Pedagogisch Hoger Onderwijs van het Korte Type

advertisement
CVO PANTA RHEI - de Avondschool - Schoonmeersstraat 26 , 9000
GENT
09 335 22 22 wwww.avondschool.be
Hoger Beroepsonderwijs – Studiegebied Onderwijs
Specifieke LerarenOpleiding
Eindbeoordeling mentor (formulier F2)
Beoordelingsschaal:
Ruim onvoldoende
+/Onvoldoende met duideljke tekorten waaraan gewerkt moet worden
+
Voldoende (goed) met concrete werkpunten
++
Ruim voldoende (heel goed)
Gelieve de scores die u toekent telkens met enige schriftelijke toelichting te staven.
1. Algemene gegevens
(in te vullen door de stagiair)
Student: ......................................................
Mentor: ........................................................
Begeleider CVO: ............................................
Periode: .......................................................
School: ........................................................
Onderwijsvorm: ............................................
Jaar/klas: .....................................................
2. Maken van lesvoorbereidingen
Is de stagiair in staat relevante lesdoelen op te stellen? ...................................... Worden de lesvoorbereidingen tijdig en volledig afgewerkt ingediend? ................... Zijn de werkvormen grondig voorbereid en passend gekozen? ............................. Heeft de stagiair oog voor evaluatie tijdens de les? ............................................. -
+/+/+/+/-
+
+
+
+
++
++
++
++
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Leraar als begeleider van leerprocessen
Bereikt de stagiair de vooropgestelde lesdoelen bij de leerlingen? ......................... Voert hij de vooropgestelde werkvormen op goede manier uit in de klassituatie? ... Kan hij een leersituatie creëren, organiseren en begeleiden? ................................ Kan hij problemen/knelpunten in de les detecteren en oplossen? .......................... -
+/+/+/+/-
+
+
+
+
++
++
++
++
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Leraar als opvoeder
Heeft de stagiair overzicht op de klasgroep? ...................................................... Gaat hij op een gepaste wijze met de leerlingen om? ........................................... -
Specifieke Lerarenopleiding – Formulier F2 (pagina 1)
+/+/-
+
+
++
++
CVO PANTA RHEI - de Avondschool - Schoonmeersstraat 26 , 9000
GENT
09 335 22 22 wwww.avondschool.be
Kan hij disciplineren wanneer nodig? ................................................................. Heeft hij oog voor noden van leerlingen? ........................................................... -
+/+/-
+
+
++
++
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Leraar als inhoudelijk expert
Heeft de stagiair een voldoende inhoudelijke kennis van het vak? ......................... Doet hij moeite extra info op te zoeken of zich te informeren wanneer nodig? ......... -
+/+/-
+
+
++
++
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Leraar als lid van een schoolteam
Ziet u deze stagiair fungeren als een lid in een schoolteam? ................................. Gedraagt de stagiair zich op gepaste wijze tegen mentoren en collega’s? ............... -
+/+/-
+
+
++
++
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Attitudes van een leraar
....................................................................... -
+/-
+
++
Heeft deze stagiair volgens u de juiste houding om als leerkracht in het onderwijs te stappen?
We denken hierbij aan beslissingsvermogen, relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid,
leergierigheid, organisatievermogen, flexibiliteit, creativiteit en adequaat en correct taalgebruik.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Specifieke Lerarenopleiding – Formulier F2 (pagina 2)
CVO PANTA RHEI - de Avondschool - Schoonmeersstraat 26 , 9000
GENT
09 335 22 22 wwww.avondschool.be
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Globale beoordeling en algemene opmerkingen
onvoldoende
voldoende
ruim voldoende
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Datum bespreking: .................................
Handtekening mentor
Handtekening stagebegeleider
Specifieke Lerarenopleiding – Formulier F2 (pagina 3)
Handtekening stagiair
CVO PANTA RHEI - de Avondschool - Schoonmeersstraat 26 , 9000
Specifieke Lerarenopleiding – Formulier F2 (pagina 4)
GENT
09 335 22 22 wwww.avondschool.be
Download