifex Maximus van de Katholieke Kerk eeuwen lang de hoogste
regeerder van Europa. Door middel van zeer sterke onwetendheid en het
leenstelsel werd Europa in onderworpenheid gehouden aan de keizerlijke
voorschriften van Rome's religieuze rijk totdat de Renaissance de introductie van
de moderne, onafhankelijke, soevereine, nationale status bracht. Langzamerhand
3/9
werd de machtszetel verplaatst van Rome naar Londen zodat, volgend op het
einde van Napoleons oorlogen, Groot-Brittannië de onbetwiste opperheerser werd
over een groot deel van de wereld. Na de Eerste Wereldoorlog, en meer in het
bijzonder na de Tweede Wereldoorlog, kwam de Anglo-Amerikaanse wereldmacht
tot bestaan.
Vandaag de dag zijn de taalbarrières grotendeels overwonnen. Te oordelen naar
de wetenschappelijke vooruitgang in de laatste paar honderd jaar lijkt er, ter
bevestiging van de Scheppers eigen inschatting, niets te zijn wat de zonen des
mensen niet kunnen bereiken. Wat vooral interessant is, is dat op dit punt in de
geschiedenis, waarop het lijkt alsof de mens het onbereikbare heeft bereikt, er nu
voor het eerst sinds Babel het potentiëel bestaat voor een serieuze multinationale
wereldregering - een wereldwijde regering die alle nationale soevereiniteiten en
alle taalgroepen zal overheersen. Toegegeven, het uit natie-staten bestaande
samenstel staat als een formidabel bolwerk tegen de oprichting van een
wereldwijd rijk. In het licht van de diep ingewortelde voorkeur voor nationalisme
in deze wereld, zal het overhalen tot een andere kijk op de zaak geen geringe
taak zijn. Maar de meest doordringende en verraderlijke politieke beweging van
de laatste 100 jaar is de vastbesloten inspanning tot globalisering en om
uiteindelijk wereldregering in te voeren.
Met betrekking hiermee is één van de meest bruikbare inzichten waarvan de
Wachttoren ons deelgenoot heeft gemaakt, de identificatie van de 8ste koning
van Openbaring, evenals het walgelijke ding uit Daniël, als zijnde de
hedendaagse Verenigde Naties. Deze kennis stelt ons niet alleen in staat
toekomstige gebeurtenissen te onderscheiden, maar zou ons ook wat inzicht
moeten geven in tendensen uit het verleden en heden die leiden tot de formatie
en machtgeving van de 8ste koning. Met andere woorden, we weten wat er zal
gaan
gebeuren.
Klaarblijkelijk
zal
de
grootste
nachtmerrie
van
vaderlandslievenden werkelijkheid worden. Uiteindelijk zal er een wereldregering
zijn, die alle nationale soevereiniteiten zal onderwerpen en overheersen en de
mensheid als geen ander zal tiranniseren; in die mate, dat het alle
georganiseerde religie over heel de aarde zal uitroeien. Dus, onderzoek naar hoe
zo'n politieke ontwikkeling zich zal voordoen, moet ons helpen enig licht te
werpen op de profetieën.
De Zon gaat Nooit onder
in het Britse Rijk
Van het officiële Britse Rijk wordt door geschiedkundigen beweerd dat het zijn
hoogtepunt bereikte tijdens het einde van de regering van koningin Victoria, toen
het rijk een kwart van de aarde domineerde. Maar, in tegenstelling tot de
populaire mythe, is de Britse monarchie nog steeds het meest machtige instituut
op aarde. Koningin Elisabeth zit nog steeds als vorstin over 16 natiën en het
Britse Gemenebest is het grootste bestaande blok van natiën, samengesteld uit
4/9
ongeveer 54 natiën, wat nog steeds ongeveer een kwart van de aarde is.
Nadat de 13 Amerikaanse kolonieën zich afgescheiden hebben van het Britse Rijk,
is het rijk er onophoudelijk aan blijven werken onafhankelijke natiën omver te
werpen en de wereld te herkoloniseren. De onafhankelijke natiën zijn behoorlijk
ver gegaan om zich het imperium van het lijf te houden. De Bijbel lijkt in het
tweede hoofdstuk van Daniël een afschildering te geven van de voortdurende
strijd tussen deze twee vijandige machten. Het ijzer en gevormd leem waaruit de
voeten van het metalen beeld uit Daniël bestond, symboliseert op een juiste
regeringsvormen
welke
onnatuurlijk
manier
de
twee
onverenigbare
samengesmolten zijn en zich als gevolg daarvan niet vermengen. Het ijzer
vertegenwoordigt de imperialistische vorm van regeren die Brittanië geërfd heeft
van Rome, en het leem symboliseert de democratisch-republikeinse
regeringsvorm die wordt gepropageerd door de Verenigde Staten. Samen
vertegenwoordigen het ijzer en het leem de Anglo-Amerikaanse wereldmacht.
In de tijd dat het officiële koloniale rijk tanende was, begonnen imperialisten met
het zoeken naar mogelijkheden om de imperialistische vorm van regeren opnieuw
in te voeren en uit te breiden en om uiteindelijk de onafhankelijke status van
natiën te vernietigen. In het eerste gedeelte van de 20ste eeuw werden er
instituten gevormd in London en New York voor het vooropgezette doel de wereld
terug te leiden onder het imperialistische juk. The Royal Institue of International
Affairs in London, vaak Chatham House genoemd, is één zo'n instituut dat na WOI
werd opgericht met als doel het promoten van een wereldregering. The Council of
Foreign Relations is de Amerikaanse tegenhanger van de RIIA. De Volkerenbond
was het resultaat van deze vroege pogingen. Interessant is dat het US congres
weigerde toestemming te geven om de Verenigde Staten lid te laten worden.
Uiteindelijk werden de Verenigde Staten na WOII echter lid van de Verenigde
Naties.
Samen met de vestiging van de Verenigde Naties werden monetaire instituten
zoals het IMF en de Wereldbank handvesten gegeven en zij hebben ondermijnend
gewerkt voor de onafhankelijkheid van lidstaten door ze neo-koloniale "bindende
voorwaarden" op te leggen.
Vanuit één denktank die verbonden is met het Royal Institute of International
Affairs kwam het idee van een open samenzwering ("open conspiracy"). Dat was
de titel van een boek van de Britse historicus H.G. Wells uit 1932. The Open
Conspiracy beschreef nationalisme als het grootste kwaad dat de mensheid
teistert en stelde als doel op de lange termijn de natiën er toe te brengen vrijwillig
afstand te doen van hun eigen soevereiniteit ten gunste van een supra-nationale
wereldregering. De term "open conspiracy" betekent dus dat de samenzweerders
hun bedoelingen openbaar maken zodat ze het volk door middel van hun eigen
propaganda overhalen tot hun standpunten. Hiertoe hebben de machten die erop
uit zijn de mensheid te tiranniseren gebruik gemaakt van religie, politiek,
educatie, de populaire media, en ja.. zelfs NGO's, om globalisering en
5/9
wereldregering te propaganderen.
Een citaat uit Well's boek zegt het volgende: "De fundamentele organisatie van
landen in deze tijd is duidelijk nog steeds militair, en dat is precies wat een
wereldorganisatie niet kan zijn. Vlaggen, uniformen, nationale volksliederen, in
kerk en school ijverig gecultiveerd patriottisme, het bluffen, brullen en snoeven
van onze rivaliserende soevereiniteiten, horen bij de fase van ontwikkeling, die de
"Open conspiracy" zal afschaffen. We moeten die rommel opruimen."
Degenen die bekend zijn met de leerstellingen van Jehovah's Getuigen zullen een
treffende overeenkomst zien met het standpunt van de Wachttoren ten aanzien
van nationalisme. Zó treffend, dat het lijkt alsof de Wachttoren de roep van de
"Open conspiracy" weergeeft, wanneer zij nationalisme als de gesel der mensheid
aan de kaak stelt.
Het is interessant te zien dat de Wachttoren, in talrijke historische referenties,
vaak H.G. Wells, Bertrand Russell en Arnold Toynbee aanhaalt. Deze mannen
waren alle drie erkende imperialisten en haters van de Amerikaanse intellectuele
traditie. Zelfs de uitdrukking "Nieuwe Ordening" is gebruikt om zowel de Nieuwe
Wereld van God's belofte als het nieuwe politieke bestel, zoals gewenst door de
open
samenzweerders,
te
beschrijven.
Toegegeven,
"rivaliserende
soevereiniteiten" zijn een bron van conflicten geweest in de wereld, maar achter
het conflict loeren de krachten van het imperialisme; meedogenloos
manipulerend, de ene vijand tegen de andere uitspelend, inherente zwakheden
uitbuitend om het nationale soevereiniteitssysteem in diskrediet te brengen. Het
ultieme doel van de Open Samenzwering is dan ook de mensheid, door welke
noodzakelijk geachte middelen dan ook, onder haar juk te brengen.
De pleiters voor de Open Samenzwering halen als reden waarom we een Nieuwe
Wereldorde nodig hebben ook precies dezelfde onheilen aan als Jehovah's
Getuigen. Niet alleen nationalisme, maar ook milieuaangelegenheden worden
bijvoorbeeld gebruikt als voorwendsel om het systeem van nationale status weg
te doen. Waar Jehovah's Getuigen wijzen naar de wereldomvattende vervuiling en
zeggen dat we Gods Nieuwe Ordening nodig hebben, haalt de Open
Samenzwering precies hetzelfde probleem aan en zegt: 'daarom hebben we een
nieuw politiek systeem nodig.' De Wachttoren wijst op Gods koninkrijk als de
oplossing voor algemeen heersende wetteloosheid, maar de Open Samenzwering
wijst naar internationale misdaad, drugsverkeer en oorlogscriminaliteit en pleit
voor een internationaal gerechtshof dat de nationale jurisdictie vervangt. Het zou
dus duidelijk moeten zijn dat de boodschap van het Wachttorengenootschap een
waarde is die zichzelf zeer goed leent om subtiel verdraaid te worden, teneinde
aan de bedoelingen van bedriegers te worden aangepast. Zoals de profeet
voorspelde; de Koning van het Noorden is in staat Jehovah's volk "door middel
van gladde woorden tot afval" te brengen.
Op dit punt moet de lezer er aan herinnerd worden dat ieder imperium religie
6/9
heeft gebruikt om zijn onderdanen in toom te houden en de macht te behouden.
De religies van Egypte, Assyrië en Babylon worden in de Hebreeuwse Geschriften
onverbrekelijk met de heersende elementen verbonden. Het Griekse en Romeinse
imperium waren net zo bedreven in het gebruik van populaire religie om hun
politieke doeleinden te bevorderen.
In Christus' tijd was het Romeinse Rijk de Koning van het Noorden die "de Leider
van het verbond" verbrak, zoals in Daniël 11:22 wordt vermeld. Dit had te maken
met het feit dat Pilatus, die een Romeins gouverneur was, verantwoordelijk was
voor het ter dood brengen van Jezus en het Romeinse Rijk dat later genadeloos
Christus' volgelingen, door wie Christus indirect leefde, vervolgde.
Later, toen de afval zich ontwikkelde en de Christenheid van binnenuit corrupt
werd, adopteerde de Romeinse keizer Constantijn de afvallige christenheid als de
staatsreligie van het in verval rakende imperium. In feite infiltreerde de Koning
van het Noorden Christus' eens-zuivere geestelijke organisatie en onderwierp haar
volkomen. Daniel 11:21-23 lijkt op deze ontwikkeling te duiden. Er staat: "En
omdat men zich met hem verbonden heeft, zal hij bedrog plegen en
werkelijk opkomen en machtig worden door middel van een kleine natie"
De "kleine natie" en degenen "die zich met hem verbinden" zou in dit geval heel
goed de kleine natie van het geestelijk Israël kunnen zijn en de afvallige
bisschoppen die controle over de gemeenten hadden verkregen, verbonden zich
inderdaad met hun voormalige Romeinse vervolger. De geschiedenis toont aan
dat de Romeinse Koning van het Noorden, zelfs toen het oude Romeinse
Imperium van de Ceasars verkruimelde, machtig werd door het uitoefenen van
kerkelijke macht over Europa.
Essentiëel voor de groei van het Britse Imperium was de breuk met Rome en de
vestiging van de Anglicaanse kerk als de door de staat ondersteunde religie. Zoals
ieder imperium vóór haar had gedaan, zou ook Londen religie gebruiken ten einde
dominantie te onderhouden. Een recent en treffend voorbeeld hoe de Kerk van
Engeland een gezamelijke basis met het heidendom zoekt, is de recente installatie
van de aartsbisschop van Canterbury in het druïdendom---de oude, heidense
religie van het eiland.
Van bijzonder belang voor ons is de bron van het in het midden van de 19de eeuw
verzonnen mythologische idee, dat het Britse volk zelf de afstammeling van de
zogenoemde verloren stammen van Israel was. Die mythe van de zogenoemde
Britse Israëli's werd de basis voor het hedendaagse Zionisme en ondersteunt
tegenwoordig tevens de Evangelische en Pinksterbewegingen. In feite zijn er
talrijke sekten en armageddon-groepen voortgekomen uit de verscheidene
Zionistische sekten. Maar de moeder onder wiens vleugels ze zich allemaal
bevinden, is de Kerk van Engeland. Door een verscheidenheid aan Einde der
Tijden-scenario's te ontwerpen en te promoten, hebben de edelachtbare heren uit
Londen het patroon van hun voorgangers gevolgd, door religieuze sekten en
groepen te manipuleren en aangelegenheden in hun invloedssfeer te brengen.
7/9
Aangezien, zoals we hebben vastgesteld, de Romeinse koning van het noorden
zowel de joden als de christenen gedurende de 1ste eeuw overheerste en zelfs
verantwoordelijk was voor het ter dood brengen van Christus, is het geen grote
geloofssprong of ingebeelde veronderstelling om de gedachte te opperen dat de
hedendaagse koning van het noorden op soortgelijke manier de controle over
Jehovah's volk heeft nagestreefd. Gegeven het feit dat Londen de keizerlijke
mantel van Rome heeft geërfd, welke de vorige incarnatie van de koning van het
noorden was, en dat het officiële beleid van het Britse Rijk eruit bestaat zich met
gebruikmaking van de Verenigde Naties als politiek apparaat opnieuw als een
wereldregering te vestigen, mogen we verwachten dat de VN zich op een zeker
moment volledig zal manifesteren als de koning van het noorden. (Dit zal in deel
II meer in detail worden besproken)
Gezien de door Rome en Londen in het werk gestelde pogingen het christendom
te corrumperen en onder hun invloed te brengen, lijkt het ondenkbaar dat de
bestaande machten niet in het bijzonder in het Wachttorengenootschap zouden
infiltreren en het zouden beheersen voor hun eigen doeleinden. Zoals evident
vanuit de recente NGO-capriolen van de Wachttoren, hebben satanische
vertegenwoordigers kennelijk een mate van succes gehad. Geen wonder dat Jezus
zich in Openbaring 2:13 tot zijn gezalfde broeders richt die in het besluit van het
samenstel van dingen leven wanneer hij zegt: "Ik weet waar gij woont,
namelijk daar waar de troon van Satan is...."
De Ontwaakt van 22 mei 2002, die geschreven is nadat de Wachttoren haar
officiële relatie met de Verenigde Naties heeft ontbonden, bevestigt de
voortdurende invloed van zulke vertegenwoordigers van Satans troon, daar de
Wachttoren nog steeds dezelfde subtiele, ontkrachtende pro-VN propaganda van
de Open Samenzwering publiceert. Het hoofdartikel is getiteld: Globalisering Vloek
of zegen? Het artikel doet een poging de voor- en nadelen van globalisering te
presenteren. Het artikel maakt er aanspraak op de bezorgdheden van hen die
tegen globalisering zijn, bekend te maken, maar nergens in het artikel wordt
enige melding gemaakt van de voornaamste angst van de vele critici van
globalisering, namelijk: wereldregering. Het lijkt ongeloofwaardig dat dit louter
een onoplettendheid van Ontwaakt is en niet een opzettelijke daad van verkeerde
informatie.
Opportunist en voormalig presidentskandidaat van Amerika, Pat Buchanan, is één
van de meer uitgesproken critici van globalisering geweest. Volgens hem is het
ultieme doel van de Verenigde Naties de vernietiging van het systeem van
nationale status en het opleggen van wereldregering---precies waar H.G. Wells 70
jaar geleden om riep in zijn Open Samenzwering. Buchanan ziet de VN als het
spreekwoordelijke Trojaanse Paard en hij geeft bij wijze van spreken
rechtstreekse aanhalingen uit de bek van het paard, over de intenties van de
Verenigde Naties om een einde te maken aan nationale soevereiniteit.
Waar Ontwaakt! regelmatig de VN Secretaris Generaal heeft geciteerd, heeft zij
8/9
nooit een dergelijke VN-ambtenaar geciteerd, wanneer die zo vrijelijk sprak over
de voornemens van de VN een einde te maken aan de nationale status. Waar in
het verleden het Wachttorengenootschap gewoonlijk de Verenigde Naties
beschreef als het walgelijke beeld van God's koninkrijk, is het tegenwoordig in
toenemende mate moeilijk te onderscheiden welke "nieuwe ordening" ze dienen--die van Jehovah of die van de Open Samenzwering van de koning van het
noorden. Het tegengif voor zulk onheil is gelegen in het feit dat wij God
individueel kènnen, zoals Daniël 11:32 zegt: Maar wat het volk betreft dat
zijn God kent, zij zullen zegevieren en doeltreffend handelen."
Zoals Jezus aangaande zijn gezalfde dienaren voorspelde; sommigen zouden
getrouw zijn, terwijl anderen in verantwoordelijke posities in het huishouden van
de meester, slechte slaven zouden blijken te zijn. Het blijkt zeker dat dat scenario
speelt op Bethel, wat het 'huis van God' betekent. Ironisch genoeg rouleert onder
Jehovah's Getuigen die op het Bethel hoofdkantoor hebben gediend een gezegde
dat ongeveer als volgt luidt: "De helft van de broeders is er om de andere helft te
testen." Hoe waar is die spreuk gebleken! Werkelijk, er staan alle Jehovah's
Getuigen zeer grote beproevingen op ons geloof en getrouwheid te wachten.
Deel Twee zal de profetieën aangaande de 8ste en laatste koning
onderzoeken en wat we gedurende de nabije toekomst en de tijd van het
einde mogen verwachten.
9/9
Download