MSDS Salpeterzuur 20-65 Van Iperen [NL

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
Identificatie van de stof of het preparaat
Stofnaam:
Synoniemen:
Aard:
CAS-nr:
EINECS-nr:
EG-Annex-1-nr:
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
Salpeterzuur van 20% tot maximaal 65%; Nitric acid; SZ
Stof in waterige oplossing
7697-37-2
Formule:
HNO3
231-714-2
Moleculairgewicht:
63.01
007-004-00-1
Gebruik van de stof of het preparaat
-
Gebruik als meststof in tuinbouw, grondstof voor chemische reacties in de chemische
industrie
Identificatie van de onderneming
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoonnr:
Fax-nr:
e-Mail:
reach-contact:
Van Iperen B.V.
Smidsweg 24
3273 LK
Westmaas
Nederland
+31 (0)186-578888
+31 (0)186-573452
[email protected]
[email protected]
Telefoonnummer voor noodgevallen
+ 31 (0)186-578888
2. Identificatie van de gevaren
Stof ingedeeld als: Huid corrosief, categorie 1A.
Gevaren voor de gezondheid van de mens
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Fysische en chemische gevaren
Contact met brandbaar materiaal kan brand veroorzaken.
Bepaalde reacties kunnen brand of explosie veroorzaken.
Gevaren voor het milieu
Schadelijk voor water-organismen.
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 1 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Naam
Salpeterzuur
CAS-nr
EINECS-nr
7697-37-2
231-714-2
R-zinnen (1)
H-zinnen (1)
Concentratie
20% - 65%
Etikettering
Etikettering
EU
EU-GHS
C
05
35
H314
(1) volledige tekst van de R/H-zinnen: zie rubriek 16
4. Eerstehulpmaatregelen
Algemeen: in alle gevallen arts raadplegen!
Na inademen
Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Laat het slachtoffer rusten.
Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen.
Toon dit blad aan de arts. Arts: corticoïde spray toedienen.
Contact met de huid
Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen of douchen. Kleding verwijderen tijdens
spoelen. Indien kleding vastzit aan de huid: niet verwijderen. Wonden steriel afdekken.
Arts/medische dienst raadplegen. Toon dit blad aan de arts.
ndien verbrande opp. > 10%: slachtoffer naar kliniek.
Contact met de ogen
Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen indien
mogelijk. Geen neutralisatiemiddel gebruiken. Ogen steriel afdekken.
Slachtoffer naar oogarts brengen. Blijf spoelen tijdens vervoer.
Toon dit blad aan de arts.
Na inslikken
Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken. Niet laten
braken. Geen medicinale houtskool toedienen. Geen chemisch tegengif toedienen.
Onmiddellijk arts/medische dienst raadplegen. Antigifcentrum raadplegen
(www.big.be/antigif.htm). Verpakking/braaksel tonen aan arts/ziekenhuis.
Bij inname van grote hoeveelheden: snel naar ziekenhuis.
Toon dit blad aan de arts.
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 2 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Algemeen
Het product is niet brandbaar, maar bevordert brand van andere stoffen.
Bij veel reacties kans op brand en explosie.
Geschikte blusmiddelen: Verneveld water. Koolzuur. Droog zand.
Te mijden blusmiddelen: bij brand in directe omgeving: geen schuim gebruiken.
Speciale blootstellingsgevaren
Ontbindt langzaam o.i.v. licht: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen; nitreuze
dampen. Ontbindt o.i.v. temperatuurverhoging: vorming van giftige en bijtende
gassen/dampen; nitreuze dampen.
Reageert heftig met vele verbindingen o.a.: met (sterke) reductantia met (sommige) basen
met organisch materiaal met brandbare stoffen.
Reageert heftig tot explosief met (sommige) metaalpoeders: vorming van licht ontvlambare
gassen/dampen; waterstof.
Instructies
Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen. Lading niet verplaatsen indien aan hitte
blootgesteld. Bij koelen/blussen: contact van product met water vermijden. Toxische
gassen verdunnen met verneveld water. Rekening houden met toxisch bluswater.
Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden
Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel.
6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Deskundige waarschuwen. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (rubriek 8).
Zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Gaspak.
Corrosiebestendig pak.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Binnendringen in riool verhinderen.
Lek dichten, toevoer afsluiten. Morsvloeistof indammen. Vrijkomend product in geschikte
vaten opvangen/overpompen. Toxische gassen/dampen verdunnen met verneveld water.
Rekening houden met giftig/bijtend neerslagwater. Bij gevaarlijke reactie: explosief
gas/luchtmengsel meten. Bij reactie: brandbaar gas/damp verdunnen met watergordijn.
Reinigingsmethoden
Morsvloeistof absorberen in inert absorptiemiddel o.a.: zand, aarde, vermiculiet of gemalen
kalksteen. Niet absorberen in brandbaar absorptiemiddel zoals: zagemeel.
Neutralisatie kan in hitte resulteren. Ga voorzichtig te werk. Geabsorbeerd product
opscheppen in afsluitbare vaten. Gemorst product niet terug in oorspronkelijke verpakking.
Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken.
Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. Verzameld product overdragen
aan producent/bevoegde dienst. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen.
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 3 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
7. Hantering en opslag
Hantering
In orde met de wettelijke normen. Gebruiken bij voldoende ventilatie. Gebruik geschikte
beschermingsmiddelen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Om te verdunnen
moet de stof in water gegoten worden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Verontreinigde kleding reinigen. Verontreiniging van het product voorkomen.
Corrosiebestendige apparatuur gebruiken. Installatie zorgvuldig reinigen/drogen vóór
ingebruikname. Afval niet in de gootsteen lozen.
Opslag
Op een koele plaats bewaren. Gescheiden van organische stoffen en andere chemicaliën.
Beschermen tegen directe zonnestralen. Ventilatie langs de vloer. Achter slot bewaren.
Opvangkuip voorzien. In orde met de wettelijke normen.
GESCHIKT MATERIAAL: Roestvrij staal (304).
TE MIJDEN MATERIAAL: Metalen.
BIJZONDERE EISEN: correct geëtiketteerd, luchtdicht, droog, niet lichtdoorlatend,
beantwoorden aan de wettelijke normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige
houder.
Specifiek gebruik
Grondstof voor meststofoplossingen in de tuinbouw. Toepassing in halffabrikaten,
oppervlaktebehandelaars, zuurgraadregulerende middelen.
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 4 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Grenswaarden voor blootstelling
ppm
2
4
mg/m3
Wett. grenswaarde:
2
5.2
Wett. grenswaarde TGG 8 u.:
Wett. grenswaarde STEL 15 min.:
Wett. grenswaarde ceiling:
0.5
1.3
Wett. grenswaarde TGG 8 u.:
Wett. grenswaarde STEL 15 min.:
Wett. grenswaarde ceiling:
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/ met ventilatie of met ademhalingsbescherming.
ADEMBESCHERMING: Gasmasker met filtertype B/E/NO.
HANDBESCHERMING: Handschoenen.
BIEDEN UITSTEKENDE BESCHERMING:
butylrubber.
BIEDEN GOEDE BESCHERMING:
neopreen polyethyleen, polyethyleen / ethyleenvinylalcohol.
BIEDEN MINDER GOEDE BESCHERMING:
pvc
BIEDEN SLECHTE BESCHERMING:
natuurrubber, nitrilrubber. PVA.
OOGBESCHERMING:
Gelaatsscherm. Nauwaansluitende bril.
Zorg voor oogwasstations en veiligheidsdouches dicht bij de werkplek.
HUIDBESCHERMING
Hoofd-/halsbescherming. Corrosiebestendige kleding.
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 5 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
9. Fysische en chemische eigenschappen
Algemene informatie
Aggregatietoestand:
Geur:
Kleur:
Vloeistof
Prikkelende / stekende geur
kleurloos (wordt geelbruin aan de lucht)
O.i.v. licht: rood-bruin
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu
pH-waarde:
Kookpunt/kooktraject:
Vlampunt/ontvlambaarheid:
Dampdruk:
Relatieve dampdichtheid:
Relatieve gasdichtheid:
Relatieve dichtheid:
Relatieve d. verz. d/l:
Oplosbaarheid:
Viscositeit:
< 0.5
104 (20%) - 122 (70%) °C
0,009 bar (20 °C)
± 2.2
1.1 (20%) - 1.4 (65%)
± 1.01
Water volledig g/100ml
2 mPa.s (53%, 20°C)
Overige informatie
Vriespunt:
Ontbindingstemperatuur:
Smeltpunt/smelttraject:
-38 (20%) - -18 (70%) °C
niet van toepassing
-38 (20%) - -18 (70%) °C
10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit
Stabiel onder de aanbevolen opslag en behandelingsomstandigheden (Rubriek 7).
Reactief materiaal.
Te vermijden omstandigheden
Niet stabiel o.i.v. licht.
Te vermijden materialen
PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN:
brandbare stoffen, reductiemiddelen, (sterke) basen, cellulosehoudende stoffen, organisch
materiaal, metaalpoeders.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Ontbindt langzaam o.i.v. licht: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen; nitreuze
dampen. Ontbindt o.i.v. temperatuurverhoging: vorming van giftige en bijtende
gassen/dampen nitreuze dampen.
Reageert heftig met vele verbindingen o.a.: met (sterke) reductantia met (sommige) basen
met organisch materiaal met brandbare stoffen.
Reageert met (sommige) metalen. Reageert heftig tot explosief met (sommige)
metaalpoeders: vorming van licht ontvlambare gassen/dampen; waterstof.
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 6 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
11. Toxicologische informatie
LC50 inhalatie rat:
6200 mg/m3 (1hour)
WIJZE VAN BLOOTSTELLING: INSLIKKEN, INADEMEN, OGEN EN HUID
ACUTE EFFECTEN/SYMPTOMEN
NA INADEMEN VAN STOF:
Sterk irriterend voor de ademhalingswegen. Droge keel/keelpijn. Hoesten.
Ademhalingsmoeilijkheden.
NA HUIDCONTACT
Sterk bijtend voor de huid. Rode huid. Brandwonden.
NA CONTACT MET DE OGEN:
Sterk bijtend voor de ogen. Roodheid van het oogweefsel. Brandwonden.
NA INSLIKKEN:
Buikpijn.
VOLGENDE SYMPTOMEN KUNNEN VERTRAAGD OPTREDEN:
Shock. Gele huidskleur. Slechtgenezende wonden.
NA INADEMEN VAN STOF:
Corrosie bovenste luchtwegen. Kans op ontsteking van de luchtwegen. Blauwgrijze
huidskleur. Misselijkheid. Kans op longoedeem.
NA HUIDCONTACT
Etswonden/corrosie van de huid. Veroorzaakt vlekken op de huid.
NA CONTACT MET DE OGEN:
Corrosie van het oogweefsel.
NA INSLIKKEN:
Braken. Brandwonden maag-darmslijmvliezen. Perforatie slokdarm mogelijk.
NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT:
Aantasting/verkleuring tanden. Kans op longontsteking. Geen gegevens i.v.m. giftigheid bij
inademen.
CHRONISCHE EFFECTEN:
Niet geklasseerd als giftig voor de voortplanting (EG).
Niet opgenomen in mutageniteitsklasse (EG,MAK).
Niet opgenomen in carcinogeniteitsklasse (IARC,EG,TLV,MAK).
12. Ecologische informatie
Ecotoxiciteit
pH-verschuiving. Kan eutrofiëring veroorzaken. Schadelijk voor vissen.
Mobiliteit: Exotherm oplosbaar in water.
Persistentie en afbreekbaarheid: Geen informatie beschikbaar.
Mogelijke bioaccumulatie: Bioaccumulatie : niet van toepassing.
Andere schadelijke effecten
Niet gevaarlijk voor de ozonlaag (1999/45/EG).
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 7 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
13. Instructies voor verwijdering
Naam:
Euralcode:
SALPETERZUUR
06 01 05* salpeter- en salpeterigzuur
08 03 16* afval van etsoplossingen
11 01 05* beitszuren
15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen
bevat of daarmee is verontreinigd
16 05 06* labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen
bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels
van labchemicaliën
I zuur anorganisch afval in oplossing
1e KGA-code:
2e KGA-code:
AFVALVOORSCHRIFTEN
Gevaarlijk afval (91/689/EEG). Afvalstofcode (Vlaanderen): 301.
VERWIJDERINGSMETHODEN
Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatische
milieu te lozen. Afvoeren naar vergunde stortplaats (Klasse I). Afvoeren naar
fysicochemische/biologische behandeling. Herwinnen/hergebruiken.
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
GEVI-nr:
UN-nr:
Klasse:
Groep:
Subrisico's:
Etiket(ten) op tanks:
Etiket(ten) op colli:
Transport
Emergency Card:
Bladzijde:
EMS nummer:
MFAG nummer:
Marine pollutant:
Instructie 1:
Instructie 2:
Van Iperen B.V.
80
2031
UN
8
II
5.1
(ADR)Naam:
(UN)Naam:
SALPETERZUUR
UN 2031 SALPETERZUUR, 20% 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
Weg
8
II
Binnenvaart
8
II
Spoor
8
II
Zeevracht
8
II
Luchtvracht
8
-
80
80
80S2031II
F-A
002
813
Versie: 02.00
Bladnr 8 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
15. Wettelijk verplichte informatie
Etikettering volgens CLP (EU-GHS) Annex-VI
Gevaarlijk
H314
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
P260
P280
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301/P330/P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P303/P361/P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
P305/P351/P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
EU-etikettering Annex-I
Nota:
Z
Bijtend
R35
Veroorzaakt ernstige brandwonden
S(1/2)
S23
S26
(Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren)
Damp niet inademen
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen
en deskundig medisch advies inwinnen
Draag geschikte beschermende kleding
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een
arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S36
S45
Verder informatie:
Stof opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG en Bijlage VI van Verordening (EG)
nr. 1272/2008.
Etikettering volgens Richtlijnen 67/548/EEG en Verordening (EG) Nr. 1272/2008.
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 9 Van 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SALPETERZUUR, 20% - 65%, WATERIGE OPLOSSINGEN
16. Overige informatie
De volledige tekst van de R/H-zinnen die in rubriek 3 voorkomen:
R35
Veroorzaakt ernstige brandwonden
H314
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Versie –informatie:
Datum van herziening:
Versie:
29-jan-2010
02.00
Kennisgeving aan de lezer:
Van Iperen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van
personen en/of zaken ten gevolge van het gebruik van deze informatie, mede gegeven de
door Van Iperen gehanteerde leverings- en betalingsvoorwaarden als gedeponeerd op 22
december 2008 bij de Rechtbank te Dordrecht in welke voorwaarden aansprakelijkheid
wordt uitgesloten cq. beperkt. Deze informatie in dit veiligheidsblad is naar ons beste weten
op dit moment correct en volledig, mede gebaseerd op de door de fabrikant aan ons
verstrekte veiligheidsinformatie en wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg.
Einde document
Van Iperen B.V.
Versie: 02.00
Bladnr 10 Van 10
Download