Studiegids opleiding Gezondheidszorgpsycholoog 2016 Inhoud

advertisement
Studiegids opleiding Gezondheidszorgpsycholoog 2016
Inhoud
1.
Organisatie en inrichting van het onderwijs
1.1
Inleiding
2
1.2
Doelstelling van de opleiding
2
1.3
Eindkwalificaties
2
1.4
Inhoud en opzet van de opleiding
3
1.5
De toelating
3
1.6
Taken en verantwoordelijkheden van de opleidingsinstelling
3
1.7
Vrijstelling
4
1.8
Opleidingscommissie
4
1.9
Examencommissie
5
1.10 Kosten
5
1.11 Website en elektronische leeromgeving
5
1.12 Registratie als gezondheidszorgpsycholoog
5
1.13 Registratie als orthopedagoog generalist NVO
5
1.14 Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
6
1.15 Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
6
1.16 Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar
specialismen (NVGzP)
2.
6
Het cursorisch onderwijs
2.1
Modules
7
2.2
Overleg met SPON
9
2.3
Literatuur en casussen
9
2.4
Bibliotheek en testotheek
9
2.5
Evaluatie en beoordeling
9
2.6
Aanwezigheidsverplichting
9
2.7
Locatie
10
3.
Het praktijkonderwijs
3.1
Omvang en organisatie
11
3.2
P-opleider en praktijkopleider
11
3.3
Werkbegeleider
12
3.4
Supervisor
13
3.5
Algemeen opleidingplan en individueel opleidingsplan
14
3.6
Praktijktoetsen
14
3.7
Portfolio en vervolg opleidingsplan
14
3.8
Evaluatie en beoordelingsprocedure
15
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
1.
1.1
Organisatie en inrichting van het onderwijs
Inleiding
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-opleiding) is een postdoctorale
beroepsopleiding voor psychologen en pedagogen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.
De opleiding kent twee varianten: één gericht op kinderen & jeugdigen en één gericht op
volwassenen & ouderen.
De minister van VWS heeft met het inwerking stellen van de Wet BIG Nederland in zes regio’s
verdeeld en de Stichting Psychologische vervolgOpleiding Nijmegen (SPON) daarbij
aangewezen als erkende opleidingsinstelling voor de regio Oost Midden Nederland.
De organisatie wordt uitgevoerd door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
(RadboudCSW), onderdeel van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud
Universiteit Nijmegen.
SPON participeert in het Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen (vereniging LOGO)
dat afstemming en samenwerking van de zes opleidingsinstellingen tot doel heeft.
In deze studiegids staat informatie over de organisatie en inrichting van de opleiding, over het
cursorisch onderwijs en over het praktijkonderwijs.
1.2 Doelstelling van de opleiding
De doelstelling van de gz-opleiding is om de basispsycholoog op te leiden tot een competente
gz-psycholoog. De gz-psycholoog is een breed opgeleide professional en werkzaam in vele
settings waarin cliënten met diverse problematiek zich aanmelden. Ongeveer de helft van de
gz-psychologen werkt in de geestelijke gezondheidszorg, de andere helft in de somatische
zorg, in forensische instellingen, de verslavingszorg, de jeugdzorg, gehandicaptenzorg of in
sectoren buiten de gezondheidszorg. Binnen deze sectoren werkt hij als zelfstandig
diagnosticus en behandelaar van psychische stoornissen en psychische aspecten van
lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Hij richt zich in
eerste instantie op kortdurende hulpverlening van lichte tot matig complexe problematiek. De
gz-psycholoog werkt zowel intra- als interdisciplinair.
Het competentieprofiel van de gz-psycholoog is te vinden op Moodle en in het Handboek voor
gz-psychologen (pagina 37 en verder).
1.3 Eindkwalificaties
Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren onder meer het verrichten van
psychologische en orthopedagogische diagnostiek met behulp van tests, observaties en
interviews met als doel de problematiek van de cliënt of het cliëntsysteem in kaart te brengen,
te begrijpen en een adequate aanpak te formuleren. Tevens kenmerkend in zijn takenpakket is
de indicatiestelling. Het toewijzen van de cliënt aan de meest geschikte behandeling of
begeleiding is daarbij het doel. In veel gevallen is de gz-psycholoog ook degene die
behandelingen en begeleiding initieert en uitvoert. Dat betreft doorgaans kortdurende en
klachtgerichte interventies waarvan een aantal in protocollen en richtlijnen zijn beschreven. Ook
het aansturen van anderen in het uitvoeren van (delen van) behandelingen behoort tot de
taken, evenals het leidinggeven aan behandelteams.
Diagnostiek, indicatiestelling en behandeling richten zich op uiteenlopende problematiek
die kan variëren van enkelvoudig tot meer complex, die de gehele levensloop omvat. Te
denken valt hierbij aan emotionele en gedragsproblemen, het leren omgaan met verworven
aandoeningen en het zich leren aanpassen aan nieuwe levensfasen. Hoewel de gz-psycholoog
qua diagnostiek en indicatiestelling zeker het hele veld overziet, behoren meervoudige
diagnoses en persoonlijkheidsproblematiek doorgaans minder tot de behandeltaken van de gzpsycholoog.
Binnen de beroepsuitoefening werkt de gz-psycholoog met aan het domein aanpalende
specialisten, zoals de klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut en orthopedagoog
Studiegids GZ-opleiding 2016
2
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
samen. Daarnaast werkt hij samen met verschillende
verpleegkundigen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.
andere
professionals
als
1.4 Inhoud en opzet van de opleiding
De gz-opleiding omvat tenminste 3600 uur (exclusief literatuurstudie) en is als volgt opgebouwd:
CURSUS
PRAKTIJK
Contacturen
Praktijkopdrachten
Werkzaamheden
Supervisie
Diagnostiek
200
100
1116
36
Indicatiestelling
40
20
279
9
Behandeling
200
100
1116
36
Overige taken
40
20
279
9
Totaal
480
240
2790
90
Het cursorisch programma van 480 uur volgt u in 2 jaar. Voor het cursorisch programma geldt
een strikte aanwezigheidsverplichting en er wordt intensieve voorbereiding verwacht in de vorm
van literatuurstudie en praktijkopdrachten.
Daarnaast bestaat de opleiding uit een praktijkdeel van twee tot vier jaar waarin u tenminste 16
uur per week omschreven praktijkervaring moet opdoen onder begeleiding van een erkend
praktijkopleider en werkbegeleider en met omschreven supervisie van erkende supervisors. Dit
deel van de opleiding vindt plaats binnen een praktijkopleidingsinstelling, waarmee bindende
afspraken zijn gemaakt over de inhoud en organisatie van de praktijkopleiding.
Onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdopleider geven docenten vorm aan het cursorisch
programma en praktijkopleiders aan het praktijkprogramma. De opleiding is erop gericht theorie
en praktijk zinvol met elkaar te verbinden.
Deze opleiding heeft een beperkte opleidingscapaciteit en stelt hoge eisen aan de kandidaten
voor de opleiding. Ook zijn er formele toelatingsvoorwaarden.
1.5 De toelating
Een doctoraalopleiding of universitaire Masteropleiding in de psychologie, pedagogiek of
geestelijke gezondheidkunde is een vereiste voor deelname aan de opleiding. Daarnaast
moeten alle kandidaten aan een omschreven aantal onderdelen hebben voldaan (vastgesteld
op de LOGO-verklaring). Tot slot dienen kandidaten door een erkende praktijkinstelling te
worden voorgedragen voor de gz-opleiding.
Praktijkinstellingen worden erkend door SPON. De selectie van deelnemers voor de opleiding
vindt in eerste instantie in de praktijk plaats. Soms worden interne kandidaten uit de
praktijkinstellingen voorgedragen, in andere gevallen wordt een vacature opgesteld waarna een
sollicitatieprocedure wordt gevolgd. De praktijkopleider en sollicitatiecommissie dragen op basis
van deze procedure een kandidaat voor aan de hoofdopleider, die in een toelatingsgesprek
vaststelt of de kandidaat tot de opleiding kan worden toegelaten.
Na toelating tot de opleiding neemt de praktijkinstelling de deelnemer voor de duur van de
opleiding in dienst. De verplichtingen van de opleidingsinstelling (RadboudCSW/SPON),
praktijkinstelling en deelnemer worden vastgelegd in de opleidingsovereenkomst.
1.6
Taken en verantwoordelijkheden van de opleidingsinstelling
Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt van de opleiding. Hier komen post en telefoon
binnen. Alle producten bestemd voor deelnemers, docenten, praktijkopleiders en de diverse
commissies komen van het secretariaat. Voor allerlei algemene vragen kunt u hier terecht.
Studiegids GZ-opleiding 2016
3
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
De organisatie van de opleiding berust bij de coördinator van het RadboudCSW.
De coördinator:
• is het aanspreekpunt voor alle individuele kwesties met betrekking tot de opleiding van
cursisten, docenten, praktijkopleiders en directies waarvoor de bestaande regelingen en
afspraken geen uitkomst bieden;
• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor de werving van opleidingsplaatsen;
• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor de sollicitatie- en selectieprocedure van kandidaten;
• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het overleg over de invulling en evaluatie van de
opleidingsroutes (praktijk en theorie) met docenten, praktijkopleiders, cursisten en
hoofdopleiders;
• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor de studievoortgangbewaking van cursisten;
• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor de noodzakelijke erkenningprocedures van de
opleiding en de cursorische onderdelen;
• is ambtelijk secretaris van de regionale opleidingscommissie gz;
• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor de financiële afhandeling en budgetbewaking van de
opleiding tot gz-psycholoog;
• participeert in het landelijk overleg van hoofdopleiders en coördinatoren (HCO) van het
Landelijke Overleg GGZ Opleidingsinstellingen (vereniging LOGO);
• participeert in ontwikkeltaken op het gebied van de postdoctorale GGZ-opleidingen.
De inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij de hoofdopleider van de
opleiding. De hoofdopleider:
• is eindverantwoordelijk voor het geheel van de opleiding en mede verantwoordelijk voor de
beleidsontwikkeling van de postdoctorale opleidingen;
• is verantwoordelijk voor selectie en aanname van deelnemers;
• adviseert de Stichting Psychologische vervolgOpleiding Nijmegen over de aanwijzing van de
opleidingsplaatsen en de voordracht van praktijkopleiders;
• is verantwoordelijk voor de keuze van docenten;
• is eindverantwoordelijk voor de evaluatie en de daarop mede gebaseerde bijstellingen van
het cursorisch programma en van individuele praktijkopleidingroutes;
• is aanspreekbaar voor individuele opleidingsproblemen wanneer deze niet in overleg met
betrokken docenten, praktijkopleider, supervisor of coördinator opgelost kunnen worden;
• is voorzitter van de regionale overlegorganen en de examencommissie en is adviseur van de
Stichting Psychologische vervolgOpleiding Nijmegen en vertegenwoordigt de opleiding in
landelijke organen.
De hoofdopleider, coördinator en managementassistent werken in één team samen aan de
organisatie van een of meerdere opleidingsgroepen.
1.7
Vrijstellingen
In het landelijk overleg van hoofdopleiders en coördinatoren van de gz-opleidingen is een vrijstellingenbeleid vastgesteld. Deze regeling is op Moodle te vinden. Voor het praktijk-onderwijs
is geen vrijstelling mogelijk.
1.8
Opleidingscommissie
De opleidingscommissie adviseert de hoofdopleider gevraagd en ongevraagd over alle zaken
met betrekking tot het onderwijs. Ook is het een belangrijk orgaan voor de kwaliteitsbewaking
van het onderwijs. In deze commissie hebben de hoofddocenten, een aantal praktijkopleiders
en een afvaardiging van de deelnemers aan de opleiding zitting. In de regel komt de commissie
vier keer per jaar bijeen. Deelnemers aan de opleiding die graag deel willen nemen kunnen dit
bij de secretaris van de commissie kenbaar maken. Voor deelname aan de vergaderingen is
vergoeding geregeld.
Opleidingscommissie GZ K&J
Voorzitter: Marc Verbraak
Secretaris: Jan-Wilm Delicat
Opleidingscommissie GZ V&O
Studiegids GZ-opleiding 2016
4
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Voorzitter: Marc Verbraak
Secretaris: Nina Greijdanus
1.9
Examencommissie
De examencommissie bewaakt de naleving van het examenreglement en beoordeelt ieder jaar
de studievoortgang van alle deelnemers aan de opleiding. Ook beoordeelt de examencommissie aan het eind van de opleiding of een deelnemer zijn of haar diploma in ontvangst
kan nemen.
De examencommissie bestaat uit dezelfde personen als de opleidingscommissie minus de
afvaardiging van de deelnemers aan de opleiding.
1.10 Kosten
Het cursusgeld voor de gz-opleiding wordt jaarlijks door het bestuur van SPON vastgesteld en
op de website (www.rcsw.nl) gepubliceerd. Het bedrag dient in vastgestelde betalingstermijnen
te worden voldaan. In sommige gevallen betaalt de praktijkinstelling naast het salaris ook (een
deel van) de opleidingskosten. Hierover maken de deelnemers zelf afspraken met de
praktijkinstelling. De afspraken kunnen aan het secretariaat van het RadboudCSW worden
doorgegeven.
Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de benodigde literatuur. Per module wordt aangegeven
welke boeken aangeschaft moeten worden. De totale kosten hiervoor liggen om en nabij de
€ 1.000,- en zijn in principe voor rekening van de deelnemer.
De cursuskosten voor de gz-opleiding zijn fiscaal aftrekbaar. Voor de belastingdienst ontvangen
de deelnemers een verklaring van het RadboudCSW.
1.11 Website en elektronische leeromgeving
Op de website (www.rcsw.nl) vindt men algemene informatie over de opleidingen, antwoorden
op veel gestelde vragen, nieuws en contactinformatie. Via de website kan men ook inloggen op
Moodle; de elektronische leeromgeving van het RadboudCSW. Moodle (moodle.rcsw.nl) bevat
alle cursusinformatie en veel cursusmateriaal, maar ook specifieke opleidingsinformatie,
opleidingseisen, roosters, de praktijkopleiding en handleidingen.
Voor Moodle ontvangen deelnemers een wachtwoord. Iedereen die toegang heeft tot het
systeem krijgt verschillende rechten. Over het hele systeem ligt een rollen- en rechtenbeleid:
afhankelijk van uw rol krijgt u bepaalde gegevens te zien. De deelnemer heeft toegang tot
Moodle tot het moment waarop hij het getuigschrift ontvangt.
Deelnemers onderhouden in Moodle hun persoonlijke portfolio. Alleen de deelnemer, de
betreffende praktijkopleider, hoofdopleider en medewerkers van het RadboudCSW hebben
toegang tot de pagina waarin dit portfolio is opgeslagen. Om de privacy te beschermen blijft de
toegang tot het praktijkdeel van Moodle beperkt tot deze kleine groep gebruikers.
1.12
Registratie als gezondheidszorgpsycholoog BIG
Twee keer per jaar vindt er een officiële diploma-uitreiking plaats. Diegenen van wie de
examencommissie heeft bepaald dat ze hun diploma in ontvangst mogen nemen kunnen aan
de uitreiking deelnemen. Met een afschrift van het diploma kunt u vervolgens de BIG-registratie
aanvragen.
Na inschrijving in het BIG-register mag men zich pas gezondheidszorgpsycholoog noemen. Tot
die tijd mogen deelnemers aan de opleiding zich psycholoog of pedagoog of geestelijk
gezondheidkundige in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog noemen. In de opleiding
gebruiken we hiervoor de afkorting piog. De term gz-psycholoog in opleiding (GIO) is juridisch
niet correct en mag niet gehanteerd worden.
Meer informatie over de registratie als gz-psycholoog is te vinden op www.bigregister.nl.
1.13 Registratie als orthopedagoog generalist NVO
Voor deelnemers aan de gz-opleiding met variant kinderen & jeugdigen bestaat op dit moment
een overgangsregeling om na de gz-opleiding te kunnen voldoen aan de eisen van de NVO
Studiegids GZ-opleiding 2016
5
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
voor registratie als orthopedagoog generalist. De meest recente informatie hierover vindt u op
www.nvo.nl.
1.14 Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Deelnemers aan de opleiding ontvangen van het RadboudCSW een verklaring waarmee bij het
NIP tegen een gereduceerd tarief een lidmaatschap kan worden aangevraagd (voor
deelnemers met psychologie als vooropleiding).
1.15 Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Deelnemers aan de opleiding ontvangen van het RadboudCSW een verklaring waarmee bij de
NVO tegen een gereduceerd tarief een lidmaatschap kan worden aangevraagd (voor
deelnemers met pedagogische wetenschappen als vooropleiding).
1.16 Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar
specialismen (NVGzP)
Deelnemers aan de opleiding ontvangen van het RadboudCSW een verklaring waarmee bij de
NVGzP tegen een gereduceerd tarief een lidmaatschap kan worden aangevraagd.
Studiegids GZ-opleiding 2016
6
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
2.
Het cursorisch onderwijs
2.1
Modules
Het cursorisch programma van de Nijmeegse gz-opleiding is opgedeeld in thematische
modules. Naast een aantal algemeen inleidende modules over psychodiagnostiek,
indicatiestelling en behandeling en een aantal themabijeenkomsten dat valt onder GZpsycholoog in context is het opleidingsprogramma geordend op basis van klachtgebieden. Met
behulp van literatuur, casuïstiek, rollenspelen en videodemonstraties gaan docenten per
module systematisch in op het proces van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij de
betreffende klachten.
Weerkerende aspecten zoals psychopathologie en normaliteit, psychodiagnostiek, etiologie en
epidemiologie,
behandelmogelijkheden
vanuit
verschillende
psychotherapeutische
referentiekaders (o.a. cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte benadering, psychodynamische benadering, waar opportuun), multidisciplinaire richtlijnen en de protocollaire,
klachtgerichte en procesgerichte benaderingen komen per module aan bod. Ook is er telkens
aandacht voor de specifieke benadering van de verschillende leeftijdscategorieën en het
levensloopperspectief.
Elke module bestaat uit een aantal bijeenkomsten van elk 3 uur (exclusief pauze). De vaste
opleidingsdag voor opleiding GZ V&O is maandag of woensdag en voor de GZ K&J is dat
dinsdag of donderdag. De bijeenkomsten vinden plaats op de ochtend en in de middag of
middag en avond. Het RadboudCSW behoudt zich het recht voor om gedurende de
opleiding uit te wijken naar een ander dagdeel of andere dag, al naar gelang de
beschikbaarheid van docenten.
Naast het verplicht bijwonen van de bijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat ze
opgegeven literatuur bestuderen en (praktijk)opdrachten maken. Voor ieder contactuur gaan we
uit van één uur voorbereiding in de vorm van literatuurstudie en een half uur in de vorm van
(praktijk)opdrachten.
De startweek. In de eerste week van de opleiding maakt de piog in vier lesdagen intensief
kennis met de opleiding en met elkaar. De aftrap van een aantal cursusvakken vindt dan plaats.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het competentiegericht opleiden en de praktijkopleiding.
1
Het globaal programma voor de GZ K&J ziet er als volgt uit :
1
Periode
Aantal
bijeenkomsten
Module (hoofddocent)
1
14
Systemische perspectieven (drs. Annelies Schrieken)
1
14
Psychodiagnostiek (dr. Nicole Krol)
1/2
10
Groepsdynamica (drs. Cor de Haan)
1/2
15
Inleiding gedragstherapie (drs. Frannette Jansen)
1/2
14
Angst- en stemmingsstoornissen (drs. Rowella Kuypers)
2/3
14
Ontwikkelingsstoornissen (mr. dr. Bram Sizoo)
2/3
12
Somatische klachten (dr. Han Samwel)
3
10
Beperkingen (drs. Eddie Speelman)
3
10
Cognitieve stoornissen en leerproblemen (dr. Dorine Slaats)
4
10
Hechting en persoonlijkheidsproblemen (drs. Esther van der
4
12
Gedragsstoornissen (dr. Lieke van Domburgh)
Zee)
Op dit moment is het kj-curriculum nog in ontwikkeling. Genoemde onderdelen zijn dan ook onder voorbehoud.
Studiegids GZ-opleiding 2016
7
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
1-4
15
GZ psycholoog in context (prof. dr. Marc Verbraak)
Verder worden er verspreid door de opleidingsjaren heen de volgende themabijeenkomsten
gegeven die vallen onder Capita Selecta:
Aantal
bijeenkomsten
Module
1
Psychofarmacologie
4
Wetenschappelijke attitude
3
Psychotische stoornissen
3
Verslaving en stoornissen in de impulsbeheersing
Het globaal programma voor de GZ V&O ziet er als volgt uit:
Periode
Aantal
bijeenkomsten
Module (hoofddocent)
1-4
20
Proces van diagnostiek en behandeling (drs. Diana Bakker)
1
17
Methodiek van diagnostiek en indicatiestelling
1
10
Inleiding gedragstherapie (drs. Dorine van Driel)
2
20
Somatische klachten (dr. Han Samwel)
2
20
Angst- en stemmingsstoornissen (drs. Wilbert Pieterse)
3
15
Persoonlijkheidsstoornissen (drs. Han Fluitsma)
4
18
Klinische neuropsychologie (drs. Joris van Neijenhof)
(drs. Renate van der Ree)
Verder worden er verspreid door de opleidingsjaren heen de volgende themabijeenkomsten
gegeven die vallen onder Capita Selecta:
Aantal bijeenkomsten
Module
15
GZ-psycholoog in context
7
Groepsdynamica
2
Psychofarmacologie
4
Wetenschappelijke attitude
4
Verslavingszorg
5
Ontwikkelingsstoornissen
3
Psychose
Bij de programmering van de modules wordt rekening gehouden met de schoolvakanties in de
regio Nijmegen. Deelnemers wordt verzocht bij de vakantieplanning hier rekening mee te
houden. Zie ook de informatie over de aanwezigheidsverplichting (2.6).
Studiegids GZ-opleiding 2016
8
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
2.2
Overleg met het RadboudCSW
Tweemaal per kalenderjaar vindt er een overleg plaats tussen de hoofdopleider(s) en
vertegenwoordigers uit de opleidingsgroepen. Hierin staat de inhoud van de opleiding centraal.
Op initiatief van de coördinator, de hoofdopleider of de opleidingsgroep kan er een
groepsoverleg worden ingepland. Dit overleg wordt in de regel ingepland voorafgaande of na
afloop van een cursusbijeenkomst.
2.3
Literatuur en casussen
Voor elke module wordt een omschreven hoeveelheid literatuur opgegeven die bestudeerd
dient te worden. Een deel hiervan wordt door het RadboudCSW aangeboden in de digitale
leeromgeving, voor de overige literatuur geldt dat studieboeken dienen te worden
geraadpleegd. De literatuur wordt bekend gemaakt in de modulewerkboeken.
In de modules wordt o.a. gebruik gemaakt van casussen. Ook de eindopdracht bestaat vaak uit
een casusbeschrijving. Bij de planning van de praktijkwerkzaamheden moet men daarom
rekening houden met opdrachten vanuit de modules. Gedurende de module angst- en
stemmingsstoornissen kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om een casus in te brengen.
2.4
Bibliotheek en testotheek
Deelnemers ontvangen een verklaring van deelname aan de opleiding waarmee toegang
verkregen kan worden tot de Universiteitsbibliotheek. Literatuur opzoeken in de bibliotheek kan
via de website van de RU: www.ru.nl. Met een bibliotheekpas van de universiteit kunnen
deelnemers diagnostiektesten, die niet op de praktijkplek aanwezig zijn, lenen bij de testotheek
van de universiteit.
2.5
Evaluatie en beoordeling
Elke module wordt afgesloten met een beoordeling in de vorm van een cijfer (1 t/m 10). Cijfers
lager dan een 6 gelden als onvoldoende. De beoordelingscriteria zijn opgenomen in het
modulewerkboek. Ook maakt de docent afspraken over een termijn waarbinnen de module
moet worden afgerond. Bij een onvoldoende beoordeling mag er één herkansing plaatsvinden.
Zie ook het examenreglement.
Naast bovengenoemde beoordeling let de docent bij elke deelnemer op zijn of haar inzet en
leerbaarheid. Indien een docent problemen signaleert dan zal hij of zij hierover een gesprek
aangaan met de deelnemer. De hoofdopleider wordt hiervan op de hoogte gebracht. De inzet
en de leerbaarheid wordt besproken in de examencommissie en weegt mee voor het wel of niet
behalen van het diploma. De punten waarop de deelnemers worden geëvalueerd en de
procedure die hierbij wordt gevolgd zijn opgenomen in een apart document op Moodle.
Tenslotte vullen de deelnemers voor elke afgesloten module een evaluatieformulier in. Deze
evaluaties worden besproken in de vergaderingen van de opleidingscommissie en kunnen
aanleiding zijn tot aanpassingen in het onderwijs voor de groepen die volgen.
2.6
Aanwezigheidsverplichting
Voor deelname aan het cursorisch onderwijs geldt een aanwezigheidsplicht. Zij dienen alle
bijeenkomsten bij te wonen. Indien een deelnemer bijeenkomsten van een module gemist heeft
moet hij of zij met de betreffende docent een afspraak maken voor het maken van een
compensatie-opdracht. Deze opdracht is op Moodle te vinden bij de cursus ‘GZ-algemeen’.
Indien een deelnemer meer dan 20% van een module gemist heeft, betekent dit dat de module
in het geheel moet worden overgedaan. Dit impliceert dat de opleiding niet binnen twee jaar kan
worden afgerond.
Voor modules van bijvoorbeeld 10 dagdelen wordt de regel als volgt toegepast:
 Tot en met 2 gemiste dagdelen compenseren
 Bij 3 of meer gemiste dagdelen module opnieuw
Voor de korte modules (capita selecta) geldt de aanwezigheidsregeling over het totaal van alle
bijeenkomsten. Bij afwezigheid dient de compensatie-opdracht te worden ingeleverd bij de
coördinator.
Studiegids GZ-opleiding 2016
9
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Indien door roostering meer bijeenkomsten van dezelfde module op dezelfde dag plaatsvinden
dan wordt er geen uitzondering gemaakt op de regel. Afwezigheid moet altijd gemeld worden
aan het secretariaat van de opleiding. Het is niet toegestaan om tijdens cursusbijeenkomsten
vakantie te nemen.
Addendum examenreglement Artikel 2: Deelname aan cursorisch onderwijs
Deelnemer heeft de mogelijkheid om per studiejaar eenmalig voor één gemiste opleidingsdag
(bestaande uit maximaal twee dagdelen) af te zien van het inleveren van de
compensatieopdracht. Deelnemer zet deze mogelijkheid op basis van eigen overwegingen in.
Dit besluit wordt door deelnemer kenbaar gemaakt bij zowel docent(en) als ondersteuner van
de opleiding. Bij afwezigheid van een bijeenkomst dient de deelnemer het huiswerk van de
gemiste bijeenkomst altijd te bestuderen en/of uit te voeren. Een gemiste bijeenkomst waarvoor
geen compenserende opdracht wordt uitgevoerd telt wel mee in de absentie van het totale
aantal contacturen van een opleidingsonderdeel. Het niet hoeven maken van een
compenserende opdracht bij een gemiste bijeenkomst geldt voor modules en capita selecta.
Het gewijzigde addendum treedt in werking op 1 januari 2016.
2.7
Leslocatie
Het cursorisch onderwijs wordt verzorgd in Nijmegen.
Studiegids GZ-opleiding 2016
10
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
3.
Het praktijkonderwijs
3.1
Omvang en organisatie
Het praktijkonderwijs van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een
omvang van 2880 uur. Dit is inclusief 90 uur voor supervisie. Verwacht wordt dat tenminste 100
uur aan praktijkopdrachten besteed kan worden tijdens werktijd. Om aan het vereiste aantal
uren werkervaring te kunnen voldoen krijgen deelnemers bij de praktijkinstelling een aanstelling
als psycholoog of pedagoog in opleiding tot gz-psycholoog (piog) van 32 uur per week
gedurende twee jaar (voltijd-variant) of tenminste 16 uur per week gedurende vier jaar (deeltijdvariant). In dit kader wordt voor de duur van de opleiding een opleidingsovereenkomst
afgesloten tussen het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (Radboud CSW), de piog en
de praktijkinstelling. De piog sluit daarnaast een arbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling.
De taken van de piog worden verdeeld in psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling (10%),
behandeling (40%) en overige taken (10%).
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gehele opleiding berust bij de hoofdopleider van
het Radboud CSW. De hoofdopleider delegeert de verantwoordelijkheden voor het praktijkdeel
aan de praktijkopleider of p-opleider. De praktijkopleider zorgt voor de praktijkbegeleiding van
de piog en wijst hiervoor gekwalificeerde werkbegeleiders en supervisors aan.
Op Moodle vindt u een uitgave van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog en College
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog aangaande de taken en verantwoordelijkheden in
de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog-specialist.
In dit document zijn de regels voor de praktijkopleiding en het tuchtrecht geëxpliciteerd. Ook
bevat het document een modelinstructie. U wordt geadviseerd deze bijlage door te nemen.
In de paragrafen hieronder worden de aanvullingen vanuit het RadboudCSW genoemd en de
kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisors van de Kamer
Gezondheidszorgpsycholoog.
3.2
P-opleider en praktijkopleider
De p-opleider/praktijkopleider is een ervaren en geregistreerde gz-psycholoog die er bij de
praktijkinstelling voor zorgt dat de piog de opleiding volgens de eisen binnen de gestelde termijn
kan afronden. De praktijkopleider fungeert daarbij als mentor, als toezichthouder op de
werkomstandigheden en leermogelijkheden binnen de praktijkinstelling en als ‘troubleshooter’ in
geval van problemen. Hij of zij ziet ook toe op de arbeidsrechterlijke taken en plichten van de
piog en beoordeelt de vooruitgang en de kwaliteit van het praktijkwerk in het licht van de
opleidingsdoelstellingen.
De p-opleider/praktijkopleider
o is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan praktijkopleiding, waarin wordt
aangegeven welke werkzaamheden plaatsvinden, onder wiens verantwoordelijkheid en
supervisie, en hoe evaluatie en beoordeling hiervan zal plaatsvinden. Dit plan dient met
instemming van de directie uiterlijk 1 maand na aanvang van de opleiding ter goedkeuring
aan de hoofdopleider te worden voorgelegd;
o is bij het maken van een plan praktijkopleiding gehouden aan de eisen zoals die ten
aanzien van de praktijkopleiding worden geformuleerd in de registratie-eisen van de
Wet BIG zoals die zijn uit-gewerkt in de AMVB en de taak- en functie-omschrijving van
de piog binnen de instelling. Desge-wenst vindt hierover overleg met de coördinator van
de opleiding plaats;
o is verantwoordelijk om in overleg met directie en eventueel betrokken afdelingshoofden
de randvoorwaarden voor een voldoende differentiatie van werkzaamheden en
supervisie daarover te realiseren;
o organiseert de inhoudelijke supervisie (90 uur) en werkbegeleiding (minimaal 1 uur per
week) en zal zich, voor zover hij de werkbegeleiding niet zelf verzorgt, informeren over
het verloop, de evaluatie en de beoordeling van het leerproces;
Studiegids GZ-opleiding 2016
11
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
o
o
o
ziet erop toe dat de piog halfjaarlijks het portfolio ter goedkeuring voorlegt aan de
hoofdopleider. In dit portfolio zijn de beoordelingen van alle betrokkenen
(werkbegeleiders, supervisors en praktijkopleider) opgenomen en een mede daarop
gebaseerd oordeel van de praktijkopleider. Naar aanleiding van dit verslag vindt een
evaluatiegesprek plaats tussen de piog en de praktijkopleider. Na afloop van de
praktijkperiode vindt er een eindbeoordelings-gesprek plaats;
bespreekt indien nodig met betrokken piog en de coördinator van de opleiding over
tussentijdse twijfels over het functioneren van de piog en / of over de voortgang van de
opleiding. Indien nodig vindt overleg plaats met de hoofdopleider;
is geacht aanwezig te zijn op de praktijkopleidersbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan thema's uit de opleiding, ontwikkelingen op
het gebied van de opleiding en de registratie-eisen en aan een uitwisseling van
ervaringen om zo te komen tot een optimale afstemming van theorie en praktijk binnen
de opleiding.
Aan de p-opleider/praktijkopleider worden door de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog
de volgende eisen gesteld:
1.
Minimaal vijf jaar geregistreerd als gz-psycholoog en minimaal drie jaar fte
werkervaring als zodanig.
2.
Aantoonbare competenties op het gebied van begeleiding, verworven door ervaring
en/of opleiding.
3.
Werkzaam zijn bij de praktijkinstelling, bij voorkeur op basis van een
arbeidsovereenkomst met een aanstellingsomvang van ten minste 0,5 fte.
4.
Actief op het gebied van patiëntgebonden werkzaamheden, voor gemiddeld ten
minste 8 uur per week.
5.
De rol van de betrokkene als praktijkopleider is expliciet vastgelegd. Daarbij dienen te
zijn vastgelegd:
- de verantwoordelijkheden van de betrokkene, conform de omschrijving in Taken en
verantwoordelijkheden;
- de tijd die betrokkene hiervoor beschikbaar heeft;
- de bevoegdheid van betrokkene om in te grijpen door de lijn heen, indien het belang
van de opleiding dit vereist;
- toegang van de betrokkene tot de leiding van de instelling, hetzij rechtstreeks, hetzij
via de P-opleider.
3.3
Werkbegeleider
De werkbegeleiders zijn de ervaren collega’s die de vanuit de praktijkopleider gedelegeerde
verantwoordelijkheid dragen voor de cliënten/patiënten die de piog ziet. Daartoe zijn ze in het
dagelijkse werk steun en toeverlaat voor tussentijds intercollegiaal overleg. Tijdens de
gesprekken staat het functioneren op de werkvloer centraal. Onder andere omgaan met
caseload, behandel- en diagnostische interventies, richtlijnen en protocollen kunnen de inhoud
van de besprekingen vormen. Werkbegeleiders kunnen toezicht houden op het handelen van
de piog. Werkbegeleiders zijn indien ze als gz-psycholoog de taak van toezicht gedelegeerd
hebben gekregen tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor het handelen van de piog (zie ook artikel
van Heijnen en Verbraak in het Handboek voor gz-psychologen (pagina 527 en verder).
Het RadboudCSW heeft bepaald dat de werkbegeleider niet alle taken in het kader van de gzopleiding mag uitoefenen. In het algemeen plan praktijkopleiding is een overzicht van deze
taken te vinden.
Aan de werkbegeleider worden door de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog de volgende
eisen gesteld:
1.
Minimaal drie jaar geregistreerd als gz-psycholoog, en minimaal twee jaar fte
werkervaring als zodanig.
2.
Aantoonbare competenties op het gebied van begeleiding, verworven door ervaring
en/of opleiding.
3.
Werkzaam in de patiëntenzorg, binnen hetzelfde team als de piog.
4.
Tijdens werktijden van de piog voldoende aanwezig binnen de werkeenheid om
aantoonbaar de begeleidingstaken adequaat te kunnen vervullen, met een ondergrens
van 50% van de werktijd van de piog. Daarbij dient de werkbegeleider zicht te hebben
op, en weet te hebben van, de inhoudelijke werkzaamheden van de piog.
Studiegids GZ-opleiding 2016
12
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
3.4
Supervisor
De praktijkopleider organiseert de supervisie voor de piog die minimaal 90 uur (= 90 sessies)
van de werktijd in beslag neemt. Deze supervisie is in principe individueel en vindt regelmatig
plaats. Eén supervisie-uur bestaat uit een sessie van minimaal 45 minuten aaneengesloten
contacttijd en 15 minuten voorbereiding en uitwerking (voor de opleiding te noteren als 1 uur
individuele supervisie). Supervisie mag ook in groepjes van twee of drie supervisanten
plaatsvinden. In een groepje van twee bestaat een sessie uit minimaal 60 minuten
aaneengesloten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en uitwerking (voor de opleiding te
rekenen als 1 uur individuele supervisie). In een groepje van drie bestaat een sessie uit
minimaal 90 minuten aaneengesloten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en uitwerking
(voor de opleiding te rekenen als 1 uur individuele supervisie). Bij supervisie wordt ervan
uitgegaan dat er tenminste 15 sessies bij eenzelfde supervisor worden gevolgd om een zinvol
leerproces mogelijk te maken.
Het methodisch en technisch leren handelen en het procesmatige verloop van diagnostiek en
behandeling alsmede de reflectie over de attitude van de piog in relatie met cliënten of andere
beroepsmatige contacten vormen de aandachtspunten van de supervisie. De supervisanten
houden een verslag bij van de leerdoelen die ook in de halfjaarlijkse praktijkevaluatie wordt
meegenomen.
Aan de supervisor Psychodiagnostiek en indicatiestelling worden door de Kamer
Gezondheidszorgpsycholoog de volgende eisen gesteld:
1.
Minimaal drie jaar geregistreerd als gz-psycholoog, en minimaal twee jaar fte
werkervaring als zodanig.
2.
In afwijking van het eerste lid kan supervisie inzake psychotherapeutische
deeltechnieken ook worden gegeven door een psychotherapeut of psychiater met
minimaal twee jaar fte werkervaring en aantoonbare ervaring op het betreffende
gebied van de psychotherapie.
3.
Aantoonbare vakinhoudelijke expertise op het terrein waarop de supervisie betrekking
heeft.
4.
Aantoonbare competenties op het gebied van begeleiding (bij voorkeur supervisie),
verworven door ervaring en/of opleiding.
5.
Substantiële recente werkervaring in de patiëntenzorg.
6.
Bij voorkeur niet werkzaam binnen hetzelfde team als de piog.
Bovenstaande eisen gelden eveneens voor de supervisor Behandeling en overige taken.
Het verdient bovendien de voorkeur dat deze supervisor is geregistreerd bij een specialistische
psychotherapievereniging.
Er dienen ten minste twee supervisoren bij de opleiding betrokken te zijn, waarbij het aandeel
van één supervisor niet meer bedraagt dan 60 uur. Indien de beoogde supervisoren niet aan de
bovengenoemde kwalificatie-eis voldoen, kan de praktijkopleider op basis van het curriculum
vitae schriftelijk toestemming van de hoofdopleider vragen. Dit dient voor aanvang van de
supervisie te geschieden. De hoofdopleider kan op basis van aangetoonde ervaring en
deskundigheid een voorgestelde supervisor alsnog bevoegd verklaren. Daarbij dient
gespecificeerd te zijn wat het bereik is van de dispensatie, bijvoorbeeld ten aanzien van het
domein en de looptijd.
De praktijkinstelling dient de functie van praktijkopleider/werkbegeleider en supervisor niet in
een persoon te combineren. Dit om te voorkomen dat de beoordelende taak van de
praktijkopleider conflicterend wordt met het belang van een veilig en vertrouwd leerklimaat
tijdens de supervisie. Indien een dergelijke combinatie noodzakelijk is dient de hoofdopleider
hiervan voor het begin van de opleiding op te hoogte te worden gesteld. Bij de begeleiding van
de piog dienen tenminste 3 personen betrokken te zijn.
Studiegids GZ-opleiding 2016
13
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
3.5
Algemeen opleidingsplan en individueel opleidingsplan
De planning van werkzaamheden, van de supervisie en werkbegeleiding wordt voor de
opleidingsduur aan het begin van de opleiding in overleg met de praktijkopleider vastgelegd in
een algemeen plan praktijkopleiding en voor het eerste half jaar van de opleiding in een
individueel opleidingsplan. Deze plannen dienen uiterlijk één maand na aanvang van de
opleiding te worden geüpload in Moodle ter goedkeuring. Wijzigingen in het plan, bijvoorbeeld
ten gevolge van langdurig verzuim of wisseling van supervisor, dienen zo spoedig mogelijk
kenbaar te worden gemaakt.
Tevens dient de planning van kenmerkende beroepssituaties halfjaarlijks te worden geüpload.
In het individueel opleidingsplan worden leerdoelen opgenomen. Deze moeten SMART worden
geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Informatie over
het SMART-formuleren van leerdoelen is te vinden op Moodle bij het praktijkprogramma.
Om zicht te krijgen op sterke punten en ontwikkelpunten is er een zelfbeoordelingslijst die als
hulpmiddel dient bij het formuleren van leerdoelen. Verwacht wordt dat de zelfbeoordelingslijst
bij aanvang van de opleiding wordt ingevuld en besproken met de praktijkopleider.
3.6
Praktijktoetsen
In het opleidingsplan voor de gezondheidszorgpsycholoog is een aantal toetsen vastgelegd dat
de piog dient te doen in de praktijk. De toetsen zijn bedoeld om feedback te genereren waarmee
de piog zijn competenties in de gewenste richting kan ontwikkelen. De meeste praktijktoetsen
zijn dan ook ontwikkelingsgericht van aard. Voor deze toetsen zijn feedbackinstrumenten
ontwikkeld waarmee de praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor systematisch feedback
geven. Ook andere functionarissen die geen deel uitmaken van de opleidingsgroep kunnen
gevraagd worden om aan de hand van feedbackinstrumenten feedback te geven aan de piog.
Op een aantal momenten wordt er selectief beoordeeld. Deze beoordeling doet de
praktijkopleider na 1 jaar en aan het einde van de opleiding (voor deeltijders zal er na elk jaar
selectief worden beoordeeld). De praktijkopleider gebruikt hiervoor het formulier
‘geschiktheidsbeoordeling praktijk’ dat in het praktijkprogramma op Moodle te vinden is.
Toetstabel
Wie?
Jaar 1
Jaar 2
Voortgangsgesprek (tussentijdse evaluatie)
Alle competenties
PO
Na 6
maanden
Na 18
maanden
Geschiktheidsbeoordeling Praktijk
(eindbeoordeling jaar 1/ jaar 2)
Alle competenties
PO
Na 1 jaar
Na 2 jaar
Na 1 jaar
Na 2 jaar
Na 6
maanden
Na 18
maanden
PO/
WB/SV
1x
1x
PO/WB/S
V
Min. 10x
Min. 10x
Geschiktheidsbeoordeling Overall a.d.h.v portfolio
(go/ no go)
Alle competenties
360° beoordeling
Competentiegebieden: samenwerking, organisatie
en professionaliteit
Referaat
Competentiegebieden: kennis en wetenschap,
organisatie
Praktijkbeoordelingen
Alle competenties
Examencommissi
e van het
opleidings
-instituut
Zie
instructie
Termijnen zijn gebaseerd op een voltijdsopleidingstraject.
3.7
Portfolio en vervolg opleidingsplan
Het praktijkonderwijs wordt door middel van een portfolio elk half jaar in de praktijk geëvalueerd.
Het portfolio bestaat onder meer uit een zelfreflectie, urenregistratie, praktijkbeoordelingen en
Studiegids GZ-opleiding 2016
14
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
beoordeling van de praktijkopleider. In het praktijkprogramma in Moodle zijn de formats te
vinden van de onderdelen van het portfolio. Voordat het portfolio in Moodle wordt ingestuurd
dient de praktijkopleider akkoord te zijn met de inhoud ervan.
Na afloop van elke periode wordt samen met het portfolio een nieuw individueel opleidingsplan
en de planning van de kenmerkende beroepssituaties ingeleverd. In het nieuwe plan worden
leerdoelen geformuleerd op basis van de ontwikkelingen en beoordelingen in het portfolio. De
hoofdopleider geeft het uiteindelijke eindoordeel over het praktijkdeel van de opleiding.
Deelnemers die hun opleiding afronden en in aanmerking willen komen voor een getuigschrift
dienen tijdig het portfolio van de laatste periode te uploaden in Moodle. Voor deelnemers die de
deeltijdvariant volgen geldt de regel dat zij de documenten van het portfolio, het bijbehorende
individuele opleidingsplan en de planning van kenmerkende beroepssituaties de eerste twee
jaar halfjaarlijks uploaden in Moodle en voor het vervolg van de opleiding nog maar eens per
jaar. De ervaring leert dat – in verband met de vakantieperiodes – vroegtijdig met de
verzameling van gegevens en de bespreking ervan moet worden gestart.
Inlevermomenten voor deelnemers aan de januari-opleiding:
1 augustus jaar 1
1 februari jaar 1
1 augustus jaar 2
1 december jaar 2
1 december jaar 3 of eerder indien einde opleiding (deeltijders)
1 december jaar 4 of eerder indien einde opleiding (deeltijders)
Inlevermomenten voor deelnemers aan de september-opleiding:
1 maart jaar 1
1 september jaar 1
1 maart jaar 2
1 augustus jaar 2
1 augustus jaar 3 of eerder indien einde opleiding (deeltijders)
1 augustus jaar 4 of eerder indien einde opleiding (deeltijders)
3.8 Evaluatie en beoordelingsprocedure
Het diagram op de volgende pagina geeft een overzicht van de portfolio activiteiten en
documenten en de rol hierin van de piog, praktijkopleider, werkbegeleider, supervisor en
RadboudCSW. Rood en groen geven het onderscheid aan tussen een selectieve toets (rood) en
een ontwikkelingsgerichte toets (groen).
De onderste laag geeft aan waar de piog gedurende elke periode aan werkt en welke
formulieren in Moodle hiermee corresponderen. De formulieren die horen bij de
praktijkbeoordelingen (KBS), het referaat en de 360 graden feedback en de bewijsstukken IOP
worden gedurende de hele periode geüpload. De zelfreflectie, de urenregistratie en de
verklaring werkbegeleider en supervisor zijn documenten die de piog aan het eind van elke
periode uploadt. De praktijkopleider bekijkt het portfolio materiaal grondig en betrekt zijn
bevindingen hierover elk half jaar in zijn/haar evaluatie of beoordeling (formulier
voortgangsgesprek of geschiktheidsbeoordeling). RadboudCSW bekijkt ieder half jaar het
formulier voortgangsgesprek of geschiktheidsbeoordeling. RadboudCSW bekijkt ook de
voortgang van de opbouw van het portfolio maar zal hier als zodanig in Moodle geen
inhoudelijke beoordeling voor geven. De bevindingen zijn immers al door de praktijkopleider
meegenomen in zijn/haar beoordeling. Als de evaluatie/beoordeling van de praktijkopleider op
het formulier voortgangsgesprek/geschiktheidsbeoordeling er aanleiding toe geeft zal Radboud
CSW inzoomen op het portfolio om een beeld te vormen van de exacte voortgang van de piog.
De hoofdopleider geeft in Moodle al dan niet zijn/haar akkoord op:
1. Algemeen opleidingsplan
2. Individueel opleidingsplan (IOP)
3. Planning en overzicht KBS-en
4. Urenregistratie
5. Voortgangsgesprek/ Geschiktheidsbeoordeling
Studiegids GZ-opleiding 2016
15
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Studiegids GZ-opleiding 2016
16
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Studiegids GZ-opleiding 2016
16
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Studiegids GZ-opleiding 2016
17
Download