Inleiding economie

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Inleiding economie (F700025)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (jaar)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Goeminne, Stijn
Defloor, Bart
45.0 u
EB10
EB03
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek
management
Schakelprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en
het publiek management
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de
bestuurskunde en het publiek management
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6
aanbodsessie
A
6
A
6
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Algemene economie, micro-economie, macro-economie, publieke economie.
Situering
De studenten kennis van en inzicht in de algemene beginselen van de economische
wetenschap (micro-en macro-economie) bijbrengen, in het bijzonder met betrekking tot
het marktgebeuren (marktwerking, welvaartsanalyse en marktfaling), de sociale
economie (inkomensverdeling, de arbeidsmarkt), de rol van de overheid (publieke
goederen en externe effecten), de berekening en de analyse van economische
aggregaten.
Inhoud
Definitie en betekenis economie als wetenschap.
De werking van de markt - vraag en aanbod.
Theorie van het consumentengedrag.
Theorie van het producentengedrag.
Verschillende marktvormen.
Markten van productiefactoren.
Macro-economische relaties.
Internationale economische relaties.
Marcro-economissche ontwikkelingen.
Publieke economie.
Begincompetenties
Een algemene opleiding middelbaar onderwijs volstaat. Er is niet vereist noch wordt er
verwacht dat de studenten economie hebben gevolgd in het middelbaar onderwijs.
Kennis van elementaire algebra is aan te raden.
Eindcompetenties
1 Problemen kunnen duiden vanuit een economische invalshoek
2 Begrijpen van en redeneren met algemeen economische kernbegrippen
3 Verbanden tussen economische begrippen kunnen leggen
4 Integreren van van maatschappelijke problemen in de economische realiteit
5 Een kritische en rationele houding hebben ten aanzien van economische
1 vraagstukken
(Goedgekeurd)
1
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: PC-klasoefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges: toelichting theorie.
Leermateriaal
Cursusmateriaal ter beschikking gesteld door de docenten (oa. teksten & powerpoint).
Eventueel wordt dit materiaal aangevuld met een handboek uit de vermelde referenties
(enkel op aangeven van de docent).
Referenties
"Economie Toegelicht", Marc Declercq.
"Kernbegrippen van economie", Gregory Mankiw.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• De student kan met vragen en problemen bij de docent terecht voor, tijdens of na de
• lessen
• Oefeningen via de elektronische leeromgeving
• Monitoraat via de Facultaire diensten onderwijsondersteuning van de FEB (enkel op
• aanvraag)
• Voorbeeldexamen
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen.
Eindscoreberekening
100% periodegebonden evaluatie
(Goedgekeurd)
2
Download